of 65 /65
Radijalna rebra, trapezni segmenti sa dijagonalama Radijalna rebra, trapezni segmenti sa K ispunom Radijalna rebra, trapezni segmenti sa X ispunom Radijalna rebra sa bočnim pridržanjima Konstrukcije: Tipovi, forme i dimenzije Sveučilište u Splitu; Građevinsko-arhitektonski fakultet V. pred. Đuro Nižetić, dipl. ing. građ.

Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

građevina

Citation preview

Page 1: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

Radijalna rebra, trapezni

segmenti sa dijagonalama

Radijalna rebra, trapezni

segmenti sa K ispunom

Radijalna rebra, trapezni

segmenti sa X ispunom

Radijalna rebra sa bočnim

pridržanjima

Konstrukcije:

Tipovi, forme i dimenzije

Sveučilište u Splitu; Građevinsko-arhitektonski fakultet

V. pred. Đuro Nižetić, dipl. ing. građ.

Page 2: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

STUPOVI

Zglobno oslonjeni stup

Vitki stup sa zglobnim bočnim

pridržanjem

Vitki stup sa elastičnim bočnim

pridržanjem

Page 3: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

VERTIKALNE REŠETKE (REŠETKASTI STUPOVI)

Sa zglobnim osloncima,

prednapregnuti

Sa zglobnim osloncima i

dijagonalnom ispunom

Upeti sa horizontalnom i dijagonalnom

ispunom

Upeti sa horizontalnom ispunom i

prekriženim dijagonalama

Page 4: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

UPETI STUPOVI

Sa upetim ležajem

Sa pridržanjem

Sa simetričnim jarmom

Sa prekriženim elementima

Sa nesimetričnim jarmom

Page 5: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

RAZUPORE

Sa dvostrukom razuporom

Sa višestrukom razuporom

Sa dvostrukom razuporom

NOSAČI SA ZGLOBNIM

PODUPORAMA

(KONTINUIRANI SISTEMI)

Page 6: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

VISULJE

Dvostruka visulja

Višestruka preklopljena visulja

Višestruka visulja

KOMBINIRANI

PODUPRTO-ZAVJEŠENI SISTEMI

Page 7: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

OKVIRNE PODUPORE

V – forme

V – forme sa stupovima

Okvir sa zglobnim poduporama

Kombinirana okvirna podupora sa

rešetkom

Page 8: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

GREDE – SISTEMI I FORME

Kao rogovi drvenih konstrukcija

Kao glavni nosači

Čavlani nosači

Lijepljeni lamelirani nosači

Različite forme nosača

(dimenzije za lijepljeno lamelirano drvo)

Page 9: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

GREDE – SISTEMI I FORME

Zakrivljene proste grede R ≥ 200 hL Zakrivljene grede

Slomljene grede

Page 10: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

TROKUTASTI OKVIRI SA ZATEGOM

Sa stupom (vertikalnom poduporom)

Sa stupom i kosnicima

Sa stupom i višestrukim kosnicima

Poligonalni sa višestrukim kosnicima

Page 11: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

SIMETRIČNE REŠETKE

Sa dijagonalnom ispunom

Sa kombiniranom (dijamantnom)

ispunom

Sa ispunom od dijagonala i vertikala

Page 12: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

OSTALE FORME

DVOSTREŠNE REŠETKE SA

UZDIGNUTIM STREHAMA

Sa nadsvjetlom

Sa slomljenim donjim pojasom i

nadsvjetlom

Sa lanternom i ventilacijom,

slomljen donji pojas

Sa lanternom

Mansardna rešetka

Lučna rešetka

Lučna sa uzdignutom strehom

Page 13: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

REŠETKE JEDNOSTREŠNIH

KROVOVA

Trokutasta

Trapezna

Page 14: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

REŠETKE SA PARALELNIM POJASEVIMA

NAGIB GORNJEG POJASA 0 - 4°

Dijagonalna ispuna

(prva dijagonala uzlazna)

Dijagonalna ispuna

(prva dijagonala padajuća)

Kombinirana dijagonalna ispuna

Kao sekundarni nosač

Kao glavni nosač

Varijanta sa LLD

Sa kombiniranom ispunom

Page 15: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

REŠETKE SA PARALELNIM POJASEVIMA

NAGIB GORNJEG POJASA 0 - 4°

Upuštena rešetka

Sa interpoliranim vertikalama za

oslanjanje podrožnica

Jednostavni, slobodno oslonjeni

nosači

Vlačne vertikale i tlačne

dijagonale (Howe)

