Click here to load reader

Kratki priručnik

 • View
  251

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Kratki priručnik

 • 7009515

  Kratki prirunik

 • 2

  Friends (Prijatelji)

  Razgovor i razmena poruka

  Network (Mrea)

  Povezivanje na Internet

  Game (Igra)

  Igranje igara

  Video

  Reprodukcija videa

  Music (Muzika)

  Reprodukcija muzike

  Photo (Fotografije)

  Pregled slika

  Settings (Podeavanje)

  Users (Korisnici)

  Izbor korisnika za prijavu na sistemPS3TM

  Proverite da li ste dobili sve navedene predmete. Ako neto nedostaje, obratitese nadlenoj slubi za pomo korisnicima sistema PlayStation , iji se brojtelefona nalazi u svakom priruniku softvera za PlayStation , PlayStation 2 i PLAYSTATION 3.

  s Sistem PLAYSTATION 3

  s Beini upravlja SIXAXIS

  s tampani materijali

  s Kabl za napajanjenaizmeninom strujom

  s USB kabl

  s Ethernet kabl

  s AV kabl

  s Euro-AV prikljuak

  Dokumentacija sistema PS3

  Dokumentacija sistema PS3 obuhvata sledee:

  Bezbednost i podr

  Kratki priru

  Uputstvo za upotrebu

  ka

  nik

  Pre upotrebe proizvoda paljivo proitajte ovaj dokument. On sadri bezbednosneinformacije vezane za upotrebu sistema PS3, otklanjanje problema tokom rada, tehnikekarakteristike i ostale informacije.

  Ovaj dokument sadri informacije o postavljanju sistema PS3, pripremi za upotrebu iosnovne postupke rukovanja ureajem.

  Za pristup ovom dokumentu potrebna je Internet veza. U njemu se nalaze informacijevezane za upotrebu softvera sistema PS3 ( str. 27).

  (ovaj dokument)

  (lokacija: eu.playstation.com/manuals)

  Podeavanje parametara sistema PS3TM

 • RS

  3

  Poetni meni

  Kategorija

  Stavka

  ta je XMB (XrossMediaBar)Sistem PS3 sadri korisniki interfejs koji se naziva XBMTM

  (XrossMediaBar). Glavni ekran za XMB se naziva poetnimeni.

  1

  2

  3

  Tasterom za kretanje levo ilidesno odaberite kategoriju.

  Tasterom za kretanje gore ili doleizaberite stavku.

  Odabranu stavku potvrditetasterom .

  Taster : Prikazuje meni s opcijama/kontrolni panel

  Ikone Meni sa opcijama

  Odaberite ikonu i pritisnite tasterda bi se prikazao meni sa opcijama.

  Ako tokom reprodukcije sadraja pritisnete

  Kontrolni panel

  Taster :Potvruje izabranu stavku

  Taster PS:Prikazuje poetni meniUkljuuje i iskljuuje sistem

  Tasteri za kretanje:Slue za izbor kategorija/stavki na ekranu

  Taster :Prekida postupak

  taster otvorie se kontrolni panel.

 • 4

  Poetak

  Nazivi delova01Pogled spreda

  CF SD/miniSD

  Otvor za disk

  Ventilacija

  USB prikljuci

  Indikator pristupa hard diskadrajvu

  Indikator pristupa beinom LAN-u*3

  Logotip porodice PSMoe se okrenuti premapoloaju sistema

  Taster za izbacivanje

  Taster za izbacivanje*3

  * CompactFlash * Secure Digital * Samo na tako opremljenim modelima1 2 3

  Panja

  Pogled otpozadi

  AV MULTI izlaz

  Digitalni izlaz (optiki)

  HDMI izlaz

  Glavni prekidaMain powerPrikljuak kabla za

  Ventilacija

  LAN prikljuak

  Napomena

  Savet

  Poklopac otvora*3

  Otvor za karticu CF *3*1

  Otvor za karticu SD Memory Card*2

  Otvor za karticu Memory Stick *TM 3

  Taster za ukljuivanje

  Nemojte da koristite sistem u zatvorenom ormanu ili na drugim mestimagde moe da se stvori toplota, inae sistem moe da se pregreje, to moeizazvati poar, povrede ili oteenja.

