of 13 /13
Küreselleşme Olgusunun Sosyal Bilgiler Eğitimine Etkileri Süleyman Aslan a a Eğitim Fakültesi, Fırat Ü niversitesi, Elazığ, Türkiye MAKALE GEÇMİŞİ Gönderim 14 Ekim 2016 Kabul 13 Aralık 2016 ANAHTAR KELİMELER Küreselleşme; sosyal bilgiler; küresel vatandaşlık Giriş Bilgi Çağı ve İletişim Çağı gibi isimlerle anılan günümüz dünyasında kitle iletişim araçları, toplumları ve dolayısıyla da insanları hiç olmadığı kadar birbirine yaklaştırmıştır. Dünya yüzeyinde mekân kavramının anlamını derinden değiştiren globalleşme kelimesi insanlığın hayatını mekandan bağımsız birliktelik haline getirmiş, dünyayı iletişim ağı sayesinde küçük bir köy haline getirmiştir. Bu sayede istenilen herkesten iletişim araçlarının yardımıyla hızlı bir şekilde iletişim kurulabilir. Dünyanın bir yerindeki yenilik ve gelişme çok uzak mekanlara anında ulaşılabilir hale gelmiştir. Küreselleşme günlük yaşamın birçok safhasını etkilemiştir. Büyük oranda kültürler arası sınırları kaldıran küreselleşme, bir kültürleme süreci olan eğitimi de derinden etkilemiş ve geleneksel eğitim paradigmalarını zorlamaya başlamıştır. Çünkü küreselleşme ile birlikte talep edilen bilgi türü öncekilerden farklılık göstermektedir. Bu yeni bilgi eyleme ÖZET 21. Yüzyılın son çeyreğinde gündeme gelen küreselleşme olgusu, iletişim ve bilişim teknolojileri marifetiyle ekonomi, politik ve sosyo-kültürel alanları derinden etkilemiş ve bunları dönüştürmeye başlamıştır. Bu değişim ve dönüşümden genel olarak eğitim ve sosyal bilgiler eğitimi de payına düşeni almıştır. Küreselleşme karşısında eğitim sistemi ve sosyal bilgiler eğitimi artık geleneksel yapı ve işleyişini sürdüremez. Sosyal bilgiler eğitimi küreselleşmenin yol açtığı bu yeni duruma ancak yeni paradigmalar ile uyum sağlayabilir. Eğitimin sosyo-kültürel boyutunda çok önemli bir ders olan sosyal bilgiler eğitimi, küreselleşmeden amaç, içerik ve öğretim süreci boyutlarıyla ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu etkilenme, öğretim programlarının küresel ortak değerleri kazandırmak noktasına yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de sosyal bilgiler eğitiminin küreselleşme ile gündeme gelen Bilgi Çağı’na uyum için küresel vatandaş yetiştirmek gibi yeni bir amacı öne çıkmıştır. Ancak sözü geçen küresel ortak değerlerin neler olacağı ve dayanakları konusu önemli bir sorun olarak belirmiştir. Bu noktada Türkiye ‘nin yapması gereken, sosyal bilgiler eğitiminde çağdaş dünya ile uyum sağlamak için, milli değerlerimizi benimseyen ve farklı kültürlere uyum sağlayabilecek küresel vatandaş yetiştirmek olmalıdır. Bunun için 2005-2006 sosyal bilgiler öğretim programları önemli bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Ancak bu programların uygulamadan gelen dönütler ışığında sürekli gözden geçirilmesi, küreselleşme karşısında ayakta kalabilmek için önemlidir. Zira küreselleşmenin, sosyal bilgiler eğitimine önemli açılımlar sağlama potansiyeli yanında çok ciddi riskler barındırdığı da unutulmamalıdır. İletişimden sorumlu yazar: Süleyman Aslan, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, Türkiye. Email: [email protected]. Harran Education Journal / Harran Maarif Dergisi, 2016 1(1), 11–23 http://dx.doi.org/10.22596/2016.0101.1123

Küreselleşme Olgusunun Sosyal Bilgiler Eğitimine Etkileri

  • Author
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Küreselleşme Olgusunun Sosyal Bilgiler Eğitimine Etkileri

Süleyman Aslana
MAKALE GEÇM
ANAHTAR KELMELER
Giri Bilgi Ça ve letiim Ça gibi isimlerle anlan günümüz dünyasnda kitle iletiim araçlar, toplumlar ve dolaysyla da insanlar hiç olmad kadar birbirine yaklatrmtr. Dünya yüzeyinde mekân kavramnn anlamn derinden deitiren globalleme kelimesi insanln hayatn mekandan bamsz birliktelik haline getirmi, dünyay iletiim a sayesinde küçük bir köy haline getirmitir. Bu sayede istenilen herkesten iletiim araçlarnn yardmyla hzl bir ekilde iletiim kurulabilir. Dünyann bir yerindeki yenilik ve gelime çok uzak mekanlara annda ulalabilir hale gelmitir. Küreselleme günlük yaamn birçok safhasn etkilemitir. Büyük oranda kültürler aras snrlar kaldran küreselleme, bir kültürleme süreci olan eitimi de derinden etkilemi ve geleneksel eitim paradigmalarn zorlamaya balamtr. Çünkü küreselleme ile birlikte talep edilen bilgi türü öncekilerden farkllk göstermektedir. Bu yeni bilgi eyleme
ÖZET
21. Yüzyln son çeyreinde gündeme gelen küreselleme olgusu, iletiim ve biliim teknolojileri marifetiyle ekonomi, politik ve sosyo-kültürel alanlar derinden etkilemi ve bunlar dönütürmeye balamtr. Bu deiim ve dönüümden genel olarak eitim ve sosyal bilgiler eitimi de payna düeni almtr. Küreselleme karsnda eitim sistemi ve sosyal bilgiler eitimi artk geleneksel yap ve ileyiini sürdüremez. Sosyal bilgiler eitimi küresellemenin yol açt bu yeni duruma ancak yeni paradigmalar ile uyum salayabilir. Eitimin sosyo-kültürel boyutunda çok önemli bir ders olan sosyal bilgiler eitimi, küresellemeden amaç, içerik ve öretim süreci boyutlaryla ciddi ekilde etkilenmitir. Bu etkilenme, öretim programlarnn küresel ortak deerleri kazandrmak noktasna younlamtr. Bu balamda Türkiye’de sosyal bilgiler eitiminin küreselleme ile gündeme gelen Bilgi Ça’na uyum için küresel vatanda yetitirmek gibi yeni bir amac öne çkmtr. Ancak sözü geçen küresel ortak deerlerin neler olaca ve dayanaklar konusu önemli bir sorun olarak belirmitir. Bu noktada Türkiye ‘nin yapmas gereken, sosyal bilgiler eitiminde çada dünya ile uyum salamak için, milli deerlerimizi benimseyen ve farkl kültürlere uyum salayabilecek küresel vatanda yetitirmek olmaldr. Bunun için 2005-2006 sosyal bilgiler öretim programlar önemli bir balangç olarak kabul edilebilir. Ancak bu programlarn uygulamadan gelen dönütler nda sürekli gözden geçirilmesi, küreselleme karsnda ayakta kalabilmek için önemlidir. Zira küresellemenin, sosyal bilgiler eitimine önemli açlmlar salama potansiyeli yannda çok ciddi riskler barndrd da unutulmamaldr.
