of 9 /9
Nr 2 (162) veebruar 2015 Kristiine linnaosa ajaleht www.tallinn.ee/kristiine N 19.02. R 20.02. L 21.02. P 22.02. E 23.02. T 24.02. K 25.02. N 26.02. R 27.02. L 28.02. P 01.03. VALIMISPÄEV JAOSKONNAS HÄÄLETAMINE 9.00-20.00 KODUS HÄÄLETAMINE avaldust saab esitada kuni kella 14, telefoni teel valimispäeval 9-14 EELHÄÄLETAMINE MAAKONNAKESKUSES HÄÄLETAMINE 12.00-20.00 JAOSKONNAS HÄÄLETAMINE 12.00-20.00 E-hääletamine www.valimised.ee 9.00-... ...-18.00 HÄÄLETAMIST EI TOIMU RIIGIKOGU VALIMINE 1. MÄRTS 2015 Mis on riigikogu? Riigikogu põhiseadusliku institutsioonina Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 59 kohaselt kuulub Riigikogule seadusandlik võim. Kuid lisaks seadusloomele on Riigikogul põhiseaduse järgi ka muud ülesanded - näiteks riigieel- arve vastuvõtmine ja selle täitmise kont- rollimine, järelvalve valitsuse tegevuse üle, kõrgete riigiametnike ametisse määramine, Eesti esindamine rahvusvahelistes organi- satsioonides jm. Kes saab hääletada? Riigikogu valimisel saab hääletada inimene, kes: on Eesti Vabariigi kodanik; kes on hiljemalt valimispäevaks saanud 18-aastaseks; ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud; ei ole kohtu poolt süüdi mõistetud; ei kanna vanglakaristust. Kuidas toimub hääletamine? Hääletada saab inimene selles valimis- jaoskonnas, mille nimekirja ta on kan- tud (vt. täpsemalt “Kus ja millal saab hääletada?”); Valimiste kuupäev on 1. märts 2015, millele eelneb elektrooniline hääletami- ne 19. veebruarist-25. veebruarini 2015 ning eelhääletus 23.-25. veebruarini 2015 (vt. täpsemalt “Kus ja millal saab hääletada?”) kõigis valimisjaoskonda- des ning eelhääletus 19.-22. veebruari- ni 2015 väljaspool oma elukohta korral- davates 13-s valimisjaoskonnas . EELHÄÄLETAMINE Eelhääletamise õigus on valijate nime- kirjas oleval valijal, kes selle eelhääleta- mise päeval on vähemalt 18-aastane; valijal on eelhääletamise päevadel võimalik hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda oma- valitsuste poolt määratud valimisjaos- kondades; kui väljaspool elukohajärgset valimis- jaoskonda hääletada sooviv valija ter- viseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskon- nas asuvas hääletamisruumis, võib ta kuni 25. veebruarini 2015 kella 14.00-ni esitada kirjaliku taotluse oma asukohas hääletamiseks asukohajärgsele val- la- või linnavalitsusele (Tallinnas linna- osavalitsusele) või lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eel- hääletamist korraldavale jaoskonnako- misjonile. Seejärel viivad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget läbi hääletus- protseduuri hääletada soovinu taotle- tud asukohas. EELHÄÄLETAMINE KINNIPIDAMISKOHAS Kinnipidamiskohas korraldatakse hää- letamine 23.-25. veebruarini 2015 kin- nipidamiskoha juhi kirjaliku taotluse alusel; kinnipidamiskoha juht esitab hääleta- mise korraldamise taotluse lähimale eelhääletamist väljaspool elukohajärg- set valimisjaoskonda korraldavale jaos- konnakomisjonile kirjalikult hiljemalt 24. veebruaril; eelhääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget. HÄÄLETAMINE Valija hääletab selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja ta on kantud; hääletussedeli saab valija jaoskonnako- misjonilt, selleks peab ta esitama isikut tõendava dokumendi. Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaan- tud dokument, millel on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto või näo- kujutis ja allkiri või allkirjakujutis (isiku tõendamiseks sobivad traditsiooniliselt Isikutunnistus ehk ID-kaart, Eesti koda- niku pass, aga ka näiteks diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, me- resõidutunnistus). Valija võib oma isikut tõendada ka muu dokumendiga, kui dokument on kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja all- kiri või allkirjakujutis ning see on kehtiv; hääletussedeli täidab valija hääletus- kabiinis üksi ja iseseisvalt, kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija, kuid mitte tema elukoha- järgse valimisringkonna kandidaat. Hääletamissedelile kirjutab valija sel- leks ettenähtud kohta ühe erakonna kandidaadi või üksikkandidaadi regist- reerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab; kui valija rikub hääletussedeli või avas- tab, et sedel on defektiga, on tal või- malus rikutud sedel uuega asendada. Valija peab rikutud hääletamissedeli jaoskonnakomisjonile tagastama. Kui valija on hääletamissedelile juba mär- kinud oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle enne sedeli jaoskonnakomisjo- nile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav. Valija tagastatud kasutamata hääletamissedelile tehakse valija juu- resolekul märge «tagastatud» ja sedelit hääletamistulemuste kindlakstegemi- sel ei arvestata; pärast hääletussedeli täitmist murrab hääletaja selle kokku ja viib jaoskonna- komisjoni liikmele, kes märgistab hääle- tussedeli pitsatiga; valija laseb hääletussedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata teine valija. KODUS HÄÄLETAMINE Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääleta- da hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääle- tamine toimub ainult valimispäeval, s.o 1. märtsil 2015. Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija hiljemalt 1. märtsil 2015 kell 14.00 elukoha- järgsele Tallinna linnaosavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse või helistab valimispäeval kella 9-14ni jaoskonnakomisjonile esimehele (tele- foninumber valijakaardil) ja esitab ko- dus hääletamise taotlemise põhjuse. E-HÄÄLETAMINE Elektrooniline hääletamine võimaldab valijal hääletada selleks valimisjaos- konda minemata. Elektrooniline hääle- tamine algab 19. veebruaril 2015 kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 25. veebruarini 2015 kell 18.00. Täpsem teave elektroonilise hääletamise kohta on kättesaadav aadressilt http://www. valimised.ee/ . Kus ja millal saab hääletada? VALIMISPÄEVAL Riigikogu valimine toimub 1. märtsil 2015 kell 9.00-20.00, hääletada saab üksnes oma elukohajärgses valimisjaos- konnas ning ka ettenähtud juhtudel ko- dus. Valijad, kelle elukoha andmed Tal- linnas on kantud rahvastikuregistrisse linnaosa täpsusega, saavad hääletada linnavalitsuse määratud valimisjaos- kondades . EELHÄÄLETAMINE 23.-25. veebruarini 2015 kell 12.00- 20.00 saab eelhääletada kõigis 90 valimisjaoskonnas Tallinnas, nii eluko- hajärgses valimisjaoskonnas kui ka väl- jaspool elukohajärgset valimisjaoskon- da . EELHÄÄLETAMINE MAAKONNAKESKUS- TES 19.-22. veebruarini 2015 kell 12.00- 20.00 saab eelhääletada 13-s väljaspool oma elukohajärgset valimist korraldavas valimisjaoskonnas. Kristiine linnaosas – valimisjaoskond nr 21, Kristiine kauban- duskeskus, Endla 45. E-HÄÄLETAMINE algab 19. veebruaril 2015 kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 25. veebruarini 2015 kell 18.00-ni. Valimisjaoskonna asukohta saab otsida Va- bariigi Valimiskomisjoni kodulehe otsingu- süsteemist. Valimisjaoskonnad, kus saavad hääleta- da valijad, kelle elukoha andmed Tallin- nas on kantud rahvastikuregistrisse lin- naosa täpsusega 1. Haabersti linnaosas – valimisjaoskond nr 6, Haabersti Linnaosa Valitsus, Ehita- jate tee 109A 2. Kesklinna linnaosas – valimisjaoskond nr 16, Tallinna Linnavalitsus, Vabaduse Väljak 7 3. Kristiine linnaosas – valimisjaoskond nr 21, Kristiine kaubanduskeskus, Endla 45 4. Lasnamäe linnaosas – valimisjaos- kond nr 30, Lasnamäe Linnaosa Valit- sus, Pallasti 54 5. Mustamäe linnaosas – valimisjaos- kond nr 54, Magistrali keskus, Sõpruse pst 201/203 6. Nõmme linnaosas – valimisjaoskond nr 62, Nõmme Kultuurikeskus, Turu plats 2 7. Pirita linnaosas – valimisjaoskond nr 75, Pirita Vaba Aja Keskus, Merivälja tee 3 8. Põhja-Tallinna linnaosas – valimis- jaoskond nr 85, Põhja-Tallinna Valitsus, Niine 2 Jätkub lk 3 - 6 Head vabariigi aastapäeva!

Krl veebr web est

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Krl veebr web est

Page 1: Krl veebr web est

Nr 2 (162) veebruar 2015 Kristiine linnaosa ajaleht www.tallinn.ee/kristiine

N 19.02. R 20.02. L 21.02. P 22.02. E 23.02. T 24.02. K 25.02. N 26.02. R 27.02. L 28.02. P 01.03.

VALIMISPÄEV

JAOSKONNAS HÄÄLETAMINE

9.00-20.00

KODUS HÄÄLETAMINE avaldust saab esitada

kuni kella 14,telefoni teel

valimispäeval 9-14

EELHÄÄLETAMINE

MAAKONNAKESKUSES HÄÄLETAMINE 12.00-20.00

JAOSKONNAS HÄÄLETAMINE 12.00-20.00

E-hääletamine www.valimised.ee 9.00-... ...-18.00

HÄÄLETAMIST EI TOIMU

RIIGIKOGU VALIMINE 1. MÄRTS 2015Mis on riigikogu?Riigikogu põhiseadusliku institutsiooninaRiigikogu on Eesti rahva esinduskogu. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 59 kohaselt kuulub Riigikogule seadusandlik võim. Kuid lisaks seadusloomele on Riigikogul põhiseaduse järgi ka muud ülesanded - näiteks riigieel-arve vastuvõtmine ja selle täitmise kont-rollimine, järelvalve valitsuse tegevuse üle, kõrgete riigiametnike ametisse määramine, Eesti esindamine rahvusvahelistes organi-satsioonides jm.

Kes saab hääletada?

Riigikogu valimisel saab hääletada inimene, kes: • on Eesti Vabariigi kodanik;• kes on hiljemalt valimispäevaks saanud

18-aastaseks; • ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks

tunnistatud; • ei ole kohtu poolt süüdi mõistetud; • ei kanna vanglakaristust.

Kuidas toimub hääletamine?

• Hääletada saab inimene selles valimis-jaoskonnas, mille nimekirja ta on kan-tud (vt. täpsemalt “Kus ja millal saab hääletada?”);

• Valimiste kuupäev on 1. märts 2015, millele eelneb elektrooniline hääletami-ne 19. veebruarist-25. veebruarini 2015 ning eelhääletus 23.-25. veebruarini 2015 (vt. täpsemalt “Kus ja millal saab hääletada?”) kõigis valimisjaoskonda-des ning eel hääletus 19.-22. veebruari-ni 2015 väljaspool oma elukohta korral-davates 13-s valimisjaoskonnas .

