KreativneIndustrije Konkurentnost Gradova

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Intelektualni i kreativni kapital predstavljaju osnovne aksiome i ključne sintagme savremenih uticajnih teorija i teorema XXI veka o društvu znanja koje zasniva rast na inovativnosti i kreativnosti, neopipljivim resursima i novim medijima u globalnom društvu. Iako istraživanja kreativnosti u industrijskoj proizvodnji i sektoru usluga potvrđuju da kreativni sektor (kreativne industrije, kulturne industrije, kultura) utiče na visoke stope rasta BDP i premešta ekonomski razvoj od realnog ka sektoru usluga, koji sada postaje dominantan u ekspanziji ekonomskih aktivnosti i fundamentalno opredeljuje ekonomski rast mnogih zemalja, sagledavanje tih procesa na nivou gradova i dalje nije potpuno.

Text of KreativneIndustrije Konkurentnost Gradova

 • Ovaj lanak preuzet je sa portala www.madmarx.rs Centar za istraivanje kreativne ekonomije. Osim ukoliko izriito nije naznaeno

  drugaije, autorska i izdavaka prava za ovo elektronsko izdanje lanka zadrava autor. Bez pisane dozvole autora nije dozvoljeno tampanje

  ili prenoenje ovog lanka u elektronskom ili tampanom obliku, u celini ili delovima. Miljenja i stavovi izneseni u ovom lanku su stavovi

  autora i ne moraju nuno odraavati stavove Centra za istraivanje kreativne ekonomije.

  ISTRAIVANJA

  Aleksandar eri, konsultant

  Kreativne industrije i konkurentnost gradova

  Nauna deskripcija osnovnih zakonitosti1

  Uputstvo za citiranje ovog lanka prema izvorniku:

  eri, A. (2012) Kreativne industrije i konkurentnost gradova

  Preuzeto sa www.madmarx.rs

  Aleksandar eri

  Academica Centar za istraivanje kreativne ekonomije

  1 Deo ireg rada razvojnog istraivanja Strategije razvoja trita kreativnog sektora kroz konkurentnost gradova

 • Ovaj lanak preuzet je sa portala www.madmarx.rs Centar za istraivanje kreativne ekonomije. Osim ukoliko izriito nije naznaeno

  drugaije, autorska i izdavaka prava za ovo elektronsko izdanje lanka zadrava autor. Bez pisane dozvole autora nije dozvoljeno tampanje

  ili prenoenje ovog lanka u elektronskom ili tampanom obliku, u celini ili delovima. Miljenja i stavovi izneseni u ovom lanku su stavovi

  autora i ne moraju nuno odraavati stavove Centra za istraivanje kreativne ekonomije.

  Uvod

  Intelektualni i kreativni kapital predstavljaju osnovne aksiome i kljune sintagme savremenih uticajnih teorija

  i teorema XXI veka o drutvu znanja koje zasniva rast na inovativnosti i kreativnosti, neopipljivim resursima i

  novim medijima u globalnom drutvu. Iako istraivanja kreativnosti u industrijskoj proizvodnji i sektoru

  usluga potvruju da kreativni sektor (kreativne industrije, kulturne industrije, kultura) utie na visoke stope

  rasta BDP i premeta ekonomski razvoj od realnog ka sektoru usluga, koji sada postaje dominantan u

  ekspanziji ekonomskih aktivnosti i fundamentalno opredeljuje ekonomski rast mnogih zemalja, sagledavanje

  tih procesa na nivou gradova i dalje nije potpuno. Smatramo da se nauno istraivanje fenomena koji povezuju

  kreativnost gradova i razvoj kreativnih industrija moe svrstati uglavnom u razvojna istraivanja, iako su neki

  elementi istraivanja, budui da je re o relativno mladoj naunoj oblasti, zasnovani i na kreiranju novih

  naunih aplikacija, pa se time mogu uvrstiti u primenjena istraivanja. Primenjena istraivanja u naem radu

  mogu biti utvrena zbog elemenata novih naunih aplikacija, tj kreiranja novih naunih istina u okviru

