KraKK³i MaGYar CENTrUM CENTRUM WGIERSKIE W

 • View
  229

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of KraKK³i MaGYar CENTrUM CENTRUM WGIERSKIE W

 • KraKKi MaGYar CENTrUMCENTRUM WGIERSKIE W KRAKOWIE

  2001-2011

 • 2

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112001

  K R A K K I M A G Y A R C E N T R U M

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  C E N T R U M W G I E R S K I E W K R A K O W I E 3

  A Cracovia Expressz Alaptvnyt azzal a cllal hvtuk letre 2001-ben, hogy Eurpa egyik kulturlis fv-rosban, Krakkban magyar kulturlis intzetet lte-stsnk. A Krakki Magyar Centrum egy j mkdsi modell sikeres megvalsulsa: ez az els fggetlen, kzhaszn civil szervezet formjban mkd klfl-di magyar kulturlis intzet, amely diplomciai sttusz nlkl, jrszt nerbl, plyzati s barti segtsggel folytatja munkjt, s melynek kiemelt clja a magyar-lengyel kapcsolatok professzionlis igny megers-tse.Centrumunk a krakki s lengyelorszgi fesztivlok stabil klfldi partnerv ntte ki magt szmta-lan rangos magyar s nemzetkzi kulturlis esemny szervezje volt nem csupn Krakkban, de egsz Len-gyelorszgban, Magyarorszgon, Erdlyben valamint a Visegrdi orszgokban. A tz v mrlege: mintegy 150 kulturlis rendezvny, a magyar kulturlis let tbb mint 300 rangos kpviseljnek rszvtelvel, kzel 1000 tudsts a magyar s lengyel mdiban, s tbb ezer programjainkra kvncsi rdekld.Legnagyobb sikereink kztt tartjuk szmon az vrl-vre 10 lengyel nagyvrosban megvalsul Magyar Filmtavaszt, az EU soros magyar s lengyel elnks-gek vben megrendezett nagyszabs Bthory Exp-ressz programsorozatot, a Budapest s Pcs valamint Krakk kztti partnervrosi rendezvnyeinket, vagy ppen Leonardo Da Vinci Hlgy hermelinnel cm fest-mnynek a Szpmvszeti Mzeum szmra trtn kiklcsnzst, amelyben alaptvnyunk dnt szere-pet jtszott.A 10 ves Krakki Magyar Centrum eredmnyei azt bi-zonytjk, hogy a pozitv klfldi orszgkp ptst a hozznk hasonl non-profit szervezetek is sikeresen felvllalhatjk, s hogy nhny fs kis csapattal is le-het csodt mvelni, csekly pnzbl hatkonyan gaz-dlkodva mindentt jelen lenni, rdekldst, kvncsi-sgot, st, csodlatot kivltani haznk kultrja irnt.

  A Magyar Centrum s Cracovia Expressz Alaptvny nevben ezton szeretnk ksznetet mondani minden bartunknak, partnernknek s prtfognknak, akik-nek tmogatsra e tz v alatt mindig szmthattunk. Ksznjk, hogy hittek egy jvbemutat j elkpze-lsben s szrnyakat adtak lmainknak s ezltal l-v s jelen idejv varzsoltk az vszzados magyar-lengyel bartsgot. Sikernk az nk is.

  dr. Pszt PatrciaA Cracovia Expressz Alaptvny elnkeA Krakki Magyar Centrum igazgatja

  Centrum Wgierskie powstao w 2001 roku w Krakowie i ma na celu promowanie kultury wgierskiej w Pol-sce i polskiej na Wgrzech. Jest to pierwsze w swoim rodzaju zagraniczne przedstawicielstwo kulturalno-dyplomatyczne w rodkowej Europie, ktre dziaa w formie instytucji poytku publicznego, jako fundacja non-profit. Osignicia maej placwki s wyjtkowe. Efekty dzie-siciu lat dziaalnoci to ponad 150 imprez kulturalnych w caej Polsce, na Wgrzech i w Krajach Wyszegradz-kich, ponad 300 goci, okoo 1000 relacji na amach prasy polskiej i wgierskiej, oraz wiele tysicy zainte-resowanych naszymi programami. Wrd najwaniej-szych naszych projektw wymieni naley: Wgiersk Wiosn Filmow organizowan corocznie w 8-10 mia-stach Polski, Dni Budapesztu w Krakowie oraz prezen-tacje Krakowa w Budapeszcie i Peczu, Letni Szko Wyszegradzk, organizowan od 2002 roku wsplnie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza, oraz wielk interdy-scyplinarn podr pt. Batory Express zorganizowan z okazji przekazania prezydencji UE i dziesiciolecia Centrum Wgierskiego. W naszych staraniach przez te lata zawsze moglimy liczy na pomoc polskich przyjaci. W imieniu Centrum Wgierskiego i naszych wsppracownikw pragn go-rco podzikowa Pastwu za dotychczasowe popar-cie, zaufanie i niezwykle mie partnerstwo. Mamy na-dziej, e nasza wsppraca tak jak dotd bdzie ukoronowana wsplnym sukcesem w ramach polskich i wgierskich wydarze kulturalnych.

  dr Patricia PsztPrezes Fundacji Cracovia Expres

  Dyrektor Centrum Wgierskiego w Krakowie

 • 4

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112001

  K R A K K I M A G Y A R C E N T R U M

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  C E N T R U M W G I E R S K I E W K R A K O W I E 5

  aLaPTNKZAOYCIEL

  Dr. Pszt Patrcia mfor-dt, tolmcs, dramaturg, kulturlis menedzser, a Krakki Magyar Centrum alaptja s igazgatja tbb mint 15 ve vgez jelents munkt a lengyel-magyar kulturlis egyttmkds tern. Diplomit magyar iro-dalom filozfia, s lengyel filolgia szakokon szerez-te. Az irodalomtudomnyok doktora, tbb tucat drma-irodalmi s sznhzi tematikj publikci, tbbek kzt a Mai lengyel drmairodalom c. monogrfia szerzje, 5 drmaantolgia szerkesztje, tbb mint 20 kortrs lengyel drma fordtja.1996-2001 kztt a budapesti Lengyel Intzet, a Krak-ki Magyar Fkonzultus s a Krakk 2000 Fesztivl-iroda programszervezjeknt dolgozott, rszt vett a budapesti Polonia Expressz Lengyel Mvszeti Feszti-vl valamint a krakki Magyar vad koordinlsban s lebonyoltsban.2001-ben ltrehozta a Cracovia Expressz Alaptvnyt, s a klfldi magyar kulturlis intzmnyrendszer gy-keresen j mkdsi modelljt kipt Krakki Magyar Centrumot, amelyet idrl-idre sajt sztndjbl tartott fenn s mkdtetett. A Centrum vezetjeknt s a Budapest VII. kerleti Lengyel Kisebbsgi n-kormnyzat elnkhelyetteseknt tbb szz kulturlis program megszervezse fzdik nevhez Magyaror-szgon, Lengyelorszgban, Erdlyben s a Visegrdi orszgokban.Pszt Patrcia szakmai munkjt szmos elismers mellett (Promend dj, Hevesi Sndor dj, ZAIKS dj) a Lengyel Kztrsasg Kulturlis Minisztere is kitntet-te, 2007-ben A Lengyel Kultrrt rdemrenddel ho-norlva a magyar-lengyel kapcsolatok terletn vg-zett tevkenysgt.

  Dr Patrycja Pszt zaoyciel i dyrektor Centrum Wgierskiego w Krakowie, dziaa od ponad 15 lat na rzecz propagowania kultury polskiej na Wgrzech i kultury wgierskiej w Polsce. Odbya studia w zakresie polo-nistyki, hungarystyki i filozofii w Krakowie, Budapeszcie i Debreczynie. W roku 2011 uzyskaa stopie doktora w dziedzinie polskiego dramatu wspczesnego. Od ponad 20 lat zajmuje si tumaczeniem dzie literackich, bdc rwnoczenie cznikiem pomidzy kulturami obu krajw. Pracowaa w Instytucie Polskim w Budapeszcie, Biurze Festiwalowym Krakw 2000 oraz Konsulacie Wgierskim w Krakowie jako organizator programw i kierownik projektw wgierskich. Od 2001 r. zaoyciel i dyrektor Centrum Wgierskiego w Krakowie, prezes Fundacji Cracovia Express, od 2006 r. Wiceprzewodniczca Samorzdu Mniejszoci Polskiej VII dzielnicy w Budapeszcie.Redaktor i tumacz piciu nowych antologii powi-conych wspczesnej dramaturgii polskiej i wgier-skiej, autorka monografii pt. Nowa dramaturgia pol- ska oraz licznych tumacze literackich, w tym ponad 20 wspczesnych dramatw polskich na wgier ski.Pomysodawca, organizator i promo tor kilkuset imprezimprez w Polsce, na Wgrzech i w pozostaych Kra jach Wyszegradzkich, z udziaem wybitnych artystw i goci z Polski, Wgier, Czech, Sowacji i Rumunii.Wyjtkowe zasugi Patrycji Pszt w pogbianiu zwiz- kw kulturalnych i wsppracy polsko-wgierskiej zo-stay docenione m.in. nagrodami Ministerstwa Kul-tury RP (odznaka Zasuony dla Kultury Polskiej), Ministerstwa Zasobw Narodowych Wgier i Instytutu Teatralnego (Nagroda Teatralna im. Sandora Heve-si ego), Stowa rzyszenia ZAIKS (nagroda za przekady literatury pol skiej na wgierski) oraz wgierskiej orga-nizacji pozarzdowej Promenada (nagroda Prome-nada).

