of 15 /15
BER09MB-GI05/O BER12MB-GI05/O BER18MC-GI05/O BER24MD-GI05/O KORISNIČKI PRIRUČNIK vanjska jedinica ______________________________________ Dvodijelni klima uređaj Hvala na odabiru našeg proizvoda. Za pravilno rukovanje, molimo da pročitate te brižno čuvate ovaj priručnik.

KORISNI ČKI PRIRU ČNIK - Bergen...Montaža jedinice na sljede ća mjesta može rezultirati kvarom. Ukoliko se to ne da izbje ći, molimo savjetujte se s lokalnim prodava čem: 1

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KORISNI ČKI PRIRU ČNIK - Bergen...Montaža jedinice na sljede ća mjesta može rezultirati kvarom....

 • BER09MB-GI05/O BER12MB-GI05/O BER18MC-GI05/O BER24MD-GI05/O

  KORISNIČKI PRIRUČNIK vanjska jedinica ______________________________________

  Dvodijelni klima uređaj Hvala na odabiru našeg proizvoda. Za pravilno rukovanje, molimo da pročitate te brižno čuvate ovaj priručnik.

 • Sadržaj

  Upute za rukovanje Mjere predostrožnosti .................................................................................................. 1 Nazivi dijelova ............................................................................................................... 2 Upute za montažu Dimenzijski grafički prikaz montaže .............................................................................. 3 Alat za montažu ............................................................................................................ 4 Odabir mjesta za montažu ............................................................................................ 4 Zahtjevi za električno priključenje .................................................................................. 5 Montaža Montaža vanjske jedinice .............................................................................................. 6 Vakuumsko crpljenje ..................................................................................................... 9 Detekcija curenja .......................................................................................................... 9 Provjera nakon montaže ............................................................................................. 10 Testiranje rada uređaja Testiranje .................................................................................................................... 10 Prilog Konfiguracija spojne cijevi ........................................................................................... 11 Postupak ekspandiranja cijevi ..................................................................................... 13 Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, osim ako ih u korištenje nije uputila osoba koja je zadužena za njihovu sigurnost uz obvezatni nadzor. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.

  Ovaj znak pokazuje da se ovaj proizvod nigdje u Europi ne stavlja u kućanski otpad. Kako biste spriječili potencijalnu štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivo iskorišćivanje materijalnih resursa. Pri vraćanju iskorištenog uređaja, molimo da se obratite sustavima za vraćanje i preuzimanje ili kontaktirajte prodavača kod kojega ste proizvod kupili. On će tada proizvod uzeti i dati na ekološki sigurno recikliranje.

  R410A(R32/125: 50/50): 2087.5

 • Mjere predostrožnosti

  UPOZORENJE

  • Ovim uređajem mogu rukovati djeca u dobi od 8 godina naviše kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurno rukovanje ovim uređajem te razumiju opasnosti koje im od njega prijete.

  • Djeca se ne smiju igrati s uređajem. • Djeca ne smiju bez nadzora poduzimati čišćenje i održavanje uređaja • Ne priključujte klima uređaj na višenamjensku utičnicu. To bi naime

  moglo rezultirati požarom. • Svakako odspojite kabel za napajanje kada čistite klima uređaj. U

  suprotnom možete izazvati električni udar. • Ne prskajte vodom unutrašnju jedinicu. To može rezultirati električnim

  udarom ili kvarom. • Ne prolijevajte vodu po daljinskom upravljaču. U suprotnom će se

  pokvariti. • Ne poduzimajte sami popravak klima uređaja. Možete se izložiti

  električnom udaru. Molimo da kontaktirate vašeg prodavača kada trebate popravak klima uređaja.

  • Ne blokirajte odvod ili dovod zraka. Time možete pokvariti uređaj. • Ukoliko trebate premjestiti klima uređaj na neko drugo mjesto, takav

  posao može obaviti samo kvalificirani monter ili serviser. U suprotnom može doći do tjelesne ozljede ili štete.

