of 14 /14
MOKSLINIAI STRAIPSNIAI LIETUVOS DIDZIOSIOS KUNIGAIKSTYSTES PILYS KREVOS PILIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTIKOS VIDMANTAS JANKAUSKAS Vilniaus dailes akademijos D ai letyros institutas Vidmantas Jankauskas, dailes istorikas, Vilniaus dailes akademijos Dailetyros ins titulo ir leidyklos mokslo darbuotojas, su iurnalo Lietuvos pilys redakcija bendradarbiauja nuo 2008 m. Zurnalo 4 numeryje paskelbtas jo straipsnis , Naugarduko pilies ikonografi- niai saltiniai ". 1 pav. Krevos pilies planas. IS 9:aHmypwr B. A., IlaM.f!THHKH ap= - TeKTypbr H rpai\OCTpOHTeJibCTBa EerropyccHH, MuHCK, 1986, p. 159. Fig. 1. A plan of Kreva Castle. From 9:aHmypbm B. A., IlaMJITHHKH aplU1TeKTypbr J1 rpai\OCTpOHTeJibCTBa EerropyccHH, MuHcK, 1986, p. 159. Lietuvil! istorineje savimoneje Krevos vardas pinniau- sia siejasi su dviem reik:Smingais, bet priestaringai vertina- mais jvykiais. Pirmiausia, Kreva- tai kunigaikscio Kttstu- Cio tragiskos mirties vieta, antra - Krevoje buvo sudaryta pirrnoji Lietuvos ir Lenkijos unija, kuri ne tik atvede i Len- 2 pav. Krevos pilis is piet!f. 1984. Vidmanto ]ankausko nuotr. kijos bet ir nuleme Lietuvos hikstq, taigi- tolesnt( rnlisl! krasto europejirno Nenuostabu, kad nuo pat romantizmo epochos Kreva susi lauke isskirti- nio istorikl}, rasytojl}, taip pat ir dailininkl} demesio . Siandien Kreva - tai kaimas Gardino srityje, Smur- gainiq rajone, 85 km j pietrycius nuo Vilniaus. Tai vie- na is seniausiq Lietuvos istoriniq vietovil}. Krevos pilis tyrinejama nuo XIX a. pradzios ir turi gana gausi'l be- veik dviejq simtmeCiq istoriografij'l rusq, lenkq, lietuvil) ir baltarusil! kalbornis. 1 Kartu tai viena is bene labiausiai nukentejusiq senqjq Lieh1vos pilil}. Pasinaudodarni rnine- istoriografija bent trumpai apzvelkirne pilies istorij'l ir IS pilies istorijos Kreva (Krevas, Krewo, KpeBo) jsikUrusi etninese lie- tuvil! zemese. GreiCiausiai dar XII a. cia bLita rnedines pilies, o ant vienos is dabartinj rniestelj supanciq kalVl} galejo buti ir pagonisko kulto vieta. Kai kurie tyrinetojaij'l banda lokalizuoti kaip tik ant bene auksciausio apylinkeje Jurgio (Jurijaus) kalno, esancio i pietrycius nuo pilies, kihj (pvz ., dr. Wladislawo Zahorskio) nuomone, tam labiau tiko uz mazdaug 2 km nuo pilies dunksantis legendornis apipintas piliakalnis, vadinamas Horodiscia. Fig. 2. Kreva Castle from the South. 1984. Photo by Vidmantas ]ankauskas. 18 LIET UVOS PIL YS 2009

KREVOS PILIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR …lad.lt/data/com_ladlibrary/846/18-31.pdfKREVOS PILIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTIKOS VIDMANTAS JANKAUSKAS Vilniaus

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KREVOS PILIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR …lad.lt/data/com_ladlibrary/846/18-31.pdfKREVOS...

 • MOKSLINIAI STRAIPSNIAI LIETUVOS DIDZIOSIOS KUNIGAIKSTYSTES PILYS

  KREVOS PILIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTIKOS

  VIDMANTAS JANKAUSKAS Vilniaus dailes akademijos Dai letyros institutas

  Vidmantas Jankauskas, dailes istorikas, Vilniaus dailes akademijos Dailetyros ins titulo ir leidyklos mokslo darbuotojas, su iurnalo Lietuvos pilys redakcija bendradarbiauja nuo 2008 m. Zurnalo 4 numeryje paskelbtas jo straipsnis , Naugarduko pilies ikonografi-niai saltiniai ".

  1 pav. Krevos pilies planas. IS 9:aHmypwr B. A., IlaM.f!THHKH ap=-TeKTypbr H rpai\OCTpOHTeJibCTBa EerropyccHH, MuHCK, 1986, p. 159. Fig. 1. A plan of Kreva Castle. From 9:aHmypbm B. A., IlaMJITHHKH aplU1TeKTypbr J1 rpai\OCTpOHTeJibCTBa EerropyccHH, MuHcK, 1986, p. 159.

  Lietuvil! istorineje savimoneje Krevos vardas pinniau-sia siejasi su dviem reik:Smingais, bet priestaringai vertina-mais jvykiais. Pirmiausia, Kreva- tai kunigaikscio Kttstu-Cio tragiskos mirties vieta, antra - Krevoje buvo sudaryta pirrnoji Lietuvos ir Lenkijos unija, kuri ne tik atvede i Len-

  2 pav. Krevos pilis is piet!f. 1984. Vidmanto ]ankausko nuotr.

  kijos sost~ Jogail~, bet ir nuleme Lietuvos hikstq, taigi-vis~ tolesnt( rnlisl! krasto europejirno istorij ~. Nenuostabu, kad nuo pat romantizmo epochos Kreva susi lauke isskirti-nio istorikl}, rasytojl}, taip pat ir dailininkl} demesio.