EELHÄÄLETAMINE

• Eelhääletamise õigus on valijate nime-kirjas oleval valijal, kes selle eelhääleta-mise päeval on vähemalt 18-aastane;

• valijal on eelhääletamise päevadel võimalik hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda oma-valitsuste poolt määratud valimisjaos-kondades;

• kui väljaspool elukohajärgset valimis-jaoskonda hääletada sooviv valija ter-viseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskon-nas asuvas hääletamisruumis, võib ta kuni 25. veebruarini 2015 kella 14.00-ni esitada kirjaliku taotluse oma asukohas

hääletamiseks asukohajärgsele val-la- või linnavalitsusele (Tallinnas linna-osavalitsusele) või lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eel-hääletamist korraldavale jaoskonnako-misjonile. Seejärel viivad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget läbi hääletus-protseduuri hääletada soovinu taotle-tud asukohas.

EELHÄÄLETAMINE KINNIPIDAMISKOHAS

• Kinnipidamiskohas korraldatakse hää-letamine 23.-25. veebruarini 2015 kin-nipidamiskoha juhi kirjaliku taotluse alusel;

• kinnipidamiskoha juht esitab hääleta-mise korraldamise taotluse lähimale eelhääletamist väljaspool elukohajärg-set valimisjaoskonda korraldavale jaos-konnakomisjonile kirjalikult hiljemalt 24. veebruaril;

• eelhääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget.

HÄÄLETAMINE

• Valija hääletab selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja ta on kantud;

• hääletussedeli saab valija jaoskonnako-misjonilt, selleks peab ta esitama isikut tõendava dokumendi. Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaan-tud dokument, millel on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto või näo-kujutis ja allkiri või allkirjakujutis (isiku tõendamiseks sobivad traditsiooniliselt Isikutunnistus ehk ID-kaart, Eesti koda-niku pass, aga ka näiteks diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, me-resõidutunnistus). Valija võib oma isikut tõendada ka muu dokumendiga, kui dokument on kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja all-kiri või allkirjakujutis ning see on kehtiv;

• hääletussedeli täidab valija hääletus-kabiinis üksi ja iseseisvalt, kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija, kuid mitte tema elukoha-järgse valimisringkonna kandidaat. Hääletamissedelile kirjutab valija sel-leks ettenähtud kohta ühe erakonna kandidaadi või üksikkandidaadi regist-reerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab;

• kui valija rikub hääletussedeli või avas-tab, et sedel on defektiga, on tal või-

malus rikutud sedel uuega asendada. Valija peab rikutud hääletamissedeli jaoskonnakomisjonile tagastama. Kui valija on hääletamissedelile juba mär-kinud oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle enne sedeli jaoskonnakomisjo-nile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav. Valija tagastatud kasutamata hääletamissedelile tehakse valija juu-resolekul märge «tagastatud» ja sedelit hääletamistulemuste kindlakstegemi-sel ei arvestata;

• pärast hääletussedeli täitmist murrab hääletaja selle kokku ja viib jaoskonna-komisjoni liikmele, kes märgistab hääle-tussedeli pitsatiga;

• valija laseb hääletussedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata teine valija.

KODUS HÄÄLETAMINE

• Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääleta-da hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääle-tamine toimub ainult valimispäeval, s.o 1. märtsil 2015. Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija hiljemalt 1. märtsil 2015 kell 14.00 elukoha-järgsele Tallinna linnaosavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse või helistab valimispäeval kella 9-14ni jaoskonnakomisjonile esimehele (tele-foninumber valijakaardil) ja esitab ko-dus hääletamise taotlemise põhjuse.

E-HÄÄLETAMINE

• Elektrooniline hääletamine võimaldab valijal hääletada selleks valimisjaos-konda minemata. Elektrooniline hääle-tamine algab 19. veebruaril 2015 kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 25. veebruarini 2015 kell 18.00. Täpsem teave elektroonilise hääletamise kohta on kättesaadav aadressilt http://www.valimised.ee/ .

Kus ja millal saab hääletada?

VALIMISPÄEVAL• Riigikogu valimine toimub 1. märtsil

2015 kell 9.00-20.00, hääletada saab üksnes oma elukohajärgses valimisjaos-konnas ning ka ettenähtud juhtudel ko-dus. Valijad, kelle elukoha andmed Tal-linnas on kantud rahvastikuregistrisse

linnaosa täpsusega, saavad hääletada linnavalitsuse määratud valimisjaos-kondades .

EELHÄÄLETAMINE• 23.-25. veebruarini 2015 kell 12.00-

20.00 saab eelhääletada kõigis 90 valimisjaoskonnas Tallinnas, nii eluko-hajärgses valimisjaoskonnas kui ka väl-jaspool elukohajärgset valimisjaoskon-da .

EELHÄÄLETAMINE MAAKONNAKESKUS-TES 19.-22. veebruarini 2015 kell 12.00-20.00 saab eelhääletada 13-s väljaspool oma elukohajärgset valimist korraldavas valimisjaoskonnas. Kristiine linnaosas – valimisjaoskond nr 21, Kristiine kauban-duskeskus, Endla 45.

E-HÄÄLETAMINE• algab 19. veebruaril 2015 kell 9.00

ja kestab ööpäevaringselt kuni 25. veebruarini 2015 kell 18.00-ni.

Valimisjaoskonna asukohta saab otsida Va-bariigi Valimiskomisjoni kodulehe otsingu-süsteemist.

Valimisjaoskonnad, kus saavad hääleta-da valijad, kelle elukoha andmed Tallin-nas on kantud rahvastikuregistrisse lin-naosa täpsusega1. Haabersti linnaosas – valimisjaoskond

nr 6, Haabersti Linnaosa Valitsus, Ehita-jate tee 109A

2. Kesklinna linnaosas – valimisjaoskond nr 16, Tallinna Linnavalitsus, Vabaduse Väljak 7

3. Kristiine linnaosas – valimisjaoskond nr 21, Kristiine kaubanduskeskus, Endla 45

4. Lasnamäe linnaosas – valimisjaos-kond nr 30, Lasnamäe Linnaosa Valit-sus, Pallasti 54

5. Mustamäe linnaosas – valimisjaos-kond nr 54, Magistrali keskus, Sõpruse pst 201/203

6. Nõmme linnaosas – valimisjaoskond nr 62, Nõmme Kultuurikeskus, Turu plats 2

7. Pirita linnaosas – valimisjaoskond nr 75, Pirita Vaba Aja Keskus, Merivälja tee 3

8. Põhja-Tallinna linnaosas – valimis-jaoskond nr 85, Põhja-Tallinna Valitsus, Niine 2

Jätkub lk 3 - 6

Head vabariigi aastapäeva!

Page 2: Krl veebr web est

veebruar 20152

LINNAOSAVANEMA VEERG

Andrei NovikovKristiine linnaosa vanem

Tallinna Kristiine Lasteaed on suur asutus ja suu-re südamega – selle sees on hea olla!Naudin sadade laste hommikusi suuri silmi ja nende südamest tulevate energiliste hommi-kuste kallistuste soojust.Suurim rahulolu on see, kui lapsed tulevad suu-re õhinaga muusikatundi ja ammutavad Sinult kõike, mis anda jõuad ja suudad. Tulemust saad nautida laste säravatest silmadest ja pidudest, kus ka lapsevanemad kallistama tulevad, andes sellega märku, et ka neile meeldis see, mida me teeme. Ja nii algabki usaldus, mis kasvab kohati üle ka tutvustest sõpruseks pikaks ajaks või ise-gi kogu eluks. Nii algabki usaldus ja tahtmine ühistegevusteks.Sellisest suurest ühistööst on tasapisi hakanud välja kujunema ka üritustel käimine väljaspool lasteaeda. Lapsi on väga huvitanud lavatagune elu, mida saan neile võimaldada töötades lavas-tajana Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide koolis. Lavastades erinevates teatrites ja kontserdisaa-lides on mul suurem ligipääs ka lava taha, mida on lastel ja lastevanematel põnev vaadata ja kogeda.Suheldes erinevate muusikutega on lastel ol-nud võimalus laulda kaasa ka näiteks Põhja-Tal-linnale koos Jaanus Saksaga, kelle stuudios jättis lintilaulmine lastele kustumatu mulje. Niiviisi lastega rännates on alati tulnud kaasa ka paljud lapsevanemad, kes on samuti asjast väga huvi-tatud.Suurt üllatust ja usaldust kogesin aga jõulude

ajal, kui Getter Jaani esitles oma uut CD albumit ning mul tekkis idee tuua lavale nii lapsed kui ka isad – emad on alati kaasas, aga lapsi koos isadega näeb harva. Getteril ja Risto Vürstil oli ka sobiv lugu olemas: „ISA JÄLGEDES“, mis sobis suurepäraselt minu mõtetega. Esitasin isadele väljakutse, et Saku Suurhall on nii suur lava, et lasteaia väike mudilane vajaks seal esinemiseks suurt julgustust ehk oma ISA – üllatus oli aga suur, kui väikese ajaga tuli mul kokku pea 70 isa ja last! Ühistööna õppisime perekondadega ära kõik vajalikud sõnad ning astusime julgelt mööda punast vaipa Saku Suurhallis Suurel JõuluGalal 2014 laulma „ISA JÄLGEDES“ koos Getteri ja Ristoga – emmed taamal filmimas ja pildistamas.Üks asi viis aga teiseni ning 2015 .a 15. jaanuaril, kui toimus üks Eesti muusikaelu vaieldamatuid tippsündmusi – Eesti Muusikaauhinnad, kus tunnustati suurepäraseid muusikuid, artiste ja nende loomingut, kutsuti ka meid koos Getteri ja Ristoga taas lavale. Getter Jaani esitas auhin-natseremoonial oma viimast singlit „Isa jälge-des“. „Meie esinemise teeb eriti põnevaks see, et ühendame laval kaasaegse popploo, räpi ja or-kestri ning refrääni laulavad minuga kaasa Kris-tiine Lasteaia LAPSED & ISAD,” ütles laulja. Auhinnagalast Nordea Kontserdimajas tegi ot-seülekande ka TV3.

Meil on ägedad lapsed ja lapsevanemad! Ma olen oma töösse endiselt kõrvuni armunud!

TALLINNA KRISTIINE LASTEAIA LAPSED & ISAD ESINESID KOOS GETTER JAANI & RISTO VÜRSTIGAEESTI ÜHEL OLULISEMAL JA SUUREJOONELISEMAL ÜRITUSEL “EESTI MUUSIKA AUHINDADE GALA 2015”Katre JaaniTallinna Kristiine Lasteaia muusikaõpetaja

Väljaandja: Kristiine Linnaosa ValitsusAadress: Tulika 33B, 10615 TallinnToimetaja: Kristel TammE-post: [email protected]: 645 7117Reklaam: [email protected], tel. 645 7134Järgmine leht ilmub: 20. märts 2015Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

Tühjana seisvate hoonete kont-rollreid

Juba neljandat aastat korraldab Kristiine Linnaosa Valitus koostöös politsei, munitsipaalpolitsei, pääst-jate ning sotsiaaltöötajatega öörei-di, mille käigus kontrollitakse Kris-tiine linnaosa mahajäetud hooneid. Reidi peamisteks eesmärgiks on majaomanike ja linlaste tähelepanu juhtimine mahajäetud majade probleemile ning tühjana seisvate hoonete seisukorra kontrollimine. Kellegi jaoks pole saladus, et tühja-desse valveta majadesse kogune-vad kodutud ning kuna küte on seal välja lülitatud, tehakse lõket, mis võib olla ohtlik nii kodututele endi-le kui ümberkaudsete majade elani-kele. On olnud juhtumeid, kui ma-hajäetud majade omavolilised asukad on tekitanud suuri tulekah-jusid, Tühjana seisvate majade omanikud on kohustatud need kõr-valistele isikutele sulgema. Sestap kutsun kõiki Kristiine linnaosa ela-nikke olema valvsad ning teatama politseisse, MUPOsse ja linnaosa- valitsusse, kui teil tekkivad kahtlu-sed mahajäetud maja turvalisuse kohta või märkate, et maja on hõi-vanud kodutud. Me ei jäta sellist signaali tähelepanuta: pakume ko-dututele teisi ööbimisvõimalusi, võ-tame ühendust hoone omanikega ning palume neil edaspidi oma vara paremini valvata. Reidi käigus oli nii politsei kui päästeameti poolt kõla-nud tõdemus, et võrreldes nelja aasta taguse ajaga on tänaseks Kris-tiinest kadunud pea kõik probleem-sed tühjana seisvad hooned ning selles osas on täna Kristiine olukord linna üks parimaid.Vaba aja veetmise võimalused veebruaris ja märtsis

Kutsun kõiki Kristiine elanikke 15.veebruaril algusega kell 14.00-18.00 Löwenruh parki tähis-tama üheskoos vastlapäeva. Üritu-sele on oodatud kogu pere. Tege-v u s t j ät k u b k õ i gi l e : e s i n e b lasteteater, toimub laat, sööme üheskoos vastlasuppi, vaatame tu-le-šõud ja ilutulestikku.

