of 28 /28
Instrukcja montażu EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1 EWAQ013ACW1 EWYQ009ACW1 EWYQ011ACW1 EWYQ013ACW1 Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepła typu powietrze-woda

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem i … · Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub

  • Author
    voque

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem i … · Wykonanie instalacji w sposób...

Instrukcja montau

EWAQ009ACV3EWAQ010ACV3EWAQ011ACV3

EWYQ009ACV3EWYQ010ACV3EWYQ011ACV3

EWAQ009ACW1EWAQ011ACW1EWAQ013ACW1

EWYQ009ACW1EWYQ011ACW1EWYQ013ACW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzonepowietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepa

typu powietrze-woda

W1V3

2

1

AA

B2B2B2

CC

D1D1D1

D2D2D2D2D2

EE

HH

L1L1L1

L2L2L2

AA

B1B1B1

B1B1B1

B2B2B2

CC

D1D1D1

D2D2D2D2D2

EE

HH

L1L1L1

L2L2L2 1

1

2

DCAC DCAC

1

2

Spis treci Strona

Wstp ................................................................................................1Informacje oglne ...................................................................................... 1Zakres niniejszej instrukcji ......................................................................... 2Identyfikacja modelu .................................................................................. 2

Akcesoria...........................................................................................2Akcesoria dostarczane razem z urzdzeniem ........................................... 2

Uwagi na temat bezpieczestwa .......................................................2

Przed przystpieniem do montau ....................................................3

Wane informacje dotyczce uywanego czynnika chodniczego.....3

Wybr miejsca montau ....................................................................4Wybr miejsca montau w chodnym klimacie........................................... 4

rodki ostronoci przy instalacji.......................................................5Sposb instalacji zapobiegajcy upadkowi urzdzenia ............................. 5Wolne miejsce potrzebne do instalacji ....................................................... 5

Przykady typowego zastosowania....................................................6Zastosowanie 1.......................................................................................... 6Zastosowanie 2.......................................................................................... 6

Opis oglny urzdzenia .....................................................................7Otwieranie urzdzenia ............................................................................... 7Gwne elementy ....................................................................................... 7Instalacja przewodw rurowych ................................................................. 8Napenianie wod .................................................................................... 11Izolacja przewodw.................................................................................. 11Okablowanie w miejscu instalacji............................................................. 11Specyfikacja standardowych elementw elektrycznych .......................... 13Monta cyfrowego panelu sterowania...................................................... 15

Uruchomienie i konfiguracja ............................................................16Konfiguracja pompy ................................................................................. 16Pierwszy rozruch przy niskich temperaturach otoczenia ......................... 16Czynnoci kontrolne przed uruchomieniem ............................................. 16Podczanie urzdzenia do zasilania....................................................... 17Diagnostyka usterek w chwili pierwszej instalacji .................................... 17Ustawianie prdkoci pompy ................................................................... 18Konfiguracja w miejscu instalacji ............................................................. 18Tabela konfiguracji w miejscu instalacji.................................................... 21

Praca w trybie testowym i ostateczna kontrola................................22Praca w trybie testowym (uruchomienie rczne) ..................................... 22Ostateczna kontrola ................................................................................. 22

Konserwacja ....................................................................................22Wytwornica wody lodowej ........................................................................ 22Cyfrowy panel sterowania........................................................................ 23

Rozwizywanie problemw .............................................................23Wskazwki oglne ................................................................................... 23Objawy oglne ......................................................................................... 23Kody bdw ............................................................................................ 24

Dane techniczne..............................................................................25Informacje oglne .................................................................................... 25Parametry elektryczne ............................................................................. 25

Orygina instrukcji opracowano w jzyku angielskim. Instrukcjew pozostaych jzykach s tumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Wstp

Informacje oglne

Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup wytwornicyinwerterowej firmy Daikin.

Urzdzenie to jest przeznaczone do instalacji na zewntrz i dozastosowania w chodnictwie i ogrzewnictwie. W zastosowaniachklimatyzacyjnych urzdzenie moe by uywane razemz jednostkami wewntrznymi i centralami klimatyzacyjnymi.

Wersje z pomp ciepa i tylko chodzce

Gama wytwornic obejmuje 2 gwne wersje urzdze: wersjez pompa ciepa (EWYQ) oraz wersj wycznie chodzc (EWAQ),dostpne w 6 standardowych rozmiarach:

V3: 9, 10 oraz 11 kW (jedna faza)

W1: 9, 11 oraz 13 kW (3 fazy)

Opcje

Zestaw zdalnego alarmu EKRP1HB

Grzaka OP10

Obie wersje dostpne s rwnie z grzak (OP10)zabezpieczajcym zewntrzne przewody wodne w przypadkuniskich temperatur zewntrznych.

Podczanie do zasilania z taryf o korzystnej stawce zakWh

To urzdzenie pozwala na poczenie do ukadu zasilajcego z taryfo korzystnej stawce za kWh, co pozwala na korzystanie z optymal-nych, obnionych cen na energi elektryczn. Zachowanie penejkontroli nad urzdzeniem jest moliwe jedynie pod warunkiem, gdytaryfa o korzystnej stawce za kWh charakteryzuje si brakiem przerww zasilaniu. Szczegowe informacje mona znale w punkcie"Podczanie do zasilania z taryf o korzystnej stawce za kWh" nastronie 14.

EWAQ009~011ACV3EWAQ009~013ACW1EWYQ009~011ACV3EWYQ009~013ACW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy

ciepa typu powietrze-wodaInstrukcja montau

PRZED PRZYSTPIENIEM DO MONTAU NALEYDOKADNIE ZAPOZNA SI Z T INSTRUKCJ.INSTRUKCJ NALEY PRZECHOWYWA W DOSTP-NYM MIEJSCU, ABY MONA Z NIEJ BYO KORZYSTAW PRZYSZOCI.

NIEPRAWIDOWY MONTA LUB PODCZENIEURZDZENIA I AKCESORIW MOE SPOWODOWAPORAENIE PRDEM ELEKTRYCZNYM, ZWARCIA,WYCIEKI, POAR LUB INNE USZKODZENIA SPRZTU.NALEY STOSOWA WYCZNIE AKCESORIA FIRMYDAIKIN, ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE Z MYL OWYKORZYSTANIU Z OPISYWANYMI URZDZENIAMI;AKCESORIA POWINNY BY INSTALOWANE PRZEZOSOB WYKWALIFIKOWAN.

W PRZYPADKU WTPLIWOCI CO DO PROCEDURYMONTAU LUB EKSPLOATACJI, NALEY ZAWSZEZWRACA SI DO DEALERA FIRMY DAIKIN.

EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda4PW51587-3A

Instrukcja montau

1

Zakres niniejszej instrukcji

W niniejszej instrukcji opisane zostay procedury rozpakowywania,montau i podczania wszystkich modeli EWA/YQ; zamieszczono turwnie instrukcje konserwacji i usuwania usterek urzdzenia.

Identyfikacja modelu

Akcesoria

Akcesoria dostarczane razem z urzdzeniem

Uwagi na temat bezpieczestwa

Wymienione poniej rodki ostronoci podzielono na dwie grupy.Obie grupy dotycz bardzo wanych zagadnie, konieczne jest wicstosowanie si do nich.

Ostrzeenie

W przypadku stosowania w urzdzeniach nastaw alarmutemperaturowego zalecane jest ustawienie 10-minutowegoopnienia sygnalizacji dwikowej alarmu po przekroczeniutemperatury alarmowej. Urzdzenie klimatyzacyjne moe zostazatrzymane na kilka minut podczas zwykej pracy w celuodszronienia urzdzenia lub w trybie dziaania z zatrzymywa-niem przez termostat.

Prace instalacyjne powinny by wykonywane przez wykwalifiko-wany personel. Urzdzenia nie naley instalowa samodzielnie.Wykonanie instalacji w sposb nieprawidowy moe powodowawycieki wody, poraenie prdem elektrycznym lub poar.

Prace instalacyjne naley przeprowadza zgodnie z niniejszinstrukcj.Wykonanie instalacji w sposb nieprawidowy moedoprowadzi do wyciekw wody, poraenia prdemelektrycznym lub poaru.

Przy montau naley stosowa wycznie czci wymienionew instrukcji.Uycie nieprawidowych czci moe spowodowa wyciekiwody, poraenie prdem elektrycznym, poar lub upadekurzdzenia.

Urzdzenie naley montowa na fundamencie odpowiednim dojego masy.

Niewystarczajca wytrzymao moe spowodowa upadekurzdzenia i obraenia.

Podczas prac montaowych naley mie na uwadze moliwowystpienia silnych wiatrw, tajfunw i trzsienia ziemi.Nieprawidowe przeprowadzenie prac montaowych moespowodowa wypadek na skutek upadku urzdzenia.

Naley upewni si, e wszystkie prace elektryczne zostayprzeprowadzone przez wykwalifikowany personel zgodniez przepisami lokalnymi i instrukcj montau, przy wykorzystaniuosobnego obwodu elektrycznego.Niewystarczajca obcialno obwodu elektrycznego lubnieprawidowa konstrukcja mog spowodowa poraenieelektryczne lub poar.

Naley upewni si, e wszystkie przewody s bezpieczne,uyto kabli wymienionych w instrukcji, zabezpieczajc przewodyi ich poczenia przed czynnikami zewntrznymi.Niedokadne wykonanie pocze lub zaciskw moespowodowa poar.

Podczas wykonywania pocze elektrycznych naley umieciprzewody tak, by panel przedni mona byo zamkn.Brak panelu przedniego moe spowodowa przegrzewanie siczy, poraenie lub poar.

Po zakoczeniu montau naley sprawdzi, czy nie wystpujwycieki czynnika chodniczego.

Nie wolno dotyka czci elektrycznych urzdzenia bezwczeniejszego odczenia zasilania.

Podzespoy pod napiciem mog zosta przypadkowodotknite.Nie naley pozostawia urzdzenia bez nadzoru w trakciemontau lub serwisowania, o ile zdjto panel serwisowy.

Nigdy nie naley dotyka bezporednio wyciekajcego czynnikachodniczego. Moe to spowodowa powane obraeniaw wyniku odmroenia.

EW A Q 009 AC V3 P -H-

Grzaka opcjonalna

P = Model z pompH = Model(a) OPHP

(a) OPHP = Pompa o wysokim spru

Napicie nominalneV3: 1~ 230 V 50 HzW1: 3N~ 400 V 50 Hz

Bardziej/mniej znaczcy nr wersji

Wydajno chodnicza/grzewcza (kW)(b)

(b) Dokadne wartoci zamieszczono w punkcie "Dane techniczne" na stronie 25.

Czynnik chodniczy R410A

A = tylko chodzenie,Y = chodzenie i ogrzewanie

Wytwornica wody lodowej przeznaczona na rynek europejski

1 Instrukcja montau

2 Instrukcja obsugi

3 Nalepka ze schematem okablowania (wewntrz pokryw 1 i 2 urzdzenia)

4 Zestaw interfejsu komunikacji z uytkownikiem(cyfrowy zdalny panel sterowania, 4 wkrty mocujce i 2 korki)

5 Uchwyt wycznika gwnego

6 Osona ochronna

7 Osona ochronna (dotyczy wycznie modeli W1)

1x 1x 2x 1x1 2

1x 1x

3 41x

5

6 7

OSTRZEENIENieprzestrzeganie ostrzee moe spowodowa powany wypadek.

PRZESTROGANieprzestrzeganie ostrzee moe spowodowa obraenia lub uszkodzenie sprztu.

Instrukcja montau

2EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem ikompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda

4PW51587-3A

Przestroga

Uziemi urzdzenie.Rezystancja uziemienia musi odpowiada przepisom krajowym.

Nie wolno podcza uziemienia do rury gazowej,wodnej, piorunochronu ani uziemienia liniitelefonicznej.

Nieprawidowe uziemienie moe by przyczynporaenia elektrycznego.

Przewd gazowyW wypadku wycieku czynnika moe nastpi samozaponlub eksplozja.

Rura wodna.Rury z twardego winylu nie s wystarczajcym uziemieniem.

Przewd piorunochronu lub uziemienia linii telefonicznej.Uderzenie pioruna moe spowodowa gwatowny wzrostpotencjau elektrycznego.

Naley zainstalowa detektor prdu upywowego.Brak detektora prdu upywowego moe by przyczynporaenia prdem elektrycznym lub poaru.

Przewd zasilajcy naley zainstalowa w odlegoci conajmniej 1 metra od odbiornikw radiowych i telewizyjnychw celu uniknicia interferencji i zakce.(W zalenoci od dugoci fal radiowych odlego jednegometra moe nie by wystarczajca do uniknicia zakce).