Vertikale i X ispuna

Sa konzolama

Tlačne vertikale i tlačne

dijagonale (Pratt)

Sa mrežastom ispunom

Page 16: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

SLOBODNO OSLONJENE

TRODIMENZIONALNE REŠETKASTE GREDE

Sa prekriženim dijagonalama Sa padajućim (vlačnim) dijagonalama

Sa uzlaznim (tlačnim) dijagonalama

Page 17: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

OJAČANE GREDE

Sa dvije podupore i X ispunom Sa jednom poduporom

Sa dvije podupore (savijanje pod

nesimetričnim opterećenjem)

Sa nizom podupora (nepodesno za

nesimetrična opterećenja)

Page 18: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

OJAČANE GREDE SA DRVENOM ILI ČELIČNOM ZATEGOM

Horizontalna sa V poduporama Kosa sa poduporom okomitom na

gredu

Kosa sa vertikalnom poduporom Horizontalna sa dvostrukim V

poduporama

Kosa sa višestrukom poduporama Nadvišena sa dvostrukim V

poduporama

Page 19: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

PRIMJERI TLOCRTNE GEOMETRIJE KONSTRUKCIJA

Nad kvadratnim ili pravokutnim

tlocrtom

Nad pužnim tlocrtom

Nad dijelom kružnog tlocrta Sa različitim uvjetima oslanjanja

Page 20: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

GREDNI ROŠTILJI SA ZGLOBNIM VEZAMA IZMEĐU SLOBODNO

OSLONJENIH GREDA

Nad trokutastim tlocrtom

Sa naizmjeničnim oslanjanjem

Nad kvadratnim ili pravokutnim tlocrtom

Nad pentagonalnim tlocrtom

Sa dvostrukim naizmjeničnim

oslanjanjem

Page 21: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

KOMBINIRANI GREDNI SISTEMI

(PROSTE GREDE SA KONZOLAMA + CENTRALNE GREDE)

Piljena građa

Dvodijelna ili trodijelna lijepljena greda

Nagib vuta ≤ 1/8

Lijepljeno lamelirano drvo

Page 22: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

OVJEŠENI MOSTOVI

Most sa okvirnim dvostrukim pilonom Most sa jednostrukim pilonom i

sidrenjem u ležaju

Most sa trokutastim pilonom i

sidrenjem u ležaju

Most sa udvojenim pilonom i sidrenjem u

srednjem ležaju

Jednostruki kosi pilon i

sidrenjem u ležaju

Ovješeni most sa rešetkom u srednjem

rasponu

Page 23: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

KONTINUIRANI NOSAČI

Nosač sa kraćim krajnjim rasponima

Nosač sa kraćim krajnjim rasponima

i konzolama

Kontinuirani nosač promjenjive visine

poprečnog presjeka

Piljena građa

Lijepljeno lamelirano drvo

Rešetkasti nosač

Page 24: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

KONTINUIRANI GREDE KONTINUIRANI RAVNINSKI OKVIRI

Kosa

Slomljena

Dvostrešna

Sa uvalom

Page 25: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

GERBEROVI NOSAČI

Sa rešetkom nad centralnim rasponom Sa jednim zglobom

Sa dva zgloba

Sa dva zgloba (varijanta) Sa ojačanom gredom nad centralnim

rasponom

Sa rešetkom nad centralnim rasponom

(varijanta)

Page 26: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

KONZOLNI SISTEMI

Horizontalno upinjanje Vertikalno upinjanje

Upinjanje preko vezica

Upinjanje poduporama

Page 27: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

KONZOLNI RAVNINSKI OKVIRI

Ravninski rešetkasti okviri sa krutom

vezom stup - konzola

Punostijeni i sandučasti nosači

Rešetkasti nosači

Page 28: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

TROZGLOBNI RAVNINSKI OKVIRI

Punostijeni, sa zategom Punostijeni, bez zatege

Sa upuštenom zategom

Sa ojačanim elementima Sa prekriženim zategama

Page 29: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

TROZGLOBNI RAVNINSKI REŠETKASTI OKVIRI

Nesimetrični Bez zatege

Simetrični

Sa zategom i promjenjivim

nagibom gornjeg pojasa

(krovnih ploha)

Page 30: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

TROZGLOBNI RAVNINSKI OKVIRI SA PODIGNUTOM ZATEGOM

(PAJANTNE KONSTRUKCIJE)

Sa ojačanim elementima

Ravna

Slomljena

Prostorni simetrični

trozglobni okviri Parabolična pajanta

Page 31: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

TROZGLOBNI RAVNINSKI OKVIRI SA PODIGNUTOM ZATEGOM

(PAJANTNE KONSTRUKCIJE)

Ojačani glavni nosači

Četvorozglobni okvir

Ojačani glavni nosači Ojačani glavni nosači

Page 32: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

RAVNINSKI OKVIRI SA UPETIM STUPOVIMA I ZGLOBOM U

TJEMENU

Punostijeni poprečni presjeci

Rešetkasti ravninski okviri

Page 33: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

RAVNINSKI OKVIRI – VARIJANTNA RJEŠENJA

Page 34: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

TROZGLOBNI RAVNINSKI OKVIRI

Lijepljeno lamelirano drvo Sandučasti ili │presjeci

Kontinuirani okviri zupčastih krovova

Page 35: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

TROZGLOBNI RAVNINSKI REŠETKASTI OKVIRI

Page 36: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

POLIGONALNI RAVNINSKI OKVIRI

Simetričan, punostijenog poprečnog

presjeka

Radijalni sistemi Nesimetričan, punostijenog

poprečnog presjeka

Simetričan, rešetkasti sistem

Sa zategom (prstenom) na vrhu

Sa centralnim stupom

Page 37: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

RADIJALNI SISTEMI PUNOSTIJENIH POPREČNIH PRESIJEKA

Nad trokutastim tlocrtom

Radijalno simetrični sistemi

Složeni sistem

Page 38: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

LUČNI SISTEMI

Kružni luk

Poduprti luk

LLD – pravokutni, TT i sandučasti

poprečni presjeci

Nesimetrični luk

Složeni luk

Lučni sistem sa raščlanjenim

elementima i zategom

Lučni sistem mostova

Sa upuštenim kolnikom

Sa kolnikom gore

f

Page 39: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

REŠETKASTI LUČNI SISTEMI

Dvozglobni luk - LLD

Dvozglobni luk kružno promjenjive visine

Dvozglobni luk sa tlačnim dijagonalama

Dvozglobni luk sa vlačnim dijagonalama

Dvozglobni luk sa X ispunom

Page 40: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

VARIJANTE

Temeljna forma za jednoliko kontinuirano

opterećenje – parabola 2. reda

Hiperbolični luk sa dodatnim konzolama

Nesimetrični sistem sa deniveliranim

ležajima

Kontinuirani lučni sistem

Punostijeni - LLD

Page 41: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

VARIJANTE TLOCRTNIH DISPOZICIJA

Diajgonalna dispozicija

Kombinirana dispozicija

Glavni nosivi sistem – uzdužno

Sekundarni nosivi sistem - poprečno

Page 42: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

VARIJANTE TLOCRTNIH DISPOZICIJA

Dijagonalna dispozicija + obodni glavni

nosači

Radijalna dispozicija

Glavni nosivi sistem nad trokutastim

tlocrtom

Glavni nosivi sistem dijagonalne dispozicije

nad kvadratnim tlocrtom

Page 43: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

VARIJANTE TLOCRTNIH DISPOZICIJA

Radijalna dispozicija sa poduporama

Radijalna dispozicija bez podupora

Page 44: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

OVJEŠENI SISTEMI

Lančanica – osnovna forma za stalno

opterećenje

Ovješenje preko konzola

Ovješenje preko upetog stupa

Ovješenje preko jarmova

Page 45: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

OVJEŠENI SISTEMI - VARIJANTE

Page 46: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

OVJEŠENI SISTEMI - VARIJANTE

Nosač sa kružnom ispunom

Rešetlkasti nosač sa X dijagonalama

Nosač sa mrežastom ispunom

Rešetkasti nosač sa vlačnim dijagonalama

Vierendelov nosač

Page 47: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

GREDNI ROŠTILJI

Prekrižene grede sa spojnim čvorom na

preklop

Piljena građa

LLD sa čeličnim čvornim limovima

Prekrižene grede bez spojnog čvora

Page 48: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

JEDNOSTAVNI GREDNI ROŠTILJI - OSLANJANJE

Kvadratni roštilj

Oktogonalni roštilj

Heksagonalni roštilj

Trokutasti roštilj

Pentagonalni roštilj

Page 49: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

SLOŽENI ROŠTILJI – OSLANJANJE

(STUPOVI UPETI U ROŠTILJ ILI U TEMELJE)

Na kutovima

Na unutrašnjim čvorovima

Na unutrašnjim čvorovima

Na unutrašnjim čvorovima

Na bočnim stranicama

Page 50: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

REŠETKASTI ROŠTILJI

Page 51: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

ORTOGONALNI ROŠTILJI – DISPOZICIJA STUPOVA

Simetrično oko jedne osi Simetrično oko obje osi

Slobodni raspored

Page 52: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

ORTOGONALNI ROŠTILJI – DISPOZICIJA STUPOVA

VARIJANTE

Page 53: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

NABORANE PLOČE

Rešetkaste Lučne

Punostijene ili sandučaste Okvirne

Page 54: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

NABORANE PLOČE

Kao okvirne konstrukcije

Kao naborane ploče :

Za LLD i panele (ukrućene ploče) :

Za rešetke :

Page 55: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

BAČVASTI SVODOVI

Stožasti, radijalne dispozicije kratki svod

Prekriženi svodovi dugi svod

Page 56: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

REŠETKASTI SVODOVI

Kružni Parabolični Šiljasti

Page 57: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

REBRASTE KUPOLE - KLASIFIKACIJA

Radijalna rebra, trapezni

segmenti sa dijagonalama

Radijalna rebra, trapezni

segmenti sa K ispunom

Radijalna rebra, trapezni

segmenti sa X ispunom

Radijalna rebra sa bočnim

pridržanjima

Page 58: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

SISTEMI - DIMENZIJE

Lučni sistemi

Okvirni sistemi

Rebrasti sistemi

Rešetkasti sistemi

Rebraste ljuske

Page 59: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

GEOMETRIJSKI SLOŽENE FORME REŠETKASTIH KUPOLA

Tlocrt

Pogled

Presjek

Tlocrt

Pogled

Dijagonalno presvođenje preko četvrtina

tlocrta, sa centralnim lučnim ostakljenjem

u oba smjera

Ortogonalno presvođenje sa rubnim

lukovima između dijagonala

Page 60: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

SLOŽENE FORME REŠETKASTIH KUPOLA - VARIJANTE

Nad trokutastim tlocrtom

Nad kvadratnim tlocrtom sa dijagonalnim

rebrima na različitim razmacima i

okomitim obodnim lukovima

Nad kvadratnim tlocrtom sa dijagonalnim rebrima na

različitim razmacima i uvučenim obodnim lukovima

Sa zakrivljenom mrežom

rebara i okomitim obodnim

lukovima

Sa zakrivljenom mrežom rebara,

horizontalnim tlačnim prstenom u

tjemenu i vlačnim temeljnim prstenom

Page 61: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

HIPERBOLIČNI PARABOLOIDI

(SEDLASTE LJUSKE)

Kombinirane ljuske:

Konzolne, oslonjene u tri

točke sa zategama

Kombinirane ljuske:

Konzolne oslonjene u četiri

točke sa zategama

Kombinirane ljuske:

Konzolne oslonjene u pet

točaka sa zategama

Za L1=L2

Rubni nosači: h=b=L/60 do L/80

L= 14-60 m

Page 62: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

GENERIRANJE HIPERBOLIČNOG PARABOLOIDA

Kao pravčaste plohe

Kao grupe istih parabola ovješenih

između dvije vertikalne parabole

Kao grupe istih, vertikalnih

parabola ovješenih na parabolu

Kao hiperbole u svim

horizontalnim presjecima

Kao translatorne plohe Kao parabole u svim

vertikalnim presjecima

Page 63: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

GENERIRANJE DVOSTRUKO ZAKRIVLJENIH ROTACIONIH FORMI

Rotaciona paraboloid

(pravčasta ploha)

Rotacija segmenta kružnice, sinusne

krivulje, parabole ili hiperbole oko jedne

osi

Rotacioni paraboloid

Page 64: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

TORNJEVI

Pogled

Tlocrt

Sastavljen od štapnih

elemenata oslonjen u tri točke

Sastavljen od elemenata od

LLD

Page 65: Konstrukcije-tipovi, Forme, Dimenzije

TORNJEVI – VARIJANTE: PROSTORNI OKVIRI

Sa dijagonalama u oba smjera

sa ili bez horizontala

Sa horizontalama i

dijagonalama u jednom smjeru

Sa horizontalama i prekriženim

dijagonalama

Sa kombiniranom

(dijamantnom ili K ispunom)