letiimden sorumlu yazar: Süleyman Aslan, Frat Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü, Elaz, Türkiye. Email: [email protected].
Harran Education Journal / Harran Maarif Dergisi, 2016 1(1), 11–23 http://dx.doi.org/10.22596/2016.0101.1123
12 S. ASLAN
yönelik, pratik, yerel ve günlük hayatta hemen kullanlacak bilgi ve enformasyondur (Perembe, 2005, s. 110). Küreselleme ve eitim ilikisi konusunda Falk (2003), dijitalleme ve teknolojinin elik ettii küreselleme karsnda insan konu alan disiplinler (örnein eitimin) yeni öneriler üretmesi her zamankinden daha gerekli hale gelmitir (Akt. Mehmedolu, 2006). Küreselleme karsnda eitimde yeni paradigmalara olan ihtiyaca ilikin olarak Özkiraz (2003, s. 143), teknolojinin rolüne iaret etmektedir. Ayrca küreselleme ile öne çkan enformasyon teknolojisinin öretim sürecini zenginletirme ve eitimi demokratikletirme potansiyeli çok büyüktür. Buna ilave olarak küreselleme karsnda, eitim içeriinde de yeni paradigmalara ihtiyaç olduu yadsnamaz. Eitim üzerindeki etkileri balamnda, küreselleme olgusunun teknolojik, biliimsel, ekonomik, hukuksal, kültürel ve sosyolojik boyutlarndan söz edilebilir. Bunlardan özellikle kültürel ve sosyolojik boyutlarn izleri en çok sosyal bilgiler eitiminde görülmektedir. Bunun bir nedeni eitim ve kültür kavramlarnn iç içe olmas, dier bir nedeni de, dünyay adeta bir köye çeviren küreselleme olgusunun küresel ortak deerleri gündeme getirmi olmasdr. Küreselleme ile eitimde ortak içerik olarak evrensel deerler çokça tartlmaya balanmtr. Bunun sonucunda, sosyal bilgiler eitiminde içerik olarak ortak deerler oluturma yolunda giriimler dikkat çekmeye balamtr. Nitekim “Herkes için Eitim” EFA kapsamnda dünyann her bölgesinden eitim bakanlarnn 1999’da Dakar’da bir araya gelerek her yl gelitirilmek üzere bir rapor hazrlamalar (Gülcan, 2005), bu giriimlere örnek verilebilir. Küresellemenin etkisiyle sosyal bilgiler eitiminde ortak deerlere yer verilmesi çalmalar, eitim programlarnn kazanm ve içerik boyutlarna ortak deerler kazandrmak olarak yansmtr. Bu noktada tartlan ortak deerlerin gerekliliinden ziyade bunlarn neye dayanmas gerektii, neler olduu ve nasl kazandrlaca sorunlardr. Çünkü neye dayal olursa olsun küresellemenin getirdii deiim, insanln ortak deerler benimsemesini gerekli kld belirtilmektedir. Bu konuda literatürde sosyal bilgiler eitimde kazandrlmas gereken çok sayda ortak deerlerden söz edilmektedir. Bunlardan Var (1996), dünya eitim sistemlerinin ortak ilkelerini “frsat eitlii, demokrasi, sürekli eitim” eklinde sralarken, Touraine (2002, s. 364), demokrasi deerini öne çkarmakta ve demokrasinin ortak deerlere (dinsel ve ahlaksal) dayal olduuna dikkat çekmektedir. Baudrillard (2004, s. 120) ise, demokrasi ve insan haklarnn tam anlamyla küresel bir ürün gibi, örnein petrol ya da sermayeler gibi dolama çkm olduuna dikkat çekmitir. Küreselleeme karsnda sosyal bilgiler eitime konu olan ortak ilkelerin neler olacann o kadar kark olmadn savunan Mehmedolu (2006), bu ilkeleri “adalet, sorumluluk, sayg, güven, çaba, yardmseverlik, doruluk” eklinde sralamaktadr. Kutluer’e (2006, s. 40) göre, küresellemenin en dikkat çekici sosyo-kültrel sonuçlarndan birisinin, insan haklar ve demokrasi kavramlarnn hakim deerler haline gelmesidir. Yazar ayrca, sözü geçen bu iki deerin, küresellemenin olumsuz sonuçlarn dengeleme bakmndan önemine dikkat çekmektedir. Nitekim Hesapçolu’na (2001) göre artk insan haklar küresel bir kimlik ifadesidir. Bu çalmada, sosyal bilgiler eitiminde son yllarda skça tartlan küreselleme olgusu ile bu olguya bal olarak gündeme gelen ortak deerlerin dayanaklar, neler olduu ve nelere sebep olduu tartlmtr.
