of 26 /26
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA Karlovac, 20.12.2013. 1

[KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Karlovac

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Karlovac

 • MOGUNOSTI KORITENJA EU FONDOVA

  Karlovac, 20.12.2013.

  *

 • Ivana Maleti, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu

 • osnovni cilj: ujednaeni razvitak unutar EU te jaanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije

  catching up stope rasta slabije razvijenih regija trebale bi dostii stope rasta natprosjeno razvijenih regija, ali pri tome se ne smije ograniavati rast vodeih regija (konvergencija)

  jaanje globalne konkurentnosti europskog gospodarstva - ostvarivanje ciljeva Lisabonske strategije i strategije Europa 2020

  izlaenje iz duboke krize i smanjenje nezaposlenosti, uz pametan, odriv i ukljuujui rast

 • Sveobuhvatni cilj kohezijske politike je promovirati ekonomsku i socijalnu koheziju u Europi podiui konkurentnost EU gospodarstva i smanjujui razlike u gospodarskom razvoju izmeu zemalja i regija u EUNaela kohezijske politikeViegodinje planiranjePartnerske konzultacijeAditivnost EU sredstavaSustavni nadzorProcjena uinkaKohezijska se politika stavlja u slubu Lisabonske strategijePodloga u Community Strategic Guidelines*

 • 5 Glavnih ciljeva:75% - stopa zaposlenosti (za populaciju dobne skupine od 20 64 g.)3% - stopa investicija u istraivanje i razvoj (R&D) od BDP-a EUklimatski/energetski cilj 20/20/20smanjenje emisije staklenikih plinova za 20% u odnosu na 1990. (30% ako su uvjeti povoljni), poveanje udjela obnovljivih izvora energije u finalnoj potronji na 20%, poveanje energetske efikasnosti za 20%manje od 10% - stopa odustajanja iz kolei najmanje 40% populacije dobne skupine od 30 34 g. sa zavrenim visokim stupnjem obrazovanja5. najmanje 20 milijuna ljudi izvan rizika siromatva i iskljuenosti

 • KOHEZIJSKA POLITIKAKOHEZIJSKI FONDEUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJEUROPSKI SOCIJALNI FONDEUROPSKA INVESTICIJSKA BANKAFOND ZA POLJOPRIVREDUFOND ZA RIBARSTVOSTRUKTURNI FONDOVI

 • *

  450 MEUREUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJEUROPSKI SOCIJALNI FONDKOHEZIJSKI FONDIstraivanje i tehnoloki razvoj

  Inovacije i poduzetnitvo

  Informatizacija drutva

  Inicijative za lokalni razvoj

  Zdravstvena i socijalna infrastruktura

  Okoli i energetika

  Turizam i kultura

  Promet Ulaganja u obuku i razvoj ljudskih potencijala koja su usmjerena na:

  Zapoljivosti

  Poduzetnitvo

  Socijalnu ukljuenostVeliki infrastrukturni projekti na podruju prometa i zatite okolia240 MEUR60 MEUR150 MEUR

 • NACIONALNI PROGRAM REFORMINSRO/ PARTNERSKI SPORAZUMOPERATIVNI PROGRAMI

 • definira aktivnosti vezane uz provedbu kljunih strukturnih mjera zemlje lanice EU za trogodinje razdoblje (tekua godina plus planovi za dvije naredne godine) dokument se revidira na godinjoj bazi rok za slubenu dostavu oba dokumenta je travanj uz NPR zemlja lanica izrauje i komplementarni dokument pod nazivom Konvergencijski program (KP) u kojem se nalaze detaljne financijske (proraunske) informacije o istim mjerama koje su opisane u NPR-u EK se u srpnju slubeno oituje na dostavljene dokumente u obliku Posebnih preporuka po dravama lanicama u kojima daje osvrt na plan reformi s naglaskom na reforme koje je Z obvezna provesti u narednih 12 do 18 mjeseci

 • glavni alat kojim se opisuju aktivnosti usmjerene ka ostvarenju ciljeva EU 2020, a to su postizanje pametnog, odrivog i ukljuivog rasta EU-a

  NPR mora biti u skladu s programskim dokumentima vezanima uz Kohezijsku politiku EU (NSRO/PS) -podloga za pregovore s EK o sadraju i opsegu programskih dokumenata za Kohezijsku politiku

  NPR u RH izrauje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, a KP Ministarstvo financija pri emu vrlo blisko surauju

 • definira strategiju i prioritete zemlje lanice kojima e ostvariti ciljeve strategije Europa 2020 te na koji e nain iskoristiti dostupne EU fondove za postizanje pametnog, odrivog i ukljuivog rasta izrauje se za razdoblje 2014. - 2020., a temelji se na Zajednikom stratekom okviru zadanom od EK rok za slubenu dostavu 3 mjeseca nakon usvajanja Zajednikog stratekog okviraEK donosi odluku o usvajanju PS u roku 6 mjeseci od dostave

