Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

Embed Size (px)

Text of Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  1/47

  IZVRENjE PRAVOSNANE PRESUDE INOSTRANOG SUDA

  Jedna od pretpostavki koje moraju biti ispunjene da bi domai sud izvriopravnosnanu presudu u odnosu na sankciju koju je izrekao inostrani sud, je daje delo na kome se zasniva sudska odluka, krivino delo prema pravu obe drave.

  Iz obrazloenja: Pravosnanom res!"om V#$e% s!"a ! Po"%or# '()*+,-. o")-(/(0--.(%o"#ne1 o2r#vljen# je o%la$en 2r#v#m zbo% #zvr$enja 2r#v#3no% "elaneovla$4ene ro#zvo"nje1 "ranje # s5avljanje ! rome5 oojn#6 "ro%a #z 3lana )--(s5av 0( 'r#v#3no% za2on#2a Re!bl#2e 7rne Gore1 2oj#m je 2ao ra"nja #zvr$enja

  re"v#8eno neovla$4eno !no$enje ! 7rn! Gor! s!s5an #l# reara5a 2oj# s!ro%la$en# za oojne "ro%e( 9e"na o" re5os5av2# 2oje moraj! b#5# #s!njen# "a b#"oma4# s!" #zvr$#o ravnosnan! res!"! ! o"nos! na san2j! 2oj! je #zre2ao#nos5ran# s!"1 je "a je "elo na 2ome se zasn#va s!"s2a o"l!2a1 2r#v#3no "elo rema

  rav! obe "rave( e8!5#m1 o"re"bom 3lana 0;

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  2/47

  ZASTAR9E@OST 'RIVINOG GONjENjA

  O zastarjelosti krivinog gonjenja sud je duan da pazi po slubenoj

  dunosti, pa ako nae da je zastarjelost krivinog gonjenja nastupila, izrei epresudu kojom se optuba odbija zbog zastarjelosti krivinog gonjenja.

  Iz obrazloenja: Prema !5vr8enj#ma n#es5een#6 s!"ova1 o2r#vljen# je "ana B( ++(0--;( %o"#ne #zvr$#o 2r#v#3no "jelo #z 3lana ))*( s5av )( ! vez# s5av +( 'Z( Za 5o2r#v#3no "jelo za2onom je ro#san nov3ana 2azna #l# za5vor "o je"ne %o"#ne(

  Sa%lasno 3lan! +0;( 5a3( B( # 3lan! +0/( s5av

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  3/47

  OSO>INE @INOSTI 'AO OTEAVA9UCE O'O@NOSTI ZA UINIO7A'RIVINOG DE@A TE'O U>ISTVO

  Osobine linosti optuenog, odnosno nesposobnost za sutinski doivljajkrivice i kajanja, indiferentnost prema drugim ljudima i njiovim potrebama inepotovanje vaei drutveni normi i vrednosti ! predstavljaju oteavajueokolnosti za optuenog kao uinioca krivinog dela teko ubistvo.

  Iz obrazloenja: Vr6ovn# s!" Srb#je o&enj!je "a se !5vr8enom 2aznom za5vora !5rajanj! o" +) %o"#na za 2r#v#3no "elo 5e$2o !b#s5vo #z 3lana ++;( s5av +( 5a32a ;?

  'r#v#3no% za2on#2a1 ne moe os5var#5# svr6a 2anjavanja # "a je rvos5een# s!" "aorevel#2# zna3aj ola2$avaj!4#m o2olnos5#ma1 zanemar!j!4# "a je o5!en# #zvr$#o v#$e2r#v#3n#6 "ela ! rela5#vno 2ra52om vremens2om er#o"! # "a je ve$5a3enjem2ara25er#s5#2a # s5r!25!re nje%ove l#3nos5# !5vr8eno "a o5!en# n#je s2lon1 n#5#sosoban za s!$5#ns2# "o#vljaj 2r#v#&e # 2ajanja1 "a je emoonalno #n"#eren5an

  rema "r!%#m lj!"#ma # nj#6ov#m o5rebama1 "a nema rese25a rema vae4#m"r!$5ven#m normama # vae4em vre"nosnom s#s5em!1 n#5# !vaava o$5e r#6va4ena

  rav#la ona$anja1 "a je nje%ovo ona$anje o" !5#&ajem !n!5ra$nj#6 o"s5#&aja # 5enj#"a za"ovolj# svoje o5rebe bez o"la%anja1 "a je !3#njeno "elo svojs5veno nje%ovoj

  l#3nos5#1 al# "a se moe o3e2#va5# "a 4e # ! b!"!4nos5# nje%ovo ona$anje b#5# !nes2la"! sa za2ons2#m normama1 $5o !2az!je na ve4# s5een "r!$5vene oasnos5# "ela# !3#on#&a1 ne%o $5o je 5o na$ao rvos5een# s!"( S obz#rom na 5o1 Vr6ovn# s!" Srb#je

  je na$ao "a rvos5een! res!"! ! o%le"! o"l!2e o 2azn# 5reba re#na3#5#(

  =Pres!"a Vr6ovno% s!"a Srb#je1 '0+*,-B o" +)(-0(0--B( %o"#ne?

  PRI9ENA 'RIVINOG ZA'ONA 'O9I 9E VAIO U VRI9EEDOVRENjA 'RIVINOG D9E@A

  "ko se u toku izvrenja krivinog djela izmijeni krivini zakon, primjenjiese zakon koji je vaio u vrijeme dovrenja krivinog djela.

  Iz obrazloenja: lanom +))( s5av 0( 'r#v#3no% za2on#2a1 2oj# je o3eo sar#mjenom "ana )( ;( 0--;( %o"#ne1 ro#sano je "a a2o se ! 5o2! #zvr$enja 2r#v#3no%"jela #zm#jen# za2on1 r#mjenj#va4e se za2on 2oj# je va#o ! vr#jeme "ovr$enja "jela(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  4/47

  >!"!4# "a je nave"eno 2r#v#3no "jelo zlo!o5reba ovla$4enja ! r#vre"#1#zvr$eno ! er#o"! o" +(+-( 0--)( %o"#ne "o +( /( 0--/(%o"#ne1 5o je rav#lnom

  r#mjenom ma5er#jalno% rava na ra"nje o5!eno% 5rebalo r#m#jen#5# 'r#v#3n#za2on#2 # o5!eno% o%las#5# 2r#v#m zbo% 2r#v#3no% "jela zlo!o5reba ovla$4enja !

  r#vre"# #z 3lana 0B

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  5/47

  ra"nje os!8eno% 2ao je"no 2r#v#3no "jelo ne"avanja #z"ravanja #z 3l( 00+( s5( +('r#v#3no% za2on#2a ! ro"!enom 5rajanj!1 b!"!4# "a je ! ravnoj 5eor#j# # s!"s2oj

  ra2s# o$5e r#6va4eno s5anov#$5e "a a2o se ne "aje #z"ravanje za v#$e l#&a os5oj#s5#&aj onol#2o 2r#v#3n#6 "jela 2ol#2o #ma 2or#sn#2a #z"ravanja1 bez obz#ra na 5o "a l#

  obaveza #z"ravanja za v#$e l#&a ro#z#laz# #z je"ne #l# v#$e s!"s2#6 o"l!2a1 o"nosnooravnanja( Os#m 5o%a1 re#na3enje je #zvr$eno s!ro5no o"re"b# 3l( ;*( s5( 0('r#v#3no% za2on#2a ! 2ojem se navo"# "a 2r#v#3na "jela !ravljena ro5#v l#3nos5#mo%! 3#n#5# ro"!eno 2r#v#3no "jelo samo a2o s! !3#njena rema #s5om l#&!(Pre"lo#o je "a ovaj s!" za65jev !va# # !5vr"# "a je "r!%os5eenom res!"om

  ovr#je8en za2on ! 2or#s5 o2r#vljeno%(

  Ovaj s!" je razmo5r#o s#se re"me5a # ojen#o navo"e #zn#je5e ! za65jev! zaza$5#5! za2on#5os5#1 a je na$ao "a je za65jev osnovan(

  Prema 3#njen#3nom !5vr8enj! rvos5eeno% s!"a o2r#vljen# V(D( je o%la$en2r#v#m za5o $5o o" av%!s5a mjese&a 0--0( %o"#ne ne "aje #z"ravanje za l#&a 2oja je oza2on! "!an "a #z"rava # 5o za svoj! malolje5n! "je&! V(D1 N( # ( #z 'o5ora1 !#znos! o" )-- D mjese3no1 a 5a "!nos5 je !5vr8ena #zvr$nom o"l!2om s!"a # 5o

  res!"om o razvo"! bra2a Osnovno% s!"a ! 'o5or! P( br( +..,-- o" 0;(-/(0---(%o"#ne1 2ojom je obavezan "a sva2omjese3no "or#nos# #z"ravanj! svoje malolje5ne"je&e ! #znos! o" )-- D1 2oj# 4e "ava5# na r!2e za2ons2e zas5!n#&e malolje5ne"je&e V(O( # 5o naj2asn#je "o sva2o% e5o% ! mjese&!(

  Nas!ro5 rav#lnom za2lj!32! rvos5eeno% s!"a 2oj# je na$ao "a ! ra"njamao2r#vljeno% s5oje elemen5# 5r# 2r#v#3na "jela ne"avanja #z"ravanja #z 3l( 00+( s5( +('r#v#3no% za2on#2a1 "r!%os5een# s!" je s5anov#$5a "a se ra"# o je"nom 2r#v#3nom"jel! ne"avanja #z"ravanja #z 3l( 00+( s5( +( 'r#v#3no% za2on#2a ! ro"!enom5rajanj!( Po nalaenj! ovo% s!"a1 o%re$an je s5av "r!%os5eeno% s!"a ! o%le"!

