Click here to load reader

Komunikowanie masowe stanowi szczególny przypadek

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Komunikowanie masowe stanowi szczególny przypadek

 • 1

  Uniwersytet Mikoaja Kopernika Wydzia Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej

  i Bibliologii

  Wawrzyniec Roman Biay

  Nr albumu: 203669

  Praca magisterska

  na kierunku: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Odrodzenie (1981) i Odroczenie (1982 1983) pisma NSZZ

  Solidarno regionu jeleniogrskiego

  Opiekun pracy dyplomowej

  Prof. dr hab. Grayna Gzella

  Instytut Informacji Naukowej i

  Bibliologii

  Toru 2010

  Prac przyjmuj i akceptuj Potwierdzam zoenie pracy dyplomowej

  .......................................................... ............................................................

  data i podpis opiekuna pracy data i podpis pracownika dziekanatu

 • 2

  Streszczenie

  Istotn rol w dziaalno NSZZ Solidarno odegray wydawnictwa

  prasowe, ktrych w okresie od sierpnia 1980 do grudnia 1981 byo bardzo wiele.

  Czasopisma ukazujce si pod auspicjami NSZZ rozwijay si bardzo prnie.

  Rozwj ten zahamowao wprowadzenie w poowie grudnia 1981 roku stanu

  wojennego w Polsce. Jednak dziaania podjte przez wadze PRL w tamtym okresie,

  ktrych celem byo wyeliminowanie NSZZ Solidarno z ycia publicznego nie

  przyniosy zamierzonego efektu. Po pierwszych dniach stanu wojennego zwizek

  potrafi przystosowa si do nowej rzeczywistoci i kontynuowa swoj dziaalno,

  take wydawnicz, w warunkach konspiracyjnych.

  NSZZ Solidarno w Jeleniej Grze wydawa dwa wydawnictwa prasowe

  legalnie tygodnik Odrodzenie i w konspiracji Odroczenie. Pierwszy periodyk,

  wydawany od poowy 1981 roku by tygodnikiem publicystycznym, ktry na swych

  amach zamieszcza teksty dotyczce: NSZZ Solidarno, polityki, gospodarki i

  kultury. W momencie wprowadzenia stanu wojennego Odrodzenie przestao si

  ukazywa ale w okresie od czerwca 1982 do grudnia 1983 roku zastpio go

  Odroczenie. Ze wzgldu na konspiracyjne warunki, czstotliwo jego ukazywania

  si bya nieregularna. Rwnie prezentowane treci byy znacznie ubosze ni w jego

  pierwowzorze. Treci zamieszczone na amach Odroczenia miay za zadanie

  rzetelnie informowa czytelnikw o sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju, oraz

  o losach dziaaczy NSZZ Solidarno. Prezentowano take biece wiadomoci

  dotyczce stanu wojennego w Polsce. W wyniku rosncych naciskw ze strony

  Suby Bezpieczestwa redakcja czasopisma podja decyzje o zaprzestaniu

  dziaalnoci wydawniczej z kocem 1983 roku.

 • 3

  Sowa kluczowe

  NSZZ Solidarno

  prasa konspiracyjna

  Odrodzenie

  Odroczenie

 • 4

  Spis treci

  Wstp

 • 5

  Rozdzia czwarty

  Odroczenie

 • 6

  Wstp

  W sierpniu 1980 roku doszo do wybuchu najwikszego konfliktu

  politycznego w powojennej historii Polski. Konflikt ten mia podoe ekonomiczne, a

  stronami w nim byli robotnicy oraz majca reprezentowa interesy tyche

  robotnikw Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Efektem tego konfliktu byo

  powstanie Zwizku Zawodowego Solidarno. Organizacja ta od pierwszych dni

  swojego istnienia rozwijaa si bardzo intensywnie, skupiajc wok siebie niemal

  wszystkie grupy zawodowe i spoeczne. Aktywno czonkw Solidarnoci

  wykraczaa dalece poza ramy zwizku zawodowego. Jedn ze sfer dziaalnoci

  NSZZ Solidarno bya aktywno informacyjna, ktra objawiaa si gwnie

  poprzez wydawanie wasnych czasopism.

  Wiele spord wydawnictw tamtego okresu mimo, i prezentowao wysoki

  poziom publikowanych artykuw zostao zapomnianych przez badaczy.

  Do dorobku prasowego polskiej opozycji naley zaliczy take dwa periodyki

  wydawane na pocztku lat osiemdziesitych przez NSZZ Solidarno w Jeleniej

  Grze Odrodzenie i Odrodzenie nie bdce dotychczas przedmiotem bada

  prasoznawcw.

  W pracy poddano analizie oba czasopisma. Pierwszy z nich jest tygodnikiem

  publicystycznym wydawanym od czerwca do grudnia 1981 roku pod auspicjami

  Zarzdu Regionu NSZZ Solidarno w Jeleniej Grze. Tygodnik ten prezentowa

  na swych amach szerokie spektrum problemw z jakimi stykao si polskie

  spoeczestwo w okresie tzw. pierwszej Solidarnoci. Omawia take sprawy

  zwizane z dziaalnoci NSZZ zarwno w Jeleniej Grze jak i w caej Polsce. Swoim

  zasigiem obejmowa cae wojewdztwo jeleniogrskie oraz waniejsze orodki

  miejskie w kraju. Redakcja od sierpnia 1981 roku czynia intensywne starania nad

  wprowadzeniem pisma do kolportau w Robotniczej Spdzielni Wydawniczej

 • 7

  PrasaKsikaRuch. Drugim z opisanych w niniejszej pracy pism jest

  wydawnictwo Odroczenie. Czasopismo to stanowio kontynuacj tygodnika

  Odrodzenie, a wydawane byo w Jeleniej Grze w warunkach konspiracyjnych,

  podczas stanu wojennego. W latach 1982-1983 w nieregularnych odstpach czasu

  zostao wydrukowanych 10 numerw periodyku, z czego numer 5 z powodu

  dziaalnoci wojewdzkich organw Suby Bezpieczestwa nie trafi do odbiorcw.

  Ze wzgldu na prowadzon przez SB spraw operacyjnego sprawdzenia pod

  kryptonimem Odroczenie w kocu roku 1983 redakcja podja decyzj o

  zaprzestaniu wydawania czasopisma. Na amach pisma poruszano tematy zwizane

  z dziaalnoci NSZZ Solidarno w okresie stanu wojennego. Ponadto redakcja

  staraa si zama blokad informacyjn jaka obecna bya w wczesnych legalnych

  mediach. Czasopismo Odroczenie swoim zasigiem obejmowao cae

  wojewdztwo jeleniogrskie oraz z pomoc Solidarnoci Walczcej, kolportowane

  byo do Wrocawia.

  Praca skada si z czterech rozdziaw. Pierwszy z nich jest prb opisania

  wydawnictw niezalenych jakie ukazyway si w Polsce w latach 1944-1980. W

  kolejnym rozdziale autor pracy przedstawi proces formowania si redakcji

  tygodnika Odrodzenie, sprawy finansowe, kadrowe, druk, kolporta, zakoczenie

  dziaalnoci redakcji oraz pokrtce przybliy yciorysy osb najbardziej kluczowych

  dla powstania i dziaalnoci pisma. W rozdziale kolejnym analizie zostay poddane

  treci prezentowane w tygodniku Odrodzenie. Publikowane artykuy podzielono

  na siedem grup i kad z nich dokadnie opisano. Rozdzia czwarty zawiera

  wiadomoci dotyczce ukazywania si w Jeleniej Grze czasopisma Odroczenie.

  Przedstawiono relacje osb zaangaowanych w powstanie i wydawanie tego pisma.

  Opisane zostay rwnie fakty zwizane z pozyskiwaniem materiaw drukarskich,

  drukiem oraz kolportaem Odroczenia. W rozdziale tym opisana jest take

  dziaalno wojewdzkich struktur Suby Bezpieczestwa, ktra prowadzc

  dziaania operacyjne wymierzone w jeleniogrsk opozycj, staraa si rozpracowa i

 • 8

  uj grup osb wydajcych Odroczenie. Prac uzupenia aneks zawierajcy

  midzy innymi zgod Gwnego Urzdu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk na

  publikacj tygodnika, korespondencj z drukarni oraz dokumenty dotyczce spraw

  personalnych redakcji tygodnika.

  Autor przy tworzeniu pracy korzysta z egzemplarzy tygodnika

  Odrodzenie oraz z zachowanych egzemplarzy czasopisma Odroczenie. Ponadto

  wykorzysta zwizane z tematem pracy publikacje ksikowe, takie jak: Szczepan

  Rudka Poza cenzur: wrocawska prasa bezdebitowa 1973 19891, Walery Pisarek

  Raport o stanie komunikacji spoecznej w Polsce sierpie 1980 13 grudnia 19812

  oraz Jerzy Ryszard Sielezin Solidarno w Jeleniogrskiem: od Midzyzakadowego

  Komitetu Zaoycielskiego do Zarzdu Regionu 1980 19813.

  Opisujc dziaalno wydawnicz NSZZ Solidarno w Jeleniej Grze

  korzystano rwnie z relacji osb zaangaowanych w wydawanie przedstawionych

  czasopism miedzy innymi redaktora naczelnego tygodnika Odrodzenie Stefana

  Rogowicza4, wydawcy pisma Andrzeja Piesiaka5 oraz pomysodawcy i jednego z

  zaoycieli podziemnego wydawnictwa Odroczenie Jacka Jakubca6. Signito take

  do dokumentw archiwalnych, ktre znajduj w Instytucie Pamici Narodowej

  odzia we Wrocawiu7 oraz w Archiwum Pastwowym we Wrocawiu, delegatura w

  Jeleniej Grze8.

  1 S. Rudka, Poza Cenzur: wrocawska prasa bezdebitowa 1973-1989, Warszawa 2001. 2 W. Pisarek, Raport o stanie komunikacji w Polsce sierpie 1980 13 grudnia 1981, Krakw 2007. 3 J. R. Sielezin, Solidarno w jeleniogrskiem: od Midzyzakadowego Komitetu Zaoycielskiego do

  Zarzdu

  Regionu 1980-1981, Jelenia Gra 1993. 4 Relacja Stefana Rogowicza z dnia 27 czerwca 2009 roku. Zapis rozmowy w posiadaniu autora

  pracy. 5 Relacja Andrzeja Piesiaka z dnia 10 listopada 2009 roku. Zapis rozmowy w posiadaniu autora

  pracy. 6 Relacja Jacka Jakubca z dnia 16 listopada 2009 r. Zapis rozmowy w posiadaniu autora

  pracy. 7 Instytut Pamici Narodowej we Wrocawiu. Komisja cigania zbrodni przeciwko narodowi

  polskiemu. Sprawa operacyjnego sprawdzenia Odroczenie sygnatura: IPN WR 020/5506 8 Archiwum Pastwowe we Wrocawiu. Delegatura w Jeleniej Grze NSZZ Solidarno w

  Jeleniej Grze 1980-1981 [1980-1984], sygnatura 318 II

 • 9

  Praca przedstawia tygodnik Odrodzenie jako pismo o charakterze

  publicystycznym, ktre w niedugim czasie od momentu powstania stao si jednym

  z programowych tygodnikw NSZZ. Redaktorzy na amach periodyku umoliwili

  szerok polemik w sprawach politycznych, gospodarczych i spoecznych. Rwnie

  kontynuacja tygodnika Odrodzenie, ktra ukazywaa si podczas stanu wojennego

  pod nazw Odroczenie bya pismem, ktre w duo trudniejszych warunkach

  starao si dorwnywa swojemu pierwowzorowi. Redakcja tego pisma przy

  wsppracy z wrocawskimi strukturami Solidarnoci Walczcej stworzya

  wydawnictwo, prezentujce wysoki poziom publikowanych materiaw i byo

  rdem rzetelnej informacji przede wszystkim dla mieszkacw byego

  wojewdztwa jeleniogrskiego.

 • 10

  Rozdzia I

  Wolno prasy w Polsce w latach 1944-1980

  Komunikowanie masowe stanowi szczeglny przypadek porozumiewania si. Jest

  ono nieodzownym elementem wspczesnego ycia. Najwaniejszym celem komunikowania

  masowego jest dotarcie przez okrelone osoby lub instytucje do jak najwikszej liczby osb,

  znajdujcych si na jak najwikszym obszarze, w jak najkrtszym czasie9. Niezwykle

  pomocne w komunikowaniu masowym s media. Przez szereg stuleci komunikacja ta

  obywaa si bez nich. W redniowieczu niepimienne masy ludzkie zaspokajay swj gd

  informacji za pomoc przekazw ustnych, ktrych gwnym rdem by kler10. Sytuacja ta

  ulega zmianie po wynalezieniu druku. Coraz czciej, chccy dotrze do zbiorowej

  wiadomoci ludzkiej zaczli docenia jego zalety. Rozwj myli by tym szybszy, im

  szybciej na danym obszarze rozpowszechniao si sowo drukowane. Jednak przeom w

  komunikacji masowej przynis wynalazek, ktry nazywamy pras. Mona stwierdzi, i

  byo to pierwsze medium, ktre dziki swojej formie mogo na masow skal dotrze do

  zbiorowej wiadomoci ludzkiej. To co obecnie uwaamy za pierwowzr czasopisma,

  wyonio si z ulotek i biuletynw koca szesnastego i pocztkw siedemnastego wieku.

