Click here to load reader

Krl veebr web est

 • View
  255

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Krl veebr web est

 • Nr 2 (162) veebruar 2015 Kristiine linnaosa ajaleht www.tallinn.ee/kristiine

  N 19.02. R 20.02. L 21.02. P 22.02. E 23.02. T 24.02. K 25.02. N 26.02. R 27.02. L 28.02. P 01.03.

  VALIMISPEV

  JAOSKONNAS HLETAMINE

  9.00-20.00

  KODUS HLETAMINE avaldust saab esitada

  kuni kella 14,telefoni teel

  valimispeval 9-14

  EELHLETAMINE

  MAAKONNAKESKUSES HLETAMINE 12.00-20.00

  JAOSKONNAS HLETAMINE 12.00-20.00

  E-hletamine www.valimised.ee 9.00-... ...-18.00

  HLETAMIST EI TOIMU

  RIIGIKOGU VALIMINE 1. MRTS 2015Mis on riigikogu?Riigikogu phiseadusliku institutsiooninaRiigikogu on Eesti rahva esinduskogu. Eesti Vabariigi Phiseaduse 59 kohaselt kuulub Riigikogule seadusandlik vim. Kuid lisaks seadusloomele on Riigikogul phiseaduse jrgi ka muud lesanded - niteks riigieel-arve vastuvtmine ja selle titmise kont-rollimine, jrelvalve valitsuse tegevuse le, krgete riigiametnike ametisse mramine, Eesti esindamine rahvusvahelistes organi-satsioonides jm.

  Kes saab hletada?

  Riigikogu valimisel saab hletada inimene, kes: on Eesti Vabariigi kodanik; kes on hiljemalt valimispevaks saanud

  18-aastaseks; ei ole valimisiguse osas teovimetuks

  tunnistatud; ei ole kohtu poolt sdi mistetud; ei kanna vanglakaristust.

  Kuidas toimub hletamine?

  Hletada saab inimene selles valimis-jaoskonnas, mille nimekirja ta on kan-tud (vt. tpsemalt Kus ja millal saab hletada?);

  Valimiste kuupev on 1. mrts 2015, millele eelneb elektrooniline hletami-ne 19. veebruarist-25. veebruarini 2015 ning eelhletus 23.-25. veebruarini 2015 (vt. tpsemalt Kus ja millal saab hletada?) kigis valimisjaoskonda-des ning eel hletus 19.-22. veebruari-ni 2015 vljaspool oma elukohta korral-davates 13-s valimisjaoskonnas .

  EELHLETAMINE

  Eelhletamise igus on valijate nime-kirjas oleval valijal, kes selle eelhleta-mise peval on vhemalt 18-aastane;

  valijal on eelhletamise pevadel vimalik hletada vljaspool oma elukohajrgset valimisjaoskonda oma-valitsuste poolt mratud valimisjaos-kondades;

  kui vljaspool elukohajrgset valimis-jaoskonda hletada sooviv valija ter-viseseisundi vi muu mjuva phjuse tttu ei saa hletada valimisjaoskon-nas asuvas hletamisruumis, vib ta kuni 25. veebruarini 2015 kella 14.00-ni esitada kirjaliku taotluse oma asukohas

  hletamiseks asukohajrgsele val-la- vi linnavalitsusele (Tallinnas linna-osavalitsusele) vi lhimale vljaspool elukohajrgset valimisjaoskonda eel-hletamist korraldavale jaoskonnako-misjonile. Seejrel viivad vhemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget lbi hletus-protseduuri hletada soovinu taotle-tud asukohas.

  EELHLETAMINE KINNIPIDAMISKOHAS

  Kinnipidamiskohas korraldatakse h-letamine 23.-25. veebruarini 2015 kin-nipidamiskoha juhi kirjaliku taotluse alusel;

  kinnipidamiskoha juht esitab hleta-mise korraldamise taotluse lhimale eelhletamist vljaspool elukohajrg-set valimisjaoskonda korraldavale jaos-konnakomisjonile kirjalikult hiljemalt 24. veebruaril;

  eelhletamist korraldavad vhemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget.

  HLETAMINE

  Valija hletab selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja ta on kantud;

  hletussedeli saab valija jaoskonnako-misjonilt, selleks peab ta esitama isikut tendava dokumendi. Isikut tendav dokument on riigiasutuse poolt vljaan-tud dokument, millel on kasutaja nimi, snniaeg vi isikukood ja foto vi no-kujutis ja allkiri vi allkirjakujutis (isiku tendamiseks sobivad traditsiooniliselt Isikutunnistus ehk ID-kaart, Eesti koda-niku pass, aga ka niteks diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, me-residutunnistus). Valija vib oma isikut tendada ka muu dokumendiga, kui dokument on kehtestatud seaduse vi selle alusel antud igusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi ja snniaeg vi isikukood ning foto vi nokujutis ja all-kiri vi allkirjakujutis ning see on kehtiv;

  hletussedeli tidab valija hletus-kabiinis ksi ja iseseisvalt, kui see ei ole fsilise puude tttu vimalik, vib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija, kuid mitte tema elukoha-jrgse valimisringkonna kandidaat. Hletamissedelile kirjutab valija sel-leks ettenhtud kohta he erakonna kandidaadi vi ksikkandidaadi regist-reerimisnumbri, kelle poolt ta hletab;

  kui valija rikub hletussedeli vi avas-tab, et sedel on defektiga, on tal vi-

  malus rikutud sedel uuega asendada. Valija peab rikutud hletamissedeli jaoskonnakomisjonile tagastama. Kui valija on hletamissedelile juba mr-kinud oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle enne sedeli jaoskonnakomisjo-nile tagastamist lbi nii, et otsustus ei ole loetav. Valija tagastatud kasutamata hletamissedelile tehakse valija juu-resolekul mrge tagastatud ja sedelit hletamistulemuste kindlakstegemi-sel ei arvestata;

  prast hletussedeli titmist murrab hletaja selle kokku ja viib jaoskonna-komisjoni liikmele, kes mrgistab hle-tussedeli pitsatiga;

  valija laseb hletussedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole fsilise puude tttu vimalik, vib teda aidata teine valija.

  KODUS HLETAMINE

  Kui valija terviseseisundi vi mne muu mjuva phjuse tttu ei saa hleta-da hletamisruumis, vib ta taotleda hletamist oma kodus. Kodus hle-tamine toimub ainult valimispeval, s.o 1. mrtsil 2015. Kodus hletamise korraldamiseks esitab valija hiljemalt 1. mrtsil 2015 kell 14.00 elukoha-jrgsele Tallinna linnaosavalitsusele vi jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse vi helistab valimispeval kella 9-14ni jaoskonnakomisjonile esimehele (tele-foninumber valijakaardil) ja esitab ko-dus hletamise taotlemise phjuse.

  E-HLETAMINE

  Elektrooniline hletamine vimaldab valijal hletada selleks valimisjaos-konda minemata. Elektrooniline hle-tamine algab 19. veebruaril 2015 kell 9.00 ja kestab pevaringselt kuni 25. veebruarini 2015 kell 18.00. Tpsem teave elektroonilise hletamise kohta on kttesaadav aadressilt http://www.valimised.ee/ .

  Kus ja millal saab hletada?

  VALIMISPEVAL Riigikogu valimine toimub 1. mrtsil

  2015 kell 9.00-20.00, hletada saab ksnes oma elukohajrgses valimisjaos-konnas ning ka ettenhtud juhtudel ko-dus. Valijad, kelle elukoha andmed Tal-linnas on kantud rahvastikuregistrisse

  linnaosa tpsusega, saavad hletada linnavalitsuse mratud valimisjaos-kondades .

  EELHLETAMINE 23.-25. veebruarini 2015 kell 12.00-

  20.00 saab eelhletada kigis 90 valimisjaoskonnas Tallinnas, nii eluko-hajrgses valimisjaoskonnas kui ka vl-jaspool elukohajrgset valimisjaoskon-da .

  EELHLETAMINE MAAKONNAKESKUS-TES 19.-22. veebruarini 2015 kell 12.00-20.00 saab eelhletada 13-s vljaspool oma elukohajrgset valimist korraldavas valimisjaoskonnas. Kristiine linnaosas valimisjaoskond nr 21, Kristiine kauban-duskeskus, Endla 45.

  E-HLETAMINE algab 19. veebruaril 2015 kell 9.00

  ja kestab pevaringselt kuni 25. veebruarini 2015 kell 18.00-ni.

  Valimisjaoskonna asukohta saab otsida Va-bariigi Valimiskomisjoni kodulehe otsingu-ssteemist.

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hleta-da valijad, kelle elukoha andmed Tallin-nas on kantud rahvastikuregistrisse lin-naosa tpsusega1. Haabersti linnaosas valimisjaoskond

  nr 6, Haabersti Linnaosa Valitsus, Ehita-jate tee 109A

  2. Kesklinna linnaosas valimisjaoskond nr 16, Tallinna Linnavalitsus, Vabaduse Vljak 7

  3. Kristiine linnaosas valimisjaoskond nr 21, Kristiine kaubanduskeskus, Endla 45

  4. Lasname linnaosas valimisjaos-kond nr 30, Lasname Linnaosa Valit-sus, Pallasti 54

  5. Mustame linnaosas valimisjaos-kond nr 54, Magistrali keskus, Spruse pst 201/203

  6. Nmme linnaosas valimisjaoskond nr 62, Nmme Kultuurikeskus, Turu plats 2

  7. Pirita linnaosas valimisjaoskond nr 75, Pirita Vaba Aja Keskus, Merivlja tee 3

  8. Phja-Tallinna linnaosas valimis-jaoskond nr 85, Phja-Tallinna Valitsus, Niine 2

  Jtkub lk 3 - 6

  Head vabariigi aastapeva!