  ravne o&jene ra"nj# o2r#vljeno% b!"!4# "a #zbje%avanje "avanja #z"ravanja za v#$e"je&e #l# v#$e l#&a1 rema 2oj#m je !5vr8ena "!nos5obaveza #z"ravanja1 vr$# se !realnom s5#&aj!1 a je !3#njeno onol#2o 2r#v#3n#6 "jela 2ol#2o #ma l#&a 2oj# je !3#n#la&"!an "a #z"rava( Ta2o8e1 "r!%os5een# s!" je o%re$no r#m#jen#o o"re"b! 3l( ;*( s5(0( 'r#v#3no% za2on#2a1 2ojom je ro#sano "a 2r#v#3na "jela !ravljena ro5#v l#3nos5mo%! 3#n#5# ro"!eno 2r#v#3no "jelo samo a2o s! !3#njena rema #s5om l#&!( U2on2re5nom sl!3aj! ! #5anj! s! 5r# l#&a rema 2oj#ma je !5vr8ena obaveza #z"ravanja# 2oja s! o$5e4ena ra"njama os!8eno%( S5o%a1 je osnovan za65jev Vr6ovno% "ravno%5!#o&a "a je res!"om "r!%os5eeno% s!"a ovr#je8en za2on 3l( )BB( 5a3( ;( Z'P # ;*(s5( 0( 'r#v#3no% za2on#2a ! 2or#s5 os!8eno%1 2a"a je V(D( os!8en za je"no 2r#v#3no"jelo(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  6/47

  Sa #zn#je5#6 razlo%a1 ovaj s!" je !va#o za65jev za za$5#5! za2on#5os5# # na osnov!3l( ;))( s5( +( Z'P1 o"l!3#o 2ao ! #zre ove res!"e1 ne "#raj! ! ravosnan! res!"!V#$e% s!"a ! Po"%or# 2ojom s! ra"nje os!8eno% o%re$no ravno 2val##2ovane 2ao

  je"no 2r#v#3no "jelo ne"avanja #z"ravanja #z 3l( 00+( s5( +( 'r#v#3no% za2on#2a !

  ro"!enom 5rajanj!(=Pres!"a Vr6ovno% s!"a R7G1 'zz( br( +

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  7/47

  =Pres!"a Vr6ovno% s!"a 7rne Gore1 '( 0,++ o" +;( )( 0-++?

  PRE'ORAENjE GRANI7A NUNE OD>RANE

  $ostoji prekoraenje granica nune odbrane kada okrivljeni odbijajui od

  sebe istovremeni protivpravni napad oteenog, koji se sastojao u udaranjupesnicama, noem oteenom zada vie udaraca od koji je kod ovoga nastupilasmrt.

  Iz obrazloenja:

  7#jene4# navo"e o"brane o2r#vljen#6 # sve rove"ene "o2aze Aelaon# s!" je!5vr"#o "a se #zme8! o$5e4eno% >( # o2r#vljeno% (1 sa je"ne s5rane # sa "r!%e s5raneo2r#vljen#6 T( # N( o"v#jala re#r2a1 "a je o$5e4en# >( !!5#o o2r#vljenom T( oz#v na

  #z#32# obra3!n !!4!j!4# m! r#je3# H6o4e$ l# "a se b#jemoH1 "a je o2r#vljen# N( s5ao#zme8! nj#6 "voj#&e # re"!zeo ra"nje ! lj! sre3avanja 5!3e1 "a je 5a"a o2r#vljen# (zao3eo 5!3! !"araj!4# o2r#vljeno% N( na na3#n o#san ! #zre ob#jane res!"e o"5a32om )1 "a je o5om o$5e4en# >( naao o2r#vljeno% T( na na3#n o#san ! #zre #s5e

  o" 5a32om +1 5e "a je o2r#vljen# T( o"b#jaj!4# o" sebe 5aj ro5#vravn# naa"1 analaze4# se ! s5anj! ja2e reas5# #zazvane naa"om o$5e4eno% >(1 2!6#njs2#m noemza"ao v#$e !"ara&a o$5e4enom >( nanose4# m! ovre"e o" 2oj#6 je 2o" ovo%anas5!#la smr5(

  U5vr"#v$# 5a2vo 3#njen#3no s5anje osnovano "r!%os5een# s!" ob#janomres!"om za2lj!3!je "a je naa" o$5e4eno% >( b#o s5varan # ro5#vravan !smjeren na!%roavanje 5jelesno% #n5e%r#5e5a o2r#vljeno% T(1 2oj# #s5# n#je #srovorao1 n#5#"or#n#o "a "o #s5o% "o8e na b#lo 2oj# na3#n1 "a je on o2r#vljen# T( "o2 je 5aj naa"5rajao 2!6#njs2#m noem nan#o ovre"e o$5e4enom1 5e "a 5a o"brana n#je b#lasrazmjerna sa naa"om o$5e4eno%( U5vr"#v$# 5a2vo 3#njen#3no s5anje1 rav#lno je"r!%os5een# s!" r#m#jen#o 3lan +- s5( ) 'Za1 jer je ! 2on2re5nom sl!3aj! os5ojao

  ro5#vravn# naa" o$5e4eno%1 a o2r#vljen# re"!zeo ra"nje ! lj! o"b#janja#s5ovremeno% ro5#vravno% naa"a # r# 5om nalaze4# se ! s5anj! ja2e reas5##zazvane 5#m naa"om re2ora3#o %ran#&e n!ne o"brane s obz#rom na !o5r#jebljeno

  sre"s5vo # broj za"a5#6 !"ara&a( Ner#6va5lj#v# s!1 za5o1 navo"# o"#%n!5o% za65jeva "aje o3#njena ovre"a 3lana +- 'Za(

  =Pres!"a Vr6ovno% s!"a 7rne Gore1 'zz( +,+) o" +.( 0( 0-+)?

  ZASTAR9E@OST 'OD PRODUENOG 'RIVINOG D9E@A

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  8/47

  %od produenog krivinog djela zastarjelost se rauna za svaku pojedinanuradnju koja ulazi u sastav produenog krivinog djela.

  Iz obrazloenja:

  Iz res!"e Osnovno% s!"a ro#zlaz# "a s! ra"nje o5!eno% #zvr$ene !vremens2om er#o"! o" +*(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  9/47

  o nalaenj! ovo% s!"a1 zas5ar#jevanje n#je 5e2lo za vr#jeme o" 0-( +( 0--

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  10/47

  za2on#2a1 a s5o%a n#je osnovan navo" #z za65jeva "a je o2r#vljen# b#o ! neo52lonj#vojs5varnoj zabl!"#(

  =Pres!"a Vr6ovno% s!"a 7rne Gore1 'z( 0.,++ o" /( ;( 0-++?

  NOVANA 'AZNA

  #skljuena je svaka mogunost izricanja novane kazne kao glavne kazne,kada su za krivino djelo kumulativno propisane kazna zatvora i novana kazna.

  Iz obrazloenja:

  Neosnovano se ! za65jev! za za$5#5! za2on#5os5# !2az!je "a s! n#es5een# s!"ov#

  ! 2or#s5 o5!eno% !3#n#l# ovre"! 'r#v#3no% za2on#2a #z 3l( );( # )*( s5( 01 5#me $5o s!o5!enom za 2r#v#3no "jelo !5aja oreza # "or#nosa #z 3l( 0

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  11/47

  Imaj!4# ! v#"! re"nje1 n#es5een# s!"ov# s! rav#lno za2lj!3#l# "a !slovna os!"a2ojom je !5vr8ena 2azna za5vora re"s5avlja %lavn! 2r#v#3n! san2j!1 "o2 se nov3ana2azna ojavlj!je 2ao sore"na 2azna( Prema 5ome1 n#je !3#njena ovre"a o"re"aba #z3l( );( 'Za1 jer nov3ana 2azna1 !z #zre3en! !slovn! os!"! 2ao samos5aln! 2r#v#3n!

  san2j!1 n#je mo%la b#5# %lavna1 ve4 samo sore"na 2azna(=Pres!"a Vr6ovno% s!"a 7rne Gore1 'zz( +/,++ o" +*( +0( 0-++?

  NEOGUCNOST U>@AAVANjA PRAVOSNANO IZREENE 'AZNE

  %ada je okrivljenom za uinjeno krivino djelo izreena najmanja mjerakazna zatvora u trajanju od est mjeseci, po zakonu kazna se vie ne moeublaavati.

  Iz obrazloenja:

  Prema o"re"b# 3lana ;))( Z'Pa1 !blaavanje ravnosnano #zre3ene 2azne 2ojan#je #zvr$ena1 o"nosno #z"rana1 "ozvoljeno je 2a" se o ravnosnanos5# res!"e

  ojave o2olnos5# 2oj#6 n#je b#lo 2a" se #zr#&ala res!"a #l# s!" za nj#6 n#je znao #a2o s!os5ojale1 a one b# o3#%le"no "ovele "o blae os!"e(

  Za 2r#v#3no "jelo neovla$4ena ro#zvo"nja1 "ranje # s5avljanje ! rome5 oojn#6"ro%a #z 3l( )-- s5( + 'r#v#3no% za2on#2a ro#sana je 2azna za5vora o" "v#je "o "ese5%o"#na(

  e8!5#m1 os!8enom1 r#mjenom o"re"aba o !blaavanj! 2azne #z 3l( ;/ # ;RANA

  una odbrana je ona odbrana koje je neopodno potrebna da uinilac odsvog dobra ili dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeiprotivpravni napad.