Küreselleme Kavram
21. yüzyln son zamanlarnda önceleri ekonomi ve sosyolojinin ve zamanla eitimin de
HARRAN MAARF DERGS 13
gündemini çokça megul eden küreselleme kavramna yönelik literatürde birçok tanm vardr. Ancak üzerinde uzlalm tek bir küreselleme kavramna rastlamak mümkün deildir. Bunun nedeni, ekonomik ve iletiim arlkl olsa da, küresellemenin çok boyutlu ve kapsaml bir kavram olmasdr. Çok boyutlu olsa da, bu çalmada küresellemenin eitim boyutuna arlk verilmeye çallmtr.
Tarihsel süreç içerisinde küreselleme kavramnn ilk kez 1960’l yllarda Kanadal sosyoloji profesörü Marshall McLuhan tarafndan kullanld iddia edilmektedir. McLuhan, küresellemenin yol açt yenidünya düzeni için “Küresel Köy” tabirini kullanmtr (Elçin, 2012). Dier bir iddiaya göre ise küresel kavramnn ngiliz dilinde uzun bir geçmii olmasna ramen, kavram ilk kez 1966 ylnda Amerikan Journal of Sociology’deki bir makalede kullanlmtr (Delanty, 2000 Akt. Kaya ve Kaya, 2012). Ancak zamanla küreselleme kavram anlam ve kapsam bakmndan önemli deiimler yaayarak günümüze ulamtr. Örnek olarak sosyologlara göre küreselleme, bir olgu olarak dinamik etkileri bütün dünyada hissedilen bir sosyal gerçeklik eklinde tanmlanmaktadr. deolojik bakanlar ise küresellemeyi dünyaya verilen yeni düzen olarak tanmlamaktadr (Kutluer, 2006, s. 16). Küreselleme olgusu genel olarak; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel olmak üzere deiik açlardan tanmlanmaktadr. Küresellemeyle ilgili tanmlar birbirleriyle uyumasa da yaplan tanmlar dorultusunda ulalan ortak bak açs ile u ekilde tanmlanabilir: Küreselleme; dünya milletlerinin ekonomi, siyaset ve iletiim bakmlarndan birbirine yaklamas, dünyann küçülmesi ve dünyann tek bir mekân olarak alglanma bilincinin domasdr (Erdem, 2008).
En genel anlamyla küreselleme kavram dünya çapnda sosyal ilikilerin younlamas anlamnda tanmlanabilir (Kartal, 2007). Modelski’ye göre küreselleme, uluslar, medeniyetler ve siyasal topluluklar arasndaki genel dayanmann genilemesinin ve derinlemesinin tarihsel sürecini kapsayan bir kavramdr (Akt. Kürkçü, 2013). Küreselleme, günümüz dünyasnda yeni ortaya çkan veya imdilerde daha da belirgin hale gelen çeitli faktörlerin etkisi sonucunda, insani varoluun toplumsal, kültürel ve ekonomik yönleri bakmndan corafi snrlarn önemini yitirmeye balamas ile birlikte toplumlarn da giderek bunun bilincine varmalar sürecini ifade eden bir kavramdr (Perembe, 2005, s. 104). Küreselleme, bir olayn ya da metann dünyann pek çok yerine ya da her yerine yaylmas anlam tamaktadr (Alp ve Kahraman, 2003). Dier bir bak açsyla küreselleme; ülkelerin; ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda birbirlerine yaklamalar aralarndaki ibirliini güçlendirmi ve ortak hareket etme zorunluluunu gündeme getirmi bir kavramdr (Dal, 2007, s. 1).
Küreselleme ile ilgili olarak, Kutluer (2006), kitle iletiim teknolojilerindeki gelimelerin, dünyay küçültmesi ile her türlü bilgi ve enformasyonun toplumsal deimelere neden olmasna dikkat çekmektedir. Doal olarak; eitim de bu süreçte payna düen deiim ve geliimlerden payn almtr. Küreselleme, eitim açsndan ortak bir dil, herkese kolayca ulatrlabilecek ortak bilgiler veya dorular sunabilir. Bu durum baz toplumlarca kabul edilebilecei gibi, bazlar tarafndan ise ulusal kimliklere zt bir kimlie girmek için zorlanmak olarak alglanabilir (Oktay, 2004). Sonuç olarak küresellemenin eitime yansmas içerik ve amaç olarak ortak deerler, çok odakllk, çeitlilik ve demokratik eitim olarak sralanabilir.
Bu noktada Baudrillard (2004), küreselleme ve evrensel olma ayrmna dikkat çekmektedir. Buna göre küresel olma, teknolojinin, kolektif bir pazarn, turizmin, iletiim-
14 A. ASLAN
Küresellemenin Avantaj ve Dezavantajlar
Bu çalmann amac küresellemenin eitim dndaki konularda avantajlar ile dezavantajlarn tartmak deildir. Bundan ziyade, küreselleme olgusunun sözü geçen avantaj ve dezavantajlarn eitimde ne anlama geldii ve buna ilikin eitimde meydana getirdii etkilere deinilmitir.
Son yllarda gündeme gelen ithal birçok kavram gibi küreselleme olgusu her derde deva olmad gibi, eytanlatrlacak bir kavram da deildir. Bauman (1998), bu durumu “bazlarna göre küreselleme mutluluk getiren bir olgu, bazlarna göre ise de mutsuzluun kayna olarak anlalmaktadr” eklinde dile getirmektedir. Küresellemenin günümüz dünyasn olumlu mu yoksa olumsuz mu etkiledii tartmasn bir tarafa brakp, bu deiimin kaçnlmaz olduunun farkna varlmas gerekir. Kald ki günümüzde Türkiye Cumhuriyeti devleti de bu deiimden ekonomik, bilimsel, teknolojik ve kültürel olarak etkilenmekte olduu bilinmektedir. Dolaysyla bu noktada doru olan, öncelikle küreselleme olgusunun doru okunmas ve bunun eitime muhtemel etkilerini dikkate almaktr. Bu balamda küresellemenin Türkiye’de eitimimin girdi-çkt ve sonuçlar üzerinde olumlu ve olumsuz olarak nitelenebilecek etkilerinden söz edilebilir.
