Click here to load reader

KONTRAKTSTATUTTET - Jura · PDF file Professor Knut Rohde, Stockholm, har revideret den dansk-svenske ordliste bag i bogen. Det er jeg ham meget taknemmelig for. Jeg skylder endvidere

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KONTRAKTSTATUTTET - Jura · PDF file Professor Knut Rohde, Stockholm, har revideret den...

 • KONTRAKTSTATUTTET U D E N R I G S H A N D E L S R E T II

  Danske og fremmede lovvalgsregler om kontrakter

  af

  OLE LANDO

  3. udgave

  1 J U R I S T F O R B U N D E T S F O R L A G

 • K o n tr a k tsta tu tte t © by Juristforbundets Forlag er sat med Tim es og trykt hos JJ trykteknik a-s, K øbenhavn

  3. udgave 1981

  ISB N 87-574-2432-2

 • Skrifter fra Institut for europæisk Markedsret ved Handelshøjskolen i København.

  1. Ole Lando: Udenrigshandelens Kontrakter, Udenrigshandelsret 1, 3.udg. 1981.

  2. Jytte Thorbek: Aktieselskabsorganernes Kompetence i EF, 1973. 3. Jens Fejø og Ole Lando: Hovedpunkter af EØF Kartel- og Monopol­

  ret, 1973. 4. Hjalte Rasmussen: Domstolen I EF, 1975. 5. Jens Fejø: Konkurrenceret og EF, Fællesmarkedets monopolreg­

  ler,1980. 6. Ole Lando: Kontraktstatuttet, Udenrigshandelsret II, 1981.

 • KONTRAKTSTATUTTET

 • Forord til 1. udgave

  Tilskyndelsen til at arbejde med den internationale kontraktret fik jeg som student, og interessen har holdt sig siden. Dette skyldes ikke mindst min lærer, professor Borum, hvis interesse for emnet og for mit arbejde har haft stor betydning, samt professor Hadar Berglund, Göteborg, pro­ fessor Kobbernagel og advokat Erik Siesby, der alle har ydet mig værdi­ fuld hjælp. I udlandet har jeg fået vejledning af professor John P. Daw­ son, nu Harvard Law School, professor Hessel E. Yntema, University of Michigan Law School, og sidst men ikke mindst af dr. Ulrich Drobnig, Hamborg.

  Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht i Hamborg og University of Michigan Law School har begge gæstfrit givet mig adgang til deres righoldige biblioteker og har stillet arbejdsværelse til min rådighed under mine besøg.

  Handelshøjskolen i København har på mange måder hjulpet mig til at fuldende denne fremstilling, og justitsministeriet har ydet mig den nød­ vendige tjenestefrihed. Uden disse institutioners hjælp var bogen ikke blevet skrevet.

  Holte i oktober 1962

  Forord til 3. udgave

  1. udgaven udkom i 1962. I mellemtiden har en 2. udgave, som var et fotokopieret manuskript, været benyttet ved undervisning på Handels­ højskolen i København.

  Med et så stort tidsinterval mellem 1. og 3. udgave, har meget måttet skrives om. Udviklingen er gået rask i og uden for Skandinavien. De bestræbelser for en harmonisering og uniformering af den internationale

 • kontraktret, som var i gang i 1962, har siden båret frugt. Man kan i dag, især i Europa, se en bevægelse bort fra den rene kasuistik i nogle og fra den slaviske anvendelse af indgåelsesstedets lov i andre lande. I stedet opstilles formodningsregler, heriblandt formodningen for anvendelse af loven på det sted, hvor den af parterne, der skal præstere den for aftalen karakteristiske ydelse, har sit forretningssted.

  1. udgaven var en disputats og indeholdt en ret omfattende omtale af europæisk og amerikansk litteratur om emnet. På den anden side blev i det væsentlige kun skandinavisk ret samt retten i Frankrig, Tyskland, England og USA fremstillet, og kun den internationale kontraktrets al­ mindelige del. Denne udgave omfatter flere landes ret, herunder retten i Italien, Schweiz, Belgien, Nederlandene og Østrig samt i de socialistiske lande og den behandler nogle af de vigtigere enkelte kontrakter. Endelig er der i indledningen givet en kort fremstilling af nogle af den internati­ onale privatrets grundbegreber og hovedproblemer. På grund af denne udvidelse af stoffet er behandlingen af litteraturen om emnet og af ældre retspraksis skåret noget ned.

  I forrige århundrede skal den tyske retslærde have skrevet, at der ikke findes nogen virkelig juridisk kultur i verden, som kan nøjes med at studere et lands ret alene.1 Dette gælder især en disciplin, som handler om anvendelse af fremmed ret, og det gælder nu mere end på Jherings tid, hvor det internationale samkvem ikke var så stærkt som i dag. Fremmed ret er dog fremstillet her ikke blot af kulturelle grunde. Udviklingen i fremmed ret og den aktuelle retstilstand i udlandet tjener til vejledning for skandinavisk retspraksis, som endnu ikke er låst fast til bestemte meto­ der og regler, og viser hvordan nærværende forfatter er nået til sine opfattelser. Den erhvervsvirksomhed, der har en kontrakt med en ud­ lænding, vil ofte gerne vide hvilket lovvalg, domstolene i dennes land vil træffe.

