Koncept upravljanja projektom

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  1/20

  Sadraj:

  1.Koncept upravljanja projektom

  1.1.Osnovne karakteristike koncepta

  1.2.Osnovni concept upravljanja projektom

  1.3.Funkcionalni concept project management

  2.Organizacija projeknog menadmenta

  2.1.Uvod u organizaciju za menadment projektima

  2.2.Klasian pristup za projektovanje organizacije za menadment projektom

  2.2.1.Funkcionalna organizacija

  2.2.2.Projektna organizacija

  2.2.3.atrina organizacija

  2.3.Kontigencijski!situacioni pristup za projektovanje organizacije za menadment projektom 2.3.1.Projektni ekspeditor

  2.3.2.Projektni coordinator

  2.3.3.atrina "orma

  2.3.#.Projektna "orma

  3.Zadatak!Optimizacija nabavke materijala a stanovitaminimizacije trokova i vremena

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  2/20

  !"O#

  $%&'#($%&) *+O,%K)-$'

  ! svakodnevnom ivotu termin projekat u vrlo irokoj upotrebi.!vek segovori o planiranju i realizaciji odreenog projekta.

  ! literaturi se sre/e veliki broj de0inicija projekta jedna od nji je:

  *+O,%K') predstavlja poseban poduvat koji se ne moe ponovitipodrazumeva ostvarivanje planirani rezultata u okviru odreenogvremenskog perioda i budeta jedinstven je i neponovljiv.

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  3/20

  1. KO&%*) !*+'"4,'&,' *+O,%K)O$

  Upravljanje projektom ! nauno zasnovan i u praksi potvr$en koncept kojim se uz pomo%odgovaraju%i& metoda organizacije' planiranja i kontrole vr(i racionalno uskla$ivanje svi&

  potre)ni& resursa i kooridnacija o)avljanja potre)ni& aktivnosti da )i se odre$eni projekatrealizovao na naje"ikasniji nain.

  *ealizaciju'savremeni&'razvojni&'investicioni&'in"ormatiki&'vojni&'idrugi&'projekatakarakteri(e velika sloenost'ogromni tro(kovi i veliki )roj uesnika u nji&ovoj realizaciji.+veovo za&teva da se u okviru svakog projekta o)avlja racionalno uskla$ivanje svi& resursa ikoordinacija o)avljanja pojedini& aktivnosti' kako )i se projekat realizovao na naje"ikasnijinain.

  1.1.Osnovne karakteristike koncepta

  *azmatraju%i razliite prilaze konceptu upravljanja projektom' pre svega sa stanovi(tamogu%nosti i potre)a za primenom odgovaraju%i& metoda' odnosno sa stanovi(ta mogu%nosti

  primene u praksi' mogu%e je izvu%i i uop(titi nekoliko osnovni& karakteristika koncepta' kojesu' uglavnom' zajednike za sve pristupe,

  -! -e"inisanje i kori(%enje najpogodnije organizacije. gde osnovnu ulogu igra organizacionajedinica koja je zaduena za upravljanje realizacijom projekta. Ovde se predlae projektnaorganizacija, koja se "ormira za o)avljanje upravljaki& "unkcija' tj. upravljanje realizacijom

  projekta za koju je odgovoran rukovodilac projekta.--5 eop&odno "ormiranje odgovaraju%eg /+!a za upravljanje realizacijom projekta zasnovanog

  na raunaru i so"tverskim paketima.---5aj)olje je koristiti tehniku mrenog planiranja i gantograma u planiranju' pra%enju i

  kontroli realizacije projekta. rena te&nika omogu%ava pored gra"ikog predstavljanja ipra%enje projekta' pri)avljanje neop&odni& in"ormacija.

  1.2.Osnovni koncept upravljanja projektom

  Osnovne speci0i6nosti investicionog projekta 0sa stanovi(ta upravljaki& procesa, sloenost investicioni& o)jekata koji se izra$uju' velika sredstva koja se ulau'

  veliki broj uesnika u realizaciji' dugo vreme izgradnje.

  Osnovni elementi realizacije svakog projekta su, VREME, RESURS, !R"#$"V. Pa se z)ogtoga!javljaju tri osnovna modula:

  upravljanje vremenom' upravljanje resursima' upravljanje tro(kovima realizacije projekta.