  Partnerski ugovor drava lanica priprema se kroz aktivni dijalog s:predstavnicima drutveno-gospodarskih subjekata na regionalnoj i lokalnoj razinivladinim i nevladinim organizacijamaEK

 • popis operativnih programa opis pristupa razvoju pojedinih geografskih podrujaprikaz financijskih alokacija prema tematskim prioritetimanamijenjenih borbi protiv klimatskih promjenapo pojedinim fondovima po godinama namijenjenih razvoju identificiranih geografskih podruja prema principu dodanosti ispunjavanje ex-ante conditionalities procjenu provedbenih kapaciteta i mjere za njihovo poboljanje

 • glavni programski dokumentidokaz o viegodinjem stratekom planiranjuraspored godinjih alokacija po pojedinim prioritetimazacrtani ciljevi koje se D obvezuje postiiusmjeravanju sredstava na ogranien broj podruja s dobro pripremljenim projektimatrend je manji broj horizontalno postavljenih Operativnih programa

 • niz preduvjeta koje D mora ispuniti kako bi koristila sredstva - makro-ekonomski preduvjeti - tematski preduvjeti -transpozicija i provedba acquisa -sektorski nacionalni planovi i strategije -modernizacija i jaanje institucija

  Partnerski ugovor - D navodi plan i hodogram ispunjavanja preduvjeta

  rok za ispunjavanje 2 godine od odobrenja PU ili 2016.

  mogue financijske korekcije (suspenzije plaanja)

 • ZAJEDNIKI STRATEKI OKVIR(Common strategic framework) Nacionalni programi reformi

  EUROPE 2020

  Nacionalne razvojne strategije5 GLAVNIH CILJEVA

  EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

  EUROSPSKI SOCIJALNI FOND

  EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKI FOND

  EUROPSKI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

  Operativni programiOperativni progamiOperativni programiOperativni programiprojektiEU STRATEKI OKVIR 2020projektiprojekti

  Druge EU inicijative i programiPARTNERSKI UGOVORprojektiprojekti

 • Financijska perspektiva - viegodinji financijski okvir za proraunske prioritete EU tijekom srednjoronog razdoblja.

  Prva financijska perspektiva: 1988.- 1992.,

  Druga: 1993.- 1999.,

  Trea: 2000.-2006.

  etvrta: 2007.-2013.

  Peta: 2014.-2020.

 • *U prvih est mjeseci lanstva od 1.7. 2013. do 31.12. 2013. godine dodijeljeno nam je 449,4 milijuna eura za europske fondove koji se koriste kroz Kohezijsku politiku. Od 2014. godine na dalje taj iznos se poveava i na godinjoj razini iznosi 1,2 milijardi eura.

  Prva godina 60%, druga 80% i trea nadalje 100% alokacije*

 • *

 • Europska komisija predstavila je 29.6.2011. viegodinji proraun za razdoblje 2014-2020Predloen je ukupan iznos od 1,025 milijardi eura za stvaranje obveza (in commitments 1.05% of the EU GNI) i 972.2 milijardi eura za plaanja (in payments 1% of EU GNI).Predloeni iznos umanjen je za 7% te ukupna perspektiva iznosi 959,9 milijardi eura *

 • 2014. godina je godina nove financijske perspektive (2014-2020) te nisu definirani toni iznosi, ali se u financijskoj omotnici navodi da e sredstva fondova biti za 2,33 puta vea u odnosu na 2013. godinu, te u 2015. godini za 3 puta vea u odnosu na 2013. godinu. Dakle na razini prve dvije godine lanstva dolazimo do slinih brojki koje su nam ve ranije prezentirane od strane Europske komisije, a to je oko 2,2 milijarde eura za Kohezijsku politiku. Kada se doda poljoprivredna politika i sve ostale potpore iznos sredstava je preko 3 milijarde eura.*

 • *

 • Pripreme za sudjelovanje u europskim fondovima obuhvaaju nekoliko temeljnih aspekata: Osposobljavanje i ukljuivanje dovoljnog broja sudionika na svim razinama drave za planiranje, koritenje i upravljanje fondovima Europske unije, stvaranje odgovarajue institucionalne strukture te definiranje stratekog okvira za troenje sredstava usuglaenog izmeu Europske Komisije i Vlade Republike Hrvatske.

  *

 • Ukljuivanje lokalne razineUkljuivanje poduzetnika i neprofitnog sektora (kao dobavljai i kao nositelji projekata)Razvoj projekataKvalitetna provedba projekata u skladu s procedurama EUEdukacija*

 • Osiguranje brze provedbe, a u skladu s pravilima javne nabavePotivanje pravila davanja zakonitih dravnih potporaDefiniranje pravila pripreme kapitalnih projekataDefiniranje pravila provedbe grant shema (dodjele bespovratnih sredstava)*

  **1*1*1*1Slijedom toga, sadraj NPR-a zadan je sa 10 integriranih smjernica (10 integrated guidelines) i pripadajuim 5 headline targets strategije Europa 2020, tj. definira nacionalne vrijednosti tih 5 headline targets i mjere koje e drava lanica poduzeti u smislu njihova ostvarenja

  ***