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  16/47

  Iz obrazloenja: O"re"bom 3lana +-( s5( 0( 'Z ro#sano je "a je n!na o"branaona o"brana 2oje je neo6o"no o5rebna "a !3#n#la& o" svo% "obra #l# "obra "r!%o%o"b#je #s5ovremen# #l# neosre"no re"s5oje4# ro5#vravn# naa"( Iz ova2ve "e#n#jen!ne o"brane ro#z#laz# "a je ro5#vravn# naa" o"re8eno% l#&a 2oj# je !smjeren na

  "obro naa"n!5o% #l# na "obro "r!%o% l#&a1 rva re5os5av2a za r#mjen! ovo%#ns5#5!5a( Za r#mjen! ovo% #ns5#5!5a 5a2o8e je o5rebno "a naa"n!5# #l# l#&e 2oje bran#"r!%o% o" 5a2vo% naa"a1 re"!z#ma o"bran! "o2 naa" 5raje( Da2le1 "a je o"b#janjenaa"a #s5ovremeno s naa"om #l# even5!alno "a se re"!z#ma r#je naa"a 2oj#neosre"no re"s5oj#( Na2on $5o s! #s!njen# ov# !slov# o&jenj!je se srazmjernos5

  ro5#vravno% naa"a # o"brane na 2oj! naa"n!5# #ma ravo( U sl!3aj! os5ojanjanesrazmjere #zme8! ro5#vravno% naa"a # o"brane1 "olaz# ! obz#r r#mjena s5( )( 3l(+-( 'Z1 5j( "a se ra"nja naa"n!5o% 2ojom je o"b#jaj!4# naa" os5var#o elemen5e2r#v#3no% "jela jen# 2ao re2ora3enje n!ne o"brane1 2oje "aje mo%!4nos5 blae%2anjavanja1 a ! sl!3aj! "a je !3#njeno !sle" ja2e raz"raenos5# #l# reas5# #zazvanenaa"om1 mo%!4nos5 # oslobo8enja o" 2azne(

  Obrazla!4# na re56o"no nave"en# na3#n nemo%!4nos5 r#mjene #ns5#5!5a n!neo"brane1 rvos5een# s!" o3#%le"no n#je #mao re"nje ! v#"!1 a je1 o&jenj!j!4# "a

  os5oj# nesrazmjera #zme8! naa"a o$5e4eno% # nje%ovo% bra5a # o"b#janja naa"a o"s5rane o5!eno%1 r# 2om o"b#janj! naa"a je o5!en# l#$#o #vo5a o$5e4eno%1neraz!mlj#vo za2lj!3#o "a nema !slova za r#mjen! 3l( +-( 'Z1 ne "aj!4# r# 5omrazlo%e n#5# ravno o&jenj!j!4# "a l# je o5!en# 2r#v#3no "jelo #zvr$#o ! re2ora3enj!n!ne o"brane(

  =Pres!"a Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  17/47

  moe #ma5# !5#&aja na os5ojanje "jela a2o je naa"n!5# b#o ! s5anj! ne!ra3!nj#vos5#zbo% r#vremene "!$evne oreme4enos5# #l# "r!%o% b#olo$2o% osnova 2oj# #s2lj!3!je

  s#6#32e !n2je( e8!5#m 5o ! 2on2re5nom n#je sl!3aj( S 5o%a1 3#njen#&a "a je 2o"o5!eno% ! vr#jeme re"!z#manja ra"nje o"b#janja naa"a !5vr8eno s5anje b#5no

  smanjene !ra3!nj#vos5#1 moe #ma5# !5#&aja samo na o"mjeravanje 2azne1 a ne naravn# za2lj!3a2 "a "jelo 2oje m! se s5avlja na 5ere5 n#je 2r#v#3no "jelo1 2a2o seneosnovano albama o"brane o5enra(

  Prav#lan je za2lj!3a2 rvos5eeno% s!"a "a je o5!en# re2ora3#o ov! %ran#&!(Usmjeravaj!4# #$5olj r#l#2om #saljenja ! v#5alne "jelove 5#jela sa"a o2( >( # r# 5om#salj!j!4# "va roe25#la na nje%a1 o5!en# je re2ora3#o %ran#&e n!ne o"brane1 jer je#saljenjem je"no% roe25#la # 5o ! "onje "jelove 5#jelano%e1 o o&jen# ovo% s!"a1mo%ao za!5av#5# naa" ovo% o$5e4eno%1 2oj# je b#o nenaor!an # mo%ao je ovr#je"#5#o5!eno% je"#no 2a"a m! je na "o6va5 r!2e(

  =Pres!"a Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '( ;-

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  18/47

  a"e2va5na s5een! "r!$5vene oasnos5# 2r#v#3no% "jela ! #5anj! # 2r#v#3nojo"%ovornos5# o5!eno% 2ao sa#zvr$#o&a(

  =Pres!"a Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '( .0.,-* o" ;( +0( 0--*?

  POSTO9ANjE SAIZVRI@ATVA 'OD IZVRENjA 'RIVINOG D9E@A

  &a postojanje saizvrilatva nije neopodno da svi uesnici preduzimajuradnju izvrenja krivinog djela, jer se saizvriocem smatra i ono lice kojeznaajno doprinosi njegovom izvrenju, i koje preduzetom radnjom ima vlastnad djelom koje oe za svoje i svjestan je da se ono ostvaruje zajednikimdjelovanjem sa neposrednim izvriocem.

  Iz obrazloenja: Ta3no je "a ! os5!2! re" rvos5een#m s!"om n#je !5vr8eno"a je o5!en# re"!zeo ra"nj! #salj#vanja roje25#la na o$5e4ene( No1 za os5ojanjesa#zvr$#la$5va n#je neo6o"no "a sv# !3esn# re"!z#maj! ra"nj! #zvr$enja1 jer sesa#zvr$#o&em sma5ra # ono l#&e 2oje zna3ajno "or#nos# nje%ovom #zvr$enj!1 # 2oje

  re"!ze5om ra"njom #ma vlas5 na" "jelom 2oje 6o4e za svoje # svjes5an je "a se onoos5var!je zaje"n#32#m "jelovanjem sa neosre"n#m #zvr$#o&em( O"l!3no je "a sva2#!3esn#2 r!# a25#van "or#nos ! #zvr$enj! 2r#v#3no% "jela # "a os5oj# sv#jes5 !3esn#2ao sara"nj#1 o"nosno sv#jes5 "a zaje"n#32om a2jom sa os5al#m !3esn#ma #zvr$avaj!2r#v#3no "jelo1 o 3em! je rvos5een# s!" ! ob#janoj res!"# 5a2o8e "ao valjane

  razlo%e( 'a"a se sve re"nje r#m#jen# na 2on2re5an 2r#v#3no ravn# "o%a8aj1 on"a ses #zvjesno$4! moe za2lj!3#5# "a je "o2azano "a je o5!en# !3es5vovao ! 2!ov#n#voz#la # ! nabav or!ja1 5e "a se 2r#5#3ne ve3er# zaje"no sa jo$ ne2#m nalaz#o ! voz#loHGol )H( Da l# je on #l# a2 ne2o "r!%# #z voz#la !&o ! o$5e4ene1 5o n#je "o2azano1 al#

  je ova 3#njen#&a bez !5#&aja na os5ojanje 2r#v#&e o5!eno%1 jer se on svoj#m !3e$4em! 2!ov#n# voz#la # nabav or!ja1 2ao # r#s!5vom ! voz#l! 2r#5#3ne ve3er#1 zna3ajno1a mo%lo b# se re4# # o"l!3no "or#n#o #zvr$enj! "jela1 jer ra"nja nabav2a voz#la #or!ja s! ra"nje 2oj#ma je #mao vlas5 na" #zvr$enjem "jela # nje%ov#m 2on2re5n#mna3#nom #zvr$enja1 a !z 5o se sa%las#o sa "jelovanjem os5al#6 3lanova %r!e(

  Na o5!no # rav#lno !5vr8eno 3#njen#3no s5anje1 rvos5een# s!" je rav#lnor#m#jen#o 2r#v#3n# za2on#21 2a"a je o5!eno% o%las#o 2r#v#m zbo% 2r#v#3no% "jela5e$2o !b#s5vo ! o2!$aj! #z 3l( +;;( 5a3( .( ! vez# 3l( 0-( 'r#v#3no% za2on#2a 7rneGore(

  =Pres!"a Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '( .0.,-* o" ;( +0( 0--*?

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  19/47

  POSTO9ANjE SAIZVRI@ATVA U 'RIVINO D9E@U RAZ>O9NITVA

  &a postojanje saizvrilatva u krivinom djelu razbojnitva nije nuno dasvaki od izvrilaca iz grupe preuzimaju radnje izvrenja ovog krivinog djela,dovoljno je postojanje svijesti o zajednikom djelovanju, kao i to da jedni odsaizvrilaca preduzimaju radnje izvrenja krivinog djela, a drugi radnje koje nepredstavljaju radnju izvrenja, ali je u neposrednoj vezi sa istom i kojom sedoprinosi izvrenje krivinog djela.

  Iz obrazloenja:

  Neosnovano se ! alb# bran#o&a o5!eno% J( #s5#3e "a je on os5!ao 2aooma%a31 a ne 2ao #zvr$#la&1 # ! alb# bran#o&a o5!eno% Z( "a je rvos5een# s!"ro!s5#o "a na valjan na3#n !5vr"# "a l# je "jelo #zvr$eno o" s5rane v#$e l#&a #l# ! %r!#1

  a se #s5#3e "a za #zvr$enje ovo% obl#2a 2r#v#3no% "jela n#je neo6o"no "a sv# !3esn#! "jel! !o5rebljavaj! s#l! ! vr#jeme o"!z#manja 5!8e s5var#(

  Ovo #z razlo%a $5o za os5ojanje sa#zvr$#la$5va ! 2r#v#3nom "jel! razbojn#$5va n#jen!no "a sva2# o" #zvr$#la&a #z %r!e re!z#maj! ra"nje #zvr$enja ovo% 2r#v#3no%"jela "ovoljno je os5ojanje sv#jes5# o zaje"n#32om "jelovanj! =! 2on2re5nom sl!3aj!

  os5ojao je "o%ovor o zaje"n#32om #zvr$enj! 2r#v#3no% "jela1 r# 3em! s! !lo%e b#leo"#jeljene?1 2ao # 5o "a je"n# o" sa#zvr$#la&a re"!z#maj! ra"nje #zvr$enja 2r#v#3no%"jela1 a "r!%# ra"nje 2oje ne re"s5avljaj! ra"nj! #zvr$enja1 al# je ! neosre"noj vez# sa#s5om # 2ojom se "or#nos# #zvr$enje 2r#v#3no% "jela =obavje$5enje o 2re5anj!o$5e4eno%1 nabav2a or!ja1 2ao # r#6va5anje l#&a sa mjes5a #zvr$enja 2r#v#3no% "jela1zaje"n#32a o"jela ro5#vravno o"!ze5o% nov&a?1 a "a sv# o5!en# b!"! sa#zvr$#o! ovom 2r#v#3nom "jel!( A1 s obz#rom na broj #zvr$#la&a o5!en#61 jasno je "a s!#s5#1 #zvr$avaj!4# 2r#v#3no "jelo #s5o 65jel# 2ao svoje1 5e s! os5!al# ! %r!#(

  Na o5!no # rav#lno !5vr8eno 3#njen#3no s5anje rvos5een# s!" je rav#lnor#m#jen#o 'r#v#3n# za2on#2 2a"a je ra"nje o5!en#61 bl#e o#sane ! #zrervos5eene res!"e ravno 2val##2ovao 2ao 2r#v#3no "jelo razbojn#$5vo #z 3l( 0;0(s5( ;( ! vez# s5( +( 'Za1 5a2o "a n#jes! osnovan# n# alben# navo"# "a je ob#janom

  res!"om ovr#je8en 'r#v#3n# za2on#2 na $5e5! o5!en#6(

  =Pres!"a Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '( +0-,+) o" +( ;( 0-+)?