19.veebruaril kell 16 toimub Rahvusraamatukogus Eesti Vabarii-gi 97. aastapäevale pühendatud

kontsert. Kontserdil kõlavad Juhan Viidingu laulud Jaagup Kreemi esi-tuses.

9. märtsil kell 14 kutsume Kris-tiine linnaosa naisi „Väärikate“ kino naistepäeva eriseansile kinno Artis. Sellel korral näeb filmi „Teine parim hotell terves Indias”. Kinokutsed saab kätte Kristiine Linnaosa Valit-suse rahvastikuregistrist. Riigikogu valimised

1.märtsil 2015 toimuvad Riigiko-gu valimised. Sellel korral valitakse riigikogusse need inimesed, kes ku-jundavad edaspidi nii riigi kui ka paljuski kaudselt linna poliitikat. Sõltumata parteilistest eelistustest ma usun, et iga kandidaat pürib sin-na selleks, et muuta riigi elu pare-maks. Kindlasti soovitan ma kõigil minna valima, sest Sinu hääl otsus-tab homse tuleviku!

Pean linnaosa seisukohalt täht-saks, et tulevase Riigikogu päevaka-vas oleks mitmeid linnale olulisi teemasid nagu elukalliduse tõusu peatamine ning leevendamine sot-siaalselt tundlikule grupile. Eeskätt on selleks noored pered ning pen-sionärid. Pensionide tõus peab käi-ma kaasas elukalliduse tõusuga. Iga eakas inimene on andud oma elu jooksul palju, et meil kõigil oleks riik, milles me elame. Nüüd, vääri-kas eas, on igaühel õigus saada vää-rikat pensioni, mille tõus ei jää alla elukalliduse tõusule. Väärikas eas ei tohi ta karta majanduslikku üksijää-mist, üksiku eaka pension tuleb in-dekseerida!

Kui valitsusliikme julgeolek al-gab abstraktsel riigipiiril, siis meie julgeolek algab meie koduõuest. See peaks tulema igaühel taaskord meelde. Politsei- ja päästereformi tulemusena on paljud päästjad ja politseinikud koondatud. Osad on lahkunud ise, sest ehitusel makstak-se kordi enam! Nii on meil Eestis varsti järgi vaid abipolitseinikud ja vabatahtlikud päästjad. Meie turva-lisuse tagamiseks peab olema roh-kem politseinikke tänavatel, loomu-likult tuleb seda vastutusrikast tööd tegevatele inimestele maksta ka väärikam töötasu! Nende inimeste kätes on meie otsene turvalisus!

Page 3: Krl veebr web est

32015 veebruar

Rahva Ühtsuse Erakond nr 101 VERONIKA ISBERG nr 102 VADIM ŠAPTŠENKO nr 103 AIMAR JUKKUM Kandidaate 3

Eesti Konservatiivne Rahvaera-kond nr 137 URMAS ESPENBERG nr 138 NELE VALGEPEA nr 139 TAIVO PÕRK nr 140 NIKOLAI JAKOBIŠVILI nr 141 RIHO RAUSMA nr 142 MARIKA ISTAHL nr 143 ANNIKA SOOTS nr 144 ALEKSANDER TŠERNIKOV nr 145 URMAS SIEMER nr 146 REIN PIKA nr 147 MARET JÕGI Kandidaate 11

Eesti Reformierakond nr 262 KRISTEN MICHAL nr 263 HEIDY PURGA nr 264 REMO HOLSMER nr 265 VILJA SAVISAAR-TOOMAST nr 266 TIINA LOKK-TRAMBERG nr 267 ANTS LEEMETS nr 268 TATJANA MURAVJOVA nr 269 KARIN PÄRTEL nr 270 LIINA HERMAKÜLA nr 271 ANDRES ARO nr 272 GEROL SILKIN Kandidaate 11

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nr 387 KEN-MARTI VAHER nr 388 LIISA-LY PAKOSTA nr 389 TARMO KRUUSIMÄE nr 390 MAKSIM ROGALSKI nr 391 DIANA INGERAINEN nr 392 IMRE RAMMUL nr 393 TIIA SIHVER nr 394 AVO ÜPRUS nr 395 TIIT MEREN nr 396 HENRIK AAVIK nr 397 TIIT RIISALO Kandidaate 11

Erakond Eestimaa Rohelised nr 512 OLEV-ANDRES TINN nr 513 ANDREI GUDIM nr 514 EERO UUSTALU nr 515 RAIVO JUURAK nr 516 PIRET KÄIGE nr 517 MIHKEL VESKIMÄGI Kandidaate 6

Eestimaa Ühendatud Vasakpar-tei nr 552 VICTOR POLYAKOFF nr 553 DIANA VINOGRADOVA nr 554 ADA LEIST nr 555 JEKATERINA KRAVTSOVA Kandidaate 4

Eesti Vabaerakond nr 577 NEEME KUNINGAS nr 578 KÜLLIKI KÜBARSEPP nr 579 ANTS MILLER nr 580 LII RAMJALG nr 581 TÕNU TEEVEER nr 582 IVIKA PUUST nr 583 GEORG KIRSBERG nr 584 PEETER KÕLUVERE nr 585 MAGOMED MURTUZALIEV nr 586 KUIDO MERITS nr 587 JAANUS PAASOJA Kandidaate 11

Eesti Keskerakond nr 702 MIHHAIL KÕLVART nr 703 VIKTOR VASSILJEV nr 704 KALEV KALLO nr 705 LAURI LAASI nr 706 KARIN TAMMEMÄGI nr 707 ANDREI NOVIKOV nr 708 MAREK JÜRGENSON nr 709 IRINA ANTONJUK nr 710 ENNO TAMM nr 711 ANTON STALNUHHIN nr 712 MÄRT SULTS Kandidaate 11

Sotsiaaldemokraatlik Erakond nr 827 EIKI NESTOR nr 828 MARIANNE MIKKO nr 829 ALEKSEI TUROVSKI nr 830 JAAK JUSKE nr 831 SIRJE KEEVALLIK nr 832 MARIS SILD nr 833 SANDRA KAMILOVA nr 834 RAIKO PUUSTUSMAA nr 835 TIIA TIIK nr 836 HEINART PUHKIM nr 837 KATRIN SAKS Kandidaate 11

Eesti Iseseisvuspartei nr 952 RAIVO ORGUSAAR Kandidaate 1

Üksikkandidaadid nr 970 SVETLANA IVNITSKAJA Kandidaate 1

VALIMISRINGKOND NR 1TALLINNA HAABERSTI, PÕHJA-TALLINNA JA KRISTIINE LINNAOSA

KRISTIINE SOTSIAALMAJA

K 25. MÄRTS KELL 13.30 päevakeskuse saalis (Sõpruse pst 5)

Mati Kaal on eesti zooloog ja loomaökoloog ning Tallinna Loomaaia di-rektor alates 1975. a. Ta on uurinud Eesti kiskjaid, nende bioloogiat ning ökoloogiat. Loodusteaduste ja -kaitse propageerijana on ta avaldanud arvukalt artikleid. Mati Kaal on Eestimaa Looduse Fondi asutaja ja nõu-kogu liige. Ta on pälvinud Tallinna teenetemärgi linna eluterve keskkon-na loomise ja säilitamise eest ning Tallinna raemedali 40 aasta pikkuse eduka töö eest Tallinna Loomaaias.

TALLINNA LOOMAAIA DIREKTOR MATI KAAL

KRISTIINE SOTSIAALMAJA (Sõpruse pst 5) ÜRITUSED – märts 2015

Lauluklubi - juhendaja Inda Kõiva E 2 13.00

Tantsime end terveks - Ann Alas K 4 13.30Vestlusringis linnaosavanem Andrei Novikov –

Linnaosa aktuaalsed teemad E 9 13.00

Vestlusring “Mis uudist” - Olga Kenk T 10 13.00Naistepäeva kontsert G. Otsa nim Muusikakoo-

li õpilastelt, päevakeskuse 20- sünnipäevale pü-hendatud käsitööringide näituse avamine (päeva-keskuse saalis)

T 10 13.30

Vaegkuuljate infotund - Uno Taimla T 10 15.00Kirjandusklubi – Milvi Sepp K 11 12.00

Piiblitund - pastor Helari Puu K 11 15.00

Vabadusvõitlejate koosolek N 12 13.30Väärikate Meeste Klubi – Viktoriin- Vello Mäeots N 12 14.30Lauluklubi laulab- Inda Kõiva E 16 13.00Kokkame koos N 19 14.00Päevakeskuse 20.aastapäeva vastuvõtt Tallinna

Õpetajate MajasR 20 14.00

Meil on külas Mati Kaal K 25 13.30Väärikate Meeste Klubi ( Eesti Sõjamuuseum-

kindral Laidoneri muuseumi külastus)N 26 14.30

Infotund eakatele skautidele N 26 13.00Klubi “Ristik” - ristsõnahuvilistele E 30 12.00

T 17. veebruar kell 13.30 TervisepäevLoeng: „Veresooned ja meie tervis “ - Maie Rello (MTÜ ENSIL)Eelregistreerunutel võimalus lasta teha kohapeal kapillaaride (mikroveresoonte) uuring ning saada individuaalset nõustamist.K 18. veebruar kell 13.30 – Meil on külas muusik, showmees, laulja, nõutud õh-tujuht ja meelelahutaja Jaan Kirss.N 19. veebruar kell 15.00 – Vabariigi aastapäeva pidulik kontsert (Rahvusraama-tukogu saal, Tõnismägi 2)E 9. märts kell 13.00 - linnaosa aktuaalsed teemad Vestlusringis linnaosavanem Andrei NovikovT 10. märts kell 13.30 - Naistepäeva kontsert G. Otsa nim Muusikakooli õpilastelt, päevakeskuse 20- sünnipäevale pühendatud käsitööringide näituse avamine (päe-vakeskuse saalis)K 25. märts kell 13.30 – Päevakeskuses on külas Euroopa kõige kauem ametis olnud loomaaia direktor Mati Kaal

AVATUD ÜRITUSED VEEBRUAR-MÄRTS 2015KRISTIINE SOTSIAALMAJA PÄEVAKESKUSES (Sõpruse pst 5)

Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal

Page 4: Krl veebr web est

TallinnaPuuetega Inimeste

Koda

Tallinna Kristiine

Gümnaasium

Tallinna Lilleküla

Gümnaasium

Kristiine keskus

AS Audentespeahoone

TallinnaPedagoogiline

Seminar

Löwenruh´tiik

Parditiik

4.24

4.25

4.22

4.21

4.23

4.26

Kristi ine l innaosa valimisjaoskonnad ja nende alad

Tallinna Linnaplaneerimise Amet 2015

0 200 400 600 800100m

Page 5: Krl veebr web est

52015 veebruar

VALIMISJAOSKONNAD KRISTIINESValimisjaoskond nr 21 Valimisjaoskonda kuuluvad:Endla tn 38, 44, 46, 47, 48, 51, 55, Kauri tn 3, 4, 5, 6, Kibuvitsa tn 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15a, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Koskla tn 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Kotkapoja tn 2, 4, Käbliku tn 3, 4, 5, 6, 6a, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18a, 19, Liblika tn 3, 8/1, 8/10, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 10/1, 10/10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 12, 14/1, 14/10, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 37, 39, Madara tn 2, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 13a, 15, 18, 26, 30, 35, 37, Meika tn 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, Paldiski mnt 29a, 31, 33, 35, 37, 37a, 45, 45a, 49, 51, Sinika tn 1, 1a, 3, 4, 5, 8, Sõpruse pst 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/10, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 17, 18, 19, 20/1, 20/10, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 21/1, 21/10, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 22/1, 22/10, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 25, 29, 31, Talviku tn 8, 9, 10, 10b, 10e, 11, 11a, 12, 14, 15, 16, 17, 17b, 18, 19, 20, 20a, 22, Tihase tn 9, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 15c, 16, 16a, 16b, 17a/1, 17a/2, 17a/3, 17a/4, 17a/6, 18, 19, 20, 22, Tiiva tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12b, 14, 14a, 16, 18, Tulbi tn 3, 4, 5/1, 5/2, 7, 8, 10, 11, Tulika tn 1, 3, 4a, 5/1, 5/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20a, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32/1, 37, 38, 40, 50, 52, 54, 62, 64, 66, Ülase tn 1, 3, 4, 6.

Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Kristiine keskuse Prisma sissepääsu juures, Endla 45. Telefon 5884 5121.

Valimisjaoskond nr 22Valimisjaoskonda kuuluvad: Algi põik 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, Algi tn 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 45, 55, 57, Haki tn 4, 9, 18, Kaarna tn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 17a, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 29, 29a, 29b, 29e, 29f, 30, 31, 31a, 31b, 31c, 31e, 31f, 32, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48a, 50, 52, 56, Keemia tn 27a, 27b, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 39a, 39b, 42, 42a, 43, Kirsi tn 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 13, Krüüsli tn 1, 3, 5, 7, 15, Kuldnoka tn 3a, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, Kure tn 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, Kõrgepinge tn 31, 33, Linnu tee 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 75a, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 84a, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 102, Marja tn 4a, 4b, Mehaanika tn 1h, Mooni tn 36, 60, 64, 66, 68, 68a, 69, 70a, 72, 76/1, 76/10, 76/12, 76/14, 76/15, 76/2, 76/4, 76/5, 76/7, 77, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 79, 81, 83, 83a, 85, 85c, 87, 87a, 87b, 89/1, 89/3, 89/4, 89/5, 89/7, 89/9, 89b, 91, 91/1, 91/3, 91/4, 91/6, 93/2, 93/3, 93/5, Mureli tn 3, Mustamäe tee 21, 29, 49, Mustasõstra tn 4, Muti tn 4, 8, 10, 20, 26, 30, 34, Mõtuse tn 21, 21a, 23, 24, 24a, 26, 26a, 27, 28a, 28b, 30, 30a, 31, 31a, 32, 32a, 32b, 34, 36, 38, Mänsaku tn 5, 6, 7, Nirgi tn 3, 4, 5, 6, 8, Ronga tn 3, 6, Räägu tn 2a, 2a/1, 2A/3, 2a/4, 2A/5, 2b/1, 2B/2, 2B/3, 2B/4, 2B/5, 3, 3a, 4, 4b, 4c, 4d, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 6c, 6d, 6e, 6f, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 10c, 11a, 13, 15, 15a, 15b, 17a, 17b, 21, 23, 27, 27a, 27b, 29a, Seemne tn 2, 6, 8, Sõpruse pst 170, 172, 182, Sõstra tn 3, 4, 4a, 6, 10, Tedre tn 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 81, 85, Varese tn 1, 2, 5, 6, 8a, 10a, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 34, 35, 40, Vuti tn 48, 50, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 88, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103a, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 114, Välja tn 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 37a, 38, 38a, 39, 40.

Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Kuldnoka 24. Telefon 5884 5122.

Valimisjaoskond nr 23Valimisjaoskonda kuuluvad: Alajaama tn 4, 12, Elektri tn 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 10, 12, 14, 16, Elektroni tn 4, 6, 8, 10, Energia tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6b, 7, 8a, 9, 13, 13a, Hane tn 3, 6, 7, 8, 9, 13, 15, Järve tn 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 44a, 46, 48, 50, 50a, Kajaka tn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 13, 15, 16, 17, 18b, 19, 20, 20b, 21, 22, 23, 23a, 24, 26, 27, 28a, 29, 29a, 31, 32, 33, 36, 37a/1, 37a/2, 37a/3, 37a/4, 37a/5, 37a/6, 37b/1, 37b/2, 37b/4, 37b/5, 37b/6, 37c/1, 39, 41, 42, 44, 48, 49a, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, Kulli tn 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18/2, 20, 22, 22a, Kännu tn 57, 57a, 60, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65, 66, 70, 74, 84, Käo tn 56, 57, 58a, 59, 59a, 60, 61, 62, 63, 63a, 65, 66, 67, 68, 68a, 69, 70, 71, 72, 73, 73a, 74, 75, 76, 80, 82, 84, Laine tn 1a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Marsi tn 10, Nõmme põik 3, 6, 8, 9, 10, Nõmme tee 72a, 72b, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87a/1, 87a/2, 87a/3, 87a/4, 87a/5, 87a/6, 88, 88a, 90, 91, 92, 92a, 92b, 94, 98, 100, 102, Oksa tn 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, Pärnu mnt 184a, Rahumäe tee 2, 2/1, 2/3, 2a/1, 2b, 2c, 2d, 4, 6b, Retke tee 17, Rivi tn 4, Seebi tn 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, Sule tn 2, 2b, 2d, 2e, 2f, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, Sõpruse pst 159b, Tondi tn 37, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 84, Tuisu tn 2a, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 12, 17, 18, Tüve tn 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13a, 14/16, 15, 15a, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 27, 28, 28a, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 30, 31, 32a, 33, 34, 35, 36, 36a, 37, 38, 38b, 39, 39a, 40, 42, 44, 44a, 46a, Virve tn 1, 2, 4, 5, 8.

Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on AS Audentes peahoone, Tondi 84. Telefon 5884 5123.

Valimisjaoskond nr 24 Valimisjaoskonda kuuluvad: Endla tn 56, 58, 60, 61, 62, 63, 63/1, 63/2, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 88, 90, 92, 94, Haigru tn 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Kannikese tn 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Kasvu tn 3, 4, 4a, 5, 6, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 15, 16, Keemia tn 3, 3a, 4, 5, 7, 7a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 28, 30, Kibuvitsa tn 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kullerkupu tn 1a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 18, 20, Lille tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14a, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, Loo tn 3, 6, 7, 7a, 8, Maasika tn 3, 4, 5, 6, 7, 9, Mehaanika põik 2, 2a, 4, 6, 8, Mehaanika tn 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 2a, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, Meleka tn 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, Metalli tn 9, 11, 13, Metsise tn 5, Mooni tn 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 33, 35, 35a, 35b, 37, 37a, 39, 39a, 40/1, 40/2, 40a, 41, 42, 42a, 42a/1, 42a/2, 42a/3, 42a/6, 42a/7, 44, 44a, 45, 46, 46a, 47, 47a, 48, 49, 50a, 50c, 51, 51a, 52, 52a, 53, 54, 55, 57, 59, 59a, 61, 63, 63a, 65, 67, Mõtuse tn 1a, 4, 4b, 5, 5a, 6, 6a, 7a, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 16, 16b, 17, 17/1, 18, 18a, 18b, 20, 20a, Paldiski mnt 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67a, Tedre tn 64, 70, 76, Tihase tn 29, 30, 31, 33, 33a, 36, 38, 40, 40a, Vaarika tn 3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, Vuti tn 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47.

Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59. Telefon 5884 5124.

Valimisjaoskond nr 25 Valimisjaoskonda kuuluvad: Hauka tn 1, 2a, 3, 5, 7, 9, 13, Kotka tn 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, Lagle pst 2, Leevikese tn 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, Nõmme tee 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30a, Spordi tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 26a, 28, Tihase tn 2a, 2b, 3, 3a, 4, 4a, 5b, 6a, 8, 10, Tiiva tn 5a, 7, 9, 9a/1, 9a/10, 9a/11, 9a/12, 9a/2, 9a/3, 9a/4, 9a/5, 9a/6, 9a/7, 9a/8, 9a/9, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 19/7, 19/8, 19a, 21, 22, 24, 26, 26a, 26b, 30, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 49, Vindi tn 1, 1a, 3a, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 18a.

Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Tallinna Kristiine Gümnaasium, Nõmme tee 32. Telefon 5884 5125.

Valimisjaoskond nr 26 Valimisjaoskonda kuuluvad: Auli tn 1, 3, 4, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 14a, 16, 18, Haraka tn 4, 5, 6, 8, 10a, 12, 14, 16, Hüübi tn 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Kiuru tn 3a, 3b, 3d, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Kotka tn 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, Kännu tn 4, 5, 6, 7, 9, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 26a, 26b, 26c, 28, 28a, 29, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 49a, 50, Käo põik 15, 16, 16a, 17, 19, 20, 22, Käo tn 2a, 3/1, 3/2, 3a, 4a, 5a, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52/1, 52/10, 52/11, 52/12, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52b, 54, Lehe tn 1, 3, 5, 7, 9, 9a, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19a, 19b, 20, 22, 23, 23a, 23b, 25, 25a, 26, 27, 27a, 30, 31, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 54, 58, 60, 62, 64, 64a, 66, Linnu tee 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 31a, 32, 33/1, 33/2, 34, 34a, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 52, 54, 56, 58, 60, Luige tn 3a, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 26, 28, 30, 30b, 30c, 32, 32a, 34, 40, Lõokese tn 3, 3b, 5a, 5b, 5c, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 11a, 12, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 20, Nepi tn 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, Nõmme tee 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38a, 40, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58a, 59, 59a, 61, 62, 63, 63a, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75, Pardi tn 3, 3c, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 23, 24, 26, 30, Püü põik 2, 2a, 5, 7, Püü tn 1, 1a, 1A/4, 2a, 3a, 3b, 5, 6/1, 6/2, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7a, 8/1, 8/2, 10, 10a, 12, 14, Rähni tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, Rästa põik 4, 6, 8, 10, 14, 16, Rästa tn 1, 1b, 3, 3a, 3b, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5a/1, 5a/2, 5a/3, 5a/4, 5b/1, 5b/2, 5b/3, 6a, 6b, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9, 9a, 9b, 10, 10a, 10b, 16, Räägu tn 12, 12b, 14, 14a, 20a, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49a, 51, 53, 55, 59, 61, Siidisa-ba tn 5, 5a, 7, 9, 10, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, Sule tn 1, Tedre põik 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, Tedre tn 2, 3, 5, 5a, 9, 12, 12a, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 25b, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 35, 36, 41, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, Tondi tn 25, 32, 34, 35, 36, 38, Tüve tn 41, 43, 45, 45a, 47, 50, 50a, 51, 52, 53, 54/1, 54/3, 54/4, 54/6, 55, 58a, 58b, 58c, 60, 62, Vindi tn 20, Viu tn 3, 5, 14, 16, 20, Võrse tn 1, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 42, Västriku tn 1, 1a, 2, 2c, 3, 3a, 3c, 5, 5a, 5b, 5c, 5e, 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b, 10, 12, 12a, 12b, 13a, 15, 15b, 16, 17, 17b, 18, 19, 19b, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30a, 32, 36, 38, 40, 42, Ööbiku tn 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 5, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 10, 11, 12, 12a, 13, 13a, 13b, 14, 15, 17.

Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Räägu 49. Telefon 5884 5126.

Valimisjaoskond nr 21. Endla 45

Valimisjaoskond nr 22. Kuldnoka 24

Valimisjaoskond nr 23. Tondi 84

Valimisjaoskond nr 24. Endla 59

Valimisjaoskond nr 25. Nõmme tee 32

Valimisjaoskond nr 26. Räägu 49

Kristiine linnaosas vastutab valimiste läbiviimise eest

haldussekretär Martin Gasman.Tel. : 645 7103e-mail:

[email protected]

Page 6: Krl veebr web est

veebruar 20156

TA L L I N N E I J ÄTA T U G I T E E N U S E I D VA J AVA I D L A P S I A B I TA

R I I G I KO G U VA L I M I N E 1. M Ä R T S 2015

Eriliste hariduslike vajadustega laste arv kasvab Eestis iga aastaga. Erivajadusi on laias diapasoonis tervisehädadest kasvatuslike eritingimusi vajavate lasteni. Seega on meil vaja tugevat tugisüsteemi, mis aitab võimalikult vara märgata kitsaskohti, en-netada probleemide teket või pakkuda sobivat toetust juba ilmnenud raskuste korral.

Eelmisel aastal kaotas uus haridus- ja teadusmi-nisteeriumi rahastamissüsteem koolides ära ena-muse logopeedide ja psühholoogide ametikohad ning koondas tugispetsialistid regionaalsetesse Rajaleidja keskustesse. Paraku selgub pealinna koolide ja lasteaedade tagasiside põhjal, et Raja-leidja pakutavate teenustega kaasnevad mitmed küsimused ja probleemid. Esiteks on I tasandi tee-

nused (eripedagoogiline ja psühholoogiline nõus-tamine alla 350 õpilasega kohalike omavalitsuse koolides) kallid ning koolidel pole raha nende ost-miseks. Teiseks ulatuvad järjekorrad konsultatsioo-nidele 2-3 kuuni ja selle aja jooksul probleemid vaid süvenevad. Kolmandaks on vene õppekeelega koolide ja koolieelsete lasteasutuste nõustamiseks keskuses vaid üks sotsiaalpedagoog. Seega polegi venekeelsetele õpilastele, keda on Tallinnas ca 30%, praktiliselt kättesaadav Rajaleidja II tasandi teenus ehk logopeediline, eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine.

Kuna riigi poolt pakutavad tugiteenused Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses ei vasta ootustele ning ei taga teenuse kvaliteeti, otsustas Tallinn omal alga-tusel taastada õppenõustamiskeskuse Kadaka Põ-hikooli juures. Seal töötab 16 spetsialisti ning Tal-linnas elavad lapsed vanuses 2-17 saavad logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi nõusta-misteenust. Eelneva kokkuleppe alusel võtab kes-kuses vastu ka psühhiaater. Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid ning nõustamine on tasuta. Lisaks eelnevale on Tallinn sel aastal eraldanud tugiteenuste spetsialistide palkades koolides 600 000 eurot.

Tallinna Õppenõustamiskeskuse kontaktid on: E. Vilde tee 120, 12618 Tallinn; telefon 640 4938, 57 409 750, [email protected]. Vastuvõtuajad on E 16.00-18.00; K 17.00-19.00; R 9.00-12.30.

Mihhail KõlvartTallinna abilinnapea

M A H U K A M A D T R O L L I D L I I N I L E

Kristiinet läbib üsna mitu bussi- ja trolliliini ning tundub, et ühistranspordi võimalusi on elanike jaoks piisavalt. Ka liikluse intensiivsusega tundub kõik korras olevat, sest trollide graafikud on kiirelt kesklinna või Mustamäele jõudmiseks piisavalt ti-hedad. Ometi tean kontaktidest kristiinelastega, et linnaosa läbiva ühistranspordiga seondub prob-leem, mille lahendamine polegi niisama lihtne. Nimelt on Kristiinesse jõudvates trollides kõik iste-kohad ja mugavamad seisukohad tavaliselt juba hõivatud ning just vanematele inimestele valmis-tab see tuska. Võib ju öelda, et kuna trolliliinid lä-bivad Kristiinet transiidina, siis pole midagi kum-malist, kui bussid saabudes täis on, ometi oleme püüdnud Linnatranspordi ASis probleemi analüü-sida, sest reisijate mugavus on meile esmatähtis.

Peamine Kristiinet läbiv logistiline telg on Sõp-ruse puiestee, mida mööda liiguvad trollid 3 ja 6. Vaadates trolliliinide sõidusagedust, selgub, et tip-paegadel liigub ühes suunas 15 trollibussi tunnis, ehk üks troll iga nelja minuti järel. Tihedamaks pole trolliliiklust võimalik enam muuta, kuna sujuva sõi-du tagamiseks peab säilitama normaalsed interval-lid. Buss 24 lisab tippaegadel veel 8 väljumist tun-nis, 24A aga 4. Tegemist on optimaalse

liiklussagedusega. Graafiku tihendamist ei võimal-da taksopargi ristmiku ja sealsete ühissõidukipea-tuste koormus, mis püsib tipptundidel niigi piiri peal.

Kristiinelaste võimalusi kiirelt kesklinna jõuda võiks märgatavalt parandada rongiliikluse tihenda-mine. Sõit rongis on tallinlastele ju samuti tasuta. Kunagi oli rong busssidele-trollidele kiireks ja mu-gavaks alternatiiviks, ent tänaseks on olukord muutunud. Rongide graafikud on võrreldes vara-semaga jäänud üllatavalt hõredaks. Näiteks Pääs-küla rong teeb hommikul vahemikus 8.00-9.00 linnast väljuval suunal küll neli reisi, ent linna saab sõita vaid korra, kell 7.11 ning sellele järgneb vai-kus, kuni alles 15.11 saabub järgmine võimalus Lillekülast rongiga linna saada. Ma ei suuda mõista, kuhu ja miks kaovad liinilt Pääskülla sõitnud ron-gid, aga tagasi need enam ei tule. Otsekui Bermu-da! Kord tunnis ja kolmetunnise lõunapausiga liik-levad ka Paldiski ja Riisipere rongid. Keila rongiga saab arvestada vaid varahommikul ja hilisõhtul ning Kloogaranna rong teeb ainult kolm reisi päe-vas. Hõre graafik kõneleb jäigast kokkuhoiupoliiti-kast, mida riik läbi operaatorfirma Elron alarahas-tamise viljeleb, ent Kristiine elanikke see teadmine muidugi ei lohuta.

Aga ma ei tahaks oma lugu mustades toonides lõpetada. Oleme siiski leidnud lahenduse, kuidas Kristiinest kesklinna jõudmine mugavamaks muu-ta. Aasta lõpus avaneb meil võimalus suunata 3. ja 6. liinile eranditult mahukad Solaris tüüpi trollid. Kuna Haaberstis algab ringristmiku ümberehitus pidevläbilaskega liiklussõlmeks, mida tallinlased on pikisilmi oodanud, tuleb meil ehituse ajaks leida trollidele alternatiiv, milleks oleme planeerinud hübriidbusse. Seejärel saame Kristiinet läbivatele liinidele suunata kõige moodsamad trollid. Usun, et peale ümberkorraldust on ka neil, kes Tedrest, Kosklast või Taksopargist trolli peale lähevad, märksa lahedam endale sõidukis kohta leida, kui seni.

Enno TammTallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimees

Algus lk 1Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamine on mõeldud valijatele, kellel pole võimalik eelhääletamise päevadel ega valimispäeval hääletada elukohajärgses vali-misjaoskonnas. Tallinnas saab 19.-22. veebruarini 2015 hääletada 13-s valimisjaoskonnas ja 23.-25. veebruarini 2015 18-s valimisjaoskonnas,.Tallinnas toimub eelhääletamine 19.-22. veebruarini 2015 kl 12.00-20.00 väljaspool elu-kohajärgset valimisjaoskonda järgmistes Tallinna linna valimiskomisjoni poolt määratud valimisjaoskondades:1. Haabersti linnaosas - valimisjaoskonnas nr 7, Rocca al Mare Kaubanduskeskus, Paldiski mnt 102. 2. Kesklinna linnaosas - valimisjaoskondades nr 15 ja nr 16.Valimisjaoskond nr 15, Solarise keskus, Estonia pst 9;valimisjaoskond nr 16, Tallinna Linnavalitsus, Vabaduse väljak 7.3. Kristiine linnaosas - valimisjaoskonnas nr 21, Kristiine keskus, Endla 45.4. Lasnamäe linnaosas - valimisjaoskondades nr 32, nr 33, nr 39, nr 41 ja nr 46.Valimisjaoskond nr 32, asukoht Paepargi Maxima, Paepargi tn 57;valimisjaoskond nr 33, asukoht Maxima XX, Smuuli tee 9;valimisjaoskond nr 39, asukoht Lasnamäe Centrum, Mustakivi tee 13;valimisjaoskond nr 41, asukoht Ümera keskus, Ümera tn 3;valimisjaoskond nr 46, asukoht Läänemere keskus, Läänemere tee 30.5. Mustamäe linnaosas - valimisjaoskonnas nr 54, Magistrali keskus, Sõpruse pst 201/203.6. Nõmme linnaosas - valimisjaoskondades nr 61 ja 62.Valimisjaoskond nr 61, Järve keskus, Pärnu mnt 238;valimisjaoskond nr 62, Nõmme Kultuurikeskus, Turu plats 2.7. Põhja-Tallinna linnaosas – valimisjaoskonnas nr 81, Stroomi keskus, Tuulemaa tn 20 / Madala tn 5a.

Tallinnas toimub eelhääletamine 23.-25. veebruarini 2015 kl 12.00-20.00 väljas-pool elukohajärgset valimisjaoskonda järgmistes Tallinna Linnavalitsuse poolt määratud valimisjaoskondades:

1. Haabersti linnaosas - valimisjaoskonnas nr 6 ja nr 7.Valimisjaoskond nr 6, Haabersti Linnaosa Valitsus, Ehitajate tee 109A; valimisjaoskond nr 7, Rocca al Mare keskuses, Paldiski mnt 102.

2. Kesklinna linnaosas - valimisjaoskondades nr 15 ja nr 16.Valimisjaoskond nr 15, Solarise keskus, Estonia pst 9;valimisjaoskond nr 16, Tallinna Linnavalitsus, Vabaduse väljak 7.

