Click here to load reader

Kryteria z poszczególnych przedmiotów Zespół Szkół w ... · w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i ... piktogramy, znaki informacyjne

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kryteria z poszczególnych przedmiotów Zespół Szkół w ... · w kulturalny sposób zwraca się...

1

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Kryteria z poszczeglnych przedmiotw Zesp

Szk w Mdrzechowie Szkoa Podstawowej im.

Marii Konopnickie

w Mdrzechowie

2

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

SPIS TRECI

Edukacja wczesnoszkolna , Skala i formy oceniania 3

Klasa pierwsza(nowa podstawa programowa) 4

Klasa druga(nowa podstawa programowa) 12

Klasa trzecia(nowa podstawa programowa) 23

Jzyk angielski w edukacji wczesnoszkolnej(nowa podstawa programowa) 32

Religia w edukacji wczesnoszkolnej 38

Klasa szsta(Stara podstawa programowa) 41

Jzyk polski 41

Jzyk angielski 44

Matematyka 50

Historia 53

Przyroda 64

Informatyka 69

Technika 72

Wychowanie fizyczne 76

Plastyka 80

Religia 81

Edukacja muzyczna.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

3

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Ocena opisowa kocoworoczna sporzdzana jest na podstawie caorocznej obserwacji postepw ucznia.

Za skal osigni przyjto zapis cyfrowy oznaczany punktami od 6 do 1.

6 punktw - Wspaniale! - oznacza, e ucze opanowa wiadomoci i umiejtnoci powyej poziomu drugiej klasy.

5 punktw - Bardzo dobrze pracujesz - oznacza, e ucze bardzo dobrze opanowawiadomoci i umiejtnoci przewidziane programem nauczania, pracuje samodzielnie, biegle posuguje si

zdobytymi wiadomociami.

4 punkty - Dobrze - oznacza, e uczedobrze opanowa wiadomoci i umiejtnoci okrelonych programem nauczania. W zdobywanie wiadomoci i umiejetnoci wkada wicej wysiku.

3 punkty - Wystarczajco - oznacza, e ucze opanowa podstawowe wiadomoci okrelone programem nauczania. Wymaga pomocy ze strony nauczyciela.

2 punkty - Sabo - oznacza, e ucze opanowa wiadomoci i umiejtnoci w dolnej granicy

okrelonej programem nauczania dla klasy II i wymaga cigej pomocy nauczyciela.

1 punkt - Bardzo sabo, niewystarczajco - pomimo systematycznej pomocy ucze nie opanowa czstkowych wiadomoci i umiejtnoci przewidzianych programem nauczania dla klasy

Kl. II. Treci nauczania i umiejtnoci - wymagania szczegowe na koniec klasy I szkoy podstawowej

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

4

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

zgodne z now podstaw programow

Edukacja polonistyczna.

Wspomaganie rozwoju umysowego w zakresie wypowiadania si. Dbao o kultur jzyka. Pocztkowa nauka czytania i pisania. Ksztatowanie umiejtnoci wypowiadania si w maych formach teatralnych.

Ucze koczcy klas I:

1) w zakresie umiejtnoci spoecznych warunkujcych porozumiewanie si i kultur jzyka:

a. obdarza uwag dzieci i dorosych, sucha ich wypowiedzi i chce zrozumie, co przekazuj; komunikuje w jasny sposb swoje spostrzeenia, potrzeby, odczucia,

b. w kulturalny sposb zwraca si do rozmwcy, mwi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osb, dostosowuje ton gosu do sytuacji, np. nie mwi zbyt gono,

c. uczestniczy w rozmowie na tematy zwizane z yciem rodzinnym i szkolnym, take inspirowane literatur;

2) w zakresie umiejtnoci czytania i pisania:

a. rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,

a. zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krtkie teksty, b. pisze proste, krtkie zdania: przepisuje, pisze z pamici; dba o estetyk i

poprawno graficzn pisma (przestrzega zasad kaligrafii), c. posuguje si ze zrozumieniem okres leniami: wyraz, goska, litera, sylaba, zdanie,

a. interesuje si ksik i czytaniem; sucha w skupieniu czytanych utworw (np. bas ni, opowiada, wierszy), w miar swoich moliwoci czyta lektury wskazane przez nauczyciela,

b. korzysta z pakietw edukacyjnych (np. zeszytw wicze i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;

3) w zakresie umiejtnoci wypowiadania si w maych formach teatralnych:

a. uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimik, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymylonego,

b. rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posuy si nim w odgrywanej scence, c. odtwarza z pamici teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: piewanie i muzykowanie, suchanie i rozumienie.

Ucze koczcy klas I:

Edukacja muzyczna.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

5

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

a. powtarza prost melodi; piewa piosenki z dziecicego repertuaru, wykonuje piewanki i rymowanki;

b. odtwarza proste rytmy gosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraa nastrj i charakter muzyki plsajc i taczc (reaguje na zmian tempa i dynamiki);

c. realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacj, ruchem caego ciaa); d. wie, e muzyk mona zapisa i odczyta; e. wiadomie i aktywnie sucha muzyki, potem wyraa swe doznania werbalnie i

niewerbalnie; f. kulturalnie zachowuje si na koncercie oraz w trakcie piewania hymnu narodowego.

Edukacja plastyczna.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

6

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Poznawanie architektury, malarstwa i rzeby. Wyraanie wasnych myli i uczu w rnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych rodkw przekazu.

Ucze koczcy klas I:

a. wypowiada si w wybranych technikach plastycznych na paszczynie i w przestrzeni; posuguje si takimi rodkami wyrazu plastycznego jak ksztat, barwa, faktura;

b. ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobrani, bas ni, opowiadaniem, muzyk; korzysta z narzdzi multimedialnych;

c. wykonuje proste rekwizyty (np. lalk, pacynk) i wykorzystuje je w maych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w ktrym mieszka;

d. rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architektur (take architektur zieleni), malarstwo, rzeb, grafik; wypowiada si na ich temat.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

7

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Edukacja spoeczna. Wychowanie do zgodnego wspdziaania z rwienikami i dorosymi.

Ucze koczcy klas I:

a. potrafi odrni, co jest dobre, a co ze w kontaktach z rwienikami i dorosymi; wie, e warto by odwanym, mdrym i pomaga potrzebujcym; wie, e nie naley kama

lub zataja prawdy; b. wsppracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach yciowych; przestrzega

regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej oraz w wiecie dorosych, grzecznie zwraca si do innych w szkole, w domu i na ulicy;

c. wie, co wynika z przynalenoci do swojej rodziny, jakie s relacje midzy najbliszymi, wywizuje si z powinnoci wobec nich;

d. ma rozeznanie, e pienidze otrzymuje si za prac; dostosowuje swe oczekiwania do realiw ekonomicznych rodziny;

e. zna zagroenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposb naley si zwrci o pomoc; f. wie, gdzie mona bezpiecznie organizowa zabawy, a gdzie nie mona i dlaczego; g. potrafi wymieni status administracyjny swojej miejscowoci (wie, miasto); wie, czym

zajmuje si np. policjant, straak, lekarz, weterynarz; wie, jak mona si do nich

zwrci o pomoc; h. wie, jakiej jest narodowoci, e mieszka w Polsce, a Polska znajduje si w Europie; zna

symbole narodowe (flaga, godo, hymn narodowy), rozpoznaje flag i hymn Unii Europejskiej. Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody oywionej i nieoywionej.

Ucze koczcy klas I:

1) w zakresie rozumienia i poszanowania wiata rolin i zwierzt:

a. rozpoznaje roliny i zwierzta yjce w takich rodowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogrd (dziaka),

b. zna sposoby przystosowania si zwierzt do poszczeglnych pr roku: odloty i przyloty ptakw, zapadanie w sen zimowy,

c. wymienia warunki konieczne do rozwoju rolin i zwierzt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczeglnoci w

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

8

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

kciku przyrody), d. wie, jaki poytek przynosz zwierzta rodowisku: niszczenie szkodnikw przez ptaki,

zapylanie kwiatw przez owady, spulchnianie gleby przez ddownice, e. zna zagroenia dla rodowiska przyrodniczego ze strony czowieka: wypalanie k i ciernisk,

zatruwanie powietrza i wd, poary lasw, wyrzucanie odpadw i spalanie mieci itp.; chroni przyrod: nie mieci, szanuje roliny, zachowuje cisz w parku i w lesie, pomaga zwierztom przetrwa zim i upalne lato,

f. zna zagroenia ze strony zwierzt (niebezpieczne i chore zwierzta) i rolin (np. trujce owoce, lis ci, grzyby) i wie jak zachowa si w sytuacji zagroenia,

g. wie, e naley oszczdza wod; wie, jakie znaczenie ma woda w yciu czowieka, rolin i zwierzt,

h. wie, e naley segregowa mieci; rozumie sens stosowania opakowa ekologicznych;

2) w zakresie rozumienia warunkw atmosferycznych:

a. obserwuje pogod i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody, b. wie, o czym mwi osoba zapowiadajca pogod w radiu i w telewizji i stosuje si do podanych

informacji o pogodzie, np. ubiera si odpowiednio do pogody, c. nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczeglnych pr roku, podejmuje

rozsdne decyzje i nie naraa si na niebezpieczestwo wynikajce z pogody, d. zna zagroenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powd, poar i

wie jak zachowa si w sytuacji zagroenia.Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysowego oraz ksztatowanie wiadomoci i umiejtnoci matematycznych dzieci.

Ucze koczcy klas I:

1) w zakresie czynnoci umysowych wanych dla uczenia si matematyki:

a. ustala rwnoliczno mimo obserwowanych zmian w ukadzie elementw w porwnywanych zbiorach,

b. ukada obiekty (np. patyczki) w serie rosnce i malejce, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, okres la nastpne i poprzednie,

c. klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzta, zabawki, rzeczy do ubrania, d. w sytuacjach trudnych i wymagajcych wysiku intelektualnego zachowuje si rozumnie,

dy do wykonania zadania,

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

9

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

e. wyprowadza kierunki od siebie i innych osb; okres la pooenie obiektw wzgldem obranego obiektu; orientuje si na kartce papieru, aby odnajdowa informacje (np. w lewym grnym rogu) i rysowa strzaki we waciwym kierunku,

f. dostrzega symetri (np. w rysunku motyla); zauwaa, e jedna figura jest powikszeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzr (np. szlaczek);

2) w zakresie liczenia i sprawnoci rachunkowych:

a. sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularnoci dziesitkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, take wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),

b. wyznacza sumy (dodaje) i rnice (odejmuje) manipulujc obiektami lub rachujc na zbiorach zastpczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te dziaania,

c. radzi sobie w sytuacjach yciowych, ktrych pomylne zakoczenie wymaga dodawania lub odejmowania,

d. zapisuje rozwizanie zadania z treci przedstawionego sownie w konkretnej sytuacji, stosujc zapis cyfrowy i znaki dziaa;

3) w zakresie pomiaru:

a. dugoci: mierzy dugo, posugujc si np. linijk; porwnuje dugoci obiektw, b. ciaru: potrafi way przedmioty; rnicuje przedmioty cisze, lejsze; wie, e towar w

sklepie jest pakowany wedug wagi, c. pynw: odmierza pyny kubkiem i miark litrow, d. czasu: nazywa dni w tygodniu i miesice w roku; orientuje si, do czego suy kalendarz

i potrafi z niego korzysta; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, ktry pozwala mu orientowa si w ramach czasowych szkolnych zaj i domowych obowizkw;

4) w zakresie oblicze pieninych:

a. zna bdce w obiegu monety i banknot o wartoci 10 z; zna warto nabywcz monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzeday,

b. zna pojcie dugu i konieczno spacenia go. Zajcia komputerowe.