  Siandien Kreva - tai kaimas Gardino srityje, Smur-gainiq rajone, 85 km j pietrycius nuo Vilniaus. Tai vie-na is seniausiq Lietuvos istoriniq vietovil}. Krevos pilis tyrinejama nuo XIX a. pradzios ir turi gana gausi'l be-veik dviejq simtmeCiq istoriografij'l rusq, lenkq, lietuvil) ir baltarusil! kalbornis. 1 Kartu tai viena is bene labiausiai nukentejusiq senqjq Lieh1vos pilil}. Pasinaudodarni rnine-t~a istoriografija bent trumpai apzvelkirne pilies istorij'l ir architekrur~.

  IS pilies istorijos

  Kreva (Krevas, Krewo, KpeBo) jsikUrusi etninese lie-tuvil! zemese. GreiCiausiai dar XII a. cia bLita rnedines pilies, o ant vienos is dabartinj rniestelj supanciq kalVl} galejo buti ir pagonisko kulto vieta. Kai kurie tyrinetojaij'l banda lokalizuoti kaip tik ant bene auksciausio apylinkeje Jurgio (Jurijaus) kalno, esancio i pietrycius nuo pilies, kihj (pvz., dr. Wladislawo Zahorskio) nuomone, tam labiau tiko uz mazdaug 2 km nuo pilies dunksantis legendornis apipintas piliakalnis, vadinamas Horodiscia.

  Fig. 2. Kreva Castle from the South. 1984. Photo by Vidmantas ]ankauskas.

  18 LIETUVOS PIL YS 2009

 • KREVOS PILIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTTZMO IR DOKUMENTIKOS

  - - --~ · - -----=-.....-- -~- ....

  ------------- - -~-

  3 pav. Kn!vos pilis. Rekonstrukcija. IS Lietuvos pilys, Vilnius, 1971, p. 22. Fig. 3. Kreva Castle. A reconstruction. From Lietuvos pilys, Vilnius, 1971, p. 22.

  Aptvarinio (gardinio) tipo murine Krevos pilis - viena ankstyviausiq tokio tipo tvirtoviq Lietuvoje. Stasio Abra-mausko nuomone, ji statyta XIII- XIV a. sanduroje2, taigi Vytenio arba Gedimino valdymo laikais. 1338 m. Gedimi-nas, dalydamas valstybt;: savo slinums, Krevos kunigaiks-tystt;: atidave Algirdui. IS Krevos A1girdas 1345 m. isvyko! Vilniq uzimti didziojo kunigaikscio sosto. Po to Kreva tar-navo daugiau kaip medziokles centras. 1381 m. pilyje su savo dvam apsistojo is Vilniaus pasitraukt;:s Jogaila. 1382-qjq rudenj dregnuose Krevos pities boksto pozemiuose buvo jkalintas ir nuzudytas didysis kunigaikstis Kt;:stutis. Pilyje, greiCiausiai jos gyvenamose pata1pose, kurj laik'! kalejo ir Vytautas, veliau jam pavyko pabegti j Mozfuij'!. 1385 m. rugpjuCio 14 d. pilyje sudaryta vadinamoji Kre-vos unija tarp Lietuvos ir Lenkijos. Nera abejones, kad pi-lis tais Jaikais turejo buti gana puosni ir turtinga, pritaikyta reprezentacinems funkcijoms. 1387 m. Krevoje Jogai1a fundavo vien'! is septyniq pirmqjq Lietuvos parapijq. Tais paCiais 1387-aisiais Jogaila Krev'! atidave savo bro1iui Vy-gantui. Po jo mirties 1391 m. Krevos kunigaikstyste jejo i LDK sudetj. 1433 m. pili po dviejq dienq sturmo paeme i~ sudegino p1ies didiii kunigaiksti Zygimanl'! Kt;:stutaiti suki1usio Svitrigailos kariuomene. Buvo iszudyta nemazai pities gynejq, kiti paimti nelaisven. Bet greitai po to pilis atstatyta ir jau 1470 m. jvardij;:tma kaip viena is sesiq LDK muriniq piliq. 1503-1506 m. pili ne kart'!- buvo apgulusi ir smarkiai apnaikino Krymo totori11 kariuomene. Panasu, kad po siq antpuolit! pilis kuri laik

 • KREYOS PlLIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTlKOS

  ;)lll\lf.l&'"ll ir,Pf.~\Q. "-wcHtt.\l'n !!,"&, \ONf"IIIM .

  4 pav. Knivos pilis. 1827 m. piesinys is ,Vilniaus gubernijos pilizt atlaso': IS Lietuvos pilys, Vilnius, 1971 . [klija tarp p. 16-17. Fig. 4. Kreva Castle. An 1827 drawing from Atlas of the Castles of Vilnius Guberniya. From Lietuvos pilys, Vilnius, 1971. Insert between pp. 16- 17.

  pastate taip pat ant mediniq begiinq, krosnis kambaryje is kokliq . Priesais sj pastat(! stovejo visai supuvusios ir sugriuvusios nedideles arklides bei svirnelis. Uz pilies buvo senas maliinelis su visais jrenginiais vienam ra-tui , reikalingas remonto.7 Pilies inventoriuje visai ne-minimas vadinamasis Kunigaikscio bokstas, vadinasi, jis buvo jau nebenaudojamas. Zinoma, kad per XVIII a. sis bokstas nukentejo bene daugiausia: jgriuvo stogas ir mediniai perdengimai, nuvirto dalis rytines sienos.8

  Pili griove ir vietiniai gyventojai, masyvias degtas ply-tas naudoj(( kaip puiki'! statybin(( medziag(!. Bet, anot

  5 pav. Krevos miestelio planas. Fragmentas. 1851. Lietuvos valstybes istorijos archyvas (toliau- LVIA),f 525, ap. 2, b. 1986. Fig. 5. A plan of the town ofKreva. A fragment. 1851. Lithuanian State Historical Archives (juther - LSHA), f 525, ap. 2, b. 1986.

