KONKURSNA JN 9/15 dokumentacija - Apoteka nabavke/Velika JN/JN 9-15 objekat... · Page 3 of 37 JN 9/15

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KONKURSNA JN 9/15 dokumentacija - Apoteka nabavke/Velika JN/JN 9-15 objekat... · Page 3 of 37 JN...

Page 1 of 37 __________________________________________________________________________________ JN 9/15/ Konkursna dokumentacija

KONKURSNA dokumentacija JN 9/15

JAVNA NABAVKA DOBRA - MONTANI OBJEKAT ZA POTREBE OBAVLJANJA

DELATNOSTI APOTEKE PROKUPLJE

u otvorenom postupku javnih nabavki

2015

Page 2 of 37 __________________________________________________________________________________ JN 9/15/ Konkursna dokumentacija

"Apoteka Prokuplje" Prokuplje

JAVNA NABAVKA BROJ: 9/15

K O N K U R S N A D O K U M E N TA C I J A

ZA JAVNU NABAVKU DOBRA

Montani objekat za potrebe obavljanja delatnosti Apoteke Prokuplje

Rok za podnoenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih

nabavki i sajtu Apoteke Prokuplje, bez obzira na nain dostavljanja.

Blagovremenom e se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naruioca najkasnije

21.08.2015. godine, do 11:00 asova, bez obzira na nain dostavljanja.

Otvaranje ponuda obavie Komisija 21.08.2015. godine u 12:00 asova u prostorijama

Naruioca - "Apoteka Prokuplje, Ratka Pavlovia br. 1, 18400 Prokuplje.

Ponude dostaviti na adresu:

"Apoteka Prokuplje, Ratka Pavlovia br. 1, 18400 Prokuplje.

Prokuplje, jul 2015. godine

Page 3 of 37 __________________________________________________________________________________ JN 9/15/ Konkursna dokumentacija

S A D R A J

DEO PREDMET

POZIV ZA PODNOENJE PONUDE

I Uputstvo ponuaima za sastavljanje ponude i obavezni uslovi za uee

II Obrasci, tabele, izjave i ostala dokumentacija za podnoenje prijava za

utvrivanje kvalifikacije ponuaa:

Obrazac 1 - Podaci o Ponuau;

Obrazac 2 - Obrazac za utvrivanje kvalifikacije Ponuaa;

Obrazac 3 Izjava Ponuaa da ne nastupa sa podizvoaem;

Obrazac 4 - Izjava Ponuaa da nastupa sa Podizvoaima sa

spiskom Podizvoaa;

Obrazac 5 podaci o Podizvoau;

Obrazac 6 - Izjava Ponuaa koji zajedniki podnose ponudu;

Obrazac 7 podaci o lanovima grupe Ponuaa;

Obrazac 8 Obrazac za utvrivanje kvalifikacije Podizvoaa i

lanova grupe Ponuaa;

Obrazac 9 - Izjava ponuaa da raspolae potrebnim finansijskim

kapacitetom;

Obrazac 10 - Izjava ponuaa da raspolae potrebnim poslovnim

kapacitetom;

Obrazac 11 - Izjava ponuaa da raspolae potrebnim tehnikim

kapacitetom;

Obrazac 12 - Izjava ponuaa da raspolae potrebnim kadrovskim

kapacitetom;

Obrazac ponude

III

IV

Model Ugovora

Tehnika Specifikacija data kao poseban prilog)

Page 4 of 37 __________________________________________________________________________________ JN 9/15/ Konkursna dokumentacija

POZIV ZA PODNOENJE PONUDE

1. Naruilac: "Apoteka Prokuplje" Prokuplje.

2. Vrsta postupka: otvoreni postupak.

3. Predmet javne nabavke: nabavka dobra montani objekat za potrebe obavljanja

delatnosti Apoteke Prokuplje.

4. Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim

pozivom.

5. Ponudu dostaviti u zapeaenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku dobra

montani objekat za potrebe obavljanja delatnosti Apoteke Prokuplje,

javna nabavka broj: 9/15 - NE OTVARATI", na adresu: "Apoteka Prokuplje,

Ratka Pavlovia br. 1, 18400 Prokuplje.

Koverta na poleini mora imati naznaen pun naziv ponuaa, sa adresom i

telefonom ponuaa, kao i ime kontakt osobe. Ponua je obavezan da ponudu

preda u formi koja onemoguava ubacivanje ili uklanjanje pojedinih dokumenata

nakon otvaranja ponude.

Ponuda se podnosi iskljuivo na preuzetim obrascima iz konkursne dokumentacije.

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na

Portalu javnih nabavki i sajtu Apoteke Prokuplje. Blagovremenom e se smatrati sve

ponude koje stignu na adresu Naruioca najkasnije 21.08.2015. godine, do 11:00

asova, bez obzira na nain dostavljanja.

Otvaranje ponuda obavie Komisija 21.08.2015. godine u 12:00 asova u

prostorijama Naruioca - "Apoteka Prokuplje", Ratka Pavlovia br. 1, 18400

Prokuplje. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Predstavnici ponuaa moraju imati potpisano i overeno peetom ovlaenje koje e

predati Komisiji za javnu nabavku pre otvaranja ponuda.