Ucze koczcy klas I:

a) posuguje si komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystajc z myszy i klawiatury;

b) wie, jak trzeba korzysta z komputera, eby nie naraa wasnego zdrowia; c) stosuje si do ogranicze dotyczcych korzystania z komputera.

Zajcia techniczne. Wychowanie do techniki (poznawanie urzdze, obsugiwanie i szanowanie ich) i dziaalno konstrukcyjna dzieci.

Ucze koczcy klas I:

1) w zakresie wychowania technicznego:

a. wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dzi siy przyrody (wiatr, wod); majsterkuje (np.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

10

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

latawce, wiatraczki, tratwy), b. zna oglne zasady dziaania urzdze domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara),

posuguje si nimi, nie psujc ich, c. buduje z rnorodnych przedmiotw dostpnych w otoczeniu np. szaas, namiot, wag, tor

przeszkd; w miar moliwoci konstruuje urzdzenia techniczne z gotowych zestaww do montau np. dwigi, samochody, samoloty, statki, domy;

2) w zakresie dbaoci o bezpieczestwo wasne i innych:

a. utrzymuje porzdek wok siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprzta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porzdku,

b. zna zagroenia wynikajce z niewaciwego uywania narzdzi i urzdze technicznych, c. wie, jak naley bezpiecznie porusza si na drogach (w tym na rowerze) i korzysta ze

rodkw komunikacji; wie, jak trzeba zachowa si w sytuacji wypadku, np. umie powiadomi dorosych, zna telefony alarmowe.Ucze koczcy klas I:

a. uczestniczy w zajciach rozwijajcych sprawno fizyczn, zgodnie z reguami; b. potrafi: c. chwyta pik, rzuca ni do celu i na odlego, toczy j i kozowa, d. pokonywa przeszkody naturalne i sztuczne, e. wykonywa wiczenia rwnowane; f. dba o to, aby prawidowo siedzie w awce, przy stole itp.; g. wie, e choroby s zagroeniem dla zdrowia i e mona im zapobiega poprzez:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

11

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

szczepienia ochronne, waciwe odywianie si, aktywno fizyczn, przestrzeganie higieny; waciwie zachowuje si w sytuacji choroby;

h. wie, e nie moe samodzielnie zaywa lekarstw i stosowa rodkw chemicznych (np. rodkw czystoci, rodkw ochrony rolin);

i. wie, e dzieci niepenosprawne znajduj si w trudnej sytuacji i pomaga im.

Podane umiejtnoci dotycz dzieci o prawidowym rozwoju fizycznym. Umiejtnoci dzieci

niepenosprawnych ustala si stosownie do ich moliwoci.

Kl. II

II. Treci nauczania i umiejtnoci - wymagania szczegowe na koniec klasy II szkoy

podstawowej zgodne z now podstaw programow.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Ucze koczcy klas II:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

12

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Mwienie i suchanie:

S mwi zrozumiale, wymawiajc sowa wyrazicie i poprawnie S umie przyj w rozmowie

rol suchacza i osoby zabierajcej gos S uczestniczy w rozmowie na okrelony temat (np. na

temat tekstu, wit, biecych spraw klasowych i szkolnych, zjawisk przyrody, wasnych przey,

wykonanych prac plastycznych itd.

S wypowiada si samodzielnie na rne tematy S zadaje pytania kolegom i nauczycielowi

S prosi o wyjanienie znaczenia wyrazw, polece lub niezrozumiaego fragmentu tekstu

S sowem, zdaniem odpowiada na pytania nauczyciela, kolegw S wypowiada sie na temat

wysuchanego (przeczytanego) tekstu, ogldanej historyjki obrazkowej, przedmiotu, ilustracji,

filmu itp. (opowiadajc, opisujc)

S okazuje zainteresowanie wypowiedziami kolegw i nauczycieli S sucha i rozumie tekst

mwiony, czytany lub odtwarzany z nagrania S tworzy sw wypowied w formie

kilkuzdaniowego, spjnego tekstu S uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimik, gestem,

ruchem zachowania bohatera literackiego

S rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posuy si nim w odgrywanej scence.

Czytanie i korzystanie z informacji:

S rozpoznaje litery i czy je z odpowiednimi goskami S wyrnia i poprawnie artykuuje goski odpowiadajce poszczegolnym literom S porwnuje liczb gosek i liter w wyrazach S czyta teksty drukowane i pisane S czyta gono i poprawnie,

pynnie i wyrazicie S czyta cicho ze zrozumieniem S czyta teksty znane i nowo poznane S rozumie znaczenie czytanych wyrazw, zwrotw, zda, rozumie sens caego tekstu S czyta

ze zrozumieniem komunikaty, polecenia w podrczniku, plany dziaania, instrukcje obsugi urzdze S szuka informacji w encyklopediach, sownikach

S ustala kolejno zdarze w tekcie, wyszukuje fragmenty tekstu potrzebne do tematu S ocenia zdarzenia i posta bohatera S porwnuje zdarzenia fikcyjne z wasnymi dowiadczeniami S samodzielnie czyta wybrane przez siebie ksiki i czasopisma S rozpoznaje niektre rytmicznie powtarzajce si elementy wiersza, np. rym, wers, strof,

refren.

Pisanie:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

13

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

S zapisuje litery mae i wielkie, odtwarza odpowiednio ich ksztaty S tworzy wyrazy z rozsypanki literowej, sylabowej S zapisuje wyrazy i zdania S pisze czytelnie, poprawnie czc litery S przepisuje poprawnie wyrazy, zdania, fragmenty tekstw S prawidowo rozmieszcza pisany tekst na kartce S podpisuje wasne ilustracje i historyjki obrazkowe w ksice S pisze z pamici i ze suchu wyrazy i krtkie teksty S rozwija zdanie nierozwinite S redaguje pisemne odpowiedzi na pytania do tekstu S potrafi tworzy wasne teksty, zapisujc swoje myli w formie zda

S ukada samodzielnie wypowied na okrelony temat i zapisuje j S redaguje pisma uytkowe, np.: zaproszenie, zawiadomienie, list, komunikat S ukada i zapisuje plan opowiadania, plan pracy.

Elementy gramatyki i ortografii:

S rozpoznaje zdania w mowie i tekcie pisanym S wyrnia wyrazy w zdaniach

S stosuje wielk liter na pocztku zdania, kropk, pytajnik, wykrzyknik na kocu zdania S rozpoznaje zdania pojedyncze oznajmujce i pytajce S rozwija zdania S w pisowni imion, nazwisk, nazw geograficznych stosuje wielk liter S dzieli wyrazy na goski i sylaby S rozpoznaje i nazywa samogoski i spgoski S zna goski oznaczone dwiema literami S pisze poprawnie wyrazy ze spgoskami mikkimi, w ktrych mikko oznaczona jest liter

i lub znakiem diakrytycznym S pisze poprawnie wyrazy z i o pisowni zgodnej z wymow

S pisze poprawnie wyrazy, w ktorych spgoska mikka traci dwiczno na kocu wyrazu S pisze wyrazy z i rz wymiennym w zakresie opracowanego sownictwa

S pisze poznane wyrazy poprawnie pod wzgldem ortograficznym S porzdkuje wyrazy alfabetycznie wedug pierwszej, pierwszej i drugiej, pierwszej drugiej i

trzeciej litery S pisze i odczytuje pospolite skrty spotykane w otoczeniu dziecka S tworzy wyrazy pokrewne i stosuje je w pracach pisemnych S wyszukuje wyrazy bliskoznaczne i zastpuje nimi powtarzajce si wyrazy S grupuje wyrazy bdce nazwami osb, rzeczy, przedmiotw, zwierzt i rolin, wyrazy

oznaczajce czynnoci, wyrazy oznaczajce cechy przedmiotw, osb S wyjania wyrazy i zwroty spotykane w suchanych i czytanych tekstach.

Ucze koczcy klas II:

S zna i respektuje prawa i obowizki ucznia, w tym zasady bycia dobrym koleg; S uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, na miar swych moliwoci S odrnia dobro od za; stara si by sprawiedliwym i prawdomwnym S wie, jak zachowa sie w szkole i jakie sa obowizki ucznia

S zastanawia sie nad mocnymi i sabymi cechami swojego charakteru, dokonuje samooceny S rozumie pojcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzestwo, dziadkowie, wnuki S identyfikuje si ze swoj rodzin S podejmuje obowizki domowe i rzetelnie je wypenia

S rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, e trzeba do niej dostosowywa swe oczekiwania

S pomaga potrzebujcym S wie, jak zachowa si w stosunku do dorosych i rwienikw (stosuje formy grzecznociowe)

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

14

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

S rozumie potrzebe utrzymywania dobrych relacji z innymi ludmi; jest chtny do pomocy

S zna zawody, jakie wykonuj doroli w jego otoczeniu S potrafi opowiedzie o pracy ludzi w poznanych zawodach; wie, czym zajmuj sie osoby

pracujce w danym zawodzie S wie, e kada praca jest wana i potrzebna; wie, e naley szanowa prac kadego czowieka

S rozumie pojcia: miejscowo, wojewdztwo, kraj S zna nazwy kilku miast i wsi pooonych najbliej swojej miejscowoci S potrafi okresli krajobraz swojej okolicy S okrela sw przynaleno narodow S zna nazwy kolejnych stolic Polski S zna symbole narodowe (nazw kraju, barwy narodowe, hymn, godo) S zna nazwy wybranych krajw nalecych do Unii Europejskiej S rozpoznaj e flag i hymn Unii Europejskiej

S szanuje odmienno kadego czowieka S rozumie, e ludzie maj te same prawa niezalenie od wygldu czy koloru skry S dba o zdrowie i bezpieczestwo swoje i innych (w miar moliwoci) S potrafi zawiadomi dorosych o wypadku S zna oglnopolskie numery alarmowe.

Ucze koczcy klas II:

S przeprowadza proste dowiadczenia przyrodnicze S potrafi obserwowa i wiza przyczyn ze skutkiem S wyciga wnioski z prowadzonych obserwacji S potrafi opisa ycie rolin i zwierzt w poznanych ekosystemach: w lesie, na polu, na ce, w

ogrodzie, w sadzie, nad wod, w parku S rozpoznaje drzewa, krzewy i roliny zielne rosnace w parku, wok szkoy, wok domu,

S w lesie, na ce, na polu S zna czynniki warunkujce rozwj rolin S umie pielgnowa roliny ozdobne S potrafi wymieni nadziemne i podziemne czci rolin S dostrzega zwizek midzy warunkami ycia a rozwojem roliny S zna nazwy niektrych owocw, drzew i krzeww uprawianych w sadach

S zna nazwy wybranych warzyw uprawianych w Polsce oraz niektre sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owocw

S potrafi wymieni nazwy niektrych zwierzt yjcych w ogrodzie, w parku, w lesie, S na polu, na ce, w wodzie S wie, jak opiekowa si zwierztami S umie wymieni nazwy zwierz hodowanych w Polsce S zna nazwy zwierzt yjcych w rnych czciach wiata S nazywa i wskazuje czci ciaa S zna nazwy poszczeglnych pr roku, potrafi je scharakteryzowa

EDUKACJA SPOECZNA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

15

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

S rozumie konieczno ochrony rodowiska naturalnego przez czowieka

S wie, jakie znaczenie dla ycia ludzi, zwierzt i rolin ma powietrze, woda, soce S wie, jakie bogactwa naturalne kryje w swoim wntrzu ziemia; wie jak powstay zoa wgla i

soli S zna stany skupienia wody S wie, na czym polega krenie wody w przyrodzie S zna rodzaje zbiornikw wodnych S wie, jak czowiek wykorzystuje wod S wie, jakie s elementy pogody S potrafi w znanej sobie okolicy wskaza wschw, zachd, pnoc, poudnie S umie wskaza gowne kierunki na mapie Polski S potrafi wskaza na mapie granice Polski S dba o higien osobist, umie si odpowiednio ubra w zalenoci od pory roku i komunikatu

o pogodzie S wie, co powinien je, aby by zdrowym S rozumie, jakie zagroenia nios ze sob takie zjawiska, jak: burza, huragan, nieyca, lawina;

wie, jak trzeba zachowa si w takich sytuacjach.EDUKACJA MATEMATYCZNA Ucze koczcy klas II:

S okrela swoje pooenie w przestrzeni, pooenie przedmiotu wzgldem obserwatora i wzgldem drugiego przedmiotu

S poprawnie i ze zrozumieniem uzywa wyrazw typu: za, przed, do przodu, do tyu, na prawo, na lewo itp.

