Kreowanie wizerunku osb niewidomych i słabowidzących wizerunku osb niewidomych i słabowidzących. Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Krakw, ul. Wybickiego 3A,

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kreowanie wizerunku osb niewidomych i słabowidzących wizerunku osb niewidomych i słabowidzących....

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  Kreowanie wizerunku osb niewidomych i sabowidzcych

 • W serii publikacji Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego uka si rwnie:

  Nauczanie jzyka angielskiego osb niewidomych i sabowidzcych

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  Niewidomi i sabowidzcy studenci uczelni wyszych w roku akademickim 2005 / 2006

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  Szkolenia informatyczne dla osb niewidomych i sabowidzcych

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  Sztuki walki dla osb niewidomych i sabowidzcych

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  Sprawno komunikacyjna uczestnikw Projektu Partnerstwa Na Rzecz Zwikszenia Dostpnoci Rynku Pracy Dla Osb Niewidomych

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  Studenci niewidomi i sabowidzcy poradnik dla wyszych uczelni

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  Krakw 2007

  Kreowanie wizerunku osb niewidomych i sabowidzcych

 • WydawcaFundacja Instytut Rozwoju Regionalnego31-261 Krakw, ul. Wybickiego 3A,tel.: (012) 629 85 14, faks: (012) 629 85 15e-mail: biuro@firr.org.plhttp:// www.firr.org.plOrganizacja Poytku PublicznegoKRS: 0000170802Nr konta 77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

  Wydanie I bezpatne, nie przeznaczone do sprzeday.Opisane w niniejszej publikacji rezultaty powstay w ramach Projektu realizowanego przez Partenrstwo na Rzecz Zwikszenia Dostpnoci Rynku Pracy dla Osb Niewi-domych w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wsplnotowej EQUAL.Publikacja wspfinansowana z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Inicjatywy Wsplnotowej EQUAL oraz z budetu pastwa.

  ISBN 978-83-925390-0-1

  Nakad1200 egzemplarzy

  Krakw 2007Powielanie dozwolone z zastrzeeniem obowizku wskazania rda.

  Opracowanie graficzne i skadStudio Graficzne 4DTPe-mail: 4DTP@ceti.pl

  RedakcjaMarcin Piwowoski, Anna Maria WaszkielewiczElbieta Michalska opracowanie programu

  DrukOmega Druk

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego |

  Spis treci

  Pikno w niepowtarzalnoci ...................................................................................................5

  Kreowanie wizerunku ...............................................................................................................7

  Praktyczne spostrzeenia z zaj ....................................................................................... 13

  A jak to robi Duczycy? ....................................................................................................... 19

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego |

  Pikno w niepowtarzalnoci

  Kady czowiek jest inny zarwno pod wzgldem wntrza (charakteru, uspo-sobienia, mentalnoci), jak i powierzchownoci sylwetki, rysw twarzy czy rodzaju wosw. Wielo kombinacji, moliwoci pocze tych cech stwarza nas cakowicie niepowtarzalnymi, czyni czowieka piknym. Kada osoba moe wyeksponowa swoje atuty, odwrci uwag od swoich niedoskonaoci tak, e inni bd ni oczarowani, spojrz w cakowicie odmienny od zwykego sposb tylko niestety, mao kto wie, jak to profesjonalnie zrobi.

  Image w jzyku francuskim oznacza obraz, podobizn. Zakada si, e tworzenie wyobraenia (wizerunku) danej osoby jest jej stylizowaniem w podanym kie-runku tak te czsto jest w wiecie mediw. Czasem kto wydaje si sztuczny, nieprawdziwy, by nie powiedzie plastikowy. Nie jest problemem rozpozna co jest zgodne z natur tej osoby, a co nie. To, kogo chcemy przypomina musi mie zwizek z tym, jacy rzeczywicie jestemy kady z nas przychodzi na wiat z wasnym niepowtarzalnym wizerunkiem: wygld, gesty, sposb poruszania si i mwienia s przypisane tylko nam.