  Prekursorem gazety by jak mona przypuszcza list. Wczesne wydawnictwa prasowe

  charakteryzowaa nieregularno ukazywania si, orientacja handlowa, wielo celw.

  9 M. Fiternicka-Gorzko, Miasta model liryczny: obraz rzeczywistoci prasy w Polsce z lat 1945-1985,

  Szczecin 2003, s. 15. 10 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 43.

 • 11

  Gazety wykorzystywano do przekazywania i zapisu informacji (wiadomoci), reklamy, jako

  nonik rozrywki i rnorakich plotek. W Polsce pierwsze periodyki zaczy ukazywa si w

  poowie siedemnastego wieku. Ich charakter nie odbiega znacznie od podobnych

  wydawnictw w innych krajach. Pierwszym polskim czasopismem wydawanym przez

  Jezuitw na potrzeby dworu krlewskiego by Merkuriusz Pospolity, dzieje wszystkiego

  wiata w sobie zamykajcego dla informacji pospolitej. Warto rwnie nadmieni, e od

  pocztku ukazywania si czasopism dawa si odczu pewien dysonans miedzy pras a

  oficjaln wadz, bd pewnymi elementami tej wadzy. Dysonans ten pocztkowo niemal

  niezauwaalny, wikszo czasopism w tym czasie bya wasnoci rzdzcych lub

  pozostawaa w rkach osb zalenych od nich, wraz z rozwojem czasopimiennictwa

  przybiera na sile. Prasa od pocztku, we wasnych oczach bya rzeczywistym bd

  potencjalnym wrogiem wadzy. Bardzo wczenie mona byo zaobserwowa denie

  wadcw rnymi metodami do przecignicia prasy na swoja stron lub walk z

  niewygodnym komentatorem. Sfery wadzy bardzo szybko uwiadomiy sobie rol jak

  odgrywa prasa w ksztatowaniu zbiorowej wiadomoci. Std te dziaania majce na celu

  wydawanie gazet przychylnych rzdzcym lub te moliwie jak najdokadniejsza kontrola

  tytuw ukazujcych si bez uprzedniego nadzoru z ich strony. Konsekwencj tego bya

  walka o wolno prasy, czsto toczona w ramach ruchw wolnociowo-demokratycznych

  oraz w kontekcie walki o demokracj i prawa obywatelskie. Pomimo tych utrudnie na

  przestrzeni wiekw denie do wolnoci prasy niezalenie od sytuacji wydaje si by pewn

  konsekwentn sta. Pierwszymi drukami wychodzcymi w Polsce poza kontrol byy

  edycje zwizane z elekcj krla saskiego Augusta II Mocnego. Druki te mona uzna za

  pierwsz pras podziemn na terenach Rzeczypospolitej. Tradycja ta bya od tej pory

  skrupulatnie podtrzymywana, a podziemne wydawnictwa ukazay si rwnie przy okazji

  konfederacji barskiej, czy rozbiorw. Tajne pismo towarzyszyo rwnie spiskowi

  podchorych, ktrzy rozpoczli powstanie listopadowe. W okresie powstania styczniowego

  na Ziemiach Rzeczypospolitej poza kontrol wadzy ukazywao si 70 tytuw11. Prasa jako

  jedno z pierwszych narzdzi komunikacji masowej, mimo swego permanentnego rozwoju,

  staa si prawdziwym powszechnym nonikiem informacji (w obecnym tego sowa

  11 M. Dbrowski, Tradycja polskiej bibuy, Tygodnik Solidarno 1999, nr 7, s. 18.

 • 12

  znaczeniu) dopiero u progu dwudziestego wieku. Na stan ten wpyw miay przede

  wszystkim dwie rzeczy. Pierwsz z nich bya postpujca alfabetyzacja spoeczestwa,

  drug postp technologiczny jaki nastpi w drukarstwie. Umoliwi on w pewnym

  momencie masow produkcj drukarsk i poligraficzna a co za tym idzie zwikszenie

  nakadw czasopism. Czynniki te spowodoway wzrost zainteresowania czasopismami oraz

  bardziej powszechn ich dostpno. Rwnie restrykcje wobec prasy na przestrzeni wiekw

  ulegy zmianie. Z obostrze siowych ewoluoway w stron prawn cenzorsk12. Coraz

  wiksze zainteresowanie czasopimiennictwem, zarwno ze strony popytu jak i poday oraz

  idce w lad za tym coraz bardziej wygrowane oczekiwania odbiorcw spowodoway

  zrnicowanie tematyczne wydawanych periodykw. Ze wzgldu na zasig wyrniamy

  pras oglnokrajow oraz pras lokaln. Gwnym kryterium okrelajcym pras lokaln

  jest terytorium na jakim ona wystpuje. W przypadku tym istnieje dua zaleno pomidzy

  odlegoci a stopniem zainteresowania danym tytuem. Im odlego jest mniejsza od

  miejsca wydawania okrelonego periodyku tym zainteresowanie nim staje si wiksze. Prasa

  lokalna ukazuje si przewanie poza gwnymi orodkami ycia spoecznego i kulturalnego.

  Oprcz informacji oglnokrajowych w swojej treci przekazuje ona rwnie wiadomoci

  dotyczce danej spoecznoci: wsi, miasta, powiatu, regionu czy wojewdztwa. Cechami

  jakimi odznacza si prasa lokalna jest rwnie niszy nakad, charakterystyka zespou

  redakcyjnego oraz jzyk uywany przy tworzeniu materiaw prezentowanych pniej na

  amach danego tytuu. Tak wic prasa owa jest szczeglnego rodzaju dokumentem. Wyraa

  opinie nie tylko wydawcw ale take lokalnego grona czytelnikw. Jest odzwierciedleniem

  lokalnych postaw ale rwnie ksztatuje je.

  1.Prasa polska po drugiej wojnie wiatowej

  Prasa lokalna odgrywaa kluczow rol w pierwszych latach po drugiej wojnie

  wiatowej. Sam system prasowy jaki uksztatowa si w Polsce w drugiej poowie lat

  czterdziestych nie by kontynuacj tradycji prasowych z okresu midzywojennego. Prasa w

  powojennym ksztacie bya cakowicie podporzdkowana praktyce politycznej i traktowana

  12 M. Fiternicka-Gorzko, op. cit., s. 23.

 • 13

  przez komunistw jako jeden z najwaniejszych instrumentw sprawowania wadzy.

  Jedynie takie treci mogy sta si suszne, ktre przeszy przez filtr aparatu cenzury. Nigdy

  wczeniej gazety i czasopisma nie byy tak uzalenione od politycznych wpyww jednego

  ideologicznego ugrupowania13. Ten stan rzeczy powodowa, e treci ugrupowa

  opozycyjnych lub wrogich nowo ksztatujcemu si porzdkowi w zetkniciu z brutalnoci

  cenzury i aparatu bezpieczestwa schodziy do podziemia. W nowej powojennej

  rzeczywistoci pierwsze legalne polskie tytuy wydawane na polskiej ziemi ukazay si ju w

  lipcu 1944 roku, co byo bezporednio zwizane z dziaaniami wojennymi. wieo

  wyzwolone tereny Rzeczypospolitej (Ludowej, jak okazao si w niedugim czasie) cierpiay

  na gd informacji. Nie dziaao radio, nie byo telewizji, prasa o znaczeniu oglnym nie

  miaa najmniejszych moliwoci ukazywania si ze wzgldu na panujce wojenne lub

  niekiedy nawet frontowe warunki. Pocztkowo wydawane tytuy miay charakter

  niskonakadowy oraz form biuletynw informacyjnych, wojennych lub zwizanych z

  wprowadzan w ycie reform roln. Pierwszym regionem, w ktrym zaczy wychodzi

  tytuy prasowe bya Lubelszczyzna, a dokadniej Lublin (Tygodnik Lubelski), Chem

  (Ziemia Chemska), Zamo (Tygodnik Zamojski) i Tomaszw Lubelski (Ziemia

  Tomaszowska). W historii prasy polskiej miesice od lipca 1944 do lutego 1945 roku

  okrelono mianem Lubelskich. Pierwsze wydawnictwa prasowe miay znaczenie nie tylko

  informacyjne ale rwnie propagandowe. Od pocztku rzd tymczasowy PKWN stara si

  utworzy i utrzyma sie informacyjn (w tym prasow) wykorzystujc do tego swoje

  agendy, Polsk Parti Robotnicz, Polsk Parti Socjalistyczn, Ministerstwo Informacji i

  Propagandy oraz Krajow Rad Narodow. Rwnie jawna i niejawna opozycja

  antykomunistyczna, chcc walczy z nasilajcym si terrorem, jako jedno z narzdzi obraa

  sobie pras. Tak wic pierwsze tytuy ukazujce si na wyzwolonej polskiej ziemi wydawane

  byy zarwno przez PPR, PPS i pomniejsze ugrupowania socjalistyczne jak rwnie przez

  legalnie dziaajce PSL i Stronnictwo Pracy, oraz takie ugrupowania jak Armia Krajowa czy

  organizacja Wolno i Niezawiso bdca opozycyjnym ugrupowaniem o charakterze

  polityczno - zbrojnym. Wraz z przesuwaniem si frontu na zachd ukazyway si nowe

  13 D. Grzelewska [et al.], Prasa, radio i telewizja Polsce, zarys dziejw, Wyd. 2, Warszawa 2001, s.

  143.

 • 14

  tytuy. Czsto wydawnictwa te byy nieregularne, krtkotrwae, wydrukowane na papierze

  marnej jakoci. Informacje w nich zamieszczane pochodziy z nasuchu radiowego. Tytuy

  lokalne wychodzce w 1944 roku obfitoway w artykuy o tematyce propagujcej osadnictwo

  na ziemiach zachodnich, podejmoway sprawy spoeczno-gospodarcze oraz zachcay do

  wstpowania w szeregi wojska.

  Po zakoczeniu drugiej wojny wiatowej na ziemiach odzyskanych zaczy pojawia

  si do prnie tytuy prasowe. Tworzenie ich nie byo atwym zadaniem, biorc pod

  uwag panujce na tych terenach w pierwszych miesicach wolnoci warunki. Pierwsi

  polscy osadnicy na zachodnich terenach wczesnej Polski nie mieli atwego zadania.

  Panujcy chaos, bezkarni szabrownicy i przestpcy, ktrych zachodnie rubiee RP

  przycigay jak magnes, Armia Czerwona, przybyli ze wschodu czonkowie Armii Krajowej

  czy WIN-u, ukrywajce si po lasach niedobitki Wermachtu, niemiecka miejscowa

  partyzantka Werwolf, czy w kocu prbujcy uporzdkowa to wszystko za pomoc terroru

  Urzd Bezpieczestwa, stwarzay sytuacj nie do pozazdroszczenia pierwszym,

  przybywajcym na te ziemie Polakom14. Mimo wszystko repatrianci od razu zaczli

  organizowa si w nowym rodowisku. Pierwszym polskim tytuem prasowym na Dolnym

  lsku by wydawany od 4 maja 1945 (czyli jeszcze w bezporedniej bliskoci dziaa

  wojennych) do 24 maja w Legnicy Dziennik Legnicki. Ukazywa si on w postaci ulotek

  rozlepianych na cianach. Zawiera informacje dla przybywajcych pierwszych osadnikw o

  toczcych si jeszcze na Dolnym lsku walkach15. Rwnie w Jeleniej Grze inicjatywa

  dziennikarsko - wydawnicza pojawia si do wczenie. Pierwszym czasopismem w Jeleniej

  Grze by Nasz Gos, ktrego wydawc byo wojsko. Tytu ten, jak wikszo wczesnych

  wydawnictw prasowych, mia charakter typowo informacyjny, a treci zamieszczane na jego

  amach pochodziy z przedrukw i nasuchu radiowego16. Kolejn bardziej zorganizowan

  jeleniogrsk inicjatyw wydawnicz byo ukazanie si z okazji zorganizowania z inicjatywy

  Urzdu Informacji i Propagandy w Jeleniej Grze, w tym miecie pierwszego

  Przemysowego Zjazdu Ziem Odzyskanych w dniach 27-29 sierpnia 1945 roku Gosu

  Pogranicza. Wydawc bya Midzypartyjna Komisja Porozumiewawcza (PPS, PPR, SL i

  14 P. Maszkowski, Warta Werwolfu, Odkrywca 2009, nr 5, s. 45. 15 Prasa Dolnego lska 19451948: Treci i cechy regionalne dziennikw i tygodnikw, Wrocaw 1992,

  s. 12.