  20

  legendos, syki viena tokia plyta krisdama pataike sienos ardytojui tiesiai i galvq ir vietoje ji uzmu§e. Nuo to laiko ardymai liovysi- ta vienintele plyta isgelbejusi pili tarsi zqsys Rom(! ... 9

  XIX a. , kai pi lis buvo atsidiirusi valstybes izdo zinioje, didesniq permainq nejvyko, bet uztat ji pagaliau susilauke deramo demesio. Dar 1827 m. Izdo riimai emesi kaupti medziag(! apie senuosius Lietuvos-Vilniaus gubemijos pastatus, braizyti jq planus ir fiksuoti fasadus. Tuo meh1 sudarytoje byloje esama informacijos ir apie Krevos pili . Stai Asmenos apskrities matininko Gorisoviciaus 1827 m.

  6 pav. Krevos miestelio planas. Fragme11tas. 1866. LVIA, f 525, ap. 2, b. 1983. Fig. 6. A plan of the town of Kreva. A fragment. 1866. LSHA,f 525, ap. 2, b. 1983.

  LIETUVOS PILYS 2009

 • KREVOS PILIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTIKOS

  balandzio 18 d. raporte Vilniaus gubernijos matininkui Grigorijui Velikorodovui skaitome, kad jis sioje apskri-tyje radys tik vien'! senoviny Krevos pili, kurios plan'! ir fasado piesinius, atliktus matininko Mikosos, su istoriniu pilies aprasymu ispravnikas Izdebskis balandzio 18 d. pa-siunte Vilniaus civiliniam gubernatoriui Hornui. 10 Be pla-114, G. Velikorodovas bande rinkti ir istoriny informacijq apie si'! ir kai kurias kitas pilis, del to kreipesi pagalbos i jvairias istaigas (pvz., Vilniaus policijos nuovad'!, Vilniaus universitet

 • KREVOS PILIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTIKOS

  9 pav. Neiinomas autorius. Krevos pilies griuvesiai. XIX a. vidu-rys (?). VUB,f 78-206(a). Fig. 9. Anonymous. The ruins ofKreva Castle. Mid-19th century(?). Vilnius University Library,f 78, nr. 206(a).

  siskai sugriauti rytinis ir vakarinis aptvarinio miiro kam-pai , dideliq igriuvimq atsirado ir siaurineje, rytineje bei pietineje sienose. Bet labiausiai nukentejo Kunigaikscio bokstas . Jo siaurine siena pasviro, j~ dengys plytq sluoks-nis nukrito, o vakarines sienos plytine apdaila atitruko nuo pagrindinio miiro, sudarydama 5 em plysi. Nukritus plytt! sluoksniui is vidines puses, sienq storis besieke tik apie 1 m, tuo tarpu anksCiau sieke iki 2,5 m. Zuvo ir visi iki tol isliky gotikiniai langq apvadai.

  Tik 1930 m. imtasi konservuoti griuvesius, o siam dar-bui sudaryta komisija is architektq Jano Borowskio, prof. Juliuszo Kloso ir konservatoriaus Stanislawo Lorentzo. Konservavimo darbaills vadovavo architektas J. Borows-kis. Da1iai siaurines sienos (nuo miestelio puses) buvo ismiitytos atramos-kontraforsai, siena uzkonservuota su-stiprinant jos pamatus, plytine boksto apdaila sutvirtinta gelezinemis s~varzomis, kalkiq skiediniu uzpildytos di-dziausios muro islauzos, nuo pilies mfuq nuvalyti griuve-siai, nuvestas vanduo, uzpiltos artilerijos sviediniq ismus-tos duobes, sutvarkytas pilies kiemas ir teritorija aplink j~. Buvo netgi planuota illaksimaliai restauruoti pili ir joje jkurti regioninj muziejl!, deja, valdzia tokio suillanyillo nepalaike.14 Taip palopyta pilis sulauke miisl! dienl!. Po-kario laikais pili tyrinejo Baltarusijos mokslq akademijos Istorijos institutas. Archeologiniai-architektiiriniai tyri-mai pilies teritorijoje vykdyti 1970 m. , 1985 m. ir 1987-1989 m. 15, bet rimtesnil! restauravimo ar konservavimo darb4 vis dar tebelaukiama.

  Pilies architektfira

  Krevos pilis yra netaisyklingo plano ir sudaro kiek istyst~, j pietus siaurejanci~ trapecij~, kuri dviejl! kalvo-tq giibriq suspaustoje, pelketoje, dviejq upelil! (Krevos ir Sliaktiankos) santakoje esancioje lomoje uzeme apie 1 ha ploto aiksty (1 pav., planas). Patvenkus upelius pilis is visq pusiq galejo bUti apjuosta vandens ir tapti gana sunkiai prieinama priesui. Minima, kad gynybinis griovys buvys apie 50 sieksniq plocio, bet nelabai gilus (begdamas

  22

  is pities Vytautas jj perbridys, nes vanduo siekys tik iki kaklo). Tai viena is pirm~q castella tipo pilil! Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes teritorijoje (2 ir 3 pav.).

  Tlgiausia yra rytine siena, kuri siekia 108,5 m, vakari-ne- 97,2 m, siaurine - 85 m, o pietine -71,6 m. Pirrninis aptvariniq sienq storis sieke 2,5-2,75 m, o aukstis 12- 13 m (siandien didziausias aukstis siaurineje sienoje siekia 10m). Apatine sienl! dalis (iki 4 m) buvo miityta is lauko riedu-lil! (kai kuriq is jq skersmuo siekia iki 1 m), o auksciau akmens mur~ denge didelio formato plytq baltisko muro sluoksnis (65 em storio ), kas 2,4 ill buvo isdestytos siauros saudymo angos. Mazdaug 10 ill aukStyje palei vis~ sienl! perimetr~ ejo gynybines galerijos, jrengtos ant mediniq balkiq. Pilies kieme buta kastinio tvenkinio, pripildomo upes vandeniu, kuriam nuleisti vakarineje sienoje padary-ta speciali anga. Atsarginil! arkiniq isejimo angl! dar bUta pietines sienos centre ( 4,26 x 2,84 m; neislikusi) ir vakari-nes sienos apaCioje (2,5 x 2,25 m; islikusi).

