of 16/16
Korisničko uputstvo programa za maloprodaju CashBox Retail Datum: 13.06.2014. Pripremio: Bojan Nikoli ć

Korisnicko uputstvo programa za maloprodaju v1.35.pdf

 • View
  56

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Korisnicko uputstvo programa za maloprodaju v1.35.pdf

 • Korisniko uputstvo programa za maloprodaju

  CashBox Retail

  Datum: 13.06.2014.

  Pripremio: Bojan Nikoli

 • Uvod

  CashBox Retail je program za maloprodaju koji radi sa fiskalnim printerom GP-550.

  Platforma

  Program se instalira na raunar ili POS koji komunicira sa fiskalnim printerom GP-550

  preko USB ili RS232 porta uz pomo oficijelnog drajvera verzije 1.0 ili noviji. Nakon svake

  izmene na ureaju preko dajvera (npr. promena poreskih stopa) neophodno je restartovati

  aplikaciju kako bi promene bile uitane. Pre instalacije programa na drajveru je potrebno izvriti

  osnovna podeavanja, poput foldera za slanje i prihvatanje fajlova iz printera, poreskih stopa itd.

  Takoe, mogue je povezati i barkod skener preko COM porta. Od softverskih karakteristika

  potrebno je da raunar ili POS podrava .Net 4.0 i .Net 3.5.

  Pre instalacije na raunar, neophodno je proveriti da li su regionalna podeavanja na

  operativnom sistemu srpska. U tom sluaju je potrebno promeniti funkcije take (.) i zareza (,).

  Po tim podeavanjima, taka predstavlja separator za hiljade, a zarez razdvaja decimalni deo, a

  neophodno je da bude obrnuto kako bi program ispravno radio.

  Instalacija

  Sa adrese www.galeb.com potrebno je preuzeti instalacioni fajl pod nazivom "CashBox

  Retail Setup.msi" i zahtev za dobijanje licencnog fajla koji se nakon popunjavanja prosleuje na

  adresu: [email protected]

  Nakon pokretanja instalacionog fajla otvara se vodi za instaliranje pomou kojeg sa

  svega nekoliko koraka moete instalirati program. Potrebno je odabrati samo lokaciju gde elite

  da se program instalira i ko moe da ga koristi (samo logovani korisnik ili svi koji koriste raunar).

  Posle uspene instalacije, na desktop-u e se kreirati ikonica CashBox Retail preko koje moete

  pokretati program.

  mailto:[email protected]

 • Podeavanja programa

  Prilikom svakog pokretanja programa neophodno je ulogovati se sa korisnikim imenom

  i ifrom.

 • Pri prvom pokretanju mogue je ulogovati se samo kao administrator sa korisnikim

  imenom "Operater10" i ifrom "5555". Inae, postoji deset naloga, devet operaterskih i jedan

  administratorski. Prvih devet je na poetku postavljeno sa korisnikim imenima "Operater1",

  "Operater2", "Operater3" itd. Njihova ifra je "0000" i oni mogu pristupiti samo modulu za prodaju

  ukoliko su sva podeavanja ispravna i licencni klju validan.

  Nakon logovanja otvara se admin strana sa osnovnim podeavanjima programa koju

  moete videti na slici iznad. Podeavanja su razvrstana po tabovima: Printer, Artikli, Operateri,

  Prodaja i Izvetaji.

  Dok se ne unese validni licenci klju, izmene je mogue vriti samo u tabu Printer. U

  ovom tabu potrebno je uneti lokaciju ulaznog i izlaznog foldera za printer koji se moraju

  poklapati sa lokacijom ulaznog i izlaznog foldera printera prethodno podeenih u drajveru.

  Ukoliko elite da program radi sa barkod itaem potrebno je izabrati COM port itaa. U polju

  "registracioni klju" unosi se licencni klju koji se dobija nakon podnetog zahteva. Pritiskom na

  dugme "Potvrdi", program e Vas obavestiti da li je licenca validna ili ne. Ukoliko je licenca

 • validna i odgovarajue lokacije foldera, otkljuae se sve opcije i odtampati probni tekst na

  printeru. Takoe, ukoliko je licenca validna, otkljuae se i ostale opcije i prodaja.

  U tabu Artikli je mogue pregledati sve artikle iz baze, uz mogunost dodavanja novih ili

  menjanja, odnosno brisanja postojeih. Za brisanje artikla potrebno ga je selektovati iz tabele

  iznad, i potom pritisnuti taster "Brii artikal". Selektovanjem artikla i pritiskom na taster "Menjaj

  artikal" otvara se novi prozor u kome se mogu promeniti podaci o tom artiklu i potvrditi

  pritiskom na taster "Snimi". Slino tome, novi artikal se dodaje pritiskom na taster "Dodaj

  artikal". Ponovo se otvara novi prozor u kom se unose podaci o artiklu i potvruje pritiskom na

  taster "Snimi". Pritiskom na dugme Brii sve" brie se cela baza artikala. Ukoliko u polju filter

  ponete da kucate slova ili brojeve, vri se pretraga artikala po barkodu i opisu.