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  4/20

  Pra%enje i kontrola ovi& elemenata vr(i se uz pomo% standardne i izvedene dokumentacije' azatim se potre)ni podaci sistemom izve(tavanja prenose na mesto o)rade i porede se sa

  planiranim koliinama. /z tog proizilaze potre)ne korektivne upravljake akcije zapo)olj(anje odvijanja procesa izgradnje investicionog o)jekta.

  +l.1

  Koncept UP koji se )azira na proceduri primene o)u&vata osnovne "aze,1. Odre$ivanje ciljeva UP2. -e"inisanje organizacije za UP

  3. -e"inisanje strukture prpjekta #. -e"inisanje sistema planiranja i pra%enja projekta

  . Planiranje vremena realizacije projekta4. Planiranje i nivelisanje resursa za realizaciju projekta projekta5. Planiranje tro(kova realizacije projekta6. Pra%enje i kontrolu vremena realizacije projekta7. Pra%enje i kontrolu utro(eni& resursa projekta18. Pra%enje i kontrolu tro(kova realizacije projekta11. /zve(tavanje o toku realizacije projekta12. /zve(tavanje o zastojima i de"inisanje mera projekta13. 9ktualizaciju planova projekta1#. +umiranje rezultata i zatvaranje projekta.

  Koncept moe o)u&vatati i druge oblasti% upravljanje ugovaranjem upravljanje -judskimresursima upravljanje kvalitetom projekta upravljanje rizikom itd.

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  5/20

  1.3.7unkcionalni konceptproject managementa

  Upravljanje projektima posmatra se kao usmeravanje i koordinacija /judski& i materijalni&resursa da )i se projekat realizovao u planiranom vremenu' sa planiranim kvalitetom i

  planiranim tro(kovima. Ovo se postie sistematskim procesima u jedanaest osnovni&"unkcionalni& o)lasti projektnog menadmenta.

  ,edanaest osnovni 0unkcionalni oblasti upravljanja projektima:

  1. Upravljanje integrisanjemprojekta2. Upravljanje obimomprojekta3. Upravljanje trokovima#. Upravljanje vremenom. Upravljanje kvalitetom4. Upravljanje -judskim resursima

  8. Upravljanje komunikacijom6. Upravljanje ugovaranja7. Upravljanje rizikom19. Upravljanje promenama11. Upravljanje kon0liktima

  *odela osnovni 0unkcionalni oblasti !* koje danas 6ine njegovu teorijsku bazui realne mogu/nosti za prakti6nu primenu:

  1. Upravljanje o)imom projekta ! usmeravanje projekta prema njegovim ciljevima' poev

  od kon&ipiranja, de'inisanja i razradeprojekta' sve do njegove realiza&ije i zavr(etka,

  ). Upravljanje vremenom ! o)ez)e$uje odravanje raspodele vremena za celokupno

  UP kroz etape ivotnog ciklusa projekta' pomo%u procesa, planiranja vremena,

  pro&ena vremena, operativnog planiranja vremena i kontrole operativnog planiranja

  vremena,

  3. Upravljanje tro(kovima ! o)ez)e$uje se kontrola odvijanja realizacije projekta kroz,pro&es pro&ene, budetiranja, pra*enja, analiziranja i izve(tavanja o tro(kovima

  projekta

  #. Upravljanje kvalitetom !! o)u&vata proces utvr$ivanja osnovni& za&teva projekta

  ispitivanje uskla$enosti realiza&ije projekta sa traenim standardima,

  . Upravljanje ugovaranjem ! usmeravaju se procesi ugovaranja ili pra%enja realizacija

  ugovoreni& o)aveza tokom realizacije projekta'

  4. Upravljanje na)avkom ! na)avka'! odnosno o)ez)e$enje potre)ni& materijalni& resursa

  u skladu sa realizacijom projekta'

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  6/20

  5. Upravljanje /judskim resursima usmeravanje i koordinaciju /judski& resursa od strane

  rukovodilaca' kao i motivacija'

  6. Upravljanje komunikacijama ! upravljanje in"ormacijama za potre)e projekta kroz:

  pro&ese slanja, prenosa, prijema, obrade, interpreta&ija i razmene in'orma&ija,

  +. Upravljanje kon"liktima ! istraivanje izvora mogu%i& kon"likata i de"inisanjenaj)olji&

  naina za nji&ovo re(avanje'

  18. Upravljanje promenama !! predvi$anje mogu%i& promena na projektu' uvo$enje i

  usmeravanje ka e"ikasnoj realizaciji ciljeva projekta'

  11. Upravljanje rizikom ! identi"ikacija mogu%i& rizini& doga$aja' analiza i

  procena nji&ovi& uticaja' planiranje mogu%i& odgovora na te situacije i kontrola

  sprovo$enja odgovora.