 • veebruar 20152

  LINNAOSAVANEMA VEERG

  Andrei NovikovKristiine linnaosa vanem

  Tallinna Kristiine Lasteaed on suur asutus ja suu-re sdamega selle sees on hea olla!Naudin sadade laste hommikusi suuri silmi ja nende sdamest tulevate energiliste hommi-kuste kallistuste soojust.Suurim rahulolu on see, kui lapsed tulevad suu-re hinaga muusikatundi ja ammutavad Sinult kike, mis anda juad ja suudad. Tulemust saad nautida laste sravatest silmadest ja pidudest, kus ka lapsevanemad kallistama tulevad, andes sellega mrku, et ka neile meeldis see, mida me teeme. Ja nii algabki usaldus, mis kasvab kohati le ka tutvustest spruseks pikaks ajaks vi ise-gi kogu eluks. Nii algabki usaldus ja tahtmine histegevusteks.Sellisest suurest histst on tasapisi hakanud vlja kujunema ka ritustel kimine vljaspool lasteaeda. Lapsi on vga huvitanud lavatagune elu, mida saan neile vimaldada ttades lavas-tajana Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide koolis. Lavastades erinevates teatrites ja kontserdisaa-lides on mul suurem ligips ka lava taha, mida on lastel ja lastevanematel pnev vaadata ja kogeda.Suheldes erinevate muusikutega on lastel ol-nud vimalus laulda kaasa ka niteks Phja-Tal-linnale koos Jaanus Saksaga, kelle stuudios jttis lintilaulmine lastele kustumatu mulje. Niiviisi lastega rnnates on alati tulnud kaasa ka paljud lapsevanemad, kes on samuti asjast vga huvi-tatud.Suurt llatust ja usaldust kogesin aga julude

  ajal, kui Getter Jaani esitles oma uut CD albumit ning mul tekkis idee tuua lavale nii lapsed kui ka isad emad on alati kaasas, aga lapsi koos isadega neb harva. Getteril ja Risto Vrstil oli ka sobiv lugu olemas: ISA JLGEDES, mis sobis suurepraselt minu mtetega. Esitasin isadele vljakutse, et Saku Suurhall on nii suur lava, et lasteaia vike mudilane vajaks seal esinemiseks suurt julgustust ehk oma ISA llatus oli aga suur, kui vikese ajaga tuli mul kokku pea 70 isa ja last! histna ppisime perekondadega ra kik vajalikud snad ning astusime julgelt mda punast vaipa Saku Suurhallis Suurel JuluGalal 2014 laulma ISA JLGEDES koos Getteri ja Ristoga emmed taamal filmimas ja pildistamas.ks asi viis aga teiseni ning 2015 .a 15. jaanuaril, kui toimus ks Eesti muusikaelu vaieldamatuid tippsndmusi Eesti Muusikaauhinnad, kus tunnustati suurepraseid muusikuid, artiste ja nende loomingut, kutsuti ka meid koos Getteri ja Ristoga taas lavale. Getter Jaani esitas auhin-natseremoonial oma viimast singlit Isa jlge-des. Meie esinemise teeb eriti pnevaks see, et hendame laval kaasaegse popploo, rpi ja or-kestri ning refrni laulavad minuga kaasa Kris-tiine Lasteaia LAPSED & ISAD, tles laulja. Auhinnagalast Nordea Kontserdimajas tegi ot-selekande ka TV3.

  Meil on gedad lapsed ja lapsevanemad! Ma olen oma tsse endiselt krvuni armunud!

  TALLINNA KRISTIINE LASTEAIA LAPSED & ISAD ESINESID KOOS GETTER JAANI & RISTO VRSTIGAEESTI HEL OLULISEMAL JA SUUREJOONELISEMAL RITUSEL EESTI MUUSIKA AUHINDADE GALA 2015Katre JaaniTallinna Kristiine Lasteaia muusikapetaja

  Vljaandja: Kristiine Linnaosa ValitsusAadress: Tulika 33B, 10615 TallinnToimetaja: Kristel TammE-post: [email protected]: 645 7117Reklaam: [email protected], tel. 645 7134Jrgmine leht ilmub: 20. mrts 2015Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

  Thjana seisvate hoonete kont-rollreid

  Juba neljandat aastat korraldab Kristiine Linnaosa Valitus koosts politsei, munitsipaalpolitsei, pst-jate ning sotsiaalttajatega rei-di, mille kigus kontrollitakse Kris-tiine linnaosa mahajetud hooneid. Reidi peamisteks eesmrgiks on majaomanike ja linlaste thelepanu juhtimine mahajetud majade probleemile ning thjana seisvate hoonete seisukorra kontrollimine. Kellegi jaoks pole saladus, et thja-desse valveta majadesse kogune-vad kodutud ning kuna kte on seal vlja llitatud, tehakse lket, mis vib olla ohtlik nii kodututele endi-le kui mberkaudsete majade elani-kele. On olnud juhtumeid, kui ma-hajetud majade omavolilised asukad on tekitanud suuri tulekah-jusid, Thjana seisvate majade omanikud on kohustatud need kr-valistele isikutele sulgema. Sestap kutsun kiki Kristiine linnaosa ela-nikke olema valvsad ning teatama politseisse, MUPOsse ja linnaosa- valitsusse, kui teil tekkivad kahtlu-sed mahajetud maja turvalisuse kohta vi mrkate, et maja on hi-vanud kodutud. Me ei jta sellist signaali thelepanuta: pakume ko-dututele teisi bimisvimalusi, v-tame hendust hoone omanikega ning palume neil edaspidi oma vara paremini valvata. Reidi kigus oli nii politsei kui psteameti poolt kla-nud tdemus, et vrreldes nelja aasta taguse ajaga on tnaseks Kris-tiinest kadunud pea kik probleem-sed thjana seisvad hooned ning selles osas on tna Kristiine olukord linna ks parimaid.Vaba aja veetmise vimalused veebruaris ja mrtsis

  Kutsun kiki Kristiine elanikke 15.veebruaril algusega kell 14.00-18.00 Lwenruh parki this-tama heskoos vastlapeva. ritu-sele on oodatud kogu pere. Tege-v u s t j t k u b k i gi l e : e s i n e b lasteteater, toimub laat, sme heskoos vastlasuppi, vaatame tu-le-ud ja ilutulestikku.

  19.veebruaril kell 16 toimub Rahvusraamatukogus Eesti Vabarii-gi 97. aastapevale phendatud

  kontsert. Kontserdil klavad Juhan Viidingu laulud Jaagup Kreemi esi-tuses.

  9. mrtsil kell 14 kutsume Kris-tiine linnaosa naisi Vrikate kino naistepeva eriseansile kinno Artis. Sellel korral neb filmi Teine parim hotell terves Indias. Kinokutsed saab ktte Kristiine Linnaosa Valit-suse rahvastikuregistrist. Riigikogu valimised

  1.mrtsil 2015 toimuvad Riigiko-gu valimised. Sellel korral valitakse riigikogusse need inimesed, kes ku-jundavad edaspidi nii riigi kui ka paljuski kaudselt linna poliitikat. Sltumata parteilistest eelistustest ma usun, et iga kandidaat prib sin-na selleks, et muuta riigi elu pare-maks. Kindlasti soovitan ma kigil minna valima, sest Sinu hl otsus-tab homse tuleviku!

  Pean linnaosa seisukohalt tht-saks, et tulevase Riigikogu pevaka-vas oleks mitmeid linnale olulisi teemasid nagu elukalliduse tusu peatamine ning leevendamine sot-siaalselt tundlikule grupile. Eesktt on selleks noored pered ning pen-sionrid. Pensionide tus peab ki-ma kaasas elukalliduse tusuga. Iga eakas inimene on andud oma elu jooksul palju, et meil kigil oleks riik, milles me elame. Nd, vri-kas eas, on igahel igus saada v-rikat pensioni, mille tus ei j alla elukalliduse tusule. Vrikas eas ei tohi ta karta majanduslikku ksij-mist, ksiku eaka pension tuleb in-dekseerida!

  Kui valitsusliikme julgeolek al-gab abstraktsel riigipiiril, siis meie julgeolek algab meie koduuest. See peaks tulema igahel taaskord meelde. Politsei- ja pstereformi tulemusena on paljud pstjad ja politseinikud koondatud. Osad on lahkunud ise, sest ehitusel makstak-se kordi enam! Nii on meil Eestis varsti jrgi vaid abipolitseinikud ja vabatahtlikud pstjad. Meie turva-lisuse tagamiseks peab olema roh-kem politseinikke tnavatel, loomu-likult tuleb seda vastutusrikast td tegevatele inimestele maksta ka vrikam ttasu! Nende inimeste ktes on meie otsene turvalisus!

 • 32015 veebruar

  Rahva htsuse Erakond nr 101 VERONIKA ISBERG nr 102 VADIM APTENKO nr 103 AIMAR JUKKUM Kandidaate 3

  Eesti Konservatiivne Rahvaera-kond nr 137 URMAS ESPENBERG nr 138 NELE VALGEPEA nr 139 TAIVO PRK nr 140 NIKOLAI JAKOBIVILI nr 141 RIHO RAUSMA nr 142 MARIKA ISTAHL nr 143 ANNIKA SOOTS nr 144 ALEKSANDER TERNIKOV nr 145 URMAS SIEMER nr 146 REIN PIKA nr 147 MARET JGI Kandidaate 11

  Eesti Reformierakond nr 262 KRISTEN MICHAL nr 263 HEIDY PURGA nr 264 REMO HOLSMER nr 265 VILJA SAVISAAR-TOOMAST nr 266 TIINA LOKK-TRAMBERG nr 267 ANTS LEEMETS nr 268 TATJANA MURAVJOVA nr 269 KARIN PRTEL nr 270 LIINA HERMAKLA nr 271 ANDRES ARO nr 272 GEROL SILKIN Kandidaate 11

  Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nr 387 KEN-MARTI VAHER nr 388 LIISA-LY PAKOSTA nr 389 TARMO KRUUSIME nr 390 MAKSIM ROGALSKI nr 391 DIANA INGERAINEN nr 392 IMRE RAMMUL nr 393 TIIA SIHVER nr 394 AVO PRUS nr 395 TIIT MEREN nr 396 HENRIK AAVIK nr 397 TIIT RIISALO Kandidaate 11

  Erakond Eestimaa Rohelised nr 512 OLEV-ANDRES TINN nr 513 ANDREI GUDIM nr 514 EERO UUSTALU nr 515 RAIVO JUURAK nr 516 PIRET KIGE nr 517 MIHKEL VESKIMGI Kandidaate 6

  Eestimaa hendatud Vasakpar-tei nr 552 VICTOR POLYAKOFF nr 553 DIANA VINOGRADOVA nr 554 ADA LEIST nr 555 JEKATERINA KRAVTSOVA Kandidaate 4

  Eesti Vabaerakond nr 577 NEEME KUNINGAS nr 578 KLLIKI KBARSEPP nr 579 ANTS MILLER nr 580 LII RAMJALG nr 581 TNU TEEVEER nr 582 IVIKA PUUST nr 583 GEORG KIRSBERG nr 584 PEETER KLUVERE nr 585 MAGOMED MURTUZALIEV nr 586 KUIDO MERITS nr 587 JAANUS PAASOJA Kandidaate 11