 • Sledei tab je tab Operateri i u njemu se mogu menjati podaci o operaterima.

  Selektovanjem jednog od operatera iz tabele (levo), polja (desno) e se popuniti njihovim

  podacima. Podaci se mogu promeniti i snimiti pritiskom na taster "Promeni podatke o

  operateru". Polja korisniko i ifru obavezno je popuniti.

  Pritiskom na taster "Resetuj ifru operatera" ifra selektovanog operatera se postavlja na

  poetnu ifru "0000" kod prvih devet operatera, odnosno na "5555" kod Operatera10.

  Sa svojim korisnikim imenom i ifrom se operateri prijavljuju na sistem. Prvih devet

  operatera pristupa direktno modulu prodaje dok Operater10 pristupa podeavanjima iz kojih

  moe prei u model prodaje.

 • Tab Prodaja sadri podeavanja vezana za modul prodaje. ekiranjem boksa za

  odobravanje izrade dnevnog izvetaja iz modula prodaje omoguava se operaterima da izrade

  dnevni izvetaj iz modula prodaje. Ukoliko se ne ekira ovaj boks, dugme za izradu dnevog

  izvetaja nee biti vidljivo u modulu prodaje osim za Operatera10.

  Za reklamu na fiskalnom iseku moe se koristiti est redova. Svaki od njih mogue je

  boldovati, a u svakom redu moe se nalaziti maksimalno 32 karaktera.

  Polje "Naziv", "Adresa", "Matini broj" i "Prodajno mesto" predstavljaju osnovne podatke o

  firmi koje je potrebno uneti radi tampanja gotovinskog rauna.

  Pritiskom na dugme "Potvrdi" snimaju se uneta podeavanja, a pritiskom na dugme

  "Prei u model prodaje" zatvara se prozor podeavanja i prelazi se u modul prodaje.

 • Poslednji tab u okviru podeavanja jeste tab Izvetaji gde se moe odtampati Dnevni

  izvetaj, Izvetaj preseka stanja, Periodini izvetaj i Izvetaj po artiklima. Da bi se odtampao

  dnevni ili izvetaj preseka stanja, potrebno je selektovati eljeni izvetaj i pritisnuti dugme

  "Izradi izvetaj", dok je za izradu periodinog izvetaja i izvetaja po artiklima, nakon

  selektovanja potrebno odrediti i period za koji se radi izvetaj, pa nakon toga pritisnuti dugme

  "Izradi izvetaj". Dnevni izvetaj, Izvetaj preseka stanja, Periodini izvetaj se tampaju na

  fiskalnom printeru dok se Izvetaj po artiklima nakon izrade snima na desktop korisnika u PDF

  format.

 • Modul prodaje

  Modul prodaje predstavlja jednostavan deo za izdavanje fiskalnih rauna. Njegovo

  korienje je prilagoeno i POS ureajima i touch screen ureajima, te ga je na raunarima

  poeljno koristiti samo sa tastaturom i barkod itaem. Samim tim, za svako dugme postoji

  preica na tastaturi.

  Interfejs modula se sastoji od sledeih delova: tabela sa stavkama na racunu, kontrolnih

  dugmadi, numerikih dugmadi, meniji za popust, nainima plaanja i kontrolne linije.

  - Tabela sa stavkama na raunu - nalazi se u levom delu prozora i pokazuje koji se

  artikli trenutno nalaze na raunu. U tabeli se moe videti barkod artikla, opis,

  koliina, jedinina cena, poreska stopa i ukupna cena te stavke.

  - Numerika dugmad - sva dugmad na kojima se nalaze brojevi, njihove preice na

  tastaturi su brojevi. Tu su prvenstveno zbog touch screen ekrana, inae je

  preporuljivo koristiti dugmad na tastaturi.

 • - Kontrolna dugmad - sva ostala dugmad, njihove funkcije bie objanjene kasnije.

  Dugmad "Dnevni izvetaj" i "Administracija" moe videti samo korisnik koji je

  ulogovan kao administrator, odnosno, dugme "Dnevni izvetaj" moe videti i

  operater ukoliko mu je u podeavanjima dozvoljena izrada dnevnog izvetaja.

  - Meniji za popust - Pomou tastera iz menija se zadavaju popusti na artikal

  ili na ceo raun. - Naini plaanja - prikazuju koliko je plaeno kojim sredstvom plaanja i njihov zbir.

  - Kontrolna linija - detektuje svaki ulaz sa tastature kako bi korisnik mogao da prati

  Koliinu, uplatu ili popust o emu e biti rei kasnije. Lokaciju kontrolne linije moete

  videti na slici ispod.

 • Dodavanje stavke na raun

  Stavka se na raun moe dodati na dva naina:

  1) Skeniranjem barkoda artikla preko povezanog barkod itaa

  2) Filtriranjem baze artikala i odabirom eljenog

  Skeniranjem nekog barkoda barkod itaem artikal e se dodati na raun ukoliko ga ima u

  bazi. Ili obavestiti da taj barkod ne postoji u bazi artikala. Suma za uplatu e se aurirati. Sve iste

  stavke na raunu se automatski grupiu, samo im se uveava koliina. Npr. ukoliko na raunu ve

  postoji stavka maramice i Vi skenirate jo jednom iste te maramice, koliina te stavke e se uveati

  za jedan. Takoe, mogue je i dodati veu koliinu odjednom. Naime, ukoliko elite da dodate ne

  raun 12 pakovanja maramica, potrebno je da pritisnete 1, 2 i * (na tastaturi ili dugme X" u

  aplikaciji). Nakon toga, na kontrolnoj liniji e se pojaviti 12 X", ba kao na slici iznad. Sada je

  potrebno samo da skenirate barkod maramica ili ih izaberete iz baze artikala i one e biti dodate

  na raun kao stavka sa koliinom 12, a kontrolna linija e se isprazniti. Ukoliko su te maramice ve

  postojale kao stavka na raunu sa koliinom 5, ta stavka e biti uveana za 12 i njena koliina e

  sada iznositi 17.

 • Ukoliko elite da dodate artikal filtriranjem baze artikala potrebno je da pritisnete taster

  "Artikli" ili taster F12 na tastaturi. Nakon toga otvorie se novi prozor sa svim artiklima iz baze i

  tekst boksom za unos filtera. Kao filter moete unositi opis artikla ili barkod artikla ili i jedno i

  drugo. Filter pretrauje sadraj celog opisa, odnosno barkoda, a ne samo poetni deo. Nakon

  unetog filtera i smanjivanjem izbora artikala, strelicama na tastaturi (gore i dole), moete

  selektovati eljeni artikal i pritiskom na dugme "Dodaj artikal" ili Enter na tastaturi, prozor e se

  zatvoriti, a artikal e biti dodat na raun u koliini koja je prethodno bila uneta na kontrolnoj

  liniji, odnosno u koliini 1 ako koliina nije bila dodata na kontrolnoj liniji. Od ove akcije moete i

  odustati pritiskom na dugme "Odustani" ili Esc na tastaturi.

 • Plaanje

  Nakog dodatih svih stavki na raun potrebno je odabrati vrste plaanja i njihove iznose.

  Uobiajeno, program ukupnu sumu rauna definie kao plaanje gotovinom, te ukoliko Vam

  kupac plati taan iznos rauna gotovinom, potrebno je samo pritisnuti dugme "KASA" i raun e se

  odtampati. Ukoliko Vam kupac da vei iznos od potrebnog za uplatu, potrebno je ukucati taj iznos

  i on e se pojaviti na kontrolnoj liniji, nakon toga treba pritisnuti dugme "Gotovina",

  odnosno F9 na tastaturi, ako se raun plaa gotovinom i taj iznos e se pojaviti u polju

  "Gotovina", a kontrolna linija e se isprazniti. Za plaanje karticom nakon unetog iznosa

  potrebno je pritisnuti dugme "Kartica" , odnosno F10 na tastaturi, a za plaanje ekom dugme

  "ek" , odnosno F11 na tastaturi. Mogue je kombinovati vie vrsta plaanja.

  U polju "Uplaeno" nalazi se zbir svih vrsta plaanja i to polje ne moe biti manje od

  iznosa potrebnog za uplatu koje je zapisano plavom bojom na obeleenoj utoj podlozi.

  Karticom se ne moe uplatiti iznos vei od iznosa potrebnog za uplatu.

  tampanje kreiranog rauna se vri pritiskom na dugme "Kasa" (Enter). Raun je mogue

  tampati i pritiskom na dugme "Gotovinski raun" (F8). Tada e se raun odtampati, prikazati

  informaciju o povraaju i potom otvoriti novi prozor u kojem je potrebno uneti osnovne

  podatke o kupcu. Nakon toga prikazae se gotovinski raun koji je mogue tampati ili izvesti u

  PDF, Word ili Excel format.

  Popust

  Preko modula prodaje mogue je ubaciti i popust na artikle ili na ceo raun. Popust na

  raun smanjuje cenu celog rauna za procenat koji mu korisnik zada.