  Pilis turejo du bokstus, kurie buvo issidesty siaures va-karq ir pietrycil! kampuose. Architekturiniu poziuriu ido-miausias ir vertingiausias didysis siaures vakarinis, arba KunigaiksCio, bokstas, stovejys isorineje aptvaro puseje, pritaikytas ftanginei gynybai. Spejama, kad jis yra kiek velesnis uz aptvarines sienas ir pristatytas kaip don:lonas j au prie uzbaigtos pilies. Tai buvo beveik kvadrato plano ( 18,65 x 17 m), greiciausiai 4 aukstq, keturslaiciu stogu uzsibaigiantis statinys. Pradinis boksto aukstis galejo siekti 25 m ar dar daugiau. 16 Apie boksto funkcijas gali-ma sprysti ir is buvusiq langl! . Pinname aukste jie mazi, panasiis j saudymo angas, 0 antrame ir treciame - daug didesni, smailiaarkiai, su profiliuotq plytq apvadais. ISei-tq, kad pirmas aukstas naudotas ukio reikmems, o antra-me aukste su tinkuotomis, bizantine tapyba puostomis sienomis turejo biiti pagrindiniai reprezentaciniai-gyve-namieji kambariai, pritaikyti kunigaiksciui ir jo seimai. Treciasis aukstas taip pat galejo biiti gyvenamas, o ke-tvirtasis - greiciausiai skirtas gynybai. Boksto apacioje saugumo sumetimais nebUta jokios iejimo angos - i ji buvo galima patekti tik is gynybines galerijos, buvusios treciojo auksto lygyje. Po bokstu biita riisio. Boksto co-koline dalis (iki 4 ill aukscio) buvo illiiryta is stambiq tasytq akmenl!, suristl! kalkiq skiediniu, o auksciau tiek viduje, tiek isoreje sienos turejo plytq apdail~. ApaCio-je sienq storis sieke iki 3 m, o virsuje buvo plonesnes -2,5 m . Sienos viduje buta laiptl! . Atskiri laipteliai is antro auksto vede j gynybiny ga1erij~. Tik tarp riisio ir pirmo auksto biita skliautines perdangos, visur kitur -medines . PietryCiq bokstas galejo buti statytas kiek veliau (apie XIV-XV a. sandur~) vidiniame aptvaro kampe, spe-jama, irgi keturil! aukstq, taciau mazesnis uz pirmljjj ( 11 x 10,65 m) . XIX a. sis bokstas dar buvo iski lys virs sienl!, o siuo metu siekia ne daugiau 6,6 m. Siaurines sienos vartai buvo ginami is ftanginio siaures vakarq boksto. Kiti smailejantys arkiniai vartai buvo vakarineje sieno-je. Dalis kiemo ties Kunigaikscio bokstu buvo paauks-tinta ir isgrista akmenimis. Nuo siaurineje sienoje buvu-siq pagrindiniq vaftl! boksto link vede akmenimis grjstas kelias, is sonq paramstytas medinemis sienutemis. Kitas toks 8 m plocio kelias pilies kiem~ kirto istrizai ir vede nuo didziojo iki pietryciq boksto. Pilies kieme buvo jsi-

  LI ET UVOS PILYS 2009

 • KREVOS PILIES IKONOGRAFTJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTTKOS

  10 pav. Reali71 proporci)l1 Krevos pilies griuvesi71 vaizdas. Kompiuterine N. Ordas akvareles korekcija. Fig. 10. An image of the ruins of Kreva Castle in actual proportions. A computerised correction of the watercolour by N. Orda.

  klin( ukiniai pastatai. Pilies bokstai ir sienos buvo deng-tos pusapvalemis cerpemis. 17

  Pilies ikonografij a

  Nors Krevos pilis jau XIX a. sulauke viso pluosto is-tori nit! ir k:rastotyriniq tekshj, to meto jos vizualioji doku-mentacija didele jvairove nepasizymi ir savo gausa minetll publikacijll skaiciui neprilygsta. Pinnieji bandymai vizua-liai uZfiksuoti pili sutampa su jau mineta Izdo rlimll inici-atyva kaupti medziagll apie senuosius Vilniaus gubernijos pastatus. Kaip tik tada, 1827-aisiais, ir buvo parengtas Vilniaus gubernijos piliLJ atlasas, kw-iame is viso esama daugiau kaip desimt sen~l! Lietuvos piliq piesini\l. Tarp jlj ir seniausias siandien zinomas Krevos pities griuvesiq atvaizdas, paiymetas 17-uoju numeriu ( 4 pav.). 18 Pilis Cia pavaizduota is pietinio kampo, nuo tvenkinio puses. Pie-sinys, kaip ir dera jgudusio matininko rankai, gana tikslus ir detalus: aiskiai uzfiksuota plytine sienll apdaila ir sau-dymo angq pedsakai , isejimo anga vakarineje sienoje, virs gynybiniq sienll dar siek tiek iskylantys pietiytinio boksto likuciai, o pirmajame plane - ir veikiantis vieno rato rna-lUnas. Kompozicijos centi·e vyrauja masyvus, taisyklingl! staciakampi primenantis Kunigaikscio bokstas. lis pa-vaizduotas trijt) auksh), be stogo, bet su dar aiskiai mato-momis antro ir trecio auksto langq angomis. Kadangi sis pilies atvaizdas kurtas dokumentavimo tikslu, jame (kaip ir kituose atlaso piesiniuose) vengiama perspektyvos, tai-gi uzfiksuotos statinio proporcijos yra gana tikslios ir gali tarnauti kaip tam tikras etalonas vertinant kitq dailininkq darbus sia tema.