  W przyrodzie istnieje wielka rnorodno form, ksztatw, kolorw wspist-niej obok siebie, tworzc godn podziwu cao. Zmieniaj si pory roku, a ich poszczeglne dni te s od siebie rne w cigu dwunastu miesicy paleta barw stale si zmienia. Jeeli przyjrzymy si dokadnie naszemu otoczeniu dostrzeemy niezwyk harmoni, ktrej bdc czci przyrody rwnie pod-legamy. Kady ma swoje miejsce, swoj por roku, swj dzie, a nawet por dnia, ktra najlepiej podkrela jego urod i osobowo z tak harmoni przycho-dzimy na wiat. W cigu caego ycia pozostaje ona taka sama, jeli si zmienia to minimalnie. Czy jednak nie moemy jej bardziej wydoby i pokaza?

  Jak nas widz tak nas pisz

  Wyobramy sobie tak sytuacj: nagle jest nam potrzebna opiekunka do dziecka. Znajomi nikogo nam nie polecili, jestemy zmuszeni skorzysta z usug agencji poredniczcej w poszukiwaniu wykwalifikowanej osoby do pomocy. Jako kan-dydatka zgasza si moda, bardzo atrakcyjnie ubrana no moe w nieco przy-krtk i odsaniajc ppek spdnic kobieta. Ma bardzo mocny makija, sta-rannie wystylizowan fryzur, uje gum. Co robimy? Czy jestemy w stanie ze spokojnym sumieniem zostawi j z naszym skarbem?

 • |

  | Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  Specjalici od kreowania wizerunku twierdz, e dan osob oceniamy w cigu pierwszych czterech sekund kontaktu. Po upywie tego czasu pojawia si ju pewne wyobraenie, czy dziewczyna, z ktr wanie rozmawiamy, nadaje si na opiekunk dla dziecka. Oceniamy j w pierwszej chwili wedug wygldu nie roztrzsamy czy moe jest to wspaniaa, wraliwa i pena ciepa, oddana niania. Czy warto zatem zada sobie trudu i sprbowa z pomoc wizaysty wyekspo-nowa zalety naszego wntrza?

  Nasz wizerunek wpywa nie tylko na odbir naszej osoby przez innych, lecz rwnie na nasze autopostrzeganie: kiedy wygldamy dobrze czujemy si atrak-cyjniejsi, mielsi, wyej si oceniamy i dziki temu spotykamy si z aprobat innych. Wizerunek wpywa na samopoczucie wygldajc dobrze i odpowiednio si zachowujc wzbudzamy wikszy szacunek otoczenia.

  Pikno w niepowtarzalnoci

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego |

  Kreowanie wizerunku

  Najczciej ludzie zwracaj si po porad do wizaysty kiedy pomimo i s wysoko kwalifikowanymi specjalistami, utalentowanymi i penymi zapau do pracy utkn gdzie po drodze w karierze zawodowej, s ofiar braku dbaoci o wasny wizerunek i zwizanej z tym niskiej samooceny. Na wizyt u stylisty decyduj si take osoby, ktre chc dokona radykalnej zmiany swojego dotych-czasowego ycia: odczuwaj potrzeb zharmonizowania wszystkich elementw swojego nowego ja. Chc by sob i na takim wizerunku im zaley. Niestety, widzimy wok nas mnstwo powielanych wzorcw, tak zwanego plastiku. Spotykamy osoby, ktre s przez nas odbierane jako nieautentyczne, poniewa wydaje nam si, e to, co widzimy, ma niewiele wsplnego z tym, co syszymy, e kreuj si one na kogo innego ni s w rzeczywistoci. Jeeli dla ludzi widzcych wykreowanie siebie i wasnego wizerunku jest nie lada problemem, to jake trudne musi to by dla osb niewidomych i sabowi-dzcych?