  Popust na ceo raun se zadaje tako to se, nakon dodatih artikala, u kontrolnu liniju

  unese broj koji e predstavljati procenat popusta na ceo raun. Pritiskom na dugme / u polju

  Novi iznos e se prikazati koliko je iznos sa zadatim popustom. Da bi se primenio popust

  potrebno je kliknuti na dugme Primeni popust ili na taster F6 na tastaturi. Nakon toga cena

  svakog artikla na raunu e se promenuti i raun se moe tampati.

  Ubacivanje popusta na jedan artikal se vri tako to se klikom odabere artikal za koji je

  potrebno ubaciti popust. Zatim se u kontrolnu liniju unese broj koji predstavlja procenat za koji e

  izabrani artikal biti smanjen. Pritiskom na + u polju Nova Cena e se prikazati cena sa

  izabranim popustom. Da biste potrvrdili popust na artikal potrebno je kliknuti na dugme Primeni

  popust ili pritisnuti taster F7. Cena na raunu e se promenuti i popust se moe ubacivati na

  novi artikal ili se raun moe tampati ukoliko nema vie popusta.

 • Dugmad

  - C - dugme slui za brisanje selektovane stavke sa rauna, preica na tastaturi "-".

  - CE - dugme slui za brisanje svih stavki sa rauna, preica na tastaturi "Delete".

  - Odjava - odjavljivanje sa sistema, povratak na Login starnu, preica na tastaturi

  "Esc".

  - Artikli - otvara prozor za pretragu baze artikala i dodavanje na raun, preica na

  tastaturi "F12".

  - X - slui za odreivanje koliine prilikom dodavanja stavki na raun. Nakon unete

  koliine, pritiskom na ovo dugme dodaje se x na kontrolnoj liniji i tako oznaava da se

  radi o odreivanju koliine stavke. Preica na tastaturi "*".

  - , - koristi se prilikom unosa koliine ili iznosa za plaanje, pritiskom na ovo dugme

  dodaje se x na kontrolnoj liniji. Preica na tastaturi ",".

  - Gotovina - iznos sa kontrolne linije prebacuje na plaanje gotovinom, preica na

  tastaturi "F9".

  - Kartica - iznos sa kontrolne linije prebacuje na plaanje karticom, preica na

  tastaturi "F10".

  - ekovi - iznos sa kontrolne linije prebacuje na plaanje ekovima, preica na

  tastaturi "F11".

  - KASA - tampa raun sa unetim stavkama i nainima plaanja. Nakon toga prikazuje

  novi prozor sa informacijom o iznosu povraaja i otvara novi raun.

  - Gotovinski raun - tampa raun sa unetim stavkama i nainima plaanja. Nakon

  toga prikazuje novi prozor sa informacijom o iznosu povraaja i otvara novi prozor za

  unos podataka o kupcu kako bi se izradio gotovinski raun.

  - Dnevni izvetaj - vidljiv za administratora i operatera ukoliko im je administrator

  odobrio izvrenje dnevnog izvetaja. tampa dnevni izvetaj i vra informaciju o

  tome da li je uspeno izvren. Preica na tastaturi "F4".

  - Administracija - zatvara moduli prodaje i prelazi na modul podeavanja. Dugme

  vidljivo samo za administrator, preica na tastaturi "F5".

  - / - Konvertuje broj iz kontrolne linije u vrednost popusta na ceo raun.

  - Primeni popust (F6) - Primenjuje popust koji je zadat na dugme / za sve artikle na

  raunu.

  - + - Konvertuje broj iz kontrolne linije u vrednost popusta na selektovani artikal.

  - Primeni popust (F7) - Primenjuje zadati popust na jedan artikal koji je selektovan.

 • Naredne verzije programa

  - Verzija 1.1

  Ispravljene sitne greke u komunikaciji iz prve verzije.

  - Verzija 1.2

  Omogueno korienje barkod itaa u administracionom modulu radi bre pretrage artikala. Na

  gotovinski raun dodat iro raun prodavca.

  - Verzija 1.3

  Omogueno importovanje baze artikala u .xml formatu. Primer .xml fajl je mogue preuzeti sa

  naeg sajte, a polja u .xml fajlu imaju sledea znaenja: Bar => barkod Des => opis artikla Pr => cena (pomnoena sa 100, ukoliko je cena 123.45 u fajl se upisuje 12345) V => poreska stopa (vrednosti od 0-8) M => jedinica mere (vrednosti od 0-14) D => odeljenje (vrednosti od 0-8) - Verzija 1.35

  Izbrisan je peti i esti redi iz reklamnog dela, jer nisu u funkciji. Import fajla iz .xml formata je ubrzan. Ubaeni su popusti za artikal i ceo raun u modul prodaje.