Kristalna struktura Kruta (čvrsta) tijela: ⇒ Kristalna tijela ⊲ metali

 • View
  235

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Kristalna struktura Kruta (čvrsta) tijela: ⇒ Kristalna tijela ⊲ metali

 • Kristalna struktura

  Kruta (vrsta) tijela:

  Kristalna tijela

  metali (bakar, eljezo, . . . )

  eer (kristalni), kuhinjska sol

  dijamanti i drago kamenje

  razni kristali i minerali

  kristalno staklo, pahulje snijega, led

  Amorfna tijela

  obino staklo

  plastike i ostali polimeri

  smole (jantar), guma

  amorfne tvari organskog porijekla

 • pirit sumpor celestit

  ametist topaz kalcit

  jo puno primjera:

  http://mineral.galleries.com (Amethyst galerija)

  http://webmineral.com (Mineral Help)

  http://www.mineraltown.com/index.php

 • to kristale ini kristalima ?

  Odgovor: mikroskopska pravilna struktura!

  (periodina reetka)

  Kako ustanoviti da neto ima pravilnu mikroskopsku strukturu?

  Rendgenska difrakcija

  vie o tome na: http://www.matter.org.uk/diffraction/

 • Elektronska difrakcija

  Elektronski mikroskop

  STM mikroskop

  Povrina platine Povrina grafita

 • Pravilna struktura kristala

  Kristali su graeni od manjih strukturnih jedinica koje su pravilno raspo-

  reene u trodimenzionalnu mreu ili kristalnu reetku.

  Ove manje strukturne jedinica su ili atomi ili grupe atoma ili cijele

  molekule (grupe molekula)

  Idealni kristal zamiljamo kao prostornu tvorevinu dobivenu beskona-

  nim ponavljanjem jednakih strukturnih jedinica.

 • U prirodi nema idealnih kristala: Periodinost reetke (mree) naruena je

  raznim defektima. I sama povrina konanog kristala smatra se vrstom

  defekta !

  Postoji proizvoljnost u odabiru strukturne jednice koja se ponavlja.

  Najmanja strukturne jedinice koja se periodino ponavlja zove se ele-

  mentarna elija

  Elementarna elija se bira tako da ondje gdje jedna zavrava druga ele-

  mentarna elija se nastavlja. Nema praznog prostora izmeu elementarnih

  elija.

 • Kristalna reetka

  Poloaji elementarnih elija zadani su nizom radijus vektora, a koji su

  openito mogu prikazati kao linearna kombinacija tri osnovna, linearno

  nezavisna vektora, ~a1, ~a2 i ~a3:

  ~R =3

  i=1

  ni ~ai, gdje je ni = 0,1,2,3, . . .

  Vektori ~ai zovu se jednostavni translacijski vektori.

  Beskonani skup toaka (poloaja elementarnih elija) zadanih vektorima~R ine tz. vorita reetke (Bravaisova reetka).

  Svako vorite zadano je s tri cijela broja.

  Susjedna vorita meusobno su povezana s jednostavnim translacijskim

  vektorima.

  Jednostavni translacijski vektori ine bridove elementarne elije

 • Linearna nezavisnost jednostavnih translacijskih vektora znai: ~a1

  (~a2 ~a3) 6= 0, to je, u stvari, volumen elementarne elije.

  Smjerovi zadani jednostavnim translacijskim vektorima zovu se kris-

  talografske osi.

  Jednostavni primjer za 2D reetku

  ~a1

  ~a2

  (0,0)

  (2,2)

  (-1,3)

  Elementarnaelija

 • Poaji pojedinih atoma u elementarnoj eliji zadani su s jednim ili vie

  relativnih radijus vektora:

 • Elementarnu eliju koja sadri samo jedan atom, obino izabran tako da se

  nalazi u jednom od vrhova elementarne elije, zovemo jednostavnom

  elementarnom elijom.

 • Sloenije elementarne elije mogu sadravati vie atoma, i pri tome se

  dodatni atomi mogu nalaziti u volumnom centru elementarne elije ili

  pak u sreditima njenih ploha i bridova.

 • Elementarna elija se moe definirati tako da se u njenom sreditu nalazi

  vorite.

  Spojnice centralnog vorita sa susjednim voritima se prepolavljaju s

  okomitim ravninama, a dobiveni poliedar ini elementarnu eliju koju zovemo

  Wiegner-Seitzova elija

 • Broj prvih susjedih vorita (na istoj udaljenosti) oko nekog vorita

  zove se koordinacijski broj.