  Eesti Keskerakond nr 702 MIHHAIL KLVART nr 703 VIKTOR VASSILJEV nr 704 KALEV KALLO nr 705 LAURI LAASI nr 706 KARIN TAMMEMGI nr 707 ANDREI NOVIKOV nr 708 MAREK JRGENSON nr 709 IRINA ANTONJUK nr 710 ENNO TAMM nr 711 ANTON STALNUHHIN nr 712 MRT SULTS Kandidaate 11

  Sotsiaaldemokraatlik Erakond nr 827 EIKI NESTOR nr 828 MARIANNE MIKKO nr 829 ALEKSEI TUROVSKI nr 830 JAAK JUSKE nr 831 SIRJE KEEVALLIK nr 832 MARIS SILD nr 833 SANDRA KAMILOVA nr 834 RAIKO PUUSTUSMAA nr 835 TIIA TIIK nr 836 HEINART PUHKIM nr 837 KATRIN SAKS Kandidaate 11

  Eesti Iseseisvuspartei nr 952 RAIVO ORGUSAAR Kandidaate 1

  ksikkandidaadid nr 970 SVETLANA IVNITSKAJA Kandidaate 1

  VALIMISRINGKOND NR 1TALLINNA HAABERSTI, PHJA-TALLINNA JA KRISTIINE LINNAOSA

  KRISTIINE SOTSIAALMAJA

  K 25. MRTS KELL 13.30 pevakeskuse saalis (Spruse pst 5)

  Mati Kaal on eesti zooloog ja loomakoloog ning Tallinna Loomaaia di-rektor alates 1975. a. Ta on uurinud Eesti kiskjaid, nende bioloogiat ning koloogiat. Loodusteaduste ja -kaitse propageerijana on ta avaldanud arvukalt artikleid. Mati Kaal on Eestimaa Looduse Fondi asutaja ja nu-kogu liige. Ta on plvinud Tallinna teenetemrgi linna eluterve keskkon-na loomise ja silitamise eest ning Tallinna raemedali 40 aasta pikkuse eduka t eest Tallinna Loomaaias.

  TALLINNA LOOMAAIA DIREKTOR MATI KAAL

  KRISTIINE SOTSIAALMAJA (Spruse pst 5) RITUSED mrts 2015

  Lauluklubi - juhendaja Inda Kiva E 2 13.00

  Tantsime end terveks - Ann Alas K 4 13.30Vestlusringis linnaosavanem Andrei Novikov

  Linnaosa aktuaalsed teemad E 9 13.00

  Vestlusring Mis uudist - Olga Kenk T 10 13.00Naistepeva kontsert G. Otsa nim Muusikakoo-

  li pilastelt, pevakeskuse 20- snnipevale p-hendatud ksitringide nituse avamine (peva-keskuse saalis)

  T 10 13.30

  Vaegkuuljate infotund - Uno Taimla T 10 15.00Kirjandusklubi Milvi Sepp K 11 12.00

  Piiblitund - pastor Helari Puu K 11 15.00

  Vabadusvitlejate koosolek N 12 13.30Vrikate Meeste Klubi Viktoriin- Vello Meots N 12 14.30Lauluklubi laulab- Inda Kiva E 16 13.00Kokkame koos N 19 14.00Pevakeskuse 20.aastapeva vastuvtt Tallinna

  petajate MajasR 20 14.00

  Meil on klas Mati Kaal K 25 13.30Vrikate Meeste Klubi ( Eesti Sjamuuseum-

  kindral Laidoneri muuseumi klastus)N 26 14.30

  Infotund eakatele skautidele N 26 13.00Klubi Ristik - ristsnahuvilistele E 30 12.00

  T 17. veebruar kell 13.30 TervisepevLoeng: Veresooned ja meie tervis - Maie Rello (MT ENSIL)Eelregistreerunutel vimalus lasta teha kohapeal kapillaaride (mikroveresoonte) uuring ning saada individuaalset nustamist.K 18. veebruar kell 13.30 Meil on klas muusik, showmees, laulja, nutud h-tujuht ja meelelahutaja Jaan Kirss.N 19. veebruar kell 15.00 Vabariigi aastapeva pidulik kontsert (Rahvusraama-tukogu saal, Tnismgi 2)E 9. mrts kell 13.00 - linnaosa aktuaalsed teemad Vestlusringis linnaosavanem Andrei NovikovT 10. mrts kell 13.30 - Naistepeva kontsert G. Otsa nim Muusikakooli pilastelt, pevakeskuse 20- snnipevale phendatud ksitringide nituse avamine (pe-vakeskuse saalis)K 25. mrts kell 13.30 Pevakeskuses on klas Euroopa kige kauem ametis olnud loomaaia direktor Mati Kaal

  AVATUD RITUSED VEEBRUAR-MRTS 2015KRISTIINE SOTSIAALMAJA PEVAKESKUSES (Spruse pst 5)

  Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal

 • TallinnaPuuetega Inimeste

  Koda

  Tallinna Kristiine

  Gmnaasium

  Tallinna Lillekla

  Gmnaasium

  Kristiine keskus

  AS Audentespeahoone

  TallinnaPedagoogiline

  Seminar

  Lwenruhtiik

  Parditiik

  4.24

  4.254.22

  4.21

  4.23

  4.26

  Kristi ine l innaosa valimisjaoskonnad ja nende alad

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet 2015

  0 200 400 600 800100m

 • 52015 veebruar

  VALIMISJAOSKONNAD KRISTIINESValimisjaoskond nr 21 Valimisjaoskonda kuuluvad:Endla tn 38, 44, 46, 47, 48, 51, 55, Kauri tn 3, 4, 5, 6, Kibuvitsa tn 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15a, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Koskla tn 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Kotkapoja tn 2, 4, Kbliku tn 3, 4, 5, 6, 6a, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18a, 19, Liblika tn 3, 8/1, 8/10, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 10/1, 10/10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 12, 14/1, 14/10, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 37, 39, Madara tn 2, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 13a, 15, 18, 26, 30, 35, 37, Meika tn 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, Paldiski mnt 29a, 31, 33, 35, 37, 37a, 45, 45a, 49, 51, Sinika tn 1, 1a, 3, 4, 5, 8, Spruse pst 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/10, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 17, 18, 19, 20/1, 20/10, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 21/1, 21/10, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 22/1, 22/10, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 25, 29, 31, Talviku tn 8, 9, 10, 10b, 10e, 11, 11a, 12, 14, 15, 16, 17, 17b, 18, 19, 20, 20a, 22, Tihase tn 9, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 15c, 16, 16a, 16b, 17a/1, 17a/2, 17a/3, 17a/4, 17a/6, 18, 19, 20, 22, Tiiva tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12b, 14, 14a, 16, 18, Tulbi tn 3, 4, 5/1, 5/2, 7, 8, 10, 11, Tulika tn 1, 3, 4a, 5/1, 5/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20a, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32/1, 37, 38, 40, 50, 52, 54, 62, 64, 66, lase tn 1, 3, 4, 6.

  Jaoskonnakomisjoni ja hletamisruumi asukoht on Kristiine keskuse Prisma sissepsu juures, Endla 45. Telefon 5884 5121.

  Valimisjaoskond nr 22Valimisjaoskonda kuuluvad: Algi pik 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, Algi tn 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 45, 55, 57, Haki tn 4, 9, 18, Kaarna tn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 17a, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 29, 29a, 29b, 29e, 29f, 30, 31, 31a, 31b, 31c, 31e, 31f, 32, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48a, 50, 52, 56, Keemia tn 27a, 27b, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 39a, 39b, 42, 42a, 43, Kirsi tn 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 13, Krsli tn 1, 3, 5, 7, 15, Kuldnoka tn 3a, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, Kure tn 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, Krgepinge tn 31, 33, Linnu tee 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 75a, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 84a, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 102, Marja tn 4a, 4b, Mehaanika tn 1h, Mooni tn 36, 60, 64, 66, 68, 68a, 69, 70a, 72, 76/1, 76/10, 76/12, 76/14, 76/15, 76/2, 76/4, 76/5, 76/7, 77, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 79, 81, 83, 83a, 85, 85c, 87, 87a, 87b, 89/1, 89/3, 89/4, 89/5, 89/7, 89/9, 89b, 91, 91/1, 91/3, 91/4, 91/6, 93/2, 93/3, 93/5, Mureli tn 3, Mustame tee 21, 29, 49, Mustasstra tn 4, Muti tn 4, 8, 10, 20, 26, 30, 34, Mtuse tn 21, 21a, 23, 24, 24a, 26, 26a, 27, 28a, 28b, 30, 30a, 31, 31a, 32, 32a, 32b, 34, 36, 38, Mnsaku tn 5, 6, 7, Nirgi tn 3, 4, 5, 6, 8, Ronga tn 3, 6, Rgu tn 2a, 2a/1, 2A/3, 2a/4, 2A/5, 2b/1, 2B/2, 2B/3, 2B/4, 2B/5, 3, 3a, 4, 4b, 4c, 4d, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 6c, 6d, 6e, 6f, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 10c, 11a, 13, 15, 15a, 15b, 17a, 17b, 21, 23, 27, 27a, 27b, 29a, Seemne tn 2, 6, 8, Spruse pst 170, 172, 182, Sstra tn 3, 4, 4a, 6, 10, Tedre tn 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 81, 85, Varese tn 1, 2, 5, 6, 8a, 10a, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 34, 35, 40, Vuti tn 48, 50, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 88, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103a, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 114, Vlja tn 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 37a, 38, 38a, 39, 40.

  Jaoskonnakomisjoni ja hletamisruumi asukoht on Tallinna Lillekla Gmnaasium, Kuldnoka 24. Telefon 5884 5122.

