of 22 /22
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI Gospić, 15. 11. 2013. 1

[KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Gospić

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ANALIZA UPITNIKA - pozicija županije, gradova i općina u odnosu na EU strateške prioritete

Text of [KONFERENCIJA] Mogućnosti korištenja EU fondova - Gospić

 • MOGUNOSTI KORITENJA EU FONDOVA U LIKO-SENJSKOJ UPANIJI

  Gospi, 15. 11. 2013.*

 • Ivana Maleti, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu

 • Popunjene upitnike dostavilo je 67% JLP(R)S odnosno njih 8 od ukupno 12 te se cjelokupna analiza i izvedeni zakljuci temelje na reprezentativnom uzorku

  Ukupan broj projekata/projektnih ideja prikupljenih upitnikom je 113 i to u vrijednosti oko 538 milijuna kuna *

  Napomena: ovo je okvirni iznos jer znaajan broj projekata na razini projektne ideje i nemaju definiranu vrijednost projekta ili je ona procijenjena

  *

 • Jedan od kljunih kriterija za prijavu na natjeaje koji se raspisuju iz strukturnih fondova jest kriterij ispunjenja svih preduvjeta i pripremljenost sve traene dokumentacije prije podnoenja prijave na natjeaj

  35 % projekata potpuno spremno25 % projekata u nekoj od faza pripreme39 % projekata na razini ideje*

 • *

  PODRUJEBROJ PROJEKATAPOSTOTAKJAVNA INFRASTRUKTURA9382.3 Komunalna4851,6 Drutvena3133,3 Gospodarska1415,05PROMETNA I ICT INFRASTRUKTURA65,3ZATITA OKOLIA43,5TRITE RADA108,85ADMINISTRATIVNI KAPACITETI JAVNE UPRAVE0-UKUPNO:113100

 • *

  PODRUJEBR PROJEKATAPOSTOTAKJAVNA INFRASTRUKTURA9382,3%Komunalna Vodoopskrba i odvodnja Gospodarenje otpadom Ostalo (rasvjeta, groblja, nerazvrstane ceste i sl.)48373877,1%6,3%16,7%

  Drutvena Kultura Obrazovanje Zdravstvo/domovi za starije Turizam i sport Ostalo (javne zgrade, DVD, mjesni domovi i sl.)3162017619,4%6,5%0%54,8%19,4%

  Gospodarska Poduzetniki inkubatori Gospodarske zone Ostalo (poticanje SME)141767,1%50%42,9%

 • *

  PODRUJEIZNOSJAVNA INFRASTRUKTURA - KOMUNALNA

  VODOOSKRBA I ODVODNJAIzgradnja vodovodnog sustava Krbavica-UdbinaRekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Perui StudenciVodocrpilite Joevica - Suvaja 7.906.000 kuna11.282.000 kuna

  220.000 kunaGOSPODARENJE OTPADOMSanacija divljih odlagalita na podruju Grada Gospia 1.860.000 kuna

  OSTALO (GROBLJA, RASVJETA, NERAZVRSTANE CESTE I SL)Rekonstrukcija javne rasvjete, UdbinaModernizacija nerazvrstanih cesta na podruju Opine Vrhovine

  1.196.000 kuna 3.700.000 kuna

 • *

  PODRUJEIZNOSJAVNA INFRASTRUKTURA - DRUTVENAKULTURARimski akvaduktUreenje gradske knjinice Gospi 4.450.000 kuna10.360.000 kuna ZDRAVSTVO / SOCIJALNA SKRB / MLADIUreenje kluba mladih Gospi 2.220.000 kunaTURIZAM I SPORTCentar za posjetitelje NP Sjeverni Velebit, KrasnoCentar planinskog turizma Sveto BrdoPark senjskih knjievnikaKulturno-povijesni park NehajRevitalizacija turistike ponude Lovinakog kraja

  18.500.000 kuna580.000.000 kuna 1.480.000 kuna 7.400.000 kuna 770.387 kuna

 • *

  PODRUJEIZNOSJAVNA INFRASTRUKTURA - GOSPODARSKA

  GOSPODARSKE ZONE/INKUBATORIPoduzetnika zona iponjac nastavak izgradnjePoduzetniki inkubator za mladeIzgradnja infrastrukture u PZ Brinje-KripoljeIzgradnja poslovne zone Cestarska kua 7.094.000 kuna

  1.050.000 kuna10.650.000 kuna20.273.000 kunaOSTALO (poticanje malog i srednjeg poduzetnitva)Poslovna zgrada TrnicaRekonstrukcija iskrcajnog mjesta za ribarska plovila u Luci SenjRekonstrukcija iskrcajnog mjesta za ribarska plovila u Luci Sv. Juraj

  5.198.000 kuna 1.258.000 kuna

  629.0000 kuna

  ZATITA OKOLIA, ENERGETSKA UINKOVITOSTSanacija odlagalita komunalnog otpada BareSanacija odlagalita komunalnog otpada Rakitovac 7.750.000 kuna19.980.000 kuna

 • *

  PODRUJEIZNOSTRITE RADA, ZAPOLJAVANJE, OBUKAModifikacija kurikuluma poljoprivredni gospodarstvenik u EKO polj. gospodarstvenikLokalno partnerstvo za zapoljavanjeObrazovanje i umreavanje prilika za zapoljavanje