 • 15

  SD)17. Zesp redakcyjny tworzyli: S. Trzyciski, M. Kobusz, T. Kowzan, K. Pitka i W.

  Rousseau. MKP w Jeleniej Grze chciaa w ten sposb stworzy dziennik dla rejonw

  przygranicznych, jednak pod naciskiem wadz wojewdzkich w Legnicy inicjatywa ta

  zostaa ograniczona jedynie do jednodniwki na rzecz pierwszej codziennej gazety na

  Dolnym lsku Pioniera przeksztaconego w 1946 roku w Sowo Polskie18. Redakcja

  Gosu Pogranicza na swych amach zamiecia informacje dotyczce odbywajcego si w

  Jeleniej Grze zjazdu.

  Take prasa konspiracyjna pojawia si w Jeleniej Grze do szybko. Wraz z

  repatriantami ze wschodu na Dolny lsk przybywali przesiedlani dziaacze organizacji

  konspiracyjnych. W Jeleniej Grze, jak si pniej okazao pozorne schronienie znaleli

  ewakuowani z okrgu lwowskiego przez Rzeszowszczyzn dziaacze organizacji Wolno i

  Niezawiso. Zgodnie z ustaleniami Zarzdu Gwnego WiN kady nowo tworzony okrg

  tej organizacji zobowizany zosta do podjcia dziaalnoci informacyjno-propagandowej.

  Szef okrgu jeleniogrskiego WiN pk. Franciszek Rekucki Topr, na samym pocztku

  dziaalnoci tej organizacji w rejonie Jeleniej Gry tj. od wrzenia 1945 roku podj decyzj o

  wydawaniu konspiracyjnego pisma Wolno. Motto pisma brzmiao: Walczymy o

  niepodlego Polski, o prawdziwie demokratyczn wolno narodu, o odzyskanie naszych

  ziem wschodnich i o utrwalenie obecnych granic na zachodzie. Redaktorem naczelnym

  zosta Wadysaw ledziski. Kierowa on doborem materiaw przede wszystkim tych

  przesyanych z regionu, tekstw wasnych oraz tworzonych przez kadr kierownicz.

  Autorzy artykuw ze wzgldw bezpieczestwa w wikszoci publikacji pozostali

  anonimowi. Ostateczny ksztat kadego numeru zatwierdza komendant okrgu. Pierwsze

  osiem numerw wydrukowano na powielaczu, jednak ogromne zainteresowanie

  czasopismem, ktre stanowio swoist przeciwwag dla jedynie susznej prasy partyjnej i

  wojskowej byo tak wielkie, e w niedugim czasie podjto starania nad zdobyciem maszyny

  drukarskiej. Zesp drukarski Wolnoci tworzyli Stanisaw Romanowicz, Wadysawa

  Olszewska, Maria Orzechowska i Magdalena ledziska. Przez rok ukazywania si

  16 Archiwum Pastwowe we Wrocawiu. Delegatura w Jeleniej Grze, syg. 211/II 17 Prasa Dolnego lska 1945-1948..., s. 13. 18 L. Miller, Prasa regionu jeleniogrskiego w latach 1945-1948, Rocznik Jeleniogrski 1984, t. 21,

  s. 145.

 • 16

  czasopisma wydano okoo 13 numerw19, po czym okrg jeleniogrski WiN-u zosta za

  pomoc agentw rozpracowany przez UB, a jego kierownictwo otrzymao wyroki mierci

  lub dugoletniego wizienia. Punkt skadowania materiaw drukarskich oraz

  wydrukowanych egzemplarzy czasopisma znajdowa si w dwch mieszkaniach w centrum

  Jeleniej Gry20. Nakad czasopisma w pocztkowym okresie wynosi okoo 400 egzemplarzy,

  jednak w odpowiedzi na due zainteresowanie systematycznie wzrasta. W kocowym

  okresie ukazywania si pisma drukowano okoo tysica egzemplarzy. Za kolporta tytuu

  odpowiada Stanisaw Panasewicz, ktry wraz z podlegymi mu wsppracownikami

  rozprowadza czasopismo na terenie caego Dolnego lska21. Niewielka liczba egzemplarzy

  trafiaa do komendy gwnej WiN-u w Krakowie, gdzie niektre artykuy byy

  przedrukowywane w dodatku do kolejnego konspiracyjnego wydawnictwa, tym razem o

  zasigu oglnopolskim, zatytuowanym Orze Biay. Treci pojawiajce si na amach

  Wolnoci prezentoway wysoki poziom merytoryczny i literacki. Miay one przede

  wszystkim spenia trzy zasadnicze funkcje. Pierwsz z nich bya rzetelna informacja

  czonkw organizacji oraz spoeczestwa o wydarzeniach majcych miejsce w Polsce i na

  wiecie, drug walka z propagand ekipy rzdzcej i prezentowanie wasnych ideaw

  nawizujcych bezporednio do AK oraz ksztatowanie postaw patriotycznych odmiennych

  od linii komunistw. Na kartach Wolnoci otwarcie krytykowano posunicia ekipy

  rzdzcej, pitnowano jej naruszenia, dano usunicia z terenw Polski Armii Czerwonej,

  opowiadano si za likwidacj UB oraz za renegocjacj umowy granicznej z ZSRR22. W

  jednym z numerw redaktor naczelny wytumaczy powody, dla ktrych walka

  konspiracyjna z terrorem, jaki wobec spoeczestwa stosuje rzd, jest suszna i konieczna.

  Oddziaywanie propagandowe Wolnoci wrd rodowisk konspiracyjnych i zwykych

  obywateli byo tak ogromne, e oprcz UB i Milicji spraw t zaj si take wywiad

  radziecki do tego stopnia, e w raportach szefa tego wywiadu w Polsce (Siemiona

  Dawydowa) kierowanych bezporednio do Jzefa Stalina i awrentyja Berii, pojawiay si

  19 J. Bilski, Gazeta Wolno jako organ propagandy Zrzeszenia Wolno i Niezawiso na Dolnym

  lsku, praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Leszka Belzyta prof. Uniwersytetu

  Zielonogrskiego, Zielona Gra 2007, s. 34. 20 Ibidem, s. 33. 21 Instytut Pamici Narodowej. Wydzia opracowywania i udostpniania zbiorw we

  Wrocawiu. syg. 024/7411.

 • 17

  informacje na temat Wolnoci23. Zainteresowanie si pismem Wolno przez Dawydowa

  przyczynio si do szybkiego rozpracowania i rozbicia jeleniogrskich struktur WiN-u.

  Pierwsze czasopisma wydawane na ziemiach odzyskanych, w tym rwnie te

  drukowane na Dolnym lsku, suyy nowo przybyym na te tereny Polakom jako

  podstawowe rdo informacji. Mimo, i wydawane byy na kiepskim papierze, czsto

  tworzone bez polskich czcionek i rozlepiane w formie gazetek ciennych cieszyy si duym

  zainteresowaniem. ywot tych periodykw nie by dugi, przewanie trwa od kilku dni do

  maksymalnie kilku miesicy. Wydawnictwa takie czsto wydawane byy przez lokalne

  wadze wojskowe. Peniy take, wrd nowo przybyych na te tereny Polakw funkcje

  opiniotwrcze i pozwalay na ksztatowanie postaw politycznych nowych osiedlecw.

  Oprcz wspomnianych wyej tytuw warto, ze wzgldu na panujce wczenie warunki,

  wspomnie jeszcze o dwch innych wydawanych od maja 1945 roku na ziemiach

  zachodnich. Pierwszym z nich by wydawany w Lubaniu lskim Na Stray Biuletyn

  Informacyjny dla ludnoci cywilnej, drugim - ukazujca si w Zgorzelcu Granica24. Byy

  to czasopisma, ktre swj ywot rozpoczy wkrtce po ustaniu w tyche miastach

  bezporednich dziaa wojennych. Na pocztku oba tytuy wydaway wadze wojskowe.

  Zarwno Na Stray jak i Granica ukazyway si stosunkowo dugo jak na czasopisma

  tego rodzaju, wydawane byy bowiem w bardzo specyficznych warunkach.

  Rwnie prasa partii politycznych, w tym rodowisk opozycyjnych oraz mniejszoci

  narodowych na ziemiach odzyskanych, pojawia si bardzo wczenie. Pierwsz gazet

  reprezentujc mniejszo narodow byo wydawane przez rodowiska ydowskie Nowe

  ycie. Wydawc pisma by Wojewdzki Komitet ydowski na Dolnym lsku. Pierwsze

  trzy numery zostay opatrzone nadrukiem jednodniwka. Od numeru czwartego pojawia

  si informacja o tygodniowej czstotliwoci ukazywania si tytuu. Jednak w praktyce pismo

  wychodzio mniej wicej raz na dwa tygodnie. Redaktorem naczelnym by J. Turkow.

  Tygodnik mia 8 stron, ukazao si 12 numerw, po czym tytu zosta zawieszony25. Skad

  redakcyjny nie uleg zmianie. Na amach Nowego ycia poruszano tematy dotyczce

  22 J. Bilski, op. cit., s. 34 23 IPN.Wroc. syg 024/7411, 24 L.Miller, op. cit., s. 145. 25 Prasa Dolnego lska 1945-1948..., s. 18-19.

 • 18

  polityki midzynarodowej w szczeglnoci dotyczce zachodnich granic Polski, sporw

  midzy ONZ a Wielk Brytani o status Palestyny, szeroko opisywano take proces

  zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze. W sprawach krajowych szczeglne

  zainteresowanie tytuu budziy kampanie wyborcze oraz sytuacja gospodarcza Polski i jej

  odbudowa. Sporo miejsca powicano take przejawom antysemityzmu. Szczegln uwag

  pismo zwrcio na kampani wyborcz do Sejmu Ustawodawczego. Duo miejsca

  zajmoway artykuy dotyczce programw partii politycznych oraz roli posw ydowskich

  w nowo wybranym sejmie26. Zamieszczano take artykuy adresowane do modych oraz

  dotyczce kultury i tradycji ydowskich. Od pierwszego numeru szczeglne miejsce

  zajmowa na amach Nowego ycia dzia ogosze, w ktrym czytelnicy zamieci mogli

  krtkie ogoszenia dotyczce poszukiwa swoich bliskich lub znajomych. Artykuy

  publikowane na amach Nowego ycia pisane byy w dwch jzykach, zarwno po polsku

  jak i w jidysz. Pismo zakoczyo swj ywot 12 marca 1947 roku.

  Jeszcze szybciej na Dolnym lsku pojawia si zaczy czasopisma partii

  politycznych w tym PPR, ktra swoje czasopismo wydawaa od sierpnia 1945 do grudnia

  1948 roku pod tytuem Trybuna Dolnolska. Pierwsze trzy numery ukazay si w

  Legnicy, nastpnie pismo przeniesiono do Wrocawia. Nakad pierwszego numeru wynosi 6

  tys. egzemplarzy. Do 1948 roku liczba wydawanych egzemplarzy jednego numeru wzrosa

  do 140 tys. Redaktorem naczelnym zosta Tadeusz Graliski. Interpretacja wiadomoci

  zamieszczanych na amach Trybuny Dolnolskiej nie rnia si od linii PPR. Sam tytu

  by w dosownym tego sowa znaczeniu wyrazicielem opinii Polskiej Partii Robotniczej, a

  kierownictwo wydawnictwa byo cile zwizane z wadzami teje partii .

  Kolejnym tytuem partyjnym by wydawany przez PPS Naprzd Dolnolski w

  pniejszym okresie przemianowany na Wrocawski Kurier Ilustrowany Pismo

  wychodzio od 26 czerwca 1945 roku i a do powstania Polskiej Zjednoczonej Partii

  Robotniczej w 1948 roku prezentowao stanowisko ideologiczne Polskiej Partii

  Socjalistycznej. Powstanie tego lokalnego wydawnictwa byo cile zwizane i stanowio

  26 Ibidem, s 19.

 • 19

  pewn konsekwencj przybycia na ziemie odzyskane penomocnika rzdu Stanisawa

  Piskorskiego27.

  Do wyrniajcych si tytuw prasowych wydawanych przez opozycj na Dolnym

  lsku zaliczy mona Dolnolski Dziennik Ludowy, ktry po kilkumiesicznej przerwie

  zacz ukazywa si pod zmienionym tytuem lski Dziennik Ludowy. Dolnolski

  Dziennik Ludowy by tytuem wydawanym przez Stronnictwo Ludowe. Potrzeb

  drukowania pisma o charakterze wiejskim na Ziemiach Odzyskanych dostrzeono bardzo

  wczenie. Pierwszym czynnikiem byo niedostateczne docieranie prasy centralnej na tereny

  wiejskie Ziem Odzyskanych. Drugim natomiast byo nieuwzgldnianie w docierajcych ju

  tytuach prasowych miejscowych potrzeb czytelniczych wrd repatriantw. W decyzji o

  utworzeniu dziennika ludowego rwnie bardzo wan rol odgryway nasilajce si w

  tamtym okresie walki polityczne i drastycznie pogbiajce si podziay pomidzy partiami

  politycznymi. Mimo, i w tytule na pierwszym miejscu znajdowao si sowo dziennik,

  periodyk ten ukazywa si z czstotliwoci tygodnika i wychodzi w kad niedziel.