  ZASTAR9E@OST IZVRENjA 'AZNE ZATVORA

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  20/47

  #zreena presuda ne moe se izvriti kad je proteklo 10 godina od osude nakaznu zatvora preko 2 godina, a zastarjelost izvrenja kazne nastaje u svakomsluaju kad protekne dvostruko vrijeme koje se po zakonu trai za zastarjelostizvrenja kazne za predmetno krivino djelo.

  Iz obrazloenja:

  Po nalaenj! ovo%a s!"a1 rav#lno je rvos5een# s!" !5vr"#o "a n#je nas5!#lazas5arjelos5 #zvr$enja #zre3ene 2azne za5vora o ravnosnanos5# #zre3ene res!"eAelaono% s!"a ! R#m!1 2a2o je 3lanom +0< s5( + 5a3( ) 'r#v#3no% za2on#2a 7rneGore re"v#8eno "a se #zre3ena res!"a ne moe #zvr$#5# 2a" je ro5e2lo +- = "ese5?%o"#na o" os!"e na 2azn! za5vora re2o / =e5 ? %o"#na1 a 3lanom +0. s5( < 'Za 7G

  je re"v#8eno "a zas5arjelos5 #zvr$enja 2azne nas5aje ! sva2om sl!3aj! 2a" ro5e2ne"vos5r!2o vr#jeme 2oje se o za2on! 5ra# za zas5arjelos5 #zvr$enja 2azne za

  re"me5no 2r#v#3no "jelo( Zas5arjelos5 #zvr$enja 2azne vezana je za ravnosnanos5s!"s2e o"l!2e 2ojom je #zre3ena1 a 2a2o je ! 2on2re5nom res!"a Aelaono% s!"a !R#m! o" )( +0( +***( %o"#ne os5ala ravnosnana 0.( #jelom Polj! sasl!$an je 2ao o2r#vljen# "ana *( ;(0-+)( %1 5o nar#je" nave"ene 3#njen#&e !2az!j! "a n#je nas5!#la asol!5nazas5ar#jelos5 #zvr$enja 2r#v#3no% %onjenja(

  =Pres!"a Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '#( 0-+,+) o" +

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  21/47

  o3#nje o" "ana 2a"a je 2r#v#3no "jelo !3#njeno1 a o"re"bom s5( B( #s5o% 3lana "azas5arjelos5 2r#v#3no% %onjenja nas5aje ! sva2om sl!3aj! 2a" ro5e2ne "vos5r!2ovr#jeme 2oje se o za2on! 5ra# za zas5arjelos5 2r#v#3no% %onjenja(

  Po$5o se ro"!eno 2r#v#3no "jelo ! sm#sl! 3l( +))( s5( 0( 'Za sma5ra #zvr$en#m2a"a je #zvr$#la& re"!zeo osle"nj! ra"nj! 2oja !laz# ! o2v#r 5o% "jela1 ! 2on2re5nomsl!3aj! osle"nja ra"nja re"!ze5a )+( .( 0--

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  22/47

  =Pres!"a Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '( 00-,+0 o" 0+(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  23/47

  D(1 a ravno 2val##2!je o" s5rane sejalno% 5!#o&a 2ao 2r#v#3no "jelo s5varanje2r#m#nalne or%an#zaje #z 3l( ;-+a? s5( 0 ! vez# sa s5( + 'Za1 nes!mnj#vo ro#z#laz# "a! vr#jeme #zvr$enja "jela1 2r#v#3no "jelo #z 3l( ;-+a? n#je b#lo ro#sano 2ao 2r#v#3no"jelo( Re5roa25#vna r#mjena 'r#v#3no% za2on#2a je zabranjena1 os#m a2o je ! #5anj!

  za2on 2oj# je bla# za !3#n#o&a1 $5o ! 2on2re5nom n#je sl!3aj( Da2le1 sejalno5!#la$5vo n#je mo%lo na "jelo o5!eno% D( 2oje je even5!alno re"!zeo ! er#o"! o"0--B( "o maja 0--*( %o"#ne r#m#jen#5# Za2on#2 #z 0-+-( %o"#ne1 ve4 je s6o"no 3l( +))s5( +1 5j( s5( 0 'Za1 b#o "!an r#m#jen#5# Za2on#2 2oj# je va#o ! vr#jeme "ovr$enja"jela =s obz#rom na 5o "a se ra"# o "jel! 3#j#m #zvr$enjem nas5aje 5rajno ro5#vravnos5anje1 a b# se #malo sma5ra5# "a se "jelo vr$# 5o2om 5rajanja 5a2vo% s5anja1 $5o je o"zna3aja s obz#rom na 5o "a je ! er#o"! vr$enja "jela1 "o$lo "o #zmjene Za2on#2a 0--.( %o"#ne?( S5o%a je na ra"nje o5!eno% 5rebalo r#m#jen#5# 'r#v#3n# za2on#2 =Sl(l#s5 B-,-) +),-; ;B,-

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  24/47

  O"re"bom 3l( ;.( s5( ) 'Za o"re8eno je "a 4e s!" nov3an! 2azn!1 2ao sore"n!2azn!1 #zre4# a2o je !5vr8ena # za je"no 2r#v#3no "jelo ! s5#&aj!( Sore"na 2azna se!5vr8!je !z oje"#na3n! 2azn! za 2r#v#3no "jelo ! s5#&aj! za 2oje je za2onomo"re8ena 2ao sore"na 2azna( Izre3ena je"#ns5vena 2azna ne moe sa"ra5# n#$5a

  re2o ono%a $5o je !5vr8eno za oje"#na3na 2r#v#3na "jela ! s5#&aj!(=Rje$enje Aelaono% s!"a 7rne Gore1 's( 0,+0 o" )-( /( 0-+0?

  OD9ERAVANjE 'AZNE O@A'AVA9UCE O'O@NOSTI

  3injenica da je prvostepeni sud previe u korist nekog optuenog, vrednovaoolakavajue okolnosti, ne daje mogunost drugostepenom sudu, kada nijeizjavljena alba na tetu tog optuenog, da preinai prvostepenu presudu poslubenoj dunosti.

  Iz obrazloenja: Prav#lno !2az!je bran#la& "a rvos5een# s!" n#je na #s5# na3#nvre"novao #s5e ola2$avaj!4e o2olnos5# 2oje s! !5vr8ene na s5ran# o5!eno% '( #o5!eno% @j(1 5e "a je o5!enom @j(1 #s5e ola2$avaj!4e o2olnos5# jen#o 2ao naro3#5oola2$avaj!4e # #zre2ao m!1 r#mjenom o"re"b# o !blaavanj!1 2azn! #so" ro#sano%

  osebno% m#n#m!ma1 a 5o n#je !4#n#o ! o"nos! na o5!eno% '( =oboj# !5vr8ene 2aoola2$avaj!4e o2olnos5# ran#ja neos!8#vanos5 # rela5#vna mla"os5 # o"s!s5voo5eavaj!4#6 o2olnos5#?(

  Dr!%os5een# s!" ! vez# sa re"nj#m sma5ra o5rebn#m !2aza5# sle"e4e: 3#njen#&a"a je rvos5een# s!" rev#$e ! 2or#s5 ne2o% o5!eno%1 vre"novao ola2$avaj!4eo2olnos5#1 ne "aje mo%!4nos5 "r!%os5eenom s!"!1 2a"a n#je #zjavljena alba na $5e5!5o% o5!eno%1 "a re#na3# rvos5een! res!"! o sl!benoj "!nos5#(

  Ta2o4e1 "r!%os5een# s!" sma5ra o5rebn#m !2aza5# "a1 s!v#$e bla%a 2azna#zre3ena je"nom o5!enom1 ne samo "a ne obavez!je1 ve4 ne 3#n# n# orav"an#m1 "a"r!%os5een# s!" os5al#m o5!en#ma1 2azne 2oje s! o"mjerene rav#ln#mvre"novanjem o2olnos5# 2oje !5#3! na v#s#n! 2azne1 smanj!je na osnov! ova2vo%!ore8#vanja( Da2le1 alba bran#o&a o5!(no% '( ! o"nos! na o"l!2! o 2azn# se

  o2azala nesonovana1 jer je #zre3na 2azna ! 5rajanj! o" 0 %o"#ne # < mjesea"e2va5na 2on2re5noj oasnos5# re"me5no% "jela # ovo% o5!eno% 2ao #zvr$#o&a #njome se moe os5var#5# sv6ra sejalne # %eneralne revenje(

  =Pres!"a Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '( B/),-* o" ++( )( 0-+-?

  ODERAVANjE 'AZNE O@A'AVA9UCE O'O@NOSTI

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  25/47

  $riznanje optuenog da je izvrio krivino djelo i izraeno kajanje,predstavljaju olakavajue okolnosti koje se moraju uzeti prilikomodmjeravanja kazne.

  Iz obrazloenja: Pres!"om V#$e% s!"a o5!en# je o%la$en 2r#v#m za 2r#v( "jelo5e$2o "jelo ro5#v bezbje"nos5# javno% saobra4aja #z 3l( );. s5( 0 ! vez# 3l( ))* s5( +'Za1 3#njen#3no o#sano ! #zre rvos5eene res!"e # os!8en na 2azn! za5vora !5rajanj! o" ; =3e5#r#? %o"#ne ! 2oj! 2azn! m! je !ra3!na5o vr#jeme 2oje je roveo !

  r#5vor!(

  Is#5!j!4# rvos5een! res!"! ! "#jel! o"l!2e o 2azn# Aelaon# s!" !5vr8!je "aje alba bran#o&a osnovana( Prvos5een# s!" je rav#lno !5vr"#o sve 3#njen#&e #o2olnos5# 2oje #maj! !5#&aja na o"mjeravanje 2azne al# #6 n#je rav#lno vre"novao(

  Na#me1 rvos5een# s!" je !5vr"#o "a je o5!en# r#znao 2r#v#3no "jelo # #zraz#o

  2ajanje1 al# 5e 3#njen#&e n#je vre"novao 2o" o"l!3#vanja o 2azn#( Ta2o8e 3#njen#&a "aje o5!en# o5a& 5roje malolje5ne "je&e1 "a2le 6ran#la& oro"#&e1 5e !vaavaj!4#3#njen#&! "a je o$5e4en# b#o o" "ejs5vom al2o6ola1 zbo% 3e%a je "or#n#o nas5!anj!5ee osle"#&e re"me5no% "jela1 jes! o2olnos5# 2oje je 5rebalo # ore" ran#jeos!8#vanos5# o5!eno%1 v#$e vre"nova5# ! 2or#s5 o5!eno%( Prav#lnom o&jenom ov#6ola2$avaj!4#6 o2olnos51 !z o&jen! ran#je os!8#vanos5# 2ao o5eavaj!4e1 valjalo jeo5!eno% os!"#5# na 2azn! za5vora ! 5rajanj! o" ) =5r#? %o"#ne # < =$es5? mjese(Ovom 2aznom za5vora os5var#4e se svr6a 2anjavanja ! v#"! sejalne # %eneralne

  revenje( S 5o%a je "r!%os5een# s!" !vaavaj!4# alb! bran#o&a re#na3#o

  rvos5een! res!"! # o5!eno% os!"#o na 2azn! za5vora ! 5rajanj! o" ) =5r#? %o"#ne #< =$es5? mjese ! 2oj! m! je !ra3!nao vr#jeme 2oje je roveo ! r#5vor!(

  =Pres!"a Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '( *;,+- o" 0)( )( 0-+-?