  Valimisjaoskond nr 23Valimisjaoskonda kuuluvad: Alajaama tn 4, 12, Elektri tn 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 10, 12, 14, 16, Elektroni tn 4, 6, 8, 10, Energia tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6b, 7, 8a, 9, 13, 13a, Hane tn 3, 6, 7, 8, 9, 13, 15, Jrve tn 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 44a, 46, 48, 50, 50a, Kajaka tn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 13, 15, 16, 17, 18b, 19, 20, 20b, 21, 22, 23, 23a, 24, 26, 27, 28a, 29, 29a, 31, 32, 33, 36, 37a/1, 37a/2, 37a/3, 37a/4, 37a/5, 37a/6, 37b/1, 37b/2, 37b/4, 37b/5, 37b/6, 37c/1, 39, 41, 42, 44, 48, 49a, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, Kulli tn 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18/2, 20, 22, 22a, Knnu tn 57, 57a, 60, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65, 66, 70, 74, 84, Ko tn 56, 57, 58a, 59, 59a, 60, 61, 62, 63, 63a, 65, 66, 67, 68, 68a, 69, 70, 71, 72, 73, 73a, 74, 75, 76, 80, 82, 84, Laine tn 1a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Marsi tn 10, Nmme pik 3, 6, 8, 9, 10, Nmme tee 72a, 72b, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87a/1, 87a/2, 87a/3, 87a/4, 87a/5, 87a/6, 88, 88a, 90, 91, 92, 92a, 92b, 94, 98, 100, 102, Oksa tn 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, Prnu mnt 184a, Rahume tee 2, 2/1, 2/3, 2a/1, 2b, 2c, 2d, 4, 6b, Retke tee 17, Rivi tn 4, Seebi tn 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, Sule tn 2, 2b, 2d, 2e, 2f, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, Spruse pst 159b, Tondi tn 37, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 84, Tuisu tn 2a, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 12, 17, 18, Tve tn 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13a, 14/16, 15, 15a, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 27, 28, 28a, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 30, 31, 32a, 33, 34, 35, 36, 36a, 37, 38, 38b, 39, 39a, 40, 42, 44, 44a, 46a, Virve tn 1, 2, 4, 5, 8.

  Jaoskonnakomisjoni ja hletamisruumi asukoht on AS Audentes peahoone, Tondi 84. Telefon 5884 5123.

  Valimisjaoskond nr 24 Valimisjaoskonda kuuluvad: Endla tn 56, 58, 60, 61, 62, 63, 63/1, 63/2, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 88, 90, 92, 94, Haigru tn 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Kannikese tn 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Kasvu tn 3, 4, 4a, 5, 6, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 15, 16, Keemia tn 3, 3a, 4, 5, 7, 7a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 28, 30, Kibuvitsa tn 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kullerkupu tn 1a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 18, 20, Lille tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14a, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, Loo tn 3, 6, 7, 7a, 8, Maasika tn 3, 4, 5, 6, 7, 9, Mehaanika pik 2, 2a, 4, 6, 8, Mehaanika tn 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 2a, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, Meleka tn 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, Metalli tn 9, 11, 13, Metsise tn 5, Mooni tn 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 33, 35, 35a, 35b, 37, 37a, 39, 39a, 40/1, 40/2, 40a, 41, 42, 42a, 42a/1, 42a/2, 42a/3, 42a/6, 42a/7, 44, 44a, 45, 46, 46a, 47, 47a, 48, 49, 50a, 50c, 51, 51a, 52, 52a, 53, 54, 55, 57, 59, 59a, 61, 63, 63a, 65, 67, Mtuse tn 1a, 4, 4b, 5, 5a, 6, 6a, 7a, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 16, 16b, 17, 17/1, 18, 18a, 18b, 20, 20a, Paldiski mnt 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67a, Tedre tn 64, 70, 76, Tihase tn 29, 30, 31, 33, 33a, 36, 38, 40, 40a, Vaarika tn 3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, Vuti tn 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47.

  Jaoskonnakomisjoni ja hletamisruumi asukoht on Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59. Telefon 5884 5124.

  Valimisjaoskond nr 25 Valimisjaoskonda kuuluvad: Hauka tn 1, 2a, 3, 5, 7, 9, 13, Kotka tn 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, Lagle pst 2, Leevikese tn 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, Nmme tee 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30a, Spordi tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 26a, 28, Tihase tn 2a, 2b, 3, 3a, 4, 4a, 5b, 6a, 8, 10, Tiiva tn 5a, 7, 9, 9a/1, 9a/10, 9a/11, 9a/12, 9a/2, 9a/3, 9a/4, 9a/5, 9a/6, 9a/7, 9a/8, 9a/9, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 19/7, 19/8, 19a, 21, 22, 24, 26, 26a, 26b, 30, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 49, Vindi tn 1, 1a, 3a, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 18a.

  Jaoskonnakomisjoni ja hletamisruumi asukoht on Tallinna Kristiine Gmnaasium, Nmme tee 32. Telefon 5884 5125.

  Valimisjaoskond nr 26 Valimisjaoskonda kuuluvad: Auli tn 1, 3, 4, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 14a, 16, 18, Haraka tn 4, 5, 6, 8, 10a, 12, 14, 16, Hbi tn 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Kiuru tn 3a, 3b, 3d, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Kotka tn 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, Knnu tn 4, 5, 6, 7, 9, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 26a, 26b, 26c, 28, 28a, 29, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 49a, 50, Ko pik 15, 16, 16a, 17, 19, 20, 22, Ko tn 2a, 3/1, 3/2, 3a, 4a, 5a, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52/1, 52/10, 52/11, 52/12, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52b, 54, Lehe tn 1, 3, 5, 7, 9, 9a, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19a, 19b, 20, 22, 23, 23a, 23b, 25, 25a, 26, 27, 27a, 30, 31, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 54, 58, 60, 62, 64, 64a, 66, Linnu tee 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 31a, 32, 33/1, 33/2, 34, 34a, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 52, 54, 56, 58, 60, Luige tn 3a, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 26, 28, 30, 30b, 30c, 32, 32a, 34, 40, Lokese tn 3, 3b, 5a, 5b, 5c, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 11a, 12, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 20, Nepi tn 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, Nmme tee 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38a, 40, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58a, 59, 59a, 61, 62, 63, 63a, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75, Pardi tn 3, 3c, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 23, 24, 26, 30, P pik 2, 2a, 5, 7, P tn 1, 1a, 1A/4, 2a, 3a, 3b, 5, 6/1, 6/2, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7a, 8/1, 8/2, 10, 10a, 12, 14, Rhni tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, Rsta pik 4, 6, 8, 10, 14, 16, Rsta tn 1, 1b, 3, 3a, 3b, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5a/1, 5a/2, 5a/3, 5a/4, 5b/1, 5b/2, 5b/3, 6a, 6b, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9, 9a, 9b, 10, 10a, 10b, 16, Rgu tn 12, 12b, 14, 14a, 20a, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49a, 51, 53, 55, 59, 61, Siidisa-ba tn 5, 5a, 7, 9, 10, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, Sule tn 1, Tedre pik 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, Tedre tn 2, 3, 5, 5a, 9, 12, 12a, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 25b, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 35, 36, 41, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, Tondi tn 25, 32, 34, 35, 36, 38, Tve tn 41, 43, 45, 45a, 47, 50, 50a, 51, 52, 53, 54/1, 54/3, 54/4, 54/6, 55, 58a, 58b, 58c, 60, 62, Vindi tn 20, Viu tn 3, 5, 14, 16, 20, Vrse tn 1, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 42, Vstriku tn 1, 1a, 2, 2c, 3, 3a, 3c, 5, 5a, 5b, 5c, 5e, 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b, 10, 12, 12a, 12b, 13a, 15, 15b, 16, 17, 17b, 18, 19, 19b, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30a, 32, 36, 38, 40, 42, biku tn 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 5, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 10, 11, 12, 12a, 13, 13a, 13b, 14, 15, 17.

  Jaoskonnakomisjoni ja hletamisruumi asukoht on Tallinna likooli Pedagoogiline Seminar, Rgu 49. Telefon 5884 5126.

  Valimisjaoskond nr 21. Endla 45

  Valimisjaoskond nr 22. Kuldnoka 24

  Valimisjaoskond nr 23. Tondi 84

  Valimisjaoskond nr 24. Endla 59

  Valimisjaoskond nr 25. Nmme tee 32

  Valimisjaoskond nr 26. Rgu 49

  Kristiine linnaosas vastutab valimiste lbiviimise eest

  haldussekretr Martin Gasman.Tel. : 645 7103e-mail:

  [email protected]

 • veebruar 20156

  TA L L I N N E I J TA T U G I T E E N U S E I D VA J AVA I D L A P S I A B I TA

  R I I G I KO G U VA L I M I N E 1. M R T S 2015

  Eriliste hariduslike vajadustega laste arv kasvab Eestis iga aastaga. Erivajadusi on laias diapasoonis tervisehdadest kasvatuslike eritingimusi vajavate lasteni. Seega on meil vaja tugevat tugissteemi, mis aitab vimalikult vara mrgata kitsaskohti, en-netada probleemide teket vi pakkuda sobivat toetust juba ilmnenud raskuste korral.

  Eelmisel aastal kaotas uus haridus- ja teadusmi-nisteeriumi rahastamisssteem koolides ra ena-muse logopeedide ja pshholoogide ametikohad ning koondas tugispetsialistid regionaalsetesse Rajaleidja keskustesse. Paraku selgub pealinna koolide ja lasteaedade tagasiside phjal, et Raja-leidja pakutavate teenustega kaasnevad mitmed ksimused ja probleemid. Esiteks on I tasandi tee-

  nused (eripedagoogiline ja pshholoogiline nus-tamine alla 350 pilasega kohalike omavalitsuse koolides) kallid ning koolidel pole raha nende ost-miseks. Teiseks ulatuvad jrjekorrad konsultatsioo-nidele 2-3 kuuni ja selle aja jooksul probleemid vaid svenevad. Kolmandaks on vene ppekeelega koolide ja koolieelsete lasteasutuste nustamiseks keskuses vaid ks sotsiaalpedagoog. Seega polegi venekeelsetele pilastele, keda on Tallinnas ca 30%, praktiliselt kttesaadav Rajaleidja II tasandi teenus ehk logopeediline, eripedagoogiline ja pshholoogiline nustamine.

  Kuna riigi poolt pakutavad tugiteenused Phja-Eesti Rajaleidja keskuses ei vasta ootustele ning ei taga teenuse kvaliteeti, otsustas Tallinn omal alga-tusel taastada ppenustamiskeskuse Kadaka P-hikooli juures. Seal ttab 16 spetsialisti ning Tal-linnas elavad lapsed vanuses 2-17 saavad logopeedi, pshholoogi ja eripedagoogi nusta-misteenust. Eelneva kokkuleppe alusel vtab kes-kuses vastu ka pshhiaater. Keskuses ttavad nii eesti kui ka vene tkeelega spetsialistid ning nustamine on tasuta. Lisaks eelnevale on Tallinn sel aastal eraldanud tugiteenuste spetsialistide palkades koolides 600 000 eurot.

  Tallinna ppenustamiskeskuse kontaktid on: E. Vilde tee 120, 12618 Tallinn; telefon 640 4938, 57 409 750, [email protected] Vastuvtuajad on E 16.00-18.00; K 17.00-19.00; R 9.00-12.30.