  Dziennik Ludowy cieszy si du popularnoci wrd mieszkacw wsi, ktra w

  wikszoci, do czasu wyborw styczniowych, odnosia si nieprzychylnie do komunistw.

  Redaktorem naczelnym by W. Fracz a tytu ukazywa si od 1 kwietnia 1946 do 24 maja 1947

  roku, nastpnie po kilkumiesicznej przerwie w 1948 roku pocz ukazywa si ponownie

  tym razem pod tytuem lski Dziennik Ludowy. Ostatecznie sta si cotygodniowym

  dodatkiem do Zielonego Sztandaru, gdzie po kilku wydaniach zakoczy swj ywot.

  Z dwch opozycyjnych partii politycznych jakie dziaay na Ziemiach Odzyskanych

  jedynie Stronnictwo Demokratyczne dorobio si swojego tytuu prasowego. Sama koncepcja

  powstania pisma w szeregach SD zrodzia si we wrzeniu 1945 roku, jednak ze wzgldu na

  trudnoci organizacyjne oraz nieprzychylno do idei reprezentantw Rzdu Tymczasowego

  do jego realizacji doszo dopiero w czerwcu 1946 roku. Pocztkowo tygodnik mia ukazywa

  si pod tytuem Gos Demokratyczny, na co cenzura nie zezwolia w zwizku z tym

  wybrano nazw Tygodnik Wrocawski. Redaktorem naczelnym zosta Jan Rozgrski.

  Pocztkowo nakad pisma wynosi okoo 8 tys. egzemplarzy. Ukazao si 5 lub 6 numerw

  Tygodnika po czym z powodu naciskw cenzorskich tygodnik przesta ukazywa si.

  27 Ibidem, s. 94.

 • 20

  Po utworzeniu Tymczasowego Rzdu Jednoci Narodowej oraz po podpisaniu w

  Moskwie w czerwcu 1945 roku zobowiza midzynarodowych, legalnie dziaajce

  ugrupowania opozycyjne, rwnie miay prawo do dziaalnoci wydawniczej. Obok

  istniejcej ju prasy kontrolowanej przez tzw. blok demokratyczny, w legalnym obiegu

  zaczy pojawia si wydawnictwa opozycyjne PSL (Chopski Sztandar, Gazeta Ludowa

  czy lokalny, wydawany w Olsztynie Gos Ziemi).

  Pierwszym ukazujcym si oglnopolskim tygodnikiem krytycznym wobec rzdw

  komunistw by Tygodnik Powszechny, utworzony w marcu 1945r. Pierwszy numer

  ukaza si dokadnie 24 marca 1945 roku. Tygodnik reprezentowa rodowiska inteligencji

  zwizane z Kocioem katolickim. Pismo reprezentujce liberalny nurt katolicyzmu

  otwartego od pocztku podejmowao polemik z marksistowsk wizj spoeczestwa,

  prezentowan w lewicowych periodykach. Pierwszym i dugoletnim redaktorem naczelnym

  by Jerzy Turowicz. Tygodnik Powszechny w pierwszym okresie swojej obecnoci na

  rynku wydawniczym ukazywa si najduej spord wszystkich niezalenych od wadzy

  tytuw prasowych. Wydawanie periodyku zostao wstrzymane przez wadze PRL po tym

  jak w 1953 roku redaktor naczelny odmwi zamieszczenia na amach Tygodnika

  Powszechnego nekrologu Jzefa Stalina28.

  Funkcjonujcy sprawnie od pocztku 1945 roku aparat cenzury nie pozwala na

  wydawanie tytuw krytycznych wobec ugrupowa lewicowych. Jawna opozycja z PSL-em

  na czele wyraaa swoje oburzenie. PPR i jej sojusznikom zarzucano nieprzestrzeganie

  konstytucji marcowej oraz amanie zasad umowy midzynarodowej zawartej w Moskwie w

  czerwcu 1945 roku, ktra miaa gwarantowa partiom politycznym swobod dziaania,

  rwnie w zakresie dziaalnoci prasowej i propagandowej. Konflikt midzy cenzur a

  opozycj nasila si tym bardziej im bardziej zblia si okres kampanii wyborczej do Sejmu

  Ustawodawczego. W trakcie samej kampanii doszo do wielu narusze prawa. Bito i

  zastraszano dziennikarzy prasy opozycyjnej, konfiskowano nakady bd dezorganizowano

  kolporta niewygodnych dla PPS i PPR tytuw. Fakty te bardzo ywo relacjonowaa na

  swych amach prasa podziemna. Szacuj si, e w okresie kampanii wyborczej do Sejmu

  Ustawodawczego na terenie caego kraju ukazywao si okoo 180 tytuw

  28 D. Grzelewska [et al.], op. cit., s. 144.

 • 21

  konspiracyjnych29. Walka z pras konspiracyjn ju w pocztkach 1945 roku przybraa na

  ziemiach polskich bezprecedensowe rozmiary. Aparat cenzury od stycznia do padziernika

  1945 roku funkcjonowa w ramach Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego. W okresie

  pniejszym zosta wczony w struktury Gwnego Urzdu Kontroli Prasy, Publikacji i

  Widowisk, gdzie stanowiska obsadzano wycznie czonkami Polskiej Partii Robotniczej. Do

  wyborw w styczniu 1947 roku cenzur wykorzystywano gwnie do zwalczania opozycji.

  W tym czasie dominujcym wydawnictwem okaza si zwizany z komunistami

  Czytelnik, ktry w efekcie walki tworzcego si ustroju z prywatnymi, niezalenymi oraz

  opozycyjnymi wydawnictwami stawa si coraz wikszym monopolist na polskim rynku

  wydawniczym30.

  2. Okres Stalinowski

  Po sfaszowaniu wynikw wyborw z 1947 roku w Polsce rozpocza si jeszcze

  silniejsza walka z wydawnictwami opozycyjnymi i niezalenymi. Wiele tytuw nie mogo

  si ju ukazywa, a zaistniaa sytuacja nie sprzyjaa tworzeniu si nowych niezalenych

  wydawnictw prasowych. Prasa rzdowa moga na swych amach rozpocz jawn walk o

  komunizm w Polsce. Nasilia si rwnie walka z wydawnictwami podziemnymi. Przy

  wykorzystaniu coraz silniejszego potencjau Urzdu Bezpieczestwa Publicznego zaczto

  coraz skuteczniej rozpracowywa organizacje podziemne a co za tym idzie likwidowa

  podziemne wydawnictwa prasowe tyche organizacji. I tak dla przykadu w roku 1945 w

  Polsce ukazywao si od 230 do 300 podziemnych tytuw prasowych, w roku 1946 100, w

  1947 20, w 1950 roku 10 a w 1953 ju tylko 231. Prasa ta skupiaa si przede wszystkim

  wok opozycyjnych wobec wadzy ludowej partii politycznych, stronnictw i organizacji

  takich jak Armia Krajowa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo

  29 Ibidem, s. 149. 30 T. Mielczarek, Od nowej kultury do polityki Tygodniki spoeczno-kulturalne i spoeczno-polityczne

  PRL, Kielce 2003, s. 26.

 • 22

  Narodowe, WiN. Do najciekawszych tytuw naley wychodzcy w latach 1945 1946 w

  omy Gos spod ziemi pismo wydawaa organizacja o nazwie Obywatelska Armia

  Krajowa.32 Do 1953 roku przetrway prawdopodobnie tylko cztery tytuy podziemne.

  Pierwszy z nich, wspomniany wczeniej Orze Biay wydawany by przez WiN, drugi -

  Biuletyn Antykomunistycznego Ruchu Harcerskiego wydawany by przez podziemne

  organizacje harcerskie. Stosunkowo dugo w podziemnym obiegu utrzyma si take

  tygodnik Zarzewie wydawany przez podziemn organizacj harcersk pod nazw

  Zwizek Biaej Tarczy. Prawdopodobnie periodyk ten wychodzi jeszcze w 1951 roku.

  Czwartym, ostatnim niezalenym pismem ukazujcym si w Polsce i cieszcym si duym

  uznaniem rodowisk konspiracyjnych i po akowskich by wydawany na Lubelszczynie

  Antybolszewik. Tytu ukazywa si jeszcze pod koniec 1953 roku.33

  W latach 1947-1948 bezprecedensowa walka z prywatn, opozycyjn inicjatyw

  wydawnicz przybieraa na sile z tygodnia na tydzie, a do cakowitego wyeliminowania

  niezalenego od wadzy ruchu wydawniczego. Walka ta przejawiaa si w duej mierze

  narastajcym terrorem ze strony organw bezpieczestwa publicznego, reglamentacj

  papieru i rodkw drukarskich, zmniejszaniem limitw wydawniczych, nieprzeduaniem

  koncesji i pozwole na wydawanie czasopism bdcych tematycznie w opozycji wobec

  wytycznych ze strony wadzy PRL. Dono rwnie do upastwowienia poszczeglnych

  redakcji uzaleniajc ich byt od Spdzielni Wydawniczej Czytelnik. W roku 1948

  przystpiono do penego wdraania modelu stalinowskiego prasy w Polsce. W marcu 1948

  roku wadze jeszcze KC PPR wyday szereg rozporzdze majcych na celu unifikacj

  ideologiczn prasy. Ograniczono dostp do innych poza PAP-em rde informacji,

  zakazano nasuchu radiowego, korzystania z zagranicznych serwisw fotograficznych,

  reklamowania organizacji charytatywnych, ktre swoje centrale posiaday na zachodzie

  Europy lub w USA, nakazano zmniejszy objtociowo materiay informacyjne z zagranicy

  na rzecz materiaw pochodzcych z krajw bloku socjalistycznego34. Obok tych i wielu

  innych zalece podjto take prace nad zmianami legislacyjnymi. Wyczono papier z

  wolnego obrotu handlowego i rozpoczto jego cis reglamentacj, jak to okrelano w

  31 R. Kowalczyk, Prasa lokalna w Polsce, Pozna 2000, s. 91. 32 Ibidem. 33 M. Dbrowski, op. cit., s. 18.

 • 23

  uzasadnieniu tej decyzji: Aby nie suy obcej propagandzie. Drastycznie obniono

  przydziay papieru prasie katolickiej (pod koniec 1948 roku 9 tygodnikw, 9

  dwutygodnikw, 39 miesicznikw i 1 kwartalnik ukazyway si w nakadzie okoo 700 tys.

  egzemplarzy). Na pocztku tego roku ich nakad przekracza ponad 1,5 miliona

  egzemplarzy. Sam Tygodnik Powszechny poddawany by szykanom i nieustannym

  kontrolom.

  Od pocztku 1949 roku w Polsce zaczto intensywnie wdraa tzw. sowiecki model

  prasy. Czasopisma miay za zadanie oddziaywa na czytelnika propagandowo, przenoszc

  polityk PZPR do mas. Intensywnie rozwijaa si prasa partyjna. Rozwojowi temu sprzyjao

  powstanie w 1950 roku Pastwowego Przedsibiorstwa Kolportaowego Ruch, ktre

  zmonopolizowao proces wydawania i kolportau prasy w Polsce.

  Oprcz scentralizowania instytucji wydawniczych i kolportaowych w okresie tym

  wystpowao wiele zjawisk i procesw, ktre doprowadziy do wyeliminowania wolnoci

  prasy oraz w wielu przypadkach uniemoliwiy wydawanie czasopism niezalenych. Przede

  wszystkim byy to dziaania majce na celu scentralizowanie ruchu prasowo-wydawniczego,

  stosowanie cenzury prewencyjnej, reglamentacj papieru oraz cis kontrol nad wielkoci

  nakadw poszczeglnych tytuw. Dodatkowo chcc zlikwidowa pras niezalen

  wyeliminowano prywatnych wydawcw i uznano za najwaniejsz propagandow funkcj

  prasy.35

  Jeli chodzi o system cenzury prewencyjnej by to sprawnie dziaajcy mechanizm w

  obrbie trzech urzdw: Gwnego Urzdu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk,

  Ministerstwa Informacji i Propagandy oraz Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego.

