of 6 /6
Komunalne čistilne naprave , ISO 9001

Komunalne čistilne naprave

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ROTO Komunalne čistilne naprave

Text of Komunalne čistilne naprave

Page 1: Komunalne čistilne naprave

Komunalne čistilne naprave

, ISO 9001

Page 2: Komunalne čistilne naprave

www.roto.si | [email protected] | tel: +386 (0)2 52 52 176

Slovenski proizvajalec, tradicija in strokovnost

Izbira ROTO ČISTILNE NAPRAVE je PRAVILNA ODLOČITEV

1. VISOKA ZMOGLJIVOST ČIŠČENJA - ROTO čistilne naprave prečistijo vodo 95%. ROTO čistilne naprave delujejo varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter so neobčutljive na nihanja temeprature v okolju. Komunalne odpadne vode vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah se prečistijo do te mere, da se lahko voda varno izpušča v povr-šinske vode ali ponikovalnico.

2. ODLIČNA KAKOVOST DELOVANJA – ROTO Čistilna naprava je konstruirana v skladu z evropskim standardom SIST EN 12566 in dosega stopnje čiščenja, ki so predpisane: BPK 5<30 mg/L, KPK<150 mg/L.

3. NIZKI OBRATOVALNI STROŠKI, visoka gospodarnost in varčnost energije. Strošek porabe eletrične energije Roto čistilne naprave znaša le 6,1 € letno na osebo (0,1 kWh/ dan na osebo).

4. ZANESLJIVOST IN ZAUPANJE. ROTO je pionir na področju proizvodnje čistilnih naprav v Sloveniji in Evropi. Čistilne napra-ve vgrajujemo v 26 državah po vsem svetu. Vgrajenih je že preko 20.000 ROTO čistilnih naprav od 3 do 2000 enot različnih tipov, greznic in rezervoarjev za vodo. Nagrada Inštituta za gradbeni-štvo ZRMK v 2008 potrjuje odličnost izdelka po oceni gradbene stroke.

5. 24 URNI SERVIS – Hitra dobava, vzdrževanje, zagon in ser-visiranje strokovnega osebja. Servisiranje s strani podjetja Roto vsebuje preverjanje mehanskih delov naprav, generalno čišče-nje in kontrolo obratovalnega stanja kot tudi preizkušanje vseh funkcij posameznih delov naprave. Uporabnika izobrazimo o vzdrževanju in pravilni uporabi ČN, lahko pa tudi tudi organizi-ramo oz nadzorujemo vgradnjo in zakop ČN.

UPORABAČistilne naprave uporabljamo za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah ali drugih stanovanjskih objektih oz. gostinskih in gospo-darskih objektih.

SKLADNOST ČISTILNIH NAPRAVRoto čistilne naprave so izdelane v skladu z evropskim standar-dom SIST EN 12566 in nosijo oznako CE.

DIREKTIVA EUV skladu z direktivo EU morajo do leta 2015 biti vsi objekti pri-ključeni na kanalizacijo ali zagotovoti lastno predelavo. V pri-merih, kjer ni možnosti priklopa na kanalizacijo ali pa je izvedba kanalskega priključka predraga, je najbolj racionalna investicija vgradnja čistilne naprave, s katero omogočimo biološko razgra-dnjo odpadnih voda.

Podjetji ROTO in Kovinoplastika Pavlinjek sta slovenska proi-zvajalca plastičnih izdelkov s 35 letno tradicijo. Izdelki so plod lastnega znanja inženirjev in sodelovanja z inštituti ter natanč-nega dela preko 200 zaposlenih. ROTO je zasebno podjetje s sedežem v Murski Soboti, ki ima tudi hčerinska proizvodna pod-jetja na Hrvaškem, Srbiji, Makedoniji in na Slovaškem. Podjetje je certificirano po standardu kakovosti ISO 9001 in ISO 14000.

ROTO ima lastno proizvodnjo, razvojni center (od ideje do iz-vedbe), prodajno - potniško mrežo doma in po svetu, lasten transport in servis. ROTO je prejemnik številnih mednarodnih priznanj kot so »Nagrada za izjemne gospodarske dosežke pri GZS«, Okoljsko partnerstva, Znak gostoljubnosti, Znak kakovosti v graditeljstvu, itd.

Page 3: Komunalne čistilne naprave

1. Odpadna komunalna voda priteče v ČN pod prostim pa-dom ter se zbira v prvem prekatu (zbiralniku blata). Zbiralnik blata akumulira odpadno vodo, ki prihaja iz hiše.

2. Iz zbiralnika blata kompresor prečrpa (na podlagi podtlaka) določeno količino fekalne vode v aeracijski bazen. Pri prečrpa-vanju računalnik vklopi prvi ventil.