  Mihhail KlvartTallinna abilinnapea

  M A H U K A M A D T R O L L I D L I I N I L E

  Kristiinet lbib sna mitu bussi- ja trolliliini ning tundub, et histranspordi vimalusi on elanike jaoks piisavalt. Ka liikluse intensiivsusega tundub kik korras olevat, sest trollide graafikud on kiirelt kesklinna vi Mustamele judmiseks piisavalt ti-hedad. Ometi tean kontaktidest kristiinelastega, et linnaosa lbiva histranspordiga seondub prob-leem, mille lahendamine polegi niisama lihtne. Nimelt on Kristiinesse judvates trollides kik iste-kohad ja mugavamad seisukohad tavaliselt juba hivatud ning just vanematele inimestele valmis-tab see tuska. Vib ju elda, et kuna trolliliinid l-bivad Kristiinet transiidina, siis pole midagi kum-malist, kui bussid saabudes tis on, ometi oleme pdnud Linnatranspordi ASis probleemi anal-sida, sest reisijate mugavus on meile esmathtis.

  Peamine Kristiinet lbiv logistiline telg on Sp-ruse puiestee, mida mda liiguvad trollid 3 ja 6. Vaadates trolliliinide sidusagedust, selgub, et tip-paegadel liigub hes suunas 15 trollibussi tunnis, ehk ks troll iga nelja minuti jrel. Tihedamaks pole trolliliiklust vimalik enam muuta, kuna sujuva si-du tagamiseks peab silitama normaalsed interval-lid. Buss 24 lisab tippaegadel veel 8 vljumist tun-nis, 24A aga 4. Tegemist on optimaalse

  liiklussagedusega. Graafiku tihendamist ei vimal-da taksopargi ristmiku ja sealsete hissidukipea-tuste koormus, mis psib tipptundidel niigi piiri peal.

  Kristiinelaste vimalusi kiirelt kesklinna juda viks mrgatavalt parandada rongiliikluse tihenda-mine. Sit rongis on tallinlastele ju samuti tasuta. Kunagi oli rong busssidele-trollidele kiireks ja mu-gavaks alternatiiviks, ent tnaseks on olukord muutunud. Rongide graafikud on vrreldes vara-semaga jnud llatavalt hredaks. Niteks Ps-kla rong teeb hommikul vahemikus 8.00-9.00 linnast vljuval suunal kll neli reisi, ent linna saab sita vaid korra, kell 7.11 ning sellele jrgneb vai-kus, kuni alles 15.11 saabub jrgmine vimalus Lilleklast rongiga linna saada. Ma ei suuda mista, kuhu ja miks kaovad liinilt Psklla sitnud ron-gid, aga tagasi need enam ei tule. Otsekui Bermu-da! Kord tunnis ja kolmetunnise lunapausiga liik-levad ka Paldiski ja Riisipere rongid. Keila rongiga saab arvestada vaid varahommikul ja hilishtul ning Kloogaranna rong teeb ainult kolm reisi pe-vas. Hre graafik kneleb jigast kokkuhoiupoliiti-kast, mida riik lbi operaatorfirma Elron alarahas-tamise viljeleb, ent Kristiine elanikke see teadmine muidugi ei lohuta.

  Aga ma ei tahaks oma lugu mustades toonides lpetada. Oleme siiski leidnud lahenduse, kuidas Kristiinest kesklinna judmine mugavamaks muu-ta. Aasta lpus avaneb meil vimalus suunata 3. ja 6. liinile eranditult mahukad Solaris tpi trollid. Kuna Haaberstis algab ringristmiku mberehitus pidevlbilaskega liiklusslmeks, mida tallinlased on pikisilmi oodanud, tuleb meil ehituse ajaks leida trollidele alternatiiv, milleks oleme planeerinud hbriidbusse. Seejrel saame Kristiinet lbivatele liinidele suunata kige moodsamad trollid. Usun, et peale mberkorraldust on ka neil, kes Tedrest, Kosklast vi Taksopargist trolli peale lhevad, mrksa lahedam endale sidukis kohta leida, kui seni.

  Enno TammTallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimees

  Algus lk 1Eelhletamine vljaspool elukohajrgset valimisjaoskonda

  Vljaspool elukohajrgset valimisjaoskonda eelhletamine on meldud valijatele, kellel pole vimalik eelhletamise pevadel ega valimispeval hletada elukohajrgses vali-misjaoskonnas. Tallinnas saab 19.-22. veebruarini 2015 hletada 13-s valimisjaoskonnas ja 23.-25. veebruarini 2015 18-s valimisjaoskonnas,.Tallinnas toimub eelhletamine 19.-22. veebruarini 2015 kl 12.00-20.00 vljaspool elu-kohajrgset valimisjaoskonda jrgmistes Tallinna linna valimiskomisjoni poolt mratud valimisjaoskondades:1. Haabersti linnaosas - valimisjaoskonnas nr 7, Rocca al Mare Kaubanduskeskus, Paldiski mnt 102. 2. Kesklinna linnaosas - valimisjaoskondades nr 15 ja nr 16.Valimisjaoskond nr 15, Solarise keskus, Estonia pst 9;valimisjaoskond nr 16, Tallinna Linnavalitsus, Vabaduse vljak 7.3. Kristiine linnaosas - valimisjaoskonnas nr 21, Kristiine keskus, Endla 45.4. Lasname linnaosas - valimisjaoskondades nr 32, nr 33, nr 39, nr 41 ja nr 46.Valimisjaoskond nr 32, asukoht Paepargi Maxima, Paepargi tn 57;valimisjaoskond nr 33, asukoht Maxima XX, Smuuli tee 9;valimisjaoskond nr 39, asukoht Lasname Centrum, Mustakivi tee 13;valimisjaoskond nr 41, asukoht mera keskus, mera tn 3;valimisjaoskond nr 46, asukoht Lnemere keskus, Lnemere tee 30.5. Mustame linnaosas - valimisjaoskonnas nr 54, Magistrali keskus, Spruse pst 201/203.6. Nmme linnaosas - valimisjaoskondades nr 61 ja 62.Valimisjaoskond nr 61, Jrve keskus, Prnu mnt 238;valimisjaoskond nr 62, Nmme Kultuurikeskus, Turu plats 2.7. Phja-Tallinna linnaosas valimisjaoskonnas nr 81, Stroomi keskus, Tuulemaa tn 20 / Madala tn 5a.

  Tallinnas toimub eelhletamine 23.-25. veebruarini 2015 kl 12.00-20.00 vljas-pool elukohajrgset valimisjaoskonda jrgmistes Tallinna Linnavalitsuse poolt mratud valimisjaoskondades:

  1. Haabersti linnaosas - valimisjaoskonnas nr 6 ja nr 7.Valimisjaoskond nr 6, Haabersti Linnaosa Valitsus, Ehitajate tee 109A; valimisjaoskond nr 7, Rocca al Mare keskuses, Paldiski mnt 102.

  2. Kesklinna linnaosas - valimisjaoskondades nr 15 ja nr 16.Valimisjaoskond nr 15, Solarise keskus, Estonia pst 9;valimisjaoskond nr 16, Tallinna Linnavalitsus, Vabaduse vljak 7.

  3. Kristiine linnaosas - valimisjaoskonnas nr 21, Kristiine kaubanduskeskus, Endla 45.

  4. Lasname linnaosas - valimisjaoskondades nr 30, nr 32, nr 33, nr 39, nr 41 ja nr 46.Valimisjaoskond nr 30, asukoht Lasname Linnaosa Valitsus, Pallasti 54;valimisjaoskond nr 32, asukoht Paepargi Maxima, Paepargi tn 57;valimisjaoskond nr 33, asukoht Maxima XX, Smuuli tee 9;valimisjaoskond nr 39, asukoht Lasname Centrum, Mustakivi tee 13;valimisjaoskond nr 41, asukoht mera keskus, mera tn 3;valimisjaoskond nr 46, asukoht Lnemere keskus, Lnemere tee 30.

  5. Mustame linnaosas - valimisjaoskondades nr 51 ja nr 54.Valimisjaoskond nr 51, Mustame polikliinik, Ehitajate tee 27;valimisjaoskond nr 54, Magistrali keskus, Spruse pst 201/203.

  6. Nmme linnaosas - valimisjaoskondades nr 61 ja 62.Valimisjaoskond nr 61, Jrve keskus, Prnu mnt 238;valimisjaoskond nr 62, Nmme Kultuurikeskus, Turu plats 2.

  7. Pirita linnaosas - valimisjaoskonnas nr 74, Pirita Linnaosa Valitsus, Merivlja tee 24.

  8. Phja-Tallinna linnaosas - valimisjaoskondades nr 81 ja nr 85.Valimisjaoskond nr 81, Stroomi keskus, Tuulemaa 20/Madala 5a;valimisjaoskond nr 85, Phja-Tallinna Valitsus, Niine tn 2.

  VAATLEJA

  Alates 2014. aastast ei vljastata vaatlejatele enam vaatlejatunnis-tusi.Igahel on igus vaadelda valimiskomisjonide toiminguid ja viibida vaatlejanavalimiskomisjoni koosolekutel.Enne vaatlema asumist on vaatlejal soovitav lbida jaoskonnakomisjoniliikme koolitus Vabariigi Valimiskomisjoni e-koolituskeskkonnas aadressilhttp://koolitus.vvk.ee , mis annab ettevalmistuse edukaks vaatlemiseks ningselgitab valimiskomisjonide toimingute sisu.1.1. Vaatleja igused ja kohustused1. Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end valimiskomisjonileesitlema.2. Vaatleja vib viibida Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjoni,elektroonilise hletamise komisjoni ning jaoskonnakomisjonikoosolekutel, samuti jlgida kiki valimiskomisjonide toiminguid,sealhulgas hletamise korraldamist ning hletamis- ja valimistulemustekindlakstegemist.3. Vaatlejal on igus kirjutada les hletamiskasti de vi nende avadepitseerimisel kasutatud turvaplommide ja -kleebiste numbrid.4. Vaatleja ei vi segada valijate hletamist, valimiskomisjoni td egaosaleda valimiskomisjoni pdevuses olevates toimingutes.5. Vaatlejal ei ole igust tutvuda valijate nimekirjaga, vlja arvatud endakohta valijate nimekirja kantud andmete igsuse kontrollimiseks.6. Kui ruumipuudusel ei ole vimalik tagada kigile vaatlejatele vrdseidtingimusi toimingute jlgimiseks, toimub vaatlemine vastavalt valimiskomisjonikorraldustele.

 • 72015 veebruar

  E E S T L A N E M A K S A B E L E K T R I H I N N A LT E N D I S E LT H I N G E H I N D A

  T E A D M I S E K S PA L J U L A P S E L I S T E L E P E R E D E L E

  Paljulapselistel peredel (3 ja enam last) on ka sel aastal vimalus taotleda toetust Eesti Vabariigi aastapeva puhul.

