of 24 /24
TÜV SÜD Czech: Kritéria udržitelné produkce biomasy Ing. Soňa Hykyšová 26.11.2013, ČZU Praha Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 TÜV SÜD Czech: 26/11/2013 Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 Snímek 1

Kritéria udržitelnéczbiom.cz/konf/files/Hykyšová.pdf · 2013. 11. 27. · Certifikace původu elektřiny (RECS, Ecopower Certification, Proof of Origin) Certifikace udržitelnosti

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kritéria udržitelnéczbiom.cz/konf/files/Hykyšová.pdf · 2013. 11. 27. · Certifikace původu...

 • TÜV SÜD Czech:

  Kritéria udržitelné

  produkce biomasy

  Ing. Soňa Hykyšová

  26.11.2013, ČZU Praha

  Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013

  TÜV SÜD Czech: 26/11/2013 Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 Snímek 1

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 2 TÜV SÜD:

  TÜV SÜD v číslech: Růst od úspěchu k úspěchu

  1 poskytovatel technických

  služeb na jednom místě

  800 míst po celém světě

  zaměstnanců po celém

  světě 18.800

  milionů eur v tržbách za

  rok 2012

  1.800

  150 let zkušeností

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 2

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 3

  Energetická účinnost

  Obnovitelná energie

  e-Mobilita

  Biopaliva Společenská

  odpovědnost firem

  (CSR)

  Kompetence TÜV SÜD pokrývají potřeby zákazníků od A do Z

  Udržitelnost

  Inspekce

  Konzultace

  Školení

  Testování a certifikace

  výrobků

  Automobilový průmysl a doprava

  Chemický, ropný a

  plynárenský průmysl

  Energetika

  Nemovitosti

  Infrastruktura

  Železnice

  Výrobní a průmyslové

  stroje

  Spotřební výrobky a

  maloobchod

  Zdravotní a lékařská zařízení

  Telekomunikace a IT

  …a další

  Audit a certifikace

  systémů

  26/11/2013 Snímek 3 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 4

  Portfolio služeb

  Prezentace vychází z praktických zkušeností TÜV SÜD v rámci

  Certifikace původu elektřiny

  (RECS, Ecopower

  Certification, Proof of Origin)

  Certifikace udržitelnosti

  biopaliv a biokapalin (ISCC,

  REDCert, česká legisl.) Certifikace původu bioplynu

  Zkušenosti TÜV SÜD

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013

  Členství v CZ BIOM, České technologické platformě pro biopaliva v dopravě

  Technické a environmentální

  due diligence projektů na

  využití biomasy a odpadů

  Posuzování zemědělských

  aspektů bioplynových stanic

  Posuzování udržitelnosti

  projektů na využití biomasy a

  odpadů

  Ověřování emisí

  skleníkových plynů v rámci

  EU ETS

  Zpracování odborných studií

  – využití biomasy

  Ověřování kalkulačních

  nástrojů na výpočet emisí

  skleníkových plynů

  Služby pro investory, provozovatele, banky

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 5 26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 5

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  Ekologické aspekty

  Ekonomické aspekty

  Sociální aspekty

  CO? Co si představit pod kritérii udržitelnosti

  PROČ? Proč se jimi zabývat

  KDO? Na koho a na co se vztahují. Kdo provádí kontrolu.

  KDY? Důležité termíny a cílového hodnoty

  KDE? Kde má smysl se jimi zabývat

  JAK? Jak je hodnotit, ověřovat, kontrolovat

  Udržitelnost = selský rozum =

  šetrné využívání přírodních zdrojů

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 6 26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 6

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  CO? Co si představit pod kritérii udržitelnosti?

