Click here to load reader

Kortlægning af dagrenovationens sammensætning og mængde // Nomi4s

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rapport

Text of Kortlægning af dagrenovationens sammensætning og mængde // Nomi4s

 • Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og

  Struer

  Mngde og sammenstning for boliger og sommerhuse

  Udarbejdet for Nomi4s i/s

  Econet AS

  Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen

  Dato: 14. december 2015

  Projekt: 554

 • 2

  Indholdsfortegnelse

  1. Forord ........................................................................ 3 2. Om undersgelsen........................................................... 3 2.1 Baggrund og Forml ................................................................................... 3 2.2 Stikprvestrrelse og -fordeling .................................................................. 3

  2.2.1 Fremgangsmde ............................................................................ 4 2.3 Rapportens opbygning ................................................................................ 5

  3. Opsamling .................................................................... 6 3.1 Enfamilieboliger ......................................................................................... 6

  3.1.1 Enfamilieboliger i byomrder ....................................................... 6 3.1.2 Enfamilieboliger i landomrder .................................................... 8

  3.2 Etageboliger ................................................................................................ 9 3.3 Sommerhuse .............................................................................................. 10

  4. Resultater .................................................................. 11 4.1 Enfamilieboliger. Sammenstning ........................................................... 11

  4.1.1 Enfamilieboliger byomrder .................................................... 11 4.1.2 Enfamilieboliger landomrder ................................................. 14

  4.2 Etageboliger. Sammenstning .................................................................. 16 4.3 Sommerhuse. Sammenstning ................................................................. 18

  5. Sammenligning 2006, 2011 og 2015 ..................................... 20 5.1 Sammenligning enfamilieboliger, by ..................................................... 21 5.2 Sammenligning enfamilieboliger land ................................................... 22 5.3 Sammenligning - etageboliger .................................................................. 23 5.4 Sommerhuse - sammenligning .................................................................. 24

 • 3

  1. Forord

  Denne rapport er udarbejdet for Nomi4s. Rapporten fremlgger resultaterne af en affaldsanalyse gennemfrt i kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer i maj 2015. Undersgelsen er gennemfrt af Econet.

  Affaldsundersgelsens forml er at tilvejebringe opdaterede data om mngden og sammenstningen af dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommu-ner.

  Projektet er gennemfrt af Claus Petersen (projektleder) sammen med Andreas Kortegaard, der har vret ansvarlig for gennemfrelsen af den praktiske affalds-analyse. Anne Tolstrup Steffensen har sammenskrevet analyseresultaterne.

  2. Om undersgelsen

  I dette kapitel beskrives baggrund og forml for projektet herunder undersgelsens stikprvestrrelse. Desuden fremgr det, hvorledes rapporten er opbygget.

  2.1 Baggrund og Forml

  Nomi4s har nsket at f opdaterede data p mngde og sammenstning af dagre-novation i deres interessentkommuner.

  Interessentkommunerne udgres af Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Ski-ve Kommune og Struer Kommune efterflgende omtalt som Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.

  Den seneste kortlgning af dagrenovationens sammenstning i kommunerne er fra 20111.

  Affaldsanalyserne skal synliggre potentialet for yderligere sortering og eventuel nyttiggrelse af udvalgte fraktioner i dagrenovationen. Endvidere skal dataene kunne bruges til at beregne affaldssammenstningen i kommunerne som helhed.

  Mngde og sammenstning af dagrenovation i 2015 (nrvrende rapport) sam-menholdes med data for 2011.

  2.2 Stikprvestrrelse og -fordeling

  I undersgelsen er dagrenovation fra enfamilieboliger i byomrder, etageboliger og sommerhuse fra Holstebro, Lemvig, Skive og Struer blevet undersgt. Endvidere er dagrenovation fra enfamilieboliger i landomrder i Holstebro/Skive/Struer under-sgt.

  1 Dagrenovation i Holstebro, Struer og Lemvig. Mngde og sammenstning for boliger og

  sommerhuse. Brndvrdi af blandet dagrenovation. Rapport udarbejdet for nomi i/s og NVRaffald i/s, 2012.

 • 4

  Holstebro, Skive og Struer har et volumenbaseret dagrenovationsgebyr. I Lemvig er afregningen af dagrenovation vgtbaseret.

  I Holstebro, Lemvig og Struer har alle husstande i enfamilieboliger en todelt be-holder til opsamling af hhv. papiraffald og metal-/plastemballage. I Skive har alle husstande i enfamilieboliger en beholder til papir.

  I svel Holstebro, Struer og Lemvig er der opstillet affaldser i nrheden af omr-der med boligblokke. Borgere i etageboliger har mulighed for at aflevere op mod 10 forskellige fraktioner, heriblandt de genanvendelige fraktioner papir, pap, plast, glas og metal.

  Nomi4s har nsket, at undersgelsen skal omfatte alle tre boligtyper (enfamiliebo-liger i byomrder, etageboliger samt sommerhuse) fra hver af de fire kommuner. Desuden tre omrder med enfamilieboliger i landomrder. Det drejer sig om i alt 15 omrder.