Küresellemenin Türk Eitim Sistemi (TES) üzerindeki en olumlu etkisi, rekabetin her alanda kzt bir küresel ortamda TES’in tüm boyutlaryla sorgulanmas ve bu sistemin çada bir sisteme dönütürme frsat sunmasdr. Çünkü mevcut haliyle devasa sorunlarla kar karya TES’in günümüz niteliklerini tayan bireyler yetitiremedii bir gerçektir. Özden (1999, s.6), bu sorunu u ekilde dile getirmektedir: “Bugün Türk Milli Eitim Sisteminin önündeki sorun cumhuriyetin balangcnda ortaya konan eitim hedeflerini 2000’li yllar için yenileyememe sorunudur. Halen okullarda uygulanmakta olan eitim programlarnn genel çizgileri 1920 ve 30’larda gelitirilmitir”. Dolaysyla bu sorunlarn almasnda küreselleme, dinamikleri iyi okunabilirse, TES’e kendini yenileme frsat sunabilir. Bu balamda küreselleme TES’e eitimde çoulculuk ve çeitlilik konularnda vizyon verebilir. Bu durum küresel vatanda yetitirme bakmndan kritik önem sahiptir. Bunun için TES’in kronik sorunu olan yabanc dil öretimine yeni açlmlar salanabilir. Ayrca küreselleme, TES’in demokratik deerleri her aamada içselletirmesine katk salayabilir. Küresellemenin TES’e olumlu olarak nitelenebilecek dier bir destei de teknolojinin eitimde kullanlmasdr. TES, teknolojinin youn bir ekilde kullanlmasyla bilgi çana uyum salayarak yaplandrlmal çada eitim sistemlerine (Öztürk, 2001) ayak uydurmaldr.
Küresellemenin TES’e muhtemel olumsuz etkileri konusunda en büyük tereddüt mevcut kültürel hegemonyann milli kültür ve deerleri erozyona uratma ihtimalidir. Kutluer (2006, s. 16), küresellemenin gittikçe bir “mit” e dönümesi ve özellikle bizim bölgemizde insanlar ezen bir eye dönüme riskine dikkat çekmektedir. Baudrillard (2004, s.119), evrenselleen her kültürün özgünlüünü yitirmekte ve ölmekte olduuna iaret etmektedir. Köylü (2006) ise, küresel nitelikli ahlaki sorunlar gündeme tamaktadr.
HARRAN MAARF DERGS
Köylü (2006) ise, küresel nitelikli ahlaki sorunlar gündeme tamaktadr. Gerçekten de küreselleme ile ön alan internetin eitim de dâhil yaamn her safhasna nüfuz etmesiyle adeta pornografik bir ortam oluturmas ciddi bir risktir. Bu noktada TES’in, özellikle milli kültürü aktarma görevi üstlenen sosyal bilgiler dersi kapsamnda küresel olarak nitelenen ortak deeler konusunda duyarl olmas önemlidir. Küresellemenin eitimi de etkileyen genel bir olumsuzluunu Mehmedolu (2006, s. 155) u ekilde dile getirmektedir: “Küreselleme ile ortaya çkan karmaklk ve istikrarszlkla beliren kaos, bireysel açdan insani mutluluu ve erdemi, devletler düzeyinde ise sosyal ve siyasi bar tehdit etmektedir”. Literatürde belirtilen tanmyla; küresellemenin günümüzde sosyal hayat etkiledii, bununla birlikte, milli kültürlerin, milli ekonomilerin ve milli snrlar giderek zayflamakta olduuna dair bilgiler yer almaktadr. Konunun teknolojik boyutunu öne çkaran Sassen (1996), “teknolojide, bilimde ve ekonomideki küresel gelimeler, toplumsal deerlerde, kurumlarn yapsnda, devlet yaplarnda ve milli vatandalk anlaynda baz deiikliklere neden olmaktadr” deerlendirmesi yapmaktadr.
Küresel Vatandalk
Küreselleme olgusunun genel anlamda TES, spesifik olarak da sosyal bilgiler eitimine olumlu katklarnn banda küresel vatanda yetitirmek gelmektedir. Küreselleme, TES’e küresel vatanda yetitirme ihtiyac konusunda vizyon vermektedir. Nitekim Osler ve Starkey’e (2006) göre, küreselleme ile birlikte vatandaln bir ülkenin snrlar içinde kalmas olanakszdr (Akt. Göl, 2013). Özel (2007) küresel vatanda yetitirmenin gereklilii konusunu u ekilde dile getirmektedir:
Küreselleme çanda vatandaln anlam da inceleme altna alnmtr. Vatandalk eitimi derslerinde, ulus devletler içinde çeitliliin (rksal, etnik, kültürel, dinsel) artmasndan dolay önemli deiikliklerin yaplmas gerekli olmutur (Kaya ve Kaya, 2012). “Küresel vatanda”, sadece kendi ülkesinin deil yaad ve sorumluluunu üstlendii bir dünyann vatandadr. “Küresel vatanda”, ayn zamanda olaylara dünya veya insanlk gözüyle bakan ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaant brakmaya çalan evrensel bir kiiliktir (Kan, 2009). Küresel vatandalk, hukuksal anlamda bir aidiyeti tanmlamamakla birlikte bireyin, evrensel bir dünyaya kendisini ait hissetmesi ve bu dünyann sorumluluklarn üstlenmesi olarak tanmlanabilir. Küresel vatanda, bireyin yaam tarz ve hayat anlay olarak küresel ölçekte bilgi, beceri ve anlaya sahip olmas anlamnda kullanlmaktadr (Uyda ve Genç, 2015). Daha yaln haliyle küresel vatanda, dünyann herhangi bir yerinde yaayabilen ve çalabilen, küresel yaama, ayak uydurabilen bireydir (Rapoport, 2009). Küresel vatandalk müfredatn hazrlayan OXFAM (2006 Akt. ahin ve Çermik, 2014) küresel vatanda u ekilde tanmlamtr:
• Geni bir dünyann ve bu dünyann vatanda olarak kendi rolünün farkndadr,
• Çetlilie deer verir ve sayg duyar.