  224.196 kuna 675.000 kunaPROMETRekonstrukcija, ureenje i opremanje aerodroma Otoac4.010.800 kunaOSTALOJaanje kapaciteta Udruge slijepih i slabovidnih LSZelena inicijativaZdravom hranom do zdravog ivota 80.000 kuna

  750.000 kuna 211.750 kuna

 • Razina drutvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske, pa tako i Liko-senjske upanije, zahtijeva znaajna ulaganja u podizanje standarda i kvalitete infrastrukturne i komunalne opremljenosti, ali samo takva ulaganja nisu dovoljna za postizanje sveukupnog, a posebice gospodarskog razvoja

  Nuno je poveati udio drugih ulaganja:poticanje poduzetnitva i zapoljavanje najvaniji su prioritet u buduem sedmogodinjem razdoblju energetska uinkovitost i obnovljiva energija poticanje inovacija u najirem smislu rijei neto je to se posebno naglaava i istie u svim sektorskim i fondovskim dokumentima.

  *

 • U promiljanju integriranog lokalnog razvoja na principu odozdo prema gore treba imati na umu CLLD /LEADER pristup (CLLD Community lead local development), koji je jedna od vanih znaajki politike ruralnog razvoja. Ovo je pristup integriranog lokalnog razvoja odozdo prema gore, putem LAG-ova i lokalnih integriranih razvojnih strategija.

  Ovom se inicijativom i pristupom financiraju male, lokalne investicije. Jedna od vanijih buduih odrednica je pomo u pripremi projekata, jaanju kapaciteta, povezivanje i umreavanje aktera lokalnog razvoja.

  *

 • KLASTER DRVOPRERAIVAA*

 • oko 40% JLP(R)S odgovorilo je da je aktivno sudjelovalo u izradi i donoenju RS, dok je oko 40% formalno sudjelovalo

  *

 • Niti jedna JLP(R)S nije navela da je bila ukljuena u proces pripreme nacionalne Strategije pametne specijalizacije regija koju priprema Ministarstvo gospodarstva*

 • Zakonom o proraunu definirano donoenje Plana razvojnih programa kao stratekog dokumenta na razini opina, gradova i upanije.

  Prijedlogom Zakona o regionalnom razvoju nije upanijska razvojna strategija definirana kao strateki dokument koji objedinjava prioritete iz planova razvojnih programa. *

 • ESI fondovi jedan su od najbitnijih instrumenata kojima e se utjecati na rast i razvoj Hrvatske i koji e doprinositi provedbi strategije Europa 2020

  Ulaganja iz ESI fondova mora se koncentrirati na limitirani broj prioriteta*

 • Prioriteti koje je Komisija istaknula da ih eli sufinancirati u Hrvatskoj u slijedeem programskom razdoblju 2014-2020:Jaanje konkurentnosti gospodarstvaJaanje ukljuivanja na trite rada, osiguravanje boljeg obrazovanja i vjetina, smanjenje siromatva uvaavajui regionalne razlikeZatita i ouvanje zdravog okolia, zatita prirodnih resursa i nasljea, prilagodba klimatskim promjenamaJaanje administrativnih kapaciteta, unapreenje uinkovitosti javne administracije i poveanje ukljuivanja civilnog drutva i socijalnih partnera

  *

 • Europska komisija identificirala je niz preduvjeta koji su kljuni za uspjenu implementaciju prioritetaHrvatska Vlada mora poduzeti aktivnosti na rjeavanju preduvjeta kako bi se sredstva mogla uspjeno povui:postojanje strategije za jaanje administrativne uinkovitosti, ukljuujui reformu javne upraverazviti nacionalnu ili regionalnu strategiju istraivanja i inovacija za pametnu specijalizacijurazviti sveobuhvatni nacionalni plan prometadizajnirati nacionalnu digitalnu strategiju i operativni nacionalni plan za irokopojasnu mreupostojanje nacionalnog i/ili regionalnog okvira za cjeloivotno uenje u skladu s politikom na razini Unije

  *

 • 6. u ribarstvu treba uspostaviti administrativne kapacitete za prikupljanje obveznih podataka za upravljanje ribarstvom, kao i provoenje sustava kontrola, inspekcija i ovrhe7. razviti viegodinji strateki plan za akvakulturu8. postojanje mehanizma koji osigurava uinkovitu provedbu i primjenu EU Zakona o dravnim potporama9. postojanje prikladnog statistikog sustava i indikatora rezultata10. osigurati da su uspostavljeni prikladni kapaciteti za provoenje nabave, u upotrebi potrebni obrasci i procedure

  *

 • 11. dizajnirati politike trita rada sukladno EU regulativi i uputama12. modernizirati institucije na tritu rada koje su ojaane sukladno uputama za zapoljavanje Unije13. osigurati uinkovitu provedbu EU regulative u sektorima upravljanja otpadom i vodama, kao i horizontalnih odredbi koje se tiu procjene utjecaja na okoli i strateke procjene utjecaja na okoli14. transpozicija Direktive o obnovljivoj energiji u nacionalne zakone

  *

 • *

  **