  OD9ERAVANjE 'AZNE OTEAVA9UCE O'O@NOSTI

  e moe se kao oteavajuu okolnost uzeti to to se oteeni pridruiokrivinom gonjenju, a koja okolnost je imala uticaja na odmejravanje kazneoptuenom u pravcu vee mjere.

  Iz obrazloenja: Prvos5een# s!" je o%re$no jen#o 2ao o5eavaj!4! o2olnos5 5o$5o se o$5e4en# r#"r!#o 2r#v#3nom %onjenj!1 a 2oja o2olnos5 je #mala !5#&aja nao"mejravanje 2azne o5!enom ! rav&! ve4e mjere( Pr# 5ome rvos5een# s!" n#je !"ovoljnoj mjer# vre"novao oro"#3ne r#l#2e o5!eno%1 a na#me "a je o5a& 3e5voromalolje5ne "je&e(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  26/47

  Prav#ln#m vre"novanjem ove ola2$avaj!4e o2olnos5#1 a ! o"s!s5v! re56o"nonave"ene o2olnos5# 2ao o5eavaj!e1 rav#lno o"mjerena 2azna za5vora 2ojom 4e seos5var#5# svr6a sejalne # %eneralne revenje je 2azna za5vora ! 5rajanj! o" ) =5r#?%o"#ne( S 5o%a je Aelaon# s!"1 !vaavja!4# alb! bran#o&a re#na3#o rvos5een!

  res!"! na na3#n 2a2o je 5o nave"eno ! #zre ove res!"e( U #zre3en! 2azn!o5!enom je !ra3!na5o vr#jeme 2oje je roveo ! r#5vor! s6o"no 3l(/+ 'Z a(

  =Pres!"a Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '( **,+- o" .( ;( 0-+-?

  RANI9A OSUJIVANOST OPTUENOG 'AO OTEAVA9UCA O'O@NOST

  anija osuivanost optuenog ne moe se uzeti kao oteavajua okolnost,kada je po ranije pravosnanim presudama za kazne zatvora nastala zakonskareabilitacija u smislu lana 114. st. *. ta. / %&!a.

  Iz obrazloenja:

  Osnovano se ! alb# o2r#vljeno% navo"# "a je rvos5een# s!" o%re$no jen#oran#j! os!8#vanos5 o5!eno% 2ao o5eavaj!4! o2olnos51 s obz#rom na 5o "a o ran#je

  ravosnan#m res!"ama za 2azne za5vora o 5#m res!"ama ! 5rajanj! o" + =je"ne ?%o"#ne ='( br( +;@AAVANjE 'AZNE

  %azna po mjeri moe se ublaiti, izmeu ostalog, i kada se utvrde naroitoolakavajue okolnosti.

  Iz obrazloenja: Pres!"om V#$e% s!"a o5!en# je o%la$en 2r#v#m za 2r#v#3no"jelo neovla$4ena ro#zvo"nja1 "ranje # s5avljanje ! rome5 oojn#6 "ro%a #z 3l( )--s5( 0 'Za # 2r#v#3no% "jela ne"ozvoljeno "ranje or!ja # e2sloz#vn#6 ma5er#ja #z 3l(;-) s5( + 'Za1 za 2oja 2r#v#3na "jela s! m! re56o"no !5vr8ene 2azne # 5o za2r#v("jelo #z 3l( )-- s5( 0 'Za 2azna za5vora ! 5rjanj! o" o" < =$es5? mjese a za 2r#v("jelo #z 3l( ;-) s5( + 'Za 2azna za5vora ! 5rajanj! o" 0 ="va? mjese&a # os!8en na

  je"#ns5ven! 2azn! za5vora ! 5rajanj! o" B =se"am? mjese(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  27/47

  Daj!4# razlo%e za o"l!2! o !5vr8#vanj! oje"#na3n#6 2azn#1 rvos5een# s!" seoz#va na 3l( ;/ # ;< 'Z1 "a2le o"re"be o !blaavanj!1 r# 3em! navo"# "a je !bla#o2azn! jer s! 2o" o5!eno% rona8ene o2olnos5# 2oje je jen#o 2ao ola2$avaj!4e(Ova2v# razloz# s! neraz!mlj#v#1 jer se 2azna moe o mjer# !bla#5#1 #zme8! os5alo%1

  2a"a se !5vr"e naro3#5o ola2$avaj!4e o2olnos5#( U5vr8enje samo ola2$avaj!4#6o2olnos5# # oz#vanje na o"re"be o !blaavanj! 2azne o osnov! nj#61 me8!sobno jero5#v!rje3no( Uz 5o o"re"be o !blaavanj! rvos5een# s!" n#je naveo ! #zreres!"e1 a je 5#me # #zre2! !3#n#o ro5#v!rje3nom razloz#ma(

  =Rje$enje Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '( .*,+- o" +/( ;( 0-+-?

  IZRI7ANjE 9EDINSTVENE 'AZNE ZA 'RIVINA D9E@A IZVRENA USTI7A9U

  %ada je okrivljenom, za jedno krivino djelo utvrena kazna zatvora prekoest mjeseci, a za drugo krivino djelo kazna zatvora u trajanju od )0 dana, nijeiskljuena mogunost izricanja jedinstvene kazne.

  Iz obrazloenja: U2az!je se rvos5eenom s!"! "a n#je #s2lj!3ena mo%!4nos5#zr#&anja je"#ns5vene 2azne za 2r#v#3na "jela #zvr$ena ! s5#&aj! # 5o b#lo ! os5!2! !2om se je"#ns5veno s!"# o2r#vljenom1 b#lo r#mjenom 3l( /-( 'Z1 ! je"nom o"re"ovn#6 os5!a2a1 b#lo ! neravom onavljanj! os5!2a1 o 3em! je ov"je r#je3(

  Na#me1 2a"a je o2r#vljenom1 za je"no 2r#v#3no "jelo !5vr8ena 2azna za5vora re2o ar!(>!"!4# "a o"re"ba 3l( +0+( 'Za ro#s!je "a se o"nos#o&! molbe moe "a5#re6ab#l#5aja 2a"a je v#$e !5a os!8#van samo a2o s! #s!njen# # !slov# #z 3l( ++*( #!slov# #z 3l( +0-( 'Za1 5o ne#s!njenje !slova #z 3l( ++*( 'Za onemo%!4ava "a se

  r#mjenom 3l( +0+( 'Za1 o"nos#o&! molbe "a re6ab#l#5aja(

  =Rje$enje Aelaono% s!"a 7rne Gore1 '( +B+,+) o" +/( .( 0-+)?

  SUDS'A REA>I@ITA7I9A

  -udska reabilitacija moe se dati licu koje je osueno na kaznu zatvorapreko jedne do dvije godine, ako isto u roku od pet godina od dana kada je takazna izdrana, zastarjela ili oprotena, ne uini novo krivino djelo.

  Iz obrazloenja:

  l( +0-( s5( +( 'Za1 ro#sano je "a se s!"s2a re6ab#l#5aja moe "a5# l#&! 2oje jeos!8eno na 2azn! za5vora re2o je"ne "o "v#je %o"#ne1 a2o #s5o ! ro2! o" e5 %o"#nao" "ana 2a"a je 5a 2azna #z"rana1 zas5arjela #l# oro$5ena1 ne !3#n# novo 2r#v#3no"jelo( Imaj!4# ! v#"! nave"en! za2ons2! o"re"b!1 5e !5vr8eno 3#njen#3no s5anje1

  rav#lno je rvos5een# s!" za2lj!3#o "a n#s! #s!njen# !slov# za s!"s2! re6ab#l#5aj!1jer n#je ro5e2lo vr#jeme o" / =e5? %o"#na1 o" 2a"a je os!8en# #z"rao 2azn!( I os5anov#$5! ovo% s!"a ! 2on2re5nom sl!3aj! ro2 s!"s2e re6ab#l#5aje o3eo je 5e4# o"+

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  30/47

  Iz obrazloenja: Sa%lasno 3lan! ;*( s5( +( 'Z1 ro"!eno 2r#v#3no "jelo 3#ne v#$e#s5#6 #l# #s5ovrsn#6 2r#v#3n#6 "jela !3#njen#6 ! vremens2oj ovezanos5# o" s5rane #s5o%!3#n#o&a # 2oja re"s5avljaj! &jel#n! zbo% os5ojanja najmanje "v#je o" slje"e4#6s#5!aja: #s5ovje5nos5# o$5e4eno%1 #s5ovrsnos5 re"me5a "jela1 2or#$4enja #s5e s#5!aje

  #l# #s5o% 5rajno% o"nosa1 je"#ns5vo mjes5a #l# ros5ora #zvr$enja "jela #l# je"#ns5veno%!m#$ljaja( Pob#janom res!"om je !5vr8eno "a je o5!en# ! er#o"! 0- 0+

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  31/47

  &astarijevanje krivinog gonjenja se prekida svakom procesnom radnjomkoja se preduzima radi otkrivanja krivinog djela ili radi otkrivanja i gonjenjauinioca zbog uinjenog krivinog djela, a prekidom zastarijevanje poinjeponovo da tee.