Urzdzenia nie wolno zwila. Moe to spowodowa poraenieprdem elektrycznym lub poar.

Nie naley instalowa urzdzenia w nastpujcych miejscach:

W miejscach wystpowania mgy, rozpryskw lub oparwoleju mineralnego.Elementy plastikowe mog ulec uszkodzeniu i odama silub spowodowa wyciek wody.

W miejscach wytwarzania si gazw korozyjnych, np. parkwasu siarkowego.Korozja przewodw miedzianych lub spawanych moespowodowa wyciek czynnika.

W pobliu urzdze emitujcych fale elektromagnetyczne.Fale elektromagnetyczne mog uszkodzi systemsterowania i doprowadzi do niepoprawnego funkcjonowaniaurzdzenia.

W miejscach, gdzie mog wystpowa wycieki gazwpalnych, gdzie podejrzewa si obecno w powietrzu wkienwglowych lub pyw palnych albo gazw palnych, takich jakrozpuszczalniki lub benzyna.Gazy takie mog spowodowa poar.

W miejscach, w ktrych powietrze jest silnie zasolone, naprzykad blisko oceanu.

W miejscach, w ktrych wystpuj silne skoki napicia, np. wzakadach przemysowych.

W pojazdach, na statkach lub odziach.

W miejscach, w ktrych wystpuj kwane lub alkaliczne opary.

Przed przystpieniem do montau

Monta

Zdejmujc/zakadajc pyty zewntrzne (czoowe), naleyzawsze sprawdza nazw modelu i numer seryjny, aby uniknpomyek.

Zamykajc panele serwisowe, naley uwaa, by nie przykrcaich z momentem wikszym ni 4,1 Nm.

Jeli przewiduje si spadek temepratur otoczenia poniej 0C,naley podj rodki zapobiegawcze chronice przedzamarzaniem wody w urzdzeniu. W takich przypadkach zalecasi zainstalowanie opcjonalnej tamy grzejnej OP10 lub nape-nienie ukadu glikolem. Patrz "Zabezpieczenie obiegu wodyprzed zamarzaniem" na stronie 10. Dopuszcza si rwniespuszczanie wody z ukadu na czas duszych przerww eksploatacji.

Model

Wyposaenie urzdze EWAQ i EWYQ obejmuje opcjonalneelementy specjalne (takie jak izolacja, tama grzewcza, itp...)zapewniajce prawidow prac tych urzdze na obszarach, gdzieokresowo wystpuj niskie temperatury zewntrzne w poczeniuz wysok wilgotnoci. W takich warunkach mog wystpowaproblemy z eksploatacj urzdze, w tym gromadzenie si grubychwarstw lodu na wownicy chodzonego powietrzem wymiennikaciepa. W przypadku istnienia prawdopodobiestwa wystpieniatakich warunkw naley zainstalowa opcjonaln tam grzejnOP10.

Moliwe opcje

Przenoszenie

Ze wzgldu na wzgldnie duewymiary i ciar przenoszenieurzdzenia jest moliwe wycznie zapomoc osprztu do podnoszeniawyposaonego w zawiesia. Zawiesiate mona zamontowa w specjalniedo tego przeznaczonych tulejachw ramie podstawy.

Wane informacje dotyczce uywanego czynnika chodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objte uzgod-nieniami Protokou z Kioto. Gazw tych nie wolno uwalnia doatmosfery.

Rodzaj czynnika chodniczego: R410A

Wskanik GWP(1): 1975

(1) GWP = wskanik odzwierciedlajcy potencja tworzenia efektucieplarnianego

Ilo czynnika chodniczego podano na tabliczce znamionowejurzdzenia

Model OP10(a)

(a) Grzaka OP10

OPHP(b)

(b) Pompa o wysokim spru

EWA/YQ_AC*P

EWA/YQ_AC*P-H- Zamontowane fabrycznie

EWA/YQ_AC*H Zamontowane fabrycznie

EWA/YQ_AC*H-H- Zamontowane fabrycznieZamontowane fabrycznie

Aby unikn obrae,nie naley dotykawlotw powietrza anieber aluminiowychurzdzenia.

Nie naley korzysta zuchwytw w kratkachwentylatora, grozi tobowiem ichuszkodzeniem.

EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda4PW51587-3A

Instrukcja montau

3

Wybr miejsca montau

1 Wybrane miejsce montau powinno spenia ponisze warunki iby uzgodnione z klientem.

- Miejsce dobrze wentylowane.- Miejsce, w ktrych urzdzenie nie przeszkadza najbliszym

ssiadom.- Miejsce bezpieczne, ktre wytrzyma ciar i wibracje

urzdzenia, oraz w ktrym urzdzenie mona zainstalowa poziomo.

- Miejsce, w ktrym nie mog wystpi gazy palne ani wycieki.- Nie naley uywa urzdzenia w atmosferze wybuchowej.- Miejsce zapewniajce wystarczajco duo wolnej

przestrzeni, niezbdnej do obsugi serwisowej.- Miejsce, w ktrym dugoci przewodw i okablowania

urzdze mieszcz si w dozwolonych przedziaach.- Miejsce, w ktrym woda wyciekajca z urzdzenia (np. w

razie zatkania przewodu na skropliny) nie spowoduje szkd.- Miejsce, w ktrym, o ile to moliwe, mona unikn deszczu.

2 Instalujc urzdzenie w miejscu naraonym na silny wiatr,naley zwrci szczegln uwag na ponisze zalecenia.

Silne wiatry, wiejce z prdkoci 5 m/s lub wysz w kierunkuwylotu powietrza urzdzenia, powoduj zasysanie powietrzawylotowego, co moe mie nastpujce konsekwencje:- Pogorszenie wydajnoci klimatyzatora.- Czste odszranianie podczas ogrzewania.- Przerwy w pracy spowodowane nadmiernym wzrostem

cinienia.- Silny wiatr wiejcy stale w kierunku czoa urzdzenia moe

spowodowa coraz szybsze wirowanie wentylatora, a do jego zniszczenia.

Na poniszych rysunkach przedstawiono sposoby instalacjiurzdzenia w miejscach, w ktrych kierunek wiatru jestprzewidywalny.

Wylot powietrza naley skierowa do ciany budynku, potu lubparawanu.

Stron wylotow naley ustawi pod ktem prostym do kierunkuwiatru.

3 Wok fundamentu naley przygotowa kana odpywowy,sucy do odprowadzania wody ciekajcej z urzdzenia.

4 Jeli odprowadzanie wody stanowi problem, naley umieciurzdzenie na fundamencie z bloczkw betonowych lub podob-nych elementw (wysoko fundamentu nie moe przekracza150 mm).

5 Jeli urzdzenie jest instalowane na stelau, naleyzainstalowa pyt wodoodporn w odlegoci 150 mm od spoduurzdzenia, aby zapobiec przenikaniu wody od dou.

6 Instalujc urzdzenie w miejscu naraonym na czste opadyniegu, naley wynie fundamenty tak wysoko nad grunt, jak totylko moliwe.

7 Jeli urzdzenie jest instalowane nawsporniku, naley zamontowa pytwodoodporn (nie naley do wyposa-enia) (w odlegoci 150 mm od spoduurzdzenia). (Patrz rysunek).

Wybr miejsca montau w chodnym klimacie

Patrz "Model" na stronie 3.

Aby ochroni urzdzenie przed wiatrem, naley montowa jestron ssc skierowan do ciany.

Nigdy nie montowa urzdzenia w miejscu, w ktrym stronassca mogaby by bezporednio naraona na wiatr.

Aby ochroni urzdzenie przed wiatrem, naley zamontowaprzegrod po stronie wylotowej urzdzenia.

W rejonach, w ktrych wystpuj obfite opady niegu, bardzowane jest, aby wybiera takie miejsce montau, w ktrym niegnie bdzie zakca dziaania urzdzenia. W razie zagroeniazawiewaniem niegu naley upewni si, e nie bdzie on padana wownic wymiennika ciepa (w razie potrzeby naley josoni zadaszeniem).

Aby zapobiec wykorzystywaniu przez zwierztaurzdzenia jako schronienia, naley podjodpowiednie rodki ostronoci.

Kontakt maych zwierzt z czciami elektrycznymimoe doprowadzi do uszkodze, powstania dymulub poaru. Naley poinformowa uytkownika, eobszar wok urzdzenia naley utrzymywaw czystoci.

Naley upewni si, e pozostao wystarczajco duo miejsca do wykonania czynnoci montaowych.

Silny wiatr

Wydmuchiwanepowietrze

Silny wiatr

PRZESTROGA

Podczas eksploatacji urzdzenia przy niskiej temperaturzezewntrznej, naley przestrzega poniszych instrukcji.

1 Zbuduj duy daszek.

2 Zbuduj postument.Zainstaluj urzdzenie wystarczajco wysoko, aby nie byo ono zasypywane niegiem.

Instrukcja montau

4EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem ikompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda

4PW51587-3A

rodki ostronoci przy instalacji

Naley sprawdzi, czy powierzchnia, na ktrej montowane jesturzdzenie, jest odpowiednio stabilna i rwna, aby urzdzeniepodczas pracy nie powodowao wibracji lub haasu.

Urzdzenie naley pewnie zamocowa za pomoc rubfundamentowych, zgodnie z rysunkiem fundamentw. (Naleyzaopatrzy si w cztery komplety rub fundamentowych M12,nakrtek i podkadek, dostpnych w handlu.)

ruby fundamentowe najlepiej jest wkrca w taki sposb, bywystaway na 20 mm od powierzchni fundamentu.

Sposb instalacji zapobiegajcy upadkowi urzdzenia

Jeli konieczne jest zabezpieczenie urzdzenia przed upadkiem,naley zainstalowa je w sposb przedstawiony na rysunku.

Przygotuj 4 liny, tak jak na rysunku.

Odkr grn pokryw w 4 miejscach oznaczonych A i B.

Prze ruby przez ptle i ponownie mocno dokr.

Wolne miejsce potrzebne do instalacji

Wartoci liczbowe na rysunkach oznaczaj wymiary w mm.

(Patrz "rodki ostronoci przy instalacji" na stronie 5)

Uwaga

(A) W przypadku instalacji obok siebie (Patrz rysunek 1)

(B) W przypadku instalacji jednego urzdzenia na drugim

1. Jeli przeszkody znajduj si naprzeciwko strony wylotowej.

2. Jeli przeszkody znajduj si naprzeciwko wlotu powietrza.

Nie naley umieszcza wicej ni jednego urzdzenia na drugim.

Do poprowadzenia przewodu odprowadzajcego skropliny z grnegourzdzenia wymagane jest okoo 100 mm wolnego miejsca. Cz Analey zatka, aby nie by moliwy przepyw powietrza z wylotu.

(C) W przypadku instalacji w kilku rzdach (na dachu itd.)

1. W przypadku instalacji po jednym urzdzeniu w rzdzie.

2. W przypadku instalacji kilku urzdze (2 lub wicej)ustawionych obok siebie w rzdzie.

W poniszej tabeli przedstawiono wzajemne relacje wymiarw H, A iL.

A Strona toczna

B Widok od dou (mm)

C Otwr odprowadzania wody

A Pooenie 2 otworw mocujcych z przodu urzdzenia

B Pooenie 2 otworw mocujcych z tyu urzdzenia

C Przewody elektryczne: do nabycia osobno

Przeszkoda po stronie wlotowej Wystpuje przeszkodaPrzeszkoda po stronie wylotowej

1 W takich przypadkach naley zamkn ram montaow od dou w celu uniknicia "obchodzenia" przez powietrze strony wylotowej

Przeszkoda po lewej stronie

Przeszkoda po prawej stronie

2 W takim przypadku mona zamontowa jedynie 2 urzdzenia.

Przeszkoda u grySytuacja niedozwolona.

1435240 955 240

380

345

20

AC C

B

C

BAA

UWAGA Minimalny odstp B1 (patrz rysunek 1) oznaczamiejsce wymagane do prawidowego dziaaniaurzdzenia. Odstp wymagany do celwserwisowych wynosi 300 mm.

L A

LH0

Przykady typowego zastosowania

Ponisze przykady zastosowania su jedynie do celwinformacyjnych.

Zastosowanie 1

Chodzenie oraz ogrzewanie (bez termostatu pokojowego)

Cyfrowy panel sterowania (DC) to urzdzenie wewntrzne, umoli-wiajce uytkownikowi wczanie lub wyczanie urzdzenia (1),wybr trybu chodzenia lub ogrzewania (tylko w wersji z pompciepa) oraz ustawienie temperatury wody. Po wczeniu urzdzeniawoda o temperaturze nastawy dostarczona zostanie do urzdzeklimakonwektorowych (FCU1..3).