  2.O+'&-Z'-,' *+O,%K)&O $%&'#($%&)'

  2.1. !vod u organizaciju za menadment projektima

  Projektni menadment ne moe e"ikasno "unkcionisati )ez optimalne organizacione

  struktim P+!a' prilago$ene projektnim aktivnostima' kao i )ez adekvatne raunarske

  podr(ke. va su osnovna pristupa za projektovanje organiza&ije za menadment

  projektom% klasini i kontigen&ijski -slika ).

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  7/20

  Slika ) / "snovne organiza&ione 'orme za menadment projektom

  2.2. Klasi6ni pristup za projektovanje organizacije za menadment projektomKlasini o)lik projektne organizacije o)u&vata, "unkcionalnu' projektnu i matrinu

  organizaciju.

  2.2.1.7unkcionalna organizacija

  Funkcionalna organizacija podrazumeva da poslove na upravljanju projektomo)avljaju pojedinci!specijalisti iz odgovaraju%i& "unkcionalno postavljeni& organizacioni&celina 0op(ti i kadrovski poslovi' "inansijsko!raunovodstveni poslovi' marketing'

  proizvodnja' istraivanje i razvoj i dr..7unkcionalna organizacija ima niz slabosti i to, usmerena je samo na realizaciju projekta'mogu%i su suko)i oko prioriteta u izvr(avanju zadataka kao i me(anja i preplitanja kompetencija

  projektnog i enadera organizacioni& celina' te(ko uoavanje pro)lema vezani& za realizacjjuprojekta te se stoga ne do)ija prava slika o stanju realizac"je projekta. *rednosti 0unkcionalneorganizacijesu, kori(%enje naj)olji& pojedinaca!specijalista za pojedine pro)leme' sta)ilnostkoju pojedinci' koji rade na projektu' imaju u organizacionom smislu' neosetljivost na odsustvo

  pojedinaca!specijalista' (to je pose)no vano za kontinuitet realizacije projekta.

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  8/20

  Slika 0/Upro(*enja (ema 'unk&ionalne organiza&ije

  2.2.2.*rojektna organizacija

  Projektna organizacija se sve vi(e koristi za e"ikasno upravljanje realizacijom sloeni& i skupi&projekata' "ormiranjem jednog ili vi(e projektni& timova kao pose)ni& organizacioni& jedinica0slika #. . ju tre)a koristiti kod projekata koji su obimni, kompleksni i traju due vremena, dokza manje projekte' za iju realizaciju su potre)na manja "inansijska sredstva i manje vreme trajanjatre)a koristitifunkcionalnu organizaciju.

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  9/20

  Slika 1 / #ema projektne organiza&ije

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  10/20

  Slika 2 3 #ema matrine organiza&ije

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  11/20

  Osnovne prednosti projektne organizacije su: 4 Menader projekta ima na raspolaganju sve potrebne resurse i sva ovla(*enja za

  e'ikasni projektni menadment,4 projektni tim je iskljuivo usmeren na menadment projektom,

  ; mogu*nost sagledavanja i pra*enja projekta, jer se brzo uoavaju nastaliproblemi u realiza&iji, 4 mogu*nost usmeravanja upravljakih ak&ija radi boljeg upravljanja realiza&ijom

  projekta,; nema me(anja kompeten&ija izme5u Menadera, a ni sukoba prioriteta u

  obavljanju poslova.

  Osnovni nedostaci projektne organizacije su:

  4 'ormiranjem projektnog tima dupliraju se pojedin&i i organiza&ione &eline te se slabije koriste raspoloivi kadrovski i organiza&ioni poten&ijali, 4 veliki projektni timovi su neprilagodljivi i oteanaje koordina&ija takvim timom, 4 mali projektni timovi mogu dovesti do zastoja u realiza&iji projekta odsustvom

  pojedina&a, 4 nakon zavr(etka projekta i raspu(tanja tima mogu nastupiti problemi u vezi sadaljim rasporedompojedina&a, koji su izgubili polazna radna mesta,

  2.2.3.$atri6na organizacija

  Matrina organizacija je "ormirana sa idejom da koristi do)re strane i otkloni nedostatke"unkcionalne i projektne organizacije' pa predstavlja nji&ovu kom)inaciju. Kod nje se koriste

  postoje%e "unkcionalne celine' a projektni timovi se "ormiraju prema konkretnim potre)amarealizacije odredeni& projekata 0slika . .