3. Preko kompresorja dovajamo v aeracijski bazen zrak (mikro mehurčke), kjer s pomočjo bakterij poteka razgradnja fekalnih voda. Kompresor dovaja zrak skozi drugi ventil in membrano v ČN. Čas aeracije je odvisen od velikosti ČN.

4. Po končani aeraciji nastopi faza sedimentacije blata v aera-cijskem bazenu. Prečiščena voda na površini, se loči od sedi-mentirane. V fazi sedimentacije kompresor ne deluje.

5. Prečiščena voda se izčrpa (na podlagi podtlaka) iz aeracij-skega bazena s pomočjo kompresorja (aktivira se 3. ventil).

6. Usedlina blata se prečrpa (na podlagi podtlaka) iz aeracij-skega bazena s pomočjo kompresorja (aktivira se 4. ventil) v zbiralnik blata. Postopek čiščenja se ponavlja večkrat dnevno.

ModelČN

Šifra

Volumen MČN

Moč kompresorja (W)

Dimenzije v mm Premercevi Φ v mmA (d) B (š) vmin) vmax H vtok (HV) H iztok (HI)

20 PE 6379 12000 DT 4.8 250W 3760 2310 2350 2830 2120 2080 160

30 PE 6376 12000 DT 4.10 250W 3760 2310 2350 2830 2120 2080 160

40 PE 6382 20000 DT 4.16 440W 6280 2310 2350 2830 2120 2080 160

50 PE 6383 20000 DT 4.16 440W 6280 2310 2350 2830 2120 2080 160

75 PE 6385 30000 DT 4.25 700W 8800 2310 2350 2830 2120 2080 160

100 PE 6384 40000 DT 4.40 1,10kW 11320 2310 2350 2830 2080 2040 200

Čistilna naprava SBR

Postopek čiščenja komunalno odpadne vodeKrmljenje ROTO čistilni naprav SBRKrmiljenje nadzira računalnik, ki je vgrajen v omarico. V računalniku so nastavljeni časi delovanja posameznih faz. Računalnik krmili 4 ven-tile, ki imajo vsak svojo funkcijo:

1. Črpanje vode iz zbiralnika blata v aerator2. Aeracija v aeratorju3. Črpanje prečiščene vode iz ČN v iztok4. Črpanje usedenega blata iz aeratorja nazaj v zbiralnik blata

Povišek na navoj

DN 160

DN 160

A

Hv

- 2

12

0

Vm

ax

2830;

Vm

in2350

==

Hi -

20

80

400 600

2310

Page 4: Komunalne čistilne naprave

Betonska omarica

A

Hv

- 2080

Hi -

2040

DN 200

Vm

ax=

2350; V

min

=2830m

m

2310

DN 200

Princip delovanja SBR-S1. FAZA - DOTOK – S črpalko P1=IN (dotok) prečrpamo vodo iz ZB (zbiralnik blata) v AB (aeracijski bazen) do zgornjega nivoja. Za meritev poskrbi linearni senzor nivoja (LS). Čas dotoka je omejen.2. FAZA – AEROBNA FAZA – Po dotoku sledi delovanje puhala. Le-to je nadzirano z merilnikom raztopljenega kisika (O2 – mg/l), ki ima nastavljeni zgornjo in spodnjo mejo. S tem skrbimo za optimalne pogoje za razvoj in učinkovito delovanje mikroorganizmov. Puhalo je dodatno nadzirano s frekvenčnim pretvornikom, ki ga nastavi-mo tako, da je aeracija optimalna.3. FAZA – ANAEROBNA FAZA – Čas brez aeracije.4. FAZA – Ponavljata se 2. in 3. faza.5. FAZA - USEDANJE – Čas brez aeracije, ko se mora voda v biološki stopnji zbistriti.6. FAZA - IZLOČANJE – S črpalko P2=OUT (iztok) izčrpamo vodo iz AB do spodnjega nivoja. Čas izločanja je omejen.

7. FAZA – VRAČANJE AKTIVNEGA BLATA – S črpalko P3=REC (vračanje aktivnega blata = angl. »recycle«) vračamo odvečno aktivno blato iz AB v ZB. To se dogaja zgolj na vsakih N ciklov in zelo kratek čas (po potrebi). V primeru majhnih dotokov (<10 do 15% volumna AB) krmiljenje deluje v varčnem režimu. Le-ta še dodatno zmanjša čas delovanja puhala in porabo električne energije.