Zastosowanie 2

Chodzenie i ogrzewanie pomieszczenia z termostatem w pomiesz-czeniu odpowiednim dla przecznika ogrzewania/chodzeniapodczonego do urzdzenia.

Praca pompy oraz chodzenie i ogrzewanie pomieszczenia(z termostatem w pomieszczeniu odpowiednim dla przecznikaogrzewania/chodzenia podczonego do urzdzenia)

W zalenoci od pory roku uytkownik za pomoctermostatu (T) wybiera tryb ogrzewania lub chodzenia. Wyborunie mona dokona za porednictwem interfejsu uytkownika.

Po wysaniu dania chodzenia/ogrzewania przez termostatw pomieszczeniu (T) pompa zaczyna pracowa, a urzdzenieprzecza si w "tryb chodzenia"/"tryb ogrzewania". Urzdzeniezacznie pracowa, tak aby osignita zostaa docelowatemperatura wody zimnej/gorcej na wylocie.

Wczanie/wyczanie funkcji ogrzewania/chodzenia umoliwiatermostat w pomieszczeniu i nie ma moliwoci wykonania tejczynnoci za porednictwem interfejsu uytkownika urzdzenia.

1 Odwracalna pompa ciepa 7 Zawr obejciowy

2 Pytowy wymiennik ciepa FCU1..3 Klimakonwektor (nie naley do wyposaenia)

3 Zbiornik rozprny

4 Pompa DC Cyfrowy panel sterowania

5 Zawr odcinajcy RT1..3 Termostat w pomieszczeniu (nie naley do wyposaenia)

6 Elektrozawr (nie naley do wyposaenia)

FCU1

M

RT1

FCU2

M

RT2

FCU3

M

RT3

DC2 3 4 51

5 6

7

1 Odwracalna pompa ciepa

7 Zawr odcinajcy

2 Pytowy wymiennik ciepa

FCU1..3 Klimakonwektor (nie naley do wyposaenia)

3 Zbiornik rozprny

4 Pompa T Termostat pokojowy lub termostat pokojowy z przecznikiem chodzenie/ogrzewanie (nie naley do wyposaenia)

5 Zawr odcinajcy

6 Kolektor (nie naley do wyposaenia)

Naley upewni si, e przewody termostatu zostaypodczone do waciwych zaciskw (patrz "Podczanieprzewodu termostatu" na stronie 13).

T62 3 4 51

7

FCU1FCU2

FCU3

Instrukcja montau

6EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem ikompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda

4PW51587-3A

Opis oglny urzdzenia

Otwieranie urzdzenia

Gwne elementy

Przedzia hydrauliki (pokrywa 3)

1. Zawr odpowietrzajcyZawr odpowietrzajcy umoliwia automatyczne usuniciepowietrza z obiegu wody.

2. Czujniki temperaturyTemperatur w rnych punktach instalacji wodnej i czynnikachodniczego mierz trzy czujniki temperatury.

3. Wymiennik ciepa

4. Zbiornik rozprny (10 l)

5. Przycze ciekego czynnika chodniczego

6. Przycze gazowego czynnika chodniczego

7. Zawory odcinajceZawory odcinajce na przyczu wlotu wody i przyczu wylotuwody umoliwiaj oddzielenie instalacji wodnej po stronieurzdzenia od strony instalacji wody w mieszkaniu. Uatwia tooprnianie i wymian filtru urzdzenia.

8. Przycze wlotu wody

9. Przycze wylotu wody

10. Zawr oprniania i napeniania

11. Filtr wodyFiltr wodny usuwa zanieczyszczenia z wody, zabezpieczajcprzed uszkodzeniem pompy i zablokowaniem parownika. Filtrwody naley regularnie czyci. Patrz "Konserwacja" nastronie 22.

12. ManometrManometr umoliwia odczyt cinienia wody w obiegu wodnym.

13. Czujnik przepywu z wycznikiemCzujnik przepywu sprawdza przepyw w ukadzie wody izabezpiecza wymiennik ciepa przed zamarzniciem i pompciepa przed uszkodzeniem.

14. PompaPompa zapewnia cyrkulacj wody w ukadzie.

15. Cinieniowy zawr bezpieczestwaCinieniowy zawr bezpieczestwa zapobiega wytworzeniunadmiernego cinienia w obiegu wody. W tym celu poosigniciu cinienia 3 bar zawr otwiera si, upuszczajc jejpewn ilo.

Schemat funkcjonalny przedziau hydrauliki (pokrywa 3)

Pokrywa 1 umoliwia dostp do przedziau sprarkowego i podzespow elektrycznych

Pokrywa 2 umoliwia dostp do podzespow elektrycznych przedziau hydrauliki

Pokrywa 3 umoliwia dostp do przedziau hydrauliki

Wycz wszystkie rda zasilania tj. zasilanieurzdzenia przed demontaem drzwi 1 i 2.

Czci wewntrz urzdzenia mog by gorce.

3221

14

2

7

7

10

11

15

98

5

13

3

6

2

2

4

1

12

1 Manometr 8 Czujnik przepywu z wycznikiem

2 Zawr odpowietrzajcy 9 Zawr oprniania/napeniania

3 Zbiornik rozprny

4 Cinieniowy zawr bezpieczestwa

10 Filtr

11 Zawr odcinajcy, wlot wody z zaworem spustowym5 Pompa

Zawr odcinajcy na wylocie wody

R11TR13TR14T

6

Czujniki temperatury

7 Wymiennik ciepa

R14T

H2O

t

R13Tt >

R11Tt >

31 5 6

117 8 9 10

2 4

EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda4PW51587-3A

Instrukcja montau

7

Gwne podzespoy skrzynki elektrycznej (pokrywa 2)

1. Gwna pytka drukowanaGwna pytka drukowana steruje urzdzeniem.

2. Listwy zaciskoweListwa zaciskowa umoliwia atwe poczenie okablowania.

3. Mocowania opasek do kabliMocowania opasek do kabli umoliwiaj zamocowanieokablowania do skrzynki elektrycznej, tak aby nie zwisay.

4. Bezpiecznik pytki drukowanej FU1

5. Przecznik DIP SS2Przecznik DIP SS2 umoliwia wybr jednej z 4 pozycji,odpowiednio do parametrw okrelonej instalacji.

6. Bezpiecznik pompy FU2 (bezpiecznik szeregowy)

7. Przekanik pompy K4M

8. Transformator TR1

9. A4PPytka drukowana wejcia/wyjcia alarmu zdalnego (tylko dlainstalacji ze zdalnym zestawem alarmu).

10. Otwr na gwny przewd zasilajcy biegncy do moduusprarki.

11. Otwr na przewd termistora oraz przewd interfejsuuytkownika (a take przewd zasilania z taryf o korzystnejstawce za kWh).

12. Otwr na przewody zasilajce instalacji.

13. Otwr na opcjonalny przewd czcy z pytk drukowanwejcia/wyjcia.

Instalacja przewodw rurowych

Sprawdzanie instalacji wodnej

Urzdzenia s wyposaone we wlot i wylot wody, podczane doinstalacji wodnej. Instalacja wodna powinna by wykonana przezuprawnionego technika i zgodna ze wszystkimi waciwymi normamieuropejskimi i krajowymi.

Przed kontynuowaniem instalacji urzdzenia naley skontrolowa, conastpuje:

Maksymalne cinienie wody to 3 bar.

We wszystkich nisko pooonych punktach ukadu naleyzamontowa kurki spustowe, umoliwiajce cakowiteoprnienie ukadu w czasie konserwacji.

Ukad wodny urzdzenia wyposaony jest w korek spustowy.

We wszystkich wysoko pooonych punktach ukadu naleyzamontowa odpowietrzniki. Powinny one znajdowa siw miejscach atwo dostpnych dla serwisu. Urzdzeniewyposaone jest w automatyczny odpowietrznik. Sprawdzi, czyzawr odpowietrzajcy nie jest zbyt mocno dokrcony, abymoliwe byo automatyczne odpowietrzenie obiegu wody.

Naley zwrci uwag, czy podzespoy zamontowane naprzewodach wytrzymaj cinienie wody.

UWAGA Schemat okablowania elektrycznego mona znalepod pokryw skrzynki elektrycznej.

TR1

K4M

A4P

S12M

A1P

3 13

3

102

3

9

5

81467

11

12

A

B

A

BW przypadku awarii zasilania lub awarii pompy obiegowejukad naley oprni (zgodnie z rysunkiem poniej).

Gdy woda w ukadzie stoi, wzrasta ryzyko jejzamarznicia, a w efekcie uszkodzenia instalacji.

Urzdzenia naley eksploatowa wycznie w zamknitymobiegu wody. Zastosowanie urzdzenia w otwartym obieguwody moe doprowadzi do nadmiernej korozji przewodwwodnych.

A

Sprawdzanie objtoci wody i cinienia wstpnegow zbiorniku rozprnym

Urzdzenie wyposaone jest w zbiornik rozprny o pojemnoci10 litrw, w ktrym cinienie domylnie wynosi 1 bar.

Aby zapewni prawidow prac urzdzenia, konieczne moe bywyregulowanie cinienia w zbiorniku rozprnym oraz sprawdzenieminimalnej i maksymalnej objtoci wody.

1 Sprawdzi, czy cakowita objto wody w caym obiegu,z wyjtkiem pojemnoci urzdzenia wewntrznego, wynosi conajmniej 20 l. Pojemno urzdzenia podano w sekcji "Danetechniczne" na stronie 25.

Zakres pracy

2 Korzystajc z poniszej tabeli naley okreli, czy cinieniewstpne w zbiorniku rozprnym wymaga regulacji.

3 Na podstawie poniszej tabeli i rysunkw naley okreli, czycakowita objto wody w instalacji znajduje si poniejmaksymalnego dopuszczalnego poziomu.

Obliczenie cinienia wstpnego zbiornika rozprnego

Wymagane cinienie wstpne (Pg) zaley od maksymalnej rnicywysokoci instalacji (H) i mona je obliczy korzystajc z poniszegowzoru:

Pg = (H/10+0,3) bar

Sprawdzanie maksymalnej dopuszczalnej objtoci

Aby okreli maksymaln dopuszczaln objto wody w caymukadzie, naley wykona nastpujce czynnoci:

1 Posugujc si poniszym wykresem, wyznaczy dlaobliczonego cinienia wstpnego (Pg) maksymaln objtowody.

2 Sprawdzi, czy cakowita objto wody w caym obiegu wodyjest mniejsza od tej wartoci.

Jeeli tak nie jest, oznacza to, e zbiornik rozprny wewntrzurzdzenia jest za may dla tej instalacji.

Przykad 1

Urzdzenie wewntrzne jest zamontowane 5 m poniej najwyszegopunktu obiegu wody. Cakowita objto wody w obiegu wynosi 100 l.

W tym przykadzie nie jest wymagane wykonywanie adnychczynnoci ani regulacji.

Przykad 2

Urzdzenie jest zamontowane w najwyszym punkcie obiegu wody.Cakowita objto wody w obiegu wynosi 350 l.

Wynik:

Poniewa 350 l to wicej ni 280 l, cinienie wstpne musizosta zmniejszone (patrz tabela poniej).

Wymagane cinienie wstpne wynosi: Pg = (H/10 + 0,3) bar = (0/10 + 0,3) bar = 0,3 bar

Odpowiadajc temu cinieniu objto wody mona odczytaz wykresu: okoo 410 l.

Poniewa cakowita objto wody (350 l) jest mniejsza odmaksymalnej objtoci wody (410 l), zbiornik rozprny jestwystarczajcy dla instalacji.

Ustawianie cinienia wstpnego zbiornika rozprnego

Jeeli wymagana jest zmiana domylnego cinienia wstpnegozbiornika rozprnego (1 bar), naley pamita o poniszychwskazwkach:

Do regulacji cinienia wstpnego w zbiorniku rozprnym naleystosowa wycznie suchy azot.

Nieprawidowe ustawienie cinienia wstpnego w zbiornikurozprnym doprowadzi do usterki sytemu. Dlatego te regulacjicinienia wstpnego powinien dokonywa wycznieuprawniony technik.

A Temperatura zewntrzna

C DB C termometru suchego

LEWT Temperatura wody na wylocie z parownika

LCWT Temperatura wody na wylocie ze skraplacza

W przypadku wikszoci zastosowa spenienie tego mini-malnego warunku przepywu wody da satysfakcjonujceefekty.

W przypadku procesw krytycznych lub w pomieszcze-niach o wysokim obcieniu cieplnym moe by koniecznezapewnienie wikszego strumienia przepywu wody (40 l).