  En fremstilling, som både skal være en håndbog og en lærebog, og som kun kan have et vist begrænset omfang, kan ikke give svar på alle emnets spørgsmål. Det må også fremhæves, hvor stor en usikkerhed der råder i mange lande om, hvilken lov en domstol vil anvende på en given interna-

  1. 1 2 . udgaven af »Udenrigshandelens Kontrakter« 1973 har jeg skrevet, at René David var ophavsm and til denne udtalelse. Jeg har siden fået at vide, at han havde læst denne »enorme banalitet« hos Jhering.

 • tional kontrakt. Selv om denne bog bygger på den opfattelse, at det er retsvidenskabens opgave at stå i retssikkerhedens og forudseelighedens tjeneste og at fremstille og foreslå regler, kan jeg forstå de forfattere, der hellere vil angive dt muligheder, de modeller, der kan opstilles til løsning af et problem, for så at lade dommeren eller voldgiftsmanden vælge, hvilken model han vil følge. Når jeg i fremstillingen har givet plads til andre modeller end dem, som jeg ville følge, er det bl.a. sket i erkendelse af, at udviklingen kan gå i en anden retning end den, som jeg forudser.

  En stor del af stoffet i denne udgave er baseret på min fremstilling af »Contracts« i »International Encyclopedia of Comparative Law« bind III, »Private International Law«, kapitel 24, som blev udsendt i 1976-77. De, som hjalp mig med denne fremstilling, har derfor også hjulpet mig med denne udgave. De var mange, men jeg føler trang til her især at takke daværende professor ved Columbia University Law School, nu dommer i US Circuit Court of Appeal, Ruth Ginsburg, som rådgav mig om de vanskelige afsnit om amerikansk ret, professor Kurt Lipstein, Clare Col­ lege, University of Cambridge, som er hovedredaktør for Encyclopedi- ens bind III, og igen, sidst men ikke mindst, professor, dr. Ulrich Drob- nig, Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privat­ recht i Hamburg, der som Encyclopediens »Executive Secretary« har ydet mig en betydelig hjælp.

  Professor Knut Rohde, Stockholm, har revideret den dansk-svenske ordliste bag i bogen. Det er jeg ham meget taknemmelig for.

  Jeg skylder endvidere mine medarbejdere på Institut for Europæisk Markedsret, Una Koester, Susanne Skov Madsen og Grete Mortensen tak for hjælp ved skrivning og korrekturlæsning af denne udgave.

  Holte i oktober 1981 Ole Lando

 • Indholdsoversigt over Udenrigshandelsretten

  BIND 1

  UDENRIGSHANDELENS KONTRAKTER

  Forkortelser

  Indholdsfortegnelse

  /. Indledning 1.1 Emnet og systematikken 1.2. Oversigt over de vestlige retssystemer 1.3. Udenrigshandelsrettens internationalisering

  1. D E L

  KONTRAKTRETTEN

  2. Nogle afsnit a f kontraktretten 2.1. Afslutning af aftaler 2.2. Form og bevis 2.3. Aftalers fortolkning 2.4. Urimelige kontraktvilkår 2.5. Fordringers forældelse

 • INDHOLDSOVERSIGT

  3. Salgets formidlere 3.1. Handelsagenten 3.2. Forhandleren

  4. Løsørekøb 4.1. Købets placering i retssystemerne. Enhedstræbelserne. 4.2. Levering og risiko, transportklausuler, prisen. 4.3. Almindeligt om misligholdelse 4.4. Forsinkelse 4.5. Mangler

  Litteratur. Sagregister. Dansk-svensk ordliste

  BI ND 2

  II. DE L

  KONTRAKTSTATUTTET

  Forkortelser ............................................................................................ 13

  Indholdsfortegnelse 19

  5. Indledning om international privatret ........................................ 35 5.1. Beskrivelse af emnet .................................................................... 35 5.2. Den internationale privatrets hovedproblemer ........................ 39 5.3. Statutterne ...................................................................................... 52 5.4. Ordre public, direkte anvendelige love og territorialitet ........ 54

  10

 • INDHOLDSOVERSIGT

  6. Den internationale kontraktrets almindelige del ...................... 65 6.1. Den internationale kontraktrets hovedproblemer .................... 65 6.2. Partshenvisningen .......................................................................... 74 6.3. Kontraktstatuttet, hvor ingen partshenvisning findes ............ 134 6.4. Kontraktstatuttets rækkevidde .................................................... 206

  7. De enkelte kontrakter .................................................................... 283 7.1. Kontrakten om levering af løsøre .............................................. 284 7.2. Aftaler om fast ejendom .............................................................. 305 7.3. Overladelse af imm aterialrettigheder.......................................... 309 7.4. Forholdet mellem hvervgiveren og den selvstændige mellem­

  mand og mellem leverandøren og forhandleren ...................... 317 7.5. Arbejdsforhold ................................................................................ 343 7.6. Forsikringsaftalen .......................................................................... 383

  Bilag 1. Dansk lov nr. 122 af 15. apr

Search related