KONSEP Seni Jepun

 • View
  246

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of KONSEP Seni Jepun

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  1/25

  SEJARAH DAN APREASIASI SENI( PSV3103)

  KONSEP SENI

  MENURUTPERSPEKTIF

  JEPUN

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  2/25

  KONSEP SENI JEPUN

  Hubungan

  antara MANUSIA

  dan AAMSEMUA JADI

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  3/25

  FALSAFAH

  F!"u# $ada $%ranan dan#u&bangan S'nt!#&% dan aga&a#%rta budaa ang *an #%$%rt

  +!n,u-an#&% dan .udd'#&%da*a& $%&b%ntu"an Ta&adun

  J%$un trad#!na*/

  M%nurut ,a*#a,a' +!n,!-u#*u"#an*u"#an ada*a' &%ng%na

  d%2ad%2a dan &a"'*u"&a"'*u"

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  4/25

  Ar-aar-a .udd'a ang b%#ard$%rbuat dar$ada batu dand*%ta""an d t!"!ngt!"!ng/

  M%nurut "!n#%$ .udd'#&% -atan-atan b%ra#a* dar J%$un b%rda#ar"an$%r'ubungan d antara &anu#ad%ngan a*a& #%&u*a ad/

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  5/25

  SENI CATANJEPUN

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  6/25

  Pengenalan Seni Jepun

  S%n J%$un t%*a' b%r&u*a $ada 4a&an10 &*%nu& #%b%*u& &a#' *ag/

  M%nurut #%ara' J%$un t%*a'&%nga*a& $%n-%r!b!'an d%a barudan a#ng #%$%rt +'na dan da*a&

  t%&$!' ang *a&a&%r%"a "urangb%r'ubungan d%ngan duna *uar/

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  7/25

  Tda" *a&a "%&udan !rang J%$unb%r"%&a&$uan &au da*a& &%n%ra$&%nru dan b%ra#&*a# "%#%&ua %*%&%n

  budaa a#ng ang &%&b%ntu" budaa&%r%"a/

  D%ngan &%nng"atna budaa $!$u*arda*a& 4a&an Ed! gaa -%ta"an b*!" "au

  ang d$angg* u"!% &%nad b%ntu"uta&a dan t%"n"na 'a*u# untu"&%ng'a#*"an #%&ua -%ta"an 2arna2arndar$ada b%rta 'aran "%$ada bu"u #%"!*a'/

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  8/25

  +r-r -atan J%$un

  D J%$un *u"#an *%b' "%$ada #%n da*a&&%*a'r"an ra#a 5 $%ra#aan (%"$r%#) ada&a*"an !*%' $ara $r!,%#!na* dan $ara

  a&atur ang #%a"ana"an #%ru$a/S%'ngga 4a&an &!d%n !rang J%$un*%b' &%nu*# d%ngan &%ngguna"anb%ru# dar$ada $%n/ K%ba#aana t%"n"

  &%nu*# d%ngan b%ru# t%*a' &%&buat"an&%r%"a *%b' #%n#t, "%$ada n*a %#t%t"ada*a& *u"#an/

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  9/25

  +!nt!' "ara J%$un

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  10/25

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  11/25

  +!nt!' -atan *and#"a$J%$un

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  12/25

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  13/25

  SENI

  BINA

  JEPUN

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  14/25

  Prn#$ S%n bna J%$un ada*a' *%b' "urang #a&a

  d%ngan #%n bna +'na/

  Ia &%&$una n*a "%-ant"an dan ta'a$

  "%#%nan ang a&at tngg/

  S%n bna J%$un #%b%narna d$%ngaru' !*%' #%n

  bna $urba +'na/

  P%nggunaan 2arna &%ra' bana" dguna"an

  da*a& #%n bna J%$un/

  S%n bna J%$un b%r"!n#%$"an "%un"an angt%r#%ndr atu #tru"tur ata$ ang &%na" "%

  ata#b%rbatu dan &%&$una 6 ata$ ang d bna

  untu" &%&uda'"an uru#an &%&ba" #%"rana

  b%r*a"u "%r!#a"an/

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  15/25

  Ia uga &%ngguna"an ba'anba'an ang t%rba"#%-ara "%#%*uru'an #%$%rt $%nggunaan "auuntu" dad"an bangunan/

  S%n bna J%$un ada*a' #%n bna Pra"%&!d%nan/

  K%bana""an ar"t%" J%$un &%ng"ut *a"aran"u* &%ng"ut un#urun#ur "%#%nan ang a#*/

  S%*an tu a &%ngguna"an *anta #%ra&" dan"au/

  .angunan J%$un ada*a' #%n ang t%rba" da*a&

  t%"n!*!g dan "!n#%$ ang ,!r&a*/

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  16/25

  Da*a& #%n bna &!d%n b%# baru danbnaan "!n"rt d bna d%ngan "uat

  b%rbandng #%n trad#!na* J%$un/

  D #a&$ng tu bangunan #%n bnaJ%$un &!d%n uga ada*a' bangunan$%n-a"ar *angt/

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  17/25

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  18/25

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  19/25

  SENI ARCAJEPUN

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  20/25

  Patung J%$un b%r&u*a dar tana' *at/ Ar-a J%$un &%n%r&a $%ngaru'

  budaa Ja*an Sut%ra da*a& abad "%

  8 dan &%n%r&a $%ngaru' ang "uatdar$ada ar-a +na #%*%$a# tu/

  P%ngaru' duna .arat t%*a'

  dt%r&a #%a" %ra M%/ Patung$atungn t%*a' dbuat d "%da"%da

  t%&$atan ang dguna"an untu"

  $atung dan *u"#an/

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  21/25

  T'% Ra$% !, Nan"ng 9 #-u*$tur%r%*%, n M!rnng S:uar%

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  22/25

  K%bana"an ar-a J%$un ang b%ra#a* dar $atungdguna"an da*a& aga&a .udd'a atau u$a-ara ant"d%2a S'nt!/

  K'u#u#na u"ran d "a*angan #%&ua #%n datang ang

  $a*ng "u"u' b%r$u#at d #%"tar aga&a .udd'a/ .a'an ang dguna"an #%-ara trad#!na* *!ga&

  t%ruta&a gang#a dan *%b' ba#a "au ba#a angt%r#%$u' atau t%rang d-at/

  M%n%*ang a"'r 4a&an T!"uga2a u"ran trad#!na* tu "%-ua* untu" "%ra"%ra ang b%r#a4 "%-* t%*a'#%ba'agan b%#arna '*ang "%rana "%'*angan naungan

  !*%' "u*"u* .udd'a dan g!*!ngan bang#a2an/

 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  23/25

  Ta&!nt%nnT!da

  ;!!d Ed!$%r!d

  http://en.wikipedia.org/wiki/Todaijihttp://en.wikipedia.org/wiki/Todaiji
 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  24/25

  S'a"a&unTrad n H!rubT!r.u##'

  D!gu (J!&!n $%r!d)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Tori_Busshihttp://en.wikipedia.org/wiki/Tori_Busshihttp://en.wikipedia.org/wiki/Tori_Busshihttp://en.wikipedia.org/wiki/Tori_Busshihttp://en.wikipedia.org/wiki/Tori_Busshi
 • 7/26/2019 KONSEP Seni Jepun

  25/25

  S%"an T%r&a Ka#'

  TAMAT