S potrafi uporzdkowa przedmioty wedug obranej cechy wielkociowej S grupuje przedmioty wedug wyrnionej cechy (cech)

S tworzy zbir przedmiotw speniajcych podany warunek S ustala liczebno danego zbioru przedmiotw S wskazuje zbiory rwnoliczne i nierwnoliczne S rysuje figury symetryczne, uzupenia elementy rysunku S kontynuuje regularno w prostych motywach, szlaczkach, rozetach, mandalach S umie posugiwa si w praktyce pojciem liczby we wszystkich jej aspektach S rozkada liczby na skadniki S liczy w zakresie 100 wedug podanego wzoru S wskazuje miejsce liczby w cigu liczbowym S potrafi porwnywa liczby sownie i z uyciem znakw: , = S potrafi porwnywa poprzez szacowanie S rozumie pojcia: mniej, wicej, tyle samo

S poznaje cztery podstawowe dziaania arytmetyczne, potrafi je zapisa za pomoc cyfr S i znakw matematycznych - nabywa biegoci w dodawaniu, odejmowaniu liczb S w zakresie 50

EDUKACJA TECHNICZNA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

16

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

S wie, jaka jest rola zera w wymienionych dziaaniach S sprawdza odejmowanie za pomoc dodawania S wie, jaka jest rola zera i liczby jeden w dziaaniach arytmetycznych S podaje z pamici iloczyny i ilorazy w zakresie tabliczki mnoenia do 50 S zna umowy dotyczce kolejnoci wykonywania dziaa z nawiasami i bez nawiasw S umie rozwizywa proste rwnania z jedn niewiadom w postaci okienka S potrafi rozwizywa zadania proste standardowe i niestandardowe S potrafi analizowa tre zada tekstowych, wyrnia dane i niewiadome, dobiera

dziaania odpowiednie do warunku zadania S potrafi ukada zadania tekstowe do sytuacji konkretnej, ilustracji, formuy matematycznej

oraz je przeksztaca

S wykonuje obliczenia pienine S rozumie znaczenie poj: cena, warto, ilo S zna podstawowe jednostki dugoci i ich skrty S potrafi zapisa wynik pomiaru S zna podstawowe jednostki masy S potrafi posugiwa si wag, zapisuje wynik waenia S zna podstawowe jednostki pojemnoci S odczytuje i zapisuje temperatur S potrafi odczyta wskazania termometru S zna nazwy i kolejno dni tygodnia, nazwy miesicy, pr roku - poda liczb dni w danym

miesicu; potrafi zapisa i odczyta daty S wykona proste oblicznia kalendarzowe

S okrela czas zegarowy: potrafi odczyta wskazania czasu na rnych zegarach S zna jednostki czasu zegarowego S zna sposoby zapisywania czasu zegarowego za pomoc godzin i minut w systemie dwunasto- i

dwudziestoczterogodzinnym S wykonuje proste obliczenia zegarowe S rozpoznaje i nazywa koa, prostokty, kwadraty, trjkty S potrafi mierzy odcinki S rysuje odcinki o podanej dugoci

Ucze koczcy klas II:

1) zna rodowisko techniczne:

S orientuje sie w sposobach wytwarzania przedmiotw codziennego uytku S (,,Jak to zrobiono?''): meble, domy, samochody, sprzt gospodarstwa domowego S rozpoznaje rodzaje maszyn i urzdze: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwrczych (narzdzia,

przyrzdy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komrkowy); orientuje si w rodzajach budowli S okresla warto urzdze technicznych z punktu widzenia cech uytkowych (atwa lub trudna obsuga), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i uytkowaniu),estetycznych (np. adne lub brzydkie)

2) realizuje ,,drog" powstawania przedmiotw od pomysu do wytworu:

a) przedstawia pomysy rozwiza technicznych: planuje kolejne czynnoci, dobiera odpowiednie materiay (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiay wkiennicze) oraz narzdzia

b) rozumie potrzeb organizowania dziaania technicznego: pracy indywidualnej i zespoowej c) posiada umiejtnoci:

S odmierzania potrzebnej iloci materiau S cicia papieru, tektury itp.

S montau modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystajc z rnych instrukcji i

schematw rysunkowych (np. buduje latawce, makiety domw, mostw, modele

EDUKACJA PLASTYCZNA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

17

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

samochodw, samolotw, statkw)

S w miar moliwoci, montau obwodw elektrycznych, szeregowych i rwnolegych z

wykorzystaniem gotowych zestaww

3) dba o bezpieczestwo wasne i innych:

S utrzymuje ad i porzdek w miejscu pracy S waciwie uywa narzdzi i urzdze

technicznych

S wie, jak naley bezpiecznie porusza si po drogach (w tym na rowerze) i korzysta ze

rodkw komunikacji; wie, jak trzeba zachowa si w sytuacji wypadku. Ucze koczcy klas II:

S wykonuje prace plastyczne na okrelony temat, z wyobrani, na podstawie przey, dowiadcze, obserwacji, treci utworw literackich, teatralnych, muzycznych itd.

S wyrnia cechy postaci ludzkiej, zwierzecej, rolin oraz przedmiotw S projektuje i wykonuje elementy scenografii, kukieki, maski do przedstawie, inscenizacji S wie, e linia jest elementem kadego dziea plastycznego, zna jej rol w rysunku S i malarstwie S obrysowuje lini szablony, zakreskowuje powierzchnie konturw S posuguje si plam jako rodkiem wypowiedzi plastycznej S zna barwy podstawowe i pochodne S tworzy rzne kombinacje kolorw; wie, jak czyc barwy, by otrzyma du gam kolorw S doborem barw przedstawia nastrj swojej pracy plastycznej S nazywa faktury materiaw wykorzystywanych w swoich pracach S zagospodarowuje ca kartk papieru S zachowuje proporcje postaci, przedmiotw, obiektw S potrafi przedstawic rodkami plastycznymi ciekawy ukad kompozycyjny S zna niektre techniki malarskie i potrafi sie nimi posuy

(malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) S modeluje w plastelinie, masie solnej S konstruuje rzeby i paskorzeby z materiaw przyrodniczych, plasteliny, modeliny, papieru,

niegu S projektuje rzne formy uytkowe na potrzeby swoje, kolegw oraz upominki S zna niektre waciwosci materiaw (papierniczych, tekstylnych, metalowych, plastikowych) wykorzystywanych w pracach S skada, zgina, formuje papier (origami) S zna zawody zwizane ze sztuk: malarz, rzebiarz, architekt, scenograf, grafik, fotograf, projektant, twrca ludowy oraz nazywa ich wytwory S wie, co moe byc tematyk martwej natury, pejzaw, portretw S rozumie znaczenie terminw: zabytek, pomnik S dostrzega rnice midzy pask form - rysunkiem a przestrzenn - rzeb

EDUKACJA MUZYCZNA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

18

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Ucze koczcy klas II:

1) w zakresie odbioru muzyki:

a) zna i stosuje nastpujace rodzaje aktywnoci muzycznej:

S piewa w zespole piosenki z suchu (nie mniej ni 10 utworw w roku szkolnym); piewa z pamici hymn narodowy S gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty) S realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje

ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje)

S taczy podstawowe kroki;

b) rozrnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysoko dzwiku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraa ruchowo czas trwania wartoci rytmicznych,

nut i pauz);

c) aktywnie sucha muzyki i okrela jej cechy; rozrnia i wyraa rodkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo, zespoowo, na chr i orkiestr; rozpoznaje podstawowe formy muzyczne - AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne czci);

2) w zakresie tworzenia muzyki:

S tworzy proste ilustracje dwikowe do tekstw i obrazw oraz improwizacje ruchowe do muzyki

S improwizuje gosem i na instrumentach wedug ustalonych zasad S wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcj.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

19

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Ucze koczcy klas II:

S potrafi prawidowo przyj pozycje wyjciowe do wicze: postaw zasadnicz, S stanie jednon S siady (krzyny, klczny, prosty, rozkroczny, skulny), klki (prosty, podparty), leenie

(przodem, tyem, przewrotne, przerzutne), podpory (przodem, tyem, przysiad podparty) S rozumie i prawidowo wykonuje ustawienie w rozsypce, w szeregu,w dwuszeregu, w rzdzie, w dwurzdzie, na obwodzie koa S potrafi maszerowa w parach i rzdem S potrafi prawidowo powtrzy wiczenia kasztatujce bez przyborw S w wiczeniach z przyborami wykorzystuje przyborytypowe i nietypowe zgodnie z ich przeznaczeniem S zna wiczenia wspierajce ksztatowanie nawyku prawidowej postawy ciaa S przestrzega zasady przyjmowania prawidowej postawy ciaa podczas wicze, zabawy S i pracy S potrafi wykona skok w dal z miejsca i sposobem naturalnym, skoki nad niskim i

przeszkodami oraz skoki przez skakank S wspina si na drabinki i inne niskie przeszkody S potrafi przej po listwie odwrconej aweczki gimnastycznej, wykonujc dodatkowe

wiczenie (np. przysiad, obrt, skon) S pokonuje naturalne tory przeszkd oraz tworzone wedug pomysw nauczyciela S przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w rnych warunkach: w szkole, w domu, na placu zabaw, na niegu i lodzie S zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborw i przyrzdw gimnastycznych S wybiera bezpieczne miejsce do wicze oraz zabaw ruchowych na wieym powietrzu S zna rne ustawienia do gier i zabaw ruchowych S zna reguy poznanych gier i zabaw ruchowych i przestrzega ich S zna i przestrzega podstawowych przepisw obowizujcych w minigrach sportowych,

rozrznia piki przeznaczone do tych gier (minisiatkwki, minikoszykwki, minipiki nonej) S potrafi wykona podanie i chwyt piki oburcz oraz jednorcz w marszu i biegu ze

zmian kierunku ruchu S potrafi wykona improwizacj ruchow przy muzyce S zna i przestrzega zasad kulturalnego zachowania si w czasie zabaw tanecznych S wie, jak zachowa si w sytuacji zwycistwa i poraki podczas rywalizacji indywidualnej S i zespoowej S wie, gdzie mozna bezpiecznie organizowa zabawy, a gdzie nie mona i dlaczego S zna zasady bezpiecznych zabaw S zna zabawy, ktre mona organizowa w rnych porach roku S wie, jak bezpiecznie wypoczywac w lesie, w grach, nad wod, na wsi S rozumie potrzebe aktywnego wypoczynku.

