of 54 /54
KOŃCZYNA GÓRNA Osteologia

KOŃCZYNA GÓRNA - archeo.uw.edu.pl · a. wycisk więzadła żebrowo-obojczykowego impressio ligamenti costoclavicularis b. bruzda mięśnia podobojczykowego sulcus musculi …

 • Author
  vothuy

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KOŃCZYNA GÓRNA - archeo.uw.edu.pl · a. wycisk więzadła żebrowo-obojczykowego impressio...

 • KOCZYNA GRNA

  Osteologia

 • CZCI SZKIELETU

  Szkielet osiowy

  skeleton axiale

  Szkielet koczyn

  skeleton appendiculare

 • SZKIELET KOCZYNY GRNEJ SKELETON MEMBRI SUPERIORIS

  obrcz barkowa

  cingulum membri

  superioris

  koczyna wolna grna

  skeleton membri

  superioris liberi

 • OBRCZ BARKOWACINGULUM MEMBRI SUPERIORIS

  obojczyk clavicula

  opatka scapula

 • a. wycisk wizada ebrowo-

  obojczykowego impressio

  ligamenti costoclavicularis

  b. bruzda minia

  podobojczykowego sulcus

  musculi subclavii

  c. guzek stokowaty tuberculum

  conoideum

  d. kresa czworoboczna linea

  trapezoidea

  e. powierzchnia grna posiada

  przyczepy mini:

  czworobocznego [e1]

  naramiennego [e2]

  piersiowego wikszego [e3]

  OBOJCZYK CLAVICULA

  b

  d

  c

  a e3

  e1

  e2

 • OBOJCZYK CLAVICULA

  okrelanie strony:

  nasada barkowa jest spaszczona

  nasada mostkowa jest okrga

  guzek stokowaty ley na dolnej powierzchni w pobliu nasady barkowej i zawsze w kierunku tylnim

  powierzchnia dolna jest oglnie mocniej urzebiona

  pomyki:

  nasada barkowa czsto mylona jest z wyrostkiem barkowym opatki

 • OBOJCZYK CLAVICULA

  wzrost:

  dwa pierwotne centra wzrostu na trzonie i wtrne centrum

  wzrostu na nasadzie mostkowej. Jest pierwsz koci,

  ktra si tworzy, okoo 5 tyg. ycia podowego. Jest

  rwnie ostatni koci, w ktrej przyrastaj nasady, okoo

  20-25 roku ycia przyrasta nasada mostkowa

 • a. brzeg grny margo superior

  b. wcicie/otwr opatki

  incisura/foramen scapulae

  c. wyrostek kruczy processus

  coracoideus

  d. d podopatkowy fossa

  subscapularis

  e. brzeg boczny margo lateralis

  f. przyczepy wizade

  rdminiowych minia

  podopatkowego

  g. brzeg przyrodkowy margo

  medialis

  h. kt grny angulus superior

  a b c

  e

  h

  d

  OPATKA SCAPULA

  f

  g

 • a. grzebie opatki spina

  scapulae

  b. wyrostek barkowy acromion

  c. d nadgrzebieniowy fossa

  supraspinata

  d. d podgrzebieniowy fossa

  infraspinata

  e. kt dolny angulus inferior

  ab c

  e

  d

  OPATKA SCAPULA

 • a. wydrenie stawowe/panewka

  stawowa cavitas glenoidalis

  b. guzek nadpanewkowy

  tuberculum supraglenoidale

  c. guzek podpanewkowy

  tuberculum infraglenoidale

  d. szyjka opatki collum scapulae

  OPATKA SCAPULA

  a

  b

  c

 • OPATKA SCAPULA

  okrelanie strony:

  trzymaj opatk grzebieniem do siebie i doem podopatkowym na

  zewntrz

  wyrostki kruczy i barkowy znajduj si po stronie z ktrej pochodzi

  ko

  pomyki:

  moe by pomylona z miednic, jest jednak ciesza i brak w niej z

  reguy tkanki gbczastej

 • OPATKA SCAPULA

  wzrost:

