Kripta - 2. kolokvij

 • View
  42

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ppideje

Text of Kripta - 2. kolokvij

 • POLITIKI POJMOVI I IDEJE

  Sadraj

  1. Politika kultura definicije ............................................................................................................................................ 1

  2. Vrste politike kulture znaajke, primjeri, civilna kultura ............................................................................................. 1

  3. Politika kultura u novim demokracijama i autoritarnim dravama ................................................................................ 2

  4. Elitistika politika kultura faktori, primjeri .................................................................................................................. 3

  5. Huntington i Sukob civilizacija ......................................................................................................................................... 4

  6. Politika participacija definicije i objanjenja ............................................................................................................... 5

  7. Politika participacija u novim demokracijama, civilno drutvo ...................................................................................... 7

  8. Drutveni pokreti ............................................................................................................................................................ 7

  9. Politika participacija u autoritarnim i totalitarnim dravama ........................................................................................ 8

  10. Revolucija i teorije revolucija ........................................................................................................................................ 9

  11. Tipologija politikih ideologija ..................................................................................................................................... 10

  12. Ideologije i politika mo ............................................................................................................................................. 10

  13. Liberalizam politiki, kulturni, socijalni, ekonomski .................................................................................................. 11

  14. Klasini liberalizam, postavke, predstavnici ................................................................................................................ 12

  15. A. de Tocqueville; J. S. Mill .......................................................................................................................................... 13

  16. J. Stiglitz: globalizacija, liberalizacija svjetske trgovine ................................................................................................ 13

  17. Konzervativizam, institucionalizacija, E. Burke ............................................................................................................ 14

  18. Kranska demokracija u Europi .................................................................................................................................. 15

  19. Neokonzervativizam: ideoloke postavke, glavni protagonisti .................................................................................... 15

  20. Neokonzervativizam: utjecaj na vlast u SAD-u, Reagan, G. W. Bush ........................................................................... 16

  21. Faizam kao ideologija, povijesni kontekst, posljedice ................................................................................................ 18

  22. Nacionalsocijalizam (nacizam) kao ideologija, povijesni kontekst, posljedice ............................................................. 19

  23. Socijaldemokracija: suvremeni izazovi, povijesni kontekst ......................................................................................... 20

  24. A. Giddens: Trei put ................................................................................................................................................... 22

  25. Giddensova vizija suvremene socijaldemokracije ....................................................................................................... 23

  26. Ideologijski i religijski fundamentalizmi, sutina, primjeri ........................................................................................... 24

  27. Globalizacija i global governance ................................................................................................................................ 26

  29. Uzroci nastanka suvremenih pokreta otpora (globalizaciji) ........................................................................................ 27

  29. Opiite znaajke pokreta otpora i nabrojite vrste suvremenih pokreta otpora .......................................................... 28

  30. Znaenje drutvenih pokreta i kolektivnog identiteta, znaenje medija (Castells) ...................................................... 29

 • POLITIKI POJMOVI I IDEJE

  1

  1. Politika kultura definicije Politika kultura utjee na odnose izmeu vlasti i naroda. Politika kultura drave ili dijela stanovnitva moe imati razliite oblike. Od politike kulture drutva ovisi i stupanj i nain sudjelovanja graana u politici.

  "Politika kultura moe se definirati i kao "orijentacija graana jedne nacije prema politici, percepciji politikog legitimiteta, i tradicije politike prakse (Almond i Verba).

  Djelo G. Almonda i S. Verbe The Civic Culture (1963.) klasina je studija politike kulture i demokracije. Njihova studija temelji se na razlici triju istih tipova politike kulture: parohijalne, podanike i participacijske.

  Politika kultura moe se definirati kao orijentacija graana jedne nacije prema politici, percepciji politikog legitimiteta, i tradicije politike prakse (Almond i Verba). Prevladavajui nain razmiljanja o politici i stil politikog ponaanja graana u nekom drutvu.

  Razvijenost politike kulture zavisi od ureenosti politikog poretka (to je nerazvijenija politika kultura pojedinaca, to su vee mogunosti manipulacije i uzurpacija i obrnuto: to je ona razvijenija, politika zajednica je ureenija).