Bugün insan haklar sorununun ulus devlet ölçeinde ve vatandalk balamnda, klasik vatandalk balamnda çözülemeyecei fikri birçok kesim tarafndan savunulur hâle geldi. Küresellemenin salad uluslararas ve ulus üstü balantlarn ve küresel bilincin yaygnlamasnn böyle bir deiime dayanak salayaca üzerinde de artk duruluyor.
15
• Yerelden küresele çeitli düzeyde topluluklara katlr.
• Dünyay daha adil ve sürdürülebilir bir yer yapmak için her türlü eyleme hazrdr.
• Yapt eylemler için sorumluluk alr.
Küresel vatanda yetitirmek için gerekli olan eitim konusunda Bank (2004) unlar önermektedir: “örencilere kendi ulus devletlerinde ihtiyaç duyulan vazifeler için gerekli bilgi, yetenek ve tutumlar kazandrmann yannda çeitli dünya toplumlarndaki etnik, kültürel, din ve dil yaplar farkl olan gruplar tanmay da içeren beceriler kazandrmal, gençlerin daha adil bir dünya için çabalamasna yardmc olmaldr” (Akt. Kaya ve Kaya, 2012). Avrupa Birlii’ne aday olan ve ekonomik anlamda son yllarda önemli açlmlar salayarak neredeyse tüm ülkelerle ticaret yapan Türkiye’de “vatandalk eitimine hizmet eden en önemli derslerden birisi olan sosyal bilgilerin” (Ay, 2014) buna göre düzenlenmesi önemlidir. Çünkü vatandalk eitimi ayn zamanda gelecein vatandalarn kendilerinden farkl kültürlerle etkileim kurmaya ve snrsz dünyay alglamalarna hazrlamada destek salar (Kaya ve Kaya, 2012). Küresel vatanda yetitirmek için, bireye önem veren, insani ve evrensel deerlere dayal, küresel dünyann gerektirdii bilgi, beceri ve davranlar kazandran bir eitim gereklidir (Göl, 2013). Ayn konuda Lynch’e (1993 Akt. Kan, 2009) göre, küresel vatandalk eitimini gerçekletirmek için okul u özelliklere sahip olmaldr:
• Karlkl güvenin hâkim olduu, çocuun örenmesine ve sosyal geliimine yardmc olan bir ortam olmaldr.
• Tüm çalanlarn, birbirlerinin görü ve deerlerine sayg gösterdii bir ortam olmaldr.
• Çocuklarn entelektüel, duygusal, fiziksel ve ahlaki geliimlerine katk salayabilen ve potansiyellerini deerlendirmelerine imkân salayan bir ortam olmaldr.
• Baarl insanlarn hayatlar örnek gösterilerek, örencilerde de benzer baarya ulama istei oluturulmaldr.
• nsanlarn, bamsz olduklar fikri gelitirilmeli ve çevrenin korunmas için yerel ölçekte alnan önlemlere katlm salanmaldr.
• Örencilerin, ekonomik açdan okuryazar (ekonomiden anlayan) olmalarna imkân verilmelidir. Ekonomik ve çevresel kararlarn birbirine bal olduunu anlamaldrlar.
• Okul, bireyleri içinde yaadklar toplumun ve dünyann aktif vatandalna hazrlamal ve bu konuda gerekli becerileri kazanmalarna yardmc olmaldr. Görüldüü gibi, eitim sistemi ve okul ortam bütün düzen ve ileyiiyle “Küresel vatanda” yetitirmeye uygun olmaldr. Bu kapsamda sosyal bilgiler dersi de, küresel vatanda yetitirme amacn tamaldr. Çünkü dünyadaki gelimeler bilgi, deer ve tutum olarak küresel olan benimseyebilen vatandalarn yetitirilmesini daha fazla zorunlu hale getirmitir.
HARRAN MAARF DERGS 17
Uzun yllardan beri alannda uzman kiilerden alnan fikirler dorultusunda, sosyal bilgiler öretiminin temel amacnn vatandalk eitimi olduu konusunda ortak görü hakimdir(Ay, 2014). Sosyal bilgilerin doasnda, olay veya sorunlar daha geni kapsaml bir bak açs ile deerlendirme vardr. Bu amaç, küresel vatandalk eitiminin amac ile benzer özelliklere sahiptir (Kan, 2009). Temel amac vatanda yetitirmek olan sosyal bilgiler dersinde de, sadece sorumluluk sahibi vatandalar yetitirmek yeterli deil, evrensel deerleri benimseyen ve bu deerleri davran haline getiren küresel vatandalarn yetitirilmesi çok daha önemlidir. Bu balamda, sosyal bilgiler dersinin uzak hedeflerinden biri de küresel vatandalarn yetitirilmesi olmaldr. Çünkü küresel vatandaln, sosyal bilgiler dersinin doasna oldukça uygun olduu ve dünyann gelecei için oldukça önemli olduu söylenebilir (Göl, 2013). Türkiye’de vatandalk eitimi 1968’den 2005 ylna kadar Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri içerisine serpitirilmitir. 2005–2006 ylnda uygulamaya giren yeni eitim programnda ise “insan haklar ve vatandalk” ad altnda ara disiplin olarak yer almaktadr (Elkatm, 2012). 2005-2006 program; revize edilen, sosyal bilgiler öretim programdr. Bu programda Avrupa Birlii ve küreselleme olgusunun etkilerini görmek mümkündür. Dolaysyla programn genel amaçlarnn içerisinde küresel vatandalk kazanmlarna ilikin izler bulmak mümkündür. Nitekim daha önce deinilmedii kadar demokrasi ve insan haklar, çeitlilik, çok kültürlülük, konularna atfta bulunulmas buna örnek verilebilir. Bu atflar daha çok sosyal bilgiler programlarnn kazanmlar ve içeriinde yer almaktadr. Küresellemenin 2005-2006 sosyal bilgiler dersi öretim programlarnda belirtilen kazanmlarn etkisini göstermek üzere aadaki kazanm örnekleri fikir verebilir (MEB, 2005): 1. Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkna varr. 2. Hukuk kurallarnn herkes için balayc olduunu, tüm kii ve kurulularn yasalar önünde eit olduunu gerekçeleriyle bilir. 3. Katlmn önemine inanr, kiisel ve toplumsal sorunlarn çözümü için kendine özgü görüler ileri sürer. 4. nsan haklar, ulusal egemenlik, demokrasi, lâiklik, cumhuriyet kavramlarnn tarihsel süreçleri ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaamn demokratik kurallara göre düzenler. 5. Farkl dönem ve mekânlardaki toplumlararas siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileimi analiz eder. 6. nsanln bir parças olduu bilincini tayarak, ülkesini ve dünyay ilgilendiren konulara duyarllk gösterir.
