15
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI Varaždin, 18. 12. 2013. 1

[KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ANALIZA UPITNIKA - pozicija županije, gradova i općina u odnosu na EU strateške prioritete, Prezentacija 18. 12. 2013.

Citation preview

Page 1: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA U

VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Varaždin, 18. 12. 2013.

1

Page 2: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

Ivana Maletić, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu

Page 3: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

PODRUČJE POSTOTAK

JAVNA INFRASTRUKTURA Više od 90% Komunalna Oko 50% Društvena Oko 40% Gospodarska Oko 10%PROMETNA I ICT INFRASTRUKTURA

Manje od 3%ZAŠTITA OKOLIŠA Manje od 5%TRŽIŠTE RADA Manje od 2%ADMINISTRATIVNI KAPACITETI JAVNE UPRAVE

Manje od 2%

UKUPNO: 100

3

Page 4: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

PODRUČJE POSTOTAKJAVNA INFRASTRUKTURA 90%Komunalna Vodoopskrba i odvodnja Gospodarenje otpadom Ostalo (rasvjeta, groblja, nerazvrstane ceste i sl.)

Više od 40%Oko 5%

Više od 50%

Društvena Kultura Obrazovanje Zdravstvo/domovi za starije Turizam i sport Ostalo (javne zgrade, DVD, mjesni domovi i sl.)

Oko 10%Više od 30%

Oko 5%Više od 35%Više od 20%

Gospodarska Poduzetnički inkubatori Gospodarske zone Ostalo

Manje od 5% Oko 85%Oko 10%

Page 5: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

Razina društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske, pa tako i Varaždinske županije, zahtijeva značajna ulaganja u podizanje standarda i kvalitete infrastrukturne i komunalne opremljenosti, ali struktura ukupnosti projekata treba biti raznovrsna

Nužno je povećati udio drugih ulaganja:◦ poticanje poduzetništva i zapošljavanje najvažniji su

prioritet u budućem sedmogodišnjem razdoblju ◦ energetska učinkovitost i obnovljiva energija ◦ poticanje inovacija u najširem smislu riječi nešto je što

se posebno naglašava i ističe u svim sektorskim i fondovskim dokumentima

5

Page 6: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

U promišljanju integriranog lokalnog razvoja na principu „odozdo prema gore“ treba imati na umu CLLD /LEADER pristup (CLLD – Community lead local development), koji je jedna od važnih značajki politike ruralnog razvoja, putem LAG-ova i lokalnih integriranih razvojnih strategija

Ovom se inicijativom i pristupom financiraju male, lokalne investicije. Jedna od važnijih budućih odrednica je pomoć u pripremi projekata, jačanju kapaciteta, povezivanje i umrežavanje aktera lokalnog razvoja

6

Page 7: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

Lokalne razvojne strategije (LAG-ovi) Županijske razvojne strategije Nacionalne strategije (posebice one koje su

ex-ante conditionality!)

7

Page 8: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

1. Drvni klaster Sjeverozapadne Hrvatske 2. Udruga ICT klaster Varaždin3. Euvita Klaster 4. Klaster Poslovne zone5. Klaster Hrvatska cipela g.i.u.(gospodarsko

interesno udruženje) 6. Agro - turistički klaster "Lepoglava"

8

Page 9: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

Administrativni kapaciteti za pripremu i provedbu projekta

Financijski kapaciteti korisnika:◦ Predfinanciranje◦ Sufinanciranje◦ Održivost

9

Page 10: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

1. Povećati konkurentnost gospodarstva i zaposlenost te osigurati rast temeljen na korištenju vlastitog znanja (doprinosi glavnim ciljevima zaposlenosti, istraživanja i razvoja te obrazovanja)

2. Smanjiti siromaštvo i jačati socijalnu uključenost (doprinosi ciljevima smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti te obrazovanja)

3. Smanjiti regionalne nejednakosti i osigurati kvalitetne uvjete života (doprinosi ciljevima prilagodbe klimatskim promjenama i energetike, smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti te obrazovanja)

10

Page 11: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

1. konkurentnost - Razvoj konkurentnih i inovativnih poduzeća

2. zeleno življenje - Promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite priprodnih resursa

3. povezanost - Održiva i moderna prometna i mrežna infrastruktura

4. zapošljivost - Povećanje sudjelovanja na tržištu rada i poboljšanje dostupnosti i kvalitete obrazovanja

5. siromaštvo - Smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti

6. javne usluge - Učinkovita javna uprava i pravosuđe

11

Page 12: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

Europska komisija identificirala je niz preduvjeta koji su ključni za uspješnu implementaciju prioriteta

Hrvatska Vlada mora poduzeti aktivnosti na rješavanju preduvjeta kako bi se sredstva mogla uspješno povući:1. postojanje strategije za jačanje administrativne učinkovitosti,

uključujući reformu javne uprave2. razviti nacionalnu ili regionalnu strategiju istraživanja i

inovacija za pametnu specijalizaciju3. razviti sveobuhvatni nacionalni plan prometa4. dizajnirati nacionalnu digitalnu strategiju i operativni nacionalni

plan za širOkopojasnu mrežu5. postojanje nacionalnog i/ili regionalnog okvira za cjeloživotno

učenje u skladu s politikom na razini Unije

12

Page 13: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

6. u ribarstvu treba uspostaviti administrativne kapacitete za prikupljanje obveznih podataka za upravljanje ribarstvom, kao i provođenje sustava kontrola, inspekcija i ovrhe7. razviti višegodišnji strateški plan za akvakulturu8. postojanje mehanizma koji osigurava učinkovitu provedbu i primjenu EU Zakona o državnim potporama9. postojanje prikladnog statističkog sustava i indikatora rezultata10. osigurati da su uspostavljeni prikladni kapaciteti za

provođenje nabave, u upotrebi potrebni obrasci i procedure

13

Page 14: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

11. dizajnirati politike tržišta rada sukladno EU regulativi i uputama12. modernizirati institucije na tržištu rada koje su ojačane sukladno uputama za zapošljavanje Unije13. osigurati učinkovitu provedbu EU regulative u sektorima upravljanja otpadom i vodama, kao i horizontalnih odredbi koje se tiču procjene utjecaja na Okoliš i strateške procjene utjecaja na Okoliš14. transpozicija Direktive o obnovljivoj energiji u nacionalne zakone

14

Page 15: [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

15