  U kristalu svi smjerovi nisu ekvivalentni - kristal nije izotropan, nego

  je anizotropan. Mnoga fizikalna svojstva: elektrina vodljivost,

  magnetska svojstva, mehanika svojstva, optika svojstva, termika

  svojstva ovise o smeru.

 • Simetrija kristala

  Simetrija: Operacije koja preslikava kristalnu reetku u samu sebe.

  Translacijska simetrija - vektor translacije ~R.

  Rotacijska simetrija - kutevi rotacije 60, 90, 120, 180, 360.

  Openito kut rotacije =360

  p, gdje je p = 1,2,3,4,6.

  (os p-tog reda)

 • Inverzija na pravcu (pravac inverzije)

  Inverzija na toki (toka prostorne inverzije)

  Refleksija na ravnini (ravnina refleksije)

 • Operacije simetrije koje postoje za 3D reetku:

 • Kvazikristali

  Zato kristali nemaju rotacijsku os 5-tog reda ?

  Kombinacija vie osnovnih operacija simetrije je takoer su operacija

  simetrije. Nije mogue imati translacijski inverijantan kristal s osi

  rotacije 5-tog reda!

  Meutim 1982. naeni su matrijali koji imaju rotacijsku simetriju petog

  reda:

  a) Al-Cu-Fe legura dodekaedarb) Al-Ni-Co legura desetorostruka piramidac) Al3CuLi3 (triacontrahedral ?)

 • Meutim, ovi meterijali nemaju translacijsku invarijantnost - pa se nazi-

  vaju kvazikristali.

  Primjer kvazikristala u dvije dimenzije: Penroseovo poploenje.

  U jednoj dimenziji: Fibonaccijev lanac.

  Penroseovo reetka je projekcija 5D pravilne reetke na 2D ravninu!!

 • Elementarna elija

  Elementarna elija zadana je s 6 veliina: duinama triju bridova te kutevima

  izmeu njih:

  a, b i c (ili a1, a2 i a3)

  = (~b,~c), = (~c,~a), = (~a,~b).

  ~a

  ~b~c

 • Razlikujemo 7 raznih sluajeva ili kristalografskih sustava:

  Kubni a = b = c, = = = 90, (kocka)

  Tetragonski a = b 6= c, = = = 90

  Ortorompski a 6= b 6= c, = = = 90

  Trigonski a = b = c, = = 6= 90, (deformirana kocka)

  Heksagonski a = b 6= c, = = 90, = 120

  Monoklinski a 6= b 6= c, = = 90, 6= 90

  Triklinski a 6= b 6= c, 6= 6=

  Prema broju dodatnih vorita kristalografski sustavi se mogu dodatno

  granati u podsustave ili tz. Bavaisove reetke. Sve ukupno ima 14

  Bavaisovih reetki.

 • Bavaisove reetke

  kubni sustavi

  tetragonski sustavi

 • Bavaisove reetke

  ortorompski sustavi

  6= 90

  trigonski sustav

  = 120

  heksagonski sustav

  triklinski sustav

 • Bavaisove reetke

  6= 90 6= 90

  monoklinski sustavi

 • Koju vrst kristalne reetke e imati neka tvar?

  Vrst reetke je odreena minimalnom vrijednou Gibbsove energije:

  G = U + pV - TS, za zadani T & p

  Pri tome je mogue da se kristalna struktura mijenja ako se mijenja

  temperatura ili tlak. Moe doi do faznih prelaza - polimorfizam.

  Ako tvar mijenja kristalnu strukuru s temperaturom, krstalne strukture

  oznaavaju se s grkim slovima , , . . . , redom od kristalnih

  struktura na niim temperaturama prema onim na viim.

 • Amorfna tijela

  Za razliku od kristalnih tijela amorfna tijela nemaju pravilnost reetke

  preko velikih (makroskopskih) udaljenosti.

  Lokalno nepravilnosti se akumuliraju te sasvim unitavaju pravilnost

  na velikim udaljenostima.

  I u kristalima postoje nepravilnosti - defekti reetke.

  Ali one nemaju akumulativni uinak.

  U amorfinim tijelima, kaemo, postoji ureenost kratkog dosega

  dok u kristalnim tijelima je ureenost dugog dosega.

  Imaju strukturu slinu tekuini.

 • Ne postoje istaknuti smjerovi - ve su izotropni.

  Napomena: izuzetak tekui kristali !

  Amorfna struktura nije stabilna (stanje najnie Gibbsove energije),

  nego je metastabilna (lokalni minimum). Postoji energijska barijera

  koja razdvaja amorfno stanje i kristalno stanje.

  Amorfno tijelo nakon nekog vremena moe kristalizirati, a period

  kristalizacije varira od nekoliko mjeseci pa do milijuna godina.