Ponuda prispela po isteku roka odreenog u javnom pozivu, smatrae se

neblagovremenom, a Naruilac e je po okonanju postupka otvaranja ponuda vratiti

neotvorenu Ponuau, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

6. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda.

Elementi kriterijuma su:

- Ponuena cena - 80 pondera,

- Rok isporuke - 20 pondera.

7. Odluka o izboru najpovoljnije ponude bie doneta u roku od 10 (deset) dana od dana

otvaranja ponuda. Navedenu odluku Naruilac e dostaviti svim ponuaima u roku

od 3 dana od dana njenog donoenja.

Page 5 of 37 __________________________________________________________________________________ JN 9/15/ Konkursna dokumentacija

DEO 1 UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE PONUDE I

OBAVEZNI USLOVI ZA UEE

UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE PONUDE I

OBAVEZNI USLOVI ZA UEE

Konkursna dokumentacija sadri sve potrebne informacije i uputstva za pravilno

sastavljanje ponude, kao i kriterijume za izbor najpovoljnije ponude.

Ponuai su duni da dostave ponudu u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

PREDMET KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Predmet javne nabavke: nabavka dobra - montani objekat za potrebe obavljanja delatnosti

Apoteke Prokuplje.

PONUA

Ponudu moe podneti ponua koji nasupa samostalno, ponua koji nastupa sa

podizvoaima i grupa ponuaa koja podnosi zajedniku ponudu.

Ponua moe da podnese samo jednu ponudu. Ponua koji je samostalno podneo ponudu

ne moe istovremeno da uestvuje u zajednikoj ponudi ili kao podizvoa.

Ponua je duan da navede da li e izvrenje nabavke delimino poveriti podizvoau.

Ponua je duan da za podizvoae dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz lana 75. stav

1. ta. 1. do 5. ZJN na nain odreen lanom 77. Zakona. Ponua je duan da za

podizvoae dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz lana 75. Zakona na nain

odreen konkursnom dokumentacijom.

U pogledu finansijskog i poslovnog kapaciteta ponua mora da ispunjava sve uslove

definisane u delu FINANSIJSKI I POSLOVNI KAPACITET

U pogledu tehnikog i kadrovskog kapaciteta ponua mora da ispunjava sve uslove

definisane u delu TEHNIKI I KADROVSKI KAPACITET

Ponudu moe podneti grupa ponuaa. Svaki ponua iz grupe ponuaa mora da ispuni

uslove iz lana 75. stav 1. ta. 1. do 5. ZJN, to dokazuje dostavljanjem dokaza iz lana 77.

Zakona, a ostale uslove iz lana 75. Zakona ispunjavaju zajedno.

Ukoliko se podnosi zajednika ponuda, potrebno je da grupa ponuaa ovlasti jednog lana

grupe da u ime i za raun ostalih lanova grupe istupa pred Naruiocem, u otvorenom

postupku, i prima pismena.

Ukoliko zajednika ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija, grupa ponuaa je u obavezi

da dostavi original pravni akt o zajednikom nastupanju, kojim se lanovi grupe ponuaa

obavezuju na zajedniko izvrenje ugovora u predmetnoj javnoj nabavci i kojim se mora

jasno odrediti ovlaeni lan grupe ponuaa, koji ispostavlja i potpisuje raune za plaanje

i kome se isplauju ispostavljeni rauni, naziv ovlaenog lana grupe koji e biti zaduen,

odnosno ovlaen da u ime i za raun ostalih lanova grupe istupa pred Naruiocem i

dostavi traena sredstva finansijskog obezbeenja. lanovi grupe podnosilaca zajednike

ponude, odgovaraju neogranieno solidarno prema Naruiocu.

Ukoliko grupa ponuaa ne dostavi navedeni akt u ostavljenom roku, zajednika ponuda e

se odbiti kao neispravna.

Page 6 of 37 __________________________________________________________________________________ JN 9/15/ Konkursna dokumentacija

TROKOVI PRIPREME PONUDE

Podnosilac ponude snosie sve trokove prouzrokovane pripremom i dostavljanjem svoje

ponude.

Naruilac nije obavezan da, pod bilo kojim okolnostima, snosi navedene trokove, bilo da je

ponuda prihvaena ili ne.

VALUTA

Valuta ponude je dinar.

PONUENA CENA

Ponua se obavezuje da predmetno dobro isporui po ceni iz ponude, koja je fiksna i koju

ponua u ponudi daje sa izriitim jemstvom na njenu tanost.

Promena cene u dinarima je mogua u skladu sa lanom 115. stav 1. ZJN samo iz

objektivnih razloga koji se ogledaju u promeni kursa eura/din u odnosu na srednji devizni

kurs NBS koji je vaio na dan otvaranja ponuda za 3%, a prema zvaninim podacima

Narodne banke Srbije.

JEZIK PONUDE

Jezik ponude je srpski jezik. Ukoliko ponua ne dostavi ponudu na srpskom jeziku, takva

ponuda e se odbiti, kao neispravna. Dokumenta dostavljena na stranom jeziku moraju biti

prevedena i overena od strane sudskog tumaa.

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Naruilac moe, u roku predvienom za podnoenje ponuda da izmeni ili dopuni konkursnu

dokumentaciju i izmenu ili dopunu objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet

stranici.

Ako Naruila