ZAJCIA KOMPUTEROWE

Ucze koczcy klas II:

S umie obsugiwa komputer S posuguje si mysz i klawiatur

S poprawnie nazywa gwne elementy zestawu komputerowego S posuguje si

wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijajc swoje zainteresowania

S wykonuje rysunki za pomoc wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur S

zna zagroenia wynikajce z korzystania z komputera, internetu

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

20

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

S ma wiadomo niebezpieczestw wynikajcych z anonimowoci kontaktw i podawania

swojego adresu S stosuje si do ogranicze dotyczcych korzystania z komputera, internetu

Kl. III

III. Treci nauczania i umiejtnoci -wymagania szczegowe na koniec klasy III szkoy podstawowej zgodne z now podstaw programow

Edukacja polonistyczna.

1) korzysta z informacji:

a. uwanie sucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciga z

nich wnioski, c. wyszukuje w teks ci potrzebne informacje i w miar moliwoci korzysta ze

sownikw i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym, d. zna formy uytkowe: yczenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do

kroniki; potrafi z nich korzysta;

2) analizuje i interpretuje teksty kultury:

a. przejawia wraliwo estetyczn, rozszerza zasb sownictwa poprzez kontakt z dzieami literackimi,

b. w teks ci literackim zaznacza wybrane fragmenty, okres la czas i miejsce akcji, wskazuje gwnych bohaterw,

c. czyta teksty i recytuje wiersze z uwzgldnieniem interpunkcji i intonacji, d. ma potrzeb kontaktu z literatur i sztuk dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i

wskazane przez nauczyciela ksiki, wypowiada si na ich temat, e. pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podrcznikw i zeszytw wicze oraz

innych rodkw dydaktycznych;

3) tworzy wypowiedzi:

a. w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniow wypowied, krtkie opowiadanie i opis, list prywatny, yczenia, zaproszenie,

b. dobiera waciwe formy komunikowania si w rnych sytuacjach spoecznych, c. uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje wasne

zdanie; poszerza zakres sownictwa i struktur skadniowych, d. dba o kultur wypowiadania si; poprawnie artykuuje goski, akcentuje wyrazy,

stosuje pauzy i waciw intonacj w zdaniu oznajmujcym, pytajcym i

rozkazujcym; stosuje formuy grzecznociowe,

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

21

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

a. dostrzega rnic pomidzy liter i gosk; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w teks ci,

b. pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawno gramatyczn, ortograficzn oraz interpunkcyjn,

c. przepisuje teksty, pisze z pamici i ze suchu; w miar swoich moliwoci samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

1) w zakresie odbioru muzyki:

a) zna i stosuje nastpujce rodzaje aktywnoci muzycznej:

o piewa w zespole piosenki ze suchu (nie mniej ni 10 utworw w roku szkolnym);

piewa z pamici hymn narodowy, o gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty), o realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne;

reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje), o taczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego taca ludowego,

b. rozrnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysoko dwiku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraa ruchowo czas trwania wartoci rytmicznych, nut i pauz),

c. aktywnie sucha muzyki i okres la jej cechy: rozrnia i wyraa rodkami pozamuzycznymi

charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i ze spoowo, na chr

i orkiestr; orientuje si w rodzajach gosw ludzkich (sopran, bas) oraz w

instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trbka, flet,

perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne - AB, ABA (wskazuje

ruchem lub gestem ich kolejne czci);

2) w zakresie tworzenia muzyki:

a. tworzy proste ilustracje dwikowe do tekstw i obrazw oraz improwizacje ruchowe do muzyki,

a. improwizuje gosem i na instrumentach wedug ustalonych zasad, b. wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcj.

1) w zakresie percepcji sztuki:

a. okrela swoj przynaleno kulturow poprzez kontakt z wybranymi dzieami sztuki, zabytkami i z tradycj w rodowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w yciu kulturalnym tych rodowisk, wie o istnieniu placwek kultury dziaajcych na ich rzecz,

b. korzysta z przekazw medialnych; stosuje ich wytwory w swojej dziaalnoci twrczej (zgodnie z elementarn wiedz o prawach autora);

2) w zakresie ekspresji przez sztuk:

a. podejmuje dziaalno twrcz posugujc si takimi rodkami wyrazu plastycznego,

Edukacja plastyczna.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

22

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

jak: ksztat, barwa, faktura, w kompozycji na paszczynie i w przestrzeni (stosujc okrelone materiay, narzdzia i techniki plastyczne),

b. realizuje proste projekty w zakresie form uytkowych, w tym suce ksztatowaniu wasnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w rodowisku szkolnym (stosujc okrelone narzdzia i wytwory przekazw medialnych);

3) w zakresie recepcji sztuki:

a. rozrnia takie dziedziny dziaalnoci twrczej czowieka, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne okrelone dyscypliny sztuki (fotografia, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a take rzemioso artystyczne i sztuk ludow,

b. rozpoznaje wybrane dziea architektury i sztuk plastycznych nalece do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posugujc si elementarnymi terminami waciwymi dla tych dziedzin dziaalnoci twrczej).

1. odrnia dobro od za, stara si by sprawiedliwym i prawdomwnym; nie krzywdzi sabszych i pomaga potrzebujcym;

2. identyfikuje si ze swj rodzin i jej tradycjami; podejmuje obowizki domowe i rzetelnie je wypenia; rozumie co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, e trzeba do niej dostosowa swe oczekiwania;

3. wie, jak naley zachowywa si w stosunku do dorosych i rwienikw (formy grzecznociowe); rozumie potrzeb utrzymywania dobrych relacji z ssiadami w

miejscu zamieszkania; jest chtny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

4. jest tolerancyjny wobec osb innej narodowoci, tradycji kulturowej itp.; wie, e wszyscy ludzie maj rwne prawa;

5. zna prawa ucznia i jego obowizki (w tym zasady bycia dobrym koleg), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;

6. zna najblisz oko lice, j ej waniejsze obiekty, tradycje; wie w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokaln spoeczno;

7. zna symbole narodowe (barwy, godo, hymn narodowy) i najwaniejsze wydarzenia historyczne; orientuje si w tym, e s ludzie szczeglnie zasueni dla miejscowoci, w ktrej mieszka, dla Polski i wiata;

8. wie, jak wana jest praca w yciu czowieka; wie, jaki zawd wykonuj jego najblisi i

Edukacja przyrodnicza.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

23

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

znajomi; czym zajmuje si np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz; 9. zna zagroenia ze strony ludzi; potrafi powiadomi dorosych o wypadku, zagroeniu,

niebezpieczestwie; zna numery telefonw: pogotowia ratunkowego, stray poarnej, policji oraz oglnopolski numer alarmowy 112.

1. obserwuje i prowadzi proste dowiadczenia przyrodnicze, analizuje je i wie przyczyn ze skutkiem;

2. opisuje ycie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, ce i zbiornikach wodnych;

3. nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazw Polski: nadmorskiego, nizinnego, grskiego;

4. wymienia zwierzta i roliny typowe dla wybranych regionw Polski; rozpoznaje i nazywa niektre zwierzta egzotyczne;

5. wyjani zalenoci funkcjonowania przyrody od pr roku; 6. podejmuj e dziaania na rzecz ochrony przyrody w swoim rodowisku; wie, jakie zniszczenia

w przyrodzie powoduje czowiek (wypalanie k, zamiecanie lasw, nadmierny haas, kusownictwo);

7. zna wpyw przyrody nieoywionej na ycie ludzi, zwierzt i rolin:

a. wpyw wiata sonecznego na cykliczno ycia na Ziemi, b. znaczenie powietrza i wody dla ycia, c. znaczenie wybranych ska i mineraw dla czowieka (np. wgla i gliny);

8. nazywa czci ciaa i organy wewntrzne zwierzt i ludzi (np. serce, puca, odek); 9. zna podstawowe zasady racjonalnego odywiania si; rozumie konieczno kontrolowania

Edukacja przyrodnicza.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

24

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

stanu zdrowia i stosuje si do zalece stomatologa i lekarza; 10. dba o zdrowie i bezpieczestwo swoje i innych (w miar swoich moliwoci); orientuje si w

zagroeniach ze strony rolin i zwierzt, a take w zagroeniach typu burza, huragan, nieyca, lawina, powd, itp.; wie, jak trzeba zachowa si w takich sytuacjach.

a. liczy (w przd i w ty) od danej liczby po l, dziesitkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;

b. zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; c. porwnuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (sownie i z uyciem znakw , =); d. dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmw dziaa pisemnych); sp rawdza

wyniki odejmowania za pomoc dodawania; e. podaje z pamici iloczyny w zakresie tabliczki mnoenia; sprawdza wyniki dzielenia za

pomoc mnoenia; f. rozwizuje atwe rwnania jednodziaaniowe z niewiadom w postaci okienka (bez

przenoszenia na drug stron); g. rozwizuje zadania tekstowe wymagajce wykonania jednego dziaania (w tym zadania na

porwnywanie rnicowe, ale bez porwnywania ilorazowego); h. wykonuje atwe obliczenia pienine (cena, ilo, warto) i radzi sobie w sytuacjach

codziennych wymagajcych takich umiejtnoci; i. mierzy i zapisuje wynik pomiaru dugoci, szerokoci i wysokoci przedmiotw oraz

odlegoci; posuguje si jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje atwe obliczenia dotyczce tych miar (bez zamiany jednostek i wyrae dwumianowanych w obliczeniach

formalnych); uywa pojcia kilometr w sytuacjach yciowych, np. jechalimy autobusem 27 kilometrw (bez zamiany na metry);

j. way przedmioty, uywajc okrele: kilogram, p kilograma, dekagram, gram; wykonuje

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

25

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

atwe obliczenia, uywajc tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrae dwumianowanych w obliczeniach formalnych);

k. odmierza pyny rnymi miarkami; uywa okres le: litr, p litra, wier litra; l. odczytuje temperatur (bez koniecznoci posugiwania si liczbami ujemnymi, np. 5 stopni

mrozu, 3 stopnie poniej zera); m. odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; n. podaje i zapisuje daty; zna kolejno dni tygodnia i miesicy; porzdkuje chronologicznie

daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach yciowych; o. odczytuje wskazania zegarw: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wywietlajcych cyfry i ze

wskazwkami; posuguje si pojciami: godzina, p godziny, kwadrans, minuta; wykonuje

proste obliczenia zegarowe (pene godziny); p. rozpoznaje i nazywa koa, kwadraty, prostokty i trjkty (rwnie nietypowe, pooone w

rny sposb oraz w sytuacji, gdy figury zachodz na siebie); rysuje odcinki o podanej dugoci; oblicza obwody trjktw, kwadratw i prostoktw (w centymetrach);

q. rysuje drug poow figury symetrycznej; rysuje figury w powikszeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularno w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

Zajcia komputerowe.

1. umie obsugiwa komputer:

a. posuguje si mysz i klawiatur,

b. poprawnie nazywa gwne elementy zestawu komputerowego;

2. posuguje si wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijajc swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;

3. wyszukuje i korzysta z informacji:

a. przeglda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stron swojej szkoy), b. dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w okrelonym

zakresie, c. odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

4. tworzy teksty i rysunki:

a. wpisuje za pomoc klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

26

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

b. wykonuje rysunki za pomoc wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

5. zna zagroenia wynikajce z korzystania z komputera, Internetu i multimediw:

a. wie, e praca przy komputerze mczy wzrok, nadwyra krgosup, ogranicza kontakty spoeczne,

b. mas wiadomo niebezpieczestw wynikajcych z anonimowoci kontaktw i podawania swojego adresu,

c. stosuje si do ogranicze dotyczcych korzystania z komputera, Internetu i multimediw. Zajcia techniczne.