  U realizaciji projekta' kod matrine organizacije' uestvuju istovremeno projektni timovi i. specijalizovane organizacione celine iz sastava "unkcionalno organizovanog P+!a. Pri tomespecijalizovane organizacione celine o)avljaju poslove za koje su specijalizovane' a projektnitimovi se )ave realizacijom poslova planiranja' pra%enja i kontrole realizacije' kao i

  poslovima koordinacije u realizaciji projekta. Ovu organizaciju naje(%e koriste poslovni

  sistemi koji realizuju' istovremeno' vi(e projekata' a ne raspolau sa dovoljno oso)lja zaprojektnu organizaciju.$atri6na organizacija ima slede/e pozitivne karakteristike:; istovremeno se, uspe(no, moe upnavljati sa vi(e razliitih projekata,; omogu*ava se e'ikasno kori(*enje svih resursa,; usmerena je. na menadment realiza&ijom projekata i obezbe5uje blagovremeno

  reagovanje i; kod ove'orme manje su kon'liktne situa&ije nego kod'unk&ionalnog organizovanja

  projekata.lavne negativne karakteristike matri6ne organizacije su:

  4 nemogu*e je spreiti eventualnu pojavu kon'likta izme5u Menadera projekta i Menadera 'unk&ionalne organiza&ione &eline,

  4 sloena komunika&ija i izve(tavanje kada se istovremeno realizuje vi(e projekata4 mogu*nost pove*anog kori(*enja svih resursa.

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  12/20

  2.3.Kontigencijski 5 situacioni pristup za projektovanje organizacije zamenadment projektom

  Situaciona (Contigenc! teorija organizacijeje moderan pristup organizaciji za menadmentprojektom. Polazi od postoje%e organizacije P+!a' njeni& speci"inosti i karakteristika procesakoje izvr(ava i na )azi nji&ove detaljne analize )ira se organizaciona "orma za menadment

  projektom' koja odgovara specijalnoj situaciji.U praksi se susre%u 6etiri osnovna tipa situacionog pristupa za menadment projektom,

  projektni ekspeditor, projektni koordinator, matrina forma iprojektna forma.

  2.3.1.*rojektni ekspeditorProjektni ekspeditor' kao organizaciona "orma' koristi postoje%u "unkcionalnu organizacijuP+!a za menadment projektom 0slika 4. ' kojoj se dodaje enader projekta. Projektniekspeditor ! enader projekta ima najmanja ovla(%enja u upravljanju projektom i u ovomsluaju.Projektni 'ekspeditor' kao (ta)ni pomo%nik izvr(nom ''

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  13/20

  2.3.2.*rojektni koordinator

  Kod ove organizacione "orme za menadment projektom enader projekta 0Project

  coordinator ima i odre$ena ovla(%enja vezana za menadment projektom. On je deopose)nog (ta)nog organa podre$enog enaderu organizacione celine 0slika5 i imaslede%a ovla(%enja,

  hijerarhijske me5uzavisnosti judi koji rade na razliitim aspektima projekta,

  pravljenja 'mansij skih, pro&eduralnih i pltinskih odluka,

  utvr5ivanja za izmenu ishoda izazvanih ovim odlukama i dr.

  Projektni koordinator je specijalista i ekspert za menadment projektom i ovla(%en je daodredi zadatke' vezane za realizaciju projekta' kadrovima iz "unkcionalni&!organizacioni&celina. On vodi i upravlja realizacijom projekta' dok enaderi "urikcionalni& celina' iz koji&

  su angaovani lanovi projektnog tima' imaju ovla(%enja u vezi kontrole stanja projekta.=lanovi projektnog tima moraju da zadovolje za&teve o)a rukovodioca.

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  14/20

  2.3.3.$atri6na 0orma

  atrina "orma kod kontigencijskog pristupa predstavlja kom)inovanu organizacionu "ormu'koje se enaderu projekta daju znaajna ovla(%enja i pose)ni kadrovi koji rade za

  potre)e projekta 0slika 6 . Koristi se kada je udeo projekta znaajniji i kada su za&tevi zalimitiranim resursima kontinuirani.enader projekta do)ija na raspolaganje "izike' "mansijske i druge resurse neop&odne zarealizaciju projekta. =lanovi radnog tima regrutovani su iz "unkcionalni& celina' i kada )udurazre(eni sa projekta vra%aju se u svoje organizacione celine.