  Tiesa, tokill darbq atsirado tik praejus keletui desim-tmecit) po atlaso sudmymo. IS XIX a. vidurio galima pa-mineti nebent Krevos miestelio planus, kurie must) nagri-nejamai temai yra gana svarbus, nes padeda daug geriau suvokti, kokioje urbanistineje aplinkoje tuo n'letu buvo atsidurusi pilis (5-6 pav.).

  Noras jamzinti nykstanCius senoves paminklus buvo vienas is svarbiausill bene 1yskiausio XIX a. Lietuvos

  LIETUVOS PILYS 2009

  10 pav. Ferdinandas RusCicas. Krevos pilis. 1895. IS Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos: parodos katalogas, Torune- Varsuva-Vilnius, 1996, il. IV.1. Fig. 11. Ferdynand Ruszczyc. Kreva Castle. 1895. From Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos: parodos katalogas, Torune-Varsuva- Vilnius, 1996, il. IV.1 .

  krastovaizdzio dokumentuotojo Napoleono Ordos tikslll. Jam turime buti dekingi ir uz siandien, be jokios abejones, populiariausil!, beveik per visus enciklopedinius ir moks-lo populiarinamuosius leidinius keliaujanti Krevos pities atvaizdl!. Tai pagal N. Ordos akvarely dailininko Alojzo Mi-sierowicziaus atlikta litografija is XIX a. astuntajame desiin-tmetyje pasirodziusio Vaizd71 albumo (ser. 4, Nr. 118) (7 pav.). Jos populiarumll paaiskinti nera sunku. Pirmiausia, tai bene prieinamiausias is visll ankstyvqjll pilies atvaizdq, antra - tai labai romantiskas ir pagavus peizazas su di-dingai virs skurdzit! mazo miestelio trobelill iskylanCiais pi lies kuorais. N. Ordos architekturinius peizafus tyrinejt( Vytautas Levandauskas ir Renata Vaicekonyte-Kepdins-kiene, aptardami sios litogra:fijos pirmavaizdi- 1876 m. akvarelt( (8 pav.), pazymi, kad dailininkas, nupiesdamas pili is siaures rytll puses, puikiai atskleide atsikisusio kampinio siaures vakarq boksto flankuojanti pobudi, 0

  23

 • KREVOS PILlES lKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTIKOS

  12 pav. Boleslovas Tomasevskis. Knivos panorama is vakarzr LVIA, f 1135, ap. 23, b. 248. Fig. 12. Boleslaw Tomaszewski. Kreva panorama from the West. LSHA,f 1135, ap. 23, b. 248.

  13 pav . . Boleslovas Tomasevskis. Krevos pilis is piet!f. IS Cz. Jankowski, Powiat Oszmianski, d. 2, Sankt Petersburg, 1897, p. 205. Fig. 13. Boleslaw Tomaszewski. Kreva Castle from the south. From Cz. Jankowski, Powiat Oszmiariski, cz. 2, Sankt Petersburg, 1897, p. 205.

  14 pav. Boleslovas Tomasevskis. Krevos pilies KunigaikSCio bokStas. Naokolo swiata, 1903, Nr. 51. Fig. 14. Boleslaw Tomaszewski. The Ducal Tower of Kreva Castle. 'Naokolo swiata', 1903, Nr. 51.

  24

  pilies architektiiros vaizd

 • KREVOS PLLIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTIKOS

  saugomas greiCiausiai XIX a. viduriu datuotinas nezino-mo dailininko megejo piestuku atliktas piesinys, kuriame i pili zvelgiama bUtent is siaures ryh! kampo (9 pav.). cia taip pat labai aiskiai isskirtas kampinis siaures vakarq bokstas, gana kruopsCiai uzfiksuotas aptvarinis milras ir jo pazeidimai. Maziau detalizuota pilies aplinka- pazymetas tik vienas kitas prie jos buvys namukas. Beje, si piesini tarsi papildo byloje salia jo saugomas, gali bilti, to paties autoriaus nubraiZytas pilies planas, kuris, nors ir nera labai tikslus (aptvaro forma Cia primena taisyklingq. staCiakam-pi), gana aiskiai fiksuoja tuo metu buvusias sienos angas ir pazei~irnus.

  Kitas problemiskas dalykas- N. Ordos akvareleje ir pa-galjq. atliktoje litografijoje pavaizduotos pilies proporcijos. Tiek remiantis matavimais nupiestas minetasis 1827 m. pie-sinys, tiekne viena XX a. prad:Zios fotofiksacija aiskiai rodo, kad nei pilies sienos, nei bokstas negalejo buti tokie auksti, kokius juos mums savo kilrinyje iarn:Zino N. Orda. Jau mi-nejome, kad bokStas buvo artirno kvadratui plano (18,65 X 17m), o jo aukstis XIX a. galejo siekti apie 20m. Vadinasi, erdviskai jis turejo atrodyti panasus i kubq.. Mazdaug toki ji ir matome 1827 m. piesinyje ir iki Pirmojo pasaulinio karo padarytose fotografijose. Tuo tarpu net be atidesniq matavimq akivaizdu, kad N. Ordos pavaizduotq. bokstq. proporciskai sudaro du vienas ant kito uzdeti kubai. Isei-tq, kad si pilis yra gerokai ,suspausta". Remdamiesi gana tiksliais XX a. pirmojoje puseje atliktais matavimais20 ir bent apytiksliai apskaiCiavy N. Ordos pavaizduotos pilies proporcijas, galime teigti, kad jq santykis yra mazdaug 60 x 100. Taigi, norint, kad aptariamoje akvareleje ir litogra-fijoje iamzinta pilis bilh! panasesne i minetas fiksacijas, jq. reikia bent 40 proc. ,patempti". ,Photoshop'u" toks eks-perimentas uztrunka vos kelias minutes. Gautas vaizdas is karto tampa daug artimesnis mums zinomam is fotografijq ir tam, kq. matome Krevoje siandien (10 pav.).