  Lapsena vetakse arvesse ka pevases ppevormis vi medit-siinilistel nidustustel muus ppevormis phikoolis vi gmnaa-siumis vi phikooli baasil kutseppeasutuses ppiv 19-aastane, kui ta saab peretoetuste seaduse alusel makstavat lapsetoetust.

  Toetus sltub perekonna sissetulekust ja seda mratakse isi-kutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on viksem kehtivast miinimumpalgast (390 eurot) ning iga jrg-mise pereliikme kohta viksem kui 80% kehtivast miinimumpal-gast (312 eurot).

  Seega vib olenevalt pere suurusest sissetulek olla jrgmine:4-liikmeline pere viksem kui 1326 eurot5-liikmeline pere viksem kui 1638 eurot6-liikmeline pere viksem kui 1950eurot7-liikmeline pere viksem kui 2262 eurot jne.Toetuse saamiseks on vajalik esitada taotlus sotsiaalhoolekan-

  de osakonnale hiljemalt 23. maiks. Perekonna sissetulek arvesta-takse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku jrgi, mille tendamiseks tuleb vajadusel esitada tiendavaid do-kumente, niteks vljavtteid pereliikmete pangakontodest, ten-deid elatise saamise vi mittesaamise kohta vms.

  Taotlusi toetuse saamiseks vetakse eelregistreerimise alusel vastu Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas Tulika 33b, I korrus, kab. 118.

  E 9.0013.00 ja 14.0018.00 T, N 9.0013.00 ja 14.0017.00Lisateave ja eelregistreerimine telefonidel 645 7131, 645 7140.

  Mdunud aastal oli elektri hind Soomes odavam kui Eestis. Kedagi aga ei huvita, et Eestis on palgad tunduvalt viksemad ja seetttu maksavad eestlased elektri eest ebaiglaselt krget hinda.

  Hdlausest Kodukulud alla ei ole tnaseks suurt midagi jrele jnud ja sbrad IRL-ist ei taha seda loosun-git enam meenutadagi. Suurest silmakirjalikkusest an-nab aimu asjaolu, et nende erakonna valitsuses olles tusis elektri hind hppeliselt ja riigipoolsed vimalused hinda oluliselt allapoole tuua jeti kasutamata.

  Kuigi riik ei saa mjutada brsil kujunevat elektriener-gia hinda, on teisi vimalusi, kuidas elektrit odavamaks teha. Moodustavad ju erinevad riigile laekuvad maksud elektri hinnast kaks kolmandikku. Tna on niteks Euroo-pa Liit andnud vimaluse kehtestada elektrile miinimu-maktsiis. Eestis maksame me aktsiisiks miskiprast ikkagi 4,5 korda suurema summa.

  Peaminister rgib Eestist kui tulevasest Phjamai-sest riigist, saamata aru, et me juba olemegi Phjamaine riik, kus on klmad talved ja kus elekter ei ole luksuskaup. Elektri hind peab meie kliimas olema vimalikult madal

  ja riik peab omalt poolt selleks kik tegema. Elekter on tnapeval esmatarbekaup, mille hind

  peab olema vimalikult madal. Meenutame kas vi kur-valt lppenud juhtumit Laekveres, kus kolme lapsega pere ei judnud elektri eest maksta ja kus knlavalgus maksis kolme inimese elu. Kui sellise juhtumi korral on kik seaduse jrgi ige, siis jrelikult on seaduses viga. Kas testi on normaalne, et veel 21. sajandil elatakse pir-ruvalgel?

  Lisaks elektriaktsiisi alandamisele tuleks vhendada elektrile kehtivat kibemaksu. Igaks vib oma elektriar-velt nha, et 20-protsendiline kibemaks on kehtestatud ka taastuvenergiatasule ja elektriaktsiisile. Niisiis, kui tu-seb taastuvenergiatasu vi elektriaktsiis, lisandub neile summadele ka kibemaks. Ja vastupidi, kui vhendada taastuvenergiatasu vi elektriaktsiisi, vheneb ka kibe-maks. Suurbritannias on elektril ldse 5-protsendiline kibemaks. Miks ei viks sama suure kibemaksu elekt-rile kehtestada ka Eesti?

  Elektri hinna taustal on vga oluline mrgata riigi te-gevust, mis puudutab nii Eesti Energia kui ka ssteemi-halduri Eleringi tegevust. Mlemad ettevtted kuuluvad riigile ja maksavad riigile ohtralt dividende. Kes dividen-did kinni maksavad, eks jlle elektritarbijad.

  Riik on Eesti Energiast pidevalt raha vlja pumbanud, ainuksi eelmisel aastal maksis ettevte riigile 93,6 mil-jonit eurot dividende. Elering, mis tegeleb elektrivrgu arendamisega, maksab eelmise aasta tulu arvelt riigieel-arvesse 20 miljonit eurot. Kogu aeg on juttu olnud, et kui saavad valmis Estlink1 ja Estlink2, alandatakse vrguta-susid. Tnaseks on mlemad elektrikaablid valmis, kuid riik vtab ettevttest hoopis dividende. Mis see muud on, kui lisamaksustamine, mille tarbijad peavad lihtsalt alla neelama.

  Kokkuvttes saab krge elektrihinnaga lpsta ikka rahvas, kes peab muu hulgas kinni maksma kik riigijuh-tide tujud, meelemuutused ja saamatuse.

  Lauri LaasiRiigikogu liige, Keskerakond

  VA L I M I S T E L O N I G A L H L E L J U D !

  Mrtsikuu esimesel phapeval vali-takse Eestile XIII Riigikogu. Taasiseseis-vuse jrgsel ajal on see rahval juba 20 kord kas ldvalimiste (Riigikogu, Eu-roopa Parlament, kohalikud voliko-gud) vi rahvahletuse raames otsu-seid langetada.

  Kuigi jrjekordsete valimiste eel valimisreeglites suuri muudatusi ei ole toimunud, tooksin siiski mned juhi-sed, mida peaks valija teadma ja the-le panema.

  Valimistulemuse selgitamiseks on Eesti jaotatud 12 valimisringkonnaks. Valija saab hletada ainult oma ring-konna he kandidaadi poolt. Valimis-ringkond sltub valija elukoha aadres-sist rahvastikuregistris. Igale valijale saadetakse hiljemalt 9. veebruariks kas elektrooniliselt vi paberkujul valija-kaart, mis teavitab, millise valimisring-konna kandidaatide poolt ning kus ja millal ta hletada saab.

  Neile, kes aga siiski valimiste pha-peval jaoskonda minna ei saa, on pakkuda mitmeid teisi vimalusi oma eelistuse vljendamiseks. Kmme pe-va enne valmispeva ehk 19. veebrua-rist algab elektrooniline hletamine, mis kestab 25. veebruarini. Samal ajal saab juba oma hle anda ka jaoskon-dades 19-22. veebruarini toimub hletamine maakonnakeskustes ning 23-25. veebruarini on avatud kik jaos-konnad. Nendel pevadel viiakse lbi ka hletamine haiglates ja hooleko-dudes, samuti kaitseveksustes. Eel-hletamise perioodil saab hle anda ka vljaspool oma alalist elukohta. Valimispeval, 1. mrtsil saab hleta-da vaid oma jaoskonnas ning hleta-miskasti tellida ka koju. Seega on meil

  loodud mitmekesised vimalused oma tahte avaldamiseks.

  Mis aga juhtub valija poolt antud hlega? Riigikogu valitakse proport-sionaalse valimisssteemi alusel. Selle eesmrgiks on tagada, et erakondade nimekirjad saaksid le Eesti valijate poolt antud hlte arvuga vrreldes ligilhedaselt sama arvu kohti ka par-lamendis. Hletades konkreetse kan-didaadi poolt annab valija hle ka erakonnale, mille nimekirjas ta kandi-deerib. Samas tuleb arvestada, et ena-mik kohti Riigikogus (viimastel vali-mistel 82 kohta 101st) jaotatakse kandidaadi isiklikust edukusest lhtu-valt. Siin ei ole mrav kandidaadi koht nimekirjas, vaid nad reastatakse mber sltuvalt valija poolt antud toe-tusest. Viimane osa kohtadest (viimas-tel valimistel 19 kohta 101st) lheb jaotamisele nn parteinimekirjade alu-sel. Ka siin on valituks osutumisel pii-rang kandidaat peab mandaadi saa-miseks koguma piisava arvu hli (viimastel valimistel sltuvalt ringkon-na suurusest 234324 hlt). ksik-kandidaat vistleb koha eest Riigiko-gus vaid oma ringkonnas. Selleks peab ta koguma nn kvoodi jagu hli (vii-mastel valimistel sltuvalt ringkonna suurusest 64614670 hlt). Hlte lekandmist helt kandidaadilt teisele Eesti valimisssteem ei tunne.

  Palju on tuntud huvi ka selle vastu, mis saab siis, kui enim hli kogunud kandidaat loobub oma kohast kas siis lhevad hled kaotsi? Lhike vas-tus on, et ei lhe, sest sellisel juhul tu-leb Riigikokku sama erakonna asen-d u s l i ige. R i ig iko gu ko o sse isu selgitamisel on oluline iga hl. Need, kes valimistel ei osale, delegeerivad iguse mrata riigi asjade le otsus-tamine jrgmiseks neljaks aastaks nei-le, kes seda teevad. Valimistel on igal hlel jud!

  Alo HeinsaluVabariigi Valimiskomisjoni esimees

  K U L D S E R I N G I R I N G I K A I T S E

  Kui septembris tulin vlja arvamuslooga, kus lahkasin Tallinna problemaatilist naabrust pendelmigratsiooni toitvate lhivaldadega ning arutlesin Suur-Tallinna idee le, siis lootsin, et algatan dialoogi haldusreformi vima-likkusest Harjumaa sdames. Kahjuks nii ei juhtunud. Pigem pti snumit labastada ning jtta muljet, nagu oleks Suur-Tallinna idee teliseks eesmrgiks pealinna soov saada endale lhivaldade maksutulu. Pahase kirja sain helt Keila volikogu liikmelt, kelle jaoks kaalus kol-kapatriotism les vimaluse videlda, millised oleksid Keila ideed ja panus kohaliku elu edendamisse, kui vae-vutaks haldusreformist rkima ilma negatiivsete stereo-tpideta. Viimsist aga tuli vastus Delfi arvamusrubriigis ilmunud vallavanem Jan Trei loona Viimsi Vabariigist, mida kige paremagi tahtmise juures ei saa tsiselt vt-ta. Detsembri alguses leidis Harju maavanem lle Raja-salu, et valdu ei tuleks liita Tallinnaga vaid Tallinn tuleb valdade vahel ra jagada. Harju maavanema mte Tallin-na jagamisest valdade vahel on veelgi utoopilisem idee, kui Jan Trei unistus rantjee elust Viimsi Vabariigis.