  opatka posiada 2 pierwotne centra kostnienia (wyrostek kruczy i

  talerz) oraz 7 lub wicej centrw kostnienia. Jedno znajduje si na

  talerzu opatki, po dwa na wyrostkach kruczym i barkowym, po

  jednym na brzegu przyrodkowym i kcie dolnym

 • KOCZYNA WOLNA GRNA SKELETON MEMBRI SUPERIORIS LIBERI

  k. ramienna humerus

  k. promieniowa radius

  k. okciowa ulna

  k. nadgarstka ossa

  carpi/carpalia

  k. rdrcza ossa

  metacarpi/metacarpalia

  paliczki phalanges

 • K. RAMIENNA HUMERUS

  a. gowa k. ramieniowej caput humeri

  b. guzek mniejszy tuberculum minus

  c. guzek wikszy tuberculum majus

  d. bruzda midzy guzkowa sulcus

  intertubercularis

  e. grzebie guzka wikszego crista tuberculi

  majoris

  f. grzebie guzka mniejszego crista tuberculi

  minoris

  g. otwr odywczy

  h. d dziobiasty fossa coronoidea

  i. d promieniowy fossa radialis

  j. gwka k. ramieniowej capitulum humeri

  k. bloczek k. ramieniowej trochlea humeri

  a b

  cd

  ef

  g

  h i

  jk

 • K. RAMIENNA HUMERUS

  a. szyjka anatomiczna collum anatomicum

  b. szyjka chirurgiczna collum chirurgicum

  c. guzowato naramienna tuberositas deltoidea

  d. d wyrostka okciowego fossa oleocrani

  e. nadkykie boczny epicondylus lateralis

  f. nadkykie przyrodkowy epicondylus medialis

  g. grzebie nadkykciowy przyrodkowy crista

  supracondylaris medialis

  h. grzebie nadkykciowy boczny crista

  supracondylaris lateralis

  i. bruzda nerwu promieniowego (bruzda spiralna)

  sulcus nervi radialis (sulcus spiralis)

  a

  b

  c

  d

  ef

  hg

  i

 • K. RAMIENNA HUMERUS

  okrelanie strony:

  trzymaj ko w pozycji anatomicznej z gow skierowan w twoj stron

  i powierzchni przedni skierowan do gry - gowa znajduje si po stronie, z ktrej

  pochodzi ko, podobnie z gwk w nasadzie dalszej i bocznym nadkykciem

  gdy posiadasz jedynie trzon koci znajd otwr odywczy i sprawd w ktr stron

  biegnie - zawsze w kierunku nasady dalszej. Trzymajc za koniec dalszy obr trzon

  tak aby otwr odywczy znajdowa si z przeciwnego do ciebie boku. Bruzda

  spiralna bdzie si kierowaa w d i w kierunku z ktrego pochodzi ko

  pomyki:

  brak

 • K. RAMIENNA HUMERUS

  wzrost:

  k. ramieniowa kostnieje z 8 centrw kostnienia, pierwotnego:

  trzon (ok. 7 tyg. . p.) i wtrnych: gowa, oba guzki, gwki

  i bloczka nasady dalszej oraz obu kykci

 • a. guzowato k. promieniowej

  tuberositas radii

  b. otwr odywczy foramen nutricium

  c. brzeg midzykostny margo

  interosseus

  d. wcicie okciowe incisura ulnaris

  e. powierzchnia stawowa nadgarstkowa

  facies articularis carpea/carpalis

  K. PROMIENIOWA RADIUS

  a

  b

  c

  d

  e

 • a. gowa k. promieniowej caput radii

  b. szyjka k. promieniowej collum radii

  c. wyrostek rylcowaty processus

  styloideus

  d. guzek grzbietowy tuberculum dorsale

  K. PROMIENIOWA RADIUS

  a

  b

  c

  d

 • okrelanie strony:

  trzymaj ko mniej wicej w pozycji anatomicznej z gow skierowan

  w twoj stron i otworem odywczym skierowanym do przodu i nasad

  dalsz skierowan od ciebie - wyrostek rylcowaty znajduje si bocznie, na

  stronie z ktrej pochodzi ko,

  brzeg midzykostny i guzowato k. promieniowej s pooone

  przyrodkowo, przeciwnie do strony z ktrej jest ko. Wcicie okciowe jest

  rwnie przyrodkowe.