1) zna rodowisko techniczne na tyle, e:

a. orientuje si w sposobach wytwarzania przedmiotw codziennego uytku (,jak to zrobiono?"): meble, domy, samochody, sprzt gospodarstwa domowego,

b. rozpoznaje rodzaje maszyn i urzdze: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwrczych (narzdzia, przyrzdy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komrkowy); orientuje si w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysowe, mosty, tunele, wiee) i urzdze elektrycznych (latarka, prdnica rowerowa),

c. okrela warto urzdze technicznych z punktu widzenia cech uytkowych (atwa lub trudna obsuga), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i uytkowaniu), estetycznych (np. adne lub brzydkie);

2) realizuje drog powstawania przedmiotw od pomysu do wytworu:

a. przedstawia pomysy rozwiza technicznych: planuje kolejne czynnoci, dobiera odpowiednie materiay (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiay wkiennicze) oraz narzdzia,

b. rozumie potrzeb organizowania dziaania technicznego: pracy indywidualnej i zespoowej, c. posiada umiejtnoci:

o odmierzania potrzebnej iloci materiau, o cicia papieru, tektury itp.,

o montau modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystajc z prostych instrukcji i schematw rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domw, mostw, modele samochodw, samolotw i statkw,

o w miar moliwoci, montau obwodw elektrycznych, szeregowych i rwnolegych z wykorzystaniem gotowych zestaww;

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

27

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

3) dba o bezpieczestwo wasne i innych:

a. utrzymuje ad i porzdek w miejscu pracy, b. waciwie uywa narzdzi i urzdze technicznych, c. wie, jak naley bezpiecznie porusza si po drogach (w tym na rowerze) i korzysta ze

rodkw komunikacji; wie, jak trzeba zachowa si w sytuacji wypadku.

1) w zakresie sprawnoci fizycznej:

a. realizuje marszobieg trwajcy co najmniej 15 minut,

b. umie wykona prb siy mini brzucha oraz prb gibkoci dolnego odcinka krgosupa;

2) w zakresie treningu zdrowotnego:

a) przyjmuje pozycje wyjciowe i ustawienia do wicze oraz wykonuje przewrt w przd,

b) skacze przez skakank, wykonuje przeskoki jednon i obun nad niskimi przeszkodami,

c) wykonuje wiczenia rwnowane bez przyboru, z przyborem i na przyrzdzie;

3) w zakresie sportw caego ycia i wypoczynku:

a) posuguje si pik: rzuca, chwyta, kozuje, odbija i prowadzi j,

b) jedzi np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania si po drogach, c) bierze udzia w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych,

respektujc reguy i podporzdkowujc si decyzjom sdziego, d) wie, jak naley zachowa si w sytuacjach zwycistwa i radzi sobie z porakami w miar

swoich moliwoci;

4) w zakresie bezpieczestwa i edukacji zdrowotnej:

a) dba o higien osobist i czysto odziey, b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma waciwe odywianie si oraz aktywno fizyczna, c) wie, e nie moe samodzielnie zaywa lekarstw i stosowa rodkw chemicznych

niezgodnie z przeznaczeniem, d) dba o prawidow postaw, np. siedzc w awce, przy stole,

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

28

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania si w trakcie zaj ruchowych; posuguje si przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

f) potrafi wybra bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrci si o pomoc w sytuacji zagroenia zdrowia lub ycia.

Przedmiotowy system oceniania z jzyka angielskiego dla klas I - III

Trzyletni etap edukacji pocztkowej w nauce jzyka angielskiego traktuje si jako cao. Oceniajc naley wysiek ucznia i jego postpy w praktycznej nauce jzyka. Ocena powinna promowa rozwj jzykowy i spoeczny ucznia, wyranie wskazywa dziecku, co osigno, co zrobio dobrze, ile potrafi, a czego jeszcze nie umie i jak moe pracowa nad uzupenieniem brakw. Ocena ma te dawa informacj o aktywnoci dziecka i jego zaangaowaniu w proces uczenia si.

Zakres materiau do opanowania przez ucznia, zgodnie z now podstaw programow:

Po ukoczeniu pierwszej klasy szkoy podstawowej:

1. Rozumienie prostych polece i waciwie na nie reagowanie, 2. Nazywanie obiektw w najbliszym otoczeniu; 3. Recytowanie wierszykw i rymowanek, piewanie piosenek dla dzieci

4. Rozumienie sensu historyjek, wspieranych obrazkami, gestami, przedmiotami

Po ukoczeniu trzeciej klasy szkoy podstawowej: 1. Rozumienie, e ludzie posuguj si rnymi jzykami i aby si z nimi porozumie, naley nauczy si ich jzyka (jest to czynnik, ktrego celem jest zmotywowanie do nauki jzyka obcego); 2. Reagowanie werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 3. Rozumienie wypowiedzi ze suchu: a w tym: - rozrnianie znaczenia wyrazw o podobnym brzmieniu, - rozpoznawanie zwrotw stosowanych na co dzie i umiejtno posugiwania si nimi, 4. Rozumienie oglnego sensu krtkich opowiada i bani przedstawianych take za pomoc obrazw, gestw, 5. Rozumienie sensu prostych dialogw w historyjkach obrazkowych (take w nagraniach

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

29

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

audio i video); 6. Czytanie ze zrozumieniem wyrazw i prostych zda; 7. Zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi, stosujc podane formy okrelonych zwrotw, 8. Recytowanie wierszy, rymowanek i piewanie piosenek, 9. Nazywanie obiektw z otoczenia i opisywanie ich, 10. Branie udziau w miniprzedstawieniach teatralnych; 11. Przepisywanie wyrazw i zda; 12. Korzystanie ze sownikw obrazkowych, ksieczek, rodkw multimedialnych; 13. Wsppracowanie z innymi uczniami w trakcie nauki.

I. OBSZARY AKTYWNOCI UCZNIA PODLEGAJCE OCENIE 1. Mwienie. 2. Czytanie. 3. Rozumienie ze suchu. 4. Pisanie (klasa II i III)

II. SPOSOBY I FORMY OCENIANIA Ocenianie biece: a) Metody i formy oceniania:

1. ustne: odpowied ustna, recytacja wiersza, piew 2. pisemne: sprawdzian zapowiedziany z okrelonego materiau, kartkwka niezapowiedziana z

ostatnich trzech lekcji; praca pisemna lub test sprawdzajcy z

dziau programowego; praca domowa

3. praca ucznia na lekcji (odpowiedzi, aktywno i zaangaowanie, stosunek ucznia

do przedmiotu, wyposaenie w pomoce dydaktyczne)

4. biece prace domowe - za brak pracy domowej ucze otrzymuje -. Trzy minusy oznaczaj ocen niedostateczn.

5. zadania dodatkowe

Ucze ma prawo do poprawy oceny niesatysfakcjonujcej z kadego testu lub pracy

pisemnej z dziau programowego.

Za aktywno ucze moe otrzyma nagrod w formie + ( trzy plusy - ocena bardzo

dobra).

b) Punktacja testw i sprawdzianw Kryteria oceny: 30%-49% - ocena dopuszczajca 50%-74% - ocena dostateczna 75%-89% - ocena dobra 90%-100% - ocena bardzo dobra Poniej 30% ucze otrzymuje ocen niedostateczn. Rozwizanie testu na ocen bdb i dodatkowo rozwizanie trudniejszego zadania daje szans na zdobycie oceny celujcej.

Za I semestr roku szkolnego przyjto nastpujce oceny postpw ucznia w edukacji:

- celujcy - bardzo dobry - dobry - dostateczny - dopuszczajcy

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

30

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

- niedostateczny w klasach II i III Na koniec roku szkolnego ucze podlega ocenie opisowej.III. . SZCZEGOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

1) Ocen niedostateczn otrzymuje ucze, ktry nie opanowa wymaganych treci przewidzianych w

klasie I

2) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu dopuszczajcym gdy: - sporadycznie sucha wypowiedzi innych uczniw i nauczyciela, - sabo rozumie polecenia nauczyciela, - powtarza za nauczycielem/nagraniem ale z licznymi bdami, - potrafi powiedzie niektre sowa, - nie potrafi mwi penymi zdaniami, - zazwyczaj nie potrafi przepisa sw poprawnie, - czsto ma kopoty z rozpoznaniem sw gdy je usyszy lub zobaczy.

3) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu dostatecznym gdy: - niezbyt uwanie sucha innych uczniw i nauczyciela, - czasami ma kopoty ze zrozumieniem nauczyciela, - potrafi powtrzy za nauczycielem popeniajc sporadyczne bdy, - ma kopoty z wypowiadaniem si penymi zdaniami, - przepisuje z nielicznymi bdami, - czasami ma kopoty z rozpoznaniem sw, gdy je usyszy lub zobaczy.

4) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu dobrym gdy: - sucha wypowiedzi innych uczniw i nauczyciela, - nie ma kopotw ze zrozumieniem polece nauczyciela, - wypowiada si penymi zdaniami przy niewielkiej pomocy nauczyciela, - udziela odpowiedzi na pytania (czasami potrzebujc pomocy nauczyciela), - przepisuje poprawnie, - rozpoznaje znaczenie sw, gdy je zobaczy i usyszy, - sporadycznie ma problemy z nazwaniem ludzi, zwierzt, zjawisk i przedmiotw (w obrbie poznanych wyrazw).

5) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu bardzo dobrym gdy: - uwanie sucha wypowiedzi innych uczniw i nauczyciela, - potrafi powtrzy za nauczycielem, nagraniem, - wypowiada si penymi zdaniami, - udziela odpowiedzi na pytania, - zawsze przepisuje poprawnie, - zawsze rozpoznaje znaczenie sw, gdy je usyszy i zobaczy, - zawsze potrafi nazwa ludzi, przedmioty, zwierzta i zjawiska ktrych nazwy byy wprowadzane i utrwalane na lekcjach.

6) Ocen celujc otrzymuje ucze, ktrego umiejtnoci wykraczaj poza obowizujce w klasie I. KLASA II

1) Ocen niedostateczn otrzymuje ucze, ktry nie opanowa wymaganych treci przewidzianych w klasie II.

2) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu dopuszczajcym gdy: - jest mao aktywny na lekcji, - nie opanowa podstawowego sownictwa,

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

31

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

- sabo rozumie polecenia, - potrafi powtrzy za nauczycielem ale z licznymi bdami, - rzadko bierze udzia w grach, zabawach, projektach, - czsto nie wykonuje wicze i prac domowych, - nie potrafi mwi penymi zdaniami, - nie potrafi zapisa sw z pamici.

3) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu dostatecznym gdy: - jest mao aktywny na lekcji, - bierze udzia w piewaniu piosenek, ale mao aktywnie, - bierze udzia w grach i zabawach, - ma kopoty z recytacj rymowanki, - ma kopoty ze zrozumieniem nauczyciela, - zna ograniczony zasb sownictwa, - powtarza za nauczycielem popeniajc bdy, - stara si wykonywa poprawnie projekty oraz wiczenia, - potrafi napisa wyraz z pamici ale popenia bdy.

4) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu dobrym gdy: - jest aktywny na lekcji, - zazwyczaj aktywnie bierze udzia w piewaniu piosenek, grach i zabawach, - zazwyczaj poprawnie recytuje rymowanki, - potrafi zrozumie polecenia prowadzcego, - uywa poznane sownictwo, ale zdarzaj mu si bdy, - powtarza za nauczycielem zwroty oraz wprowadzone sownictwo ale nie zawsze poprawnie, - zazwyczaj poprawnie wykonuje projekty i wiczenia.

5) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu bardzo dobrym gdy: - ucze jest aktywny na lekcji, - aktywnie bierze udzia w piewaniu piosenek, grach i zabawach, - bezbdnie recytuje rymowanki, - zawsze prawidowo reaguje na polecenia, - poprawnie uywa poznane sownictwo, - poprawnie powtarza za nauczycielem zwroty oraz wprowadzone sownictwo, - starannie wykonuje projekty oraz wiczenia.