  Haldusreform on olulisem, kui seda tunnistame.Tallinna lhivaldades arvatakse, et haldusreformi tee-

  ma on vikeste ja saamatute omavalitsuste psterngas ning Harjumaa jukad vallad ei peaks sellega pead vae-vama. Keeldutakse tunnistamast, et praktikas toimivad kik pealinna mbritsevad omavalitsused suures osas tnu soodsale smbioosile riigi haldus-, majandus- ja rahandussdamega. Kahjuks ei osata seda tugevust enda kasuks tle rakendada. Pigem klammerduvad ko-halikud kommunaalpoliitikud oma tkohtade klge, mtlemata, milliseid eeliseid saaksid Tallinnaga liitumisel valla elanikud ning kuivrd toetaks htse majandusklast-ri toimimist nn Kuldse ringi valdade loomulik sulandumi-ne Suur-Tallinna infrastruktuuri, tstes seelbi kogu piir-konna ja terve riigi konkurentsivimet.

  Milleks meile seda vaja? ksivad vallajuhid. Meil on niigi kik hsti, milleks veel mingi liitumisega tegeleda? Neile tundub, et kui eelarveraha laekub ja pankrot ei h-varda, pole mtet rabeleda. Neid ei heiduta valla vlja-arendamata taristu, sest Tallinn tidab lnga, ei morjen-da tkohtade puudumine, sest need leitakse pealinnast. Tallinna probleemid pendelmigratsiooni teenindamisel on vras mure. Nii summutab kolkapatriotism vime laiemaid huvisid arvestada.

  Jutud haldusreformi surmast on liialdatud. Sundliitmist propageerinud IRLi regionaalminister

  Siim-Valmar Kiisler oskas oma kndimatu tegevusega muuta haldusreformi misteks, mida viisakas seltskon-nas ksitleti simusnana. Vahepeal tundus, otsekui oleks reform jdavalt maha maetud. Ent tegelikult on vastutustundlik osa omavalitsustegelastest ideega edasi linud ning ilma deklaratsioonide ja liigse hirmutamise-ta on tnaseks jutud olukorrani, kus 14 Eestimaa piir-konnas vaagitakse tsiselt hinemise otstarbekust. Vrs-keim ja lootustandvaim uudis saabus Saaremaalt, kus Kuressaare linnapea Hannes Hanso vedamisel juti konk-reetse kokkuleppeni liitumiseks vajalike sammude osas. Protsessi kivitamiseks loodi initsiatiivgrupp, mille koos-tada jb tegevusprogramm, tehti prdumine sisemi-nisteeriumile, taotlusega moodustada riiklik hinemis-koordinaatori ametikoht. Saaremaa hisvalla loomine vib saada teoks enne 2017. aasta kohalike omavalitsus-te valimisi. hine keel leiti tnu tdemusele, et vanamoo-di jtkata enam ei saa. hinemislbirkimistes osalevad kik Saaremaa vallad peale Pide ja Muhu. Saarlased on lbi ajaloo paistnud silma rahuliku meele ja arukate ot-suste poolest ning kllap tulevik nitab, kui ige oli nen-de liitumiskava ja ettengelik protsessi ajastus.

  hinemine muutub moodsaks.Sarnase nite, kus lhivaldade tegelikuks toimimis-

  mootoriks olev linn teeb liitumisettepaneku, leiame li-saks Kuressaarele ka teisest Eesti otsast. Valga linn tegi Taheva, Hummuli, Karula, Sangaste, Tlliste ja ru valda-dele liitumisettepaneku juba 2008. aastal. Toona ji asi vikeste omavalitsuste vastuseisu tttu pooleli. Nd on protsessiga vallajuhtide soovil taas alustatud. Valga linna ja lhivaldade juhid nevad vimalust inimressurssi ja rajatisi efektiivsemalt rakendada, niteks kasutada hist ehitus- ja keskkonnajrelevalvet, korraldada suurema osalejate arvu ja eelarvega noorteritusi, hitada his-transporti. Kas pole selline vimalus teretulnud kigile Eesti linnadele ja nendega nabanri kaudu seotud val-dadele?

  Viljandis on sellest aru saadud. Kigepealt hinesid suureks rngasvallaks Viljandit mbritsevad omavalitsu-sed, nd plaanitakse liituda Viljandiga, mille tulemusel tekiks Mulgimaal muljetavaldavalt tegus suurvald.

  Lnemaal on sndimas vald, mis jb kahte maa-konda. Hanila vald arutab hinemist Lihula ja naaber-maakonnas Prnumaal asuvate Varbla ja Koongaga. Ida-Virumaal vaeb Kivili linn hinemist Lganuse, Sonda ja Aseriga. Midagi kindlat veel pole, ent asja vetakse tsi-selt.

  Haldusreform pole pila.Kogu Eesti valmistub hinema, vaid Tallinna lhival-

  dade juhtidele tundub vikseimgi vihje Suur-Tallinnale, kui orgaaniliselt toimivale omavalitsusksusele, vihatud ketserlusena. Haldusreformi ei veta Harjumaal tsiselt. Eelmise aasta 1. aprillil ilmus Rae Snumites nupuke sel-lest, kuidas Rae vald hineb Rugega. Lustimaiad said suutie naerda, kuid kas ikka oli phjust? Pole ju midagi naljakat soovis paremini elada ja selle nimel on otstarbe-kas erimeelsused nurka visata ning arutada, kuidas hi-selt edasi minna.

  Marek JrgensonHaabersti linnaosa vanem

  IN MEMORIAM: ROBERT NERMAN 10.02.1946 - 01.02. 2015Raske haigus vi is 1. veebruari l meie seast alati rmsa ja heasoovliku tegut-seja, Lillekla ajaloo jdvustaja, ajaloolase Robert Nermani.

  Roberti peamised uurimisvaldkonnad on olnud puitarhitektuur, Tallinna ajalu-gu, eeslinnade ja linnajagude kujunemi-ne ning kultuurilugu ja -kaitse.

  Avaldame kaastunnet perekonnale ja lhedastele.

 • veebruar 20158

  REAKUULUTUSED

  KINNISVARA KIIROST TALLINNAS! Kanname kik ostuga seotud kulud (nt. hindamine, notarikulud). Samuti vtame pikaajalisele rile (3-5 aastat) 410-toaliseid kortereid vi broopindu mitte lbi-kidavate tubadega vimalusel hilisem vljaost. Maksame 300 EUROT vihjetasu kinnisvara mgi-soovituse eest mis lpevad meie poolt korteri ostu-ga. Helista 56150084 vi saada e-kiri :[email protected]

  rin omanikult korteri. Tel. 508 9052

  Kivikorstnate ehitamine (11 aastat tkogemust) Tel. 518 8889

  Ostan vanu rinnamrke, vanaraha, postkaarte, trki-seid ja muid kollektsioneerimise esemeid. Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim

  Fassaadide soojustamine, krohvimine, vrvimine. Piirdeaedade ehitus ja ldehitustd www.fassaadi-meister.ee Tel. 519 69314

  Halupuud. Lahtiselt, konteineris, vrkkotis. Brikett. Kdusnnik 40L. Kviitung. Tammaru Farm www.tg.ee tel. 654 1100, 5238852

  Mgil soodsa hinnaga puitbrikett 165/tonn koos tasuta kohaletoomisega Tallinnas. Pakendatud 11 kg veekindlatesse pakenditesse. Tel. 566 90811 ja www.puitbrikett.com

  UNIVERSAALNE KODUABI! Kikvimalikud remondi- ja pisitd, san. remont, kodutehnika hendamine, torutd ja klmunud torude lahtisulatus, restauree-rimine. Tel. 56788609

  Pakume vaipade ja pehme mbli keemilist puhas-tust. Tel. 5888 0999, [email protected]

  Ma lhutud kttepuud kask, kuusk, lepp. Tel. 5015820 Tarmo

  Liiv, killustik, freesasfalt, selutud pllumuld, kas-vumuld, kivissi, ja muud puisteained koos transpor-diga hea manverdusvimega, soodsal vikekalluril kuni 6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel. 52 52 632 [email protected]

  Noor pere soovib osta maja Kristiines otse omani-kult. Tel 56687858

  Viljapuude ja hekkide likus. Tel 56630024

  KIMBUD, PRJAD, SEADED. SUZI LILLED, Rahume tee 23 Tel.6871119

  Mn talukartulit. Kojutoomine tasuta. tel 56 57 3333

  ENSV aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, mte maja vi korterit, siis helistage. Rene 53996098

  KUHU MINNAKRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB:VRT KINO VRSKETELE VANEMATELEKutsume kiki Kristiine noori emasid-isasid beebidega kinno. Kinoseansid toimuvad igal kolmapeval kell 11.30 Kinos Artis. BEEBIKINO seanssidel linastatakse ARTISE programmi parimaid prle ja seda kike lapsesbralikus keskkonnas. Tasuta filmiseansi kutse ootab Teid Kristiine rahvastikuregistris (Tulika 33b, kab. 202). Nimelise kutse saate vahetada pileti vastu kino ARTIS kassas hel BEEBIKINO kolmapeval kuni 31. mrts 2015. Kutse on personaalne ning pa-lume jtta see kino kassasse. VRIKATE KINO NAISTEPEVA ERISEANSILEKRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB NAISI Vrikate kino NAISTEPEVA ERISEANSILEKristiine Linnaosa Valitsus kutsub naisi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kristiine linnaosas, tasuta filmi Teine parim hotell terves Indias eriseansile. Esmaspeval, 9. mrtsil 2015 kell 14.00 kinos Artis (Solarise Keskuse 3. kor-rus).Teine parim hotell terves Indias on teravmeelne komdia, milles teeb kaa-sa Briti nitlejate raudvara. Ligi aasta eest linastus esimene osa Parim hotell terves Indias, mis oli vga sdamlik ja humoorikas lugu. Nd on ekraanil menuka filmi jrg. Lootusetu optimist Sonny (Dev Patel), on vikese hotelli omanik Indias. Ta on ise hdas oma juvarude ja aja planeerimisega, sest lisaks kavandatavale uuele hotellile on ukse ees ka pulmad kauni Sunainaga (Tina Desai). Pulma-eelses saginas on hetkel vaba ksainus tuba, mis tekitab peavalu kahele vi-kese vahega saabunud klastajale (Richard Gere ja Tamsin Greig), kellest Son-ny ainult talle teadaolevatel phjustel nib eelistavat ht. Evelyn ja Douglas (Judi Dench ja Bill Nighy) on leidnud ndseks Jaipuris endale tkohad ja mtlevad, kuhu vivad vlja viia nende regulaarsed pannkoogikohtingud. Norman ja Carol (Ronald Pickup ja Diana Hardcastle) proovivad elada vima-likult ohutult monogaamse suhte miinivljal, samal ajal kui Madge (Celia Imrie) mngib korraga kahe juka kosilasega. Tenoliselt ainus, kes teab kiki vas-tuseid, on hotelli asedirektor Muriel (Maggie Smith), kes hoiab kigi saladusi. Just siis, kui traditsioonilise india pulma poolt esitatavad tohutud nudmised hvardavad neid kiki alla neelata, ilmub ootamatu lahendus...Film linastub inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega.Kinopsmed saab ktte Kristiine Linnaosa Valitsuse rahvastikuregistri sekto-rist aadressil Tulika tn 33B:E 8.1513, 1418, T, K ja N 8.1513, 1417, R 8.1513. Info tel. 645 7127