3. Kristiine linnaosas - valimisjaoskonnas nr 21, Kristiine kaubanduskeskus, Endla 45.

4. Lasnamäe linnaosas - valimisjaoskondades nr 30, nr 32, nr 33, nr 39, nr 41 ja nr 46.Valimisjaoskond nr 30, asukoht Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Pallasti 54;valimisjaoskond nr 32, asukoht Paepargi Maxima, Paepargi tn 57;valimisjaoskond nr 33, asukoht Maxima XX, Smuuli tee 9;valimisjaoskond nr 39, asukoht Lasnamäe Centrum, Mustakivi tee 13;valimisjaoskond nr 41, asukoht Ümera keskus, Ümera tn 3;valimisjaoskond nr 46, asukoht Läänemere keskus, Läänemere tee 30.

5. Mustamäe linnaosas - valimisjaoskondades nr 51 ja nr 54.Valimisjaoskond nr 51, Mustamäe polikliinik, Ehitajate tee 27;valimisjaoskond nr 54, Magistrali keskus, Sõpruse pst 201/203.

6. Nõmme linnaosas - valimisjaoskondades nr 61 ja 62.Valimisjaoskond nr 61, Järve keskus, Pärnu mnt 238;valimisjaoskond nr 62, Nõmme Kultuurikeskus, Turu plats 2.

7. Pirita linnaosas - valimisjaoskonnas nr 74, Pirita Linnaosa Valitsus, Merivälja tee 24.

8. Põhja-Tallinna linnaosas - valimisjaoskondades nr 81 ja nr 85.Valimisjaoskond nr 81, Stroomi keskus, Tuulemaa 20/Madala 5a;valimisjaoskond nr 85, Põhja-Tallinna Valitsus, Niine tn 2.

VAATLEJA

Alates 2014. aastast ei väljastata vaatlejatele enam vaatlejatunnis-tusi.Igaühel on õigus vaadelda valimiskomisjonide toiminguid ja viibida vaatlejanavalimiskomisjoni koosolekutel.Enne vaatlema asumist on vaatlejal soovitav läbida jaoskonnakomisjoniliikme koolitus Vabariigi Valimiskomisjoni e-koolituskeskkonnas aadressilhttp://koolitus.vvk.ee , mis annab ettevalmistuse edukaks vaatlemiseks ningselgitab valimiskomisjonide toimingute sisu.1.1. Vaatleja õigused ja kohustused1. Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end valimiskomisjonileesitlema.2. Vaatleja võib viibida Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjoni,elektroonilise hääletamise komisjoni ning jaoskonnakomisjonikoosolekutel, samuti jälgida kõiki valimiskomisjonide toiminguid,sealhulgas hääletamise korraldamist ning hääletamis- ja valimistulemustekindlakstegemist.3. Vaatlejal on õigus kirjutada üles hääletamiskasti de või nende avadepitseerimisel kasutatud turvaplommide ja -kleebiste numbrid.4. Vaatleja ei või segada valijate hääletamist, valimiskomisjoni tööd egaosaleda valimiskomisjoni pädevuses olevates toimingutes.5. Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud endakohta valijate nimekirja kantud andmete õigsuse kontrollimiseks.6. Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseidtingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine vastavalt valimiskomisjonikorraldustele.

Page 7: Krl veebr web est

72015 veebruar

E E S T L A N E M A K S A B E L E K T R I H I N N A LT E N D I S E LT H I N G E H I N D A

T E A D M I S E K S PA L J U L A P S E L I S T E L E P E R E D E L E

Paljulapselistel peredel (3 ja enam last) on ka sel aastal võimalus taotleda toetust Eesti Vabariigi aastapäeva puhul.

Lapsena võetakse arvesse ka päevases õppevormis või medit-siinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis või gümnaa-siumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiv 19-aastane, kui ta saab peretoetuste seaduse alusel makstavat lapsetoetust.

Toetus sõltub perekonna sissetulekust ja seda määratakse isi-kutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast miinimumpalgast (390 eurot) ning iga järg-mise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast miinimumpal-gast (312 eurot).

Seega võib olenevalt pere suurusest sissetulek olla järgmine:4-liikmeline pere väiksem kui 1326 eurot5-liikmeline pere väiksem kui 1638 eurot6-liikmeline pere väiksem kui 1950eurot7-liikmeline pere väiksem kui 2262 eurot jne.Toetuse saamiseks on vajalik esitada taotlus sotsiaalhoolekan-

de osakonnale hiljemalt 23. maiks. Perekonna sissetulek arvesta-takse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku järgi, mille tõendamiseks tuleb vajadusel esitada täiendavaid do-kumente, näiteks väljavõtteid pereliikmete pangakontodest, tõen-deid elatise saamise või mittesaamise kohta vms.

Taotlusi toetuse saamiseks võetakse eelregistreerimise alusel vastu Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas Tulika 33b, I korrus, kab. 118.

E 9.00–13.00 ja 14.00–18.00 T, N 9.00–13.00 ja 14.00–17.00Lisateave ja eelregistreerimine telefonidel 645 7131, 645 7140.

Möödunud aastal oli elektri hind Soomes odavam kui Eestis. Kedagi aga ei huvita, et Eestis on palgad tunduvalt väiksemad ja seetõttu maksavad eestlased elektri eest ebaõiglaselt kõrget hinda.

Hüüdlausest „Kodukulud alla“ ei ole tänaseks suurt midagi järele jäänud ja sõbrad IRL-ist ei taha seda loosun-git enam meenutadagi. Suurest silmakirjalikkusest an-nab aimu asjaolu, et nende erakonna valitsuses olles tõusis elektri hind hüppeliselt ja riigipoolsed võimalused hinda oluliselt allapoole tuua jäeti kasutamata.

Kuigi riik ei saa mõjutada börsil kujunevat elektriener-gia hinda, on teisi võimalusi, kuidas elektrit odavamaks teha. Moodustavad ju erinevad riigile laekuvad maksud elektri hinnast kaks kolmandikku. Täna on näiteks Euroo-pa Liit andnud võimaluse kehtestada elektrile miinimu-maktsiis. Eestis maksame me aktsiisiks miskipärast ikkagi 4,5 korda suurema summa.

Peaminister räägib Eestist kui tulevasest Põhjamai-sest riigist, saamata aru, et me juba olemegi Põhjamaine riik, kus on külmad talved ja kus elekter ei ole luksuskaup. Elektri hind peab meie kliimas olema võimalikult madal

ja riik peab omalt poolt selleks kõik tegema. Elekter on tänapäeval esmatarbekaup, mille hind

peab olema võimalikult madal. Meenutame kas või kur-valt lõppenud juhtumit Laekveres, kus kolme lapsega pere ei jõudnud elektri eest maksta ja kus küünlavalgus maksis kolme inimese elu. Kui sellise juhtumi korral on kõik seaduse järgi õige, siis järelikult on seaduses viga. Kas tõesti on normaalne, et veel 21. sajandil elatakse pir-ruvalgel?

Lisaks elektriaktsiisi alandamisele tuleks vähendada elektrile kehtivat käibemaksu. Igaüks võib oma elektriar-velt näha, et 20-protsendiline käibemaks on kehtestatud ka taastuvenergiatasule ja elektriaktsiisile. Niisiis, kui tõu-seb taastuvenergiatasu või elektriaktsiis, lisandub neile summadele ka käibemaks. Ja vastupidi, kui vähendada taastuvenergiatasu või elektriaktsiisi, väheneb ka käibe-maks. Suurbritannias on elektril üldse 5-protsendiline käibemaks. Miks ei võiks sama suure käibemaksu elekt-rile kehtestada ka Eesti?

Elektri hinna taustal on väga oluline märgata riigi te-gevust, mis puudutab nii Eesti Energia kui ka süsteemi-halduri Eleringi tegevust. Mõlemad ettevõtted kuuluvad riigile ja maksavad riigile ohtralt dividende. Kes dividen-did kinni maksavad, eks jälle elektritarbijad.

Riik on Eesti Energiast pidevalt raha välja pumbanud, ainuüksi eelmisel aastal maksis ettevõte riigile 93,6 mil-jonit eurot dividende. Elering, mis tegeleb elektrivõrgu arendamisega, maksab eelmise aasta tulu arvelt riigieel-arvesse 20 miljonit eurot. Kogu aeg on juttu olnud, et kui saavad valmis Estlink1 ja Estlink2, alandatakse võrguta-susid. Tänaseks on mõlemad elektrikaablid valmis, kuid riik võtab ettevõttest hoopis dividende. Mis see muud on, kui lisamaksustamine, mille tarbijad peavad lihtsalt alla neelama.

Kokkuvõttes saab kõrge elektrihinnaga lüpsta ikka rahvas, kes peab muu hulgas kinni maksma kõik riigijuh-tide tujud, meelemuutused ja saamatuse.

Lauri LaasiRiigikogu liige, Keskerakond

VA L I M I S T E L O N I G A L H Ä Ä L E L J Õ U D !

Märtsikuu esimesel pühapäeval vali-takse Eestile XIII Riigikogu. Taasiseseis-vuse järgsel ajal on see rahval juba 20 kord kas üldvalimiste (Riigikogu, Eu-roopa Parlament, kohalikud voliko-gud) või rahvahääletuse raames otsu-seid langetada.

Kuigi järjekordsete valimiste eel valimisreeglites suuri muudatusi ei ole toimunud, tooksin siiski mõned juhi-sed, mida peaks valija teadma ja tähe-le panema.

Valimistulemuse selgitamiseks on Eesti jaotatud 12 valimisringkonnaks. Valija saab hääletada ainult oma ring-konna ühe kandidaadi poolt. Valimis-ringkond sõltub valija elukoha aadres-sist rahvastikuregistris. Igale valijale saadetakse hiljemalt 9. veebruariks kas elektrooniliselt või paberkujul valija-kaart, mis teavitab, millise valimisring-konna kandidaatide poolt ning kus ja millal ta hääletada saab.

Neile, kes aga siiski valimiste püha-päeval jaoskonda minna ei saa, on pakkuda mitmeid teisi võimalusi oma eelistuse väljendamiseks. Kümme päe-va enne valmispäeva ehk 19. veebrua-rist algab elektrooniline hääletamine, mis kestab 25. veebruarini. Samal ajal saab juba oma hääle anda ka jaoskon-dades – 19-22. veebruarini toimub hääletamine maakonnakeskustes ning 23-25. veebruarini on avatud kõik jaos-konnad. Nendel päevadel viiakse läbi ka hääletamine haiglates ja hooleko-dudes, samuti kaitseväeüksustes. Eel-hääletamise perioodil saab hääle anda ka väljaspool oma alalist elukohta. Valimispäeval, 1. märtsil saab hääleta-da vaid oma jaoskonnas ning hääleta-miskasti tellida ka koju. Seega on meil

loodud mitmekesised võimalused oma tahte avaldamiseks.

Mis aga juhtub valija poolt antud häälega? Riigikogu valitakse proport-sionaalse valimissüsteemi alusel. Selle eesmärgiks on tagada, et erakondade nimekirjad saaksid üle Eesti valijate poolt antud häälte arvuga võrreldes ligilähedaselt sama arvu kohti ka par-lamendis. Hääletades konkreetse kan-didaadi poolt annab valija hääle ka erakonnale, mille nimekirjas ta kandi-deerib. Samas tuleb arvestada, et ena-mik kohti Riigikogus (viimastel vali-mistel 82 kohta 101st) jaotatakse kandidaadi isiklikust edukusest lähtu-valt. Siin ei ole määrav kandidaadi koht nimekirjas, vaid nad reastatakse ümber sõltuvalt valija poolt antud toe-tusest. Viimane osa kohtadest (viimas-tel valimistel 19 kohta 101st) läheb jaotamisele nn parteinimekirjade alu-sel. Ka siin on valituks osutumisel pii-rang – kandidaat peab mandaadi saa-miseks koguma piisava arvu hääli (viimastel valimistel sõltuvalt ringkon-na suurusest 234–324 häält). Üksik-kandidaat võistleb koha eest Riigiko-gus vaid oma ringkonnas. Selleks peab ta koguma nn kvoodi jagu hääli (vii-mastel valimistel sõltuvalt ringkonna suurusest 6461–4670 häält). Häälte ülekandmist ühelt kandidaadilt teisele Eesti valimissüsteem ei tunne.