  Urzdy te cile wsppracujc ze sob zaczy na pocztku lat pidziesitych cile

  kontrolowa cao produkcji wydawniczej ukazujcej si w Polsce. Dyrektywy tyche

  instytucji w jasny sposb okrelay ramy dziaalnoci redaktorw, wydawcw i

  dziennikarzy. Luk po likwidowanych tytuach opozycyjnych zaczto skrztnie wypenia

  nowymi wydawnictwami prasowymi. Byy to gwnie tygodniki lub dwutygodniki o

  charakterze lokalnym. Pewnym nowym dowiadczeniem na gruncie prasowym byo w tej

  sytuacji wykorzystanie jako twrcw korespondentw robotniczych i chopskich. Pomys ten

  34 D. Grzelewska, op. cit., s.153.

 • 24

  na dusz met nie speni pokadanych w nim oczekiwa i wikszo spord powstaych

  wczenie tytuw z racji niskiego poziomu dziennikarskiego dosy szybko zakoczya swj

  ywot. Jako przykad takiego wydawnictwa mona przytoczy lokalny Gos Jeleniogrski

  ukazujcy si przez krtki okres w pierwszej poowie lat pidziesitych w nakadzie od 2

  do 5 tysicy egzemplarzy36. aden z numerw tego pisma nie zachowa si do naszych

  czasw, jednak jak wskazuj badania przeprowadzone na pocztku lat 80-tych periodyk ten

  prezentowa niski poziom dziennikarski i nie cieszy si zbyt duym uznaniem wrd

  odbiorcw prasy w Jeleniej Grze37.

  3. Odwil

  Rozwj sowieckiego systemu prasowego oraz idce w lad za nim uwarunkowania

  prawne spowodoway cakowite wyeliminowanie niezalenych wydawnictw prasowych.

  Zmiany te przyczyniy si take do spadku kondycji polskiej prasy. Problem ten okaza si

  na tyle palcy, e fakt ten oficjalnie dostrzeono w momencie, gdy tylko pozwalaa na to

  sytuacja, czyli ju na pocztku odwily. Na walnym zebraniu Stowarzyszenia

  Dziennikarzy Polskich w listopadzie 1953 roku dziaacze zwizku wytknli wady

  funkcjonujcego systemu prasowego. Podczas dyskusji uczestnicy zjazdu zarzucali prasie

  lukrowanie rzeczywistoci i urzdowy optymizm. Mwiono take o ideologizacji

  przejaww ycia spoecznego, kulturalnego i gospodarczego. Skrytykowano sposb

  przedstawiania jednostki jako elementu wielkiej machiny jakim jest pastwo ludowo-

  socjalistyczne38.

  W okresie odwily powstao w Polsce wiele tytuw prasy lokalnej, midzy innymi

  wychodzce po dzi dzie Nowiny Jeleniogrskie. Periodyk ten od pocztku ukazywa si

  w formie tygodnika i od pocztku, tj. od roku 1958 a do 1990 roku by organem prasowym

  lokalnych struktur PZPR39.

  35 R. Kowalczyk, op. cit., s. 84. 36 L. Miller, op. cit., s. 145. 37 Ibidem. 38 R. Kowalczyk, op. cit., s. 92. 39 M. Suchecka, Trzydzieci lat pracy dla regionu (Nowiny jeleniogrskie w latach 1958-1988)

  Rocznik Jeleniogrski, 1990 s. 149-162

 • 25

  W czasie przemian politycznych koca lat pidziesitych ukazywao si niewiele

  tytuw prasy drugiego obiegu. Do nielicznych tytuw z tego okresu zaliczy mona

  Serwis Informacyjny, w ktrym obok wznowionego w 1956 roku Tygodnika

  Powszechnego ukazyway si teksty Leszka Koakowskiego40.

  4. Sytuacja prasy w dekadzie Maej Stabilizacji

  Nowa sytuacja polityczna i spoeczna (tzw. maa stabilizacja) w pocztkowym

  okresie spowodowaa pewne rozprenie na rynku wydawniczym. Powstao kilka nowych

  tytuw, przede wszystkim o charakterze lokalnym (wojewdzkim lub powiatowym) jednak

  do szybko w skutek dziaa centralnych na rynku wydawniczym zosta przywrcony

  nowy - stary porzdek. W 1958 roku powoano now instytucj - Komisj do spraw

  Wydawnictw. Komisja ta bya owocem pewnych zmian jakie nastpiy na rynku prasowym.

  Zrywajc z przeszoci i chcc zaprowadzi tzw. ad powoano rwnie nowe tytuy o

  zasigu oglnopolskim. W 1957 roku zosta wydany pierwszy numer tygodnika Polityka,

  a w 1963 roku, w miejsce zamknitej Nowej Kultury utworzono tygodnik Kultura. W

  tygodniku Kultura, tak samo jak w Nowej Kulturze, redaktorem naczelnym zosta

  J. Wilhelmi, pozostaa cz zespou redakcyjnego ulega zmianie. Pierwszy numer

  tygodnika ukaza si 16 czerwca 1963 roku. Zadaniem periodyku byo midzy innymi:

  Prezentowanie (na swych amach) zjawisk twrczych czynnie zaangaowanych w spraw

  budowania socjalizmu41. Drugim nowym tytuem tego czasu bya Polityka wydana 5

  marca 1957 roku. Pocztkowo skad redakcyjny pisma ulega zmianom, jednak cechowaa go

  rnorodno pokoleniowa i polityczna. Pocztkowo pismo zachcao do polemiki na

  tematy zwizane z krajem42.

  Mimo zmiany ekipy rzdzcej i pewnych przeobraeniach w sposobie

  przedstawiania rzeczywistoci na amach czasopism Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

  nadal trzymaa pras na uwizi. Kady przejaw odstpowania od jej wytycznych koczy si

  zmian na stanowisku redaktora naczelnego, ograniczeniem przydziau papieru lub

  40 R. Kowalczyk, op. cit., s. 94. 41 Kultura 1963, nr 1, s. 1 42 T. Mielczarek, op. cit., s. 56.

 • 26

  zamkniciem tytuu. Ten stan rzeczy trwa nieprzerwanie przez cay okres maej

  stabilizacji. Wydawnictwa drugiego obiegu w tym okresie, a do protestw studenckich w

  1968 i 1969 roku, byy praktycznie nieobecne. Pod koniec lat 60. ponownie pojawiy si

  dokumenty wydane poza legalnym obiegiem. W duej mierze byy to rnego rodzaju

  odezwy i rezolucje rozpowszechniane w niewielkim nakadzie bd przepisywane rcznie.

  Od jesieni 1969 roku studencka grupa konspiracyjna Ruch zacza krtkotrwae

  wydawanie czasopisma o nazwie Biuletyn. Edycja ta bya wydawana w nakadzie

  zaledwie dwustu egzemplarzy rozpowszechnianych nastpnie wrd warszawskich

  studentw.

  Pocztek lat siedemdziesitych przynis Polsce burzliwe zmiany na arenie

  politycznej. Pogarszajca si od koca lat szedziesitych sytuacja gospodarcza kraju

  powodowaa narastajce niepokoje spoeczne dewaluujc i tak nadszarpnity wizerunek

  Komitetu Centralnego PZPR w oczach Polakw. Punktem zapalnym okazay si ogoszone

  14 grudnia 1970 roku podwyki cen ywnoci. Na Wybrzeu doszo do gwatownych

  spoecznych protestw, ktre zostay stumione w brutalny sposb. Wrd manifestantw

  byli zabici i ranni. Prasa centralna z pocztku milczaa na temat tragedii, do ktrej doszo w

  Trjmiecie43. Dwa dni po krwawo stumionych rozruchach w prasie oglnopolskiej pojawia

  si krtka lakoniczna notatka Polskiej Agencji Prasowej. Na jej podstawie publikowano

  rne mniej lub bardziej rozmijajce si z prawd komentarze utrzymane w znanej wczeniej

  konwencji44. Natomiast prasa lokalna na Pomorzu relacjonowaa na gorco wydarzenia

  Grudnia 1970. Postawa lokalnych periodykw stanowia przeciwwag do oglnopolskiej

  ciszy informacyjnej w tym wzgldzie. W cigu kilku najbliszych dni prbowano zagodzi

  niekorzystne dla wadzy informacje o wydarzeniach z Pomorza podajc w prasie

  nieprawdziwe wiadomoci mwice jakoby demonstranci mieli dopuci si mordw na

  funkcjonariuszach Ministerstwa Spraw Wewntrznych. Naturalnie tak samo jak w 1956 i

  1968 roku win za krwawo stumione wystpienia spoeczne prbowano zepchn na bliej

  nieokrelone siy antysocjalistyczne w Europie Zachodniej. Zabiegi te jednak nie na wiele si

  ju zday. Mimo blokady informacyjnej i prby przedstawienia w mediach zafaszowanego

  obrazu protestw w Trjmiecie PZPR zdawaa sobie spraw z dramatyzmu sytuacji.

  43 T. Mielczarek, op. cit., s. 62.

 • 27

  Popraw mogy przynie jedynie radykalne zmiany. Sze dni po pierwszych

  demonstracjach Wadysawa Gomuk zastpi na stanowisku pierwszego sekretarza

  Edward Gierek45.

  5. Rozwj prasy drugiego obiegu w latach 1970-1980 (Propaganda Sukcesu)

  Ekip Gierka postrzegano na pocztku lat siedemdziesitych jako wielkich

  reformatorw, ludzi otwartych na wiat i chccych podj dialog ze spoeczestwem.

  Jednak mimo pewnego rozprenia i zerwania ze sposobem rzdzenia lat szedziesitych

  nowa wadza postrzegaa pras w podobny sposb jak stara ekipa. Z pocztku

  wprowadzono pewne zmiany. Miedzy innymi umoliwiono dziennikarzom dostp do

  informacji w urzdach, organizowano spotkania redaktorw naczelnych z pierwszym

  sekretarzem, dziaaczami i liderami terenowymi partii. Deklarowano wspprac i udzia

  prasy oraz caoci mediw w kierowaniu przemianami spoecznymi i politycznymi.

  Zapewnienia te okazay si jedynie zabiegiem kosmetycznym majcym na celu budow

  wok nowej ekipy dobrego wraenia a co za tym idzie poparcia spoecznego. Spotkania

  redaktorw naczelnych z czoowymi dziaaczami partii byy skrztnie reyserowane a z

  wikszoci deklarowanych zmian wycofano si lub okazay si one nietrwae. Zastosowano

  zabiegi znane z wczeniejszych przeomw. Prasa tak samo jak wczeniej, rwnie w nowej

  dekadzie objta zostaa rcznym sterowaniem, traktowana bya w sposb instrumentalny

  a przekaz tak samo odbywa si tylko w jedn stron tj. od partii do obywateli46.

  Rozlunienie stosunkw spoecznych i wzrost zaufania partii do spoeczestwa, jakie

  przyniosa ze sob ekipa Edwarda Gierka, w sposb oczywisty odbiy si na rozwoju prasy

  drugiego obiegu. Lata siedemdziesite s tego doskonaym przykadem. Ewolucj prasy

  niezalenej lat siedemdziesitych mona podzieli na dwa okresy. Pierwszy z nich to lata

  1973-1976, drugi natomiast to okres obejmujcy lata od 1977 do 1980 roku. Okres pniejszy

  przynis ze sob dynamiczny rozwj prasy organizacji spoecznych, opozycyjnych i

  katolickich. Naturalnie rozwj tzw. Bibuy w drugiej poowie lat 70. by naturaln

  44 Ibidem. 45 W. Roszkowski, Najnowsza historia polski 1914-2000, Warszawa 2001, s. 304. 46 D. Grzelewska [et al.], op. cit., s.190.

 • 28

  konsekwencj wydarze czerwca 1976 roku oraz zaoenia przez Jacka Kuronia Komitetu

  Obrony Robotnikw.

  Pierwszymi wrocawskimi wydawcami i drukarzami pism bezdebitowych byli hipisi.

  W pniejszym okresie ich dowiadczenie na tym polu okazao si bardzo cenne i spora

  cz tego wanie rodowiska pod koniec lat siedemdziesitych wsppracowaa z opozycj

  przy tworzeniu wydawnictw niezalenych o charakterze politycznym. Oprcz swoistego

  dowiadczenia na polu drukarskim ludzie ci mogli rwnie podzieli si dowiadczeniami

  co do postpowania w razie szykan ze strony MO lub SB. Dowiadczenie to byo wynikiem

  osobliwej filozofii ycia i postaw spoecznych, ktre w naturalny sposb stawiay

  rodowisko to w konflikcie z wadz47.