  Osoba, ktra nie widzi, nie odczuwa z reguy potrzeby spotkania z wizayst, nie docenia znaczenia zmysu wzroku w ocenie innych, przecenia zmysy, ktrymi dysponuje: such, dotyk i wch, nie ma rwnie skali porwnawczej nie wie, czy co mona poprawi, zmieni, poniewa nigdy nie widziaa siebie i innych. Infor-macje pochodzce od otoczenia s czsto wycinkowe, niepene, nie daj obrazu caoci wizerunku danej osoby, nie umoliwiaj jednoznacznego porwnania si z innymi.

  Bardzo wane zadanie spoczywa na otoczeniu osb niewidomych konieczne jest zaproponowanie i przekonywanie ich co do wykorzystania istniejcych mo-liwoci, szans i potencjalnych korzyci. Z pewnoci bdzie to zadanie trudne, czasochonne przede wszystkim dla samego zainteresowanego. Efekty s jednak zdumiewajce. Dla osb niewidomych i sabowidzcych specjalista od wizerunku moe by osob poszerzajc horyzonty, wykazujc ich wraliwo i zdecydowanie ponadprzecitne moliwoci. Pomoe podnie na tyle jako ycia, e podnie-siona zostanie samoocena, co z kolei pozwoli realizowa marzenia, osignicie wikszej pewnoci siebie umoliwi bezkompleksowe ubieganie si o wymarzon prac. Zawierajc nowe przyjanie wzbogac otoczenie swoimi nieprzecitnymi talentami i zdecydowanie lepiej wytrenowanymi zmysami pozawzrokowymi.

 • |

  | Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  Istotn kwesti stanowi nawizanie osobistego kontaktu pomidzy osob niewi-dzc, a wizayst, gdy tylko zaufanie pozwala przysta na jego nieraz daleko idce sugestie. Czowiek, aby z przekonaniem podda si sugestiom wizaysty i dokona u siebie znaczcych zmian, powinien pozostawa z nim w bardzo bli-skich, penych wzajemnego zaufania relacjach.

  Osoby niewidome i sabowidzce najczciej udaj si na zakupy z osobami towarzyszcymi, speniajcymi rol doradcw. Zwykle jest to rodzina, przyja-ciele nie sposb oczekiwa, aby byli profesjonalnymi wizaystami. Na og, doradzajc drugiej osobie, kieruj si wasnym gustem, upodobaniami i prefe-rencjami w konsekwencji efekt kocowy bywa odlegy od podanego.

  Warto zaznaczy, e osoby z dysfunkcj wzroku zdecydowanie wyraniej odczuwaj le dobrany kolor, fason czy styl. Ludzi widzcych otacza mnstwo bodcw wzrokowych zewntrznych chaos wizualny czsto powoduje rozpro-szenie, niemono skupienia si na detalach, mogcych poprawi jako ycia, powodujc rozbienoci pomidzy zewntrznym image a wntrzem czo-wieka, jego natur. Brak wzroku umoliwia uniknicie zego wpywu bodcw zewntrznych, umoliwia skupienie si na sobie samym, swojej prawdziwej osobowoci. Najblisze otoczenie jest poznawane bardzo szczegowo, ubranie i wszystkie akcesoria maj due znaczenie, czsto wiksze ni dla ludzi widzcych. Jeeli wizerunek jest zgodny z wntrzem wzrasta poczucie swobody, wasnej atrakcyjnoci, nikn kompleksy poprawia si samoocena.

  Wizerunek i otoczenie

  Powszechnie wiadomo, e pord olbrzymiej liczby ludzi nie sposb znale dwie takie same osoby. Kady czowiek jest jedyny w swoim rodzaju pod wzgldem wygldu, poruszania si, gestykulacji, sposobu mwienia. Kadego otacza swoista aura jego wasny styl. Skadaj si na niego midzy innymi cechy fizyczne, sposb poruszania si, mowa ciaa, tembr gosu, sposb ubie-rania si w tej wanie kolejnoci powinno si