Palju on tuntud huvi ka selle vastu, mis saab siis, kui enim hääli kogunud kandidaat loobub oma kohast – kas siis lähevad hääled kaotsi? Lühike vas-tus on, et ei lähe, sest sellisel juhul tu-leb Riigikokku sama erakonna asen-d u s l i ige. R i ig iko gu ko o sse isu selgitamisel on oluline iga hääl. Need, kes valimistel ei osale, delegeerivad õiguse määrata riigi asjade üle otsus-tamine järgmiseks neljaks aastaks nei-le, kes seda teevad. Valimistel on igal häälel jõud!

Alo HeinsaluVabariigi Valimiskomisjoni esimees

K U L D S E R I N G I R I N G I K A I T S E

Kui septembris tulin välja arvamuslooga, kus lahkasin Tallinna problemaatilist naabrust pendelmigratsiooni toitvate lähivaldadega ning arutlesin Suur-Tallinna idee üle, siis lootsin, et algatan dialoogi haldusreformi võima-likkusest Harjumaa südames. Kahjuks nii ei juhtunud. Pigem püüti sõnumit labastada ning jätta muljet, nagu oleks Suur-Tallinna idee tõeliseks eesmärgiks pealinna soov saada endale lähivaldade maksutulu. Pahase kirja sain ühelt Keila volikogu liikmelt, kelle jaoks kaalus kol-kapatriotism üles võimaluse väidelda, millised oleksid Keila ideed ja panus kohaliku elu edendamisse, kui vae-vutaks haldusreformist rääkima ilma negatiivsete stereo-tüüpideta. Viimsist aga tuli vastus Delfi arvamusrubriigis ilmunud vallavanem Jan Trei loona Viimsi Vabariigist, mida kõige paremagi tahtmise juures ei saa tõsiselt võt-ta. Detsembri alguses leidis Harju maavanem Ülle Raja-salu, et valdu ei tuleks liita Tallinnaga vaid Tallinn tuleb valdade vahel ära jagada. Harju maavanema mõte Tallin-na jagamisest valdade vahel on veelgi utoopilisem idee, kui Jan Trei unistus rantjee elust Viimsi Vabariigis.

Haldusreform on olulisem, kui seda tunnistame.Tallinna lähivaldades arvatakse, et haldusreformi tee-

ma on väikeste ja saamatute omavalitsuste päästerõngas ning Harjumaa jõukad vallad ei peaks sellega pead vae-vama. Keeldutakse tunnistamast, et praktikas toimivad kõik pealinna ümbritsevad omavalitsused suures osas tänu soodsale sümbioosile riigi haldus-, majandus- ja rahandussüdamega. Kahjuks ei osata seda tugevust enda kasuks tööle rakendada. Pigem klammerduvad ko-halikud kommunaalpoliitikud oma töökohtade külge, mõtlemata, milliseid eeliseid saaksid Tallinnaga liitumisel valla elanikud ning kuivõrd toetaks ühtse majandusklast-ri toimimist nn Kuldse ringi valdade loomulik sulandumi-ne Suur-Tallinna infrastruktuuri, tõstes seeläbi kogu piir-konna ja terve riigi konkurentsivõimet.

„Milleks meile seda vaja?“ küsivad vallajuhid. „Meil on niigi kõik hästi, milleks veel mingi liitumisega tegeleda?“ Neile tundub, et kui eelarveraha laekub ja pankrot ei äh-varda, pole mõtet rabeleda. Neid ei heiduta valla välja-arendamata taristu, sest Tallinn täidab lünga, ei morjen-da töökohtade puudumine, sest need leitakse pealinnast. Tallinna probleemid pendelmigratsiooni teenindamisel on võõras mure. Nii summutab kolkapatriotism võime laiemaid huvisid arvestada.

Jutud haldusreformi surmast on liialdatud. Sundliitmist propageerinud IRLi regionaalminister

Siim-Valmar Kiisler oskas oma küündimatu tegevusega muuta haldusreformi mõisteks, mida viisakas seltskon-nas käsitleti sõimusõnana. Vahepeal tundus, otsekui oleks reform jäädavalt maha maetud. Ent tegelikult on vastutustundlik osa omavalitsustegelastest ideega edasi läinud ning ilma deklaratsioonide ja liigse hirmutamise-ta on tänaseks jõutud olukorrani, kus 14 Eestimaa piir-konnas vaagitakse tõsiselt ühinemise otstarbekust. Värs-keim ja lootustandvaim uudis saabus Saaremaalt, kus Kuressaare linnapea Hannes Hanso vedamisel jõuti konk-reetse kokkuleppeni liitumiseks vajalike sammude osas. Protsessi käivitamiseks loodi initsiatiivgrupp, mille koos-tada jääb tegevusprogramm, tehti pöördumine sisemi-nisteeriumile, taotlusega moodustada riiklik ühinemis-koordinaatori ametikoht. Saaremaa ühisvalla loomine võib saada teoks enne 2017. aasta kohalike omavalitsus-te valimisi. Ühine keel leiti tänu tõdemusele, et vanamoo-di jätkata enam ei saa. Ühinemisläbirääkimistes osalevad kõik Saaremaa vallad peale Pöide ja Muhu. Saarlased on läbi ajaloo paistnud silma rahuliku meele ja arukate ot-suste poolest ning küllap tulevik näitab, kui õige oli nen-de liitumiskava ja ettenägelik protsessi ajastus.

Ühinemine muutub moodsaks.Sarnase näite, kus lähivaldade tegelikuks toimimis-

mootoriks olev linn teeb liitumisettepaneku, leiame li-saks Kuressaarele ka teisest Eesti otsast. Valga linn tegi Taheva, Hummuli, Karula, Sangaste, Tõlliste ja Õru valda-dele liitumisettepaneku juba 2008. aastal. Toona jäi asi väikeste omavalitsuste vastuseisu tõttu pooleli. Nüüd on protsessiga vallajuhtide soovil taas alustatud. Valga linna ja lähivaldade juhid näevad võimalust inimressurssi ja rajatisi efektiivsemalt rakendada, näiteks kasutada ühist ehitus- ja keskkonnajärelevalvet, korraldada suurema osalejate arvu ja eelarvega noorteüritusi, ühitada ühis-transporti. Kas pole selline võimalus teretulnud kõigile Eesti linnadele ja nendega nabanööri kaudu seotud val-dadele?

Viljandis on sellest aru saadud. Kõigepealt ühinesid suureks rõngasvallaks Viljandit ümbritsevad omavalitsu-sed, nüüd plaanitakse liituda Viljandiga, mille tulemusel tekiks Mulgimaal muljetavaldavalt tegus suurvald.

Läänemaal on sündimas vald, mis jääb kahte maa-konda. Hanila vald arutab ühinemist Lihula ja naaber-maakonnas Pärnumaal asuvate Varbla ja Koongaga. Ida-Virumaal vaeb Kiviõli linn ühinemist Lüganuse, Sonda ja Aseriga. Midagi kindlat veel pole, ent asja võetakse tõsi-selt.

Haldusreform pole pila.Kogu Eesti valmistub ühinema, vaid Tallinna lähival-

dade juhtidele tundub väikseimgi vihje Suur-Tallinnale, kui orgaaniliselt toimivale omavalitsusüksusele, vihatud ketserlusena. Haldusreformi ei võeta Harjumaal tõsiselt. Eelmise aasta 1. aprillil ilmus Rae Sõnumites nupuke sel-lest, kuidas Rae vald ühineb Rõugega. Lustimaiad said suutäie naerda, kuid kas ikka oli põhjust? Pole ju midagi naljakat soovis paremini elada ja selle nimel on otstarbe-kas erimeelsused nurka visata ning arutada, kuidas ühi-selt edasi minna.

Marek JürgensonHaabersti linnaosa vanem

IN MEMORIAM: ROBERT NERMAN 10.02.1946 - 01.02. 2015Raske haigus vi is 1. veebruari l meie seast alati rõõmsa ja heasoovliku tegut-seja, Lilleküla ajaloo jäädvustaja, ajaloolase Robert Nermani.

Roberti peamised uurimisvaldkonnad on olnud puitarhitektuur, Tallinna ajalu-gu, eeslinnade ja linnajagude kujunemi-ne ning kultuurilugu ja -kaitse.

Avaldame kaastunnet perekonnale ja lähedastele.

Page 8: Krl veebr web est

veebruar 20158

REAKUULUTUSED

KINNISVARA KIIROST TALLINNAS! Kanname kõik ostuga seotud kulud (nt. hindamine, notarikulud). Samuti võtame pikaajalisele üürile (3-5 aastat) 4…10-toaliseid kortereid või büroopindu mitte läbi-käidavate tubadega võimalusel hilisem väljaost. Maksame 300 EUROT vihjetasu kinnisvara müügi-soovituse eest mis lõpevad meie poolt korteri ostu-ga. Helista 56150084 või saada e-kiri :[email protected]

Üürin omanikult korteri. Tel. 508 9052

Kivikorstnate ehitamine (11 aastat töökogemust) Tel. 518 8889

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trüki-seid ja muid kollektsioneerimise esemeid. Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd www.fassaadi-meister.ee Tel. 519 69314

Halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. Kõdusõnnik 40L. Kviitung. Tammaru Farm www.tg.ee tel. 654 1100, 5238852

Müügil soodsa hinnaga puitbrikett 165€/tonn koos tasuta kohaletoomisega Tallinnas. Pakendatud 11 kg veekindlatesse pakenditesse. Tel. 566 90811 ja www.puitbrikett.com

UNIVERSAALNE KODUABI! Kõikvõimalikud remondi- ja pisitööd, san. remont, kodutehnika ühendamine, torutööd ja külmunud torude lahtisulatus, restauree-rimine. Tel. 56788609

Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhas-tust. Tel. 5888 0999, [email protected]

Müüa lõhutud küttepuud kask, kuusk, lepp. Tel. 5015820 Tarmo

Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld, kas-vumuld, kivisüsi, ja muud puisteained koos transpor-diga hea manööverdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni 6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel. 52 52 632 [email protected]

Noor pere soovib osta maja Kristiines otse omani-kult. Tel 56687858

Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 56630024

KIMBUD, PÄRJAD, SEADED. SUZI LILLED, Rahumäe tee 23 Tel.6871119

Müün talukartulit. Kojutoomine tasuta. tel 56 57 3333

ENSV aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, müüte maja või korterit, siis helistage. Rene 53996098