  Siuo pavyzdziu visai nesiekiama irodyti, kad N. Orda architektilros paminklus fiksavo atmestinai. Tai greiCiau ne dokumentavimo, o menine problema. Krevos pilis -tikrai ne vienintelis ,suspaustas" sio autoriaus peizazas. Panasu, kad dailininkas daznai is natilros sukurdavo tik eskizq., o liejant akvareles tikrosios architektfuines pro-porcijos jam mazai rilpejo. Krevos atveju netgi tiketina, kad siekdamas didesnes menines itaigos jis specialiai pili pavaizdavo monumentalesny, artirnesny romantikq pamegtam aukStais bokstais issiskirianCiq gotikiniq piliq jvaizdziui. Jdomu, kad toks meninis sprendimas laikui be-gant sq.moningai ar nesq.moningai buvo priimtas kaip tam tikra duotybe ir siandien jau tapo stampu: paaukstintq. pi-lies bokstq. matome ivairiose jos rekonstrukcijose, jis ap-tinkamas naujai kuriamose knygq iliustracijose, kitokioje vizualineje produkcijoje.

  IS XIX a. pabaigoje Krevos pili fiksavusil! dailininkq galirna pamineti Ferdynandq. Ruszczyq ir Boleslawq. To-maszewski. Jie buvo jau kitos epochos kilrejai, naudojosi fotografijos teikiamomis galimybemis ir i architektilros paveldq. zvelge kiekvienas savaip. Stai Krevoje apsilan-kiusiam F. Ruszczycui pilis labiau rilpi jau ne kaip kuo tikslesnio dokumentavimo reikalingas objektas, o kaip viena is galimq dailininko dvasinio santykio su gimtojo krasto istorija israiskq ar liudijimq. 21 Jo Kreva- tai ziemos

  LIETUVOS PILYS 2009

  15 pav. Boleslawas Tomaszewskis. Kn!vos pilies bokSto griuvesiai. IS Cz. Jankowski, Powiat Oszmianski, d. 2, Sankt Petersburg, 1897, p. 211. Fig. 15. Boleslaw Tomaszewski. The ruins ofKreva Castle tower. From Cz. Jankowski, Powiat Oszmianski, cz. 2, Sankt Petersburg, 1897, p. 211 .

  16 pav. Boleslawas Tomaszewskis. Krevos pilies boksto langas. IS Cz. Jankowski, Powiat Oszmianski, d. 2, Sankt Petersburg, 1897, p. 203. Fig. 16. Boleslaw Tomaszewski. A window in a Kreva Castle tower. From Cz. Jankowski, Powiat Oszmianski, cz. 2, Sankt Petersburg, 1897, p. 203.

  25

 • KREVOS PlLlES IKONOGRAFTJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTTKOS

  17 pav. Tiburcijus Chodzka. Kn!vos pilis. 1905. Fotografija. MAB, Fg. 1-1109/ 1. Fig. 17. Tyburcy Chodiko. Kniva Castle. 1905. Photograph. The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Fg. 1-1109/1.

  18 pav. Tiburcijus Chodzka. Krevos pilis. 1905. Fotografija. MAB, Fg. 1-1109/1. Fig. 18. Tyburcy Chodiko. Kreva Castle. 1905. Photograph. The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Fg. 1-1109/1.

  26 LI ET UVOS PILYS 2009

 • KREVOS PILlES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTIKOS

  19 pav. Stanislovas Statkovskis. Krevos pilies bokStas pries Pirmqji pasaulini karq. Ziemia, t. 3, 191, Nr. 48. Fig. 19. Stanislaw Statkowski. A Kreva Castle tower before the First World War. 'Ziemia', t. 3, 191, nr. 48.

  20 pav. Stanislovas Statkovskis. Krevos pilies griuvesiai. Ziemia, t. 3, 1912, Nr. 48. Fig. 20. Stanislaw Statkowski. The ruins of Kreva Castle. 'Ziemia', t. 3, 1912, nr. 48.

  oaktyje dunksantis vienisas bokstas: negriztamai dingusi praeities didybe, salta ir zvarbq kelianti siandiena, neaiski, miglota ateities perspektyva (11 pav.).

  F. Ruszczyco am:lininkas, Vilniaus piesirno moky-klos aukletinis B. Tomaszewskis, nors menine jega jam ir neprilygo, paliko keletq idomit) ir vertingl) Krevos pities vaizdl!. Gaila, bet beveik viskas, k~ siandien zinome apie sio dailininko kiirybini palikim~, apsiriboja iliustracijo-mis iskiliam Czeslawo Jankowskio veikalui Powiat Osz-mianski. IS keli4 desimcil! Cia publikuot4 piesinil! septyni skirti Krevai (12-16 pav.). B. Tomaszewskis buvo geras piesejas ir itin atidus fiksuotojas - jo piesiniai beveik pri-lygsta fotografijoms, o daznai yra ir israiskingesni uz jas. Tai pasakytina tiek apie Krevos miestelio su vos atskiria-

  21 pav. Janas Bulhakas. Krevos pilis. Vilniaus daih!s akademijos biblioteka. Fig. 21. fan Bulhak. Kreva Castle. The Library of the Vilnius Academy of Fine Arts.

  LIETUVOS PJLYS 2009 27

 • KREVOS PILIES IKONOGRAFJJA: TARP ROMANTIZMO !R DOKUMENTIKOS

  22 pav. Janas Bulhakas. Krevos pilis. LVIA,f 1135, ap. 23, b. 222. Fig. 22. fan Bulhak. Kreva Castle. LSHA,f 11 35, ap. 23, b. 222.

  23 pav. Janas Borovskis. Krevos pilies matavimai. 1930. LVIA, f 1135, ap. 12, b. 484. Fig. 23. fan Borowski. The outside measurements of Kreva Castle. 1930. LSHA,f 1135, ap. 12, b. 484.

  mu pilies siluetu panoram'! is vakarq puses, tiek apie Ku-nigaikscio boksto griuvesiq fragmentus. Paradoksalu, bet siandien sie piesiniai turi ne tik meniny, 0 ir architekturiny dokumentiny vert((, nes to, k'! pavaizdavo B. Tomaszews-kis, fotografiniq atitikmenq neisliko.