ModelKČN

ŠifraVolumen

ČN (l)

Dimenzije v mm Premercevi Φ v mmA (d) B (š) vmin vmax H vtok (HV) H iztok (HI)

100 PE 6384 40000 11320 2310 2350 2830 2080 2040 200

150 PE 6386 50000 13840 2310 2350 2830 2080 2040 200

200 PE 6387 2 x 30000 8800 5500 2350 2830 2080 2040 200

300 PE 6388 2 x 40000 11320 5500 2350 2830 2080 2040 200

400 PE 6389 2 x 50000 13840 6000 2350 2830 2080 2040 200

500 PE 6390 3 x 40000, 1 x 30000 11320 10850 2350 2830 2080 2040 200

Komunalna čistilna naprava SBR-S

Osnovne lastnosti SBR-S krmiljenja • Daljinski nadzor – iz vsakega osebnega računalnika ali mobilnega telefona.• Alarmi ob napaki v obliki e-pošte - brezplačno (opcija SMS plačljiva).• Optimalna poraba energije z uporabo senzorja za raztopljeni kisik.• Hranjenje celotne zgodovine dogodkov ČN na strežniku.• Povezljivost z obstoječimi SCADA sistemi preko SQL baze.• Nadzor nad količino vode, ki gre skozi ČN (z linearnim senzorjem nivoja).• Daljinsko spreminjanje parametrov ČN (za pooblaščene osebe).

ZB

IN OUT

AB

Page 5: Komunalne čistilne naprave

Prednost rotacijskega sita je:• Enostavno in poceni odstranjevanje grobih delcev iz odpadne vode.• Kompaktna izdelava iz nerjavnega jekla.• Zamašitev sita izključena.• Odstranjevanje trdnih delcev direktno v zabojnik.• Postavitev v objektu ali zunaj (za zunanjo postavitev potrebno dograditi ogrevanje).

Mere betonskega kanala za vgradnjo:• Globina 600 mm ±10 mm• širina 330 mm +30 mm

Tehnični podatki o rotacijskem situ SP35• Povprečni pretok 18 l/min• Propustnost delcev 3 do 6 mm (odvisno od vgrajenega sita)• Električni pogon 1,5kW (400 V, 50 Hz)• Varnostno stikalo za izklop v sili• Nivojsko stikalo za vklop v primeru povečanega dotoka vode na sito• Nagib pri postavitvi 350• Skupna dolžina postavljenega sita cca 4.850 mm• Skupna višina postavljenega sita nad betonsko ploščo cca 3.060 mm• Skupna širina postavljenega sita cca 520 mm

www.roto.si | [email protected] | tel: +386 (0)2 52 52 176

Komunalna čistilna naprava 2000 PE

Komunalne čistilne naprave od 500 do 2000 PE

Mehanska stopnja - spiralno sito SP35

Zbirni zabojnik za trde delce

Nivojsko stikalo

Lovilna rešetka

Nastavljiva noga sita

Betonski kanal

Spiralno sito

Spiralno sito je namenjeno za prečiščevanje grobih delcev iz odpadnih voda.

IN OUT

PUMPAERATION CHAMBER

WITH TUBE DIFUZORSVOLUMEN:215.000 [l]

PRWE MECHANICAL STAGEVOLUMEN:45.000 [l]

SLUDGE TRAPVOLUMEN:108.000 [l]

ELEKTRIC RAKE WITHSCREW COMPACTOR

MECHANICAL CHAMBERWITH PUMP

VOLUMEN:62.000 [l]

SHAFT DN1000

Page 6: Komunalne čistilne naprave

www.roto.si | [email protected] | tel: +386 (0)2 52 52 176

Opcijske izvede za globoke vkope

Revizijski jašek

Reference

Jekleni pocinkani obroči

Baterijsko napajan analizator za SBR

Revizijski jašek Ø800 mm omogoča lažje vzdrževanje čistilne naprave.

Osnovne lastnosti analizatorja Baterijsko napajan analizator je namenjen za nadgradnjo čistilne naprave SBR in opravlja sledeče meritve:

• Merjenje raztopljenega kisika v vodi• Merjenje temperature• Merjenja nivoja – nadzor nad količino vode• Merjenje pH• Pregled podatkov iz vsakega osebnega računalnika ali mobilnega telefona• Hranjenje podatkov na strežniku• Baterijsko delovanje

Vse meritve se izvajajo periodično. Perioda je nastavljiva (tovarniško nastavljena vrednost je 15 minut).

V primeru, ko je zemljina več kot 60 cm nad rezervoarjem priporočamo:

Jekleni pocinakni obroči so namenjeni ojačitvi čistilne naprave.

ROTO GRADIvanić Grad, HRVAŠKATel: ++385 1 28 30 404Fax: ++385 1 28 30 [email protected]

ROTO AlibunarAlibunar, SRBIJATel: +381(0)11 364 16 90Mob: +381(0)63 206 [email protected]

ROTO MVinica, MAKEDONIJATel: +389 71 304 671Fax: +389 3 33 63 [email protected]

ROTOMurska Sobota, SLOVENIJATel: +386 2 52 52 176Fax: +386 2 52 52 [email protected], www.roto.si

Vojna baza (letališče) Cerklje – Slovenija Osnovna šola Dakar – Senegal – Afrika Apartmaji – Plougasnou - Frankreich