  Iz obrazloenja:

  lanom +0; s5( / 'Za 7G ro#sano je "a se 2r#v#3no %onjenje ne moere"!ze5# 2a"a ro5e2ne e5 %o"#na o" #zvr$enja 2r#v#3no% "jela za 2oje se o za2on!moe #zre4# 2azna re2o e5 %o"#na( O2r#vljenom je s5avljeno na 5ere5 "a je #zvr$#o2r#v#3no "jelo als##2ovanje #srave #z 3l( ;+0 s5( 0 ! vez# sa s5( + 'Za 7G1 za 2oje se

  o za2on! moe #zre4# 2azna za5vora o" 5r# mjese&a "o e5 %o"#na( lanom +0/ s5( ;'Za 7G ro#sano je "a se zas5ar#jevanje re2#"a sva2om ro&esnom ra"njom 2ojase re"!z#ma ra"# o52r#vanja 2r#v#3no% "jela #l# ra"# o52r#vanja # %onjenja !3#n#o&a

  zbo% !3#njeno% 2r#v#3no% "jela1 "o2 je s5( < #s5o% 3lana ro#sano "a sva2#m re2#"omzas5ar#jevanje o3#nje onovo "a 5e3e(

  Uv#"om ! s#se re"me5a v#je4e ovo% s!"a je !5vr"#lo "a je o2r#vljen# #zvr$#ore"me5no 2r#v#3no "jelo "ana1 +-( /( 0--B( %o"#ne1 a "a je #s5ran# s!"#ja Osnovno%s!"a #z"ao nare"b! o" +/( +0( 0-++( %o"#ne za #z!z#manje 2omle5ne or#%#nalne"o2!men5aje 2o" N( ( b(1 2oj! "o2!men5aj! je r#2!#o # o!n#o o2r#vljen#1 a !lj! real#zaje re"me5no% 2re"#5a( Da2le1 2a2o je ! 2on2re5nom sl!3aj! rvos5een#s!" ! lj! o52r#vanja 2r#v#3no% "jela #l# o52r#vanja # %onjenja !3#n#o&a zbo% !3#njeno%

  2r#v#3no% "jela1 #z"ao nare"b! za #z!z#manje 2omle5ne or#%#nalne "o2!men5aje 2o"N( (b(1 5o je #z"avanjem re"me5ne nare"be re2#n!5 5o2 ro2a zas5arjelos5# 2r#v#3no%%onjenja1 a 2oj# je na2on 5o% re2#"a oe5 o3eo "a 5e3e( S5o%a1 v#je4e ovo% s!"analaz# "a je rvos5een# s!" o%re$no #zveo za2lj!3a2 "a je nas5!#la zas5arjelos52r#v#3no% %onjenja za "jelo als##2ovanje #srave #z 3l( ;+0 s5( 0 ! vez# sa s5( + 'Za7G1 2oje je o2r#vljenom s5avljeno na 5ere51 a 2oje je #zvr$eno "ana +-( /( 0--B(%o"#ne1 a je ! o"b#jaj!4em "#jel! !va#lo alb! O"5 ! # !2#n!lo ob#jan! res!"! #

  re"me5 vra5#lo na onovno s!8enje(

  =Pres!"a V#$e% s!"a ! >#jelom Polj!1 '(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  32/47

  Iz obrazloenja:

  Po ras#sanoj o5jern# os!8en# je l#$en slobo"e "ana +0( B( 0-+)( %o"#ne !Re!bl# Srb#j#( O" 5a"a1 a "o +)( *( 0-+)( %o"#ne1 os!8en# se nalaz#o !e2s5ra"#onom r#5vor! ! "r!%oj "rav#1 o"nosno Re!bl# Srb#j#( S5!#o je na#z"ravanje 2azne za5vora ! '" Po"%or#&a "ana +)( *( 0-+)( %o"#ne(

  Za2on o amnes5#j# l#&a os!8en#6 za 2r#v#3na "jela ro#sana za2on#ma 7rne Gore #l#&a os!8en#6 s5ranom 2r#v#3nom res!"om 2oja se #zvr$ava ! 7rnoj Gor# =MMSl( l#s57GMM1 br( )* o" B( .( 0-+)( %o"#ne ? je s5!#o na sna%! +/( .( 0-+)( %o"#ne( O"re"bom3l( )( s5( .( omen!5o% za2ona je ro#sano "a se amnes5#ja ne o"nos# na l#&a ro5#v2oj#6 je "o "ana 2ao # na "an s5!anja na sna%! ovo% za2ona nare8eno #z"avanje

  o5jern#&e zbo% nejavljanja na #z"ravanje 2azne za5vora #l# zbo% bje2s5va sa#z"ravanja 2azne za5vora(

  Iz re56o"no nave"en#6 a2a5a Osnovno% s!"a ! Roajama1 2oje je re"!z#mao1 !lj! #zvr$enja ravnosnane res!"e rema os!8enom1 jasno ro#zlaz#1 "a se os!8en#nalaz#o ! bje2s5v!1 o"nosno rema njem! je srovo8en e2s5ra"#on# os5!a2 !"r!%oj "rav#( U "rav# 7rnoj Gor# #zvr$enje 2azne se n#je mo%lo zao3e5# sve "o2n#je "on#je5o rje$enje o" s5rane na"len#6 or%ana Srb#je o "ozvol# #zr!3enja # "o2 5o#zr!3enje a25#32# n#je srove"eno( Ono je a25#32# srove"eno 5e2 +)( *( 0-+)( %o"#ne12a"a je os!8en# #zr!3en 7rnoj Gor#( Da2le1 sve "o 5a"a je va#la o5jern#&a1 za nj#m1o"nosno b#la je na snaz#( To1 jasno1 %ovor#1 "a ! 2on2re5nom sl!3aj!1 n#jes! b#l#

  #s!njen# !slov#1 "a se "a amnes5#ja os!8enom D(1 a s! zbo% 5o%a sv# navo"# nje%ovealbe neosnovan#(

  =Rje$enje V#$e% s!"a ! >#jelom Polj!1 '(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  33/47

  je o" s5rane Osnovno% s!"a ! Po"%or# #z"a5a nare"ba za #z"avanje o5jern#&e ro5#vos!8eno% o" +;( /( +**

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  34/47

  o2r#vljenom s5avlja na 5ere5 "a je o3#n#o o"nosno "jelo1 b#la je zar#je4ena 2aznaza5vora "o ) %o"#ne(

  Iz razlo%a ob#jane res!"e ne moe se #zves5# za2lj!3a2 "a je rvos5een# s!" !2on2re5nom sl!3aj! r#m#jen#o bla# za2on ve4 naro5#v "a je r#m#jenjen za2on 2oj#

  je "on#je5 na2on +B,+.( #jelom Polj!1 7G1 '( +-

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  35/47

  =Rje$enje V#$e% s!"a ! >#jelom Polj!1 '( ;.*,-* o" 0)(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  36/47

  vremena re2o ) %o"#ne mo%! se !ze5# 2ao osob#5o ola2$avaj!4e o2olnos5#1 al# ne #2ao o2olnos5# 2oje re"me5nom 2r#v#3nom "jel!1 2ara25er la2$e% 2r#v#3no% "jela1 a jes 5o%a ovaj s!" ob#jan! res!"! re#na3#o # o2r#vljenom #zre2ao 2azn! za5vora o" 5r#mjese&a1 sma5raj!4# "a je 5a2o #zre3ena 2azna r#mjerena # neo6o"na1 ra"# os5#zanja

  svr6e 2anjavanja #z 3l( )0( 'Z(=Pres!"a V#$e% s!"a ! Po"%or# 7G1 '( B*/,-* o" 0)( +-( 0--*?

  OTEAVA9UCE O'O@NOSTI

  %ada je direktan umiljaj bitan element bia krivinog djela, onda se on nemoe cijeniti kao oteavajua okolnost prilikom izricanja kazne.

  Iz obrazloenja: Obrazla!4# svoj! o"l!2! o #zre3enoj 2azn# rvos5een# s!"

  navo"# "a je na s5ran# o5!eno% o" o5eavaj!4#6 o2olnos5# van elemena5a b#4a2r#v#3no% "jela jen#o s5een 2r#v#&e o5!eno% man#es5ovane 2roz "#re25an !m#$ljaj(Ta2v# razloz# ob#jane res!"e s! neraz!mlj#v#1 jer je "#re25an !m#$ljaj b#5an elemen5

  b#4a 2r#v#3no% "jela #z 3lana 00- s5( ) ! vez# s5( + o"nosno #z 3lana 00- s5( + 'Z1 a se"#re25an !m#$ljaj ! 2on2re5nom sl!3aj! ne moe jen#5# 2ao o5eavaj!4a o2olnos5( Na5aj na3#n rvos5een# s!" je o3#n#o b#5n! ovre"! o"re"aba 2r#v#3no% os5!2a #z3lana )B

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  37/47

  o5eavaj!4a o2olnos5 za razl#2! o" "r!%#6 o2olnos5# #z 3l( ;0( 'r#v#3no% za2on#2a7rne Gore1 a 2oje mo%! b#5# # o5eavaj!4e # ola2$avaj!4e( Os#m 5o%a ovra5 2aoo5eavaj!4a o2olnos5 je a2!l5a5#vna mo%!4nos5 za s!" "a 2azn! ov#s# ! rason!

  re"v#8ene 2azne1 al# o" nje%ove o&jene zav#s# "a l# 4e # 2ol#2o 4e zbo% njeov#s#5# 2azn!( Pos5ojanje v#$e ran#j#6 os!"a o" zna3aja je r# o&jen# "ejs5va 2oje 4eovra5 #ma5# na o"meravanje 2azne(

  Sa 2r#m#nalnool#5#32o% ase25a ovra5 je osebna "r!$5vena ojava 2oja seman#es5!je ! 2on5#n!#ranom vr$enj! 2r#v#3n#6 "jela o" !3#n#la&a 2oj# s! ve4 b#l#os!8#van# za 2r#v#3na "jela( To s! l#&a na 2oja o rav#l! ran#je #zre3ene 2azne n#jes!#male ee25a 5a2o "a nas5avljaj! sa svojom 2r#m#nalnom "jela5no$4!(

  Sa nar#je" nave"en#6 razlo%a ovaj s!" sma5ra "a rvos5een# s!" r#l#2om

  o"mjeravanja v#s#ne #zre3ene 2azne n#je ! "ovoljnoj mjer# jen#o 2ao o5eavaj!4!o2olnos5 ran#j! v#$es5r!2! os!8#vanos5 o2r#vljeno%1 #zme8! os5alo% # za sro"na2r#v#3na "jela1 5a2o "a se sa #s5om ne b# os5#%la svr6a 2anjavanja(

  =Pres!"a V#$e% s!"a ! >#jelom Polj!1 7G1 '( ;;.,-* o" .( B( 0--*?

