Kszta‚towanie si™ europejskiego nadzoru bankowego

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kszta‚towanie si™ europejskiego nadzoru bankowego

 • Sprawozdanie specjalne Ksztatowanie si europejskiego nadzoru bankowego Europejski Urzd Nadzoru Bankowego w zmieniajcych si warunkach

  PL 2014 nr 05

  EUROPEJSKITRYBUNAOBRACHUNKOWY

 • EUROPEJSKI TRYBUNA OBRACHUNKOWY 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luksemburg LUKSEMBURG

  Tel. +352 4398-1

  E-mail: eca-info@eca.europa.eu Internet: http://eca.europa.eu

  Twitter: @EUAuditorsECA YouTube: EUAuditorsECA

  Wicej informacji o Unii Europejskiej mona znale w portalu Europa (http://europa.eu).

  Luksemburg: Urzd Publikacji Unii Europejskiej, 2014

  ISBN 978-92-872-0500-1doi:10.2865/9561

  Unia Europejska, 2014Powielanie materiaw dozwolone pod warunkiem podania rda.

  Printed in Luxembourg

 • PL 2014 nr 05Sprawozdanie specjalne Ksztatowanie si

  europejskiego nadzoru bankowego Europejski Urzd Nadzoru Bankowego w zmieniajcych si warunkach

  (przedstawione na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE)

 • 02Spis treci

  Punkt

  Wykaz skrtw

  Glosariusz

  IVIII Streszczenie

  116 Wstp

  411 Inicjatywy podejmowane przez Komisj od 2008r.

  611 Ustanowienie EUNB wramach systemu nadzoru bankowego opracowanego w2011r.

  1216 Postpy wprocesie tworzenia unii bankowej wostatnich latach

  1415 EUNB autworzenie jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM)

  16 Ustanowienie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji iuporzdkowanej likwidacji (SRM)

  1721 Zakres kontroli ipodejcie kontrolne

  2280 Uwagi

  2338 Reforma regulacyjna: Komisja przygotowaa szeroko zakrojony program prac prawodawczych dotyczcych sektora bankowego, aEUNB wnis swj wkad poprzez opracowanie standardw technicznych iwytycznych

  2427 Komisja opracowywaa projekty aktw prawnych wterminie, ale...

  2835 EUNB wyznaczono krtkie terminy, czas przeznaczony na konsultacje publiczne by bardzo ograniczony, aKomisja nie dokonaa oglnej oceny skutkw

  3638 Ryzyko, e proces podejmowania decyzji przez Rad Organw Nadzoru nie bdzie przebiega optymalnie

  3955 Reforma nadzoru bankowego: EUNB przyczyni si do lepszego nadzoru transgranicznego, nadal istniej jednak problemy

  4452 Konwergencja praktyk nadzorczych za porednictwem kolegiw organw nadzoru ulega poprawie, wci ma jednak jedynie ograniczony wymiar

  5355 Rola EUNB wzakresie mediacji bya ograniczona ze wzgldu na ograniczenia prawne

 • 03Spis treci

  5664 Reforma nadzoru bankowego: rola EUNB wzakresie testw warunkw skrajnych

  5661 Problemy dotyczce wiarygodnoci testw warunkw skrajnych z2011r.

  6264 Dokapitalizowanie w2012r. przyczynio si do odbudowy zaufania

  6574 Reforma nadzoru bankowego: zasady wdziedzinie ochrony konsumentw ikluczowe systemy zarzdzania nie zostay jak dotd opracowane

  6572 Minimalne zasoby przeznaczone na ochron konsumentw iniewielu czonkw zprawem gosu dysponujcych penym mandatem wtym zakresie

  7374 EUNB wci musi wdroy kluczowe systemy wewntrzne, aby funkcjonowa wydajnie iskutecznie

  7580 Reforma nadzoru bankowego: zmieniajca si rola EUNB

  8190 Wnioski izalecenia

  83 Reforma regulacyjna

  8490 Zmiany wdziedzinie nadzoru bankowego iich skutki dla roli EUNB wtym zakresie

  Zacznik I Przegld podejcia kontrolnego

  Zacznik II Kompetencje idziaalno EUNB

  Zacznik III Panel ekspertw

  Zacznik IV Inicjatywy legislacyjne objte przegldem

  Zacznik V Mechanizm restrukturyzacji iuporzdkowanej likwidacji bankw oraz system gwarantowania depozytw wStanach Zjednoczonych iKanadzie