  poznatih naunih saznanja o razvoju gradova i to: kroz primenu teorija kreativnog sektora, teorija o razvoju

  konkurentnosti, teorija o kreativnom gradu i teoreme o globalnom gradu ime se uvodi kriterijum kreativnog

  sektora kao kljuni u identifikovanju razlike izmeu globalnog grada i grada tzv. Treeg sveta ili nerazvijenog

  sveta/sveta u razvoju. Identifikovanje novih naunih inovacija u ovom istraivanju moe se ustanoviti kroz

  istraivanja u vezi sa obraunom nematerijalnog ulaganja u kreativnom sektoru i kreativnoj ekonomiji

  gradova i kljunom povezivanju uzrono-povezanog marketinga sa marketingom gradova.

  I Istraivanje kreativnosti gradova

  Istraivanja o kreativnom sektoru i konkurentnosti gradova su brojna ali nisu dovoljna da bi se moglo

  ustanoviti ta su glavna nauna saznanja u toj oblasti koja su zasnovana na injenicama, a ne na teoremama.

  Osim kvalitetnih i smelih hipoteza, nedostaju dobre i pouzdane metode kako bi se utvrdile zakonomernosti

  kreativnog razvoja gradova i kako bi se testirale socioloke i menadment teorije kroz vrednovanje realnosti

  teorijskih naela u ekonomskim pokazateljima. Kako je ova oblast istraivanja najpre u domenu ekonomske

  nauke, i dalje nedostaju metode vrednovanja ulaganja u kreativni sektor, nedostatna je i statistika i

  ekonometrija u ovoj oblasti, naroito je neophodna nova klasifikacija delatnosti i klasifikacija zanimanja u

  oblasti kreativnih industrija. Ekonometrija je kljuna u numerikim ocenjivanjima postojeih procesa, ali jo

  bitnija u predvianjima buduih zakonitosti, kako bi se mogle uspenije kreirati javne i ekonomske politike

  zasnovane na tim predvianjima. Dosledni ekonomski modeli u oblasti kreativne ekonomije jo ne postoje, a i

 • Ovaj lanak preuzet je sa portala www.madmarx.rs Centar za istraivanje kreativne ekonomije. Osim ukoliko izriito nije naznaeno

  drugaije, autorska i izdavaka prava za ovo elektronsko izdanje lanka zadrava autor. Bez pisane dozvole autora nije dozvoljeno tampanje

  ili prenoenje ovog lanka u elektronskom ili tampanom obliku, u celini ili delovima. Miljenja i stavovi izneseni u ovom lanku su stavovi

  autora i ne moraju nuno odraavati stavove Centra za istraivanje kreativne ekonomije.

  postojei nemaju potpun domaaj zbog vrste statistikih podataka koje se prikupljaju i slue kao osnov za

  obraun ekonomskog rasta npr.

  U naunoj teoriji urbane sociologije tema grada i kreativnosti odnosno grada u kulturolokom, sociolokom ili

  socio-ekonomskom kontekstu je iroko prisutna. Teme urbanizma kreu se u gleditima o ekologiji grada,

  institucionalnog razvoja grada, drutvenoj morfologiji, globalizaciji i razvoju metropolisa, urbanim socijalnim

  pokretima, pravima na grad, urbanom siromatvu i urbanom bogatstvu, kulturnim modelima razvoja,

  regionalnim i lokalnim identitetima i slinim temama. Grad kao tema u sociologiji grada, sociologiji kulture i

  ekonomskoj geografiji, dakle, iroko je zastupljen i problematizovan kroz brojna razvojna i primenjena

  istraivanja. Nauna saznanja o temi ekonomskog razvoja grada u doba globalizacije, o temi gradske

  ekonomije, gradskog trita, brendiranja gradova, razvoju novih modela globalnog i kreativnog grada i sl, s

  druge strane su, nedovoljna, budui da se s jedne strane, radi o fenomenima koje je nauka tek recentno uzela u