2005-2006 sosyal bilgiler dersi öretim programlarnda yer alan bu kazanmlar ve dolaysyla bu kazanmlara ulatracak içeriklere yakndan bakldnda, küreselleme olgusunun izleri çok net olarak görülmektedir. Zira bu kazanmlarda vurgu yaplan “insan haklar, demokrasi, katlm, özgürlük, farkllk” gibi kavramlarn küreselleme kavramnn etkisiyle sosyal bilgiler dersine giren ortak deerler olduu görülebilir. Sözü geçen programda yer alan “nsanln bir parças olduu bilincini tayarak, ülkesini ve dünyay ilgilendiren konulara duyarllk gösterir” kazanm ise, örencileri bir dünya vatanda
18 S. ASLAN
olarak yetitirme amacn ifade eder. Çünkü “Küresel vatandalk” eitimi, bir dünya vatanda olarak aktif ve sorumlu hareket etmeyi gerektirir. Küresel vatanda”, sadece kendi ülkesinin deil yaad ve sorumluluunu üstlendii bir dünyann vatandadr (Kan, 2009). Ayrca bu kazanmlar, küresellemenin getirdii yeni durum karsnda, sosyal bilgiler eitiminde dünyann gerektirdii bilgi, beceri, deer, tutum ve davranlara sahip bireyler yetitirme zorunluluunu ifade eden küresel vatanda modelini ifade eder. 2005-2006 sosyal bilgiler dersi öretim programlarnda millilik gösteren ve küresellii ima eden kazanmlarn birlikte zikredilmesi de, yine küreselleme olgusunun tezahürüdür. Çünkü Küresel toplum, hem yerel özelliklerini koruyan hem de küresel deerlere sahip olan, yerel kültürden balarn koparmadan dünya vatanda olabilen, ulusal ve kolektif yaamda etkin bireyler olarak küresellemenin getirdii sorunlarn çözümünde katkda bulunabilen bireylere ihtiyaç duymaktadr (Akçay, 2003 Akt. Göl, 2013). Ayrca küreselleme ve milliyetçilik, bugün dünyada çelien deil; aksine birbirini tamamlayan kavramlardr (Kaya ve Kaya, 2012).
Sonuç
letiim teknolojisi marifetiyle dünyay adeta küçük bir köye çeviren küreselleme olgusu, bata ekonomi, siyasi, hukuk sahalar olmak üzere eitimi de derinden etkilemitir. Bu etkiden Türkiye ve doal olarak da TES payna düeni almtr. Eitimde zaman ve mekân kavramlarnn deimesi ile ulusal snrlar, milli deerler ve vatandalk gibi kavramlar önemli ölçüde anlam deitirmitir. Bu deiimlerin en çok hissedildii ders kukusuz sosyal bilgiler dersidir. Dolaysyla sosyal bilgiler dersi bir bütün olarak program ve öretim boyutlaryla küreselleme olgusunu dikkate almak zorundadr. Zira yaklak iki asrdr çada dünyann bir üyesi olmak arzusunda olan Türkiye’nin küresellemeye srtn dönmesi düünülemez. Kald ki son yllarda AB sürecinin de destei ile ekonomi bata olmak üzere Türkiye’de her sahada da açlma gayretleri göze çarpmaktadr. Bu gayretlerin amacna ulamasnda eitim ve özellikle de sosyal bilgiler eitimi kritik öneme sahiptir. Çünkü küresel rekabette ayakta kalacak küresel vatanda yetitirme görevi öncelikle sosyal bilgiler dersinin amacdr. Kald ki 2005-2006 sosyal bilgiler dersi öretim programlarnda küresellemenin izlerini bata kazanmlar ve içerik olmak üzere görmek mümkündür. Bu programlarda küresel ortak deerlere skça vurgu yaplmas ve hem yerel özelliklerini koruyan hem de küresel deerlere sahip vatandalar yetitirmeye yönelik kazanmlar, biraz gecikmeli de olsa küresellemenin etkileri olarak kabul edilebilir. Ayrca bata Fatih Projesi olmak üzere, TES’de son yllarda göze çarpan demokrasi kültürünü benimsetmek (Perembe, 2005) ile “çok dilli ve çok kültürlü olma, çok kanall eitim, biliim teknolojilerinin kullanlmas, yaam boyu eitim, öretme yerin örenme” (Oktay, 2004) gibi argümanlar da kukusuz küresellemenin etkileridir. Bu balamda TES’e düen görev, küreselleme olgusunu doru okuyarak sosyal bilgiler dersinin kazanmlarn program ve öretim temelinde yeniden konumlandrmaktr. Küreselleme olgusu dikkate alnarak yeniden düzenlenecek sosyal bilgiler öretiminde, milli ve yerli amaçlar zedelenmeden, küresel ortak deerlerin kazandrlmasna odaklanlmaldr. Bunun için 2005-2006 sosyal bilgiler dersi öretim program iyi bir balangçtr. Çünkü etkili bir model oluturmay hedefleyen MEB, “küresel bir pazar” olaca varsaylan gelecein dünyasnda, sürdürülebilir kalknmann ve rekabet gücü olu-
HARRAN MAARF DERGS 19
turmann ön koulu olarak, eitim programlarn görmektedir (Arslan, 2005 Akt. Gelen ve Beyazt, 2007). Bu programn zaman içerisinde ve uygulamadan gelen dönütler de dikkate alnarak sürekli iyiletirilmesi, Türkiye’nin küresel vatanda yetitirme ve dolaysyla çada dünyaya uyum salamas bakmndan kritik öneme sahiptir. Zira Türkiye’de “okullar birçok yenilikçi söyleme ramen rutinlerini yaamaya devam ediyorlar” (Çalar, 2001, s. 82). Bunlar yaplrken, “küresellemenin deerlerimizi erozyona uratmas bizi içe kapanma tuzana düürebilmesi (Karakaya, 2003) gibi risklerin doru deerlendirilmesi de çok önemlidir.