KUHU MINNAKRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB:VÄÄRT KINO VÄRSKETELE VANEMATELEKutsume kõiki Kristiine noori emasid-isasid beebidega kinno. Kinoseansid toimuvad igal kolmapäeval kell 11.30 Kinos Artis. BEEBIKINO seanssidel linastatakse ARTISE programmi parimaid pärle ja seda kõike lapsesõbralikus keskkonnas. Tasuta filmiseansi kutse ootab Teid Kristiine rahvastikuregistris (Tulika 33b, kab. 202). Nimelise kutse saate vahetada pileti vastu kino ARTIS kassas ühel BEEBIKINO kolmapäeval kuni 31. märts 2015. Kutse on personaalne ning pa-lume jätta see kino kassasse. „VÄÄRIKATE“ KINO NAISTEPÄEVA ERISEANSILEKRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB NAISI „Väärikate“ kino NAISTEPÄEVA ERISEANSILEKristiine Linnaosa Valitsus kutsub naisi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kristiine linnaosas, tasuta filmi „Teine parim hotell terves Indias“ eriseansile. Esmaspäeval, 9. märtsil 2015 kell 14.00 kinos „Artis“ (Solarise Keskuse 3. kor-rus).„Teine parim hotell terves Indias“ on teravmeelne komöödia, milles teeb kaa-sa Briti näitlejate raudvara. Ligi aasta eest linastus esimene osa „Parim hotell terves Indias“, mis oli väga südamlik ja humoorikas lugu. Nüüd on ekraanil menuka filmi järg. Lootusetu optimist Sonny (Dev Patel), on väikese hotelli omanik Indias. Ta on ise hädas oma jõuvarude ja aja planeerimisega, sest lisaks kavandatavale uuele hotellile on ukse ees ka pulmad kauni Sunainaga (Tina Desai). Pulma-eelses saginas on hetkel vaba üksainus tuba, mis tekitab peavalu kahele väi-kese vahega saabunud külastajale (Richard Gere ja Tamsin Greig), kellest Son-ny ainult talle teadaolevatel põhjustel näib eelistavat üht. Evelyn ja Douglas (Judi Dench ja Bill Nighy) on leidnud nüüdseks Jaipuris endale töökohad ja mõtlevad, kuhu võivad välja viia nende regulaarsed pannkoogikohtingud. Norman ja Carol (Ronald Pickup ja Diana Hardcastle) proovivad elada võima-likult ohutult monogaamse suhte miiniväljal, samal ajal kui Madge (Celia Imrie) mängib korraga kahe jõuka kosilasega. Tõenäoliselt ainus, kes teab kõiki vas-tuseid, on hotelli asedirektor Muriel (Maggie Smith), kes hoiab kõigi saladusi. Just siis, kui traditsioonilise india pulma poolt esitatavad tohutud nõudmised ähvardavad neid kõiki alla neelata, ilmub ootamatu lahendus...Film linastub inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega.Kinopääsmed saab kätte Kristiine Linnaosa Valitsuse rahvastikuregistri sekto-rist aadressil Tulika tn 33B:E 8.15–13, 14–18, T, K ja N 8.15–13, 14–17, R 8.15–13. Info tel. 645 7127

VÄÄRIKAS EAS ELANIKELEKoostöös Raua tänava saunaga kingime meie linnaosa väärikas eas elanikele ühekordse tasuta saunakülastuse. Tasuta sauna kutse ootab Teid Kristiine rahvastikuregistris (Tulika 33b, kab 202). Sauna külastamise võimalus kehtib esmaspäevast reedeni kella 11-15, kuni 31. märts 2015. Kutse on personaalne ning palume jätta see sauna kassasse. Raua saun asub kesklinnas, Raua tänav 23.

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB:15.02. kell 14-18 Vastlapäev Löwenruh pargis (Mustamäe tee 59a)17.02. kell 13.30 Tervisepäeva loeng Veresooned ja meie tervis - Maie Rello. Eelregistreerimisega võimalus lasta teha kapillaaride (mikroveresoonte) uu-ring (Sõpruse pst 5)19.02. kell 16 Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud kontsert (Rahvus-raamatukogu saal, Tõnismägi 2)26.02. kell 15 Väärikate tantsuõhtu, ansambel 2in1, Endla 59 saalis

TARBIJAÕIGUSTE PÄEV TULEKULAitame kasulike nõuannetega18. märtsil algusega kell 11 toimub Rahvusraamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2) järjekorras juba seitsmes tarbijaõiguste infopäev, millega Tallinn tähistab iga-aastast ülemaailmset tarbijaõiguste päeva. Ootame kõiki huvilisi – nii linnaelanikke kui ettevõtjaid, sest tarbija mured on ka ettevõtja mured.Tarbijakaitseameti peadirektor räägib tarbijakaitse probleemidest, mis on hetkel kõige olulisemad. Kohal on veel ametnikke, kes käsitlevad aktuaalseid päevatee-masid ning vastavad teie küsimustele.Sel aastal tutvustame pärimisõigust, mis on oluliselt muutunud võrreldes ajaga, kui tänased eakad veel noored olid. Tähtis on teada, et ka võlad on pärandatavad. Kas oleks õigem teha testament või kinkeleping, kui soovitakse pärandada oma vara mõnele kindlale inimesele?Veel saame teada, kas on vaja deklareerida korteri väljaüürimisest saadud tulu ning mis on töötamise register ja kuidas see on seotud töötegija sotsiaalsete ta-gatistega.Vastame ka meile saadetud küsimustele, mida saab juba praegu esitada aadressil [email protected] või helistades telefonil 6404232.

Osavõtt on tasuta ja venekeelse sünkroontõlkega.Jälgige reklaami Pealinna lehes ja tänavatel!

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS kutsub

Kristiine linnaosa elanikke, filmi „Teine parim hotell terves Indias” väärikate kino eriseansile. Esmaspäeval, 9. märts 2015 kell 14.00 kinos „Ar-tis“ (Solarise Keskuse 3.korrus). Film linastub inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega. Kinopääsmed saab kätte Kristiine Linnaosa Valitsuse rahvastikuregistris aadressil Tulika tn 33B ( E 8.15-13, 14-18 T, K ja N 8.15-13, 14-17 R 8.15-13)

Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab välja lin-naosavanema 3.02.2015 korralduse nr 12 alu-sel kirjaliku enampakkumise hoone Alajaama 1 (v.a. kaks ruumi , mis on koormatud üürilepin-guga) üldpinnaga 165 m² üürile andmise. Üüri alghind on 6 eurot/m².

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 26.02.2015 kell 10.00. Pakkumuse tuleb esitada Kristiine Linnaosa Valitsusele ( Tulika 33b, tuba 301) kin-nises ümbrikus märksõnaga „Alajaama 1”. Ümb-rikud avatakse 26.02.2015 kell 15.10. Täpsemat informatsiooni enampakkumise kohta saab ko-dulehelt www.tallinn.ee või telefonil 645 7134 ja 50 66 172.

Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab linna-osavanema 3.02.2015 korralduse nr 13 alusel välja15 m² linnarajatise kaubandustegevu-seks kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras alghinnaga 14 eurot/m² ühes kuus püsiva müügikoha/kioski paigal-damiseks Endla 45 ette haljasalale Taksopargi bussipeatuse juurde tähtajaga 5 aastat.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus, mil-lele on märgitud „Linnarajatise konkurss Endla 45“, hiljemalt 19.02.2015 kell 10.00 Tulika 33b III korrus tuba 301. Informatsiooni konkursi tingimuste kohta saab http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated

Tunnistada nurjunuks Kristiine Linna-osa vanema korralduses 29.12.2014 nr 136 väljakuulutatud eelläbirääkimiste-ga pakkumine Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevu-seks kasutusse andmiseks Endla 45 ees Taksopargi bussipeatuse juures, kuna ei laekunud ühtegi pakkumist.

Tunnistada nurjunuks Kristiine Linnaosa vanema korralduses 22.12.2014 nr 133 väljakuulutatud kirjalik enampakkumine Alajaama 1 hoone kasutusse andmiseks, kuna ei laekunud ühtegi pakkumist.

OÜ Holgersson otsib koristajat kesklinna büroopindadele. Töö õhtusel ajal, 5 korda nädalas. Kontakt: 5020274 (eesti keeles); 53316647 (vene keeles).

KUTSE

Naistepäeva eri

Page 9: Krl veebr web est

Neljapäeviti: 29. jaanuar 2015

12. veebruar ja 26. veebruar 2015 kell 15

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59

Тallinna Puuetega Inimeste Koda asub Endla 59.Tantsuõhtu lõpeb kell 17

SISSEPÄÄS TASUTA!VAHEAJAL KOHVILAUD

MEIE

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

OST MÜÜK ÜÜR

HINDAMINE INVESTEERIMINE

TEEMETEHINGU

56 691 06066 84 700

MonikaMurumets

VEO- ja KOLIMISTEENUS

www.fertilitas.ee

AS Fertilitas on Eesti suurim erahaigla. Haiglal on polikliinik 2 filiaaliga Tallinnas ning 70 voodikohaline palatikorpus, 4 operatsioonisaali koos intensiivravi keskusega. Teie käsutuses on spetsialistid enam kui 20 erialalt, kes töötavad selle nimel, et Teie tervisemured leiaksid parima võimaliku lahenduse.

Ambulatoorne ravi

Diagnostilistest võimalustest pakutakse kohapeal röntgendiagnostikat s.h mammograafia, ultraheliuuringuid (sonograafia), endoskoopilisi uuringuid (tsüstoskoopia, kolposkoopia jt), elektrodiagnostikat (nagu koormus EKG, vereõhu ja rütmihäirete holteruuringud jt).

Töötab protseduuride tuba ja teostame vaktsineerimist

Lapseootus ja beebi

Lapseootel emadele pakume raseduse jälgimist, samuti sünnitusjärgset nõustamist ja lastearsti vastuvõtte.

Sünnieelses diagnostikas kasutame 4D ultraheli uuringuid ja nn. OSCAR testi nig osaleme FMF auditeerimise süsteemis, mis tagab uuringute kõrge usaldatavuse.

Operatsioonid ja kirurgia

Kirurgilisi operatsioone teostatakse günekoloogia-, nina-kõrva-kurguhaiguste-, üldkirurgia -, uroloogia erialal. Koostööpartnerite poolt pakutakse plastilist kirurgiat ja ortopeediat.

Taastusravi ja sisehaigused

Raviprotsessis osalevad lisaks taastusravi arstidele, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, psühholoogid, logopeedid, jt spetsialistid, võimaldades teenust pakkuda süsteemselt ja parimal moel.

Taastusravil on tihe sünergia rehabilitatsiooniteenustega, mille eesmärgiks on toetada inimeste iseseisvat toimetulekut ja autonoomiat peale aktiiv -, järel - või taastusravi.

Kesklinna polikliinikKaupmehe 4Tallinn

Registratuur: +372 660 4072+372 646 3539

Fertilitas Viimsis Kaluri tee 5aHaabneeme Viimsi vald

Registratuur: +372 605 9600+372 605 9601

Mustamäe polikliinikA.H. Tammsaare tee 47 Tallinn

Registratuur: +372 664 6444+372 664 6445

Usume, et suudame pakkuda kvaliteetset meditsiiniteenust järjekorras olemata!

15. VEEBRUAR 2015Löwenruh pargis, Mustamäe tee 59 aKell 14 -18Mänge, tralli, lusti ja rõõmu kogu perele !!!

Külas on muinasklubi “Rotelevik”, Tallinna Laste-teater TRUMM, sööme vast-lasuppi ja tantsime ka!

Toimub vastlalaat!

Registreerimine laadale:http://www.tallinn.ee/kristiine/

Korraldaja:

OSALEMINE TASUTA!

SUUR VASTLATRALL

19.veebruar 2015 kell 16Rahvusraamatukogu saal, Tõnismägi 2

Kavas kontsertJuhan Viidingu laulud

Jaagup Kreem - laul, kitarr, sõna, suupillTaavi Langi - kitarr, bass

Tiit Kikas - kõik ülejäänud pillid

Korraldaja:

OSALEMINE TASUTA!

Eesti vabariigi 97.aastapäevalepühendatud kontsert