  Ako unutranja temperatura sistema poraste, indikator napajanja e

  naizmenino treptati crvenom i zelenom bojom. U tom sluaju, iskljuite

  sistem ( str. 13) i ostavite ga izvesno vreme da se ohladi. Posle hlaenja,premestite sistem na mesto sa dobrom provetrenou i nastavite da ga

  koristite.

  Sistem moe da se postavi u vodoravan ili uspravan poloaj.

  Kada ga postavljate u uspravan poloaj, postavite ga kao to

  je prikazano na crteu desno.

  Ne stavljajte sistem na mesto gde se skuplja velika

  praina ili dim od cigareta. Naslage praine ili dima na

  unutranjim delovima (npr. na soivu) mogu da otetesistem.

  napajanje strujom

 • RS

  5

  Beini upravlja SIXAXIS

  Taster SELECT(selektovanje)

  USB prikljuci

  Taster L2Taster L1

  Tasteriza kretanje

  Leva palica/taster L3*

  Taster R2Taster R1

  taster

  taster

  taster

  taster

  Desna palica/taster R3*

  Indikatoriprikljuka

  Taster START(poetak)Taster PS

  * Tasteri L3 i R3 funkcioniu kada se pritisnu palice.

  Savet

  Pojedinosti o beinom upravljau pogledajte u delu Upotreba beinogupravljaa SIXAXIS ( str. 14).

  Poetak

  Nazivi delova

 • 6

  Poetak

  Postavljanje sistema PS302

  Sustav PS3 moe reproducirati na dvije vrste razluivosti: HD i SD. U priruniku za uporabu

  televizora pogledajte koji je video nain podran.

  *1

  * Podeavanje video izlaza na sistemu e biti prikazano kao Standard (PAL) (Standardno (PAL)).2

  * Ovi podaci su samo opisni. Kvalitet slike zavisi od televizora koji koristite i uslovima upotrebe.3

  HD (High Definition) SD (Standard Definition)

  Rezolucija *1 576i *2

  Formaz slike 16:94:316:94:3

  Primer izgleda ekrana pri razliitim rezolucijama

  HD ekran SD ekran

  Postupak postavljanja sistema

  m

  3. korak: Prikljuivanje Ethernetkabla. str. 10

  4. korak: Prikljuivanje kabla zanapajanje naizmeninomstrujom. str. 11

  m

  m

  m

  2. korak: Prikljuivanje digitalnihaudio ureaja. str. 9

  5. korak: Poetno podeavanjesoftvera sistema.

  str. 11

  1. korak: Prikljuivanje natelevizor. str. 6

  1. korak: Prikljuivanje na televizor

  Video izlaz na sistemu PS3

  (progresivno) skeniranje. Progresivno skeniranje daje kvalitetniju sliku uz minimalno treperenje.Broj oznaava broj skeniranih linija. Slovo i oznaava interlace (isprepleteno), a slovo p progressive

  576p720p1080i1080p

  16:9 16:916:9

 • RS

  7

  Poetak

  Postavljanje sistema PS3

  Rezolucija prikazana na televizoru zavisi od ulaznih prikljuaka na televizoru i od vrste kablova koji se koriste. Izaberite kabl koji odgovara

  Vaem televizoru.