  OTEAVA9UCE O'O@NOSTI PRI ODERAVANjU 'AZNE

  $rilikom odmjeravanja kazne na strani optuenog kao oteavajua okolnostne moe se uzeti to to se oteeni pridruio krivinom gonjenju.

  Iz obrazloenja: Osnovano se #zjavljenom albom #s5#3e "a o%re$no rvos5een#s!" r#l#2om o"mjeravanja #zre3ene 2azne na s5ran# o5!eno% 2ao o5eavaj!4!o2olnos5 jen# 3#njen#&! "a se o$5e4en# r#"r!#o 2r#v#3nom %onjenj!(

  Pr#"r!#vanje 2r#v#3nom %onjenj! o" s5rane o$5e4eno% je nje%ovo za2ons2o ravo# 5a 3#njen#&a se ne moe !ze5# 2ao o5eavaj!4a ! sm#sl! 3lana ;0 'Z( #njen#&a je "a

  rvos5een# s!" nabrajaj!4# ola2$avaj!4e o2olnos5#1 2oje je jen#o1 ne navo"#oro"#3ne r#l#2e o5!eno%(

  =Pres!"a V#$e% s!"a ! Po"%or# '( 0-/;,-* o" 00( +0( 0--*?

  IZRI7ANjE 9EDINSTVENE 'AZNE ZA VIE 'RIVINI D9E@APRI9ENO ODRED>E @( ;.( 'ZA

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  38/47

  "ko se osuenom licu sudi za krivino djelo uinjeno prije nego to jezapoeo izdravanje kazne po ranijoj osudi ili za krivino djelo uinjeno zavrijeme izdravanja kazne zatvora, sud e izrei jedinstvenu kaznu za svakrivina djela primjenom odredbe l. /9. %rivinog zakonika, uzimajui ranije

  izreenu kaznu kao ve utvrenu.Iz obrazloenja:

  Prav#lno je rvos5een# s!" !5vr"#o "a n#jes! #s!njen# !slov# #z 3l( /-( s5( +( 'Za2oj# ro#s!je "a a2o se os!8enom l#&! s!"# za 2r#v#3no "jelo !3#njeno r#je ne%o $5o

  je zao3eo #z"ravanje 2azne o ran#joj os!"# #l# za 2r#v#3no "jelo !3#njeno za vr#jeme#z"ravanja 2azne za5vora1 s!" 4e #zre4# je"#ns5ven! 2azn! za sva 2r#v#3na "jela

  r#mjenom o"re"be 3l( ;.( 'r#v#3no% za2on#2a1 !z#maj!4# ran#je #zre3en! 2azn! 2aove4 !5vr8en!(

  Os!8en# P( I( ro"!eno 2r#v#3no "jelo als##2ovanje # zlo!o5reba 2re"#5n#62ar5#&a # 2ar5#&a za bez%o5ov#ns2o la4anje #z 3l( 0

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  39/47

  Z'Pa ob!6va5a # alb! zbo% o"l!2e o 2r#v#3noj san2j#1 a je ovaj s!" #s#5aoob#jano rje$enje # ! 5om "#jel!(

  Ovaj s!" nalaz# "a je rvos5een# s!"1 #zr#3!4# s!"s2! oomen! o2r#vljenomovr#je"#o 'r#v#3n# za2on#2 ! 2or#s5 #s5o%( Ovo #z razlo%a $5o se s6o"no o"re"b# 3lana

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  40/47

  o"l!3#vanja "a l# 4e se #zre3# !slovna os!"a osebno !ze5# ! obz#r l#3nos5 !3#n#o&a1nje%ov ran#j# #vo51 nje%ovo ona$anje osl#je #zvr$eno% 2r#v#3no% "jela1 a $5o zna3#"a je !slovna os!"a s5ro%o #n"#v#"!al#z#rana 2r#v#3na san2ja # "a je za njeno#zr#&anje o" res!"no% zna3aja l#3no% !3#n#o&a(

  =Pres!"a V#$e% s!"a ! Po"%or# '( +*)),-* o" 00( +0( 0--*?

  O@A'AVA9UCE O'O@NOSTI I US@OVNA OSUDA

  Olakavajue okolnosti mogu se ocijeniti kao osobito olakavjaue okolnostikoje daju osnov za ublaavanje kazne, ali ne i kao okolnosti za izricanje uslovneosude.

  Iz obrazloenja: Pob#janom res!"om o2r#vljen# je o%la$en 2r#v#m zbo% 2r#v(

  "jela 5e$2a 5jelesna ovre"a #z 3l( )

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  41/47

  Iz obrazloenja: Osnovanom se albom "ravno% 5!#o&a nave"ena res!"aob#ja zbo% o"l!2e o !slovnoj os!"#( Iz #zvo"a #z 2aznene ev#"enje za o5!eno% se!5vr8!je "a je o5!en# ran#je "va !5a os!8#van # 5o #zme8! os5alo% # zbo% #s5ovrsno%2r#v#3no% "jela 2r#v#3no% "jela #z 3lana +BB s5( ) ! vez# 3l( +B0( s5( ) ! vez# s5( + 'Z

  R7G1 za 2oje m! je b#la #zre3ena !slovna os!"a('o" 5e 3#njen#&e osnovano se #zjavljenom albom #s5#3e "a n#je b#lo mjes5a

  #zr#&anj! !slovne os!"e bez obz#ra na ro5e2 vremena o" #zr#&anja ran#je !slovneos!"e( Ovo sa razlo%a $5o se ran#je #zre3enom !slovnom os!"om o3#%le"no n#jeos5var#la svr6a 5e 2r#v#3ne san2je1 a sa"a nema n# je"no% osnova za za2lj!3a2 "a 4ese !ozorenjem !z r#je5nj! 2azne "ovoljno !5#&a5# na o5!eno% "a v#$e ne vr$#2r#v#3na "jela(

  =Pres!"a V#$e% s!"a ! Po"%or# '( +.

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  42/47

  n#je b#lo mjes5a #zr#&anj! !slovne os!"e1 jer se ne moe o3e2#va5# "a 4e se 5a2omvrs5om 2r#v#3ne san2je os5var#5# svr6a 2r#v#3n#6 san2ja #z 3l( ;( s5( 0( 'Z 7rneGore( Ta2av za2lj!3a2 nes!mnj#vo ro#z#laz# #z 3#njen#&e "a ran#je #zre3en#m !slovn#mos!"ama n#je os5varena nj#6ova svr6a1 a je nerealno o3e2#va5# "a 4e se onovn#m

  #zr#&anjem !slovne os!"e os5var#5# njena svr6a #z 3l( /0( s5( 0( 'Z 7rne Gore ! o2v#r!o$5e svr6e 2r#v#3n#6 san2ja #z 3l( ;( s5( 0( #s5o% Za2on#2a(

  Po nalaenj! ovo% s!"a1 ra"# os5var#vanja 2r#v#3no ravne za$5#5e remao5!enom je n!no #zre4# 2azn! za5vora1 jer se je"#no sa ova2vom 2aznom moeo3e2#va5# os5var#vanje 2a2o %eneralne 5a2o # sejalne revenje( Pr#l#2omo"l!3#vanja o v#s#n# 2azne ovaj s!" je #mao ! v#"! sve o2olnos5# #z 3l( ;0( s5( +( 'Z7rne Gore a je o5!enom r#mjenom 3l( ;/( # ;

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  43/47

  =Pres!"a V#$e% s!"a ! Po"%or# '( *0,-* o" 0B( +-( 0--*?

  NEOGUCNOST IZRI7ANjA US@OVNE OSUDE

  (slovna osuda ne moe se izrei ako nije proteklo vie od pet godina od

  pravnosnanosti osude kojom je uiniocu izreena kazna za umiljajno krivinodjelo, kao ni uiniocu kome su ve izreene dvije uslovne osude.

  Iz obrazloenja:

  Osnovan# s! navo"# albe Osnovno% "ravno% 5!#o&a 2oj# je #s5a2ao "a !2on2re5nom sl!3aj! o2r#vljenom n#je mo%la b#5# #zre3ena !slovna os!"a1 s obz#rom na5o "a s! #s5om o2r#vljenom 2oj# je ran#je "va !5a ravnosnano os!8#van1 oba !5a

  ravnosnano #zr#&ane !slovne os!"e1 a $5o je !5vr8eno !v#"om ! #zvo" #z 'E na #me

  o2r#vljeno%(

  Imaj!4# ! v#"! "a je o"re"bom 3l( /; s5( ) 'Za ro#sano "a se !slovna os!"a nemoe #zre4# a2o n#je ro5e2lo v#$e o" e5 %o"#na o" ravnosnanos5# os!"e 2ojom je!3#n#o&! #zre3ena 2azna za !m#$ljajno 2r#v#3no "jelo1 2ao n# !3#n#o&! 2ome s! ve4#zre3ene "v#je !slovne os!"e1 o nalaenj! ovo% s!"a rvos5een# s!" je r#l#2omo"ab#ra vrs5e # v#s#ne 2r#v#3ne san2je o3#n#o ovre"! 'r#v#3no% za2on#2a #z 3l( ).Bs5( + 5a3( ; Z'P1 2a"a je #zre2ao !slovn! os!"! ! sl!3aj! %"je je za2on #s2lj!3!je1o"nosno bez os5ojanja !slova 3#je #s!njenje 'r#v#3n# za2on#2 ormalno za65#jeva(Da2le1 2a2o je rvos5een# s!" ! 2on2re5noj s#5!aj#1 r#l#2om o"l!3#vanja o 2r#v#3nojsan2j# re2ora3#o ovla$4enja 2oja #ma o za2on!1 5o je ovaj s!" !va#o #zjavljen!alb! ODT # re#na3#o ob#jan! res!"! ! o%le"! o"l!2e o 2r#v#3noj san2j#1 ao2r#vljeno% os!"#o na 2azn! za5vora ! 5rajanj! o" )- =5r#"ese5? "ana(

  =Pres!"a V#$e% s!"a ! >#jelom Polj!1 '( /++,+) o" +.( ++( 0-+)?