  EKOLOGICKÉ ASPEKTY SOCIÁLNÍ ASPEKTY EKONOMICKÉ ASPEKTY

  Emise skleníkových plynů Konkurence s jinými druhy

  využití biomasy

  Produktivita/energetická

  efektivnost

  Půdy s velkou zásobou

  uhlíku Vlastnická práva

  Zajištění stabilních dodávek

  surovin

  Biodiverzita Bezpečnost práce a zdraví Zajištění odbytu vedlejších

  produktů

  Ochrana půdy Pracovní příležitosti v

  bioenergetickém sektoru Infrastruktura a logistika

  Ochrana vody Společenská odpovědnost Kapacita a flexibilita využití

  bioenergie

  Ochrana ovzduší Diverzifikace energetických

  zdrojů

  Decentralizované využívání

  biomasy

  Krit

  éria

  dle

  Sm

  ěrni

  ce 2

  009/

  28/E

  S

  Cro

  ss-c

  ompl

  ianc

  e

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 7 26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 7

  PROČ? Proč se jimi zabývat

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  LEGISLATIVNÍ RÁMEC

  Kritéria udržitelnosti kapalných biopaliv a biokapalin

  Definice: kapalná biopaliva – pro dopravní účely, biokapaliny – pro

  energetické využití

  Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obn. zdrojů

  Směrnice 2009/30/ES o kvalitě paliv, pozměňující Směrnici 98/70/ES

  Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

  Nařízení vlády č. 351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv

  Report COM(2010)11 - doporučení aplikovat kritéria udržitelnosti

  uvedená ve směrnici 2009/28/EC také pro pevná a plynná biopaliva

  Eliminace potenciálních negativních environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů

  spojených s využíváním biomasy. Hospodárné využívání přírodních zdrojů.

  Udržitelnost

  v širším pojetí

  Udržitelnost dle

  Směrnice 2009/28/ES

  > 1 MW instalované kapacity?

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 8 26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 8

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  Kritéria udržitelnosti výroby biopaliv a biokapalin

  dle Směrnice 2009/28/ES

  Minimální úspory emisí GHG – 35 %

  Zahrnuty musí být GHG emise související

  s přímými změnami ve využití půdy

  Biomasa nesmí pocházet z oblastí

  s vysokou biodiverzitou

  Zalesněné oblasti

  Chráněné oblasti

  Oblasti s vysokou biodiverzitou

  Biomasa nesmí pocházet z oblastí

  s vysokými zásobami uhlíku

  Rašeliniště a mokřady

  Trvale zalesněné oblasti

  Ostatní oblasti se stromy vyššími 5 m….

  Cross Compliance

  Životní prostředí

  Správná zemědělská praxe

  Pouze v rámci EU

  LEGISLATIVNÍ RÁMEC

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 9 26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 9

  LEGISLATIVNÍ RÁMEC

  Agroenvironmentální požadavky

  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví pravidla pro režimy přímých podpor v rámci

  společné zemědělské politiky

  Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

  (Nitrátová směrnice)

  Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

  Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském a intervenčním fondu

  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

  Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 10

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 10

  BIOPALIVA pro dopravní

  účely

  BIOKAPALINY pro výrobu

  elektrické energie

  Povinná certifikace Dobrovolná certifikace Čas???

  pevná biopaliva

  krmiva

  potraviny

  bioplasty

  využití v chemickém průmyslu

  využití ve farmaceutickém

  průmyslu

  Např. ISCC, REDcert,

  certifikace dle národní

  legislativy

  Např. ISCC PLUS

  KDO? Na koho a na co se vztahují.

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 11

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  Snímek 11

  KDO? Na koho a na co se vztahují. Kdo provádí kontrolu.

  Produkce

  biomasy

  Produkce odpadů

  a zbytků

  První sběrné

  místo (výkup) Přepracování Doprava

  Koneční

  využití

  • SZIF, ÚKZÚZ,

  SRS, ČIŽP, ČPI

  • Certifikační

  společnosti

  • Certifikační

  společnosti

  • ČIŽP

  • ČIŽP

  • Certifikační

  společnosti

  • ČIŽP

  • Certifikační

  společnosti

  • ČIŽP

  Prozatím pokryt povinnou certifikací pouze řetězec výroby biopaliv pro dopravní účely

  a biokapalin pro výrobu elektrické energie.