  5.1. Prasa podziemna w latach 1973-1976

  Pierwszym pismem niezalenym we Wrocawiu i prawdopodobnie pierwszym w

  Polsce lat siedemdziesitych by Organ Studia Kompozycji Emocjonalnej. Pierwszy numer

  tego wydawnictwa datowany jest na stycze 1973 roku. Organ by pismem o profilu

  kulturowo-artystycznym nie majcym podoa politycznego. Jednak twrcy tej inicjatywy

  prasowo wydawniczej byli nkani przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczestwa. Nkania

  te przybray na sile w momencie, gdy w numerze z 1975 roku ukaza si tekst o marszaku

  Pisudskim. Po opublikowaniu numeru z tym wanie artykuem twrcy Organu Studia

  Kompozycji Emocjonalnej byli kolejno wzywani do Komendy Wojewdzkiej MO, gdzie

  funkcjonariusze Suby Bezpieczestwa przeprowadzili z nimi tak zwane rozmowy

  wyjaniajce48. Jednoczenie by to pierwszy w latach siedemdziesitych przejaw nkania

  polskiej prasy niezalenej. Wczeniej wadza nie doszukujc si treci mogcych godzi w jej

  wizerunek traktowaa wydawnictwa takie z przymrueniem oka. Sam fakt zdobycia papieru

  i stworzenia zaplecza poligraficznego by tak trudnym zadaniem, i wielu zainteresowanych

  wydawaniem prasy niezalenej poddawao si nie mogc sprosta temu wyzwaniu.

  47 S. Rudka, Poza Cenzur: wrocawska prasa bezdebitowa 1973-1989, Warszawa 2001, s. 67.

 • 29

  Pozostae tytuy wychodziy nieregularnie, a ich wykonanie byo kiepskiej jakoci. Wracajc

  do Organu, by on pierwszym pismem niezalenym ukazujcym si na Dolnym lsku,

  jednak sia tego typu periodykw systematycznie rosa.

  Potwierdzonym jest fakt, i dwa lata pniej zacz ukazywa si drugi podobny

  tytu a na pocztku 1976 roku, wg obecnego stanu wiedzy, byy ju trzy. Na chwil obecn

  badacze nie s w stanie dotrze do zachowanych egzemplarzy tych wydawnictw, tym

  samym ich analiza jest niemoliwa.

  Redakcja pisma na amach wydawnictwa wiele miejsca powicia na rnego

  rodzaju dziaania artystyczne, eksperymenty teatralne, poruszano zagadnienia z zakresu

  teorii sztuki. Na amach Organu przedstawiano rnorodne spotkania twrcze. Niekiedy

  trudno jest rozgraniczy co spord treci prezentowanych w pimie jest prowokacj. Do

  ciekawszych wypowiedzi na amach pisma mona zaliczy felieton dotyczcy powoania

  tzw. Wiejskiego Centrum Sztuki Wspczesnej Osetnica 72. Artyku ten w do mocny

  sposb parodiowa stosunek PZPR do zagadnie dotyczcych rodowisk twrczych.

  Niewtpliwie opublikowanie tego artykuu wymagao sporo odwagi i stanowio pewn

  prowokacj wobec wadzy. W pierwszym omawianym okresie tj. do roku 1976 ukazao si

  dziewi numerw pisma49. W nastpnych latach czstotliwo ukazywania si periodyku

  systematycznie wzrastaa i mimo wielu perypetii Organ jako pismo niezalenych

  rodowisk twrczych ukazywa si do pnych lat osiemdziesitych. Przez cay ten czas

  artykuy prezentowane na jego kartach miay specyficzny prowokujcy charakter. Na

  pocztku tytu ten powielany by technik kserograficzn, co w znaczcy sposb

  powodowao nisk jako druku. Twrcami pisma byli: Zbigniew Je, Grzegorz Kolasiski,

  Jzef Makowski, Jerzy Ryba i Wojciech Sztukowski. Twrcy ci stronili od konwencji

  klasycznej politycznej bibuy na rzecz reprezentowania wiata artystycznego. Wymieniony

  zesp redakcyjny stworzy pismo, ktre jako pierwsze w dekadzie propagandy sukcesu

  wychodzio poza kontrol wadzy i amao jej monopol na informacj w obrbie tematw

  zwizanych ze rodowiskami twrczymi tym samym stanowio swoist przeciwwag dla

  prasy oficjalnej. Organ Studia Kompozycji Emocjonalnej przyczyni si take do powstania

  we Wrocawiu ruchu spoecznego nazwanego Pomaraczow Alternatyw.

  48 Ibidem, 133-134.

 • 30

  5.2. Prasa podziemna w latach 1976-1980

  Prawdziwy przeom w wydawaniu prasy drugiego obiegu nastpi w 1976 roku. Po

  wydarzeniach czerwca 76 oraz zawizaniu Komitetu Obrony Robotnikw opozycja

  antyrzdowa, czy waciwie antykomunistyczna zacza rosn w si. Naturalnie wizao

  si to z duym poparciem spoecznym. W drugiej poowie 1976 roku jasnym by fakt, e

  propaganda sukcesu jak od pocztku lat siedemdziesitych karmiy spoeczestwo oficjalne

  media jest mrzonk, ktra nijak ma si do rzeczywistoci. Wraz z wzrastajcym poparciem

  rnych warstw spoecznych dla ksztatujcej si opozycji przybieray na sile rnorodne

  niezalene formy wydawnicze. Od tego momentu prasa bezdebitowa lat 70-tych nie bya

  kojarzona jedynie z inicjatywami organizacji studenckich, rodowisk twrczych czy

  katolickich ale przybieraa form prasy o znaczeniu polityczno-spoecznym, za

  porednictwem ktrej rodowiska antykomunistyczne w jasny sposb wypowiaday wadzy

  wojn. Z racji na zawarte treci, sposb powielania i jako papieru tych wydawnictw po raz

  pierwszy wanie w tym okresie zyskay one miano bibuy. Wikszo tych periodykw

  miaa jedynie zasig regionalny, cho zdarzay si take takie, ktre ukazyway si na terenie

  caego kraju. Czoowym pismem niezalenym o zasigu oglnopolskim by Biuletyn

  Informacyjny wydawany i drukowany przez KOR, czy zwizane z t sam organizacj

  Komunikaty KOR. Oczywicie zasig oglnopolski miesicznikw tych nie wiza si z

  dostpnoci ich w oglnodostpnej sieci sprzeday prasy, zmonopolizowanej wczenie

  cakowicie przez Ruch. Pisma te byy rozpowszechnianie w waniejszych orodkach

  miejskich na terenie caego kraju przez osoby dziaajce w Komitecie Obrony Robotnikw

  lub w jaki sposb zwizane z KOR-em. Wikszo pism jednak ukazywaa si na

  okrelonym obszarze zwizanym z funkcjonowaniem na nim okrelonej grupy opozycyjnej.

  Jak poda R. Kowalczyk na przeomie roku 1977-1978 na terenie caego kraju poza oficjalnym

  obiegiem ukazywao si regularnie okoo 200 tytuw prasy podziemnej. W duej wikszoci

  byy to wydawnictwa o czstotliwoci miesicznika50. Tak dua liczba wydawnictw

  niezalenych tworzya do powan przeciwwag dla ukazujcej si prasy oficjalnej. Prasa

  49 Ibidem, s. 173.

 • 31

  oficjalna w latach 70. odzwierciedlaa oglnie panujc sytuacj w Polsce. Jednak pod

  naciskiem cenzury nie by to obraz prawdziwy51. W poowie lat siedemdziesitych wytyczne

  cenzorw w drobiazgowy sposb okrelay rodzaj oraz zakres informacji jakich na amach

  oficjalnych czasopism nie mona byo rozpowszechnia. Std te w drugiej poowie lat 70. w

  oficjalnej prasie znajdowao si wiele dezinformacji oraz brak krytycznego spojrzenia na

  otaczajc rzeczywisto. Przez ca dekad w prasie znieksztacano bd faszowano dane

  dotyczce stanu gospodarki, alkoholizmu czy stanu zdrowia obywateli. Gwny Urzd

  Kontroli Publikacji i Widowisk promowa jedynie te materiay, ktre podtrzymyway ton

  optymistycznej propagandy. Charakterystyczn cech tego okresu, tak samo jak dekad

  wczeniejszych, byo jednostronne przekazywanie informacji przez dziennikarzy oraz

  dyrektywny styl przekazywania tyche informacji. Sposoby zwalczania prasy niezalenej w

  latach 1976-1980 by duo bardziej rozbudowanym mechanizmem ni we wczeniejszych

  latach dekady lat 70. W pierwszym opisywanym okresie dekady propagandy sukcesu walka

  z bezdebitami ograniczaa si do tzw. nkania. Osoby zwizane z pras podziemn byy w

  tym okresie wzywane na rozmowy wyjaniajce, konfiskowano im materiay poligraficzne i

  sprzt potrzebny do powielania czasopism a czsto nawet sam nakad danego tytuu. W

  latach pniejszych walka z wydawcami podziemnymi nasilia si i rozwina tworzc

  zoony mechanizm kontroli i terroru. Czste w tym okresie byy zatrzymania na 48 godzin

  osb zwizanych z pras podziemn. Przeszukiwano mieszkania, konfiskowano znalezione

  materiay opozycyjne, zdarzay si konfiskaty czci mienia i pienidzy zatrzymanych osb.

  Powszechnie stosowan praktyk byo skazywanie dziaaczy opozycyjnych pod zarzutem

  przestpstw kryminalnych. Osoby zwizane z pras podziemn byy inwigilowane przez

  aparat bezpieczestwa. Funkcjonariusze SB prbowali nawizywa kontakty z wydawcami

  niezalenymi, proponujc tym samym wspprac. Czsto zdarzay si groby zarwno pod

  adresem samych dziaaczy zwizanych z pras podziemn jak i kierowane w stron

  najbliszej rodziny. Dochodzio do porwa i pobi opozycjonistw. Jednym z elementw

  walki z pras podziemn byo rozprowadzanie faszywek. Suba Bezpieczestwa

  drukowaa faszywy numer okrelonego tytuu i rozpowszechniaa jego nakad w

  okrelonym rodowisku. Dziaanie to miao na celu wprowadzenie dezinformacji oraz

  50 R. Kowalczyk, op. cit., s. 98.

 • 32

  suyo jako znak rozpoznawczy pomocny przy zatrzymaniu okrelonych osb. Ci, ktrym

  czsto przypadkowo taki egzemplarz wpad w rce byli aresztowani i poddawani surowym

  represjom52.

  Sposb finansowania bezdebitw by bardzo prosty. Przede wszystkim wpywy

  pochodziy ze sprzeday samych czasopism. Fundusze na dziaalno wydawnicz

  okrelonych grup opozycyjnych pochodziy ze skadek zwizkowych oraz w duej mierze z

  darowizn osb zwizanych bd sympatyzujcych z opozycj. Czsto darczycami na rzecz

  wydawnictw niezalenych byli Polacy mieszkajcy za elazn kurtyn53. Rwnie

  pozyskiwanie reglamentowanego papieru nie byo sztuk atw. Najczciej papier

  pozyskiwano za pomoc kontaktw ze skonnymi do wsppracy pracownikami papierni,

  ktrzy za okrelon opat odstpowali niewielk cz wyprodukowanego przez siebie

  surowca. Nierzadko wynoszono papier z miejsca pracy oraz pozyskiwano go rnymi

  sposobami w obrocie czarnorynkowym. Na pocztku lat osiemdziesitych dochodzio take

  do kradziey papieru lub kupna na podstawie sfaszowanych dokumentw. Jako jedno z

  najbardziej spektakularnych zdarze tego typu zalicza si kradzie na pocztku lat

  osiemdziesitych caego wagonu kolejowego papieru z papierni w Kwidzynie54. Cae zajcie

  doszo do skutku dziki przychylnoci szeregowych pracownikw papierni i doskonale

  sfaszowanym dokumentom. Materia pozyskany w wyniku tej akcji pomg jednemu z

  dolnolskich wydawnictw niezalenych upora si z brakami materiaowymi na kilka lat.

  Jednym z kanaw zaopatrzeniowych by rwnie tzw. import papieru i materiaw

  poligraficznych. Najczciej materiay te przywoono z Czechosowacji, gdzie poligrafia i

  wyroby papiernicze byy dostpne w obrocie rynkowym. Osoby zwizane z pras

  podziemn niejednokrotnie wykorzystyway swoje kontakty osobiste i przemycay papier i

  materiay poligraficzne z krajw ociennych, NRD, Czechosowacji, zdarzao si rwnie, e

  materiay potrzebne do wytwarzania bibuy docieray wraz z pomoc humanitarn. Jako

  przykad warto wspomnie w tym miejscu o dwch Niemcach, mieszkacach przygranicznej

  wsi Neugersdorf, Bernardzie Hille i Joergenie Kumpfie. Mczyni ci przez szereg lat

  przemycali przez zielon granic papier, farb drukarsk i inne materiay poligraficzne na

  51 T. Mielczarek, op. cit., s. 205. 52 S. Rudka, op. cit., s. 137. 53 Ibidem, s. 87.

 • 33

  potrzeby Wolnych Zwizkw Zawodowych. Za swoj wieloletni, bardzo ryzykown

  dziaalno zostali w 1993 roku odznaczeni Krzyem Kawalerskim Zasugi Rzeczypospolitej

  Polskiej55.