6) Ocen celujc otrzymuje ucze, ktrego umiejtnoci wykraczaj poza obowizujce w klasie II. KLASA III

1) Ocen niedostateczn otrzymuje ucze, ktry nie opanowa wymaganych treci przewidzianych w klasie III.

2) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu dopuszczajcym gdy:

- rzadko potrafi odtworzy z pamici wprowadzone piosenki, wierszyki i rymowanki,

- czciowo zna wprowadzone swka i zwroty, lecz czsto popenia bdy w wymowie,

- czasem potrafi przekaza wiadomo, ale z trudnociami,

- komunikuje si przy uyciu pojedynczych sw i krtkich zwrotw,

- rzadko posuguje si poprawnym jzykiem, popenia wiele zauwaalnych bdw,

- sownictwo jest ubogie, czsto uywa zwrotw w niewaciwym znaczeniu,

- ucze potrafi powtrzy za nauczycielem, nagraniem,

- trudno zachci ucznia do wypowiadania si, rzadko zabiera gos w rozmowie,

- ucze zrobi bardzo sabe postpy w czytaniu, mwieniu oraz znajomoci swek,

- niechtnie wykonuje zadania,

- wiczenia pisemne wykonuje przewanie z pomoc nauczyciela.

3) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu dostatecznym gdy:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

32

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

- czciowo pamita i potrafi odtworzy z pamici wikszo wprowadzonych piosenek, wierszykw i rymowanek,

- przewanie zna i poprawnie wymawia wprowadzone swka i zwroty,

- czasami potrafi z powodzeniem przekaza wiadomo,

- mwi spjnie, ale z wyranym wahaniem lub przy pomocy rozmwcy,

- posuguje si czciowo poprawnym jzykiem, ale popenia sporo zauwaalnych bdw,

- zakcenia w budowie zda i wymowie nie utrudniaj zrozumienia treci,

- ucze zrobi zadawalajce postpy w czytaniu, mwieniu oraz znajomoci swek, nie zawsze

jednak pracuje z zaangaowaniem,

- wiczenia pisemne wykonuje przewanie z du iloci bdw.

4) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu dobrym gdy: - pamita i potrafi odtworzy z pamici wikszo wprowadzonych piosenek, wierszykw i

rymowanek,

- przewanie zna i poprawnie wymawia wprowadzone swka i zwroty,

- przewanie potrafi z powodzeniem przekaza wiadomo, mwi spjnie z lekkim wahaniem,

- posuguje si w miar poprawnym jzykiem, popeniajc niekiedy zauwaalne bdy strukturalne i

fonetyczne,

- posiada przecitny zasb sownictwa i uywa wyrazw we waciwym znaczeniu,

- mona go zazwyczaj zrozumie bez trudnoci,

- ucze zrobi postpy w czytaniu, mwieniu oraz znajomoci swek,

- na og dobrze odpowiada na pytania, - wiczenia pisemne wykonuje przewanie z niewielk iloci bdw.

5) Ucze opanowa umiejtnoci w stopniu bardzo dobrym gdy:

- pamita i potrafi odtworzy z pamici wprowadzone piosenki, wierszyki i rymowanki,

- zna i poprawnie wymawia wprowadzone swka i zwroty,

- potrafi z powodzeniem przekaza wiadomo, mwi spjnie bez zawaha,

- dysponuje duym zakresem sownictwa dla wyraania myli i idei, - posuguje si poprawnym jzykiem, popeniajc niewiele bdw, mona go zrozumie bez

trudnoci, - czyta swka oraz krtkie teksty ze zrozumieniem, - potrafi odpowiada na proste pytania samodzielnie, - wiczenia pisemne wykonuje bezbdnie, - jest obowizkowy.

6) Ocen celujc otrzymuje ucze, ktrego umiejtnoci wykraczaj poza obowizujce w klasie III.

Religia

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASIE I SZKOY PODSTAWOWEJ wg. podrcznika nr. AZ-11-01-1-1 zgodnie z programem nauczania AZ-1-01/1

Do wystawiania ocen w klasie pierwszej naley podej jako do narzdzia wspierania ucznia w

pracy, wzmacniania w nim pozytywnych postaw, a nie tylko sprawdzania obiektywnych osigni.

Przede wszystkim, zgodnie z zaleceniami Podstawy programowej, oceniamy wysiek ucznia,

biorc pod uwag indywidualne cechy i zdolnoci kadego dziecka. Niemniej dymy, w miar tych

indywidualnych moliwoci, by dziecko w pierwszej klasie zdobyo konkretne wiadomoci i

umiejtnoci. Ocen moemy wystawia m.in. z poniej wymi enione osignicia ucznia:

Umiejtnoci

UCZE:

- ze zrozumieniem wykonuje znak krzya,

- umie modlitw Aniele Boy..., Zdrowa Maryjo, Chwaa Ojcu...., Ktry za nas cierpia rany,

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

33

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Ojcze nasz (w zalenoci od moliwoci dziecka z pomoc lub bez pomocy katechety),

- umie pozdrowienie chrzecijaskie: Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus..., Pokj wam,

- poprawnie posuguje si dialogami i gestami stosowanymi w liturgii sowa,

- umie teksty pieni i piosenek zaplanowanych przez katechet,

- umie sformuowa prost modlitw proby do Boga i witych (ustnie lub pisemnie, w

zalenoci od moliwoci dziecka, nie wolno bowiem zmusza do publicznego wyraania

osobistych prb),

- zna postawy i gesty w czasie modlitwy,

- zna z Pisma witego scen Zwiastowania, Boego Narodzenia, Ofiarowania Paskiego,

wskrzeszenia crki Jaira, uzdrowienie paralityka, przypowie o siewcy,

- umie wymieni kilku witych (Maryj, w. Jzefa, w. Franciszka),

- umie prowadzi zeszyt na miar swoich moliwoci starannie,

- umie wskaza otarz i ambon.

Wiedza

UCZE:

- wie do czego suy chrzcielnica i tabernakulum ( nie musi ostatniego sowa zna na pami),

- wie co oznacza krzy,

- zna formu chrztu: N., ja ciebie...

- wie, e od chrztu zosta dzieckiem Boym,

- wie, e Jezus narodzi si, y w rodzinie, naucza, czyni cuda, umar na krzyu i

zmartwychwsta,

- wie, e Bg stworzy wiat, jest dawc ycia, e pikno przyrody mwi nam o Bogu Stwrcy,

- wie, e wiat jest darem Boga dla czowieka,

- wie, e Pismo wite jest mow Boga do czowieka,

- umie swoimi sowami powiedzie, jak rozumie Modlitw Pask: e Bg jest najlepszym,

kochajcym Ojcem, e nas karmi (daje nam wszystko), e chce dla nas szczcia (nieba, krlestwa

Boego), wybacza nam,

- wie, e Jezus zmartwychwstay jest obecny

* w czasie wsplnej modlitwy

* w czasie czytania Pisma witego

* w potrzebujcym blinim

* w znakach sakramentalnych ( nie musi zna sowa: sakramenty)

* w Ciele i Krwi pod postaci Chleba i Wina w czasie Mszy witej ( w E ucharystii,

Naj witszym Sakramencie)

* gdy przebacza grzechy ( w sakramencie pokuty i pojednania)

* w rodzinie (maestwo)

* w kapanie

- wie, e w niedziel i wita powinnimy uczestniczy we Mszy witej,

- wie, e znak krzya czynimy w Imi Trjcy witej: Ojca i Syna, i Ducha witego,

- wie, e Jezus nas kocha i uczy nas kocha ludzi ( nie musi zna formuy przykazania

mioci).

Interioryzacja wartoci UCZE:

- godnie zachowuje si w miejscach witych (katecheta moe pozna uczniw od tej strony

w czasie wsplnych wyj do wityni oraz podczas rekolekcji),

- wycisza si w czasie lekcji na modlitwie i w czasie suchania sowa Boego na miar

moliwoci (katecheta powinien wzi pod uwag temperament dziecka i jego moliwoci,

np. czy nie jest nadpobudliwe),

- wykonuje zadania domowe,

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

34

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

- pracuje na lekcji w miar swoich moliwoci (wida, e si stara i e mu zaley) W

zasadzie nie stawiamy oceny niedostatecznej, szczeglnie w klasie pierwszej. Zakadamy, e

ucze nie odmwi cakowicie wsppracy i nie zlekceway przedmiotu ani wiary. Zaley to

oczywicie take od postawy rodzicw, ale zainteresowanie uczniw lekcj religii to zadanie

przede wszystkim katechety.Kl.II

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASIE II SZKOY

PODSTAWOWEJ NR PROGRAMU: AZ-1-01/1

W caym nauczaniu wczesnoszkolnym, a wic take w klasie drugiej, traktujemy ocen jako

rodek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. Podobnie

jak w klasie pierwszej, oceniamy gwnie wysiek dziecka, indywidualizujc wymagania

zalenie od moliwoci i zdolnoci ucznia.

W drugiej klasie dochodzi jednak wany aspekt nauczania, ktry w pewnym sensie zmieni

nasz sposb egzekwowania wiedzy i umiejtnoci ucznia. Katecheta razem z duszpasterzem

decyduj wszak o tym, czy dziecko jest gotowe do przyjcia Pierwszej Komunii witej.

Zgodnie z prawem kanonicznym dziecko (czowiek) moe przyj Komuni wit, gdy jest

zdolne do rozeznania, kogo przyjmuje spoywajc Ciao i Krew Chrystusa pod postaci

chleba i wina. Jest to wymaganie na poziomie podstawowym, ktry wystarcza, jeli kto nie

moe wicej zrozumie i nauczy si. Oczekujemy oczywicie od takiej osoby wiary w

obecno Jezusa Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi i dobrej woli otwarcia si na

Jego aski.

Take przystpienie do sakramentu pokuty zakada zrozumienie przez dziecko, czym jest w

znak przebaczenia, zgadzenia grzechu- rzeczywistoci, ktr niejako stwarza a raczej

uobecnia Bg przez akty penitenta i rozgrzeszenie.

Jeli dziecko rozwija si waciwie, zgodnie ze swoim wiekiem, zakadamy, e jest w stanie

opanowa pewne formuy i pozna gesty, ktre pomog mu w przyjmowaniu sakramentu

pokuty i umoliwi uczestnictwo w Eucharystii. Pamitajmy, e czowiek jest przez Boga

kochany i przyjmowany jako jedno cielesno-duchowa. Wynika std wany aspekt

przygotowania do przyjmowania sakramentw. Dziecko powinno peni swoich moliwoci

ludzkich: ze swoimi zdolnociami duchowymi (czyli zrozumieniem wyznawanych prawd i

przyjciem ich z wiar), a take sowami, ustami, gosem oraz gestami, zatem caym ciaem-

przyjmowa Boga, ktry daje mu siebie w sakramentach. Bdziemy wic od dzieci

wymaga, by w miar swoich moliwoci nauczyy si odpowiednich modlitw, prawd wiary,

pieni i gestw zwizanych z liturgi Eucharystii i sakramentem pokuty oraz adoracj

Najwitszego Sakramentu i naboestwami paraliturgicznymi.

Proponujemy, aby wymaga dotyczcych bezporednio przygotowania do sakramentw

pokuty i Eucharystii nie ocenia stopniami. Nie znaczy to, e nie sprawdzimy danych

wiadomoci i umiejtnoci. Przeciwnie, naley z ca stanowczoci wymaga

(formazaliczania), aby dziecko umiao, najlepiej swoimi sowami (wtedy mamy pewno,

e rozumie to, co mwi) wytumaczy istotne dla przyjcia sakramentw znaki i czynnoci.

