of 22 /22
Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća Modul I. osvješćivanje i osnaživanje osobnih kompetencija u odgojno- obrazovnom procesu Interaktivno predavanje -------- radionice

Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

  • Upload
    elyse

  • View
    65

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća. Modul I. osvješćivanje i osnaživanje osobnih kompetencija u odgojno-obrazovnom procesu Interaktivno predavanje -------- radionice. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Page 1: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Modul I.

osvješćivanje i osnaživanje osobnih kompetencija u odgojno-obrazovnom procesu

Interaktivno predavanje -------- radionice

Page 2: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Profil vjeroučitelja/voditelja ŽSV-a

„Čovjek pronalazi sebe samo kroz druge“. (Buber)

Page 3: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Uloge vjeroučitelja u odgojno-obrazovnom procesu

Poučavatelj Razrednik Mentor/savjetnik Voditelj izvannastavnih aktivnosti Voditelj županijskog stručnog vijeća _____________________ U kojoj ulozi se osjećam sigurno, zaštićeno,

dobrovoljno, kreativno, stručno? Kako se osjećam u ulozi voditelja?

Page 4: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Vjeroučitelj/voditelj ŽSV-a - radni uvjeti

Izmijenjen društveni kontekst,

školski kontekst,

komunikacijski kontekst,

kompetencije nastavnika,

stilovi i metode učenja,

zahtjevi učitelja/kolega

Page 5: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Kompetencije nastavnika prema istraživanjima provedenima u europskim državama

1. Osposobljavanje za nove načine rada u razredu; (planiranje, izvođenje i praćenje nastavnih procesa)

2. Osposobljavanje za razvijanje novih kompetencija i novih znanja kod učenika („poučiti ih kako treba učiti“)

3. Osposobljavanje za nove radne zadatke izvan razreda u školi i izvan nje

4. Razvijanje vlastite profesionalnosti; raznovrsni izvori za cjeloživotno učenje

5. Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije (preuzeto iz školskog priručnika 2007/08, str.

181)

Page 6: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Voditelj – zadaci i ciljevi

Koja očekivanja imam od Agencije za odgoj i obrazovanje?

Page 7: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Zadaci i ciljevi Agencije za odgoj i obrazovanje (MZOŠ- pokrovitelj)

Odgovor na društvene izazove i izmijenjene zahtjeve odgojno-obrazovnog procesa

~ organiziranje stručnog usavršavanja (katalog obveznog stručnog usavršavanja od 1999. godine, kaskadni model)

~ izrada strateških dokumenata

~ praćenje međunarodnih iskustava

~ osiguravanje uvjeta za cjeloživotno učenje

Page 8: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Razvojni dokument Strategija razvoja stručnog usavršavanja(AOO, svibanj, 2009).

u skladu s prijedlogom i izradom Nacionalnog okvirnog kurikuluma koji donosi vrijednosti i opće ciljeve odgoja i obrazovanja

ciljevi strategije odnose se u vremenu od 2009.-2013. godine kako bi se promjene postupno uvodile ovisno o različitim uvjetima: „materijalnim, kadrovskim, financijskim“ (prema Strategiji, str. 5) i istovremeno se odvijao proces vrjednovanja.

Page 9: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Zadaća Agencije

organizirati edukaciju voditelja stručnih vijeća „ u suradnji s nastavničkim fakultetima, školama i drugim stručnim i znanstvenim institucijama“. (prema KG (2002)2, str. 130).

teme: opće značenje za sve djelatnike u odgojno-obrazovnom procesu s naglascima na aktualnu problematiku s kojima se susreću nastavnici u sadašnjem radu.

Page 10: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Uloga i odgovornosti voditelja ŽSV-a

Voditelji žsv-a su „sustručnjaci koji uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije prosljeđuju važne informacije i spoznaje svim ostalim radnicima za koje su zaduženi ili organiziraju za njih stručne skupove (kaskadni model stručnog usavršavanja).“ (prema razvojnom strateškom dokumentu AOO)

Page 11: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Vjeroučitelji/voditelji ŽSV-a

Izvori za upoznavanje svrhe, ustroja i rada županijskih vijeća vjeroučitelja nalaze se u

Katehetskim glasnicima

(2001)2 – uloga stručnih kolegija/vijeća vjeroučitelja,

(2002)2- o stručnim vijećima vjeroučitelja.

Page 12: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Rad stručnih vijeća

osmišljavanje modela stručnog usavršavanja u suradnji sa višim savjetnikom iz AOO

obrada dinamičnih i prioritetnih zadaća i tema (predmetne i interdisciplinarne) proizašli kao ishodi potreba učitelja, npr. „važnost znanja, suodnos propisanih dokumenata i školske prakse, razvijanje kompetencija unutar osam polja kompetencija, provođenje Državne mature u srednjim školama, ozračje u odgojno-obrazovnim ustanovama ili aktivne metode učenja i poučavanja.“ (str. 12)

razrada konkretnih potreba elemenata katehetske struke

Page 13: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Korisnici –učenici (cjeloviti rast i razvoj)

prema Uniji nastavniče kompetencije omogućuju razvoj učeničkih kompetencija, cjelovito obrazovanje i cjeloživotno učenje

razvijanje navedenih potreba odgovara zahtjevima društva: sporazumijevanje na materinskom jeziku, sporazumijevanje na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u znanosti i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti (stilovi učenja koje razvijaju znanja, stavove, vještine i sposobnosti), socijalne i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje)

cjelovi pristup podrazumijeva razvijanje i osnaživanje vlastitih religioznih kompetencija radi zadovoljenja duhovnih, religioznih potreba i cjeloviti pristup stvarnosti

Page 14: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Religiozne kompetencije

U časopisu Nova prisutnost 7 (2009) 2, 245-264, str. 261 u članku Ana Thea Filipović, Vjeronauk u školi pred zahtjevima vrednovanja, spominje kompetencije koje bi učenici mogli postići pozivajući se na Dietrich BENNER, Bildungsstandards und Qualitatssicherung im Religionsuntericht, Religionspadagogische Beitrage, 53 (2004) 13.

Page 15: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Religiozne kompetencije (I. dio)

1. Razumijevanje čovjeka kao religioznoga bića i usvojenost stava otvorenosti za religiozno tumačenje čovjeka i svijeta

2. Osviještenost o vlastitoj religioznosti i sposobnost njezina izražavanja na osobnoj i zajedničkoj razini

3. Sposobnost zauzimanja stava prema stvarnosti vjere i religije koji je utemeljen na njihovu poznavanju

4. Poznavanje kršćanstva, osobito katoličke vjere koja je obilježila povijest i kulturu hrvatskoga naroda i drugih naroda na ovim prostorima, a koja i danas živi u Crkvi koja je nezaobilazan čimbenik suvremenoga društvenoga života

5. Prepoznavanje kršćanske vjere kao autentičnoga odgovora na pitanje životnog smisla

Page 16: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Religiozne kompetencije (II. dio)

6. Poznavanje sadržaja i temeljnih dokumenata kršćanske vjere kao moguće orijentacije u vlastitu tumačenju svijeta i života te spremnost na sučeljavanje s njima

7. Prihvaćanje poticaja vjere kao moguće pomoći u osobnom sazrijevanju u individualnoj i socijalnoj dimenziji

8. Usvojenost religioznog rječnika i sposobnost vjerske komunikacije

9. Poznavanje drugih religija, vjerovanja i svjetonazora te usvojenost stava tolerancije i spremnosti na dijalog i suradnju s drugima i drugačijima

10. Sposobnost kritičkog propitivanja i prosudbe različitih oblika religioznog mišljenja i ponašanja

Page 17: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Voditeljeva samoprocjena

Koliko sam iz uloge nastavnika/vjeroučitelja osvijestio/la navedene zahtjeve i na koji način odgovaram na njih?

Koliko iz uloge voditelja vodim računa da sadržaji aktiva odgovaraju zahtjevima nastavnika/vjeroučitelja?

Page 18: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Korištena literatura

Strateški okvir za razvoj 2006. – 2013., Vlada Republike Hrvatske

Školski priručnik, Znamen 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010

Katehetski glasnik (2001)2, (2002)2, str. 130. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski

odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi (2008.), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Nova prisutnost, časopis za intelektualna i duhovna pitanja, god.7 (2009), br.2

Page 19: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Radni sadržaji modula

I. modul - Upoznavanje sa dokumentima o ustroju vijeća, vođenju i zadaćama vijeća i voditelja te osvješćivanje osobnih kompetencija za vođenje i rad u grupi i s grupom.

Upoznavanje, samoizricanje, razvijanje povjerenja, aktivno slušanje

II. modul -Osvješćivanje socijalnih, društvenih kompetencija.

Rad s drugima, preuzimanje uloga, vrjednovanje rada III. modul – Unaprjeđenje profesionalnosti u susretu s

različitim subjektima odgojno-obrazovnog procesa, unaprjeđivanje religioznih kompetencija, stilovi i osobine vođenja, usklađenost verbalne i neverbalne komunikacije, organizacijske kompetencije

Page 20: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Modularni pristup: RADI ČEGA?

trajnije mjesto za učenje, reflektiranje profesionalnih iskustava, razumijevanje zahtjeva, otkrivanje resursa za djelovanje, pružanje i dobivanje podrške, cjeloviti uvid u vlastiti rad. Između dvaju modula predviđen prostor zaosvješćivanje sadržaja, povezivanje teorije spraksom, primjenu i vrjednovanje

Page 21: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Cilj modula:

Prepoznavanje i razvijanje kompetencija (osobnih, socijalnih, profesionalnih, religioznih), osvješćivanje vlastite uloge u odgojno-obrazovnom procesu, objašnjenje, trokut

Prepoznavanje novih zahtjeva s kojima se vjeroučitelji susreću u radu

Osvješćivanje ponuđenih sadržaja i procesa koji se odvijaju u vijeću vjeroučitelja

Učenje iz vlastitih iskustava kroz razvoj vještina samorefleksije:

Page 22: Kompetencijski okvir vjeroučitelja/voditelja županijskih stručnih vijeća

Stjecanje vještina samorefleksije

Kolbova shema iskustvenog učenja (iskustvo, refleksija, konceptualizacija, primjena) ► mogućnost razvijanja vlastitog profesionalnog stava, vrjednovanje vlastite kompetentnosti na kognitivnoj, emocionalnoj i iskustvenoj razini,

- Sokratska metoda učenja, dijaloškom formom postiže se samo uvid koji dolazi iznutra putem otvorenih pitanja i odgovora