Kosmos digest 6

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izbor članaka objavljenih u prošlim brojevima časopisa Kosmos Journal

Text of Kosmos digest 6

 • 6brojFebruar 2015.

  Kosmos Digest Izbor lanaka objavljenih u prolim brojevima asopisa Kosmos Journal

  A selection of articles published in the Kosmos Journal past issues

  elektronsko izdanje

 • Fudi deklaracijaBudjenje boankse iskre u duhu oveanstva

  Na horizontu pred nama se ukazuje nova faza u evoluciji ljudske civiliza-cije. Produbljivanje krize iri oseanje nemira u svim delovima sveta zbog ega se javlja sve vea potreba za promenom naina naeg razmiljanja i delovanja. Pred nama je sada izbor da li da nastavimo vrtoglavo uveanje opasnosti ili da stvorimo novi svet za-snovan na dostajanstvu i blagostanju za sve ljude.

  oveanstvo se kroz svoju istoriju vodilo uglavnom za materijalnim do-brima. Plaei se oskudice uvek smo tragali za materijalnim dobitkom koji je prevazilazio nae stvarne potrebe. Bilo je to stalno otimanje od drugih i unita-vanje prirodnih dobara planete Zemlje. Ako nae tenje i dalje budu usmerene samo na materijalno i korienje ogra-nienih prirodnih dobara preti nam ne-izbena propast.

  ta je naa prava priro-da?

  Da bismo pravili izbor sa vie prosve-enosti i promenili postojei tok isto-rije, moramo se osvrnuti na osnovno pitanje ljudkog ivota. Svako od nas se mora zapitati ta je naa prava priro-da? i istrajno traiti odgovoran i dobro promiljen odgovor.

  Velike duhovne istine u tradicionalnim verovanjima irom sveta su nam uvek ukazivale da je ljudski ivot u kore-nu neraskidivo vezan za svoj izvor u univerzumu. Najnovija otkria u fizici i nauci o ivotu danas potvrdjuju ovo vi-egodinje saznanje. Kada ponovo ot-krijemo svoju povezanost sa prirodom i kosmosom, moi emo da uskladimo na ivot sa kretanjem univerzuma prema harmoninom jedinstvu kroz ra-znolikost. Moemo uskrsnuti tu boan-sku iskru u ljudskom duhu i izneti na

  videlo ono lei u nama: ljubav, saose-ajnost, mudrost i radost ivotu. Dolo je vreme da svako od nas uskrsne ovu boansku iskru koja poiva u svaijem srcu.

  ta je svrha naeg po-stojanja?

  Mi smo rodjeni u vremenu kada je istorija dostigla kritinu taku, kada je svet u tranziciji i kada je mogue pove-sti oveanstvo prema uspostavljanju mira na planeti Zemlji. iveti u miru sa sobom i doprineti da mir prevlada na Zemlji je najvia i krajnja svrha ivota za svakog od nas. Moemo i moramo ovim ispuniti svaki deo naeg ivota.

  Ako ivimo savesno i odgovorno moe-mo ostvariti slobodu koja nam je data i mo da upravljamo kako svojom tako i sudbinom oveanstva. Na zadatak je da zajednikim naporima stvorimo svet u kome e oseaji dostojanstva i saoseanja otvoriti put ostvarenju pu-nog potencijala ljudskog duha svet u kome e ivot svakog oveka biti izraz onog najboljeg to nosi u sebi, posve-enog ljudskoj zajednici i sveukupnom planetarnom ivotu.

  Put ka novoj civilizaciji

  Neophodno je da se okupe ljudi iz razliitih oblasti naunici, umetnici, politiari, oni koji su na elu poslovnih zajednica i svi drugi da bi se stvo-rila vrsta, viedimenzionalna osnova za katalizaciju pravovremenog preo-kreta u istoriji. Dolo je vreme da svi ljudi budu hrabri pioniri da se uzdi-gnu iznad svojih linih, kulturolokih i nacionalnih interesa i izvan ogranie-nja koja im nameu njihove profesije, budu zajedno u mudrosti i duhovnoj posveenosti dobrobiti oveanstva.

