of 15 /15
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI Varaždin, 18. 12. 2013. 1

[KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ANALIZA UPITNIKA - pozicija županije, gradova i općina u odnosu na EU strateške prioritete, Prezentacija 18. 12. 2013.

Text of [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Varaždin

 • MOGUNOSTI KORITENJA EU FONDOVA U VARADINSKOJ UPANIJI

  Varadin, 18. 12. 2013.*

 • Ivana Maleti, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu

 • *

  PODRUJEPOSTOTAKJAVNA INFRASTRUKTURA Vie od 90% KomunalnaOko 50% DrutvenaOko 40% GospodarskaOko 10%PROMETNA I ICT INFRASTRUKTURAManje od 3%ZATITA OKOLIAManje od 5%TRITE RADAManje od 2%ADMINISTRATIVNI KAPACITETI JAVNE UPRAVEManje od 2%UKUPNO:100

 • PODRUJEPOSTOTAKJAVNA INFRASTRUKTURA90%Komunalna Vodoopskrba i odvodnja Gospodarenje otpadom Ostalo (rasvjeta, groblja, nerazvrstane ceste i sl.)Vie od 40%Oko 5%Vie od 50%

  Drutvena Kultura Obrazovanje Zdravstvo/domovi za starije Turizam i sport Ostalo (javne zgrade, DVD, mjesni domovi i sl.) Oko 10%Vie od 30%Oko 5%Vie od 35%Vie od 20%

  Gospodarska Poduzetniki inkubatori Gospodarske zone Ostalo

  Manje od 5% Oko 85%Oko 10%

 • Razina drutvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske, pa tako i Varadinske upanije, zahtijeva znaajna ulaganja u podizanje standarda i kvalitete infrastrukturne i komunalne opremljenosti, ali struktura ukupnosti projekata treba biti raznovrsna

  Nuno je poveati udio drugih ulaganja:poticanje poduzetnitva i zapoljavanje najvaniji su prioritet u buduem sedmogodinjem razdoblju energetska uinkovitost i obnovljiva energija poticanje inovacija u najirem smislu rijei neto je to se posebno naglaava i istie u svim sektorskim i fondovskim dokumentima

  *

 • U promiljanju integriranog lokalnog razvoja na principu odozdo prema gore treba imati na umu CLLD /LEADER pristup (CLLD Community lead local development), koji je jedna od vanih znaajki politike ruralnog razvoja, putem LAG-ova i lokalnih integriranih razvojnih strategija

  Ovom se inicijativom i pristupom financiraju male, lokalne investicije. Jedna od vanijih buduih odrednica je pomo u pripremi projekata, jaanju kapaciteta, povezivanje i umreavanje aktera lokalnog razvoja

  *

 • Lokalne razvojne strategije (LAG-ovi)upanijske razvojne strategijeNacionalne strategije (posebice one koje su ex-ante conditionality!)*

 • Drvni klaster Sjeverozapadne Hrvatske Udruga ICT klaster VaradinEuvita Klaster Klaster Poslovne zoneKlaster Hrvatska cipela g.i.u.(gospodarsko interesno udruenje) Agro - turistiki klaster "Lepoglava" *

 • Administrativni kapaciteti za pripremu i provedbu projekta

  Financijski kapaciteti korisnika:PredfinanciranjeSufinanciranjeOdrivost*

 • Poveati konkurentnost gospodarstva i zaposlenost te osigurati rast temeljen na koritenju vlastitog znanja (doprinosi glavnim ciljevima zaposlenosti, istraivanja i razvoja te obrazovanja)Smanjiti siromatvo i jaati socijalnu ukljuenost (doprinosi ciljevima smanjenja siromatva i socijalne iskljuenosti te obrazovanja)Smanjiti regionalne nejednakosti i osigurati kvalitetne uvjete ivota (doprinosi ciljevima prilagodbe klimatskim promjenama i energetike, smanjenja siromatva i socijalne iskljuenosti te obrazovanja)*

 • konkurentnost - Razvoj konkurentnih i inovativnih poduzeazeleno ivljenje - Promicanje energetske uinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zatite priprodnih resursapovezanost - Odriva i moderna prometna i mrena infrastrukturazapoljivost - Poveanje sudjelovanja na tritu rada i poboljanje dostupnosti i kvalitete obrazovanjasiromatvo - Smanjenje siromatva i jaanje socijalne ukljuenostijavne usluge - Uinkovita javna uprava i pravosue*

 • Europska komisija identificirala je niz preduvjeta koji su kljuni za uspjenu implementaciju prioritetaHrvatska Vlada mora poduzeti aktivnosti na rjeavanju preduvjeta kako bi se sredstva mogla uspjeno povui:postojanje strategije za jaanje administrativne uinkovitosti, ukljuujui reformu javne upraverazviti nacionalnu ili regionalnu strategiju istraivanja i inovacija za pametnu specijalizacijurazviti sveobuhvatni nacionalni plan prometadizajnirati nacionalnu digitalnu strategiju i operativni nacionalni plan za irOkopojasnu mreupostojanje nacionalnog i/ili regionalnog okvira za cjeloivotno uenje u skladu s politikom na razini Unije

  *

 • 6. u ribarstvu treba uspostaviti administrativne kapacitete za prikupljanje obveznih podataka za upravljanje ribarstvom, kao i provoenje sustava kontrola, inspekcija i ovrhe7. razviti viegodinji strateki plan za akvakulturu8. postojanje mehanizma koji osigurava uinkovitu provedbu i primjenu EU Zakona o dravnim potporama9. postojanje prikladnog statistikog sustava i indikatora rezultata10. osigurati da su uspostavljeni prikladni kapaciteti za provoenje nabave, u upotrebi potrebni obrasci i procedure

  *

 • 11. dizajnirati politike trita rada sukladno EU regulativi i uputama12. modernizirati institucije na tritu rada koje su ojaane sukladno uputama za zapoljavanje Unije13. osigurati uinkovitu provedbu EU regulative u sektorima upravljanja otpadom i vodama, kao i horizontalnih odredbi koje se tiu procjene utjecaja na Okoli i strateke procjene utjecaja na Okoli14. transpozicija Direktive o obnovljivoj energiji u nacionalne zakone

  *

 • *

  **