  • Na stupajte nogom na gornju ploču vanjske jedinice i ne stavljajte na nju teške predmete. To može prouzročiti štetu ili povredu.

  • Ne stavljajte prste ili predmete u dovod ili odvod zraka. Možete se ozlijediti ili prouzročiti štetu.

  • Klima uređaj mora biti pravilno uzemljen. Nepravilno uzemljenje može proizvesti električni udar.

  • Ugradite sklopku. Ukoliko to ne učinite, može doći do kvara. • Montažu i održavanje mora obavljati kvalificirani monter ili serviser. U

  suprotnom može doći do tjelesne ozljede ili štete.

 • Mjere predostrožnosti Opseg radne temperature Unutarnja strana DB/WB(ºC) Vanjska strana DB/WB(ºC) Maksimalno hlađenje 32/23 43/26 Maksimalno grijanje 27/- 24/18 UPUTE:

  • Opseg radne temperature (vanjska temperatura) za hlađenje je -15ºC ~43ºC; opseg temperature grijanja za model bez remena za električno grijanje za šasiju je -15ºC ~24ºC; opseg temperature grijanja za model s remenom za električno grijanje za šasiju je -20ºC ~24ºC.

  Nazivi dijelova

  UPUTE:

  Stvarni se proizvod može razlikovati od gornjeg grafičkog prikaza, molimo da se pozovete na stvarne proizvode.

  Vanjska jedinica

  zračni dovod

  ručka

  zračni odvod

 • Dimenzijski grafički prikaz montaže

  At least 30 cm Space to the wall – Barem 30 cm prostora do zida Space to the obstruction At least 200 cm - Prostora do prepreke barem 200 cm At least 50 cm Space to the obstruction – Barem 50 cm prostora do prepreke Space to the obstruction At least 30 cm – Prostora do prepreke barem 30 cm Space to the obstruction At least 50 cm – Prostora do prepreke barem 50 cm

 • Alat za montažu

  1 Libela 2 Odvijač 3 Udarna bušilica

  4 Bušaća glava 5 Alat za uvaljivanje cijevi 6 Moment ključ

  7 Viličasti ključ 8 Rezač cijevi 9 Detektor curenja

  10 Vakuum pumpa 11 Mjerač tlaka 12 Univerzalni mjerač

  13 Heksagonalni imbus ključ 14 Mjerna traka

  Napomena: • Molimo kontaktirajte lokalnog predstavnika za montažu. • Ne koristite neodobreni priključni kabel.

  Odabir mjesta za montažu Osnovna pretpostavka Montaža jedinice na sljedeća mjesta može rezultirati kvarom. Ukoliko se to ne da izbjeći, molimo savjetujte se s lokalnim prodavačem: 1. Mjesto sa snažnim izvorima topline, parom, zapaljivim ili eksplozivnim plinom ili hlapljivim

  tvarima raširenima po zraku. 2. Mjesto s visokofrekvencijskim uređajima (kao što je oprema za zavarivanje, medicinska

  oprema). 3. Mjesto blizu obalnog područja 4. Mjesto s uljem ili dimom u zraku 5. Mjesto sa sumpornim plinom 6. Ostala mjesta s posebnim okolnostima 7. Uređaj se ne smije montirati u praonicu rublja. Unutrašnja jedinica 1. Odaberite mjesto na kojemu buka i izlaz ispuštenog zraka kroz vanjsku jedinicu ne smeta

  susjedima. 2. Mjesto mora biti dobro ventilirano i suho, na kojemu vanjska jedinica neće biti direktno izložena

  suncu ili jakom vjetru. 3. Mjesto mora biti sposobno izdržati težinu vanjske jedinice. 4. Pripazite da montaža slijedi zahtjeve prema dimenzijskom grafičkom prikazu montaže. 5. Odaberite mjesto koje je izvan dohvata djece i podalje od životinja i biljaka. Ukoliko se ne da

  izbjeći, postavite ogradu radi sigurnosti.

 • Zahtjevi za električno priključenje Mjere predostrožnosti 1. Morate slijediti mjere predostrožnosti prilikom montaže jedinice prema propisima o instalaciji električnih uređaja. 2. Prema lokalnim sigurnosnim propisima, koristite odobreni strujni sklop i zračnu sklopku. 3. Pripazite da mrežni priključak odgovara zahtjevima klima uređaja. Nestabilno napajanje strujom ili neispravno ožičenje ili kvar. Molimo ugradite odgovarajuće priključne kablove prije uporabe klima uređaja. 4. Ispravno spojite vod pod naponom, neutralni vod i vod za uzemljenje utičnice. 5. Pripazite da odspojite kabel za napajanje prije nastavka bilo kakvog rada vezano za struju i sigurnost. 6. Ne stavljajte uređaj pod napon prije nego li završite montažu. 7. Ukoliko je priključni vod oštećen, proizvođač, njegov serviser ili slična kvalificirana osoba ga moraju zamijeniti kako bi se izbjegao svaki rizik. 8. Ukoliko je temperatura rashladnog kruga visoka, spojni kabel držite podalje od bakrene cijevi. 9. Uređaj treba montirati sukladno nacionalnim propisima o ožičenju. Zahtjevi za uzemljenje 1. Klima uređaj je prvoklasni električni uređaj. On mora biti ispravno uzemljen posebnom

  napravom za uzemljenje od strane kvalificiranog montera ili servisera. Molimo da pripazite da je uređaj uvijek ispravno uzemljen, u suprotnom može proizvesti električni udar.

  2. Žutozelena žica u klima uređaju je vod uzemljenja koji se ne može koristiti u druge svrhe. 3. Otpor pri uzemljenju mora odgovarati nacionalnim tehničkim propisima o sigurnosti električnih

  instalacija. 4. Uređaj mora biti postavljen tako da je moguć pristup utikaču. 5. Sklopku za svepolno isključivanje s razmakom kontakata od min. 3 mm na svim polovima treba

  priključiti na fiksno ožičenje. 6. Uključenjem sklopke odgovarajućeg kapaciteta, molimo da pripazite na sljedeću tabelu. Treba

  uključiti zračnu sklopku, magnetsku sklopku i funkciju grijače sklopke. Isto će zaštititi uređaj od kratkog spoja i preopterećenja. (Pozor: molimo da ne koristite osigurač samo da biste zaštitili sklop).

  Klima uređaj Kapacitet sklopke

  09, 12K 10A

  18, 24K 16A

 • 7.

  Montaža vanjske jedinice Korak jedan: pričvrstite postolje vanjske jedinice (odaberite ga u skladu sa stvarnim uvjetima za montažu) 1. Odaberite mjesto montaže prema strukturi kuće. 2. Pričvrstite postolje vanjske jedinice na odabrano mjesto vijcima s tiplama. Napomena: • Poduzmite primjerene zaštitne mjere prilikom

  montaže vanjske jedinice. • Pripazite da postolje može izdržati barem

  četverostruku težinu jedinice. • Vanjsku jedinicu treba montirati barem 3 cm

  iznad poda radi instalacije drenažnog spoja. • Kod jedinice s kapacitetom hlađenja od 2300W

  ~ 5000W treba upotrijebiti 6 vijaka s tiplama: kod jedinice s kapacitetom hlađenja 6000W ~ 8000W potrebno je 8 vijaka s tiplama; kod jedinice s kapacitetom hlađenja 10000W ~ 16000W, potrebno je 10 vijaka s tiplama.

  barem 3 cm od poda Korak dva: instalirajte spoj za drenažu (samo za jedinicu za hlađenje i grijanje)

  1. Priključite spoj za drenažu vanjske jedinice na rupu na šasiji kako to pokazuje slika niže.

  2. Spojite drenažno crijevo na drenažni otvor.

  Korak tri: pričvrstite vanjsku jedinicu 1. Postavite vanjsku jedinicu na postolje. 2. Pričvrstite rupice na nožicama vanjske jedinice vijcima. rupice za nožice

  rupice za nožice

  drenažni otvor

  drenažno crijevo

  šasija

  drenažni spoj vanjske jedinice

 • Montaža vanjske jedinice Korak četiri: spojite cijevi unutrašnje i vanjske jedinice 1. Izvadite vijak na desnoj ručki vanjske jedinice a zatim skinite ručku.

  3. Prethodno ručno pritezanje spojne matice

  2. Skinite navojnu kapicu ventila i uvedite cijevni spoj u preljev cijevi.

  4. Pritegnite spojnu maticu moment ključem držeći se sljedeće tablice:

  Promjer

  heksagonalne matice Pritezanje obrtnom

  silom (N·m) ∅ 6 15 ~ 20

  ∅ 9,52 30 ~ 40 ∅ 12 45 ~ 55 ∅ 16 60 ~ 65 ∅ 19 70 ~ 75

  Korak pet: spojite električni vod vanjske jedinice 1. Skinite spojnicu za žice; spojite priključni vod i signalni upravljački vod (samo kod jedinice za hlađenje i grijanje) na priključnu stezaljku prema boji; učvrstite ih vijcima. plavi crni smeđi žutozeleni plavi crni smeđi smeđi plavi žutozeleni

  vijak

  ručka

  tekućinski ventil

  tekućinska cijev

  plinska cijev

  plinski ventil

  cijevni spoj

  spojna matica

  ručka

  Spajanje unutrašnje jedinice Spajanje unutrašnje jedinice

  napon

 • Montaža vanjske jedinice 2. Učvrstite priključni vod i signalni upravljački vod spojnicom za žice (samo za jedinicu za hlađenje i grijanje) Napomena: • Nakon pritezanja vijka, lagano povucite priključni kabel da provjerite je li učvršćen. • Nikada ne režite priključni kabel da produžite ili skratite udaljenost. Korak šest: Posložite cijevi 1. Cijevi treba položiti duž zida, primjereno

  svinute i po mogućnosti skrivene. Minimalni radijus savijanja cijevi je 10 cm.

  2. Ukoliko se vanjska jedinica nalazi na većoj

  visini od rupe u zidu, morate postaviti cijev savinutu u obliku slova U prije nego što cijev dođe u sobu kako ne bi kiša prodrla u sobu.

  Vanjska drenaža kondenzata Tijekom procesa grijanja vodu od kondenzata i odmrzavanja treba pouzdano odvoditi drenažnim tj. odvodnim crijevom. Instalirajte odvodni priključak vanjske jedinice u rupu ∅25 na podložnoj ploči i prikačite odvodno crijevo na priključak tako da se otpadna voda koja se stvorila u vanjskoj jedinici može odvoditi. Rupa promjera ∅ 25 mora biti začepljena. Da li će biti začepljene i druge rupe, o tome odlučuju prodavači prema stvarnim uvjetima.

  Bubreg rupice, drenaža – rupica za vodu

  Donji okvir

  Bubreg rupice, drenaža – rupica za vodu

  Donji okvir

  Drenažna rupa 18K MC 24K MD jedinice sastoji se od dvije rupe ∅ 25 i dvije rupe u obliku bubrega (vidi sliku 1). Drenažni čep sastoji se od jednog čepa ∅25 i dva čepa u obliku bubrega. (Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od materijalnih predmeta, molimo da se za orijentaciju pozovete na stvarne predmete).

  Priključak za drenažu

  Crijevo (može se kupiti, unutarnji

  promjer 16 mm)

  drenažni čep

  Bubreg rupice Bubreg rupice Bubreg rupice

  Sl.1

  Savijanje u obliku slova U

  drenažno crijevo

  zid

 • Vakuumsko crpljenje Koristite vakuumsku crpku 1. Skinite kapice ventila na tekućinskom ventilu i plinskom ventilu i maticu otvora za punjenje rashladnog sredstva. 2. Na otvor za punjenje rashladnog sredstva spojite piezometarsko crijevo za punjenje a zatim spojite drugo crijevo za punjenje na vakuumsku crpku. 3. Piezometar potpuno otvorite i

  pustite da radi 10-15 minuta kako biste provjerili da li tlak piezometra ostaje na – 0,1 MPa.

  4. Zatvorite vakuumsku crpku te zadržite taj status 1-2 minute kako biste provjerili da li tlak piezometra ostaje na – 0,1 MPa. Ukoliko se tlak smanjuje, moguće da postoji mjesto propuštanja.

  5. Uklonite piezometar, imbus ključem potpuno otvorite jezgru ventila kod tekućinskog ventila i plinskog ventila.

  6. Pritegnite navojne kapice ventila i otvora za punjenje rashladnog sredstva. 7. Ponovno instalirajte ručku.

  Detekcija curenja 1. Kod detektora curenja: Detektorom curenja provjerite postoji li mjesto propuštanja. 2. Sapunicom

  Ukoliko detektor curenja nije na raspolaganju, za detekciju curenja koristite sapunicu. Nanesite sapunicu na sumnjivo mjesto i držite sapunicu na tom mjestu više od 3 minute. Ukoliko se na tom mjestu pojave zračni mjehurići, javlja se curenje.

  tekućinski ventil

  plinski ventil

  Otvor za punjenje rashladnog sredstva

  Matica otvora za punjenje rashladnog sredstva

  piezometar

  kapica ventila

  vakuumska crpka

  heksagonalni imbus ključ

  zatvoreno

  otvoren

 • Provjera nakon montaže • Provjerite prema sljedećim zahtjevima nakon završene montaže.

  Stavke za provjeru Moguća greška

  Je li jedinica čvrsto montirana? Jedinica može pasti, tresti se i praviti buku.

  Je li napravljen test na curenje rashladnog sredstva?

  To može dovesti do nedostatnog hlađenja (grijanja).

  Je li termoizolacija cijevi dovoljna? To može prouzročiti kondenzaciju i kapanje vode.

  Odvodi li se voda učinkovito? To može prouzročiti kondenzaciju i kapanje vode.

  Odgovara li napon napajanja onom koji je naznačen na pločici proizvoda? To može dovesti do kvara ili oštetiti dijelove.

  Jesu li električno ožičenje i cijevi montirani ispravno? To može dovesti do kvara ili oštetiti dijelove.

  Je li jedinica sigurno uzemljena? To može dovesti do rasipanja struje.

  Odgovara li priključni vod specifikaciji? To može dovesti do kvara ili oštetiti dijelove.

  Ima li bilo kakvih prepreka kod zračnog dovoda ili odvoda?

  To može dovesti do nedostatnog hlađenja (grijanja).

  Jesu li prašina te drugi ostaci od montaže uklonjeni? To može dovesti do kvara ili oštetiti dijelove.

  Jesu li ventil za plin i ventil za vodu spojne cijevi potpuno otvoreni?

  To može dovesti do nedostatnog hlađenja (grijanja).

  Testiranje rada uređaja 1. Priprema testiranja

  • Kupac odobrava klima uređaj • Dajte kupcu važne upute o klima uređaju.

  2. Postupak testiranja

  • Spojite priključni kabel na mrežu, pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom upravljaču da stavite uređaj u pogon.

  • Pritisnite tipku MODE za odabir načina rada AUTO, HLAĐENJE, SUŠENJE, VENTILATOR I GRIJANJE kako biste provjerili radi li uređaj kako treba.

  • Ukoliko je okolna temperatura niža od 16ºC

 • Konfiguracija spojne cijevi 1. Standardna dužina spojne cijevi

  • 5 m, 7,5 m, 8 m 2. Minimalna dužina spojne cijevi je 3 m. 3. Maksimalna dužina spojne cijevi i maksimalna visinska razlika

  Kapacitet hlađenja

  Maks. dužina spojne cijevi

  Maks. visinska razlika

  Kapacitet hlađenja Maks. dužina spojne cijevi

  Maks. visinska razlika

  5000Btu/h (1465W) 15 5

  24000Btu/h (7032W) 25 10

  7000Btu/h (2051W) 15 5

  28000Btu/h (8204W) 30 10

  9000Btu/h (2637W) 15 5

  36000Btu/h (10548W) 30 20

  12000Btu/h (3516W) 20 10

  42000Btu/h (12306W) 30 20

  18000Btu/h (5274W) 25 10

  48000Btu/h (14064W) 30 20

  4. Nakon produženja spojne cijevi zahtijeva se dodatno punjenje rashladnim uljem i rashladnim sredstvom

  • Nakon produženja spojne cijevi za 10 m na temelju standardne dužine, trebate dodati 5ml rashladnog ulja na svakih dodatnih 5 m spojne cijevi.

  • Postupak obračuna iznosa punjenja dodatnim rashladnim sredstvom (na temelju cijevi za tekućinu): Iznos punjenja dodatnim rashladnim sredstvom = povećana dužina cijevi za tekućinu x iznos punjenja dodatnim rashladnim sredstvom po metru

  • Temeljeno na dužini standardne cijevi, dodajte rashladno sredstvo prema zahtjevima iz tabele. Iznos punjenja dodatnim rashladnim sredstvom po metru različit je već prema promjeru cijevi za tekućinu. Vidi sljedeću stranicu.

 • Konfiguracija spojne cijevi Iznos punjenja dodatnim rashladnim sredstvom za R22, R407C, R410A i R134a

  Promjer spojne cijevi Regulator vanjske jedinice

  Cijev za tekućinu (mm) Cijev za plin (mm) Samo hlađenje (g/m) Hlađenje i grijanje (g/m)

  ∅6 ∅9,52 ili ∅12 15 20

  ∅6 ili ∅9,52 ∅16 ili ∅19 15 50

  ∅12 ∅19 ili ∅22,2 30 120

  ∅16 ∅25,4 ili ∅31,8 60 120

  ∅19 - 250 250

  ∅22,2 - 350 350

 • Postupak ekspandiranja cijevi Napomena: Nepravilno ekspandiranje cijevi glavni je razlog curenju rashladnog sredstva. Molimo da ekspandirate cijev držeći se sljedećih koraka: A: Odrežite cijev

  • Potvrdite dužinu cijevi prema udaljenosti između unutrašnje i vanjske jedinice.

  • Odrežite zahtijevanu cijev rezačem za cijev.

  E: Povećajte otvor • Povećajte otvor alatom za uvaljivanje cijevi. alat za uvaljivanje cijevi tvrdi kalup cijev

  B: Uklonite krhotine • Uklonite krhotine napravom za oblikovanje i

  spriječite da one dospiju u cijev.

  Napomena: • „A“ se razlikuje već prema promjeru, molimo

  pozovite se na nižu tablicu:

  Vanjski promjer (mm) A(mm)

  Maks. Min. ∅6 – 6,35 (1/4“) 1,3 0,7

  ∅9,52 (3/8“) 1,6 1,0 ∅12-12,7 (1/2“) 1,8 1,0 ∅15,8-16 (5/8“) 2,4 2,2

  C: Stavite odgovarajuću izolacijsku cijev D: Stavite spojnu maticu • Skinite spojnu maticu na spojnoj cijevi

  unutrašnje jedinice i vanjskog ventila. Instalirajte spojnu maticu na cijev.

  F: Provjera • Provjerite kvalitetu ekspandiranog otvora.

  Ukoliko postoji bilo kakav nedostatak, ponovno ekspandirajte otvor držeći se gore navedenih koraka.

  glatka površina

  dužina je jednaka koso oštećena lom neujednačena površina debljina

  cijev

  rezač cijevi

  nagnut neujednačen krhotine

  prema dolje

  cijev naprava za oblikovanje

  cijev

  spojna matica nepravilno proširenje