  Za civilizaciju jedinstva u planetarnoj raznolikostiFudi deklaracija nam skree

  panju na injenicu da u

  svakom ljudskom biu poiva

  bezgranini potencijal uz

  podseanje na ulogu koja nam

  je data u ivotnom univerzumu.

  Poziva nas na zajedniki razvoj,

  jedni uz druge i zajedno sa prirodom koja nas okruuje

  uz izgradnju konstruktivnog jedinstva.

  Zvanino usvajanje Fudi

  deklaracije e biti odrano

  u okviru skupa od istorijskog znaaja: Istok-Zapad (East-West), koji e se odrati u maju

  2015.godine. Njeno usvajanje e se obeleiti organizovanjem

  prigodnih proslava u Tokiju (15. maj), Kopanhagenu (16. maj) i na Fudiju (17. maj). Pr. pr.

  Kosmos Salon - Izbor lanaka - Izbor lanaka objavljenih u prolim brojevima asopisa: Kosmos JournalKosmos Salon Selection - A selection of articles published in the Kosmos Journal past issues

  2

 • Zvanino usvajanje Fudi deklaracije e biti odrano u okviru skupa od istorijskog znaaja: Istok-Zapad (East-West), koji e se odrati u maju 2015.godine.

  Na ovaj nain moemo prevazii privr-enost zastarelim idejama i prevazidje-nim oblicima ponaanja u neodrivom svetu koji danas vlada i stvoriti harmo-niniji i razvijeniji civilizacijski poredak za budue narataje.

  Paradigma nove civili-zacije

  Paradigma nove civilizacije je kultura jedinstva zasnovana na potovanju raznolikosti. Na isti nain na koji su ne-brojene elije i razliiti organi u naem telu medjusobno povezani svojom pri-padanou jednom organizmu i zajed-niki hrmonino rade na odravanju naeg ivota, tako je i svako ivo bie neodvojiv deo vee simfonije ivota na ovoj planeti. Sa potpunim shvata-njem da smo svi deo ivog univerzuma

  prepunog raznolikosti koje su spojene u njemu, zajedno emo se razvijati u skladu sa prirodom i kroz odnose kon-struktivnog jedinstva.

  Zato, preuzimajui odgovornost za sopstvenu budunost kao i za budu-nost nae dece, ovim objavljujemo da:

  - Prihvatamo postojanje boanskeiskre u srcu i umu svakog ljudskogbia i hoemo da budemo vodje-ni njenom svetlou u svakom se-gmentunaegpostojanja.

  - Obavezujemo se na ispunjavanjenaegzajednikogzadatkadastvo-rimo trajni mir na Zemlji kroz naesveukupnodelovanjeuivotu.

  - elimodaivimo i radimonanainkojim se podrava kvalitet ivota iblagostanje za sveoblike ivota na

  naoj planeti, uz duno potovanjeraznolikosti svih ivih bia i njihovepovezanostiujedno.

  - Neprestanoidoslednoemoseboritidaoslobodimostvaralakiduhove-anstvaidaomoguimoneophodnepromenekojeedovestidonastan-kanoveparadigmeusvimsferamaivota,ukljuujuiekonomiju,nauku,medicine,politiku,privredu,obrazo-vanje,komunikacijeisredstvainfor-misanja.

  - Nazadatakebitidaprojektujemonovucivilizaciju,daprenosimoipri-menjujemonovasaznanjaoduhov-noj i harmoninoj civilizaciji koja eomoguiti oveanstvu da ostvarisvojurodjenipotencijal iuzdignesena novi nivo svoje materijalne, du-hovneikulturneevolucije.

  Broj 6februar 2015.

  3

 • Forum Ujedinjenih nacija na visokom nivou o kulturi mira

  elela bih da na poetku mog

  govora prvo zahvalim i odam priznanje svima u Ujedinjenim nacijama. Kao to je svima poz-nato, 13. septembar je petna-estgodinjica usvajanja koncen-zusom Deklaracije Ujedinjenih nacija o Programu razvoja kultu-re mira. Ovo je prilika da to obe-leimo i ponovimo svoje oprede-ljenje za ovaj program.