  Seniausios siandien zinomos Krevos pilies nuotraukos mus pasieke is paCios XX a. pradzios. Pirmiausia pamineti-nos jau chrestomatines Vilniaus fotografo Tyburco Chodz-kos nuotraukos (17-18 pav.). Labiausiai vykusia reiktt! lai-kyti fotografij'!, kur iamzintas pilies bokstas su pirmame pla-ne matomomis pili aplankiusiq raitq keliautojq figuromis. Panasu, kad sia fotografija naudojosi ir B. Tomaszewskis. Tam paCiam laikotarpiui (apie 1910 m.) priklauso ir kelios Stanislawo Statkowskio bei Jano Bulhako nuotraukos. IS jq akivaizdu, kad fotografams labiausiai imponavo pilies ar-chitektilroje dominuojantis, dar nuo N. Ordos laikq nelabai pasikeitys Kunigaikscio bokstas. Jo fotografine fiksacija zinoma is visq pusi4, o vertingiausios yra tos nuotraukos, kuriose iamzinta siaurines ir vakarines boksto sienq biikle pries Pi1m~i pasaulini kar'! (19-22 pav.).

  28

  Naujas pilies griuvesiq fiksavimo etapas datuotinas treciuoju desimtmeciu, kai pasyvl.! domejim'!si pilies griuvesiais pakeite konkrecios pastangos juos gelbeti. Kalbame apie 1930-1931 m. atliktus konservavimo ir res-tauravimo darbus. IS to laikotarpio zinome paminklq kon-servatoril.! Jerzy Remerio, S. Lorentzo, architekto J. Bo-rowskio nuotraukas22, J. Borowskio brezinius23 (23-24 pav.). Tai vienas vertingiausiq nauj~l.! laikq Krevos pi-lies ikonografinil.! saltiniq, turintis didely moksliny ver-t((. Ji siek tiek papildo ir velesne, t. y. XX a. antrosios puses, pities fotofiksacija, kurios pavyzdzil.! paskelbta Baltarusijos tyrinetojq A. Canturijos, M. TkaCiovo, 0. Tru-sovo darbuose, Lietuvos istorik4 parengtoje monografijoje Lietuvos pilys, kituose leidiniuose (25-27 pav.). Sian-dieninil.! pilies vaizdl.! galima rasti ir keliose interneto svetainese.

  XX a., kai galutinai issiskyre meniniq ieskojimtJ ir architektilros tyriml.! keliai , Krevos pilis neliko visiskai be dailininkq demesio. Nebesant butinybes kuo tiksliau fiksuoti paminklo architektiir'!, menininkai galejo labiau susitelkti isreiksdami savo santyki su istoriniu pavel-du, gimtines krastovaizdziu. IS baltarusiq dailininkq cia pinniausia paminetinas grafikas Jazepas Drazdovicius, 1929 m. sukiirys vis'! serij'! pilis vaizduojanCil.! kiiriniq, tarp kuriq keli skirti ir Krevai (28 pav.).24 IS lietuviq dai-lininkq isskirtini grafiko Petro Ilguno linoraiziniai sen~l.! pi lit) tema (29 pav.).25 Negalima pamirsti ir to, kad, bear-chitekturinil! peizazq, dailininkus domino ir Krevoje vy-kusios istorines dramos. Didziojo kunigaiksCio KystuCio mirti pilies pozemiuose bande jsivaizduoti Kazimieras Alchimavicius, Mykolas Elvyras Andriolis, Vytautas Ka-zimieras Jonynas.

  RVINY ~MKV W KREWI£ ROBOTY KONI£RWA(YJN£ W ROKV l'l'SO

  PRZEKROJ WIEZY PO ML.

  PRZEKRDJ -IIZY PO K:J

  ~.J~:-K ·- M. i. L

  IAAIA 1~ "'100.

  24 pav. Janas Borovskis. Kn!vos pilies didiiojo bokSto matavimai. 1930. L VIA,f 1135, ap. 12, b. 485. Fig. 24. fan Borowski. The outside measurements of the Great Tower ofKreva Castle. 1930. LSHA,f 1135, ap. 12, b. 485.

  LIETUVOS PILYS 2009

 • KREVOS PTLIES TKONOGRAFIJA: TARP ROMANTTZMO IR DOKUMENTIKOS

  25 pav. Krevos pilies kiemas. 1969. IS Lietuvos pilys, Vilnius, 1971. [klija tarp p. 16-17. Fig. 25. The yard of Kreva Castle. 1969. From 'Lietuvos pilys ', Vilnius, 1971 . Insert between pp. 16-17.

  27 pav. Krevos pilies KunigaikSCio boksto liekanos. 1997. Vidman-to Jankausko nuotr. Fig. 27. The remains of the Ducal Tower of Kniva Castle. 1997. Photo by Vidmantas fankauskas.

  26 pav. Krevos pilis nuo Jurgio kalno. 1984. Vidmanto fankausko nuotr. Fig. 26. Kreva Castle as seen from Jurgis (Georg) hill. 1984. Photo by Vidmantas fankauskas.

  LIETUVOS PILYS 2009 29

 • KREYOS PILIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTfZMO TR DOKOM ENTLKOS

  28 pav. fazepas DrazdoviCius. Krevos pilis. 1929. Fig. 28. fazepas DrazdoviCius. Kreva Castle. 1929. From http:// pawet. net/ collections/ drazdovicz/ gallery

  29 pav. Petras Ilgunas. Krevos pilis. 1958. Dailininko fuozo Ado-mania kolekcija. Fig. 29. Petras Ilg!inas. Kreva Castle. 1958. The collection of artist Juozas Adomonis.