Kaynakça
Ay, S. T.(2014).Vatandalk Eitimi Bakmndan Sosyal Bilgilerin Toplumsal Gücü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Say. 97-109.
Baudrillard, J. (2004). Tam Ekran (Çev: Bahadr Gülmez). stanbul: Yap Kredi Yaynlar (3. Bask).
Bauman, Z. (1998). Globalization: The human consequences. New York: Columbia University Pres.
Çalar, A. (2001). 21. Yüzylda Okulun Deien Rolü ve Yeni Eilimlere likin yimser Baz Öngörüler çinde 21. Yüzylda Eitim ve Türk Eitim Sistemi (Eds. O. Ouz, A. Oktay ve H. Ayhan).. stanbul: Sedar Yaynclk.
Dal, A. (2007). Küreselleme Karsnda Türk Eitim Sistemi. D.Ü.Ziya Gökalp Eitim Fakültesi Dergisi 9, 1-13.
Elçin, A. B. (2012). Küresellemenin Tarihçesi. http://www.meritymm.com/wp-content/uploads/2013/05/ kuresellesme.pdf .
Elkatm, M. (2012) nsan Haklar ve Vatandalk Ara Disiplini Kazanmlarnn Gerçekleme Düzeyi. Akademik Bak Dergisi, 29, 1-19.
Erdem, A.R. (2008). Küreselleme Balamnda Türkiye'de Eitim Bilimlerinin Bugünü ve Gelecei. Üniversite ve Toplum, 8 (4), 1-3.
Gelen, . ve Beyazt, N. (2007). Eski ve Yeni lköretim Programlar le lgili Çeitli Görülerin Karlatrlmas. Kuram ve Uygulamada Eitim Yönetimi,51, 457-476.
Göl, E. (2013). Sosyal Bilgiler Öretmen Adaylarnn Küresel Vatandalk Tutum Düzeylerinin Farkl Deikenler Açsndan ncelenmesi. Yaymlanmam Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gülcan, M. G. (2005). AB ve Eitim Süreci-AB Ülkeleri Eitim Sistemleri ve Politikalar, Yapsal Uyum Modeli. Ankara: An Yaynclk.
Hesapçolu M. (2001). Postmodern / Küresel Toplumda Eitim, Okul ve nsan Haklar çinde 21. Yüzylda Eitim ve Türk Eitim Sistemi (Eds. O. Ouz, A. Oktay ve H. Ayhan). stanbul: Sedar Yaynclk.
Kan, Ç. (2009). Sosyal Bilgiler Eitiminde Küresel Vatandalk. Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, Say 26, 25-30.
Karakaya, . (2003). Modernizim Postmodernizm ve Öretmen Çalma Kültürü. Ankara: Nobel Yayn Datm.
Kartal, Z. (2007). Kavramsal ve Tarihsel Yönleri le Küreselleme. Eskiehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 251-264.
Kaya, B. ve Kaya, A. (2012). Teknoloji Çanda Öretmen Adaylarnn Küresel Vatandalk Alglar. Sakarya University Journal of Education, 2 (3), 81-95.
Kenan, S. (2009). Küreselleen Dünyada Eitimin Öncelikle Hedefi Nedir? çinde Küreselleen Dünyada Eitime Etik Bak. stanbul: Bahçeehir Üniversitesi.
Köylü, M. (2006). Küreselleme ve Ahlaki Deerler çinde Küreselleme Ahlak ve Deerler (Ed. Y. Mehmedolu ve A.U. Mehmedolu). stanbul: Litera Yaynclk.
20 S. ASLAN
Kutluer, . (2006). Küreselleme Mahiyeti ve Boyutlar, çinde Küreselleme Ahlak ve Deerler. (Eds. Y. Mehmedolu ve A. U. Mehmedolu). stanbul: Litera Yaynclk.
Kürkçü, D. D. (2013). Küreselleme Kavram ve Küresellemeye Yönelik Yaklamlar. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 3 (2), 1-11.
MEB (2005). Milli Eitim Bakanl http://www.meb.gov.tr (Eriim: 25.06.2016).
Mehmedolu, Y. (2006). Evrenselleebilirlik ve Ahlak çinde Küreselleme Ahlak ve Deerler (Eds. Y. Mehmedolu ve A. U. Mehmedolu) stanbul: Litera Yaynclk.
Oktay, A. (2004). 21. Yüzyla Girerken Dünyada Yaanan Deiimler ve Erken Çocukluk Eitimi, çinde Erken Çocuklukta Geliim ve Eitimde Yeni Yaklamlar (Ed. Müzeyyen Sevinç). stanbul: Morpa Kültür Yaynlar.
Özden,Y.(1999). Eitimde Dönüüm Eitimde Yeni Deerler. Ankara: Pegem A Yaynclk.
Özel, S. (2007). Küreselleme Döneminde Vatandalk. Anayasa Yargs, 24, 577- 583.
Özkiraz, A. (2003). Modernleme Teorileri ve Postmodern Durum. Konya: Çizgi Kitapevi.
Öztürk, C. (2001). 21. Yüzyln Eiinde Türkiye’de Öretmen Yetitirme çinde 21. Yüzylda Eitim ve Türk Eitim Sistemi (Eds. Orhan Ouz, Ayla Oktay ve Halis Ayhan). stanbul: Sedar Yaynclk.
Perembe, E. (2005). Küreselleme Kültürü ve Eitimin levi. Ondokuzmays Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 20-21, s. 103-114.
Rapoport, A. (2009). A Forfotten concept: Global citizenship education and state social studies standars. The Journal of Social Studies Research, 33(1), 91-112.
Sassen, S. (1996). Losing control?: Sovereignity in an age of globalization. New York: Columbia Unuversity Press.