Rnica wysokoci montau (a)

(a) Rnica wysokoci montau: rnica wysokoci (m) midzy najwyej a najniej pooonym punktem obiegu wody i urzdzenia. Jeeli urzdzenie znajduje si w najwyszym punkcie instalacji, jako wysoko instalacji przyjmuje si 0 m.

Objto wody

280 l (EWAQ) >280 l (EWYQ)

7 m Regulacja cinienia wstpnego nie jest wymagana.

Wymagane czynnoci: cinienie wstpne naley

zwikszy wykona obliczenia zgodnie z punktem "Obliczenie cinienia wstpnego zbiornika rozprnego"

sprawdzi, czy objto wody jest nisza ni maksymalna dopuszczalna objto wody (skorzysta z poniszego wykresu)

>7 m

Wymagane czynnoci: cinienie wstpne naley

zmniejszy wykona obliczenia zgodnie z punktem "Obliczenie cinienia wstpnego zbiornika rozprnego"

sprawdzi, czy objto wody jest nisza ni maksymalna dopuszczalna objto wody (skorzysta z poniszego wykresu)

Zbiornik rozprny jest zbyt may dla instalacji.

50 0

10

005

7

35

15

46

22 503525

20 lH2O

20 lH2O

40 l40 l

= cinienie wstpne

= maksymalna objto wody

0.30.5

1

1.5

2

2.5

100500 20 150 200 250 300 350 400 450maximum water volume [l]

pre-

pres

sure

[bar

]

EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda4PW51587-3A

Instrukcja montau

9

Podczanie do instalacji wodnej

Przewody wodne naley podcza zgodnie ze schematem doczo-nym do urzdzenia, uwaajc, by nie pomyli wlotu z wylotem.

Przedostanie si do instalacji wodnej powietrza, wilgoci lub kurzumoe by przyczyn problemw. Dlatego podczas podczaniainstalacji wodnej naley zawsze przestrzega nastpujcychzalece:

Uywa tylko czystych przewodw.

Podczas usuwania zanieczyszcze skierowa koniec przewoduku doowi.

Zatka przewd podczas przeciskania go przez otwr w cianie,aby do wntrza nie przedosta si py ani zanieczyszczenia.

Do uszczelniania pocze naley uy dobrej jakociuszczelniacza do gwintw. Uszczelnienie musi wytrzymacinienie i temperatury panujce w ukadzie.

W przypadku stosowania rur metalowych niezawierajcychmosidzu naley odizolowa oba materiay, aby unikn korozjigalwanicznej.

Poniewa mosidz jestmateriaem stosunkowo mikkim,do podczania obiegu wodnegonaley uy odpowiednichnarzdzi. Uycie nieprawidowychnarzdzi moe spowodowauszkodzenie przewodw.

Zabezpieczenie obiegu wody przed zamarzaniem

Mrz moe spowodowa uszkodzenie urzdzenia. Z tego powoduw chodnym klimacie ukad wody naley zabezpieczy za pomocgrzaki (opcja OP10) lub poprzez dolanie do wody glikolu.

W przypadku grzejnika

Sprawdzi, czy w urzdzeniu zamontowany zosta opcjonalnygrzejnik (montowany fabrycznie). W urzdzeniach z opcjonalntam grzejn istnieje moliwo zainstalowania dodatkowej tamygrzejnej chronicej rur wodn urzdzenia przed zamarzaniem. (nienaley do wyposaenia, maks. 200 W, konieczne jest wykonaniepocze na zaciskach 5/6 wewntrz skrzynki elektrycznej).

W przypadku glikolu

W zalenoci od spodziewanej najniszej temperatury naleyupewni si, czy ukad wody jest wypeniony czynnikiem zgodniez ponisz tabel.

Patrz rwnie "Kontrola przed pierwszym uruchomieniem" nastronie 16.

Naley uwaa, by nie odksztaci przewodw urzdzeniaw wyniku zastosowania nadmiernej siy podczas podcza-nia. Odksztacenie przewodw moe by przyczynwadliwego dziaania urzdzenia.

Urzdzenia naley eksploatowa wyczniew zamknitym obiegu wody. Zastosowanieurzdzenia w otwartym obiegu wody moedoprowadzi do nadmiernej korozji przewodwwodnych.

W ukadzie wodnym zabronione jest stosowanieelementw cynkowanych. Z uwagi na fakt, e ukadwodny wewntrz urzdze wykonano z rurmiedzianych, moe doj do nadmiernej korozjielementw ocynkowanych.

Aby grzejnik dziaa, naley doprowadzi zasilanie dourzdzenia i wczy gwny wycznik elektryczny.Dlatego nigdy nie naley odcza zasilania i nigdy nienaley wycza gwnego wycznika elektrycznego naduszy czas w czasie niskich temperatur!

Minimalna temperatura zewntrzna Glikol etylenowy Glikol propylenowy

5C 10% 15%

10C 25% 25%

15C 35% 35%

Korozja ukadu wskutek obecnoci glikolu

Niezobojtniony glikol moe w atmosferze tlenu przybieraodczyn kwasowy. Proces ten przyspiesza obecno miedzioraz stosounkowo wysoka temepratura. Kwasowy,niezobojtniony glikol atakuje powierzchnie metalowe,tworzc warstw korozji elektrochemicznej i powanieuszkadzajc ukad.

Std szczeglne znaczenie ma:

waciwe uzdatnienie wody przeprowadzone przezwykwalifikowanego specjalist,

wybranie glikolu z dodatkiem inhibitorw korozji, abyprzeciwdziaa powstawaniu kwasw w wynikuutleniania glikoli;

nieuywanie glikolu motoryzacyjnego z uwagi naograniczony okres dziaania zawartych w niminhibitorw korozji i fakt, e zawieraj one krzemiany,ktre mog zanieczyci i zablokowa zatka ukad,

niestosowanie w ukadach z glikolemgalwanizowanych rur, bo mogoby to doprowadzi dowytrcania si pewnych zwizkw inhibitora korozjidodawanego do glikolu,

upewnienie si, e glikol jest zgodny z materiaamizastosowanymi w ukadzie.

UWAGA Naley pamita o waciwociach higroskopowoychglikolu: absorbuje on wilgo ze swojego otoczenia.

Pozostawienie otwartego korka zbiornika z glikolempowoduje wzrost poziomu zawartoci wody. Stenieglikolu staje si wwczas nisze od zakadanego.W konsekwencji ronie ryzyko zamarznicia ukaduw przyszoci.

Naley podj rodki zaradcze majce na celu zapew-nienie minimalnego kontaktu glikolu z atmosfer.

Instrukcja montau

10EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem ikompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda

4PW51587-3A

Napenianie wod

1 Podcz doprowadzenie wody do zaworu oprniania inapeniania (patrz "Gwne elementy" na stronie 7).

2 Upewnij si, e otwarty jest automatyczny zawrodpowietrzajcy (co najmniej 2 obroty).

3 Napenij wod, dopki manometr nie wskae cinieniawynoszcego w przyblieniu 2,0 bar. Za pomoc zaworwodpowietrzajcych maksymalnie odpowietrz ukad. Powietrzeobecne w ukadzie wodnym moe spowodowa nieprawidowedziaanie.

Izolacja przewodw

Caa instalacja wodna, w tym wszystkie przewody, musi byzaizolowane w celu uniknicia kondensacji w czasie chodzenia ispadku wydajnoci chodniczej i grzewczej, a ponadto w celuzabezpieczenia przeciwzamroeniowego biegncych na zewntrzprzewodw wodnych w sezonie zimowym. Grubo materiauizolacyjnego nie moe by mniejsza ni 13 mm przy dugoci = 0,036, tak aby nie doszo do zamarzania zewntrznychprzewodw wodnych.

Jeli temperatura przekracza 30C, a wilgotno wzgldnaprzekracza 80%, to materiay uszczelniajce powinny mie gruboco najmniej 20 mm, aby zapobiec kondensacji na powierzchniuszczelnie.

Okablowanie w miejscu instalacji

rodki ostronoci podczas prac przy montauokablowania elektrycznego

Stosowa wycznie przewody miedziane.

Nie naley nigdy wpycha wizki kabli do wntrza urzdzenia.

Kable naley przymocowa w taki sposb, by nie stykay siz rurami (zwaszcza po stronie znajdujcej si pod wysokimcinieniem).

Przewody elektryczne naley zabezpieczy opaskamikablowymi (patrz rysunek 2), tak aby nie stykay si onez rurami, szczeglnie po stronie tocznej urzdzenia.

Naley sprawdzi, czy na zcza nie dziaa cinieniezewntrzne.

Dla modelu W1

Kable zasilacza naley koniecznie podczy w fazie normalnej.Odwrcenie faz spowoduje, e na wywietlaczu pilota pojawi sisymbol "U1", a urzdzenie nie bdzie dziaa. Naley wwczaszamieni miejscami dwa z trzech kabli zasilajcych (L1, L2, L3).

Poniewa urzdzenie to jest wyposaone w inwerter,zastosowanie kondensatora przypieszajcego faz nie tylkozniweluje efekt poprawy wspczynnika wydajnoci, lecz moetake powodowa przegrzewanie si tego kondensatora podwpywem duych czstotliwoci. Z tego wzgldu nie naleyw adnym wypadku montowa kondensatora przypieszajcegofaz.

Podczas instalacji detektora prdu upywowego z wycznikiemnaley upewni si, e jest on zgodny z inwerterem (odporny nazakcenia elektryczne o wysokiej czstotliwoci), co pozwoliunikn nieuzasadnionych aktywacji detektora.

Opis

Na poniszej ilustracji przestawiono schemat wymaganego okablo-wania w miejscu instalacji midzy niektrymi czciami instalacji.Patrz take "Przykady typowego zastosowania" na stronie 6.

UWAGA W czasie napeniania moe nie by moliwecakowite odpowietrzenie ukadu. Pozostaepowietrze zostanie usunite za pomocautomatycznych zaworw odpowietrzajcychw pierwszych godzinach pracy ukadu. Moe bywwczas konieczne uzupenienie poziomu wody.

Cinienie wody wskazywane przez manometrbdzie rnio si w zalenoci od temperaturywody (wysze cinienie przy wyszejtemperaturze wody).

Przez cay czas cinienie wody powinno jednakby wysze ni 0,3 bar, co pozwoli unikndostania si powietrza do ukadu.

Przez cinieniowy zawr bezpieczestwaz urzdzenia moe wydostawa si nadmiarwody.

OSTRZEENIE

Przed wykonywaniem jakichkolwiek pocze naleyodczy zasilanie.

Okablowanie i elementy elektryczne musz bymontowane przez uprawnionego elektryka i zgodnez odpowiednimi przepisami europejskimi orazkrajowymi.

Okablowanie musi by instalowane zgodnie zeschematem dostarczonym wraz z urzdzeniem iinstrukcjami podanymi poniej.

Naley koniecznie stosowa oddzielne rdo zasila-nia. Nigdy nie uywa zasilania wykorzystywanegorwnolegle przez inne urzdzenie.

Naley koniecznie zapewni uziemienie. Uziemienianie wolno wykonywa za porednictwem rury,zabezpieczenia przeciwprzepiciowego lub uziemie-nia instalacji telefonicznej. Nieprawidowe uziemieniemoe by przyczyn poraenia elektrycznego.

Naley zainstalowa detektor prdu upywowego(30 mA). Niezastosowanie takiego detektora moeby przyczyn poraenia prdem elektrycznym.

Wysokie napicie

Aby unikn poraenia prdem elektrycznym, naleyodczy zasilanie urzdzenia na co najmniej 1 minutprzed przystpieniem do serwisowania podzespowelektrycznych. Ponadto po upywie 1 minuty naleyzmierzy napicie na stykach kondensatorw gwnegoobwodu lub podzespow elektrycznych oraz, przed ichdotkniciem, upewni si, e napicie jest nisze od50 V DC.

UWAGA Detektor prdu upywowego z wycznikiem musi miewycznik szybkodziaajcy o prdzie znamionowym30 mA (

Okablowanie wewntrzne spis elementw

Naley skorzysta ze schematu okablowania wewntrznegodostarczonego z urzdzeniem (wewntrz pokrywy skrzynkielektrycznej). Poniej wymieniono stosowane skrty.