  9ERA >EZ>9EDNOSTI O>AVEZNOG @I9EENjA NAR'OANA

  :jera bezbjednosti obaveznog lijeenja narkomana na slobodi izrie se samo

  uz novanu kaznu, uslovnu osudu, sudsku opomenu ili osloboenje od kazne.Iz obrazloenja: Pres!"om Osnovno% s!"a o5!en# je o%la$en 2r#v#m zbo%

  2r#v#3no% "jela razbojn#$5vo ! o2!$aj! #z 3lana 0;0 s5( + ! vez# 3lana 0- 'r#v#3no%za2on#2a1 2oje je o#sano ! #zre 5e res!"e1 # za #s5o os!8en na 2azn! za5vora !5rajanj! o" < =$es5? mjese( O5!enom je #zre3ena # mjera bezbje"nos5# obavezno%l#je3enja nar2omana(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  44/47

  Sa%lasno 3lan! B+( 'Z1 o5!enom1 2oj# je 2r#v#3no "jelo !3#n#o !sle" zav#snos5#o" !o5rebe oojn#6 "ro%a # 2o" 2oje% os5oj# ozb#ljna oasnos5 "a 4e !sle" 5ezav#snos5# # "alje "a vr$# 2r#v#3na "jela s!" #zr#3e obavezno l#je3enje 2oje se1 2a"a jeo5!enom #zre3ena 2azna za5vora #zvr$ava ! !s5anov# za #zvr$enje 2azne #l# !

  o"%ovaraj!4oj z"ravs5venoj #l# "r!%oj sejal#zovanoj !s5anov#( jera bezbje"nos5#obavezno% l#je3enja nar2omana na slobo"#1 sa%lasno 3lan! B+ s5( / 'Z #zr#3e se samo!z nov3an! 2azn!1 !slovn! os!"!1 s!"s2! oomen! #l# oslobo8enje o" 2azne(

  'o" %ore nave"en#6 za2ons2#6 o"re"b# osnovano je rvos5een# s!" o5!enom#zre2ao mjer! bezbje"nos5# obavezno l#je3enje nar2omana1 5e o"re"#o "a 4e se 5amjera #zvr$#5# ! sejal#zovanoj boln# za s#6#ja5r#j!1 a se neosnovano #zavljenomalbom 5vr"# "a je o5!enom 5rebalo #zre4# mjer! bezbje"nos5# obavezno l#je3enjanar2omana na slobo"#(

  =Pres!"a V#$e% s!"a ! Po"%or# '( +.0B,-. o" )( 0( 0--*?

  9ERA >EZ>9EDNOSTI ODUZIANjE PREDETA

  :jera bezbjednosti oduzimanje predmeta i sredstava namijenjeni iliupotrijebljeni za izvrenje krivinog djela moe se izrei samo ako su ispunjeniopti uslovi za izricanje te mjere bezbjednosti.

  Iz obrazloenja: Neosnovano se albom "ravno% 5!#o&a nave"ena res!"a !o"nos! na o5!eno% V( ob#ja zbo% ovre"e 'r#v#3no% za2on#2a1 2oj! ovre"!al#la& v#"# ! ne#zr#&anj! mjere bezbje"nos5# o"!z#manje re"me5a 2omb# voz#la(

  jera bezbje"nos5# o"!z#manje re"me5a # ! sl!3ajev#ma 2a"a je 'r#v#3n#mza2on#2om re"v#8eno obavezno o"!z#manje re"me5a # sre"s5ava nam#jenjen#6 #l#!o5r#jebljen#6 za #zvr$enje 2on2re5no% 2r#v#3no% "jela1 2a2o je 5o ro#sano # 3l( ;-)s5( ) 'Z1 moe se #zre4# samo a2o s! #s!njen# o$5# !slov# za #zr#&anje 5e mjere

  bezbje"nos5#(

  'omb# voz#lo n#je ! svoj#n# o5!eno% V(1 ve4 5re4e% l#&a( 'o" 5e 3#njen#&e1 a

  sa%lasno 3lan! B/ s5( 0 'Z za o"!z#manje #s5o% o5rebno je "a 5o za65#jevaj! #n5eres#o$5e bezbje"nos5# #l# razloz# morala #l# 2a"a # "alje os5oj# oasnos5 "a 4e #s5o b#5#!o5r#jebljeno za #zvr$enje 2r#v#3no% "jela( U 2on2re5nom sl!3aj! o3#%le"no ne

  os5oje rva "va al5erna5#vno ro#sana !slova #z 3lana B/ s5( 0 'Z(

  T!#la& sma5ra "a s5oj# 5re4# razlo% oasnos5 "a 4e voz#lo b#5# !o5r#jebljeno za#zvr$enje 2r#v#3no% "jela1 al# 5a2va 5vr"nja navo"#ma albe n#je !3#njena vjerova5nom(

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  45/47

  Prema o"ama #z s#sa re"me5a1 o5!en# V( je o zan#manj! 5a2s# voza31 a O( V(m! re"me5no voz#lo #znajmlj#vao ra"# obavljanja 5e "jela5nos5#1 a o o&jen# ovo%s!"a1 a nas!ro5 navo"#ma #zjavljene albe nema o2olnos5# #z 2oj#6 b# se mo%ao #zv!4#za2lj!3a2 "a os5oj# oasnos5 "a 4e 5o voz#lo b#5# !o5r#jebljeno za #zvr$enje 2r#v#3no%

  "jela(Sa #zn#je5#6 razlo%a1 a s oz#vom na 3lan )*< Z'P1 alba "ravno% 5!#o&a !

  nave"enom "#jel! o"b#jena je 2ao neosnovana(

  =Pres!"a V#$e% s!"a ! Po"%or# '( 00/-,-. o" 0B( )( 0--*?

  US@OVI ZA ZA'ONS'U REA>I@ITA7I9U

  5icu koje je vie puta osuivano sud moe dati reabilitaciju samo ako su

  ispunjeni uslovi iz l. 114. i 1*0. %&!a, u pogledu svakog krivinog djela za kojeje osueno.

  Iz obrazloenja:

  Pob#jan#m rje$enjem je !5vr8eno je n#jes! #s!njen# !slov# za za2ons2!re6ab#l#5aj! os!8eno% o ravnosnanoj res!"# Osnovno% s!"a ! '( +)eranama '( KK,-. o" +

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  46/47

  -udska reabilitacija u sluaju iz lana 114. st. 1 i *. %&, moe se dati licukoje je svojim vladanjem zasluilo raabilitaciju i ako je prema svojimmogunostima, naknadilo tetu prouzrokovanu krivinim djelom, pri emu jesud duan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od znaaja za davanje

  reabilitacije, a posebno prirodu i znaaj djela.Iz obrazloenja:

  O"re"bom 3l( ++* s5( 0 5a3( ; 'r#v#3no% za2on#2a je ro#sano "a se za2ons2are6ab#l#5aja moe "a5# l#&! 2oje je os!8eno na 2azn! za5vora re2o $es5 mjese "o

  je"ne %o"#ne1 a2o ! ro2! o" e5 %o"#na o" "ana 2a"a je 5a 2azna #zvr$ena1 zas5arjela #l#oro$5ena ne !3#n# novo 2r#v#3no "jelo1 "o2 je o"re"bom 3l( +0- s5( 0 'r#v#3no%za2on#2a ro#sano "a l#&! 2oje je os!8eno na 2azn! za5vora re2o "v#je "o 5r#%o"#ne1 s!"s2a re6ab#l#5aja moe "a5# a2o ! ro2! o" osam %o"#na o" "ana 2a"a je 5a

  2azna #zvr$ena1 zas5arjela #l# oro$5ena ne !3#n# novo 2r#v#3no "jelo( Na"alje1o"re"bom 3l( +0- s5( ) 'r#v#3no% za2on#2a ro#sano je "a se s!"s2a re6ab#l#5aja !sl!3aj! #z s5( + # 0( #s5o% 3lana1 moe "a5# l#&! 2oje je svoj#m vla"anjem zasl!#lora6ab#l#5aj! # a2o je rema svoj#m mo%!4nos5#ma1 na2na"#lo $5e5! ro!zro2ovan!2r#v#3n#m "jelom1 r# 3em! je s!" "!an "a !zme ! obz#r # sve "r!%e o2olnos5# o"zna3aja za "avanje re6ab#l#5aje1 a osebno r#ro"! # zna3aj "jela(

  Imaj!4# ! v#"! nar#je" #rane za2ons2e o"re"be1 a r# 3#njen# "a je o2r#vljen#res!"om V#$e% s!"a ! Po"%or# '( +

 • 7/25/2019 Krivicno Opsti Dio-Sudska Praksa

  47/47

  %ada je optueni izvrio vie krivini djela za koja mu se istovremeno sudi,sud je duan pretodno utvrditi kazne za svako od ti krivini djela, pa za svadjela izrei jedinstvenu kaznu primjenom lana /9 st. * %&.

  Iz obrazloenja: Sa%lasno 3lan! ;.( s5( +( 'Z1 2a"a je o5!en# #zvr$#o v#$e2r#v#3n#6 "jela za 2oja m! se #s5ovremeno s!"#1 s!" je "!an re56o"no !5vr"#5# 2azneza sva2o o" 5#6 2r#v#3n#6 "jela1 a za sva "jela #zre4# je"#ns5ven! 2azn! r#mjenom3lana ;. s5( 0 'Z(

  Pob#janom res!"om o5!en# je o%la$en 2r#v#m zbo% "va 2r#v#3na "jela1 al#r#l#2om #zr#&anja 2azne n#je r#m#jenjena o"re"ba 3lana ;.( 'Z 3#me je o3#njenaovre"a 'r#v#3no% za2on#2a #z 3lana )BB( s5( +( 5a3( /( Z'P1 a 2a2o se 5o osnovano#s5#3e albom "ravno% 5!#o&a( Ta ovre"a 'r#v#3no% za2on#2a #ma za osle"#&! "ase ne moe #s#5a5# o"l!2a o #zre3enoj 2azn# o5!enom(

  =Rje$enje V#$e% s!"a ! Po"%or# '( +/;),-. o" +B( 0( 0--*?