  MUNKATRSAINKWSppRACOWNICYAranka MakiewiczBarica AndreaDucki KrzysztofDucki TomekDucki WitekFelvidki EszterGanew MriaKatarzyna SitkoKatarzyna ZolichKovcs KrisztinNagy ViktriaPaulina JaworskaTurczy Tnde

  NKNTESEINK, GYAKORNOKAINK/pRAKTYKANCI, WOLONTARIUSZEAnna BalczewiczBoros MariannaBorzon DnielCsontos ZsuzsiGosia CekieraHadhzi CsabaJzsa rpdKasia DorotaMagda KamiskaMagda OlchowskaMalatinszky PterMarek Micha MotMohcsi KatalinNmeth dmMnus KingaPammer PetraSber SzabolcsSzirmay KatalinUrszula HajdasWojciech Bazarnik

  KLN KSZNETSpECjALNE pOdZIKOWANIAAnna KowalskaBan LszlBogusaw NowakBogusaw SonikBogusaw ZmudziskiCsizek GabriellaDanuta GlondysDucki gnesJolanta JarmoowiczKovcs OrsolyaKrzysztof GrnerRafa WiniewskiSchneider MrtaThuma AlidaWiniewski AnnaZvecz Ferenc

 • 6

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112001

  K R A K K I M A G Y A R C E N T R U M

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  C E N T R U M W G I E R S K I E W K R A K O W I E 7

  VENdGEINKGOCIE

  Adam Horoszczak, Angelusz Ivn, Anima Sound System, Anna Bugajska, rends Jzsef, Baciu-i Fvsok, Bakcs Andrs, Balkan Fanatik, Balogh Klmn & Gipsy Cimba-lom Band, Barakonyi Szabolcs, Barth Ferenc, Barna Sndor, Bende Pter, Benk Imre, Brczes Lszl, Berecz Andrs, Berk zenekar, Besh o droM, Bocsrdi Lszl, Bdy Vera, Bognr Viktria, Boguslaw Zmudziski, Boj-tr B. Endre, Bollk Csaba, Bolya Mtys, Brendel Jnos, Bruno De Marchi, Bucalics Zoltn, Cak Ferenc, Capella Cracoviensis, Cracow Youth Jazz Band, Czak Judit, Cskvri Gza, Csszi Levente, Csby Gza, Csere gnes, Csete rpd, Csics egyttes, Csizek Gabriella, Csosz Gabriella, Csrrent egyttes, Dn Mihly, Danielisz Bla, Dario Markovic, Debreceni Erzsbet, Dvnyi Sndor, De-zs Tams, Dka Bla, Dombi-Mirolya Erzsbet, Dresch Quartet, Ducki Krzysztof, Ducki Tams, Dunai Torz, Durst Gyrgy, Dydo Galria, Dyga Zsombor, Eichinger Quartet, Elek Judit Katalin, Elekes Zsuzsa, Elbieta Chowaniec, Ember Sri, Esztenzs Egyttes, Fabricius Anna, Ftyol Viola, Fner Tams, Ferenczi Gyrgy & Herfli Davidson, Filharmonia Krakowska, Fillenz dm, Fkatelep zene-kar, Forgrzsa egyttes, Forrai Kristf, Ftr Produkci (MTV), Gl Zoltn, Gspr Lszl, Gro Dina, Grzegorz Bubak, Gyrey Vera, H.E. Jan Sechter, Halas Istvn, Ham-vai Kornl, Hargitay Tams, Haris Lszl, Hromszk egyttes, Hrs Gbor, Herendi Gbor, Hermann Ildi, Hor-vth rpd, Huszrik Kata, Ills Pincszet, Ingmar Villqist, Jacek Majchrowski, Jacek Mojkowski, Janina Czapska, Jankovics Marcell, Janusz Makuch, Jarek mietana Jazz Band, Jaroslav Hochel, Jerger Krisztina, Jerzy Armata, Jerzy Kucia, Jerzy Mdrzyk, Jolanta Jarmoowicz, Jor