  VRIKAS EAS ELANIKELEKoosts Raua tnava saunaga kingime meie linnaosa vrikas eas elanikele hekordse tasuta saunaklastuse. Tasuta sauna kutse ootab Teid Kristiine rahvastikuregistris (Tulika 33b, kab 202). Sauna klastamise vimalus kehtib esmaspevast reedeni kella 11-15, kuni 31. mrts 2015. Kutse on personaalne ning palume jtta see sauna kassasse. Raua saun asub kesklinnas, Raua tnav 23.

  KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB:15.02. kell 14-18 Vastlapev Lwenruh pargis (Mustame tee 59a)17.02. kell 13.30 Tervisepeva loeng Veresooned ja meie tervis - Maie Rello. Eelregistreerimisega vimalus lasta teha kapillaaride (mikroveresoonte) uu-ring (Spruse pst 5)19.02. kell 16 Eesti Vabariigi 97. aastapevale phendatud kontsert (Rahvus-raamatukogu saal, Tnismgi 2)26.02. kell 15 Vrikate tantsuhtu, ansambel 2in1, Endla 59 saalis

  TARBIJAIGUSTE PEV TULEKULAitame kasulike nuannetega18. mrtsil algusega kell 11 toimub Rahvusraamatukogu suures saalis (Tnismgi 2) jrjekorras juba seitsmes tarbijaiguste infopev, millega Tallinn thistab iga-aastast lemaailmset tarbijaiguste peva. Ootame kiki huvilisi nii linnaelanikke kui ettevtjaid, sest tarbija mured on ka ettevtja mured.Tarbijakaitseameti peadirektor rgib tarbijakaitse probleemidest, mis on hetkel kige olulisemad. Kohal on veel ametnikke, kes ksitlevad aktuaalseid pevatee-masid ning vastavad teie ksimustele.Sel aastal tutvustame primisigust, mis on oluliselt muutunud vrreldes ajaga, kui tnased eakad veel noored olid. Thtis on teada, et ka vlad on prandatavad. Kas oleks igem teha testament vi kinkeleping, kui soovitakse prandada oma vara mnele kindlale inimesele?Veel saame teada, kas on vaja deklareerida korteri vljarimisest saadud tulu ning mis on ttamise register ja kuidas see on seotud ttegija sotsiaalsete ta-gatistega.Vastame ka meile saadetud ksimustele, mida saab juba praegu esitada aadressil [email protected] vi helistades telefonil 6404232.

  Osavtt on tasuta ja venekeelse snkroontlkega.Jlgige reklaami Pealinna lehes ja tnavatel!

  KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS kutsub

  Kristiine linnaosa elanikke, filmi Teine parim hotell terves Indias vrikate kino eriseansile. Esmaspeval, 9. mrts 2015 kell 14.00 kinos Ar-tis (Solarise Keskuse 3.korrus). Film linastub inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega. Kinopsmed saab ktte Kristiine Linnaosa Valitsuse rahvastikuregistris aadressil Tulika tn 33B ( E 8.15-13, 14-18 T, K ja N 8.15-13, 14-17 R 8.15-13)

  Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab vlja lin-naosavanema 3.02.2015 korralduse nr 12 alu-sel kirjaliku enampakkumise hoone Alajaama 1 (v.a. kaks ruumi , mis on koormatud rilepin-guga) ldpinnaga 165 m rile andmise. ri alghind on 6 eurot/m.

  Pakkumuse esitamise thtaeg on 26.02.2015 kell 10.00. Pakkumuse tuleb esitada Kristiine Linnaosa Valitsusele ( Tulika 33b, tuba 301) kin-nises mbrikus mrksnaga Alajaama 1. mb-rikud avatakse 26.02.2015 kell 15.10. Tpsemat informatsiooni enampakkumise kohta saab ko-dulehelt www.tallinn.ee vi telefonil 645 7134 ja 50 66 172.

  Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab linna-osavanema 3.02.2015 korralduse nr 13 alusel vlja15 m linnarajatise kaubandustegevu-seks kasutusse andmise eellbirkimistega pakkumise korras alghinnaga 14 eurot/m hes kuus psiva mgikoha/kioski paigal-damiseks Endla 45 ette haljasalale Taksopargi bussipeatuse juurde thtajaga 5 aastat.

  Pakkumine esitada kinnises mbrikus, mil-lele on mrgitud Linnarajatise konkurss Endla 45, hiljemalt 19.02.2015 kell 10.00 Tulika 33b III korrus tuba 301. Informatsiooni konkursi tingimuste kohta saab http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated

  Tunnistada nurjunuks Kristiine Linna-osa vanema korralduses 29.12.2014 nr 136 vljakuulutatud eellbirkimiste-ga pakkumine Tallinna linnale kuuluva rajatise vi selle osa kaubandustegevu-seks kasutusse andmiseks Endla 45 ees Taksopargi bussipeatuse juures, kuna ei laekunud htegi pakkumist.

  Tunnistada nurjunuks Kristiine Linnaosa vanema korralduses 22.12.2014 nr 133 vljakuulutatud kirjalik enampakkumine Alajaama 1 hoone kasutusse andmiseks, kuna ei laekunud htegi pakkumist.

  O Holgersson otsib koristajat kesklinna broopindadele. T htusel ajal, 5 korda ndalas. Kontakt: 5020274 (eesti keeles); 53316647 (vene keeles).

  KUTS

  E

  Naist

  epeva

  eri

 • Neljapeviti: 29. jaanuar 2015

  12. veebruar ja 26. veebruar 2015 kell 15

  Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59

  allinna Puuetega Inimeste Koda asub Endla 59.Tantsuhtu lpeb kell 17

  SISSEPS TASUTA!VAHEAJAL KOHVILAUD

  MEIE

  Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

  OST MK R HINDAMINE INVESTEERIMINE

  TEEMETEHINGU

  56 691 06066 84 700

  MonikaMurumets

  VEO- ja KOLIMISTEENUS

  www.fertilitas.ee

  AS Fertilitas on Eesti suurim erahaigla. Haiglal on polikliinik 2 filiaaliga Tallinnas ning 70 voodikohaline palatikorpus, 4 operatsioonisaali koos intensiivravi keskusega. Teie ksutuses on spetsialistid enam kui 20 erialalt, kes ttavad selle nimel, et Teie tervisemured leiaksid parima vimaliku lahenduse.

  Ambulatoorne ravi

  Diagnostilistest vimalustest pakutakse kohapeal rntgendiagnostikat s.h mammograafia, ultraheliuuringuid (sonograafia), endoskoopilisi uuringuid (tsstoskoopia, kolposkoopia jt), elektrodiagnostikat (nagu koormus EKG, verehu ja rtmihirete holteruuringud jt).

  Ttab protseduuride tuba ja teostame vaktsineerimist

  Lapseootus ja beebi

  Lapseootel emadele pakume raseduse jlgimist, samuti snnitusjrgset nustamist ja lastearsti vastuvtte.

  Snnieelses diagnostikas kasutame 4D ultraheli uuringuid ja nn. OSCAR testi nig osaleme FMF auditeerimise ssteemis, mis tagab uuringute krge usaldatavuse.

  Operatsioonid ja kirurgia

  Kirurgilisi operatsioone teostatakse gnekoloogia-, nina-krva-kurguhaiguste-, ldkirurgia -, uroloogia erialal. Koostpartnerite poolt pakutakse plastilist kirurgiat ja ortopeediat.

  Taastusravi ja sisehaigused

  Raviprotsessis osalevad lisaks taastusravi arstidele, fsioterapeudid, tegevusterapeudid, pshholoogid, logopeedid, jt spetsialistid, vimaldades teenust pakkuda ssteemselt ja parimal moel.

  Taastusravil on tihe snergia rehabilitatsiooniteenustega, mille eesmrgiks on toetada inimeste iseseisvat toimetulekut ja autonoomiat peale aktiiv -, jrel - vi taastusravi.

  Kesklinna polikliinikKaupmehe 4Tallinn

  Registratuur: +372 660 4072+372 646 3539

  Fertilitas Viimsis Kaluri tee 5aHaabneeme Viimsi vald

  Registratuur: +372 605 9600+372 605 9601

  Mustame polikliinikA.H. Tammsaare tee 47 Tallinn

  Registratuur: +372 664 6444+372 664 6445

  Usume, et suudame pakkuda kvaliteetset meditsiiniteenust jrjekorras olemata!

  15. VEEBRUAR 2015Lwenruh pargis, Mustame tee 59 aKell 14 -18Mnge, tralli, lusti ja rmu kogu perele !!!

  Klas on muinasklubi Rotelevik, Tallinna Laste-teater TRUMM, sme vast-lasuppi ja tantsime ka!

  Toimub vastlalaat!

  Registreerimine laadale:http://www.tallinn.ee/kristiine/

  Korraldaja:

  OSALEMINE TASUTA!

  SUUR VASTLATRALL

  19.veebruar 2015 kell 16Rahvusraamatukogu saal, Tnismgi 2

  Kavas kontsertJuhan Viidingu laulud

  Jaagup Kreem - laul, kitarr, sna, suupillTaavi Langi - kitarr, bass

  Tiit Kikas - kik lejnud pillid

  Korraldaja:

  OSALEMINE TASUTA!

  Eesti vabariigi 97.aastapevalephendatud kontsert