Nie mona jednak egzekwowa takich wymaga jak np.ucze widzi zo, ktre moe

sprawia swoim postpowaniem- w formie przyznania si do winy. Zaley nam tylko na

sprawdzeniu, czy ucze ma (na swoim indywidualnym poziomie) rozeznanie dobra i za.

Forma sprawdzenia niej podanych umiejtnoci, wiadomoci i postaw musi by bardzo

delikatna, nie stresowa niepotrzebnie dziecka, lecz wspiera jego dobr wol. Nie chodzi

przy tym

o adn form egzaminowania. Katecheta ma moliwo przez cay rok obserwowa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

35

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

uczniw i systematycznie sprawdza ich rozumienie wiary oraz sakramentw- rwnie

poprzez kontakt z rodzicami. Katecheza, take parafialna (patrz zeszyt 1), stwarza wiele

moliwoci do wyznania wiary przez dziecko.

Umiejtnoci, wiadomoci i postawy, ktre nie podlegaj ocenie stopniami, lecz s

wymagane do przyjcia sakramentu 1. Aby wypeni warunki owocnego korzystania z

sakramentu pojednania i pokuty oraz Eucharystii ucze powinien:

- wyznawa wiar, e jest jeden Bg (Bg Ojciec, Syn Boy i Duch wity), ktry posa

swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas zbawi od za i prowadzi do nieba,

- wyznawa wiar, e Jezus Chrystus z mioci do ludzi umar na krzyu, zmartwychwsta

po trzech dniach, wniebowstpi, jest obecny w swojej rodzinie, czyli Kociele, e Duch

wity zstpi na Apostow i dziaa w Kociele.

- z wiar podejmowa codzienn modlitw.

2. Aby wypeni warunki owocnego korzystania z sakramentu pokuty ucze powinien:

- wierzy, e Jezus odpuszcza grzechy przez kapana,

- dostrzega zo, ktre moe sprawia swoim postpowaniem i widzie potrzeb

odpuszczenia grzechw,

- zachowa odpowiednie gesty i powiedzie odpowiednie formuy liturgiczne (przynajmniej

wasnymi sowami) przystpowania do sakramentu pokuty.

3. Aby mc przyj sakrament pokuty ucze powinien wiedzie:

- co to jest rachunek sumienia,

- e al za grzechy jest konieczny, a jego brak uniemoliwia uzyskanie przebaczenia

- e trzeba wyraa pragnienie poprawy,

- e trzeba wyzna wszystkie grzechy, niczego nie tajc (spowied szczera) albowiem

wiadome zatajenie jakiego grzechu czyni spowied niewan,,

- e trzeba i jak mona zadouczyni Bogu i blinim (odprawi pokut zadan przez

kapana,

- jak zadouczyni (poda przykady).

4. Aby wypeni warunki owocnego uczestniczenia w Eucharystii ucze powinien:

- uczestniczy w niedziele i wita nakazane we Mszy witej,

- wierzy, e pod postaci chleba i wina eucharystycznego obecny jest Jezus Chrystus w

swoim Ciele i Krwi,

- zachowa odpowiednie gesty i sowa przy przystpowaniu do Komunii witej.

5. Aby mc przystpi do Komunii witej ucze powinien:

- by ochrzczony, oraz wiedzie:

- kiedy w czasie Mszy witej chleb i wino staj si Ciaem i Krwi Chrystusa,

- kiedy czowiek moe (gdy nie popeni grzechu cikiego), a kiedy nie powinien

przystpowa do Komunii witej,

- kiedy moe przystpowa do Komunii witej dwa razy w cigu dnia,

- na czym polega post eucharystyczny,

- e czste przyjmowanie Komunii uwica nasze ycie, poniewa zblia nas coraz bardziej

do Jezusa, wspiera w pokonywaniu grzesznych skonnoci oraz pomaga by dobrymi i

prowadzi chrzecijaskie ycie w rodzinie.

Natomiast w zalenoci od indywidualnych moliwoci ucznia ocen moemy wystawia

m.in. za nastpujce osignicia ucznia:

Umiejtnoci- ucze:

- umie szanowa Pismo wite,

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

36

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

- potrafi powiedzie, co Bg uczyni dla nas przez Jezusa Chrystusa,

- potrafi opowiedzie o niektrych postaciach z Pisma witego, np. o Abrahamie, Mojeszu,

Samuelu, Najwitszej Maryi Pannie, Janie Chrzcicielu (zgodnie z podrcznikiem ucznia),

- zna przypowie o synu marnotrawnym,

- potrafi opowiedzie o Boym Narodzeniu i tradycjach boonarodzeniowych,

- potrafi wskaza obecno Boga Stwrcy w piknie przyrody,

- potrafi wyjani znaczenie sowa Chrystus jakonamaszczony,

- potrafi powiedzie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowa Mario, Chwaa Ojcu, wity,

wity(...), Baranku Boy,

- potrafi pozdrowi Najwitszy Sakrament,

- umie powtrzy formuy liturgii sowa przed i po czytaniu Pisma witego,

- potrafi powtrzy akt wiary, nadziei, ufnoci i mioci,

- potrafi powtrzy i wyjani dziesi przykaza Boych,

- potrafi powtrzy i wyjani przykazania mioci,

- potrafi uoy prost modlitw,

- potrafi piewa (np. w grupie) wybrane przez nas pieni,

- potrafi wymieni siedem sakramentw witych,

- potrafi wskaza w kociele tabernakulum i monstrancj,

- potrafi prowadzi starannie wiczenia, zeszyt i odrabia zadania domowe,

- potrafi by aktywny na katechezie.

Wiedza- ucze:

- wie, e Pismo wite jest sowem Boga do ludzi,

- wie, e Pismo wite skada si ze Starego i Nowego Testamentu,

- zna wydarzenia i historie z Pisma witego: o zwiastowaniu, Boym Narodzeniu,

dwunastoletnim Jezusie w wityni, Chrzcie Paskim, Zacheuszu, zdradzie Piotra i

wybaczeniu Chrystusa, o mierci na krzyu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, o

Ostatniej Wieczerzy, o Zesaniu Ducha witego,

- wie, e Boga Ojca poznajemy przez Jezusa Chrystusa, bos jedno,

- wie, e Bg jest Stworzycielem nieba i ziemi, zna sens Hymnu o stworzeniu wiata,

- wie, e Bg stworzy czowieka na swj obraz i podobiestwo, dlatego czowiek jest zdolny

do mioci,

- wie, e kto wypenia przykazania mioci, ten wypenia wszystkie przykazania,

- wie, co znaczy nawrcenie,

- zna rodzaje modlitwy: przeproszenia, uwielbienia, dzikczynienia i proby,

- wie, e w drugim czowieku obecny jest Chrystus: dobro i krzywda czynione blinim, s

czynami wzgldem Chrystusa,

- ucze wie, e zo rani jego samego i innych, oddala od Boga i wsplnoty ludzi (skutki

grzechu),

- wie, e trzeba prosi o przebaczenie i przebacza,

- wie, e chocia w sakramencie pokuty i pojednania widzimy kapana, to sam Bg

odpuszcza nam grzechy,

- wie, e Msza wita jest uczt dzikczynn, na ktr zaprosi nas Jezus Chrystus,

- wie, kiedy podczas Mszy witej chleb i wino staj si Ciaem i Krwi Chrystusa,

- wie, e w Adwencie przygotowujemy si do Boego Narodzenia, w Wielkim Pocie do

Wielkanocy,

- wie, e w Wielki Pitek obchodzimy pamitk mierci Jezusa na krzyu,

- wie, e w Wielk Sobot wieczorem i w Wielkanoc obchodzimy pamitk

zmartwychwstania Pana Jezusa,

- wie, czego (i kogo) symbolem jest pascha,

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

37

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

- wie, e niedziela jest witowaniem zmartwychwstania,

- wie, e Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy ofiarowa pod postaci chleba i wina swoje

Ciao i Krew i powtarza t ofiar w czasie kadej Mszy witej,

- wie, e pokarmem Boym jest sowo Boe i Komunia wita,

- wie, e przystpujc w kady pierwszy pitek miesica do Komunii witej, okazuje

szczeglnie mio Jezusowi,

- wie, jak modli si na racu (nie wymagamy jednak jeszcze znajomoci tajemnic).

Kl.III

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASIE III SZKOY PODSTAWOWEJ wg.

podrcznika nr. AZ-13-01-1-1 zgodnie z programem nauczania AZ-1-01/1

Przypominamy, e ocen w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako rodek wspierania ucznia,

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

38

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. Nie jest to wic ocena wedug tzw.

obiektywnych kryteriw typowych dla wewntrzszkolnego systemu oceniania z innych

przedmiotw, zwizana ze sprawdzaniem osigni wedug standardw. Podobnie jak w

poprzednich klasach oceniamy gwnie wysiek dziecka, indywidualizujc wymagania zalenie od

moliwoci i zdolnoci ucznia.

Oczekujemy, e uczniowie maj opanowan wiedz i umiejtnoci na poziomie klasy drugiej. Ze

wzgldu na spiralne ujcie programu moemy sprawdza i ocenia wiedz dotyczc treci

poprzednich klas, np. znajomo siedmiu sakramentw witych, modlitwy Ojcze nasz i Zdrowa

Maryjo, posugiwania si racem itd.

W zalenoci od indywidualnych moliwoci ucznia, moemy ocenia jego umiejtnoci

i wiedz zgodnie z poniszymi propozycjami.

Umiejtnoci - ucze:

- umie modli si w grupie podczas celebracji Eucharystii modlitwami, wezwaniami

i gestami liturgicznymi Mszy witej,

- umie skojarzy konkretne postawy, zachowania i obowizki z przykazaniami mioci,

dziesicioma przykazaniami Boymi, picioma przykazaniami kocielnymi i Omioma

Bogosawiestwami,

Uwaga! Nie wymagamy od uczniw znajomoci formu przykaza, ale umiejtnoci wyjanienia,

jakie postawy, zachowania i obowizki z nich wynikaj.

- umie wymieni dwie czci Mszy witej: liturgi sowa i liturgi eucharystyczn,

- umie wymieni najwaniejsze uroczystoci roku liturgicznego (co najmniej Boe Narodzenie i

Wielkanoc) i powiedzie, jak tajemnic wiary witujemy przez nie,

- umie opowiedzie przykady cudw Jezusa,

- umie zapiewa pieni lub piosenki (niekoniecznie indywidualnie), ktrych uczy si na

katechezie,

- prowadzi starannie wiczenia, wykonuje zlecone prace i odrabia zadania domowe,

- jest aktywny na katechezie.