  'Svarbiausi Krevos pilies istorij11 nusvieciantys veikalai

  yra sie: M. Balinski, , Krewo starodawny zamek na Litwie",

  tas pats, Pisma historyczne, Warszawa, 1843, t. 4, p. 165- 180;

  JKueonucHa5l PocClm. JlumoecKoe u EeJZapycKoe nonecbe, C.-

  I1erep6ypr- MocKBa, 1882, p . 372-273; Cz. Jankowski, Powiat

  Oszmim1ski, cz. 2, Sankt Petersburg, 1897, p. 202- 238; W. Zahorski, , Zamek w Krewie", Ziemia, 1912,

  Nr. 48, p. 774-777; M. III'IaKan:ixiH, HapbZCbl 3 zicmopbzi

  6eJZapycKaza Macmaz11nea, MeHCK, t. 1, 1928, p. 145-150; M. Morelowski, Cicerone sztuki wilenskiej, Wilno, 1938-1939, p.

  44-49; ,Kreva" , Lietuvilf enciklopedija, Bostonas, 1960, t. 20, p.

  51-55; M.A. TKa'loy, 3aMKi EeJZapyci (XIII-XVII em.), MiReK,

  1977; M.A. TKa'loy, A6apowtbZ5l36yooeaw-ti 3axoo11ix 3eMeJZb

  EeJZapyci XIII- XVIII em. , MiReK, 1978; Lietuvos architektftros

  istorija. Nuo seniaushf laih! iki XVII a. vidurio , t. 1, Vilnius,

  1987, p. 38-39; 36op noMHiKay zicmopbzi i KJ'flbmypbz EeJZapyci.

  Tpoo3eNCKa5l eo6nac1Jb, MiReK, 1986, p. 328-329;

  A. I. ,Il;3HpHoBi'l, A. A. Tpycay, I. M. llapHnycKi, Jlec Kp3ea, MiReK, 1993; S. Lorentz, Album wile1?skie, Warszawa, 1986, p. 58- 59; B. A. lJaHrypuH, Jla;.iRmHut

 • KREVOS PILIES IKONOGRAFIJA: TARP ROMANTIZMO IR DOKUMENTIKOS

  Bz/JleHCKOU zy6epHUU. 182 7. Nurodoma, kad sis atlasas siuo metu

  saugomas Krokuvos nacionaliniame muziejuje: Muzeum Naro-

  dowe w Krakowie, zbiory Czapskich, NI 59424/XIX G.- Red.

  pastaba. 19 V. Levandauskas, R. Vaicekonyte-Kepezinskiene, Na-

  poleonas Orda. Senosios Lietuvos architektiiriniai peizaiai, Vil-

  nius, 2006, p. 191-192. 20 LVIA, f. 1135, ap. 12, b. 484, 485. 21 Apie apsilankym:') pilyje dailininkas savo dienorastyje

  raso: , Didelis kvadratas, atitvertas miiro ruofu, atrodo mums

  kaip puikiausia vieta dvikovai. Dvikovoje susiduria ir zmogaus

  balsas su stipriq sienq aidu [ ... ]. Per tiek amziq nuo istorijos are-

  nos nutol€( Krevos miirai gali apm:')styti savo sen'!i 'l didyb€( ir tai,

  kad po tq zvilgesio bei galybes metq, po tq kruvinq ir aistringq

  kOV4 iSJiko jie vieni, Sa[ti ir bedvasiai akmenys ... ",

  F. Ruszczyc, Dziennik, t. 1, Warszawa, 1994. 22 S. Lorentz, , Konserwacja ruin zamk6w w Wilenszczyznie

  i Nowogr6dczyznie", p . 161-180. 23 LVIA, f. 1135, ap. 12, b. 484, 485 . 24 http://k.revo. by/articles.php?cat_id= 1. 25 Petras Ilgunas 1958 m. sukure 16 linoraiziniq cikl:') Seno-

  sios Lietuvos paminklai, kuriame pavaizdavo daugiausia LDK

  laikotarpi menancias pilis.

  Vidmantas Jankauskas

  The Iconography of Kreva Castle: between Romanticism and Documentation Summary

  The enclosure castle at Kreva (now in Smarhoil District, Hrodna Region), Belarus), one of the most significant monuments of old Lithuanian defensive architecture, was built at the tum of the 14'" century. The castle has received exceptional attention from historians, writers, and artists since the age of Romanticism. The name of Kreva is associated in Lithuanian historical consciousness with two significant but controversially evaluated events. The first is the tragic death of Duke Kystutis and the second the creation of the first union of Lithuania and Poland, which resulted in Lithuania's baptism and thus all of the ensuing history of the · country 's Europisation. The oldest known and fairly accurate image of the castle dates to 1827, but the most popular and most frequently published image is the lithograph created by Alojzy Misierowicz in the 1870s on the basis of a watercolour by Napoleon Orda, who recorded famous historical landscapes. The lithograph first appeared in the Album widok6w historycznych Polski (Album of Polish Historical Landscapes) (vol. 4, no. 118), which Orda himself published. This painter 's work is a

  LIETUVOS PIL YS 2009

  fairly typical architectural landscape, where one sees the fortress p01trayed more monwnentally, closer to the image, loved by Romantics, of gothic castles with high towers. The late 19'"- early 20'"-century iconography is especially plentiful, comprehensive, and perhaps the most valuable. This is the work of the artists Ferdynand Ruszczyc and Boleslaw Tomaszewicz and the photographs of the photographers Tyburcy Chodzko, Stanislaw Statkowski, and Jan Bulhak. They fairly accurately recorded the entire castle, which was badly damaged during the First World War. In the 1920s the castle was conserved and restored. Thus fairly plentiful iconography survives from that period: the drawings and photographs of architect Jan Borowski and the photographs of conservationists Jerzy Remer, Stanislaw Lorentz, and Jan Bulhak. All of this iconography is supplemented no less by the plentiful and diverse 20'"-century photo recording, the reconstructions conducted in accordance with the archaeological and architectural research, and the artists ' work with a Kreva theme.

  31