  Zacznik VI Ramowe zasady naprawy oraz restrukturyzacji bankw

  Zacznik VII Bibliografia

  Odpowied Komisji

  Odpowied Europejskiego Urzdu Nadzoru Bankowego

 • 04Wykaz skrtw

  CEBS: Komitet Europejskich Organw Nadzoru Bankowego

  CRD IV: Czwarta dyrektywa wsprawie wymogw kapitaowych

  CRR: rozporzdzenie wsprawie wymogw kapitaowych

  DG ds. Rynku Wewntrznego iUsug: Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewntrznego iUsug

  EBC: Europejski Bank Centralny

  EIOPA: Europejski Urzd Nadzoru Ubezpiecze iPracowniczych Programw Emerytalnych

  ERRS: Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

  ESMA: Europejski Urzd Nadzoru Gied iPapierw Wartociowych

  ESNF: Europejski System Nadzoru Finansowego

  EUNB: Europejski Urzd Nadzoru Bankowego

  FED: System Rezerwy Federalnej (USA)

  FICOD: dyrektywa wsprawie konglomeratw finansowych

  FSB: Rada Stabilnoci Finansowej

  G20: grupa dwudziestu ministrw finansw iprezesw bankw centralnych (G20)

  PKB: produkt krajowy brutto

  SRM: jednolity mechanizm restrukturyzacji iuporzdkowanej likwidacji

  SSM: jednolity mechanizm nadzorczy

  TARP: program uwolnienia bankw od kopotliwych aktyww

  UE: Unia Europejska

 • 05Glosariusz

  Aktywa waone ryzykiem: suma aktyww izobowiza pozabilansowych banku waona ryzykiem, wykorzystywana wcelu ustalenia wysokoci wymogu kapitaowego lub (wspczynnika adekwatnoci kapitaowej) wodniesieniu do danej instytucji finansowej.

  Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego: komitet organw nadzoru bankowego ustanowiony przez prezesw bankw centralnych krajw grupy G10 w 1974r. wcelu zwikszania zrozumienia gwnych zagadnie dotyczcych nadzoru oraz wcelu poprawy jakoci nadzoru bankowego na caym wiecie. Komitet opracowuje wytyczne inormy wrnych dziedzinach, np. midzynarodowe standardy adekwatnoci kapitaowej (regulacje Bazylea, Bazylea II iBazyleaIII).

  Dug publiczny (okrelany rwnie mianem dugu pastwowego): zaduenie instytucji rzdowych na szczeblu centralnym. Kryzys zadueniowy wystpuje wsytuacji, gdy kraje maj trudnoci lub nie s wstanie spaci lub zrefinansowa dugu publicznego bez pomocy zewntrznej osb trzecich.

  Dokapitalizowanie: zmiana struktury kapitaowej (stosunku kapitau wasnego do dugu) przez podmiot prawny wcelu poprawy wskanika zaduenia do kapitau wasnego.

  Finansowy mechanizm zabezpieczajcy: mechanizm lub fundusz zapewniajcy wystarczajce rodki na sfinansowanie restrukturyzacji iuporzdkowanej likwidacji instytucji finansowych lub innego rodzaju wsparcia, ktry moe zosta wykorzystany jedynie wostatecznoci.

  Jednolity podrcznik (nadzoru): wsplne zasady umoliwiajce zidentyfikowanie, pomiar ianaliz ryzyka bankowego oraz wsplne wytyczne wzakresie nadzorczych dziaa interwencyjnych idziaa naprawczych. Podrcznik bdzie mia charakter niewicy izawiera bdzie zestawienie najlepszych praktyk nadzorczych stosowanych wUE.