Wiedza - ucze:

- wie, e Bg stworzy wiat, Syn Boy, Zbawiciel, zosta posany przez Ojca dla ratowania ludzi,

Duch wity jest Pocieszycielem i dziaa w Kociele,

- wie, e Jezus Chrystus jest Synem Boym, ktry sta si czowiekiem, aby ludzi uratowa od za,

obdarzy szczciem i zaprowadzi do Boga,

- wie, e Jezus naucza, czyni cuda, umar na krzyu i zmartwychwsta dnia trzeciego,

- wie, e oddajemy cze Maryi, gdy bya Matk Boga i wiernie kochaa Jezusa Chrystusa,

- wie, e podczas Mszy witej czytane jest Pismo wite,

- wie, e przez czytania liturgiczne przemawia do ludzi sam Jezus Chrystus i gosi Dobr Nowin o

tym, e zwyciy zo, mier i e dobro dziki Jezusowi zwyciy,

- wie, e w liturgii sowa najpierw przepraszamy Boga i ludzi za przewinienia, potem

wielbimy Boga w hymnie, suchamy czyta (Dobrej Nowiny) i homilii oraz odpowiadamy

wyznaniem wiary i modlitw powszechn,

- wie, jakie wydarzenia zwizane byy z mk, mierci na krzyu i zmartwychwstaniem Pana

Jezusa,

- wie, e Msza wita jest ofiar, dzikczynieniem i uczt,

- wie, e podczas Mszy witej Jezus Chrystus skada siebie w ofierze pod postaci chleba

i wina, a uczestnicy Mszy witej wspofiarowuj si Bogu z Chrystusem,

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

39

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

- wie, e podczas Mszy witej kapan dziaa w imieniu Jezusa Chrystusa,

- wie, e czowiek potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii,

a praktykowanie przystpowania do stou Paskiego w pierwsze pitki miesica pomaga zachowa

wierno Chrystusowi,

- wie, e istniej przykazania mioci, Dekalog, pi przykaza kocielnych, Osiem

Bogosawiestw,

- wie, kto jest papieem, biskupem diecezjalnym, proboszczem w jego parafii i rodzicami

chrzestnymi,

- wie, kim byli wici Stanisaw Kostka i Teresa od Dziecitka Jezus.

Powysze kryteria dotycz umiejtnoci i wiedzy ucznia podlegajcych ocenie. Nie ma w nich

wyszczeglnionych osigni dotyczcych interioryzacji wartoci (co ucze ceni?). Jedynie

ostatnie dwa punkty umiejtnoci: Ucze prowadzi starannie wiczenia, wykonuje zlecone prace i

odrabia zadania domowe; jest aktywny na katechezie - wskazuj na postaw ucznia na katechizacji i

jego stosunek do przedmiotu nauczanie religii.

Wartoci takie jak wiara ucznia, jego zaufanie Bogu, wola uczestniczenia w liturgii kocielnej, mio

Boga i bliniego - nie podlegaj ocenie takiej, jak inne osignicia. Warto jednak, by katecheta

sprawdzi skuteczno swojej pracy, przeprowadzajc ankiet wrd dzieci. Aby ankieta taka

rzeczywicie odzwierciedlaa pogldy i wybory ucznia, mona przeprowadzi j w kilku etapach.

Na zakoczenie kadego semestru lub tylko pod koniec roku szkolnego przeprowadzamy z dziemi

rozmow. Pytamy o to, ktr katechez uczniowie najlepiej pamitaj lub ktry temat podoba im si

najbardziej. Pamitamy, aby da uczniom czas na zastanowienie. Dziki odpowiedziom bdziemy

wiedzieli, ktre treci pozostay uczniom w pamici oraz ktra metoda pracy bya najskuteczniejsza.

Moliwe, e bdzie to opowiadanie, inscenizacja lub praca, w ktrej doceniony zosta wysiek

dziecka.

Warto take przeprowadzi ankiet anonimow. Dziecko moe j podpisa, jeli samo tego chce.

Prosimy uczniw, aby nie pokazywali swoich odpowiedzi koleankom ani kolegom (dzieci atwo

si sugeruj albo komentuj wzajemne wybory). Jednoczenie proponujemy uczniom, by

podzielili si z przyjacimi wraeniami z ankiety po katechezie. Ankieta, ze wzgldu na

trudnoci z formuowaniem wasnych pogldw, powinna by prosta i sprowadza si do

odpowiedzi typu tak, nie, troch, wcale, czsto, rzadko itp. Rozdajemy dzieciom

kartki tylko z numerami pyta umieszczonymi pionowo. Z boku tablicy umieszczamy

odpowiedzi do wyboru. Pytanie z numerem piszemy na tablicy i kilkakrotnie czytamy, tak by

dziecko mogo zastanowi si, ktr odpowied wybiera i wpisa j obok numeru pytania.

Pytania ukadamy pod ktem tego, czego chcemy si dowiedzie w zwizku z katechizowaniem.

Przykady pyta:

1. Czy zdarzyo si, e po lekcji religii postanowia(-e) poprawi si i by lepszym dla innych?

2. Czy zdarzyo si, e dziki lekcji religii zdecydowaa(-e) si pj do spowiedzi?

3. Czy dziki lekcjom poznaa(-e) lepiej Jezusa Chrystusa?

4. Czy pragniesz si z Nim zaprzyjani?

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

40

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

5. Czy praktykujesz Komuni wit w pierwszy pitek miesica?

6. Czy lekcje religii pomogy ci w praktykowaniu pierwszych pitkw miesica?

7. Czy na lekcjach religii udao ci si podczas modlitwy myle o Bogu?

8. Czy chcesz naladowa jakiego witego?

9. Czy modlisz si wieczorem?

10. Czy modlisz si rano?

11. Czy uczestniczysz zawsze, gdy to moliwe, w niedzielnej Eucharystii.

12. Czy zawsze podczas Mszy witej przystpujesz do Komunii witej?

Jeli katecheta chce pozna, co dla uczniw jest rzeczywicie wane, a jednoczenie wczy

potrzeby dzieci w osobist modlitw katechety, proponujemy przeprowadzenie take innej formy

ankiety, tym razem opartej na wypowiedziach uczniw. Przeprowadzenie jej jest moliwe, gdy

katecheta rozeznaje, i cieszy si dostatecznym zaufaniem uczniw i, o ile uzna, e nie bdzie to

nazbyt trudne dla danej grupy dzieci.

Rozdajemy uczniom kartki. Udzia w pracy musi by dobrowolny. Opowiadamy uczniom o tym, e

czsto, modlc si, pamitamy o nich przed Bogiem. Chcemy take modli si za nich podczas

wakacji. Proponujemy, by dzieci poday, o co najbardziej pragn, bymy w ich imieniu si modlili.

Ta ankieta powinna by podpisana imieniem, abymy, modlc si, mogli wymieni Bogu imi

dziecka. Wyjaniamy, e nasze imiona s wane dla Boga, otrzymalimy je na chrzcie witym, s

niejako zapisane w niebie. Ankieta taka pogbia wi duchow midzy katechet i dziemi.

41

KLASA SZSTAJzyk polski

42

KLASA SZSTA

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Stopie

Ocena dopuszczajca - poprawnie czyta i wygasza tekst poetycki, - wyodrbnia elementy wiata

przedstawionego w utworze literackim,

teatralnym, filmowym,

- rozumie tekst epicki po cichym

przeczytaniu, - korzysta z objanie wyrazw i zwrotw

pod tekstem, - poprawnie czy tytuy lektur z

nazwiskami autorw, - zna tre lektur.

- zna formy wypowiedzi z klasy V (opis,

opowiadanie), - w formie opowiadania przedstawi wybrany

fragment lektury,

- odtworzy przebieg wycieczki i imprezy

szkolnej (sprawozdanie), - potrafi opisa wygld, np. kolegi i poda

kilka cech charakteru, - zna kompozycj i ukad listu, - potrafi zredagowa krtki i prosty tekst

uytkowy.

- opanowa w stopniu dopuszczajcym

ortografi, - zna podstawowe czci mowy, - rozpoznaje czasownik i okrela formy przy

pomocy nauczyciela, - dostrzega zwizek czasownika z innymi

wyrazami, - rozpoznaje rzeczownik i okrela jego

form, - rozpoznaje zd. i rwnowanik zd., - rozpoznaje goski, - poprawnie stosuje znaki interpunkc. na

kocu wypowiedze.

Ocena dostateczna j.w. oraz: - rozrnia elementy realistyczne i

fantastyczne, - wskazuje cechy bohaterw,

- odrnia osob mwic i narratora od

rzeczywistego autora, - zna pojcia: dialog, opowiadanie,

yczenia, przepis, instrukcja, opis, - porzdkuje wydarzenia uwzgldniajc

zwizki przyczynowo-skutkowe, - zna pojcia bajka, ba, mit, legenda

powie, - samodzielnie wyszukuje informacje we

wskazanym rdle.

j.w. oraz: - poprawnie wyszuka fragment lektury do

charakterystyki postaci, - samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska

bohaterw, nazwy miejsc akcji, - podejmuje prby porzdkowania wasnej

wypowiedzi, - przestrzega zasad poprawnej kompozycji

tekstu.

j.w. oraz: - opanowa w stopniu dostatecznym

ortografi, - samodzielnie rozpoznaje czci mowy i

okrela ich form, - zna liczebnik, - w miar poprawnie analizuje zwizki

wyrazowe, - wyodrbnia i nazywa podstawowe czci

zdania, - sporzdza wykres zdania pojedynczego, - okrela cechy gosek: dwiczno,

nosowo, mikko.

Ocena dobra - wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, - poprawnie redaguje dialog, opis,

opowiadanie, instrukcj, przepis, list,

j.w. oraz: - samodzielnie redaguje form

sprawozdania,

- samodzielnie sporzdza plan zdarze, - formy wypowiedzi charakteryzuj si

j.w. oraz: - opanowa w stopniu dobrym ortografi, - rozumie i rozpoznaje temat i kocwk w

odmianie wyrazu, - zna pojcie obocznoci gosek

43

KLASA SZSTA

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

yczenia,

- w utworze poetyckim wyrnia rodki

stylistyczne,

- odrnia wiersz stroficzny od cigego.

poprawn kompozycj, odpowiedni treci,

bogatym sownictwem, - przekaz jest uporzdkowany czytelny,

wszystkie elementy powizane w logiczn

cao.

na prostych przykadach, - rozumie stosunki wsprzdnoci i podrzd. zespow skadniowych, - rozumie pojcie zdania zoonego

wsprzdnie i podrzdnie, - odrnia zwizek gwny od zwizkw

pobocznych, - zna rodzaje okrele (czci zdania:

przydawka, dopenienie, okolicznik), - rozumie pojcie zwizku zgody, rzdu i

przynalenoci, - sporzdza wykres zdania pojedynczego i

zoonego, - rozumie pojcie akcentu (przykady).

Ocena bardzo dobra j.w. oraz: - zna cechy gatunkowe bajki, legendy,

powieci i potrafi zaliczy utwr do okrelonego gatunku,

- we wasnym opowiadaniu wprowadza

elementy opisu, dialogu, - samodzielnie dostrzega oglny sens

utworu, przesanie ide, temat, - samodzielnie ocenia i motywuje

postpowanie bohaterw.

j.w. oraz: - umiejtnie wprowadza dialog do

opowiadania, - poprawnie samodzielnie redaguje

sprawozdanie z czci komentujc, - rnicuje wypowiedzi w zalenoci od

adresata, - zajmuje stanowisko w rozmowie,

uywajc odpow. argumentw, - buduje wypowied bogat pod wzgl.

leksykalnym i skadniowym.

j.w. oraz: - opanowa w stopniu bardzo dobrym

ortografi, - cakowicie poprawnie analizuje i stosuje

zwizki wyrazowe w zdaniach, - samodzielnie rozpoznaje wszystkie czci

zdania, - dokadnie analizuje zdanie zoone, - zna wyjtki od podstawowej zasady

akcentowania.

Ocena celujca j.w. oraz: - wykazuje zainteresowanie przedmiotem, - czyta i zna dodatkowe teksty,

- orientuje si w zagadnieniach jzyka, literatury i kultury, bardziej ni wymaga tego program, - jest aktywny, bierze udzia (z dobrymi wynikami) w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

44

KLASA SZSTA

Zesp Szk w Mdrzechowie, Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej

JZYK ANGIELSKI

Narzdzia sprawdzania wiedzy i umiejtnoci.

Ucze otrzymuje ocen z:

a) ustnej odpowiedzi (co najmniej jedna) obejmujcej sprawdzanie wiedzy z zakresu przyswojonego

sownictwa, gramatyki, umiejtnoci k