  fokus (praktino tek u poslednjoj dekadi, ali i krae), a s druge, s obzirom na injenicu da se Srbija i dalje po

  stepenu urbanizacije nalazi na zaelju liste zemalja u tranziciji2, a uz to ne postoje dovoljno dobri pokazatelji

  koji bi merili ekonomski rast gradova i sektorske uticaje, otuda ova specifina problematika naunih

  istraivanja u ekonomskoj nauci je i dalje nedovoljno prisutna a i ne postoje dovoljno brojni i argumentovani

  nauni radovi koji bi do kraja objasnili dinaminu prirodu transformacije gradova ka novoj drutvenoj i

  ekonomskoj snazi koji imaju danas. Nema sumnje, meutim, da se kreativne industrije i kreativna ekonomija

  uzimaju kao znaajne za procese tzv. druge modernosti gradova (za prvu modernost gradova odluujua je

  bila industrijska revolucija)3. To je najpre zbog toga to samih kreativnih industrija u smislu industrijske

  proizvodnje i nema van gradskih podruja, odnosno gotovo da ne postoje bez gradova, ili van lanca vrednosti

  koji je utemeljen u gradovima kao ekonomskim bazama i tritima. Dakle, kreativne industrije i gradovi po

  mnogo emu su u korelaciji i njihova meuzavisnost je, bez dileme, veoma visoka. Ekonomska istraivanja o

  tim procesima, kako globalna, tako i domaa, ipak nedostaju, a socioloka istraivanja o tim problemima osim

  to nisu dovoljna, ini se da su pogrena ukoliko se svode samo na izuavanja procesa urbanog rasta, urbanog

  dizajna, urbane regeneracije a u svetlu procesa globalizacije, regionalizacije ili modernizacije. Agregiranost

  gradova je samo tema ekonomske nauke, dok je agregiranost kreativnih gradova interdisciplinarna tema, koja

  podrazumeva i analizu kreativnosti kao inputa i kao autputa.

  Budui da ne postoje identifikovani integralni ujedno i pouzdani modeli primene poznatih naunih saznanja u

  funkciji razvoja prakse istraivanja fenomena kreativnih gradova i njihovog kreativnog sektora, nove naune

  inovacije u ovoj oblasti najpre moraju ustupiti mesto sticanju novih naunih saznanja zasnovanih na 2 Po popisu iz 2002. godine u Srbiji je broj urbane populacije 56 odsto. 3 Gligorijevi (2007), p. 20.

 • Ovaj lanak preuzet je sa portala www.madmarx.rs Centar za istraivanje kreativne ekonomije. Osim ukoliko izriito nije naznaeno

  drugaije, autorska i izdavaka prava za ovo elektronsko izdanje lanka zadrava autor. Bez pisane dozvole autora nije dozvoljeno tampanje

  ili prenoenje ovog lanka u elektronskom ili tampanom obliku, u celini ili delovima. Miljenja i stavovi izneseni u ovom lanku su stavovi

  autora i ne moraju nuno odraavati stavove Centra za istraivanje kreativne ekonomije.

  pouzdanoj ekonomskoj analizi i obraunima realnih faktora kreativne ekonomije, njihovih pojava u konceptu

  kreativnog grada i prethodnih teorijskih naunih saznanja o razvoju konkurentnosti trita i rastu i dominaciji

  gradova.

  Svedoci smo ubrzanog rasta fonda naunih saznanja u svim oblastima drutvenog ivota i rada. Svaki minut

  se izmisli nova matematika jednaina, svaka tri minuta fizika, a svakih pet minuta dolazimo do novog

  otkria u oblasti medicine. Na svakih deset godina znanje se udvostrui.4 ini se da je grad kao najdinaminije

  stecite drutvenog razvoja savremenog sveta u situaciji da kao kontekst prui objanjenja za brojne

  fenomene proirenja ljudskih kapaciteta i znanja ali ne i da ih agregira i integralno objasni u vidu potpuno

  konzistentnih koncepata i odrivih modela. Teorijska zasnovanost teme o razvijenosti kre