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013

  Certifikační společnosti - nejen environmentální aspekty, ale také zajištění

  transparentnosti – sledovatelnost dodávek

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 12

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 12

  Směrnice 2003/87/ES

  Do roku 2020

  - zařízení zapojená do systému EU ETS (Evropský systém obchodování s emisními

  povolenkami) - snížení emisí skleníkových plynů o 21 % oproti roku 2005

  Směrnice 2009/30/ES o kvalitě paliv

  Do roku 2020

  - nejméně 10 % pohonných hmot používaných v dopravě musí pocházet z obnovitelných zdrojů

  - emise skleníkových plynů u pohonných hmot - alespoň o 6 % nižší oproti roku 2010

  Bez vyššího využití biomasy není možné tyto cíle naplnit

  KDY? Důležité termíny a cílového hodnoty

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 13

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  Snímek 13

  Požadavky na úspory emisí skleníkových plynů v celém

  životním cyklu biopaliv dané směrnicí 2009/28/ES % úspor emisí GHG v

  porovnání s

  fosilním palivem

  Zdroj: ISCC System GmbH

  KDY? Důležité termíny a cílového hodnoty

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 14

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 14

  KDE? Kde má smysl se jimi zabývat

  KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI KDE má smysl je sledovat

  Emise skleníkových plynů Pěstování/získávání surovin,

  sušení, přepracování, doprava

  Biodiverzita Pěstování/získávání surovin –

  důraz v rozvojových zemích

  Ochrana půdy, vody, ovzduší

  Pěstování, přepracování,

  spalování – nejen rozvojové

  země Konkurence s potravinářským

  využitím, ILUC

  Obtížná specifikace – nejen

  rozvojové země

  Sociální aspekty (zaměstnanci,

  práva místních komunit)

  Všechny články výroby -

  rozvojové země

  Ekonomické aspekty (RED

  neřeší)

  Všechny články, nejen

  rozvojové země

  Certifikace jako efektivní

  nástroj

  +

  +

  +/-

  -

  +/-

  +/-

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 15

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 15

  JAK? Jak je hodnotit, ověřovat, kontrolovat. Jaké existují nástroje. PRINCIP: Předcházet kontrolám a jiným administrativním nákladům vhodným nastavením pravidel a již

  fungujících nástrojů

  Dotační tituly – nastavení pravidel, revize dotačních titulů s ohledem na závěry prezentované v Akčním

  plánu pro biomasu a zjištěné při kontrolách v rámci různých kontrolních činností

  Využití výstupů vědeckovýzkumných projektů – např. Projekt ReStEP (Regional Sustainable Energy

  Policy)

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 16

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 16

  Vybraná doporučení z Akčního plánu pro biomasu:

  Podmínit plošné dotace využíváním vedlejších produktů (za předpokladu neporušení zásad

  správné zemědělské praxe

  Podpora zakládání plantáží RRD a pěstování pícnin na o.p. namísto kukuřice

  Zefektivnění potenciálu LFA pro bioenergetiku

  Motivace lesních hospodářů k omezení pálení LTZ v lesních porostech

  Podpora přednostního využití biomasy pro KVET

  Analýza zneužívání podpory a nesprávného vykazování druhů a množství biomasy

  Podpory směřovat na posílení dodavatelského a logistického řetězce biomasy

  Zvýhodnění projektů, které zavádějí majetkové propojení obcí, provozovatele zdroje a producenta

  biomasy

  Podpora BPS integrovaných s jinými aktivitami (chov prasat)

  JAK? Jak je hodnotit, ověřovat, kontrolovat. Jaké existují nástroje.

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 17

  Prozatím 14 dobrovolných systémů uznaných EU, problémy s kompatibilitou

  = harmonizace???

  Certifikace udržitelnosti biopaliv

  RBSA

  Certifikační schémata udržitelnosti biopaliv

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013

  JAK? Jak je hodnotit, ověřovat, kontrolovat. Jaké existují nástroje.

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 18

  Certifikační schémata udržitelnosti biopaliv

  Snímek 18 24/09/2013 Udržitelnost biopaliv a ověřování zpráv o emisích

  Česká republika zaujímá v počtu certifikovaných firem dle ISCC první místo.