  Rozwj prasy opozycyjnej by cile zwizany z narastajcym niezadowoleniem

  spoecznym i coraz wikszymi napiciami spoecznymi. Druga poowa lat siedemdziesitych

  bya okresem wzrastajcego oporu spoecznego, ktrego nastpstwem by sierpie 1980

  roku. Prasa podziemna miaa nieocenione zasugi w drodze do zrywu w 1980 roku. Warto

  wspomnie w tym miejscu o prasie podziemnej w Gdasku koca lat 70. W 1977 roku z

  inicjatywy KOR-u rozpoczto wydawanie Robotnika najwikszego niezalenego

  miesicznika koca lat siedemdziesitych. Wedug rnych rde ukazywa si we

  wszystkich wikszych miastach w Polsce w nakadzie od 20 do 60 tys. egzemplarzy.

  Rozpowszechniany by za pomoc skrzynek kontaktowych oraz konkretnych osb

  odpowiedzialnych za kolporta na terenie danego orodka miejskiego. Powstanie

  Robotnika zaowocowao ukazaniem si gdaskiej mutacji tego wydawnictwa Robotnika

  Wybrzea.

  W pimie tym publikowali czoowi dziaacze opozycyjni Trjmiasta: Bogdan

  Borusewicz, Anna Walentynowicz, Joanna i Andrzej Gwiazda. Natomiast w 1979 roku

  Wolne Zwizki Zawodowe w Gdasku rozpoczy wydawanie Gosu Wybrzea. Na

  Dolnym lsku wiodcym tytuem koca lat 70. by Biuletyn Dolnolski. Periodyk ten

  ukazywa si z ramienia Klubu Samoobrony Spoecznej zaoonego w maju 1979 roku.

  Pierwszy numer ukaza si ju czerwcu 1979 roku. Tytu w oczywisty sposb nawizywa do

  wydawanego przez KOR Biuletynu Informacyjnego, co stanowio czyteln informacj o

  zainteresowaniach politycznych wydajcej go grupy. W pierwszym numerze redakcja

  zamiesia deklaracj klubu, ktrego czonkowie owiadczyli, i bd wykorzystywa zasady

  i formy dziaania wypracowane przez KOR. Na dalszych stronach pierwszego numeru

  zamieszczono tekst powicony wydarzeniom czerwcowym oraz przedrukowano artyku

  Jana Walca Ludzie bezdomni, informowano take o represjach stosowanych wobec

  dziaaczy opozycyjnych we Wrocawiu w pierwszej poowie 1979 roku. Czstotliwo

  ukazywania si pisma bya staa i wychodzio ono raz w miesicu. Kolejny numer

  54 Ibidem, s. 45.

 • 34

  Biuletynu Dolnolskiego niemal w caoci powicony by wizycie Jana Pawa II w Polsce.

  Na amach tego wydania sporo miejsca powicono randze oraz symbolice tak zacnego

  wydarzenia uznajc je za najwaniejsze w naszych dziejach i traktujc je jako totaln klsk

  ustroju socjalistycznego w Polsce. Na stronach numeru trzeciego podano informacje o

  prowokacji i aresztowaniu trzech studentw, dziaaczy SKS. W numerze listopadowym 1979

  roku poruszono temat Republik Radzieckich: Litwy, otwy, Estonii, Biaorusi i Ukrainy.

  Temat ten zbieg si z 40. rocznic ich aneksji przez ZSRR. W kolejnym numerze redaktorzy

  odnieli si krytycznie do agresji ZSRR wobec Afganistanu. Grudniowy numer zawiera

  odezw potpiajc interwencj zbrojn w Afganistanie. Numer ten zosta przyjty

  nieprzychylnie przez rodowiska opozycyjne, ktre uwaay, e nie naley w otwarty

  sposb krytykowa Zwizku Radzieckiego. Wedug wczesnych opozycjonistw obecna

  bya postawa, i naley skupi si na walce z rodzimym ustrojem. Sdzono powszechnie, i

  zabieranie gosu w sprawach zwizanych z polityk zagraniczn ZSRR moe wycznie

  przynie zaostrzenie represji wobec rodowisk wolnociowych. Owiadczenie afgaskie

  przyczynio si do rozstania midzy Klubem Samoobrony Spoecznej a redakcj Biuletynu

  Dolnolskiego56. Ten drugi korzystajc z wasnego zaplecza redakcyjnego i

  dziennikarskiego oraz majc rozbudowan sie korespondentw na terenie caego kraju

  rozpocz dziaalno na wasny rachunek. Do faktu tego oprcz narastajcych rozbienoci

  ideologicznych pomidzy Klubem Samoobrony Spoecznej a Biuletynem Dolnolskim

  przyczynia si take silna pozycja i dua popularno Biuletynu nazywanego potocznie

  Bidol-em. Biuletyn Dolnolski ukazywa si do koca 1981 roku. Punktualno

  poszczeglnych numerw jak na panujce warunki bya imponujca. Tytu podzielony by

  na rubryki, w ktrych poruszano tematy dotyczce przeladowania dziaaczy opozycyjnych,

  publikowano teksty obnaajce wypaczenia wadzy, drukowano tematy zwizane z

  najnowsz histori Polski. Od numeru z lutego 1980 roku wprowadzono dwustronicowy

  dodatek satyryczny Biuletynik, w ktrym omieszano wadze PRL. Nakad pisma wynosi

  niemal od pocztku 500 egzemplarzy i kolportowany by kanaami zwizkowymi na terenie

  55 Ibidem, s. 48 56 S. Rudka, op. cit., s. 187.

 • 35

  caego Dolnego lska. Tytu ten cieszy si du popularnoci wrd odbiorcw57. Jako

  jedyne niedocignicie tytuu mona traktowa brak krytycznego spojrzenia na opozycj.

  Do grupy pism opozycyjnych ukazujcych si w drugim obiegu zaliczy naley

  wydawnictwa uczelni wyszych. Gwnym podziemnym tytuem prasowym ukazujcym

  si na uczelniach wyszych Dolnego lska byo pismo Studenckiego Komitetu Solidarnoci.

  Organizacja ta zostaa utworzona 13 grudnia 1977 roku a ju od stycznia 1978 roku

  wydawaa pismo Podaj dalej. W pierwszym numerze opublikowano adresy rzecznikw

  SKS i informacje o represjach politycznych. W kolejnych numerach szeroko informowano o

  represjach wobec dziaaczy SKS-u oraz opisywano jego dziaalno. Wart wymienienia jest

  informacja o lotnych punktach informacyjnych prowadzonych przez SKS, w ktrych osoby

  zainteresowane mogy nawiza kontakt z organizacjami opozycyjnymi oraz zapozna si z

  prasowymi wydawnictwami podziemnymi. Sidmy numer periodyku ukaza si 20 lutego

  1979 roku i by pierwsz datowan edycj tego pisma. Po kilku dniach numer ten doczeka

  si podrobionego przez SB duplikatu. Od numeru dziewitego pismo zaczto drukowa

  wedug wzoru ustalonego przez KOR, a w krtkim czasie Podaj dalej ukazywao razem z

  nowo powstaym Akademickim Pismem Informacyjnym58. Warte zauwaenia jest rwnie

  studenckie pismo spoeczno-kulturalne Tematy, na amach ktrego wiele miejsca

  powicano literaturze oraz historii. Prezentowano w nim fragmenty ksiek pisarzy

  zakazanych w Polsce przez cenzur. Na amach pisma zamieszczono wywiady midzy

  innymi z Gnterem Grassem czy wgierskim pisarzem Gyoria Gomory - autorem

  pamitnikw z 1956 roku. Prezentowano szkice ksiek midzy innymi Kazimierza

  Brandysa Nierzeczywisto. Poruszano trudne tematy zwizane z histori, starajc si

  prezentowa moliwie jak najbardziej nie zafaszowany jej obraz. Osoby tworzce pismo

  byy mocno zwizane z KOR-em oraz SKS-em. Periodyk ten ukazywa si nieregularnie a

  swj ywot zakoczy na pocztku lat osiemdziesitych59. Caa prasa drugiego obiegu lat

  siedemdziesitych niezalenie od jej formy i adresata poruszaa te same problemy. Pierwszy

  z nich to obrazowanie rzeczywistoci politycznej, gospodarczej i spoecznej PRL,

  pitnowanie nieudolnoci wadz, przedstawianie kryzysu i zniewolenia pastwa polskiego.

  57 Ibidem, s. 154. 58 Ibidem, s. 179. 59 Ibidem, s. 189.

 • 36

  Drugi stanowiy postulaty dotyczce caego wachlarza potrzebnych reform politycznych i

  spoecznych. dano respektowania zapisanych w konstytucji praw do wolnoci sowa,

  zrzeszania si, swobody pogldw politycznych i odfaszowania historii. Wytykano na

  amach wydawnictw podziemnych brak dostpu do stanowisk osobom nie bdcym

  czonkami PZPR. Prasa drugiego obiegu poza zamaniem monopolu wadzy na informacj i

  rodki przekazu odegraa ogromn role w rozwoju wiadomoci spoecznej Polakw, tym

  samym w tworzeniu si organizacji opozycyjnych i umacnianiu si frontu

  antykomunistycznego w Polsce. wiadczy moe o tym fakt, i to udzia tych rodowisk by

  kluczowy dla powstania ruchu Solidarnoci. Redaktorzy prasy niezalenej byli pierwszymi,

  ktrzy udzielali pomocy strajkujcym w lipcu i sierpniu 1980 roku. Tworzyli niezalen

  sub informacyjn i pomagali redagowa dokumenty wydawane przez komitety

  strajkowe60.

  6. Niezalene wydawnictwa prasowe NSZZ Solidarno

  Zryw robotniczy jaki nastpi w poowie 1980 roku spowodowa ogromny wzrost

  zainteresowania rodkami, ktre mogy na masow skal informowa o zachodzcych

  zmianach. Zainteresowanie to byo tym bardziej zrozumiae, e przedstawiciele wadzy

  ogosili blokad informacyjn. Paradoksalnie blokada ta zamiast przynie oczekiwane

  efekty w postaci samoczynnego wyganicia protestw przyczynia si do eskalacji buntu i

  powolnego, aczkolwiek systematycznego rozprzestrzeniania si ich na terenie caego kraju.

  Przyczyn teje eskalacji bya w duej mierze prasa niezalena, ktra przeywaa wwczas

  swoisty boom. Powstawao wiele wydawnictw strajkowych, ktre tylko z definicji mona

  okreli mianem prasowych. Wikszo wydawnictw miaa charakter lokalny i w

  pocztkowym okresie ich ywotno bya stosunkowo krtka. Jednak konsekwentnie amay

  one partyjny monopol na informacj w tamtym okresie, ponadto cieszyy si duym

  zaufaniem i zainteresowaniem spoecznym. W pniejszym czasie, tj. na przeomie roku

  1980-1981, Zwizek Zawodowy Solidarno na szczeblu Midzyzakadowych Komitetw

  Zaoycielskich w bardzo sprawny sposb organizowa zaplecze materiaowe i maszynowe,

  60 D. Grzelewska, op. cit., s. 197.

 • 37

  ktre miao posuy do prowadzenia dziaalnoci wydawniczej na szczeblu lokalnym i

  oglnopolskim. Do intensywnego rozwoju prasy zwizkw zawodowych przyczyni si fakt

  podpisania przez stron rzdow dnia 31 sierpnia 1980 roku w Gdasku jednego z

  postulatw, ktry dotyczy nowelizacji ustawy o Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

  Strona rzdowa zobowizaa si po konsultacjach ze rodowiskami twrczymi, naukowymi i

  politycznymi do przedstawienia nowego projektu teje ustawy w cigu trzech miesicy 61.

