Kszta‚towanie postaw przedsi™biorczych a edukacja ekonomiczna

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Kszta‚towanie postaw przedsi™biorczych a edukacja ekonomiczna

 • Kszta

  towa

  nie posta

  w p

  rzedsib

  iorczych a ed

  ukacja

  ekonomiczna

  Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunkw Ekonomicznych

  Organizatorzy KonferencjiKsztatowanie postaw przedsibiorczych a edukacja ekonomiczna

  GospodarzKonferencji:

  Konferencja zorganizowana w ramach projektuOlimpiada Przedsibiorczoci, ktrego Partnerami Strategicznymi s:

  Rola przedsibiorczoci w rozwoju Polski jest bardzo wana. Od niej zaley nasza pozy-cja w Unii Europejskiej, a take w wiecie, ktry szybko si globalizuje. Pomimo prawie 20 lat gospodarki wolnorynkowej jest wicej barier ni stymulatorw. Przedsibiorczo jest traktowana jako wytrych do wszystkiego. Wiele jest ruchw pozornych oraz mitw negatywnych, ktre spowalniaj dziaania. Zdecydowanie zapomniano o kluczu syste-mowym otwierajcym wrota do przyjaznego traktowania ludzi przedsibiorczych. Zapo-mniano te o ksztaceniu (nie tylko) modego pokolenia w skutecznym dziaaniu. Bardzo dobrze zatem, i ukazaa si ta publikacja. Ksika wskazuje na istotne zagadnienia ksztatowania postaw i edukacji ekonomicznej uczniw oraz studentw, a take podej-muje bardzo wan problematyk rozwoju przedsibiorczoci w caym spoeczestwie i gospodarce.

  prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz

  Ksztatowanie postawprzedsibiorczych

  a edukacja ekonomiczna

  E-learningw ksztaceniu akademickim

  Bardzo wysoko oceniam zarwno pomys napisania dziea, jak rwnie poziom tego przedsiwzicia. Problem przedsibiorczoci nie znajdowa dotychczas w Polsce na-lenego mu miejsca w programach ksztacenia na rnych poziomach szkolnictwa (...). W ksice poruszane s mao znane i sabo opisane w polskiej literaturze problemy ksztacenia przedsibiorczoci poprzez edukacj ekonomiczn. Kilkadziesit zebranych w jednym tomie opracowa mona traktowa jako kompendium wiedzy na temat po-staw przedsibiorczych, ich ksztatowania w toku edukacji ekonomicznej, a take uwa-runkowa realizacji tego procesu w polskim spoeczestwie.Ze wzgldu na szeroki zakres problemw poruszanych w ksice, naukowy charakter opracowa, dobr redakcj ksiki, moe ona z powodzeniem stanowi podrcznik wspierajcy nauczanie przedmiotu przedsibiorczo w szkoach wyszych, a take cen-ne rdo do samoksztacenia dla nauczycieli tego przedmiotu i badaczy problematyki.

  prof. dr hab. Maria Romanowska

 • Ksztatowanie postaw przedsibiorczych

  a edukacja ekonomicznapod redakcj

  Piotra Wachowiaka, Marcina Dbrowskiegoi Bartosza Majewskiego

  Materiay z oglnopolskiej konferencji

  Ksztatowanie postaw przedsibiorczycha edukacja ekonomiczna

  zorganizowanej19 czerwca 2007 roku

  w Akademii Ekonomicznej w Katowicachwww.fundacja.edu.pl/przedsibiorczosc

  Publikacja wydanaw ramach programu Przedsibiorczo w Szkole

  Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci,we wsppracy z Narodowym Bankiem Polskim

  Warszawa, lipiec 2007

 • Copyright by

  Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunkw Ekonomicznych

  Al. Niepodlegoci 162, lokal 15002-554 Warszawa

  tel./fax (22) 646 61 42http://www.fundacja.edu.pl

  www.olimpiada.edu.ple-mail: biuro@fundacja.edu.pl

  Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz

  prof. dr hab. Maria Romanowska

  Korekta polonistyczna: Marta SachajkoKorekta anglojzyczna: Joanna Tabor

  ISBN: 978-83-922607-8-3Nakad: 300 egz.

 • 3

  Spis treci

  Wstp ......................................................................................................................... 7Cz IUwarunkowania rozwoju przedsibiorczoci

  Piotr Wachowiak Wprowadzenie ................................................................................................11

  Andrzej Malinowski Rozwj przedsibiorczoci jako podstawowy element wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji materialnej spoeczestwa ...........................13

  Danuta Hendzel Moliwoci ksztatowania postaw przedsibiorczych w organizacji gospodarczej ..............................................................................17

  Mariusz Bratnicki, Wojciech Dyduch, Bartomiej J. Gabry Mity przedsibiorczoci w polskich organizacjach: diagnoza i mechanizmy oywiania potencjau przedsibiorczoci ..........................................................24