  Zdroj: ISCC System GmbH

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 19

  Mezinárodní normy a standardy

  ČSN EN 16214 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady,

  kritéria, ukazatele a ověřovatelé (prozatím části 1, 3 a 4)

  NTA 8080:2009 – holandská technická norma

  Kritéria udržitelnosti (tzv. Kramerova kritéria) pro biomasu určenou

  k energetickým účelům

  ISO 13065 – Sustainability criteria for bioenergy

  Připravuje se

  Kritéria udržitelného využívání biomasy

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013

  JAK? Jak je hodnotit, ověřovat, kontrolovat. Jaké existují nástroje.

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 20

  Nedostatky zjištěné při kontrolách TÜV SÜD

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 20

  Certifikace udržitelnosti biopaliv

  Změny ve využití půdy

  Prozatím neregistrovány avšak výsledky kontrol ÚKZÚZ dokazují porušení pravidel GEAC -

  změna kultury TTP na o.p.

  Nesprávná kategorizace (odpady, zbytky, druhotné produkty)

  Potenciální možnost záměrné nesprávné kategorizace

  Double-counting pro biopaliva vyrobená z odpadů a zbytků – v některých státech (např.

  Německo)

  Nesprávné použití standardních hodnot emisí skleníkových plynů

  Nezáměrné chyby dané většinou nesprávným pochopením použití standardních hodnot, častými

  změnami správcem standardu ISCC

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 21

  Nedostatky zjištěné při kontrolách TÜV SÜD

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 21

  Agro-environmentální due diligence bioplynových stanic

  Nezajištění dostatečné a stabilní dodávky vstupních surovin

  Nízká diverzifikace vstupních surovin

  Převážné využívání kukuřice

  Nezajištění alternativních scénářů v případě nedostatku hlavních surovin

  Nedostatečné zajištění odbytu pro digestát – nedostatek ploch k jeho aplikaci

  Pěstování širokořádkových plodin na svažitých pozemcích

  Nevyužití potenciálu pěstování energetických bylin a TTP

  PROBLÉM:

  ochrana půdy (erozní ohroženost z.p.: cca 42 %)

  max. zastoupení plodin v osevním postupu

  ochrana vod

  Max. ztráta půdy v ČR – cca 21 mil. tun

  ornice za rok (4,3 mld. Kč)

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 22

  Nedostatky zjištěné při kontrolách TÜV SÜD

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013 Snímek 22

  Environmentální due diligence projektů na MBÚ

  (mechanicko-biologickou úpravu) odpadů

  Nezajištění odbytu výstupních produktů

  Nezajištění plnění kvalitativních parametrů výstupních produktů

  Nejasná právní situace v oblasti tuhých „alternativních paliv“ a možnostech jejich spoluspalování

  Posouzení dodavatelů pevné biomasy určené ke

  spalování/spoluspalování

  Účelové záměny kategorií biomasy

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 23

  Posuzování udržitelnosti produkce biomasy – širší rozsah a možnost využití v každé fázi

  plánování a provozu

  Požadavky na kritéria udržitelnosti – Směrnice 2009/28/ES

  prozatím povinné pouze biopaliva a biokapaliny

  předpoklad rozšíření povinného plnění požadavků na ostatní formy využití biomasy –

  bioenergetika, krmiva, potraviny, bioplasty

  Nedostatky zjištěné při kontrolních činnostech TÜV SÜD Czech

  Ochrana půdy není dostatečně ošetřena

  Formy kontrol plnění požadavků na udržitelnost

  Optimalizace dotačních titulů a dalších nástrojů, kontroly podmíněnosti, certifikace

  Povinná vs. volitelná forma, nastavení kritérií (např. výše instalovaného výkonu)

  Certifikační schémata udržitelnosti biomasy – např. ISCC

  Transparentní a komplexní nástroj pro ověřování souladu s kritérii udržitelnosti

  Mohou přispět k pozitivnějšímu vnímání biopaliv

  Závěr

  26/11/2013 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013

 • TÜV SÜD Czech: Snímek 24 TÜV SÜD Czech: TÜV SÜD:

  Děkuji za pozornost

  Soňa Hykyšová [email protected] Mobil: 602 389 354

  26/11/2013 Snímek 24 Konference BIOMASA A ENERGETIKA 2013

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]