  2. Vrste politike kulture znaajke, primjeri, civilna kultura

  Parohijalna politika kultura

  Graani su slabo svjesni postojanja sredinje vlasti. Parohijalne kulture su rijetke u konsolidiranim demokracijama, ali se njihovi elementi mogu nai u seoskim zajednicama ili u siromanim etvrtima velikih gradova (geta, favele), gdje je sredinja vlast daleko od ljudi. Bagari: pripadnici parohijalne kulture u potpunosti su nezainteresirani za politiki ivot; ive u seoskim zajednicama ili sve brojnijim sirotinjskim etvrtima u gradskim sreditima gdje je vlast daleko od svakodnevnog ivota ljudi. Bezopasni su za vlast i lako ih je drati u pokornosti.

  Podanika politika kultura

  Graane se ne doivljava kao sudionike u politikom procesu nego kao podanike vlasti (kao u diktaturi). Bagari: graane se ne doivljava kao sudionike u politikom procesu nego kao podanike koji su u politikom ivotu pasivni. Podanike karakterizira slijepa odanost i poslunost prema onima koji su hijerarhijski iznad nje; lako prihvaaju predrasude i stereotipe, skloni su strahovima i strepnjama, nisu otporni ni na zavist i mrnju. S njima se lako upravlja i njih je lako zloupotrijebiti.

  Participativna politika kultura

  Graani smatraju da mogu pridonijeti politikom sustavu. Bagari: graani smatraju da mogu pridonijeti politikom sustavu, a i da on na njih utjee. Obiljeavaju je razvijene orijentacije prema svim objektima politike. Pojedinac ima jasno iskazanu orijentaciju prema politikim strukturama i politikim procesima; aktivna uloga pojedinaca unutar politike zajednice. Zbog toga participativna kultura predstavlja osnovu graanske (civilne) politike kulture.

  Civilna kultura Logina pretpostavka bi bila da e se demokracija pokazati najstabilnijom u drutvima s participativnom politikom kulturom. Meutim, Almond i Verba ustvrdili su da su drutva u kojima se mijeaju elementi politikih kultura najpogodniji za stabilnu demokraciju.

  Ovu mjeavinu Almond i Verba nazivaju civilna kultura. Idealno je kada podaniki i parohijalni nazori predstavljaju teret uglavnom participativnoj kulturi. U civilnoj kulturi mnogi graani su aktivni u politici, ali pasivna manjina, parohijalna ili podanika, sustavu daje stabilnost. U civilnoj kulturi, oni koji participiraju nisu toliko ukljueni da bi odbijali prihvatiti odluke s kojima se ne slau.

  Civilna kultura tako razrjeuje napetost koja u demokraciji postoji izmeu narodnog nadzora i djelotvornog vladanja, graaninu omoguuje utjecaj, a vladajuoj eliti istodobno omoguuje fleksibilnost.

  Kroz anketno istraivanje, Almond i Verba utvrdili su da su Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD najblie njihovom pojmu civilne kulture, dok su Njemaka, Italija i Meksiko odstupali od pravila.

 • POLITIKI POJMOVI I IDEJE

  2

  Autori nisu podrobno prikazali nastanak politike kulture niti su se bavili evolucijom politike kulture. Dogaaji poput Vijetnamskog rata 1960-ih, naftne krize u 1970-im, ekolokih pokreta i prosvjeda 1980-ih, privatizacija i smanjenja socijalne pomoi 1990-ih, terorizma 2000-ih godina, smanjili su povjerenje u vlast.

  Dolo je do slabljenja drutvenog i politikog povjerenja. Smanjenje povjerenja u rad demokratskih institucija, a ne u demokraciju kao sustav vladavine.

  Oblik mjeovite politike kulture. Graani aktivni u politici, ali pasivna manjina, bilo parohijalna, podanika ili oboje, daje sustavu stabilnost. Oni koji participiraju nisu toliko ukljueni da bi odbijali prihvatiti odluke s kojima se ne slau. Graaninu omoguuje utjecaj i istodobno vladajuoj eliti omoguuje fleksibilnost.

  Civilnu kulturu odlikuje ravnotea izmeu moi politike vlasti i