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  15/20

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  16/20

  Slika /8 Matina 'orma organiza&ije

  atrina "orma kao tip organizacije za menadment projektom je elastina. =esto se primenjuje upraksi upravljanja realizacijom ve%i& projekata' uz ue(%e naj)olji& specijalista iz "unkcionalni& celinaposlovnog sistema.

  2.3.;.*rojektna 0orma

  Kod projektne "orme kontigencijskog pristupa enader projekta ima mo% da upravlja projektom i dadonosi sve relevantne odluke za ostvarenje aktivnosti lanova projektnog tima. Ova "orma je naj)olja inajznaajnija sa stanovi(ta ovla(%enja i odgovornosti i time omogu%ava e"ikasnu realizaciju projekta0slika 7 .enader projekta kod projektne "orme ima najve%a ovla(%enja i upravljake mogu%nosti. On raspolaesa neop&odnim resursima za realizaciju projekta i njime upravlja preko "iziki& i "inansijski& resursa.*aspolae sa svim neop&odnim pojedincima ! lanovima projektnog tima' jer je on u isto vreme irukovodilac projektnog tima. Projektni tim postaje i nova "unkcionalna ! organizaciona jedinica uokviru matinog P+!a i moe se deliti na sopstvene "unkcionalne celine i pojedince..

  Ova organizaciona "orma se primenjuje iskljuivo za realizaciju sloeni& i veoma znaajni& projekata zamatini poslovni sistem.

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  17/20

  Slika /+ 7rojektna 'orma

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  18/20

  3.Zadatak:

  Optimizacija nabavke materijala sa stanovita minimizacije trokova i vremena

  >a jednu radnu organizaciju potre)no je na)aviti 688 kilograma materijala 0+'tro(kovi na)avke jedneporud)ine iznose 3.888'oo dinara'a tro(kovi skladi(tenja 1 kilograma materijala 0+ iznose 18'oodinara 0)ez o)zira na porud)inu je i koliina koju sadri .*aunaju%i da jedna godina ima 348 danatre)a ,

  /zraunati,a Koliinu materijala u jednoj porud)ini pod uslovom da tro(kovi na)avke i dranja materijala

  )udu minimalni'

  ) Koliko %e ukupno )iti porud)ina i kako %e )iti vremenski raspore$ene?'

  c /zraunati minimalne tro(kove na)avke i skladi(tenja kao i iznose proseni& zali&a po periodu.

  +eenje:

  a< *rema verbalno datom tekstupoznati su slede/i parametri:

  @B688kg0+

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  19/20

  F/0DB!2400000

  x2 +1800=0

  1688 x2

  B2#88888

  x1/2 B

  2400000

  1800

  x1/2 B 1333,33

  x1/2 B 36,5

  Uzimamo samo u o)zir pozitivan rezultat'jer se radi o koliini materijala0+ u kilogramima'pa %e jedna

  porud)ina iznositi,

  x0 B34' kgCporud)ini

  Po(to je,

  F//0DB

  2400000

  x2

  B4800000

  x3 8

  Eto znai da "unkcija F0D u taki D8 ima minimum. -akle' optimalna koliina u jednoj porud)ini iznosi 34'

  kilograma' jer se samo pri toj koliini do)ijaju minimalni tro(kovi na)avke i skladi(tenja.

  b< ! toku godine treba poru6iti:

  n8Bx

  x0

  B800

  36,5= 21'71 22 istovetni& porud)ina i tako i& vremenski rasporediti da svaki&

  14

  dana pristie po jedna po(iljka' jer je ,

  t8BT

  X x

  0 B360

  800 34' B 8# 36,5=16,416 danaCporud)ina.

  c< $inimalni trokovi nabavke - skladitenja dobijaju se zamenom nepoznate $ vredno/u $% u

  7=>

 • 7/24/2019 Koncept upravljanja projektom

  20/20

  FminB F0x

  0B A8

  X

  x0

  C1 T

  2 x

  8

  FminB 3888800

  36,5 10 360

  2 36,5

  FminB 3888 22 1688

  Fmin B 45688 dinaraCgodi(njeProsene zali&e su,

  >srB1

  2 x

  8B1

  2 34' B 16'2 kgCporud)ini