  pomyki:

  fragmenty trzonu mog by pomylone z k. okciow lub k. strzakow,

  nasada dalsza moe przypomina wcicie obojczykowe na rkojeci mostka

  K. PROMIENIOWA RADIUS

 • K. PROMIENIOWA RADIUS

  wzrost:

  k. promieniowa kostnieje z 3 (4) centrw kostnienia, pierwotnego: trzon (ok.

  7 tyg. . p.) oraz wtrnych nasad

 • K. OKCIOWA ULNA

  a. wcicie bloczkowe incisura trochlearis

  b. guzowato k. okciowej tuberositas ulnae

  c. otwr odywczy foramen nutricium

  d. brzeg midzykostny margo interosseus

  e. obwd stawowy circumferentia articularis

  f. wyrostek rylcowaty processus styloideus

  g. wcicie promieniowe incisura radialis

  a

  b

  c

  d

  e

  f

  g

 • K. OKCIOWA ULNA

  a. wyrostek okciowy olecranon

  b. wcicie bloczkowe incisura

  trochlearis

  c. wyrostek dziobiasty processus

  coronoideus

  a

  b

  c

 • K. OKCIOWA ULNA

  a. bruzda m. prostownika okciowego

  nadgarstka m. extensor carpi ulnaris

  a

 • K. OKCIOWA ULNA

  okrelanie strony:

  trzymaj ko mniej wicej w pozycji anatomicznej z nasad blisz skierowan

  w twoj stron i wciciem bloczkowym skierowanym do gry - wcicie promieniowe,

  brzeg midzykostny i otwr odywczy znajduj si bocznie, na stronie z ktrej

  pochodzi ko,

  jeeli masz tylko nasad dalsz trzymaj j tak aby wyrostek rylcowaty znajdowa si

  na grze a bruzda m. prostownika okciowego nadgarstka bdzie po tej stronie

  wyrostka rylcowatego, z ktrej pochodzi ko.

  pomyki:

  fragmenty trzonu mog by pomylone z k. promieniow lub k. strzakow

 • K. OKCIOWA ULNA

  wzrost:

  k. okciowa kostnieje z 4 centrw kostnienia,

  pierwotnego: trzon (ok. 7 tyg. . p.) oraz wtrnych

  nasad

 • KOCI DONI

  k. nadgarstka ossa carpi/carpalia

  k. rdrcza ossa

  metacarpi/metacarpalia

  paliczki phalanges

 • K. NADGARSTKA OSSA CARPI/CARPALIA

  a. k. deczkowata os scaphoideum

  b. k. ksiycowata os lunatum

  c. k. trjgraniasta os triquetum

  d. k. grochowata os pisiforme

  e. k. haczykowata os hamatum

  f. k. gwkowata os capitatum

  g. k. czworoboczna wiksza os

  trapezium/os multangulum majus

  h. k. czworoboczna mniejsza os

  trapezoideum/os multangulum minus

  i. [k. rodkowa] [os centrale]

  abc

  d

  e

  f

  g

  h

 • K. DECZKOWATA OS SCAPHOIDEUM

  a. guzek koci deczkowatej

  a

 • K. DECZKOWATA OS SCAPHOIDEUM

  okrelanie strony:

  w kciuk do zagbienia stawowego a palec wskazujcy po na wypukej

  powierzchni stawowej (promieniowej) z grzebieniem dzielcym powierzchnie

  stawowe w swoj stron. Guzek k. deczkowatej znajduje si po stronie,

  z ktrej pochodzi ko

 • K. KSIYCOWATA OS LUNATUM

 • okrelanie strony:

  po ko pask powierzchni do dou, tak aby siodekowato zagbiona

  powierzchnia stawowa bya skierowana w twoj stron. Widoczna na grze

  powierzchnia stawowa skierowana jest w stron z ktrej pochodzi ko

  K. KSIYCOWATA OS LUNATUM

 • K. TRJGRANIASTA OS TRIQUETUM

 • okrelanie strony:

  dwie z trzech powierzchni stawowych k. trjgraniastej czy wsplna

  krawd. Trzymaj ko tak, by bya ona skierowana w twoj stron i do gry.

  W takim uoeniu kciuk powinien znajdowa si w wgbieniu powierzchni

  stawowej haczykowatej. Trzecia, paska powierzchnia stawowa znajduje si

  na grze i po stronie z ktrej pochodzi ko.

  K. TRJGRANIASTA OS TRIQUETUM

 • K. GROCHOWATA OS PISIFORME

 • okrelanie strony:

  u ko powierzchni stawow do gry i guzowatoci od siebie.

  Wgbienie znajdujce si z tyu powierzchni stawowej bdzie znajdowao

  si po stronie, z ktrej pochodzi ko

  K. GROCHOWATA OS PISIFORME

 • K. HACZYKOWATA OS HAMATUM

 • okrelanie strony:

  u ko szorstk, pask powierzchni do dou i haczykiem od siebie.

  Jeeli dua powierzchnia stawowa jest skierowana w twoj stron, to haczyk

  znajduje si po stronie, z ktrej pochodzi ko

  K. HACZYKOWATA OS HAMATUM

 • K. GWKOWATA OS CAPITATUM

 • okrelanie strony:

  u ko gwk w gr i szorstk, pask powierzchni w swoj stron.

  Powierzchnia stawowa zwa si w kierunku, z ktrego pochodzi ko.

  K. GWKOWATA OS CAPITATUM

 • K. CZWOROBOCZNA MNIEJSZA OS TRAPEZOIDEUM

 • K. CZWOROBOCZNA MNIEJSZA OS TRAPEZOIDEUM

  okrelanie strony:

  na koci znajduje si V ksztatna krawd midzy

  powierzchniami stawowymi. Jeeli uoysz ko t

  krawdzi do siebie to szersza cz podstawy znajdowa

  si bdzie po stronie, z ktrej pochodzi ko

 • K. CZWOROBOCZNA WIKSZA OS TRAPEZIUM

 • okrelanie strony:

  u ko pask powierzchni do dou i dwoma wklsymi

  powierzchniami stawowymi na boki. Guzowato powinna

  znajdowa si na grze i powinna si pochyla na stron z

  ktrej pochodzi ko, nad rowek znajdujcy si z jednej ze

  stron guzowatoci

  K. CZWOROBOCZNA WIKSZA OS TRAPEZIUM

 • K. RDRCZA OSSA METACARPALIA

 • I K. RDRCZA I OS METACARPALIS

 • II K. RDRCZA II OS METACARPALIS

 • III K. RDRCZA III OS METACARPALIS

 • IV K. RDRCZA IV OS METACARPALIS

 • V K. RDRCZA V OS METACARPALIS

 • K. RDRCZA OSSA METACARPALIA

  okrelanie stron:

  I. obie nasady wystaj bardziej po stronie, z ktrej jest ko

  II. nasada blisza wystaje bardziej po stronie, z ktrej jest ko,

  a gowa skierowana jest w stron przeciwn

  III. nasada blisza (wyrostek rylcowaty) wystaje po stronie przeciwnej do

  strony, z ktrej pochodzi ko

  IV. caa nasada blisza skierowana jest w stron, z ktrej pochodzi ko

  V. powierzchnia stawowa jest usytuowana bocznie i tworzy skon lini

  biegnc w kierunku nasady bliszej i na stron, z ktrej pochodzi ko

 • PALICZKI PHALANGES

 • PALICZKI PHALANGES

 • KOCI DONI