  Projekt ustawy zosta przedstawiony 21 listopada 1980 roku i po burzliwych konsultacjach

  ustaw uchwalono w lipcu 1981 roku. Jednak prace nad ustaw oraz zaangaowanie w nie

  jako strony NSZZ Solidarno daway zwizkom zawodowym zielone wiato do

  prowadzenia legalnej dziaalnoci prasowej, dziaalnoci nadzorowanej jednak przez Urzd

  Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Pierwszym wydawnictwem zwizanym z Wolnymi

  Zwizkami Zawodowymi by Biuletyn Strajkowy Solidarno, ktry da nazw nowemu

  Zwizkowi. Wydawcami Biuletynu byli Konrad Bieliski z Warszawy oraz Mariusz Wilk

  z Gdaska. Od wrzenia w lokalnym Dzienniku Batyckim ukazywaa si kolumna

  powicona dziaalnoci NSZZ Solidarno. Rwnie szybko na terenie caego kraju

  rozpoczy wydawanie swoich biuletynw zwizkowych poszczeglne MKZ. Byy to

  wydawnictwa lokalne informujce o sytuacji gospodarczej w regionie, strajkach, rozmowach

  prowadzonych przez zwizek z przedstawicielami wadzy oraz o sytuacji w nowo

  powstajcym zwizku. W pocztkowym okresie drugiej poowy 1980 roku prasa NSZZ

  Solidarno nie bya w stanie sprosta ogromnemu zapotrzebowaniu spoecznemu na

  wydawnictwa ukazujce si za porednictwem zwizku. Zapotrzebowanie to byo efektem

  spoecznego godu informacyjnego oraz nieufnoci Polakw do prasy oficjalnej. Powszechne

  stao si haso Prasa kamie. Biuletyny informacyjne oraz inne wydawnictwa prasowe

  NSZZ Solidarno w miar swych skromnych moliwoci staray si jak najrzetelniej

  informowa spoeczestwo o zachodzcych zmianach i prawdziwej sytuacji w

  poszczeglnych rejonach kraju. Sytuacja ulega zmianie w 1981 roku. Wraz w wejciem w

  ycie nowej ustawy o kontroli prasy, publikacji i widowisk zaczy ukazywa si

  poszczeglne legalne tytuy prasowe zarwno Solidarnoci jak i innych grup

  opozycyjnych. Najwaniejszym z nich i cieszcym si najwikszym zainteresowaniem by

  61 J. Strzelecka, Projekt ustawy o kontroli prasy, publikacji i widowisk, Tygodnik Powszechny 1980, nr

 • 38

  wydawany w Warszawie Tygodnik Solidarno. Redaktorem naczelnym pisma zosta

  przybyy z Krakowa, zwizany z Tygodnikiem Powszechnym, Tadeusz Mazowiecki62.

  Pismo byo pierwszym niezalenym tytuem prasowym ukazujcym si w legalnym obrocie

  na terenie caego kraju.

  Powstanie Solidarnoci w Jeleniej Grze byo nieco odmienne od schematu jaki

  moemy zaobserwowa na terenie caego kraju. Po czci sytuacja ta bya spowodowana

  blokad informacyjn. Jelenia Gra bya na pocztku lat 80-tych dosy specyficznym

  miejscem. Malowniczo pooone u podna Karkonoszy 100 tysiczne miasto byo jakby z

  boku wydarze rozgrywajcych si na arenie krajowej. Funkcjonujcy od niedawna orodek

  o statusie miasta wojewdzkiego przeywa swj najwikszy od drugiej wojny wiatowej

  rozwj. Przez wiele osb, rwnie przez kierownictwo Komitetu Wojewdzkiego PZPR w

  Jeleniej Grze miasto to nie byo brane pod uwag jako orodek, w ktrym mogoby doj do

  niepokojw i przerw w pracy. Zarwno wrd opozycjonistw jak i przedstawicieli wadzy

  w poowie 1980 roku przyjo si nawet tyczce Kotliny Jeleniogrskiej okrelenie

  Czerwona Kotlina. Jednak stopniowo i w Jeleniej Grze sytuacja stawaa si coraz bardziej

  napita. Wpyw na to miay zarwno docierajce szcztkowe informacje dotyczce

  wydarze w kraju jak i wczeniejsze narastajce napicia midzy robotnikami a

  kierownictwem zakadw pracy. Pierwsze strajki w Jeleniej Grze rozpoczy si dopiero

  pod koniec sierpnia. Sam Midzyzakadowy Komitet Zaoycielski powsta w Jeleniej Grze

  17 wrzenia 1980 roku63. Ju 20 wrzenia 1980 roku MKZ w Jeleniej Grze zawar

  porozumienie z wadzami wojewdztwa co do zasad funkcjonowania zwizku, wytycznych,

  oczekiwa i spraw administracyjno lokalowych. W niedugim czasie zacz ukazywa si

  organ prasowy NSZZ Solidarno w Jeleniej Grze pod tytuem Biuletyn Informacyjny

  Solidarno Jeleniogrska. Wczeniej ukazywao si zaledwie kilka biuletynw strajkowych

  w rnych zakadach pracy na terenie wojewdztwa oraz tzw. gazetek ciennych. Mimo

  rozwoju sytuacji w zwizku i powstaniu w dniu 30 maja 1981 roku Zarzdu Regionu NSZZ

  Solidarno w Jeleniej Grze, wadze zwizkowe chciay wydawa wasny organ prasowy

  19, s. 20. 62 Z. Sumara, Antologia poezji zapomnianej. W wietle podziemnych publikacji i prasy polityczno

  zwizkowej ukazujcej si w kraju, Tarnw 2000, s. 15. 63 J. R. Sielezin, Solidarno w jeleniogrskiem: od Midzyzakadowego Komitetu Zaoycielskiego do

  Zarzdu Regionu 1980-1981, Jelenia Gra 1993, Jelenia Gra 1993, s. 15.

 • 39

  o zasigu oglnopolskim. Uchwa w tej sprawie przegosowano pod koniec maja 1981 roku.

  Podjto wtedy take decyzj, e nowy tygodnik bdzie ukazywa si pod tytuem

  Odrodzenie. Zakres tematyczny tygodnika dotyczy mia przede wszystkim spraw

  spoecznych, gospodarczych i kulturalnych, nie byo potrzeby wydawania czasopisma

  zwizkowego poniewa ju od duszego czasu ukazywaa si Solidarno Jeleniogrska.

  Redaktorem naczelnym zosta, zwizany wczeniej z Nowinami Jeleniogrskimi,

  publikujcy take w Polityce Stefan Rogowicz64. Tym samym pismo mogo liczy na

  wysoki poziom merytoryczny i intelektualny. Pierwszy prbny numer ukaza si 1 lipca 1980

  roku.

  Rozdzia II

  Powstanie tygodnika Odrodzenie dziaalno jego redakcji i twrcy publikacji

  1.1 Powstanie Niezalenego Zwizku Zawodowego Solidarno

  Powstanie nowego ruchu spoecznego, jakim bez wtpienia bya na pocztku NSZZ

  Solidarno, byo procesem, ktrego genezy szuka naley na dugo przed latem 1980

  roku. Narastajce niezadowolenie spoeczne, a w lad za tym dewaluacja autorytetu wadzy

  sprawio, i od poowy lat 70-tych coraz powszechniejsze stawao si zakadanie organizacji

  spoecznych, ktrych celem byo reprezentowanie interesw obywateli Polskiej

  Rzeczpospolitej Ludowej przed majestatem prawa. Do najwaniejszych mona zaliczy

  Komitet Obrony Robotnikw, Klub Inteligencji Katolickiej czy NZS.

  Organizacje te, mimo e ze swoich zada wywizyway si w sposb sumienny i

  moliwie efektywny (biorc pod uwag warunki) bronic interesw reprezentowanych grup

  spoecznych, nie potrafiy w dostateczny sposb wsppracowa ze sob oraz wzajemnie

  64 Relacja Stefana Rogowicza z dnia 27 czerwca 2009 roku. Zapis rozmowy w posiadaniu autora

 • 40

  koordynowa wasnych dziaa. W konfrontacji ze sprawniej dziaajcym mechanizmem

  kontroli i represji aparatu Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji dziaania

  opozycji nie zawsze miay szans przynie podany skutek.

  Rwnolegle z pogbiajcym si kryzysem finansowym pastwa oraz coraz gorszym

  stanem gospodarki wzrastao niezadowolenie spoeczne. Przejawem tego niezadowolenia

  by bierny, a czsto negatywny stosunek obywateli do wadzy. Oczywicie, wczesna

  wadza doskonale zdawaa sobie spraw z nastrojw spoecznych i brutalnie tumia

  wszelkie przejawy buntu oraz skutecznie manipulowaa mediami, najoglniej rzecz ujmujc,

  lukrujc rzeczywisto. Nastrj ten doskonale obrazuje wypowied jednego z felietonistw

  tygodnika Odrodzenie i pniejszego zaoyciela podziemnego miesicznika

  Odroczenie Wojciecha Jankowskiego, ktry zapytany dlaczego zdecydowa si na odejcie

  z mediw kontrolowanych przez pastwo i w konsekwencji publikowanie na amach

  tygodnika Odrodzenie, odpar: Wiedziaem, byem przekonany, e duej ju tak by nie

  moe, e nie mog ju duej kama65.

  Na krtko przed latem 1980 roku stwierdzenie to byo coraz bardziej powszechne i

  niezalenie od okolicznoci pojawiao si niemal przy kadej okazji. Coraz wicej osb

  utwierdzao si w przekonaniu, e duej ju tak by nie moe, e tak si ju nie da, e trzeba

  co zmieni. Naturalnie, wczeniej dochodzio do strajkw i przestojw w pracy, jednak

  incydenty te miay jedynie charakter lokalny, ograniczony do okrelonego przedsibiorstwa

  a ich podoe byo materialne lub wizao si z niechci zaogi do dyrekcji. Przewanie po

  drobnych ustpstwach ze strony kierownictwa zakadu sytuacja wracaa do normy.

  Inaczej sprawa wygldaa w przypadku Stoczni Gdaskiej, gdzie w sierpniu 1980

  roku gwnym podoem buntu nie bya ju przysowiowa kiebasa, a sprawa ludzka66.

  Strajk ten zadziaa jak iskra, z ktrej w krtkim czasie powsta poar. Mimo stara organw

  pastwowych poar ten swoim zasigiem szybko ogarn cay kraj. Spontanicznego procesu

  tworzenia nowych zwizkw zawodowych nie bya ju w stanie zatrzyma adna sia.

  Jedyn si, zdoln do zatrzymania robotniczego zrywu by ZSRR. Jednak Kreml wiadomy

  zoonej sytuacji midzynarodowej nie mia zamiaru ingerowa w wewntrzne sprawy

  pracy. 65 Relacja Wojciecha Jankowskiego z dnia 16 padziernika 2009 roku. Zapis rozmowy w

  posiadaniu autora pracy.

 • 41

  Polski. Swoj trosk ograniczy jedynie do monitorowania sytuacji. Powstajce zwizki

  byy efektem spontanicznych dziaa spoecznych, ktrym przywiecaa wspomniana idea,

  e duej ju tak by nie moe. Kluczow rol w tym procesie odegrali robotnicy. Dlatego

  spontanicznie stworzona organizacja przyja form zwizku zawodowego. Jednak

  uksztatowana oficjalnie w drugiej poowie wrzenia 1980 roku z chaotycznego zrywu

  Solidarno nie bya jedynie zwizkiem zawodowym. Od samego pocztku idea ta

  znaczya o wiele wicej67.

  Solidarno w pocztkach swojego istnienia bya ruchem otwartym na wiele

  dziaa i grup spoecznych. Reprezentowaa interesy nie tylko robotnikw, ale take

  uczniw, studentw, inteligencji, chopw, winiw, emerytw, kombatantw, inwalidw i

  kadego kto zechciaby si do niej przyczy68. Mona powiedzie, e Solidarno bya nie

  tyle zwizkiem zawodowym, co ogromnym ruchem spoecznym, ktry w pierwszych

  tygodniach dziaalnoci nie zgromadzi tak naprawd imponujcej liczby czonkw, jednak

  od pocztku cieszy si ogromnym zaufaniem spoecznym i nieprzebranymi rzeszami

  zwolennikw i sympatykw. Oczywicie przekadao si to na systematyczny wzrost

  liczebnoci zwizku. Chcc opisa cechy zwizku Solidarno w pierwszych miesicach

  jego istnienia, mona miao powiedzie, e bya to organizacja, ktra walczya o popraw

  pooenia caego spoeczestwa. W pierwszym okresie jej istnienia drugoplanowym byo czy

  NSZZ Solidarnoci jest organizacj polityczna, czy nie. Jednak bez wtpienia nie by to

  zwyczajny zwizek zawodowy a ogromny, zrnicowany ruch obywatelski69.

  Na Dolny lsk informacje z Wybrzea docieray bardzo opieszale, co byo efektem

  blokady informacyjnej. Dopiero w ostatniej dekadzie sierpnia czonkom Komitetu

  Samoobrony Spoecznej udao si przemyci do Wrocawia dokumenty ze Stoczni Gdaskiej,

  midzy innymi tekst 21 postulatw. Tre tych postulatw oraz inne informacje dotyczce

  wydarze w Trjmiecie zostay przekazane opinii publicznej za porednictwem Biuletynu

  66 I. Krzemiski, Polacy - jesie 80, Warszawa 2005, s. 71. 67 K. abd, Koncepcje polityczne w prasie NSZZ Solidarno 1980-1981, Toru s. 107. 68 Ibidem, s. 106. 69 Ibidem, s. 107.

 • 42

  Dolnolskiego, amic w ten sposb blokad informacyjn w tym regionie70. Z t chwil

  rwnie Dolny lsk sta si miejscem oywionej dziaalnoci opozycyjnej.

  Do Jeleniej Gry strajki dotary na pocztku wrzenia 1980 roku. Jako pierwsze

  zastrajkowao przeds