  Razmiljajui na temu razvoja koncep-ta globalnog gradjanina kao puta za izradnju kulture mira, uoila sam inje-nicu koja je najupeatljivija: istorijski zaokret koji oveanstvo preduzima i koji se ogleda kako u pomalo bolnom tako i u mnogo emu radosnom pre-lasku sa teita na JA na teite na MI.

  Moda nam najbolji uvid u ovu prome-nu od ja do mi i tako do mira, daje organizacija WeDay.org.

  Mi svi u sebi oseamo da smo deo neeg veeg od nas samih. Svi e-znemo za svetom koji nosimo u svom srcu, svetom u kome je oveanstvo u potpunosti svesno da smo mi deo jednog svetog sistema Sveukupnog ivota; zato na svima nama lei od-govornost da pomognemo u izgradnji takvog drutva u kome bismo postali uvari planete i starija braa i sestre svim zemaljskim ivotinjama, biljkama, povru i rudama.

  Kako bismo definisali mir? Podsetimo se prvo teksta Deklaracije i Programa delovanja: kultura mira je skup vred-nosti, stavova, tradicija i naina pona-anja u ivotu.

  A definicija iz Povelje o Zemlji (Earth Charter) glasi: mir je celina koju ine pravi odnos prema sebi i drugima, pre-ma drugim kulturama, drugim ivotnim formama, planeti Zemlji, i veoj celini iji smo deo.

  Jednostavnoreeno,mirjeivotuhar-moninomodnosusasobom,drugimaisveukupnomivotu.

  Dakle, ta znai iveti u globalnom drutvu? Mi smo tragai za reenjem! I oveanstvo i Majka zemlja su u kri-zi - to predstavlja opsanost ali ujedno i priliku da neto preduzmemo. Postoji

  Dorothy J. Maver, Ph.D. sebaviobrazovanjemiaktivnijeboraczamir,zalauisesaradnjuiostvarivanjeoptegdobra.NalazinaelutimazanoveprojetemagazinaKosmos,lanjeUpravnogodboraNacionalneakademijezamirSAD-a,(NationalPeaceAcademyUSA)Globalnealijanseslubimira(GlobalAllianceforMinistriesandInfrastructuresforPeace),CentraRiverPhoenixzaizgradnjumira(RiverPhoenihCenterforPeacebuilding)iMuzejaNicholasRoerich(NicholasRoerichMuseum).

  Ovojetekstgovorakojije9.septembra,2014,odralaDotMavernaForumuUjedinjenihnacijaoizgradnjimira(PeaceBuilding)irazvojukonceptaglobalnoggradjanina(GlobalCitizenship).

  Kosmos Salon - Izbor lanaka - Izbor lanaka objavljenih u prolim brojevima asopisa: Kosmos JournalKosmos Salon Selection - A selection of articles published in the Kosmos Journal past issues

  4

 • BUDUNOST | IZGRADNJA MIRA Napisala: Dot Maver

  opasnost da nastavimo sve po starom ali ukazala nam se i prilika da izgra-dimo novi sistem koi bi bolje funkcio-nisao od ovog kojem je upotrebni rok istekao.

  Naa zajednika odgovornost je da ponemo da vodimo rauna o sve-ukupnom ivortu na Zemlji jer se odva-janje nije pokazalo dobrim.

  Dag Hammarskjld je rekao: Bogne umire kada prestanemo da veru-

  jemou linoboanstvo, alimi umire-moondakadanaiivotiprestanudabudu ispunjeni neugaslim sjajem kojinassvakidan iznovaobasjava iz togudesnogizvoravandomaajanaegpromiljanja.

  Sada nam se otvara jedna nova pria. Ona je zasnovana na novim namera-ma i tenjama. Pred nama je vreme saradnje, mira, dobre volje i pragma-tikog odnosa prema zajednikom i-votu, kao to je zajedniko korienje

  ekonomskih i optih dobara, bio-regio-nalni dijalog, obrazovanje za sve, pra-vo na istu vodu i jo mnogo, mnogo toga.

  Evo mojih pet predloga za razmiljanje u okviru koncepta globalnog gradjani-na ukljuenog u izgradnju mira: