of 50 /50
Financijski rezultati u 2013. godini (revidirano) Zagreb – 24. veljače 2014. godine Rast poslovanja u skladu s očekivanjima Prihodi od prodaje u iznosu od 5.051,3 milijuna kuna + 2,5% u odnosu na 2012. godinu Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) od 590,8 milijuna kuna + 5,8% u odnosu na normaliziranu 2012. godinu Dobit prije kamata i poreza (EBIT) od 424,6 milijuna kuna + 6,4% u odnosu na normaliziranu 2012. godinu Neto dobit nakon manjinskih interesa od 194,9 milijuna kuna Značajno niži troškovi kamata nakon prošlogodišnjeg refinanciranja Komentar predsjednika Uprave Komentirajući financijska ostvarenja i ključne poslovne događaje u 2013. godini, Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe, istaknuo je: „Posljednjih nekoliko godina poslujemo u otežanim uvjetima, osobito u regiji jugoistočne Europe gdje Atlantic Grupa ostvaruje najveći dio prihoda, no usprkos tome Atlantic je i u 2013. godin i nastavio s rastom poslovanja ispunjavajući već sedmu godinu za redom najavljena očekivanja. Ostvarenim rezultatima i rastom na tržištima ZND-a te ključnim europskim tržištima potvrđujemo stratešku orijentiranost kompanije na internacionalizaciju. Istovremeno nastavljamo ulagati u razvoj poslovanja, o čemu svjedoči najnovija investicija u tvornicu za proizvodnju energetskih pločica iz asortimana sportske i aktivne prehrane u Novoj Gradišci te širenje i jačanje distribucijskog poslovanja, što je krajem 2013. godine okrunjeno ugovorom o distribuciji Unilevera, jednog od vodećih svjetskih proizvođača robe široke potrošnje, na tržištu Hrvatske i Slovenije. I u narednom razdoblju kompanija će biti fokusirana na razvoj poslovanja, upravljanje rizicima, održavanje likvidnosti i upravljanje svojim financijskim obvezama.“ Financijski sažetak 2013. godine

Konsolidirani revidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u 2013. godini.docx

Embed Size (px)

Text of Konsolidirani revidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u 2013. godini.docx

Financijski rezultati u 2013. godini (revidirano)Zagreb 24. veljae 2014. godine

Rast poslovanja u skladu s oekivanjima

Prihodi od prodaje u iznosu od 5.051,3 milijuna kuna+ 2,5% u odnosu na 2012. godinu

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) od 590,8 milijuna kuna+ 5,8% u odnosu na normaliziranu 2012. godinu

Dobit prije kamata i poreza (EBIT) od 424,6 milijuna kuna+ 6,4% u odnosu na normaliziranu 2012. godinu

Neto dobit nakon manjinskih interesa od 194,9 milijuna kunaZnaajno nii trokovi kamata nakon prologodinjeg refinanciranja

Komentar predsjednika UpraveKomentirajui financijska ostvarenja i kljune poslovne dogaaje u 2013. godini, Emil Tedeschi,predsjednik Uprave Atlantic Grupe, istaknuo je:Posljednjih nekoliko godina poslujemo u oteanim uvjetima, osobito u regiji jugoistone Europe gdjeAtlantic Grupa ostvaruje najvei dio prihoda, no usprkos tome Atlantic je i u 2013. godin i nastavio srastom poslovanja ispunjavajui ve sedmu godinu za redom najavljena oekivanja.Ostvarenim rezultatima i rastom na tritima ZND-a te kljunim europskim tritima potvrujemostrateku orijentiranost kompanije na internacionalizaciju. Istovremeno nastavljamo ulagati u razvojposlovanja, o emu svjedoi najnovija investicija u tvornicu za proizvodnju energetskih ploica izasortimana sportske i aktivne prehrane u Novoj Gradici te irenje i jaanje distribucijskog poslovanja,to je krajem 2013. godine okrunjeno ugovorom o distribuciji Unilevera, jednog od vodeih svjetskihproizvoaa robe iroke potronje, na tritu Hrvatske i Slovenije.I u narednom razdoblju kompanija e biti fokusirana na razvoj poslovanja, upravljanje rizicima,odravanje likvidnosti i upravljanje svojim financijskim obvezama.Financijski saetak 2013. godine

*Normalizirano; **Pokazatelj zaduenosti = Neto dug/(Ukupni kapital+Neto dug)

ATLANTIC GRUPA d.d, dioniko drutvo za unutarnju i vanjsku trgovinu,Miramarska 23, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel: +385 (1) 24 13 900, fax: +385 (1) 24 13 901, www.atlanticgrupa.com.Tvrtka je upisana: Trgovaki sud u Zagrebu, MBS: 080245039, MB: 1671910, OIB: 71149912416.Broj rauna: 2484008-1101427897 Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59.Broj dionica i njihov nominalni iznos: 3.334.300 dionica, svaka nominalnog iznosa 40,00kn; Temeljni kapital 133.372.000,00 kuna, uplaen u cijelosti.Uprava: Emil Tedeschi, M. Veber, N. Vrankovi, Z. Stankovi; Predsjednik Nadzornog odbora: Z. Adrovi .Kljuni pokazatelji2013. 2012.*2013./2012.Prihod od prodaje (u milijunima kuna)5.051,3 4.930,42,5%Ukupan prihod (u milijunima kuna)5.092,2 4.984,82,2%EBITDA mara11,7% 11,3%+37 bbNeto dobit nakon MI (u milijunima kuna)194,9 101,691,8%Pokazatelj zaduenosti**55,2% 61,7%-654 bb

KLJUNI DOGAAJI u 2013. godini

1.

Distribucijsko poslovanje

Preuzimanje distribucije Unilevera za Hrvatsku i SlovenijuAtlantic Grupa je poetkom prosinca 2013. godine potpisala ugovor o preuzimanju distribucije jednogod najveih svjetskih proizvoaa robe iroke potronje, Unilevera, za trita Hrvatske i Slovenije. Uportfelju Unilevera se nalaze globalno poznate marke Knorr, Hellman's, Axe, Rexona, Brut, Signal,Coccolino, Domestos, Cif i mnoge druge. Ugovor je, promatrajui ukupnu godinju vrijednost prodajeportfelja vrijedan ukupno 240 milijuna kuna, od ega se 51% prodaje odnosi na trite Hrvatske, a 49%na trite Slovenije.

Atlantic Grupa je zapoela s distribucijom Unileverovog portfelja poetkom 2014. godine. PreuzimanjemUnileverovog distributivnog portfelja na hrvatskom i slovenskom tritu Atlantic Grupa potvruje statusvodeeg distributera u regiji koji nudi najviu razinu distribucijske usluge uz visoku realizacijudistribucijskih parametara.

Implementacija novih komercijalnih uvjeta na tritu HrvatskeU prvom kvartalu 2013. godine zapoeo je proces pregovora novih komercijalnih uvjeta smaloprodajnim lancima na tritu Hrvatske tijekom kojeg je distribucija vlastitih i principalskih brendovau pojedinim lancima bila obustavljena. Po zavretku pregovora i implementacijom novih komercijalnihuvjeta, nastavljeno je s uobiajenim distribucijskim aktivnostima na tritu Hrvatske.

2.

Pripremne radnje za novu tvornicu energetskih ploica u Novoj Gradici

Atlantic Grupa je potpisivanjem predugovora u Industrijskom parku Nova Gradika krajem rujna 2013.godine zapoela ulaganje u novu tvornicu za proizvodnju energetskih ploica iz asortimana sportske iaktivne prehrane. Rije je o projektu ukupne vrijednosti od 120 milijuna kuna koji e u prvoj godiniproizvodnje otvoriti 50, a uz planirani rast poslovanja u konanici 160 novih radnih mjesta. Nakonpotrebnih priprema, poetak gradnje tvornice planira se u travnju 2014. godine, a prvi proizvodi s novihlinija na tritu se oekuju u prvom kvartalu 2015. godine.Prebacivanje proizvodnje od ugovornog proizvoaa u vlastiti pogon za proizvodnju energetskih ploicaimat e pozitivan utjecaj na poboljanje operativne profitabilnosti ve u prvoj godini proizvodnje te seoekuju porezne olakice i poticaji kroz period trajanja projekta.

3.

Nastavak integracije informacijskih tehnologija

U 2013. godini zavren je projekt implementacije regionalnog data centra u Zagrebu kojim se na jednommjestu konsolidirala sva posluiteljska i mrena infrastruktura potrebna za rad IT servisa za podrujeHrvatske i Slovenije te ista podrava preko 1.000 korisnika u Hrvatskoj, Sloveniji i Rusiji. Konsolidacijominfrastrukture i podrke za IT servise postiu se znaajne utede kroz redefiniranje modela podrkekorisnicima, redizajn dijela IT servisa i ujednaavanje tehnoloke platforme.Regionalni data centar e biti infrastrukturna podloga konsolidacijskim projektima u pripremi koji seveu uz konsolidaciju i integraciju sustava poslovnih rjeenja za regiju Hrvatske i Slovenije u segmentuERP (eng. Enterprise Resource Planning) rjeenja i izvjetajno-analitikih sustava koji su planirani kroz2014. godinu.

2

Krajem treeg kvartala u rad je puten novi sustav za nadzor vozila, upravljanje voznim parkom ioptimizaciju dostavnih ruta u logistici za distributivnu kompaniju Atlantic Trade Zag reb. Uspjenomimplementacijom modernih tehnologija u praenju vozila i optimizaciji dostavnih ruta podignuta jekvaliteta isporuke roba kupcima uz mjerljiv uinak u segmentu utede na trokovima voznog parka.Temeljem uspjenog projekta isto rjeenje je zapoelo s primjenom u zadnjem kvartalu 2013. godine iu distributivnoj kompaniji Atlantic Brands u Srbiji te e se do kraja implementirati u prvoj polovici 2014.godine.

4.

Vlastiti i principalski brendovi u 2013. godini

Strateko poslovno podruje Kava je u 2013. godini proirilo asortiman brenda Grand kafa na tritimaBosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije u instant kategoriji te asortiman brenda Barcaffe na trituBosne i Hercegovine u kategoriji turske kave.Strateko poslovno podruje Pia lansiralo je novi proizvod u kategoriji gaziranih bezalkoholnih pia,Cocktu Chinotto, ija je distribucija zapoela u maloprodajnom i HoReCa segmentu na regionalnimtritima. U travnju je zapoela distribucija Cedevite GO! Kids na regionalnim tritima te Cedevitebazga-limun okus u HoReCa segmentu na tritima Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Usegmentu funkcionalnih voda lansiran je novi dizajn ambalae Donat Mg -a koji je svakako dopriniodobrim prodajnim ostvarenjima u 2013. godini.Strateko poslovno podruje Delikatesni namazi je poetkom 2013. godine ulo na trite panjolske,a poetkom 2014. na trite Njemake s brendom Argeta, kao rezultat strategije menadmenta AtlanticGrupe usmjerene na internacionalno razvijanje brenda Argeta. U skladu s navedenim, brend Argetabiljei rast prodaje na internacionalnim tritima u 2013. godini. Argeta pateta od tune i kokoja patetadobile su nagradu za izvanredan okus Superior Taste Award 2013 koju svake godine dodjeljujeMeunarodni institut za okus i kvalitetu (eng. International Taste & Quality Institute iTQi) iz Bruxellsa.Strateko poslovno podruje Slatko i slano je proirilo svoj asortiman s 16 novih proizvoda od kojih je9 potpuno novih receptura, dok je brend Smoki osnaen novim podbrendom Flipster u kategoriji peletproizvoda koja je od strane potroaa percipirana kao spoj dvije najvee snack kategorije - flipsa i ipsa.Potrebno je istaknuti da je prema izvjetaju istraivake agencije AC Nielsen Smoki postao brend brojjedan u flips kategoriji na tritu Hrvatske u razdoblju listopad-studeni 2013. godine dok u 2013. biljeirast volumnog i vrijednosnog trinog udjela na svim regionalnim tritima.Strateko poslovno podruje Zdravlje i njega je povealo asortiman brenda Dietpharm za jo devetproizvoda te est novih proizvoda (Melem Pharma Akut, ROSAL Lip Balm (INK)REDIBLE COLORS,itd.) iz asortimana Neve. Takoer, Nevini brendovi Plidenta, Melem i Rosal Lip Balm su ulistani urenomirani drogerijski lanac Mller, dok je Atlantic Pharmacentar zapoeo s distribucijom novih vlastitihi principalskih brendova (Uriage, Mustela, Slimmies, itd.). Ljekarniki lanac Farmacia biljei poveanjebroja novootvorenih lokacija s 3 nove ljekarne i 6 novih specijaliziranih prodavaonica.Strateko poslovno podruje Sportska i aktivna prehrana je proirilo proizvodni asortiman na trituNjemake i Austrije, dok je na tritu panjolske poveana prisutnost u distribucijskim kanalima.Multipower je takoer bio ekskluzivni partner poznate biciklistike utrke Giro d'Italia, ime je proirioportfelj internacionalnih biciklistikih sponzorstava te jedan od sponzora Zagrebakog maratona.Znaajno je napomenuti da se prema istraivanju agencije Valicon koja je izmjerila snagu brendova natritima Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, brendovi Argeta, Cedevita,Cockta i Smoki nalaze meu top 10 brendova regije. Argeta se nalazi na 4. mjestu, Cedevita se popela

3

za tri mjesta i sada je na 5. mjestu, Cockta je na 6. mjestu, a Smoki je na 9. mjestu te se u odnosu naprologodinje istraivanje popeo za ak osam mjesta. Snaga brendova izraunata je na osnovuprepoznatljivosti, iskustva i koritenja istih.Strateko distribucijsko podruje Hrvatska s poetkom 2014. godine preuzima distribuciju Ilirijabrendova. Ilirija je vie od 100 godina stara kompanija iji se portfelj sastoji od irokog dijapazonakozmetikih proizvoda, sredstava za kuanstvo i linije proizvoda za njegu obue i kone galanterij e. Uportfelju Ilirije najznaajnije mjesto zauzimaju proizvodi za njegu tijela koji obuhvaaju brendove Subrinai Green line, dok liniju sredstva za kuanstvo ine brendovi isto i Biokill.Strateko distribucijsko podruje Slovenija, Srbija, Makedonija je u 2013. godini na trituSlovenije zapoelo s distribucijom principala Stock i BIC, na tritu Srbije s distribucijom principala Klas,Schwartau i brenda Gorki list te na tritu Makedonije s distribucijom principala Bakers.

4

NOVA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA OPERATIVNOG POSLOVANJA

U 2014. godini Atlantic Grupa uvodi novu organizacijsku strukturu operativnog poslovanja s ciljem toefikasnijeg upravljanja poslovnim segmentima i distribucijskim tritima.Naime, s obzirom na znaajan iskorak kompanije na ZND (Zajednica Neovisnih Drava) trita u skladusa stratekim fokusom internacionalizacije poslovanja, kompanija je nominirala ZND trite novimStratekim distribucijskim podrujem. Obzirom na vanost i veliinu trita Srbije (drugo najveepojedinano trite u portfelju Atlantic Grupe), menadment je odluio promovirati trite Srbije uStrateko distribucijsko podruje.Shodno navedenom, nova poslovna organizacija obuhvaa:1) est Stratekih Poslovnih Podruja (SPP) Kava, Slatko i slano, Pia, Delikatesni namazi,Zdravlje i njega te Sportska i aktivna prehrana2) Poslovno podruje (PP) Djeja hrana3) Pet Stratekih distribucijskih podruja (SDP) Hrvatska, Srbija, Meunarodna trita, HoReCai Zajednica Neovisnih Drava (ZND) te4) Dva Distribucijska podruja (DP) Slovenija i Makedonija.

5

DINAMIKA PRIHODA OD PRODAJE u 2013. godini

Profil prihoda od prodaje po Stratekim poslovnim podrujima te Stratekim distribucijskimpodrujima

***Atlantic Grupa je u 2013. godini ostvarila 5,1 milijardu kuna prihoda od prodaje to predstavlja rastod 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni rast najvie je posljedica rasta prodaje u stratekimposlovnim podrujima Sportske i aktivne prehrane, Zdravlja i njege te Slatkog i slanog, ime jenadoknaen pad prihoda od prodaje ostalih stratekih poslovnih podruja te Stratekog distribucijskogpodruja Hrvatska.

Na ostvarene prihode od prodaje Strateko poslovnog podruja Pia negativno je djelovala

privremena obustava distribucije na tritu Hrvatske u prvom kvartalu 2013. godine uslijed pregovoraoko implementacije novih komercijalnih uvjeta, ali i openito nepovoljna kretanja u segmentu piana regionalnom tritima (npr. kategorija bezalkoholnih pia pada volumno 6,8% u Sloveniji).Promatrano po tritima, pad je ostvaren na tritima Bosne i Hercegovine te Hrvatske, dok jenajznaajniji rast ostvaren na tritima Rusije, Italije i Makedonije. Promatrano po najzastupljenijimkategorijama, vitaminski instant napici ine 43% prodaje, gazirana bezalkoholna pia 26%, afunkcionalne vode 20% prodaje. Pritom, najvei pad je ostvaren u kategoriji vitaminskih instantnapitaka i kategoriji gaziranih bezalkoholnih pia, dok je najvei rast ostvarila kategorija

Atlantic Grupa prihode od prodaje po poslovnim segmentima prikazuje na nain da prihodi od prodaje individualnih Stratekih poslovnihpodruja predstavljaju ukupnu prodaju treim stranama na tritima (bilo direktno iz Stratekog poslovnog podruja, bilo kroz Stratekadistribucijska podruja) dok prihodi od prodaje Stratekih distribucijskih podruja obuhvaaju prodaju proizvoda vanjskih principala kao iprodaju vlastitih proizvoda. Da bi se izbjeglo dvostruko prikazivanje prodaje vlastitih proizvoda provodi se eliminacija u li niji Usklada.* Ostali Segmenti ukljuuju SDP HoReCa, Trite Rusije te poslovne aktivnosti koje se ne alociraju na poslovna i distributivna podruj a(upravna sjedita i slube podrke u Srbiji, Sloveniji i Makedoniji) te su iskljueni iz izvjetavanih operativnih segmenata. SDP Internacionalnatrita se nee do daljnjeg posebno izdvajati nego e njegovi prihodi od prodaje i profitabilnost biti prikazani unutar SPP -a na koji se odnose.Trite Rusije do daljnjeg e ukljuivati samo prodaju asortimana djeje hrane pod brendom Beb i.** Linija Usklada odnosi se na prodaju vlastitih brendova koja je ukljuena i u SPP kojem pripada i u SDP kroz koje su proi zvodi distribuirani.

6(u tisuama kuna)2013. 2012.2013./2012.SPP PiaSPP KavaSPP Slatko i slanoSPP Delikatesni namaziSPP Sportska i aktivna prehranaSPP Zdravlje i njega651.991 671.9341.087.157 1.090.672617.494 600.473458.843 463.664780.992 679.971505.954 481.328(3,0%)(0,3%)2,8%(1,0%)14,9%5,1%SDP HrvatskaSDP Slovenija, Srbija, MakedonijaOstali segmenti*806.721 876.8291.938.605 1.930.387423.659 373.152(8,0%)0,4%13,5%Usklada**(2.220.129) (2.237.969)(0,8%)Prihod od prodaje5.051.287 4.930.4412,5%

funkcionalnih voda s brendom Donat Mg, najznaajniji na tritu Slovenije, Rusije i Italije, djelominopotaknut i novim dizajnom ambalae.

U Strateko poslovnom podruju Kava trite Srbije je ostvarilo nie prihode od prodajereflektirajui tako nepovoljna trina kretanja u kategoriji turske kave i preusmjeravanje marketingau akcijske rabate, to je ublaeno rastom na ostalim tritima od kojih je najznaajniji zabiljeen natritima Slovenije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Trite Hrvatske je ostvarilo dvoznamenkastustopu rasta uslijed rasta brenda Barcaffe u turskoj i espresso kategoriji u maloprodajnom i HoReCakanalu. Promatrano po kategorijama, najzastupljenija je turska kava s 89 postotnim udjelom,espresso zauzima 5% prodaje, a instant 3%. Pritom, najznaajniji rast je ostvaren u instant kategorijii kategoriji turske kave. Instant kategorija je ostvarila dvoznamenkastu stopu rasta ponajvie uslijedrasta prihoda od prodaje brenda Grand kafa na tritu Srbije, a kategorija turske kave je najboljerezultate ostvarila na tritima Slovenije i Hrvatske s brendom Barcaffe te na tritu Bosne iHercegovine s brendom Grand kafa.

Strateko poslovno podruje Slatko i slano je zabiljeilo rast prihoda od prodaje ponajvie uslijeddobrih rezultata na tritima Srbije, Makedonije i Hrvatske. Promatrajui po kategorijama, slatkisegment ini 66% prodaje, a slani segment 34%, dok od najzastupljenijih pojedinanih kategorijaflips ini 30%, okolada 29%, a keksi 16% ukupne prodaje. Pritom, najvei rast prihoda od prodajeje ostvaren u kategorijama flipsa, okolade i keksa. Kategorija flipsa s brendom Smoki te kategorijakeksi s brendom tark su ostvarile rast na svim regionalnim tritima, dok je kategorija okoladenajznaajniji rast ostvarila s brendom Mena na tritima Srbije te Bosne i Hercegovine.

Strateko poslovno podruje Delikatesni namazi je ostvarilo 1,0% nie prihode od prodaje

ponajvie uslijed slabijih rezultata brenda Argeta na tritima: (i) Bosne i Hercegovine pod utjecajempada kategorije, ali i loe makroekonomske situacije koja je rezultirala manjom potronjom premiumproizvoda u koje se ubraja i Argeta, (ii) Kosova uslijed smanjenja zaliha kod distributera te (iii) Srbijepod utjecajem smanjene potronje premium brandova. Krajem godine su negativna kretanjazaustavljena ponajvie kombiniranjem ATL i BTL marketinkih ulaganja (marketinka kampanjaOdobrile mame te cjenovni diskonti). S druge strane, znaajan rast prodaje na tritima Slovenije,Austrije (kao drugom i treem najveem tritu delikatesnih namaza), Rusije i vedske te ulazak natrite panjolske ublaio je pad prihoda od prodaje na navedenim tritima.

Dvoznamenkasta stopa rasta Strateko poslovnog podruja Sportska i aktivna prehranaponajvie je posljedica rasta prihoda od prodaje na tritima Njemake, panjolske i Rusije.Promatrajui po brendovima, rast prihoda od prodaje su ostvarili svi brendovi iz segmenta sportskei aktivne prehrane Multipower, Champ i Multaben. Brend Multipower je najvei rast prihoda odprodaje ostvario na tritima Njemake, panjolske i Rusije. Privatne robne marke su ostvariledvoznamenkasti rast prihoda od prodaje, prvenstveno potaknut rastom prihoda od prodaje natritima Njemake i vicarske.

Strateko poslovno podruje Zdravlje i njega biljei rast prihoda od prodaje uslijed: (i) rastaprodaje Multivite na tritu Rusije, (ii) rasta prodaje vlastitih proizvoda iz asortimana Dietpharma inovih principalskih brendova u asortimanu Atlantic Pharmacentra te (iii) prodaje od 9 novootvorenihjedinica u ljekarnikom lancu Farmacia. Promatrajui po tritima, najznaajniji rast je ostvaren natritu Hrvatske te na tritu Rusije na kojem je uspjeno odraena promjena distributera ime su seu nastavku 2013. godine nadoknadili prihodi od prodaje koji su izostali tijekom prvog kvartala.

7

Nii prihodi od prodaje Stratekog distribucijskog podruja Hrvatska posljedica su: (i) privremeneobustave distribucije vlastitih i principalskih brendova u prvom kvartalu 2013. godine tijekompregovora oko implementacije novih komercijalnih uvjeta, (ii) niih prihoda od prodaje segmenta piate (iii) prestanaka distribucije asortimana one2play-a i Red Bull-a. Navedeni rezultat je ublaenrastom prodaje pojedinih vlastitih brendova poput brenda Barcaffe u kategoriji turske kave i brendaSmoki u kategoriji flipsa, ali i rastom pojedinih principalskih brendova poput Ferrera i Raucha.

Strateko distribucijsko podruje Slovenija, Srbija, Makedonija biljei blagi rast prodajepotaknut: (i) segmentom slatko i slano, (ii) kategorijom funkcionalnih voda te (iii) principalskimbrendovima, ime je anuliran pad prihoda od prodaje segmenata kave i delikatesnih namaza.Promatrajui trita pojedinano, distribucija na tritu Slovenije je ostvarila rast prihoda od prodajeponajprije kao rezultat viih prihoda segmenata kave, delikatesnih namaza i principalskih brendova.Distribucija je zabiljeila nie prihode od prodaje na tritu Srbije ponajvie pod utjecajem padaprodaje kategorije turske kave te na tritu Makedonije ponajprije uslijed nie prodaje segmentadelikatesni namazi.

Ostali segmenti su ostvarili znaajan rast prihoda od prodaje posljedino na dvoznamenkastu stopurasta prodaje trita Rusije potaknut prvenstveno snanim rastom prodaje djeje hrane s brendomBebi. Strateko distribucijsko podruje HoReCa je takoer zabiljeilo rast prihoda od prodajeponajvie uslijed rasta distribucije segmenta kave, kategorije vitaminskih instant napitaka tepojedinih principalskih brendova.

Pregled prihoda od prodaje po segmentima

Djeja hrana

Pia 12,9%

4,2%

Principalskibrendovi15,0%

Delikatesni namazi9,1%

Sportska i aktivnaprehrana15,5%

Slatko i slano12,2%Zdravlje i njega9,7%

Kava 21,5%

8

Pregled prihoda od prodaje po tritima

Trite Hrvatske je ostvarilo 4,5% nie prihode od prodaje uslijed: (i) privremene obustavedistribucije u prvom kvartalu 2013. godine tijekom pregovora oko implementacije novih komercijalnihuvjeta, (ii) nie prodaje segmenta pia te (iii) prestanaka distribucije asortimana one2play-a i RedBull-a. Pad prihoda od prodaje na tritu Hrvatske je ublaen rastom prihoda od prodaje: (i)ljekarnikog lanca Farmacia, (ii) kategorijama turske i espresso kave s brendom Barcaffe, (iii)kategorije flipsa s brendom Smoki, (iv) brenda Dietpharm, (v) principalskih brendova krozveledrogerijsko poslovanje te (vi) pojedinih principalskih brendova kroz distribucijsko poslovanje.

Nii prihodi od prodaje na tritu Srbije rezultat su nie prodaje kategorije turske kave te segmentadelikatesni namazi. Manji prihodi od prodaje kategorije turske kave reflektiraju nepovoljno kretanjesame kategorije na tritu koja je zabiljeila volumni pad od 5,5% u odnosu na prethodnu godinu. Sdruge strane, rast prihoda od prodaje je ostvaren u: (i) kategoriji gaziranih bezalkoholnih pia sbrendom Cockta (i to najvie u HoReCa kanalu), (ii) segmentu slatko i slano s brendovima Smoki,tark i Mena te (iii) segmentu principalskih brendova ponajprije kao rezultat distribucije brendaGorki list ija je distribucija zapoela u kolovozu 2012. godine.

Najvei doprinos rastu prihoda od prodaje trita Slovenije je doao od: (i) kategorije turske kave(iako je kategorija na tritu zabiljeila volumni pad od 0,9%) s brendom Barcaffe, (ii) kategorijefunkcionalnih voda s brendom Donat Mg, (iii) segmenta delikatesni namazi s brendovima Argeta iMontana te (iii) principalskih brendova i to najvie Ferrera te principala koji nisu bili distribuirani uistom razdoblju prethodne godine (Rauch, Stock).

***

Ostala trita regije: Makedonija, Crna Gora, KosovoKljuna europska trita: Njemaka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, vicarska, Austrija, vedska, panjolska

9(u milijunima kuna)% prihoda % prihoda2013. 2012.od prodaje od prodaje2013./2012.HrvatskaSrbijaSlovenijaBosna i Hercegovina*Ostala trita regije**Kljuna europska tritaRusija i ZNDOstala trita1.254,1 24,8% 1.313,3 26,6%1.215,2 24,1% 1.226,8 24,9%689,3 13,6% 648,7 13,2%364,2 7,2% 377,0 7,6%317,1 6,3% 316,9 6,4%589,8 11,7% 542,8 11,0%299,3 5,9% 245,0 5,0%322,3 6,4% 260,0 5,3%(4,5%)(0,9%)6,3%(3,4%)0,0%8,7%22,2%24,0%Prihod od prodaje5.051,3 100,0% 4.930,4 100,0%2,5%

Nii prihodi od prodaje trita Bosne i Hercegovine su rezultat niih prihoda segmenta pia tesegmenta delikatesni namazi. Na prodaju segmenta delikatesni namazi je negativno utjecao padkategorije na tritu (volumni pad od 0,8%), ali i loa makroekonomska situacija koja je rezultiralamanjom potronjom premium proizvoda u koje se ubraja i Argeta. S druge strane, rast prihoda odprodaje je zabiljeen u: (i) kategoriji turske kave s brendom Grand kafa, (ii) kategorijama keksa(brend tark) i okolade (brend Mena) te (iv) kategoriji flipsa s brendom Smoki.

Ostala trita regije su ostvarila rezultat na razini prethodne godine s niim prihodima od prodajesegmenta delikatesni namazi, to je nadoknaeno rastom prihoda od prodaje u: (i) kategoriji flipsa sbrendom Smoki, (ii) kategoriji keksa s brendom tark, (iii) kategoriji gaziranih bezalkoholnih pia sbrendom Cockta te (iv) kategoriji turske kave s brendom Grand kafa.

Najvei doprinos 8,7% viim prihodima od prodaje kljunih europskih trita doao je od rastasegmenta sportske i aktivne prehrane u kojem su rast ostvarili brendovi Multipower, Champ iMultaben te privatne robne marke. Rast prihoda od prodaje takoer biljei segment delikatesninamazi s brendom Argeta koji je ostvario rast na tritima Austrije, vedske i vicarske te kategorijafunkcionalnih voda s brendom Donat Mg.

Na snaan 22,2 postotni rast prihoda od prodaje trita Rusije i Zajednice Neovisnih Dravanajvie je utjecao dvoznamenkasti rast prodaje segmenta djeje hrane s brendom Bebi (u dvanajzastupljenija podsegmenta, itarice i mlijena formula). Dodatno, rast prihoda od prodaje jeostvaren i u (i) segmentu zdravlja i njege s brendom Multivita, (ii) segmentu delikatesni namazi sbrendom Argeta, (iii) segmentu sportska i aktivna prehrana s brendom Multipower te u (iv) kategorijifunkcionalnih voda s brendom Donat Mg.

Ostala trita su ostvarila 24,0% rasta prihoda od prodaje uslijed rasta prodaje u segmentu sportskei aktivne prehrane s brendom Multipower i privatnim robnim markama.

10

Profil prihoda od prodaje po proizvodnim kategorijama

2013.

Vlastiti

Eksternibrendovi15,0%

2012.

Vlastiti

Eksternibrendovi15,9%

brendovi72,5%

Privatnerobnemarke 6,4%

Farmacia6,1%

brendovi72,0%

Privatnerobne marke6,0%

Farmacia6,1%

Vlastiti brendovi su u 2013. godini ostvarili 3.660,5 milijuna kuna prihoda od prodaje to je rast od3,1% u odnosu na 2012. godinu. Najznaajniji rast je ostvaren u: (i) segmentu djeje hrane sbrendom Bebi, (ii) segmentu sportske i aktivne prehrane s brendovima Multipower, Champ iMultaben, (iii) segmentu slatko i slano s brendovima Smoki i tark (iv) segmentu zdravlja i njege sbrendovima Multivita i Dietpharm te (v) kategoriji funkcionalnih voda s brendom Donat Mg. S drugestrane, zbog ranije navedenih razloga, brend Grand Kafa u segmentu kave, brendovi Cedevita iCockta u segmentu pia te Argeta u segmentu delikatesni namazi biljee niu jednoznamenkastustopu pada.

S ostvarenih 756,8 milijuna kuna prihoda od prodaje principalski brendovi biljee 3,2% nii rezultatu odnosu na 2012. godinu, posljedino na obustavu distribucije u prvom kvartalu uslijed pregovoraoko implementacije novih komercijalnih uvjeta te prestanka distribucije asortimana one2play-a i RedBull-a.

Privatne robne marke su ostvarile 325,5 milijuna kuna prihoda od prodaje to je rast od 10,0% uodnosu na 2012. godinu. Rast se ponajvie odnosi na asortiman sportske i aktivne prehrane.

Ljekarniki lanac Farmacia je ostvario 308,5 milijuna kuna prihoda od prodaje to je 2,8% boljirezultat u odnosu na 2012. godinu zahvaljujui novootvorenim jedinicama. Na 31.12.2013. godine,ljekarniki lanac Farmacia u svom sastavu ima 48 ljekarni (3 vie u odnosu na 2012. godinu) i 19specijaliziranih prodavaonica (6 vie u odnosu na 2012. godinu).

11

DINAMIKA PROFITABILNOSTI u 2013. godini

Profitabilnost Atlantic Grupe

Atlantic Grupa je u 2013. godini ostvarila 5,8% viu EBITDA pod utjecajem (i) rasta prodaje, (ii)trokovne optimizacije i unapreenja poslovnih procesa te (iii) povoljnih kretanja cijena pojedinihsirovina na svjetskim robnim tritima, prvenstveno sirove kave, iji efekt je pojaan utjecajem kretanjaEURUSD teaja. Ipak, na ostvareni rezultat negativno je utjecala privremena obustava distribucijevlastitih i principalskih brendova tijekom prvog kvartala 2013. godine na tritu Hrvatske koja jerezultirala manjim prihodima od prodaje uz iste fiksne trokove.

U 2013. godini ostvaren je 6,4% vii EBIT pri emu je poboljanje operativne profitabilnosti doloponajprije zahvaljujui utjecajima iznad EBITDA razine. Rast je bio djelomino ogranien umanjenjemvrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine s neogranienim vijekom uporabe u iznosu od 27,1 milijunkuna.

Atlantic Grupa je ostvarila 1,8 puta viu neto dobit u 2013. godini to je pored utjecaja iznad EBITrazine posljedica: (i) znaajnog smanjenja trokova kamata za 26,1% uslijed uspjenog refinanciranjadugoronih kreditnih obveza zavrenog krajem 2012. godine te (ii) povoljnijih kretanja deviznih teajeva,ime su smanjeni prologodinji neto gubici od teajnih razlika nastali prvenstveno zbog deprecijacijesrpskog dinara. Negativan pak utjecaj je imalo znaajno poveanje efektivne porezne stope na 21% sprologodinjih 6% uslijed prologodinjeg priznavanja odgoenog poreznog sredstva temeljemoekivanog koritenja poreznih gubitaka.

12(u milijunima kuna)2013. 2012.2013./2012.Prihod od prodaje5.051,3 4.930,42,5%EBITDA590,8 575,12,7%Normalizirana EBITDA590,8 558,65,8%EBIT424,6 395,17,5%Normaliziran EBIT424,6 399,26,4%Neto dobit/gubitak199,0 66,1201,0%Normalizirana Neto dobit/gubitak199,0 112,577,0%Profitne mareEBITDA mara11,7% 11,7%+3 bbNormalizirana EBITDA mara11,7% 11,3%+37 bbEBIT mara8,4% 8,0%+39 bbNormalizirana EBIT mara8,4% 8,1%+31 bbNeto profitna mara3,9% 1,3%+260 bbNormalizirana Neto profitna mara3,9% 2,3%+166 bb

Jednokratne stavke izuzete u procesu normalizacije u 2012. godini:

Iznad EBITDA razine;

i.ii.iii.

+1,1 milijuna kuna transakcijskih trokova vezanih uz akviziciju Droge Kolinske i refinanciranje,+3,1 milijuna kuna trokova restrukturiranja u SPP Sportska i aktivna prehrana,-20,7 milijuna kuna dobiti uslijed ukidanja obveze po opciji za prodaju nekretnine u Ljubljani.

Iznad EBIT razine;

i.ii.

-16,5 milijuna kuna koje se odnose na stavke s utjecajem iznad EBITDA razine,+20,7 milijuna kuna utjecaja od umanjenja knjigovodstvene vrijednosti nekretnine u Ljubljani.

Iznad EBT (Dobit prije poreza) razine;

i.ii.

+4,2 milijuna kuna koje se odnose na stavke s utjecajem iznad EBIT razine,+42,2 milijuna kuna utjecaja od trokova refinanciranja.

Struktura operativnih trokova

*NormaliziranoRast troka nabavne vrijednosti prodane robe rezultat je promjene prodajnog miksa u 2013. godini ukojem raste udio privatnih robnih marki i vlastitih brendova s outsourciranom proizvodnjom.

Troak proizvodnog materijala se u 2013. godini smanjio za 5,6% ponajvie na povoljno kretanje cijenapojedinih sirovina na globalnom tritu roba, prvenstveno cijena sirove kave. Ipak, pojedine sirovinebiljee rast cijena u 2013. godini poput mlijeka u prahu i tune.

13(u milijunima kuna)% prihoda % prihoda2013. 2012.* 2013./2012.od prodaje od prodajeNabavna vrijednost prodane robePromjene vrijednosti zalihaProizvodni materijalEnergijaUslugeTrokovi osobljaTrokovi marketinga i prodajeOstali operativni trokoviOstali dobici/gubici - netoAmortizacija1.223,5 24,2% 1.155,4 23,4%(4,6) (0,1%) (3,7) (0,1%)1.652,2 32,7% 1.750,1 35,5%63,7 1,3% 64,8 1,3%324,9 6,4% 314,9 6,4%672,1 13,3% 650,4 13,2%351,8 7,0% 320,8 6,5%210,4 4,2% 182,5 3,7%7,5 0,1% (9,1) (0,2%)166,2 3,3% 159,4 3,2%5,9%n/p(5,6%)(1,8%)3,2%3,3%9,7%15,3%n/p4,2%Ukupni operativni trokovi4.667,6 92,4% 4.585,6 93,0%1,8%

Trokovi usluga porasli su za 3,2% uslijed (i) viih trokova transporta i logistike ponajvie zbog rastaprodaje u segmentu djeje hrane na tritu Rusije i ZND (dok je proizvodnja locirana u Sloveniji) ipromjene distribucijskog modela Multivite na tritu Rusije te (ii) viih trokova najma posljedino naotvaranje novih lokacija ljekarnikih jedinica.

Trokovi osoblja su u 2013. godini porasli za 3,3% ponajvie uslijed rasta bonusa zaposlenicima. Na31.12.2013. Atlantic Grupa je imala 4.228 zaposlenih, od kojih je 86,4% zaposleno na tritimaHrvatske, Srbije i Slovenije, dok je na 31.12.2012. godine broj zaposlenih iznosio 4.247.

Trokovi marketinga i prodaje su u 2013. godini porasli 9,7% uslijed agresivnijih marketinkih aktivnostiponajvie u segmentu kave u skladu s generalno intenzivnijim ulaganjima konkurencije, a sve zbogprostora koji se otvorio na tritu uslijed pada cijene sirove kave na globalnom tritu .

Ostali operativni trokovi rastu zbog rezerviranja za rizike i potencijalne trokove vezane uz pogoranogospodarsko stanje u regiji i odreene sudske sporove.

Operativni rezultat Stratekih poslovnih podruja i Stratekih distribucijskih podruja

*Normalizirano

Normalizirana profitabilnost po segmentima je prepravljena u 2012. godini kako bi bila usporediva srezultatima 2013. godine.

SPP Pia: Pad profitabilnosti u 2013. godini prvenstveno reflektira nie prihode od prodaje veinekategorija te via marketinka ulaganja.

14(u milijunima kuna)2013. 2012.*2013./2012.SPP PiaSPP KavaSPP Slatko i slanoSPP Delikatesni namaziSPP Sportska i aktivna prehranaSPP Zdravlje i njega122,2 137,0238,7 156,7111,8 115,3123,3 122,822,6 14,447,9 57,3(10,8%)52,3%(3,0%)0,4%57,5%(16,3%)SDP HrvatskaSDP Slovenija, Srbija, MakedonijaOstali segmenti15,2 12,682,6 84,5(173,6) (142,0)20,8%(2,3%)22,3%Grupni EBITDA590,8 558,65,8%

SPP Kava: Snaan rast profitabilnosti ponajvie odraava povoljna kretanja cijene sirove kave nasvjetskim globalnim tritima roba iji efekt je dodatno pojaan utjecajem kretanja EURUSD teaja.

SPP Slatko i slano: Blai pad profitabilnosti reflektira pripremu za lansiranje novog proizvoda Flipster ukategoriji peleta i rast trokova osoblja uslijed usklaivanja s rastom inflacije.

SPP Delikatesni namazi: Profitabilnost blago raste unato padu prihoda od prodaje to pak reflektirapoboljanje bruto profitne mare bazirano na boljem proizvodnom miksu te marketinke utede.

SPP Sportska i aktivna prehrana: Snaan rast profitabilnosti dolazi posljedino na rast prihoda odprodaje uz stabilne operativne trokove.

SPP Zdravlje i njega: Pad profitabilnosti odraava niu profitabilnost ljekarnikog lanca Farmaciaponajvie uslijed rasta trokova najma i osoblja na temelju novootvorenih ljekarnikih jedinica te niuprofitabilnost segmenta osobne njege i kozmetike uslijed poskupljenja sirovina i ulaganja u marketing.

SDP Hrvatska: Unato padu prihoda od prodaje poboljanje profitabilnosti reflektira bolju brutoprofitabilnost nastavno na bolji proizvodni miks te nie trokove usluga i osoblja.

SDP Slovenija, Srbija, Makedonija: Nia profitabilnost segmenta reflektira pad profitabilnosti natritima Srbije i Makedonije ponajvie uslijed loije bruto profitabilnosti uzrokovane koncentracijomkupaca. Pad ova dva trita ipak je djelomino anuliran rastom profitabilnosti trita Slovenije potaknutrastom prihoda od prodaje i poboljane bruto profitabilnosti.

15

FINANCIJSKI POKAZATELJI u 2013. godini

*Normalizirano u 2012. godini

Meu kljunim odrednicama financijske pozicije Atlantic Grupe u 2013. godini potrebno je istaknutisljedee:

Neto dug od 2.059,3 milijuna kuna smanjen je za 293,8 milijuna kuna u odnosu na kraj 2012. godinei reflektira financijski dug od 2.356,2 milijuna kuna, neto derivativne obveze od 28,7 milijuna kuna teiznos novca i novanih ekvivalenata te depozita od ukupno 325,6 milijuna kuna. Posljedino,pokazatelji zaduenosti su: (i) odnos neto duga i kapitala uveanog za neto dug od 55,2%, (ii) odnosneto duga i EBITDA od 3,5 puta te (iii) pokrie troka kamata s EBITDA od 3,7 puta. Navedenipokazatelji reflektiraju fokus kompanije na kontinuirano smanjenje zaduenosti.

Struktura pasive bilance Atlantic Grupe na dan 31. prosinca 2013. godine je sljedea:

Ukupni kapital i rezerve 32,9%

Dugorone financijske obveze 36,5%

Kratkorone financijske obveze 7,6%

Obveznica 2,3%

Dobavljai i ostale obveze 14,5%

Ostale obveze 6,2%

16(u milijunima kuna)2013. 2012.Neto dugUkupna imovinaUkupno kapital i rezerveOdnos kratkotrajne imovine i kratkoronih obvezaOdnos neto duga i kapitala uveanog za neto dugNeto dug/EBITDA*Pokrie troka kamata*Kapitalna ulaganjaNovani tok iz poslovnih aktivnosti2.059,3 2.353,15.082,8 5.149,51.674,5 1.461,41,8 1,855,2% 61,7%3,5 4,23,7 2,6100,0 78,8420,2 296,0

Kapitalna ulaganja kompanije u 2013. godini iznose 100,0 milijuna kuna, pri emu se najznaajnijeinvesticije odnose na:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

SPP Kava: automatizacija linije za kavu te nabava espresso i Coffee 2 Go aparata,

SPP Slatko i slano: ulaganje u stroj za pakiranje flipsa, ulaganje u opremu za proizvodnjupeleta i nabava linije za proizvodnju filova,SPP Pia: ulaganje u liniju za omatanje zbirnih pakiranja Donat Mg-a, ulaganje u opremu zaproizvodnju nove boce Donat Mg-a, nabava automatske linije za pakiranje Cedevita granula,SPP Zdravlje i njega: ureenje ljekarni i specijaliziranih prodavaonica te

Ostalo: ulaganja vezana za HRIS (human resources information system) sustav te projektizgradnje, implementacije i preseljenja regionalnog data centra u Zagrebu.

17

OSTVARENJE NA HRVATSKOM TRITU KAPITALA u 2013. godini

U 2013. godini trgovanje na Zagrebakoj burzi nije ponudilo oporavak u odnosu na godinu prije. Prometdionicama je pao 6,8%, dok je promet svih vrijednosnica nii za 1,2%. Volumen trgovanja dionicama jepao 6,6%, dok je ukupan volumen svih vrijednosnica zabiljeio pad od 39,7%. U navedenim uvjetimadioniki indeks CROBEX porastao je za 3,1%, dok je dioniki indeks CROBEX10 rastao za 2,4% uodnosu na 2012. godinu. Dionica Atlantic Grupe uvjerljivo je nadmaila rast oba navedena indeksa teje 2013. godinu zavrila s cijenom od 718,00 kuna to je rast od 34,0% unutar godine dana.

Ostvarenje na dionikom tritu

60%

40%

34,0%

47,7%

ATGR-R-ACrobexCrobex10

20%

3,1% 2,4%

7,2%

0,0%

18,2%

5,3%

9,5%

16,4%

0%

-20%

-40%

-60%

-0,5%

-15,4%-17,6%

-37,9%

-47,4%

-67,1%-80%

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

Prosjena cijena dionice Atlantic Grupe u 2013. godini iznosila je 653,4 kune, dok je prosjean dnevnipromet iznosio 237,8 tisua kuna to je porast od 18,3% u odnosu na prethodnu godinu. U 2013. godinidionica Atlantic Grupe je bila 13. najtrgovanija dionica na Zagrebakoj burzi to je pomak za 3. mjestau odnosu na 2012. godinu. S prosjenom trinom kapitalizacijom od 2.178,7 milijuna kuna AtlanticGrupa zauzima peto mjesto meu sastavnicama dionikog indeksa CROBEX10.

*Zakljuna cijena mnoeno s ukupnim brojem dionica ** Normalizirano u 2012. godini

18Valuacija2013. 2012.Zakljuna cijena u godini718,0 536,0Trina kapitalizacija* (u milijunima kuna)2.394,0 1.787,2Prosjeni dnevni promet (u tisuama kunama)237,8 201,0EV (u milijunima kuna)4.504,7 4.187,5EV/EBITDA**7,6 7,5EV/EBIT**10,6 10,5EV/prodaja**0,9 0,8EPS** (u kunama)58,5 30,5P/E**12,3 17,6

Kretanje prosjene cijene dionice Atlantic Grupe u 2013. godini

HRK

800

750

700

650

600

550

500

Prosjena cijena

Volumen

Jedinice

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Atlantic Grupa ima stabilnu vlasniku strukturu s 50,2% kompanije u vlasnitvu Emila Tedeschija, 8,5%kompanije u vlasnitvu Europske banke za obnovu i razvoj te Njemake razvojne banke DEG, 5,8%kompanije u vlasnitvu Lade Tedeschi Fiorio, dok mirovinski fondovi dre 18,2% Atlantic Grupe.

Vlasnika struktura na 31.12.2013. godine

Njemaka razvojna Tedeschi FiorioLada8,5%1,2%EBRDOstali7,7%

Mirovinski fondovi18,2%

Tedeschi Emil50,2%

AZ OMF23,5%

Raiffeisen OMF53,4%

PBZ CO OMF7,5%

RaiffeisenDMF7,9%

Erste PlaviOMF6,3%

Ostali mirovinskifondovi1,4%

19banka - DEG5,8% Menadment8,5%

OEKIVANJA za 2014. godinu

Osvrt menadmenta na makroekonomska oekivanja

Menadment Atlantic Grupe smatra kako u 2014. godini nije realno oekivati znaajne promjeneekonomskih aktivnosti u Hrvatskoj. Kretanja na tritu rada, kojeg je u cijeloj 2013. godini karakteriziralavisoka stopa nezaposlenosti, ne ukazuju da e doi do promjene negativnog trenda, dok nastavakrazduivanja kuanstava i generalna makroekonomska nesigurnost negativno utjeu na osobnupotronju. Smjernice Europske komisije e moda biti poticaj za provedbu strukturnih reformi kako bise ouvao kreditni rejting te kako bi se izalo iz Procedure prekomjernog deficita. Do tada, manjakstrukturnih reformi e i dalje predstavljati najvei otpor oporavku ekonomije.U 2014. godini menadment Atlantic Grupe ne oekuje znaajna poboljanja niti u jednoj od zemaljaregije. Za trite Slovenije 2014. godina e biti u znaku restrukturiranja bankarskog sektora i smanjenjapotronje uslijed razduivanja privatnog sektora i poveanja nezaposlenosti. Trite Srbije e bitisuoeno sa slabom osobnom potronjom, dok je za vidjeti hoe li se realizirati najavljene velikeinfrastrukturne investicije koje bi trebale dati zamah gospodarstvu. Trite Bosne i Hercegovine uzvisoku stopu nezaposlenosti karakterizira i politika nesigurnost to se sve negativno odraava naosobnu potronju.Uz pretpostavku kako e planirano uvoenje fiskalnih i monetarnih mjera pruiti temelj za daljnji razvoj,menadment oekuje rast gospodarstva na razini EU tijekom 2014. godine. Daljnji poticaj oporavkugospodarstva bi mogao doi od povoljnijih uvjeta na tritu rada, boljih uvjeta financiranja te pad apotrebe za razduivanjem. Gledajui nezaposlenost i osobnu potronju, ne moe se oekivati da ebrzo doi do znaajnih pomaka s obzirom da je potrebno odreeno vrijeme da oporavak gospodarstvauzme maha.Za trite Rusije u 2014. moemo oekivati postupno jaanje rasta gospodarstva ponajvie zbog novihinvesticija u infrastrukturu. Za oekivati je da e osobna potronja u sljedeoj godini nastaviti s odriv imrastom zbog niske nezaposlenosti te rasta realnih plaa, pogotovo u javnom sektoru.

Strateke smjernice menadmenta Atlantic Grupe za 2014. godinu

Kako bi se ostvario planirani rast poslovanja tijekom 2014. godine, menadment e biti usmjeren naprovedbu stratekih smjernica poslovanja koje ukljuuju: Usmjerenost na organski rast poslovanja kroz aktivni brend menadment s naglaskom na jaanjepozicije regionalnih brendova (Cockta, Cedevita, Smoki, Grand Kafa, Barcaffe, Bananica, tark) tebrendova s internacionalnim potencijalom (Multipower, Argeta, Donat Mg, Bebi, Cedevita GO!); Jaanje regionalnog karaktera distribucijskog poslovanja kroz irenje portfelja principalskihbrendova; Aktivno razvijanje regionalnog HoReCa segmenta s portfeljem koji pokriva '24-satne potrebepotroaa' te drugih prodajnih kanala (Online, Etno kanal); Racionalizaciju poslovanja, trokovni menadment i optimizaciju poslovnih procesa na svimrazinama poslovanja s ciljem poboljanja operativne efikasnosti; Aktivno praenje trendova i hediranje cijene sirove kave i ostalih sirovina; Redovno ispunjavanje postojeih financijskih obveza uz aktivno upravljanje dugom i financijskimtrokovima; te Razborito upravljanje likvidnou poslovanja i nastavak smanjenja zaduenosti.

20

Oekivanja menadmenta za 2014. godinu su sljedea:

Navedena oekivanja prihoda od prodaje reflektiraju 3 postotni rast prodaje na organskoj razini teprihode od prodaje od distribucije asortimana Unilever u visini od 240 milijuna kuna.

U 2014. godini oekujemo kapitalne investicije u iznosu od 216 milijuna kuna od kojih se 46% odnosina investiciju u novu tvornicu energetskih ploica u Novoj Gradici.

Oekivana efektivna porezna stopa u 2014. godini bi se trebala kretati na razinama iz 2013. godine.

21(u milijunima kuna)2014. plan 2013.2014./2013.ProdajaEBITDAEBITTroak kamata5.440 5.051620 591460 425140 1597,7%4,9%8,3%(12,1%)

ATLANTIC GRUPA d.d.

SAETI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJETAJI ZA RAZDOBLJEZAVRENO 31. PROSINCA 2013. (REVIDIRANO)

ATLANTIC GRUPA d.d.

KONSOLIDIRANI RAUN DOBITI I GUBITKA

(svi iznosi izraeni su u tisuama kuna)

PrihodiNabavna vrijednost prodane trgovake robePromjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda iproizvodnje u tijekuTrokovi materijala i energijeTrokovi radnikaTrokovi marketinga i unapreenja prodajeAmortizacija i umanjenje vrijednostiOstali trokovi poslovanjaOstali (gubici)/dobici neto

Dobit iz poslovanja

Financijski prihodiFinancijski rashodi

Rashodi od financiranja neto

Dobit prije poreza

Porez na dobit

Dobit za godinu

Pripada:Dioniarima DrutvaManjinski interesi

Zarada po dionici od dobiti raspoloivedioniarima Drutva u toku godine(u kunama)- osnovna- razrijeena

2

2013.

5.092.222(1.223.485)4.636(1.715.825)(672.118)(351.820)(166.158)(535.295)(7.538)

424.619

46.141(217.607)

(171.466)

253.153

(54.159)

198.994

194.8724.122198.994

58,4658,46

2012.

5.005.484(1.155.448)3.667(1.814.941)(653.464)(320.754)(180.065)(498.526)9.105

395.058

49.085(370.566)

(321.481)

73.577

(7.465)

66.112

55.23010.88266.112

16,5716,57

ATLANTIC GRUPA d.d.

KONSOLIDIRANI IZVJETAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

(svi iznosi izraeni su u tisuama kuna)

Dobit za godinu

Ostala sveobuhvatna dobit:Stavke koje se nee reklasificirati u raun dobiti igubitkaAktuarski dobici za otpremnine kod redovnog umirovljenja

Stavke koje se mogu naknadnoreklasificirati u raun dobiti i gubitkaTeajne razlikeZatita novanog toka

Ukupno sveobuhvatna dobit/(gubitak), neto od poreza

Ukupno sveobuhvatna dobit/(gubitak)za godinu

Pripada:Dioniarima DrutvaManjinski interesiUkupno sveobuhvatna dobit/(gubitak) za godinu

3

2013.

198.994

2.4952.495

9.70732.33242.039

44.534

243.528

239.3724.156243.528

2012.

66.112

--

(56.069)(10.226)(66.295)

(66.295)

(183)

(5.620)5.437(183)

ATLANTIC GRUPA d.d.

KONSOLIDIRANA BILANCA

(svi iznosi izraeni su u tisuama kuna)

IMOVINADugotrajna imovinaNekretnine, postrojenja i opremaUlaganja u nekretnineNematerijalna imovinaOdgoena porezna imovinaFinancijska imovina raspoloiva za prodajuPotraivanja od kupaca i ostala potraivanja

Kratkotrajna imovinaZalihePotraivanja od kupaca i ostala potraivanjaPotraivanja za porez na dobitDepozitiNovac i novani ekvivalenti

Dugotrajna imovina namijenjena prodajiUkupno kratkotrajna imovinaUKUPNO IMOVINA

GLAVNICA I OBVEZEKapital i rezerve od dioniara DrutvaDioniki kapitalKapitalna dobitVlastite dionicePriuveZadrana dobit

Manjinski interesiUkupno kapital i rezerveDugorone obvezeObveze po primljenim kreditimaOdgoena porezna obvezaDerivativni financijski instrumentiOstale dugorone obvezeRezerviranja

Kratkorone obvezeObveze prema dobavljaima i ostale obvezeObveze po primljenim kreditimaDerivativni financijski instrumentiTekua obveza poreza na dobitRezerviranja

Ukupno obveze

UKUPNO GLAVNICA I OBVEZE

4

31. prosinca2013.

1.060.8471.6721.851.02347.9121.0729.0542.971.580

537.2321.126.41022.820251325.3342.012.047

99.1332.111.1805.082.760

133.372882.597(16)(15.363)622.6131.623.20351.2921.674.495

1.968.950181.3789.73314359.7232.219.927

736.172387.28818.95016.21329.7151.188.3383.408.265

5.082.760

31. prosinca2012.

1.093.1081.7071.870.96572.1821.3009.5843.048.846

543.3171.148.77023.70320.142250.8651.986.797

113.8682.100.6655.149.511

133.372882.748-(57.091)455.2011.414.23047.1361.461.366

2.198.901186.95550.22419156.4772.492.748

793.596354.10120.9113.57523.2141.195.3973.688.145

5.149.511

ATLANTIC GRUPA d.d.

KONSOLIDIRANI IZVJETAJ O PROMJENI GLAVNICE

Od dioniara Drutva

Dionikikapital

Priuve

Zadranadobit

Ukupno

Manjinskiinteresi

Ukupno

(u tisuama kuna)

Stanje 1. sijenja 2012.

1.015.904

3.203

425.297

1.444.404

67.920

1.512.324

Sveobuhvatna dobit:

Neto dobit za razdobljeOstali sveobuhvatnigubitakUkupno sveobuhvatni(gubitak)/dobit

--

-

-(60.850)

(60.850)

55.230-

55.230

55.230(60.850)

(5.620)

10.882(5.445)

5.437

66.112(66.295)

(183)

Transakcije svlasnicima

Stjecanje manjinskihinteresaIsplata s temelja dionicaOtkup vlastitih dionicaTransferDividenda za 2011.godinuStanje 31. prosinca2012.

-5.609(5.393)--

1.016.120

---556-

(57.091)

(23.919)247-(556)(1.098)

455.201

(23.919)5.856(5.393)-(1.098)

1.414.230

(25.342)---(879)

47.136

(49.261)5.856(5.393)-(1.977)

1.461.366

Sveobuhvatna dobit:

Neto dobit za razdobljeOstala sveobuhvatnadobitUkupno sveobuhvatnadobit

--

-

-42.005

42.005

194.8722.495

197.367

194.87244.500

239.372

4.12234

4.156

198.99444.534

243.528

Transakcije svlasnicima

Isplata s temelja dionicaOtkup vlastitih dionicaTransferDividenda za 2012.godinuStanje 31. prosinca2013.

8.896(9.063)--

1.015.953

--(277)-

(15.363)

(224)-277(30.008)

622.613

8.672(9.063)-(30.008)

1.623.203

----

51.292

8.672(9.063)-(30.008)

1.674.495

5

ATLANTIC GRUPA d.d.

KONSOLIDIRANI IZVJETAJ O NOVANOM TOKU

(svi iznosi izraeni su u tisuama kuna)

Novani tok iz poslovnih aktivnostiNovac generiran poslovanjemPlaene kamatePlaeni porez na dobit

Novani tok koriten za ulagake aktivnostiNabava nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalneimovinePrimici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme idugotrajne imovine namijenjene prodajiStjecanje financijske imovine raspoloive za prodajuPrimici od prodaje financijske imovine raspoloive zaprodajuDani predujam za stjecanje podrunicaDani krediti i depozitiOtplate danih kredita i depozitaPrimljene kamate

Novani tok koriten za financijske aktivnostiOtkup vlastitih dionicaObveze po primljenim kreditimaOtplata obveza po primljenim kreditimaStjecanje udjela u podrunici od manjinskog interesaIsplata dividende dioniarima DrutvaIsplata dividende manjinskim dioniarimaPorez po odbitku na dividende isplaene unutar Grupe

Neto poveanje novca i novanih ekvivalenata

Dobici/(gubici) od teajnih razlika po novcu i novanimekvivalentimaNovac i novani ekvivalenti na poetku godineNovac i novani ekvivalenti na kraju godine

6

2013.

598.423(146.761)(31.417)420.245

(99.994)

21.360(58.005)58.048(6.775)(4.328)23.1618.189(58.344)

(9.063)85.111(334.591)-(30.008)--(288.551)

73.350

1.119

250.865

325.334

2012.

554.686(219.779)(38.950)295.957

(78.811)

20.071(21.000)21.043-(91.293)112.2919.741(27.958)

(5.393)1.919.805(2.127.499)(40.536)-(879)(1.098)(255.600)

12.399

(9.130)

247.596

250.865

Kontakt:

Atlantic Grupa d.d.Miramarska 2310 000 ZagrebHrvatska

Tel: +385 1 2413 908E-mail: [email protected]

ATLANTIC GRUPA d.d, dioniko drutvo za unutarnju i vanjsku trgovinu,Miramarska 23, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel: +385 (1) 24 13 900, fax: +385 (1) 24 13 901, www.atlanticgrupa.com.Tvrtka je upisana: Trgovaki sud u Zagrebu, MBS: 080245039, MB: 1671910, OIB: 71149912416.Broj rauna: 2484008-1101427897 Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59.Broj dionica i njihov nominalni iznos: 3.334.300 dionica, svaka nominalnog iznosa 40,00kn; Temeljni kapital 133.372.000,00 kuna, uplaen u cijelosti.Uprava: Emil Tedeschi, M. Veber, N. Vrankovi, Z. Stankovi; Predsjednik Nadzornog odbora: Z. Adrovi.