of 18 /18

KOMPLEKSNA MINERALNA ĐUBRIVA - Gnojidba.info | … · 6 Vrsta i tip đubriva: neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo. Dobro poznata i široko prihvaćena formulacija

Embed Size (px)

Text of KOMPLEKSNA MINERALNA ĐUBRIVA - Gnojidba.info | … · 6 Vrsta i tip đubriva: neorgansko, čvrsto,...

KOMPLEKSNA MINERALNA UBRIVA

5

NP UBRIVA

Vrsta i tip ubriva: Neorgansko, sloeno, kompleksno, vrsto NP ubrivoFormulacija namenjena za sve biljne vrste, na svim tipovima zemljita.Sadraj azota i fosfora je u jednakim udelima to u optimalnoj koliini primene omoguava korekciju sa prostim jedininim azotnim ubrivima, pogotovo na zemljitima sa izraenim sadrajem kalijuma.

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini ili u redove (trake), sa ili bez plitke inkorporacije u zemljite).

Koliina primene: 200-600 kg/ha, odnosno 2-6 kg/ 100m2, 100-200 kg/ha u trake istovremeno sa setvom.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

Vrsta i tip ubriva: Neorgansko, sloeno, kompleksno, vrsto NP ubrivo.Namenjeno za zemljita sa dobrim ili visokim nivoom obezbeenosti kalijumom.Kompleksno mineralno ubrivo namenjeno biljnim usevima sa pojaanim potrebama za fosforom ili na zemljitima sa niim sadrajem fosfora u cilju podizanja nivoa obezbeenosti za tim elementom. Kroz ubrivo se delimino unosi i azot, ali do pune koliine potrebe biljaka korigovati sa jedininim azotnim ubrivima. Eventualne potrebe za kalijumom dopuniti prostim kalijumovim ubrivima.

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini ili u redove (trake), sa ili bez plitke inkorporacije u zemljite.

Koliina primene: 100-250 kg/ha, odnosno 1-2,5 kg/ 100m2.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

MAP NP 11:52

NP 20:20+8% S

6

Vrsta i tip ubriva: neorgansko, vrsto, kompleksno mineralno ubrivo.Dobro poznata i iroko prihvaena formulacija sa podjednakim sadrajem azota, fosfora i kalijuma omoguava svim biljnim usevima ravnomernu ishranu osnovnim elementima u toku cele vegetacije. Zbog svoje univerzalnosti koristi se kako u ratarskoj tako i u voarskoj, vinogradarskoj i povrtarskoj proizvodnji.

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini.

Koliina primene: 300-600 kg/ha, odnosno 3-6 kg/100m2.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

SA IZBALANSIRANIM SADRAJEM ELEMENATANPK UBRIVA

NPK 15:15:15 + 8% S

SA NAGLAENIM SADRAJEM FOSFORANPK 14:28:8+4% S

Vrsta i tip ubriva: neorgansko, vrsto, kompleksno mineralno ubrivo.Ovo kompleksno mineralno ubrivo koristi se za ishranu svih biljnih vrsta (posebno kukuruza, penice i suncokreta) i na svim tipovima zemljita. Zbog visokog udela fosfora posebno se moe koristiti na tipovima zemljita sa niim sadrajem dostupnog fosfora, gde je kalijum na nivou dobre obezbeenosti. esto u praksi ukoliko se sa parcele iznose biljni ostaci u kontinuitetu, i unose iskljuivo NP ubriva, sadraj kalijuma rapidno opada, tako da biljne vrste na tim parcelama dobro reaguju novim unosom kalijuma.

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini ili u redove (trake), sa ili bez inkorporacije u zemljite.

Koliina primene: 200-500 kg/ha, odnosno 2-5 kg/100m2, 100-200 kg/ha u trake istovremeno sa setvom.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

7

SA NAGLAENIM SADRAJEM FOSFORA

NPK 7:30:10+4% S

NPK 7:30:20

Vrsta i tip ubriva: neorgansko, vrsto, kompleksno mineralno ubrivo.Kompleksno mineralno ubrivo koje se koristi za ishranu svih biljnih vrsta (posebno kukuruza, penice i suncokreta) na svim tipovima zemljita. Zbog visokog udela fosfora posebno se upotrebljava na tipovima zemljita sa niim sadrajem dostupnog fosfora, gde je kalijum na nivou dobre obezbeenosti. esto u praksi ukoliko se sa parcele iznose biljni ostaci u kontinuitetu, i unose iskljuivo NP ubriva, sadraj kalijuma opada, tako da biljne vrste na tim parcelama dobro reaguju novim unosom kalijuma.

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini ili u redove (trake), sa ili bez inkorporacije u zemljite.

Koliina primene: 200-500 kg/ha, odnosno 2-5 kg/100m2, 100-200 kg/ha u trake istovremeno sa setvom.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

Vrsta i tip ubriva: neorgansko, vrsto, kompleksno mineralno ubrivo.Ovo visoko koncentrovano kompleksno mineralno ubrivo koristi se za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljita. Zbog visokog udela fosfora i kalijuma moe se koristiti na svim tipovima zemljita sa niim sadrajem dostupnog fosfora i kalijuma. Povean sadraj aktivne materije omoguava nie transportne i skladine trokove i manju koliinu primene po jedinici povrine. Sve ovo za posledicu ima smanjenje manipulativnih trokova, vei uinak rasturaa ubriva i manje korienje radne snage.

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini ili u redove (trake), sa ili bez inkorporacije u zemljite.Koliina primene: 200-500 kg/ha, odnosno 2-5 kg/100m2, 100-200 kg/ha u trake istovremeno sa setvom.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

NPK UBRIVA

8

Vrsta i tip ubriva: neorgansko, vrsto, kompleksno mineralno ubrivo.Idealna kombinacija za proizvodnju biljnih vrsta (posebno krompira) koje u poetnim fazama imaju pojaanu potrebu za azotom, a kalijum im je neophodan za plodonoenje u kasnijim fazama razvoja. Primenjuje se i u voarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu.

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini ili u redove (trake), sa ili bez plitke inkorporacije u zemljite). U voarstvu i vinogradarstvu pred poetak vegetacije u redove ili oko stabala sa ili bez unoenja u zemljite. U proizvodnji krompir po punoj povrini pre sadnje uz unoenje u zemljite ili u toku sadnje istovremeno sa polaganjem krtola (mainski ili runo) uz bankove udaljeno 10-15 cm od reda.

Koliina primene: 400-600 kg/ha, odnosno 4-6 kg/100m2.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

Vrsta i tip ubriva: neorgansko, vrsto, kompleksno mineralno ubrivo.Za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljita, posebno na zemljitima sa manjim sadrajem kalijuma i za biljne vrste koje zahtevaju veu koliinu ovog elementa (eerna repa, povre, sve vrste voa i vinova loza). Zbog visokog udela kalijuma moe se koristiti na svim tipovima zemljita sa niim sadrajem dostupnog kalijuma. Pored dobro poznate isplativosti upotrebe hemijski komplesnih ubriva upotreba ovih visoko koncentrovanih hraniva u jednom prohodu na parceli sniava trokove proizvodnje.

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini ili u redove (trake), sa ili bez plitke inkorporacije u zemljite.U voarstvu i vinogradarstvu pred poetak vegetacije u redove ili oko stabala sa ili bez unoenja u zemljite.

Koliina primene: 300-500 kg/ha, odnosno 3-5 kg/100m2.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

NPK 5:15:30+2% S

NPK UBRIVA SA NAGLAENIM SADRAJEM KALIJUMA

NPK 10:10:20+2% MgO+2,5% S

10

P (fosforna) UBRIVA

TSP granulisani trostruki superfosfat 45% P205 (triplex)Vrsta i tip ubriva: Neorgansko, prosto, vrsto, fosforno ubrivo.Ovo zioloki neutralno ubrivo sa visokim udelom fosfora moe se upotrebljavati za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljita. Prednost u zaoravanju ovog fosfornog ubriva je to vrstoom granule dostupnost biljkama se obavlja fazno sa rastom korenovog sistema, a vezivanje za koloide zemljita je manje (poveana iskoristivost) od ubriva sline namene.

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini, sa ili bez plitke inkorporacije u zemljite.

Koliina primene: 100-250 kg/ha, odnosno 1-2,5 kg/100m2.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

SSP granulisani jednostruki superfosfat 18,5% P205+12% S

Vrsta i tip ubriva: Neorgansko, prosto, vrsto, fosforno ubrivoOvo zioloki neutralno ubrivo sa sadrajem fosfora i sumpora moe se upotrebljavati za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljita (posebno na alkalnim jer svojom blagom kiselom reakcijom pomae korenovom sistemu biljaka veu apsorbciju hranjivih elemenata).

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini ili u redove (trake), sa ili bez plitke inkorporacije u zemljite.

Koliina primene: 200-400 kg/ha, odnosno 2-4 kg/100m2.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

11

Vrsta i tip ubriva: neorgansko, vrsto, kompleksno PK ubrivo.Za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljita, posebno na zemljitima sa manjim sadrajem kalijuma i za biljne vrste koje zahtevaju veu koliinu ovog elementa (eerna repa, povre, sve vrste voa i vinova loza). Zbog visokog udela kalijuma moe se koristiti na svim tipovima zemljita sa niim sadrajem dostupnog kalijuma. Dopunu azotnih ubriva obaviti jesenjom koliinom uree i/ili startno u prolee i tokom vegetacije u prihrani.

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini.U voarstvu i vinogradarstvu pred poetak vegetacije u redove ili oko stabala sa ili bez unoenja u zemljite.

Koliina primene: 300-500 kg/ha, odnosno 3-5 kg/100m2.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

PK UBRIVA

PK 20:30

Vrsta i tip ubriva: neorgansko, vrsto, kompleksno PK ubrivo.Za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljita, posebno na zemljitima sa manjim sadrajem fosfora i za biljne vrste koje zahtevaju veu koliinu ovog elementa.

Vreme i nain primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljita, ravnomerno po punoj povrini.

Koliina primene: 300-500 kg/ha, odnosno 3-5 kg/100m2.

Pakovanje: 25kg, streovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.

PK 28:20

Kontakti:Elixir Zorka - Mineralna ubriva d.o.o.Hajduk Veljkova 1, 15000 abac, Srbijat: +381 15 35 27 07, t/f: +381 15 35 27 15www.elixirzorka.rs

SEKTOR PRODAJE Elixir Agrar d.o.oSavska bb, 15000 abac, Srbijat: +381 15 341 796, t/f: +381 15 341 797www.elixiragrar.rs

Bulevar osloboenja 18; 21000 Novi Sad, Srbijat: +381 21 66 11 300, t/f: +381 21 66 11 [email protected]

Direktor prodaje 063 8610737,Region Baka 063 480 931,Region Srem 063 480 927,Region Banat 063 480 932,Region Centralna Srbija 063 214 632.

SLUBA IZVOZA MINERALNIH UBRIVAElixir Group d.o.o.

Hajduk Veljkova 11, potanski fah 54; Novi Sad 21000, Srbijat/f: +381 21 4727 444t/f: +381 21 4727 400

[email protected]