  Af Tabel 2-1 ses, hvor mange enheder af hver boligtype, der indgr i undersgel-sen.

  Tabel 2-1 Sammenstning af boligtyper i undersgelsens stikprver. Antal husstan-de 2015

  Boligtype Holstebro Lemvig Skive Struer I alt

  Enfamiliebolig (by), 2 uger

  76 83 75 72 306

  Enfamiliebolig (land), 2 uger

  31 - 21 45 97

  Etagebolig (by) 90 138 114 96 438 Sommerhuse, 2 uger 120 99 50 58 327

  Enheder i undersgelsen 317 320 260 271 1.168

  Stikprvestrrelsen er strst for etageboliger i byomrder, hvor affaldet samles n gang ugentligt. Fra enfamilieboliger i byomrder har stikprven for hvert omrde vret p ca. 75 husstande, der alle fr indsamlet affaldet hver anden uge. Den sam-lede stikprve for enfamilieboliger i landomrder omfatter ca. 100 husstande. De tre omrder i landomrde betragtes som t omrde. I alt indgik affald fra 1.168 hus-stande/boliger i undersgelsen.

  Affald fra helrshuse er indsamlet og sorteret i forret 2015. Affald fra sommerhuse samt et mindre omrde med enfamilieboliger i Lemvig er indsamlet og sorteret primo august 2015.

  2.2.1 Fremgangsmde

  I forbindelse med den senest forudgende tmning af dagrenovation blev affalds-beholderne foret med et plastindlg. Dette plastindlg blev efterflgende taget ud, lukket og mrket med en identifikationskode, hvorefter de indsamlede skke blev krt til Econets sorteringshal p Amager. Her blev de sorteret af Econets personale i henhold til nedenstende sorteringsliste, som er inddelt i flgende materialefrakti-oner:

  1. Madaffald 2. Kkkenrullepapir 3. Pizzabakker 4. Nedfaldsfrugter 5. Haveaffald

 • 5

  6. Dyremg 7. Hundelorte 8. Dde dyr 9. Kattegrus 10. Rent papir* 11. Rent pap og karton* 12. Plastfolie 13. Plastemballage* 14. Andet plast 15. Glasemballage* 16. Metal 17. Metalemballage 18. Tekstiler 19. Blandingsemballage* 20. Bleer 21. Andet dagrenovation 22. Andet brndbart* 23. Ej brndbart 24. Farligt affald* 25. Vsker 26. Trykimprgneret tr 27. Batterier og WEEE*

  Efter sorteringen blev fraktionerne vejet og registreret. Materialefraktioner markeret med *) blev efterflgende sorteret i en rkke under-fraktioner (kaldet finsortering), s sammenstning og kvalitet af disse kunne be-stemmes.

  I alt er der sorteret ca. 12.300 kg dagrenovation i forbindelse med undersgelsen.

  2.3 Rapportens opbygning

  I kapitel 2 prsenteres de overordnede resultater fra grovsorteringen af affaldet. Resultatet sammenholdes desuden med resultatet for en lignende undersgelse fra 2011.

  I kapitel 3 gennemgs, hvorledes er undersgelsen er tilrettelagt og hvorledes af-faldet er sorteret i fraktioner.

  I kapitel 4 vises for hver af de fire boligtyper mngde og sammenstning af ind-samlet dagrenovation for de respektive omrder. I resultattabellerne indgr alle 27 fraktioner, som affaldet er sorteret ud efter.

  Der er udarbejdet en srlig bilagsrapport, som ikke er vedlagt denne rapport. Bi-lagsrapporten er udarbejdet som et internt notat til Nomi4s. Bilagsrapporten inde-holder en rkke meget detaljerede opgrelser, som ikke formodes at have almen interesse. Det drejer sig om flgende: Tabel 1 - 12

  Her vises, hvilken betydning beholderstrrelsen har p mngde og sammenstning af dagrenovation fra de respektive boligtyper og omrder. Det er alene affald fra enfamilieboliger og sommerhuse, der er undersgt p denne mde.

  Tabel 13 - 27

 • 6

  Tabellerne viser, hvilken indflydelse husstandsstrrelsen har p mngde og sam-menstning af dagrenovation. Det er alene affald fra enfamilieboliger, der er ana-lyseret p denne mde.

  Tabel 28 - 77

  Den relative fordeling af sammenstningen for 12 fraktioner er her vist efter bolig-type og kommuner. Vi kalder denne del for finsortering, fordi vi her tager den giv-ne fraktion og sorterer den ud i et antal delfraktioner.

  Tabel 78 - 88

  Her foretages en sammenstilling af resultaterne for undersgelserne i 2011 hhv. i 2015. Da affaldet er sorteret efter forskellige lister i de to undersgelser, s foreta-ges sammenstillingen efter de kriterier, der blev anvendt i undersgelsen i 2011.

  3. Opsamling

  Mngde og sammenstning af dagrenovation fra boliger enfamilieboliger (i hhv. by- og landomrder), etageboliger og sommerhuse i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner (2015) er kortlagt. E

Search related