Seyidolu, H. (1997). Bilimsel aratrma ve yazma el kitab. stanbul: Güzem Yaynlar.
ahin, . F. ve Çermik, F. (2014). Küresel Vatandalk Ölçeinin Türkçeye Uyarlanmas: Güvenirlik ve Geçerlik Çalmas. Dou Corafya Dergisi, 31, 207-218.
Touraine, A. (2002).Modernliin Eletirisi (Çev: Hülya Tufan). stanbul Yap Kredi Yaynlar, 4. Bask.
Uyda, . ve Genç, S. Z. (2015). Ortaöretim Örencilerinin Küresel Vatandalk Balamnda Çok Kültürlülük Hakkndaki Görülerinin Deerlendirilmesi. Uluslararas Türkçe Edebiyat Kültür Eitim Dergisi,4 (1), 416-429.
Var, F. (1996), Eitimde Program Gelitirme-Teori, Teknikler (6. Bask), Ankara: Alkm Yaynlar.
Yldrm, A. ve imek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel aratrma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yaynclk.
HARRAN MAARF DERGS 21
Keywords: Globalization; social studies; global citizenship
Aim and Method
The purpose of this study is to discuss globalization and global citizenship and their effects on social sciences education. This qualitative study was conducted in a survey model through a documental resource analysis. Documental analysis is to study documents and source texts on a certain topic (Yildirim and Simsek, 2006; Seyidoglu, 1997). The data of the study consists of documents compiled from books, articles, theses, scientific papers and reports in the related literature. These data were generally examined under various headings. Various evaluations were made on the basis of the documents analyzed in this way and some inferences were made based on them.
Introduction
In today's world, known as Information and Communication Age, mass media have brought societies and therefore people close together than ever before. This situation, which has deeply changed the meaning of place on earth, is named as globalization. Globalization, which has removed intercultural borders, has deeply affected education and has begun to challenge traditional educational paradigms.
In the context of the effects on education, the technological, computational, economic, legal, cultural and sociological dimensions of globalization concept can be mentioned. Of these dimensions, especially traces of cultural and sociological dimensions are mostly seen in social sciences education. With globalization, universal values have begun to be widely discussed as common content in education. As a result, attempts to create common values as a content in social sciences education have begun to attract attention. The efforts to include common values in social sciences education with the influence of globalization reflect on curriculum as to gain common values in goal and content dimensions.
Concept of Globalization
There are many definitions in the literature on globalization, which occupied the agenda of economy, sociology and then education in the late of 21st century. It is claimed that in the historical process, the concept of globalization was first used by Marshall McLuhan in the 1960s. McLuhan used the phrase "Global Village" for the new world order caused by globalization (Elcin, 2012; Kenan, 2009). According to another claim, the global concept
22 S. ASLAN
the global concept was first used in 1966 in an article in the American Journal of Sociology. In its broadest sense, globalization can be defined in terms of the intensification of social relations around the world (Kartal, 2007). According to Modelski, globalization is a concept that encompasses the historical process of the expansion and deepening of the general consensus among nations, civilizations and political communities (Kurkcu, 2013).
Advantages and Disadvantages of Globalization
The most positive effect of globalization on Turkish Education System (TES) is that TES is questioned in its all dimensions in a global environment where competition is challenging and it offers the opportunity to transform this system into a contemporary system. The greatest hesitation about the possible negative effects of globalization on TES is the possibility that current cultural hegemony can cause an erosion in national culture heritage and values Kutluer (2006, p. 16) points out that globalization is increasingly turning into a "myth" and the risk of transforming into something which oppresses people particularly in our region. Baudrillard (2004, p.119), points out that every universalized culture is losing its originality and dying. And Koylu (2006), brings up global moral problems to our agenda.
Global Citizenship
With globalization, it is impossible for citizenship to remain within the borders of a country (Gol, 2013). A "global citizen" is not only a citizen of his own country, but a citizen of a world where he lives and takes responsibility. "Global citizen" is also a universal person who looks at events with a world or human eye and tries to leave a sustainable life to future generations (Kan, 2009). Global citizenship, while not defining a sense of belonging in a legal sense, can be defined as having a sense of belonging to a universal world and undertaking the responsibilities of this world. A global citizen is used in the sense that an individual has knowledge, skills and understanding on a global level as a way and understanding of life (Ozcan and Genc, 2015).
Effects of Globalization on Social Sciences Education
In social sciences classes, whose primary aim is to train citizens, it is not enough to train responsible citizens, it is more important to train global citizens who adopt universal values and make these values into behavior. So, the aim of social sciences classes should be to train global citizens. Because it can be said that global citizenship is quite suitable for the nature of social sciences courses and it is very important for the future of the world (Gol, 2013). Citizenship education is provided in social sciences courses in Turkey. The 2005-2006 curriculum is a revised, social science curriculum. In this program, it is possible to see the effects of European Union and the globalization in the overall aims and achievements of curriculum. Indeed, the fact that democracy and human rights, diversity and multiculturalism have never been mentioned that much before is an example of this. These references are mostly in the goals and content of social sciences curricula.
HARRAN MAARF DERGS 23
Results
Globalization, which transformed the world into a small village with the help of communication technology, has profoundly affected education. As a result, concepts such as time and space in education, national boundaries, national values and citizens have changed their meanings significantly. The courses where these changes are most felt are undoubtedly the social sciences courses. Therefore, social sciences courses have to take into account globalization with its curriculum and teaching dimensions as a whole. It is unthinkable that Turkey, which has been in the process of becoming a member of the contemporary world for almost two centuries, is turning its back on globalization. Moreover, with the support of the EU process in recent years, efforts have been made to open out in every field in Turkey, especially in economy. In reaching the goal of these endeavors, education, and especially social sciences education, has a critical role. Because, the duty of training a global citizen to survive in the global competition is the primarily goal of social sciences. It is possible to see the traces of globalization in 2005-2006 social sciences curriculum.
HEJ 1-1-2016-11-23
Blank Page
Blank Page
Blank Page
Blank Page
Blank Page
Blank Page
Blank Page
Blank Page