  Vrsta kabla Ulazni prikljuak na televizoru Podrane rezolucije*1

  HDMI kabl(prodaje se zasebno)

  HDMI IN prikljuak 1080p / 1080i / 720p / 576p

  Komponentni AV kabl(prodaje se zasebno)

  Komponentni VIDEO INprikljuak

  Y L RPR/CRPB/CBCOMPONENT VIDEO IN AUDIO IN

  1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*

  S VIDEO kabl

  2

  (prodaje se zasebno)S VIDEO IN prikljuak

  S VIDEO L-AUDIO-R

  576i*2

  AV kabl(priloen)

  VIDEO IN prikljuak

  (kompozitni)

  VIDEO L-AUDIO-R

  AV kabl(priloen)

  Euro-AV prikljuak(priloen)

  Euro-AV prikljuak

  (SCART)

  *2 .Podeavanje video izlaza na sistemu e biti prikazano kao Standard (PAL)

  Vrste kablova za video izlaz

  576i*2

  576i*2

  *1 .U zavisnosti od vrste televizora ili sadraja koji se reprodukuje, neke rezolucije nee biti podrane

 • 8

  Panja

  Prikljuivanje na televizor putem HDMI kabla

  Televizor

  HDMI IN prikljuak

  HDMI kabl (prodaje se zasebno)

  HDMI OUT prikljuak

  Prikljuivanje putem ostalih vrsta kablova

  Televizor

  Euro-AV prikljuak (SCART)

  AV kabl

  (priloen)

  Prikljuak AV MULTI OUT

  Euro-AV prikljuak

  (priloen)

  Primjer: Kada se koristi AV kabl koji se dobija uz proizvod

  Savet

  Poetak

  Postavljanje sistema PS3

  Nain povezivanja

  Kabl za napajanje naizmeninom strujom prikljuite u utinicu tek poto

  zavrite sva ostala povezivanja.

  Utinica mora da se nalazi u blizini ureaja, i mora da bude lako

  dostupna.

  Prikljuite sistem na televizor pomou HDMI kabla (prodaje se

  zasebno). HDMI kabl prenosi i sliku i zvuk, tako da omoguava

  digitalnu sliku i zvuk uz minimalni gubitak kvaliteta.

  Prikljuite kabl koji nije HDMI kabl na prikljuak AV MULTI OUT

  na sistemu.

  Ako promenite vrstu kabla kojim povezujete sistem, slika e se moda izgubiti.

  Ako se to dogodi, iskljuite sistem, a zatim ga ponovo ukljuite pritiskom na

  taster za ukljuivanje na prednjoj strani sistema sve dok ne ujete zvuni

  signal (posle oko 5 sekundi). Slika e biti prikazana prema zadatoj rezoluciji

  sistema.

 • RS

  9

  Moete prikljuiti audio ureaje koji podravaju digitalni izlaz zvuka,

  kao to je AV risiver za kunu upotrebu.

  Savet

  Prilikom prikljuivanja digitalnog audio ureaja na sistem, u opciji (Settings)

  (Podeavanja) (Sound Settings) (Podeavanja zvuka) Audio Output

  Settings (Podeavanja izlaza zvuka) izvrite neophodna podeavanja za taj

  Audio izlaz na sistemu PS3

  Podrani kanali zavise od izlaznog prikljuka koji se koristi.

  Izlazni prikljuci na sistemu PS3Kanali koji mogu da se koriste za izlaz

  2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch.

  Prikljuak Digital out (optical) *1

  HDMI OUT prikljuak *2*3preko

  Zvuk e izlaziti kroz optiki kabl. Slika e izlaziti kroz kabl video izlaza.

  Optiki kabl za zvuk

  (prodaje se zasebno)

  Digitalni audio ureaj

  npr. AV risiver

  Televizor

  Kabl video izlaza

  za TV koji koristite

  ( str. 7)

  Poetak

  Postavljanje sistema PS3

  2. korak: Prikljuivanje digitalnih audio ureaja Prikljuivanje putem optikog kabla

  *1 Zvuk sa Super Audio CD-a ne moe da se reprodukuje preko prikljuka

  Digital out (optical).

  *

  *

  2

  3

  Za izlaz 7.1 Ch zvuka iz HDMI OUT prikljuka potreban je ureaj

  kompatibilan sa Linear PCM 7.1 Ch.

  Ovaj sistem ne podrava izlaz iz DTS-HD 7.1 Ch. Zvuk DTS-HD 7.1 Ch izlazi

  preko 5.1 ili nieg kanala.

  Pri

Search related