Door 1; przedzia sprarkowy i podzespoy elektryczne

dotyczy tylko modeli V3

A1P ................. Gwna pytka drukowana

A2P ................. Pytka drukowana inwertera

A3P ................. Pytka drukowana filtra przeciwzakceniowego

A4P ................. Pytka drukowana

BS1~BS4......... Przycisk przecznika

C1~C4............. Kondensator

DS1 ................. Przecznik DIP

E1HC............... Grzaka karteru

F1U,F3U,F4U.. Bezpiecznik 6,3 A T 250 V

F6U ................. Bezpiecznik 5,0 T 250 V

H1P~H7P ........ Monitor serwisowy (pomaraczowa dioda LED)(A2P)H2P: przygotowywanie, testowanie = migaH2P: wykrywanie usterki = wieci

HAP (A1P)....... Monitor serwisowy (zielona dioda LED)

K1R ................. Przekanik magnetyczny (Y1S)

K4R ................. Przekanik magnetyczny (E1HC)

K10R,K11R...... Przekanik magnetyczny

L1R.................. Reaktor

M1C................. Silnik (sprarki)

M1F ................. Silnik (grny wentylator)

M2F ................. Silnik (dolny wentylator)

PS ................... Zasilacz impulsowy

R1,R2 .............. Opornik

R1T ................. Termistor (powietrze)

R2T ................. Termistor (toczenie)

R3T ................. Termistor (ssanie)

R4T ................. Termistor (wymiennik ciepa)

R5T ................. Termistor (wymiennik ciepa-rodek)

R6T ................. Termistor (ciecz)

R10T ............... Termistor (ebro)

RC ................... Obwd odbiornika sygnau

S1NPH ............ Czujnik cinienia

S1PH............... Wycznik wysokocinieniowy

TC ................... Obwd transmisji sygnau

V1R ................. Modu zasilania

V2R,V3R ......... Modu diodowy

V1T.................. IGBT

X1M................. Listwa zaciskowa zasilania

Y1E ................. Elektroniczny zawr rozprny

Y1S ................. Zawr elektromagnetyczny (zawr 4-drogowy)

Z1C~Z3C......... Filtr przeciwzakceniowy (z rdzeniem ferrytowym)

Z1F~Z4F ......... Filtr przeciwzakceniowy

Dotyczy tylko modeli W1

A1P..................Pytka drukowana

A2P..................Pytka drukowana inwertera

A3P..................Pytka drukowana filtra przeciwzakceniowego

BS1~BS4.........Przycisk przecznika

C1~C4 .............Kondensator

DS1..................Przecznik DIP

E1HC...............Grzaka karteru

F1U,F2U..........Bezpiecznik 31,5 A T 250 V

F3U~F6U.........Bezpiecznik 6,3 A T 250 V

F7U..................Bezpiecznik 5,0 A T 250 V

H1P~H7P ........Monitor serwisowy (pomaraczowa dioda LED)(A1P)

HAP (A1P) .......Monitor serwisowy (zielona dioda LED)

HAP (A2P) .......Monitor serwisowy (zielona dioda LED)

K1M,K2M.........Stycznik magnetyczny

K1R (A1P) .......Przekanik magnetyczny (Y1S)

K1R (A2P) .......Przekanik magnetyczny

K2R (A1P) .......Przekanik magnetyczny (Y2S)

K3R (A1P) .......Przekanik magnetyczny (E1HC)

L1R~L3R .........Reaktor

L4R..................Reaktor silnika wentylatora urz. zewn.

M1C.................Silnik (sprarki)

M1F .................Silnik (grny wentylator)

M2F .................Silnik (dolny wentylator)

PS....................Zasilacz impulsowy

R1~R4 .............Rezystor

R1T..................Termistor (powietrze)

R2T..................Termistor (wylot)

R3T..................Termistor (ssanie)

R4T..................Termistor (wymiennik ciepa)

R5T..................Termistor (wymiennik ciepa-rodek)

R6T..................Termistor (ciecz)

R7T..................Termistor (ebro)

S1NPH.............Czujnik cinienia

S1PH ...............Wycznik wysokocinieniowy

V1R,V2R..........Modu zasilania

V3R..................Modu diodowy

X1M .................Listwa zaciskowa

X6A,X77A........Opcjonalne zcza

Y1E..................Elektroniczny zawr rozprny

Y1S..................Zawr elektromagnetyczny (zawr 4-drogowy)

Y3S..................Zawr elektromagnetyczny

Z1C~Z9C.........Filtr przeciwzakceniowy (z rdzeniem ferrytowym)

Z1F~Z4F..........Filtr przeciwzakceniowy

Pokrywa 2; podzespoy elektryczne przedziau hydrauliki

A11P ................Gwna pytka drukowana

A12P................Pytka drukowana interfejsu uytkownika

A4P..................Pytka drukowana alarmu zdalnego (EKRP1HB)

E6H..................Grzaka zbiornika rozprnego

E7H..................Grzaka przewodw wodnych

E8H..................Tama grzejna (zasilanie nie naley dowyposaenia maks. 200 W)

FU1..................Bezpiecznik 3,15 A T 250 V (dla pytki drukowanej)

FU2..................Bezpiecznik 5 A T 250 V

FuR,FuS ..........Bezpiecznik 5 A 250 V dla pytki drukowanej alarmuzdalnego

K4M .................Przekanik pompy

K9M .................Przekanik grzaek

M1P .................Pompa

PHC1...............Obwd wejciowy sprzgu optycznego

Q1DI ................Detektor prdu upywowego z wycznikiem

R11T ................Termistor na wylocie wodnego wymiennika ciepa

Element OpisAC/DC

Wymagana liczba przewodw

Maksymalny prd pracy

1 Przewd zasilajcy urzdzenia AC 2+GND (V3)4+GND (W1)

(a)

(a) Patrz tabliczka znamionowa na urzdzeniu

2 Przewd interfejsu komunikacji z uytkownikiem

DC 2 100 mA(b)

(b) Minimalny przekrj kabla 0,75 mm2

3 Przewd zasilania z taryf o korzystnej stawce za kWh (styk beznapiciowy)

DC 2 100 mA(b)

4 Przewd termostatu pokojowego

AC 3 lub 4 100 mA(b)

Instrukcja montau

12EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem ikompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda

4PW51587-3A

R13T................Termistor po stronie ciekego czynnika chodniczego

R14T................Termistor na wlocie wody

S1L ..................Czujnik przepywu z wycznikiem

S12M ...............Wycznik gwny

S2S..................Sygna zasilania z taryf o korzystnej stawce za kWh

S3S..................Sygna zdalnego ogrzewania

S4S..................Sygna zdalnego chodzenia

S5S..................Zdalny sygna wczenia/wyczenia

SS1,SS2 ..........Przecznik DIP

TR1..................Transformator 24 V pytki drukowanej

V1S,V2S ..........Gaszenie iskrzenia 1, 2

X2M .................Listwy zaciskowe

X1Y,X2Y ..........Zcze

Wskazwki dotyczce okablowania w miejscu instalacji

Wikszo przewodw okablowania w miejscu instalacjiurzdzenia naley podczy do listwy zaciskowej lub dowycznika gwnego wewntrz skrzynki elektrycznej. Abyuzyska dostp do listwy zaciskowej lub wycznika gwnego,naley zdj panel serwisowy skrzynki elektrycznej (pokrywa 2).

W dolnej czci skrzynki elektrycznej znajduj si mocowaniaopasek do kabli. Zamocowa wszystkie przewody za pomocopasek.

Naley zabezpieczy przewody elektryczne w kolejnoci podanejponiej.

Naley tak uoy przewody elektryczne, by pokrywa przednianie unosia si podczas prac elektrycznych, a nastpnie mocnoj dokrci (patrz rysunek 2).

Podczas prac elektrycznych naley kierowa si schematemelektrycznym (schematy elektryczne znajduj si powewntrznej stronie pokryw 1 i 2).

Przewody naley uoy, a pokryw dobrze zamocowa.

rodki ostronoci dotyczce okablowania zasilania

W celu wykonania poczenia przewodw instalacji dowycznika gwnego naley skorzysta z poniszej instrukcji.

W celu wykonania pozostaych pocze zasilania do listwyzaciskowej naley zastosowa okrg karbowan kocwk.Jeli z pewnych przyczyn jest to niemoliwe, naley upewnisi, e spenione zostay ponisze warunki (np. poczenie domasy).

- Do tego samego przycza zasilania nie naley podcza przewodw o rnym przekroju. (Poluzowanie poczenia moe by przyczyn przegrzewania).

- Przewody o tym samym przekroju naley podcza w sposb przedstawiony na poniszym rysunku.

Za pomoc odpowiedniego wkrtaka dokr ruby zaciskw.Zbyt may wkrtak moe uszkodzi eb ruby i uniemoliwipoprawne dokrcenie.

Zbyt mocne dokrcenie rub zaciskowych moe spowodowaich uszkodzenie.

Zalecane momenty dokrcania rub zaciskowych podanow poniszej tabeli.

Do linii zasilajcej naley podczy detektor prdu upywowegoz wycznikiem i bezpiecznik.

Podczas prac elektrycznych naley upewni si, e uytoodpowiednich przewodw, wykonano wszystkie poczenia, aprzewody przymocowano tak, by nie dziaay na nie siyzewntrzne.

Specyfikacja standardowych elementw elektrycznych

W przypadku modelu V3: urzdzenie speniajce wymogi normyEN/IEC 61000-3-12 (Europejska/Midzynarodowa Norma Tech-niczna nakada ograniczenia odnonie do prdw harmonicznychwytwarzanych przez sprzt podczony do ukadw nisko-napiciowych publicznej sieci elektroenergetycznej o prdziewejciowym >16 A i 75 A na faz.)

Schemat okablowania mona znale po wewntrznej stronie paneluprzedniego urzdzenia.

Podczanie przewodu termostatu

Sposb podczenia przewodu termostatu zaley od zastosowania.

Patrz take "Przykady typowego zastosowania" na stronie 6.

Wymagania dotyczce termostatu

Napicie na styku: 230 V.

Procedura

1 Podczy przewd termostatu do odpowiednich stykw,w sposb przedstawiony na schemacie elektrycznym.

Podczas zakaczania przewodw wewntrz urzdzenianaley upewni si, e nie dotykaj one pompy aniprzewodw czynnika chodniczego.

Nie naley uruchamia urzdzenia przez zwieranieurzdze zabezpieczajcych S1L i S12M.

12 3

1 2 3

1 Okrga karbowana kocwka

2 Cz do wycicia

3 Podkadka

Moment dokrcania (Nm)

M4 (X1M) 1,2~1,8M5 (X1M) 2,0~3,0M5 (UZIEMIENIE) 3,0~4,0

V3 W1

Min. prd w obwodzie w A (MCA)(a)

(a) Podano wartoci maksymalne.

28,2 13,5

Zalecany bezpiecznik zewntrzny 32 A 20 A

Typ przewodu(b)

(b) Tylko w rurach ochronnych; uywa H07RN-F, gdy brak rur ochronnych.

H05VV-U3G H05VV-U5G

Przekrj Rozmiary przewodw musz by zgodne z odpowiednimi przepisami

lokalnymi i krajowymi

Typ przewodu midzy urzdzeniami H05VV-U4G2.5

UWAGA Detektor prdu upywowego z wycznikiem musi miewycznik szybkodziaajcy o prdzie znamionowym30 mA (

2 Zamocowa przewd w mocowaniach za pomoc opasek, abyunikn zwisania nadmiaru przewodw.

W poniszej tabeli podsumowano informacje dotyczce wymaganejkonfiguracji oraz okablowania termostatu podczonego do listwyzaciskowej w skrzynce elektrycznej. Tryby pracy pompy wymienionow trzeciej kolumnie. W ostatnich trzech kolumnach wskazano, ktrez funkcji s dostpne z poziomu interfejsu uytkownika (UI), a ktres obsugiwane przez termostat (T):

wczanie/wyczanie trybu ogrzewania lub chodzeniapomieszcze (y)

przeczanie miedzy trybami ogrzewania i chodzenia (=) wczniki czasowe ogrzewania i chodzenia (pr)

Podczanie do zasilania z taryf o korzystnej stawce zakWh

Elektrownie na caym wiecie d do zapewnienia nieprzerwanychdostaw prdu po korzystnych cenach i w zwizku z tym czstooferuj korzystne taryfy opat za energi elektryczn. S oneuzalenione np. od pory dnia korzystania z prdu lub sezonu w roku.Innym przykadem jest preferencyjna taryfa dla wacicieli pompciepa Wrmepumpentarif oferowana w Niemczech i Austrii,... .To urzdzenie pozwala na poczenie do ukadu zasilajcego z taryfo korzystnej stawce, co pozwala na korzystanie z optymalnych,obnionych cen na energi elektryczn.

W celu uzyskania informacji na temat dostpnoci takich taryf imoliwoci podczenia urzdzenia wedug taryfy o korzystnychstawkach naley skontaktowa si z dostawc energii elektrycznej.

Podczenie urzdzenia do takiego systemu o korzystnej stawceuprawnia elektrowni do:

przerw w dostawie energii do urzdzenia na pewien okresczasu;

naoenia limitw zuycia energii przez urzdzeniew okrelonych porach dnia.

Urzdzenie zaprojektowano tak, aby odbierao ono sygna wejciowypowodujcy przeczenie urzdzenia do trybu wymuszonegowyczenia. Sprarka urzdzenia nie bdzie wwczas dziaa.

Termostat, ogrzewanie/chodzenie Zdalne w./wy.

UWAGA Jeli do urzdzenia podczono termostatpokojowy, wczniki czasowe ogrzewania ichodzenia nie dziaaj. Nie ma to natomiastwpywu na wczniki czasowe pozostaych funkcji.W celu uzyskania dodatkowych informacji owcznikach czasowych naley zapozna siz treci instrukcji obsugi.

Jeli do urzdzenia podczono termostatpokojowy oraz nacinito przycisk = lub y,wskanik scentralizowanego sterowania ebdzie miga, wskazujc, e termostat pokojowyma priorytet i decyduje o wczeniu/wyczeniuurzdzenia oraz przeczaniu midzy trybami.

Termostat Konfiguracja Pompa tryb oooo ==== pppprrrr

Brak termostatu przewody elektryczne:

wczona, gdy urzdzenie jest wczone

UI UI UI

Termostat z czujnikiem ogrzewania/ chodzenia

przewody elektryczne:

wczone w przypadku sygnau zapotrzebowania na ciepo lub zimno z termostatu pokojowego

T T

Zdalny wycznik ON/OFF

przewody elektryczne:

wczone, gdy w. jest tryb zdalny

T

th = styk termostatuC = styk ukadu chodzeniaH = styk ukadu ogrzewaniaN = Zero

sw = Przecznik

H C

Terminal block

H C

th

N1 2 4

Terminal block

H C

sw

N1 2 4

Terminal block

H C N1 2 4

H C

Terminal block

H C

th

N1 2 4

Terminal block

H C

sw

N1 2 4

Ostrzeenia

w przypadku zasilania o korzystnej taryfie podobnegodo przedstawionego na rysunku 1

Zachowanie kontroli nad grzakami jest moliwe, gdytaryfa o korzystnej stawce za kWh charakteryzuje sibrakiem przerw w zasilaniu.

Aby uzyska informacje na temat innych moliwocisterowania grzakami podczas aktywnoci zasilania okorzystnej taryfie, naley zapozna si z informacjamiw rozdziale "[D] Zasilanie z taryf o korzystnej stawceza kWh" na stronie 20.

W przypadku koniecznoci zapewnienia sterowaniagrzakami na czas wyczenia zasilania o korzystnejtaryfie grzaki te naley podczy do osobnegoukadu zasilania.

W trakcie tego okresu, o ile aktywne jest zasilaniez taryf o korzystnej stawce, a zasilanie jest cige,moliwy jest pobr mocy w trybie gotowoci(zuywany na podtrzymanie pytki drukowanej,sterownika, pracy pompy, ...).

w przypadku zasilania o korzystnej taryfie podobnegodo przedstawionego na rysunku 2 lub 3

Korzystanie z ukadu zasilajcego z taryf o korzystnejstawce za kWh charakteryzujcego si cakowitymodcinaniem zasilania nie jest dopuszczalne w przypadkumodeli OP10 ze wzgldu na wystpujce wwczas okresubraku zasilania tamy grzejnej.

Instrukcja montau

14EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem ikompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda

4PW51587-3A

Moliwe rodzaje zasilania z taryf o korzystnej stawce za kWh

Moliwe poczenia i wymagania dotyczce podczania urzdzedo takich obwodw zasilania zilustrowano na rysunku poniej:

W przypadku podczenia urzdzenia do zasilania z taryf okorzystnej stawce styk beznapiciowy odbiornika sterujcegosygnaem taryfy o korzystnej stawce dostawcy energii elektrycznejmusz zosta podczone do zaciskw 17 i 18 listwy zaciskowej X2M(zgodnie z ilustracj powyej).Jeli parametr [D-01]=1 w chwili, gdy przez dostawc energiielektrycznej nadawany jest sygna taryfy o korzystnej stawce zakWh, styk otwiera si, a urzdzenie jest przeczane do trybuwymuszonego wyczania(1).Jeli parametr [D-01]=2 w chwili, gdy przez dostawc energiielektrycznej nadawany jest sygna taryfy o korzystnej stawce zakWh, styk zwiera si, a urzdzenie jest przeczane do trybuwymuszonego wyczania(2).

typ 1Taryfa o korzystnej stawce za kWh charakteryzuje si brakiemprzerw w zasilaniu.

typ 2 i 3Taryfa o korzystnej stawce za kWh charakteryzuje si przerwamiw zasilaniu po upywie okrelonego czasu lub niezwocznie.

Monta cyfrowego panelu sterowania

Urzdzenie jest wyposaone w cyfrowy panel sterowania, dzikiktremu mona w prosty sposb konfigurowa i obsugiwaurzdzenie oraz przeprowadza czynnoci konserwacyjne. Przeduruchomieniem panelu sterowania naley wykona poniszinstrukcj montau.

Parametry przewodw

1 Skrzynka zasilania z taryf o korzystnej stawce za kWh

2 Odbiornik sterujcy sygnaem, od dostawcy energii elektrycznej

3 Zasilanie urzdzenia

4 Styk beznapiciowy

0 Dopuszczalne dla wszystkich modeli

X Niedopuszczalne dla modelu OP10, dopuszczalne dla pozostaych modeli

(1) Po ponownym nadaniu sygnau styk beznapiciowy zwiera si, a urzdzenie wznawia prac. Std bardzo wane jest pozostawienie funkcji automatycznego restartu wczonej. Patrz "[3] Automatyczny restart" na stronie 19.

(2) Po ponownym nadaniu sygnau styk beznapiciowy otwiera si, a urzdzenie wznawia prac. Std bardzo wane jest pozostawienie funkcji automatycznego restartu wczonej. Patrz "[3] Automatyczny restart" na stronie 19.

X2M17 18

X40AA1P

L N

2

4

1

3

3

EWAQ/EWYQ

L N

2

1

43

43

L N

2

1

S2S

S2S

S2S

[D-01]=1

L N

2

1

3

L N

2

1

43

43

L N

2

1

S2S

S2S

S2S

[D-01]=2

Korzystanie z ukadu zasilajcego z taryf okorzystnej stawce za kWh (jak przedstawionopowyej typy 2 i 3) w przypadku tego typuzastosowa jest dopuszczalne tylko pod warunkiembraku moliwoci cakowitego odcinania zasilania zuwagi na moliwo doprowadzenia do sytuacji brakuzasilania zabezpieczenia przeciwzamroeniowego.

W przypadku podczania urzdzenia do zasilaniaz taryf o korzystnej stawce naley dokona zmianyustawie [D-01] oraz zarwno [D-01] jak i [D-00]w przypadku, gdy zasilanie z taryf o korzystnejstawce za kWh charakteryzuje si brakiem przerw wzasilaniu (zgodnie z ilustracj powyej jako typ 1).Informacje zawiera punkt "[D] Zasilanie z taryf okorzystnej stawce za kWh" na stronie 20 w rozdziale"Konfiguracja w miejscu instalacji".

UWAGA Jeli taryfa o korzystnej stawce za kWh charakteryzujesi brakiem przerw w zasilaniu, urzdzenie zostanieprzeczone do trybu wymuszonego wyczenia.

Parametry przewodu Warto

Typ 2-yowy

Przekrj 0,75~1,25 mm2

Dugo maksymalna 500 m

UWAGA Przewd poczeniowy nie naley do wyposaenia.

EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda4PW51587-3A

Instrukcja montau

15

Monta

1 Zdj przedni cz cyfrowego panelu sterowania.

Woy rubokrt w szczeliny (1) w tylnejczci cyfrowego panelu sterowania i zdjprzedni cz panelu.

2 Zamocowa cyfrowy panel sterowania napaskiej powierzchni.

3 Poprowadzi przewody do urzdzenia

Podczy przewody do zaciskw w grnej czci cyfrowegopanelu sterowania i do zaciskw wewntrz urzdzenia (P1 do16, P2 do 16a).

4 Ponownie zamontowa grn cz cyfrowego panelusterowania.

Mocowanie rozpocznij od zaczepw nadole.

Uruchomienie i konfiguracja

Konfiguracj urzdzenia powinien przeprowadzi wykwalifikowanymonter, odpowiednio do parametrw otoczenia (warunki klimatyczne,zainstalowane wyposaenie opcjonalne itp.) i dowiadczeniauytkownika.

Konfiguracja pompy

Pierwszy rozruch przy niskich temperaturach otoczenia

Podczas pierwszego rozruchu, oraz jeli temperatura wody jestniska, wane jest podnoszenie temperatury wody stopniowo.Niestosowanie si do tego zalecenia moe skutkowa popkaniembetonowej posadzki wskutek nagej zmiany temperatury. W celuuzyskania dalszych informacji naley skontaktowa siz podwykonawc elementw betonowych.

W tym celu najnisz warto temperatury na wylocie mona obniydo wartoci z przedziau od 25C do 37C, dostosowujc ustawienie[9-01] dolna granica nastawy ogrzewania. Patrz "Konfiguracja wmiejscu instalacji" na stronie 18.

Czynnoci kontrolne przed uruchomieniem

Kontrola przed pierwszym uruchomieniem

Po zainstalowaniu urzdzenia, a przed wczeniem go wycznikiemgwnym, naley skontrolowa, co nastpuje:

1 Okablowanie w miejscu instalacji

Naley upewni si, e okablowanie wykonano zgodnie zewskazwkami zawartymi w rozdziale "Okablowanie w miejscuinstalacji" na stronie 11, ze schematem okablowania orazz uwzgldnieniem przepisw europejskich i krajowych.

2 Bezpieczniki lub urzdzenia zabezpieczajce

Naley sprawdzi, czy typ i parametry bezpiecznikw lubzainstalowanych lokalnie urzdze zabezpieczajcych odpowia-daj podanym w rozdziale "Dane techniczne" na stronie 25.Ponadto naley upewni si, e aden bezpiecznik ani adneurzdzenie zabezpieczajce nie zostao ominite.

3 Uziemienie

Naley sprawdzi, czy przewody uziemiajce zostay waciwiepodczone i czy zaciski uziemienia nie s poluzowane.

4 Okablowanie wewntrzne

Naley skontrolowa skrzynk elektryczn w poszukiwaniuewentualnych lunych pocze lub uszkodzonych podzespowelektrycznych.

5 Mocowanie

Naley sprawdzi, czy urzdzenie jest prawidowo zamoco-wane, aby unikn haasw i wibracji podczas uruchamiania.

6 Uszkodzone podzespoy

Naley skontrolowa wntrze urzdzenia pod ktemuszkodzonych podzespow lub zacinitych przewodw.

Cyfrowy panel sterowania, dostarczony w zestawie,wymaga montau wewntrznego.

UWAGA Naley uwaa, by nie odksztaci dolnej czcicyfrowego panelu sterowania w wyniku zbyt mocnegodokrcenia rub lub wkrtw.

1 Urzdzenie

2 Tylna cze cyfrowego panelu sterowania

3 Przednia cze cyfrowego panelu sterowania

4 Przewody prowadzone od tyu

5 Przewody prowadzone od gry

6 Za pomoc szczypiec wykona nacicie suce do przeprowadzenia przewodw.

UWAGA Przewody naley prowadzi z dala od kablizasilajcych, aby unikn elektrycznychzakce zewntrznych.

Naley zdj izolacjz czci, ktra ma zostawsunita do wntrzaobudowy cyfrowego panelusterowania ( l ).

Podczas zakadania grnej czci pilota naleyuwaa, by nie przyci przewodw.

1

P1P2

1 1

6

2

3

4 5

P1P2

16a

1616a

16

1

Istotne jest, aby monter zapozna si ze wszystkimiinformacjami zamieszczonymi w tym rozdziale iprzeprowadzi konfiguracj systemu w sposb prawidowy.

UWAGA Aby ustawi obroty pompy, naley zapozna siz treci punktu "Ustawianie prdkoci pompy" nastronie 18.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek pocze naleyodczy zasilanie.

Instrukcja montau

16EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem ikompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda

4PW51587-3A

7 Wycieki czynnika chodniczego

Wntrze urzdzenia naley skontrolowa pod ktem ewentual-nych wyciekw czynnika chodniczego. W przypadku stwierdze-nia wycieku naley skontaktowa si z lokalnym dealerem.

8 Napicie zasilania

Naley sprawdzi napicie zasilania na lokalnej tablicyrozdzielczej. Napicie powinno odpowiada napiciu podanemuna tabliczce znamionowej urzdzenia.

9 Zawr odpowietrzajcy

Upewnij si, e otwarty jest zawr odpowietrzajcy (co najmniej2 obroty).

10 Cinieniowy zawr bezpieczestwa

Sprawd, czy urzdzenie jest cakowicie napenione wod,otwierajc cinieniowy zawr upustowy. Zamiast powietrzaz otworu powinna wydobywa si woda.

11 Zawory odcinajce

Upewni si, czy zawory odcinajce s cakowicie otwarte.

12 Zabezpieczenie przed zamarzaniem

W chodniejszym klimacie (jeli temperatura otoczenia moeulec obnieniu poniej 0C) naley dopilnowa, aby urzdzeniebyo zabezpieczone przed zamarzaniem. Naley w tym celuzainstalowa grzejnik lub zastosowa glikol jako dodatek dowody.

Patrz rwnie "Zabezpieczenie obiegu wody przedzamarzaniem" na stronie 10.

13 Uchwyt wycznika gwnego

Zamontuj uchwyt wycznika gwnego i zamocuj wkrtem.Pozwoli to na doprowadzenie zasilania do urzdzenia.

14 Osony ochronne

Osony ochronne musz zosta zamontowane po prawej stroniewycznika gwnego, po podczeniu okablowania w miejscuinstalacji.

Podczanie urzdzenia do zasilania

1 Wcz gwny wycznik urzdzenia.

2 Po wczeniu zasilania urzdzenia za porednictwem interfejsuuytkownika podczas inicjalizacji wywietlana jest warto "88";moe to potrwa do 30 sekund. W czasie tego procesu nienaley przecza interfejsu uytkownika.

Diagnostyka usterek w chwili pierwszej instalacji

Jeli na pilocie nie s wywietlane adne informacje (nie jestwywietlana bieca nastawa temperatury), przedprzystpieniem do diagnozowania ewentualnych usterek naleysprawdzi, czy nie wystpuj inne nietypowe zjawiska opisaneponiej.

Odczenie lub nieprawidowe podczenie przewodw(midzy rdem zasilania a urzdzeniem, midzyurzdzeniem a pilotem)

Przepalony bezpiecznik na pytce drukowanej urzdzeniazewntrznego.

Jeeli na pilocie zostanie wywietlony jest kod bdu "E3", "E4"lub "L8", moliwe, e zamknite s zawory odcinajce lub szablokowane wloty lub wyloty powietrza.

Jeli na pilocie wywietlony zosta kod bdu "U2", naleysprawdzi wystpowanie niezrwnowaenia zasilania.

Jeli na pilocie wywietlony zosta kod bdu "L4", moliwe, ezablokowane s wloty i wyloty powietrza.

Detektor zabezpieczajcy przed odwrceniem faz dziaawycznie w pierwszej fazie po ponownym wczeniuurzdzenia.Zadaniem detektora zabezpieczajcego przed odwrceniem fazjest zatrzymanie urzdzenia w przypadku nieprawidowocipodczas uruchamiania.

W przypadku zatrzymania wymuszonego przez detektorzabezpieczajcy przed zamian faz naley sprawdzinapicie wszystkich faz. W takim przypadku naley wyczyzasilanie urzdzenia i zamieni dwie z trzech faz. Ponowniewcz zasilanie i uruchom urzdzenie.

Odwrcenie faz nie jest wykrywane podczas pracyurzdzenia.

Jeli jest moliwo istnienia odwrcenia faz pokrtkotrwaym zaniku zasilania oraz wczanie/wyczaniezasilania podczas pracy urzdzenia, naley lokalniepodczy zabezpieczenie przed odwrceniem faz. W przy-padku korzystania z generatorw sytuacja taka moe sizdarzy. Eksploatacja urzdzenia w przypadku odwrceniafaz moe spowodowa uszkodzenie sprarki i innychelementw.

W przypadku braku fazy na pilocie urzdze W1 zostaniewywietlony kod bdu "E7" lub "U2".W razie wystpienia ktregokolwiek z tych zjawisk uruchomienieurzdzenia bdzie niemoliwe. W takim wypadku naleywyczy zasilanie, powtrnie sprawdzi okablowanie i zamienimiejscami dwa lub trzy przewody elektryczne. (Jeli dziaanieurzdzenia nie jest moliwe, pod adnym pozorem nie wolnowcza stycznika elektromagnetycznego na si)

Uruchomienie ukadu z zamknitymi zaworami spowodujeuszkodzenie pompy!

EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda4PW51587-3A

Instrukcja montau

17

Ustawianie prdkoci pompy

Istnieje moliwo wyboru prdkoci pompy (patrz punkt "Gwneelementy" na stronie 7).

Domylnie ustawiona jest najwiksza prdko (I). Jeeli natenieprzepywu w ukadzie jest zbyt wysokie (np., sycha haasprzepywajcej wody w instalacji), prdko mona zmniejszy (II).

Dopuszczalny spr dyspozycyjny (ESP, wyraony w kPa) w funkcjinatenia przepywu wody (l/min) przedstawiono na poniszymwykresie.

Konfiguracja w miejscu instalacji

Konfiguracj urzdzenia powinien przeprowadzi wykwalifikowanymonter, odpowiednio do parametrw otoczenia (warunki klimatyczne,zainstalowane wyposaenie opcjonalne itp.) i oceny uytkownika.Z tego wzgldu dostpnych jest tak wiele parametrw dotyczcychkonfiguracji w miejscu instalacji. Parametry ustawiane podczaskonfiguracji w miejscu instalacji s dostpne za porednictweminterfejsu uytkownika, za pomoc ktrego mona je rwniewprowadza.

Kadej konfiguracji w miejscu instalacji przypisany jest 3-cyfrowynumer lub kod, na przykad [5-03], wskazywany na wywietlaczuinterfejsu uytkownika. Pierwsza cyfra [5] wskazuje "pierwszy kod"lub grup konfiguracji. Druga i trzecia cyfra [03] oznaczaj "drugikod".

Lista wszystkich parametrw konfiguracji w miejscu instalacji iwartoci domylnych zawiera "Tabela konfiguracji w miejscuinstalacji" na stronie 21. List t zaopatrzono rwnie w 2 kolumnyumoliwiajce rejestracj daty i wartoci zmienionych ustawie jakowariancje wartoci domylnej.

Szczegowy opis kadego parametru konfiguracji w miejscuinstalacji zawiera punkt "Szczegowy opis" na stronie 19.

Procedura

Aby zmieni ustawienia (jedno lub kilka) wprowadzone podczaskonfiguracji, naley wykona nastpujce czynnoci.

1 Nacisn przycisk z i przytrzyma przez co najmniej 5 sekund,aby wczy tryb konfiguracji (FIELD SET MODE).Zostanie wywietlona ikona $ (3). Wskazywany jestbiecy wybrany kod konfiguracji ; (2), a po jego prawejstronie wywietlana jest warto nastawy - (1).

2 Naley nacisn przycisk bgi, aby wybra odpowiednipierwszy kod konfiguracji.

3 Naley nacisn przycisk bgj, aby wybra odpowiednidrugi kod konfiguracji.

4 Nacisn przycisk pfi oraz przycisk pfj, abyzmieni warto nastawy wybranej konfiguracji.

5 Zapisa now warto, naciskajc przycisk pr.

6 Powtarza kroki od 2 do 4, aby zmieni inne wartoci,odpowiednio do wymaga.

7 Po zakoczeniu nacisn przycisk z, aby wyj z trybukonfiguracji.

UWAGA Pokrto prdkoci na pompie wskazuje 3 ustawieniaprdkoci. Dostpne s jednak tylko 2 ustawienia:niska prdko i wysoka prdko. Pozycja prdkociporedniej widoczna na pokrtle odpowiada prdkociniskiej.

0

5

[l/min]

ES

P [k

Pa]

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

10

15

20

25

30

65

60

55

50

45

40

35

70

I

II

I

II

UWAGA Zmiany okrelonych parametrw konfiguracji zostanzapisane tylko po naciniciu przycisku pr. Przejciedo nowego pola kodu konfiguracji lub nacinicieprzycisku z spowoduje odrzucenie zmian.

2

31

Instrukcja montau

18EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem ikompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda

4PW51587-3A

Szczegowy opis

[0] Poziom dostpu uytkownika

W razie potrzeby mona uniemoliwi uytkownikowi korzystaniez niektrych przyciskw.

Zdefiniowane s trzy poziomy dostpu (patrz tabela poniej).Przeczanie midzy poziomem 1 a poziomami 2/3 odbywa sijednoczenie, za porednictwem przyciskw pfi ipfj, a nastpnie niezwocznie przyciskw s i ba, orazprzytrzymaniu wszystkich 4 przyciskw nacinitych przez conajmniej 5 sekund (w trybie normalnym). Naley zwrci uwag, enie jest wywietlana adna informacja dla uytkownika. Jeliwybrano poziom 2/3, biecy poziom dostpu poziom 2 lubpoziom 3 jest okrelony ustawieniem dokonywanym na miejscuinstalacji [0-00].

[1] Nastawa zalena od pogody (dotyczy tylko modeli z pompciepa)

Ustawienia nastawy zalenej od pogody umoliwiaj zdefiniowanieparametrw pracy w trybie zalenym od pogody. Aktywacja pracy wtrybie zalenym od pogody powoduje, e temperatura wodyokrelana jest automatycznie w zalenoci od temperaturyzewntrznej: w przypadku niskich temperatur zewntrznychtemperatura wody bdzie wysza i odwrotnie. Podczas pracy wtrybie zalenym od pogody uytkownik ma moliwo zwikszenialub zmniejszenia docelowej temperatury wody o maksymalnie 5C.Szczegowy opis pracy w trybie zalenym od pogody zawierainstrukcja obsugi.

[1-00] Niska temperatura otoczenia (Lo_A): niskatemperatura zewntrzna.

[1-01] Wysoka temperatura otoczenia (Hi_A): wysokatemperatura zewntrzna.

[1-02] Nastawa przy niskiej temperaturze otoczenia (Lo_Ti):docelowa temperatura wody, kiedy temperatura zewntrznajest rwna lub spada poniej wartoci niskiej temperaturyotoczenia (Lo_A). Naley pamita, e warto Lo_Ti powinna by wysza niwarto Hi_Ti, poniewa w niszych temperaturachzewntrznych (tj. Lo_A) woda musi by cieplejsza.

[1-03] Nastawa przy wysokiej temperaturze otoczenia(Hi_Ti): docelowa temperatura wody, kiedy temperaturazewntrzna jest rwna lub wzrasta powyej wartociwysokiej temperatury otoczenia (Hi_A). Naley pamita, e warto Hi_Ti powinna by nisza niwarto Lo_Ti, poniewa w wyszych temperaturachzewntrznych (tj. Hi_A) wystarczy, jeli woda bdzie niecochodniejsza.

[3] Automatyczny restart

Kiedy po awarii zasilania zostanie ono ponownie wczone, funkcjaautomatycznego restartu przywrci ustawienia interfejsu uytkownikaz chwili, w ktrej doszo do awarii.

Jeli funkcja ta jest wyczona, wcznik czasowy nie zostanieaktywowany w przypadku przywrcenia zasilania po jego awarii.Aktywowanie lub dezaktywowanie wcznika czasowego umoliwiaprzycisk pr.

[3-00] Status: okrela, czy funkcja automatycznego restartujest wczona (0), czy wyczona (1).

UWAGA Przed dostaw wartoci nastawy byy zgodnez wartociami, jakie zawiera "Tabela konfiguracjiw miejscu instalacji" na stronie 21.

Po wczeniu trybu konfiguracji (FIELD SETMODE) na wywietlaczu LCD interfejsu uytkow-nika wywietlona moe zosta warto "88";oznacza to, e przeprowadzana jest inicjalizacjaurzdzenia.

Przycisk

Poziom dostpu

1 2 3

Przycisk wczania/wyczania o dziaa dziaa dziaa

Przycisk zmiany trybu pracy h/c dziaa dziaa dziaa

Przycisk podgrzewania wody w instalacji

w niedostpne

Przyciski regulacji temperatury wody w instalacji

wbi

wbj niedostpne

Przyciski regulacji temperatury

bgi

bgjdziaa dziaa dziaa

Przyciski regulacji czasu

pf

i

pf

j

dziaa

Przycisk programowania < dziaa

Przycisk aktywacji/dezaktywacji wycznika czasowego

pr dziaa dziaa

Przycisk trybu pracy cichej s dziaa

Przycisk nastawy zalenej od pogody ba dziaa

Przycisk pracy w trybie kontroli/testowania z dziaa

Tt Docelowa temperatura wody

TA Temperatura otoczenia (zewntrzna)

= Dopuszczalna zmiana

UWAGA Std zalecane jest pozostawienie funkcji automatycz-nego restartu wczonej.

UWAGA Gdy taryfa o korzystnej stawce za kWh charakteryzujesi przerwami w zasilaniu, naley dopilnowa, abyustawione zostao zezwolenie na automatyczneponowne uruchomienie urzdzenia.

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

05

Hi_Ti Shift value

EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda4PW51587-3A

Instrukcja montau

19

[9] Nastawy temperatury chodzenia i ogrzewania

Konfiguracja tych warto ma zapobiec wybraniu przez uytkownikanieprawidowej (tj., zbyt wysokiej lub zbyt niskiej) temperatury wodyna wylocie. Z tego wzgldu moliwa jest konfiguracja nastawyzakresu temperatury ogrzewania i nastawy zakresu temperaturychodzenia dostpnych dla uytkownika.

[9-00] Grna granica nastawy ogrzewania: maksymalnatemperatura wody na wylocie podczas ogrzewania.

[9-01] Dolna granica nastawy ogrzewania: minimalnatemperatura wody na wylocie podczas ogrzewania.

[9-02] Grna granica nastawy chodzenia: maksymalnatemperatura wody na wylocie podczas chodzenia.

[9-03] Dolna granica nastawy chodzenia: minimalnatemperatura wody na wylocie podczas chodzenia.

[9-04] Nastawa przeregulowania: okrela, o ile ponadwarto nastawy moe wzrosn temperatura wody, zanimsprarka zostanie zatrzymana. Funkcja ta dotyczywycznie trybu ogrzewania.

[A] Tryb pracy cichej

To ustawienie umoliwia wybr trybu dziaania urzdzenia podwzgldem jego gonoci. Dostpne s dwa tryby: tryb pracy cichej Ai tryb pracy cichej B.

W trybie pracy cichej A priorytet uzyskuje urzdzenie dziaajce cichoniezalenie od okolicznoci. Prdko wentylatora i sprarki (azatem rwnie wydajno) bdzie ograniczona o pewn wartoprocentow wzgldem prdkoci w normalnych warunkach.W pewnych okolicznociach moe to prowadzi do obnieniawydajnoci.

W trybie cichym B ustawienie cichej pracy moe by ignorowanew wypadku wyszego obcienia. W pewnych wypadkach moe toskutkowa podwyszeniem poziomu haasu urzdzenia, gdy jest tokonieczne do spenienia zwikszonego zapotrzebowania.

[A-00] Typ trybu pracy cichej: okrela, czy wybrano trybpracy cichej A (0) czy B (2).

[A-01] Parametr 01: nie naley zmienia tego ustawienia.Naley pozostawi warto domyln.

[C] Logika wyjcia alarmowego w urzdzeniu EKRP1HB

[C-01] Definiuje logik wyjcia alarmowego na pytcedrukowanej wejcia/wyjcia alarmu zdalnego urzdzeniaEKRP1HB.

Jeli [C-01]=0, wyjcie alarmowe bdzie zasilane powystpieniu alarmu (domylnie).

Jeli [C-01]=1, wyjcie alarmowe nie bdzie zasilane powystpieniu alarmu. To ustawienie konfigurowane w miejscuinstalacji pozwala na rozrnienie midzy wykryciem alarmu awykryciem awarii zasilania urzdzenia.

[D] Zasilanie z taryf o korzystnej stawce za kWh

Jeli [D-01]=1 lub 2 i jednoczenie odbierany jest sygna taryfy okorzystnej stawce za kWh, nastpuje wyczenie wymienionychniej urzdze:

Ustawienie [D-01] definiuje, czy urzdzenie jest podczone dozasilania z taryf o korzystnej stawce za kWh, czy te nie.

Jeli [D-01]=0, urzdzenie jest podczane do normalnegorda zasilania (warto domylna).

Jeli [D-01]=1 lub 2, urzdzenie jest podczone do zasilania ztaryf o korzystnej stawce za kWh. W takim przypadkuokablowanie wymaga jednak specjalnego przystosowania,zgodnie z opisem w punkcie "Podczanie do zasilania z taryf okorzystnej stawce za kWh" na stronie 14.

Jeli parametr [D-01]=1 w chwili, gdy przez dostawc energiielektrycznej nadawany jest sygna taryfy o korzystnej stawce zakWh, styk otwiera si, a urzdzenie jest przeczane do trybuwymuszonego wyczania(1).Jeli parametr [D-01]=2 w chwili, gdy przez dostawc energiielektrycznej nadawany jest sygna taryfy o korzystnej stawce zakWh, styk otwiera si, a urzdzenie jest przeczane do trybuwymuszonego wyczania(2).

[E] Odczytywanie informacji o urzdzeniu

[E-00] Odczytywanie informacji o wersji oprogramowania(przykad: 23)

[E-01] Odczytywanie wersji pamici EEPROM (przykad: 23)

[E-02] Odczytywanie informacji o modelu urzdzenia (przykad: 11)

[E-03] Odczytywanie temperatury ciekego czynnikachodniczego

[E-04] Odczytywanie temperatury wody na wlocie

W przypadku instalacji ogrzewania podogowego wanejest ograniczenie minimalnej temperatury wody na wylocie(przy nastawie parametru [9-03] konfigurowanej w miejscuinstalacji) do 16~18C w przypadku chodzenia w celuzapobieenia zjawisku kondensacji pary wodnej naposadzce.

Nie naley ustawia wartoci innych ni wymienione.

[C-01] Alarm Brak alarmuBrak zasilania urzdzenia

0 (domylnie)

Wyjcie zwarte Wyjcie otwarte Wyjcie otwarte

1 Wyjcie otwarte Wyjcie zwarte Wyjcie otwarte

[D-00] Sprarka

0 (domylnie)

Wymuszone wyczenie

1 Wymuszone wyczenie

2 Wymuszone wyczenie

3 Wymuszone wyczenie

UWAGA Ustawienia [D-00] 1, 2 oraz 3 maj znaczeniewycznie, jeli taryfa o korzystnej stawce za kWhcharakteryzuje si brakiem przerw w zasilaniu.

(1) Po ponownym nadaniu sygnau styk beznapiciowy zwiera si, a urzdzenie wznawia prac. Std bardzo wane jest pozostawienie funkcji automatycznego restartu wczonej. Patrz "[3] Automatyczny restart" na stronie 19.

(2) Po ponownym nadaniu sygnau styk beznapiciowy otwiera si, a urzdzenie wznawia prac. Std bardzo wane jest pozostawienie funkcji automatycznego restartu wczonej. Patrz "[3] Automatyczny restart" na stronie 19.

UWAGA Wskazania [E-03] oraz [E-04] nie s odwieanew sposb cigy. Wskazania temperatur saktualizowane dopiero po przejciu przezpierwsze kody nastaw konfigurowanych w miejscuinstalacji i powrocie do wartoci odczytw.

Instrukcja montau

20EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem ikompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda

4PW51587-3A

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Pierwszy kod

Drugi kod Nastawa

Nastawa dokonana przez montera, rna od wartoci domylnej

Warto domylna Zakres Krok UrzdzenieData Warto Data Warto

0 Poziom dostpu uytkownika

00 Poziom dostpu uytkownika 3 2/3 1

1 Nastawa zalena od pogody

00 Niska temperatura otoczenia (Lo_A) 10 20~5 1 C

01 Wysoka temperatura otoczenia (Hi_A) 15 10~20 1 C

02 Nastawa przy niskiej temperaturze otoczenia (Lo_TI) 40 25~55 1 C

03 Nastawa przy wysokiej temperaturze otoczenia (Hi_TI) 25 25~55 1 C

2 Niedostpne

3 Automatyczny restart

00 Stan 0 (W.) 0/1

4 Niedostpne

5 Niedostpne

6 Niedostpne

7 Niedostpne

8 Niedostpne

9 Zakresy nastawy temperatury chodzenia i ogrzewania

00 Grna granica nastawy ogrzewania 55 37~55 1 C

01 Dolna granica nastawy ogrzewania 15 15~37 1 C

02 Grna granica nastawy chodzenia 22 18~22 1 C

03 Dolna granica nastawy chodzenia 5 5~18 1 C

04 Nastawa przeregulowania 2 1~4 1 C

A Tryb pracy cichej

00 Typ trybu pracy cichej 0 0/2

01 Parametr 01 3

C Logika wyjcia alarmowego w urzdzeniu EKRP1HB

00 Nie dotyczy. Nie naley zmienia wartoci domylnej! 0

01 Logika wyjciowa pytki drukowanej wejcia/wyjcia alarmu zdalnego urzdzenia EKRP1HB

0 0/1

D Zasilanie z taryf o korzystnej stawce za kWh

00 Niedostpne

01 Podczanie do zasilania z taryf o korzystnej stawce za kWh

0 (WY.) 0/1/2

02 Nie dotyczy. Nie naley zmienia wartoci domylnej! 0

E Odczytywanie informacji o urzdzeniu

00 Wersja oprogramowania Tylko do odczytu

01 Wersja pamici EEPROM Tylko do odczytu

02 Identyfikacja modelu urzdzenia Tylko do odczytu

03 Temperatura ciekego czynnika chodniczego Tylko do odczytu C

04 Temperatura wody na wlocie Tylko do odczytu C

EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1Kompaktowe wytwornice wody lodowej chodzone powietrzem i kompaktowe odwracalne pompy ciepa typu powietrze-woda4PW51587-3A

Instrukcja montau

21

Praca w trybie testowym i ostateczna kontrola

Obowizkiem montera jest sprawdzenie, czy po instalacji urzdzeniedziaa prawidowo.

Praca w trybie testowym (uruchomienie rczne)

W razie potrzeby monter moe przeprowadzi rozruch w trybietestowym rcznie w dowolnym momencie, w celu sprawdzeniaprawidowoci dziaania ukadu w trybie chodzenia i ogrzewania.

Procedura

1 Nacisn przycisk z 4 razy, tak aby wywietlona zostaa ikonat.

2 W zalenoci od modelu urzdzenia prac w trybie ogrzewania,prac w trybie chodzenia lub prac w obu trybach naleysprawdzi w przedstawiony poniej sposb (jeeli aden tryb niejest wczony, interfejs uytkownika powrci do normalnegotrybu po 10 sekundach lub po jednokrotnym naciniciuprzycisku z):

Aby sprawdzi prac w trybie ogrzewania, naley nacisnprzycisk h/c, tak aby wywietlona zostaa ikona h. Abyrozpocz prac w trybie testowym, naley nacisnprzycisk y.

Aby sprawdzi prac w trybie chodzenia, naley nacisnprzycisk h/c, tak aby wywietlona zostaa ikona c. Abyrozpocz prac w trybie testowym, naley nacisnprzycisk y.

3 Praca w trybie testowym zakoczy si automatycznie po30 minutach lub po osigniciu temperatury nastawy. Trybtestowy mona zatrzyma rcznie, naciskajc jeden raz przyciskz. W razie rozczenia przewodw lub usterek na wywietlaczuinterfejsu uytkownika wywietlony zostanie kod bdu.W przeciwnym razie interfejs uytkownika powrci do pracyw normalnym trybie.

4 Aby usun kod usterki, patrz punkt "Kody bdw" nastronie 24.

Ostateczna kontrola

Przed wczeniem ukadu naley zapozna si z nastpujcymizaleceniami:

Po zakoczeniu instalacji i dokonaniu niezbdnych ustawie,naley zamkn wszystkie przednie panele urzdzenia iponownie zaoy pokryw urzdzenia.

Panel serwisowy skrzynki elektrycznej moe by otwieranywycznie przez uprawnionego elektryka na czas konserwacji inaprawy.

Konserwacja

W celu zapewnienia niezawodnoci urzdzenia naley regularnieprzeprowadza przegld oraz szereg czynnoci kontrolnychdotyczcych urzdzenia i okablowania w miejscu instalacji.

Naley zachowa ostrono, poniewa niektre czci urzdzeniamog by bardzo gorce.

Wytwornica wody lodowej

Opisywane czynnoci kontrolne powinny by wykonywane conajmniej raz w roku, przez wykwalifikowany personel.

1 Cinienie wodyNaley sprawdzi, czy cinienie wody jest wysze ni 0,3 bar.W razie koniecznoci dola wody.

2 Filtr wodyWyczy filtr wody.

3 Cinieniowy zawr bezpieczestwaSprawdzi, czy cinieniowy zawr bezpieczestwa dziaaprawidowo, obracajc czerwone pokrto zaworu w kierunkuprzeciwnym do ruchu wskazwek zegara:

Jeeli nie sycha stuknicia, naley skontaktowa siz lokalnym dealerem.

Jeeli z urzdzenia nadal wycieka woda, naley najpierwzamkn zawr odcinajcy na wlocie i wylocie wody, anastpnie skontaktowa si z lokalnym