Kszta‚towanie postaw etycznych u dziecka

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kszta‚towanie postaw etycznych u dziecka

 • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecicy

  Ksztatowanie postaw etycznych u dzieckaDr Magorzata Goskowska-Sodatow

  EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECICY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

  Uniwersytet w Biaymstoku5 listopada 2009 r.

 • Rozwj moralny dotyczy rnych sfer funkcjonowania dziecka.

  Obejmuje zmiany wsferze:

  poznawczej (wiedzy moralnej) emocjonalnej (ustosunkowa) behawioralnej (postpowania)

  2

 • W zwizku ztym wspczesne badania nad rozwojem moralnym dziecka odnosz si do trzech aspektw tego zagadnienia:

  moralnego rozwoju dziecka, ktry odnosi si do znajomoci irozumienia problemw izasad moralnych

  moralnego rozwoju dziecka, ktry odnosi si do rozumowania moralnego (rozumienia iksztatowania poj moralnych)

  moralnego rozwoju dziecka, ktry odnosi si do zachowania

  3

 • Etapy rozwoju moralnego s uwarunkowane rozwojem poznawczym dziecka.

  Aby wyjani postpowanie moralne, musimy najpierw pozna zdolno rozumowania dziecka oraz jego wiedz o problemach moralnych.

  4

 • Na podstawie bada eksperymentalnych

  J. Piaget stworzy model rozwoju moralnego dzieci.

  I stadium

  (2-4 rok ycia) - Anomia moralna.

  5

 • II stadium

  (5-7 rok ycia) - Heteronomia

  6

 • III stadium

  (8-11 rok ycia) - Socjonimia

  7

 • IV stadium

  (11-21) - Autonomia

  8

 • Rozwj wedug Kohlberga polega na :

  przechodzeniu od cakowicie subiektywnych ikulturowo zdeterminowanych sdw iprzekona do oglnych uniwersalnych regu, ktre odnosz si do wszystkich ludzi iwszystkich sytuacji

  9

 • Kohlberg ujmuje rozwj moralny w ramach trzech poziomw:

  1.

  Przedkonwencjonalny

  (wiek przedszkolny i modszy wiek szkolny).

  stadium kary i posuszestwa stadium relatywizmu instrumentalny.

  10

 • 2.

  Konwencjonalny

  (13-16 rok ycia).

  stadium dobry chopiec/dziewczyna, stadium prawo i porzdek.

  11

 • 3.

  Postkonwencjonalny

  (od 16 roku ycia do 20 roku ycia)

  stadium ,,umowy spoecznej i legalizmu stadium uniwersalnych zasad sumienia.

  12

 • Trzy stadia rozwoju wartoci.

  pierwsze -ma charakter pierwotnego idealizmu.

  drugie-okrela si jako stadium dezintegracji ideowej

  -trzecie - to autonomizacja ideowa

  13

 • Cechy stadialnoci rozwoju wartoci mona dostrzec analizujc mechanizm zachowania si czowieka, zmierzajcego do przyjcia okrelonej, konkretnej wartoci (lub ich grup).

  14

 • Mona je opisa wnastpujcy sposb:

  czowiek rozpoznaje (doznaje) pewne stany lub relacje do innych jako cenne dla niego

  uznaje przez analogi pewne stany cudze jako cenne dla innych

  dokonuje wyboru midzy rnymi rzeczami uznanymi lub rozpoznawanymi jako cenne

  dy do poznawania tego, co rozpoznaje jako cenne dla siebie oraz

  dy do wcielenia (zrealizowania) tego, co uznaje za cenne dla innych (A.Grzegorczyk, 1989, s. 51).

  15

 • Przygotowanie czowieka do ycia domaga si dowiadczenia wdokonywaniu autonomicznych wyborw ibrania za nie osobistej odpowiedzialnoci

  16

 • Etyka dyscyplina zajmujc si moralnoci zarwno w aspekcie opisowym (etyka opisowa), jak i normatywnym (etyka normatywna).

  17

 • Norma

  warto ukazana wjej charakterze zobowizujcym.

  Normy s ukierunkowane na urzeczywistnianie wartoci bardziej konkretnie iodnosz si do praktycznego postpowania czowieka

  18

 • Rozwj moralny niesie za sob okrelone propozycje co do strategii oddziaywa wspomagajcych rozwj:

  Rozwijanie kompetencji moralnych poprzez dostarczanie wiedzy na temat norm i wpajanie ich dzieciom 19

 • Wzbudzanie motywacji do zachowa moralnych poprzez intensyfikowanie poczucia odpowiedzialnoci za drugiego czowieka czy poczucia powinnoci moralnej.

  20

 • Uwzgldnianie nagrody za respektowanie norm

  21

 • Wspomaganie rozwoju na drodze pozaracjonalnej

  22

 • Wspomaganie rozwoju moralnego dziecka

  i modego czowieka odbywa si gwnie

  w domu rodzinnym i zasadniczo tylko

  w rodzinie - przy zachowaniu staych zasad, jasno okrelonych kryteriw. S to:

  23

 • Zasada akceptacji Zasada wiarygodnoci Zasada poszanowania intymnoci Zasada rwnych zobowiza Zasada stabilnoci Zasada proby Zasada konsekwencji Zasada wspdecydowania

  24

 • Czynniki, ktre wspieraj, bd blokuj rozwj moralny mona podzieli na dwie grupy:

  czynniki bezporednie

  (zwizane z relacjami

  midzyludzkimi)

  czynniki porednie - oglnokulturowe

  25

  Slajd 1Slajd 2Slajd 3Slajd 4Slajd 5Slajd 6Slajd 7Slajd 8Slajd 9Slajd 10Slajd 11Slajd 12Slajd 13Slajd 14Slajd 15Slajd 16Slajd 17Slajd 18Slajd 19Slajd 20Slajd 21Slajd 22Slajd 23Slajd 24Slajd 25