  Jednolity zbir przepisw: jednolity zestaw zharmonizowanych przepisw ostronociowych wicych wcaoci ibezporednio stosowanych we wszystkich pastwach czonkowskich UE. Zapewni on jednolite stosowanie regulacji Bazylea III we wszystkich pastwach czonkowskich, pomoe zlikwidowa luki prawne itym samym przyczyni si do bardziej efektywnego funkcjonowania rynku wewntrznego. Jednolity zbir przepisw obejmuje wice standardy techniczne, ktre stanowi uzupenienie odnonych instrumentw legislacyjnych.

  Kapita regulacyjny (okrelany rwnie mianem wymogu kapitaowego lub adekwatnoci kapitaowej): kwota kapitau ustalona przez organ regulacji finansowej, jak bank lub inna instytucja finansowa s zobowizane utrzyma. Wyraana jest zazwyczaj jako wspczynnik adekwatnoci kapitaowej wodniesieniu do kapitau wasnego, ktry musi zosta utrzymany jako odsetek aktyww waonych ryzykiem.

 • 06Glosariusz

  Kolegia organw nadzoru: mechanizmy koordynacji dziaa organw regulacyjnych zrnych pastw, sprawujcych nadzr nad transgranicznymi grupami bankowymi. Umoliwiaj one wymian informacji pomidzy organami nadzoru wpastwach macierzystych iprzyjmujcych, planowanie iwykonywanie zada nadzorczych wsplnie lub wsposb skoordynowany, atake podejmowanie dziaa przygotowawczych na wypadek wystpienia sytuacji awaryjnych ireagowanie na takie sytuacje.

  Konsultacje publiczne: proces regulacyjny, wramach ktrego spoeczestwo ma moliwo wyraenia swojego zdania na temat kwestii go dotyczcych. Celem jest przede wszystkim zwikszenie skutecznoci iprzejrzystoci oraz wiksze zaangaowanie obywateli wproces stanowienia prawa iksztatowania polityki. Konsultacje s niezbdne, aby dokona dobrej jakociowo oceny skutkw.

  Nadzr bankowy: monitorowanie wynikw finansowych idziaalnoci bankw, tak aby funkcjonoway one wsposb bezpieczny, solidny izgodnie zprzepisami. Nadzr bankowy jest sprawowany przez rzdowe organy regulacyjne ima na celu zapobiega bankructwom bankw.

  Nadzr makroostronociowy: nadzr koncentrujcy si na stabilnoci caego systemu finansowego, nie za na jego elementach skadowych. Regulacja makroostronociowa jest konieczna, poniewa pojedyncze przedsibiorstwa: nawet jeli dziaaj ostronie izgodnie zzasadami: mog kolektywnie doprowadzi do destabilizacji systemu, na przykad wsytuacji gdy wszyscy kredytodawcy ogranicz udzielanie poyczek lub wszystkie przedsibiorstwa jednoczenie zdecyduj si sprzeda aktywa.

  Nadzr mikroostronociowy: koncentruje si na stabilnoci poszczeglnych elementw skadowych systemu finansowego. Gwny nacisk pooony jest na bezpieczestwo isolidno poszczeglnych instytucji finansowych.

  Ocena skutkw: szereg nastpujcych po sobie logicznie dziaa uatwiajcych Komisji Europejskiej ocen nowej inicjatywy pod ktem jej potencjalnych skutkw gospodarczych ispoecznych oraz wpywu na rodowisko. Wramach tego procesu gromadzone s dowody przeznaczone dla decydentw politycznych, wiadczce ozaletach lub wadach moliwych rozwiza politycznych na podstawie oceny potencjalnych skutkw tych rozwiza.

  Organ nadzoru wpastwie macierzystym: organ odpowiedzialny za nadzr ostronociowy wpastwie czonkowskim UE, wktrym dana instytucja finansowa uzyskaa licencj na prowadzenie dziaalnoci bankowej wUE (pastwo macierzyste).

  Organ nadzoru wpastwie przyjmujcym: organ odpowiedzialny za nadzr ostronociowy wpastwie czonkowskim UE, wktrym dana instytucja finansowa ma swj oddzia, awic wpastwie innym ni pastwo macierzyste, ktre wydao licencj na prowadzenie dziaalnoci bankowej wUE.