  Jan K. Solarz Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsibiorczoci w Polsce .....................33

  Marta Juchnowicz Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy ..............................................40

  Rafa Kasprzak Finansowanie przedsibiorczoci akademickiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego ....................................................................................47

  Hanna Mizgajska Wpyw edukacji na motywy i ograniczenia przedsibiorczoci kobiet na przykadzie Wielkopolski .............................................................................59

 • 4

  Cz IIEdukacja i postawy przedsibiorcze w ksztaceniu akademickim

  Marcin Dbrowski Wprowadzenie ................................................................................................69

  Jerzy Cielik Ksztacenie w zakresie przedsibiorczoci na poziomie akademickim ...............71

  Przemysaw Deszczyski Rola uczelni wyszych w ksztatowaniu postaw przedsibiorczych z perspektywy absolwenta, menedera i profesora ...........................................81

  Jan Targalski, Magorzata Kosaa, Agnieszka Pichur Postawy przedsibiorcze wrd studentw kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Analiza wynikw bada .........................90

  Adam Nowicki, Gracja Wydmuch Nowe podejcie do ksztacenia informatyka-ekonomisty na uczelniach wyszych w Polsce ................................................................ 100

  Grzegorz Polok Wykady z etyki gospodarczej elementem ksztatowania postaw przedsibiorczych studentw Akademii Ekonomicznej w Katowicach raport z bada wasnych .......................................................................... 108

  Janusz Olearnik Obszary i formy dziaa uczelni dla wyksztacenia przedsibiorczego absolwenta .................................................................... 114

  Krzysztof Wach Ksztatowanie postaw przedsibiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian ............................................... 120

  Cz IIIEdukacja i postawy przedsibiorcze w szkolnictwie rednim

  Bartosz Majewski Wprowadzenie ........................................................................................... 131

  Aldona Andrzejczak Skuteczno nauczania przedsibiorczoci w szkoach rednich .................. 133

  Piotr Szeliga Chwasty na polu przedsibiorczoci, czyli czego w szkole nie uprawia ...... 140

  Piotr Wachowiak Ksztatowanie umiejtnoci przedsibiorczych ............................................ 146

  Danuta Raczko 2 : 88, czyli o ksztatowaniu postaw przedsibiorczych w polskiej szkole ..... 153

  Joanna Krzyak Edukacja ekonomiczna jako nowa jako wychowania spostrzeenia, opinie, sugestie .................................................................. 162

 • 5

  Marcin Ksy Analiza kwalifikacji indywidualnych absolwentw szk zawodowych w wietle zapotrzebowania kompetencyjnego pracodawcw na przykadzie wojewdztwa lubuskiego ..................................................... 168

  Beata Szmulczyska E-learning oferta edukacyjna rwnie dla szk ......................................... 179

  Maria Krogulec-Sobowiec Wspieranie nauczycieli i uczniw w edukacji podstaw przedsibiorczoci ........................................................................ 184

  Elbieta Majchrowicz Nauka przez dziaanie: Dzie przedsibiorczoci i Modzieowe Miniprzedsibiorstwo przykadami dobrych praktyk przedsibiorczoci szkolnej ......................................................................... 190

  Olaf Flak Propozycja programu edukacyjnego Moja wasna firma dla uczniw szk rednich ......................................................................... 195

  Cz IVKsztatowanie postaw przedsibiorczych

  Piotr Wachowiak Wprowadzenie ........................................................................................... 203

  Jacek Strojny Ksztatowanie postawy przedsibiorczej procesy socjalizacji i autokreacji ................................................................................................ 205

  Ewa Cierniak-Szstak, Anna Karwiska Socjalizacja do przedsibiorczoci. Moliwoci i ograniczenia ..................... 212

  Letycja Sooducho-Pelc Czy przedsibiorczoci mona si nauczy wpyw edukacji na rozwj przedsibiorczoci ...................................................................... 218

  Henryk Bieniok Ksztatowanie postaw przedsibiorczych modziey w rodzinie, szkole i uczelni ........................................................................................... 224

  Krzysztof Pawowski Formowanie postaw przedsibiorczych w systemie ksztacenia .................... 236

  Paula Pestka Dominujca logika modych przedsibiorcw ............................................. 240

  Mirosawa Pluta-Olearnik Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw przedsibiorczych ....................................................... 250

  Marcin Polak Edutainment w ksztatowaniu postaw przedsibiorczych i edukacji ekonomicznej ............................................................................. 257

 • 6

  Mariusz Bratnicki, Przemysaw Zbierowski, Rafa Kozowski Czynniki wpywajce na ksztatowanie przedsibiorczoci w kontekcie bada Global Entrepreneurship Monitor ................................ 267

  Edyta Anna Kowalczyk Zastosowanie public relations w ksztatowaniu postaw przedsibiorczych spoeczestwa .................................................... 277

 • 7

  Wstp

  System ksztacenia w Polsce ma za sob pierwsze lata dowi