Kom£¼nist ve B£¶l£¼c£¼lerin ir Haftal¤±k Cinayet Bilan£§ M¤°LL¤°YET£â€. S¤°YAS¤° HAFTALIK GAZETE m Kom£¼nist

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kom£¼nist ve B£¶l£¼c£¼lerin ir...

 • MİLLİYETÇ. SİYASİ

  HAFTALIK GAZETE m Komünist ve Bölücülerin

  ir Haftalık Cinayet Bi lançosu

  • 6 Ölü « 45 Y a r a 11 • 2 B ü y ü k S o y g u n • 13 S a b o t a j • Çok Sayıda Tabanca, Dinamit

  ve komünist yayın

  Gerilla mücadelesiyle devleti ele geçi­ receğine inanan komünist silâhlı gurupla­ rın, 1977 yılı içinde cinayet, tedhiş ve şid­ det hareketlerini artıracaklarını daha ön­ ce duymuştuk. Nitekim bu haberlerin ar­ kasından saldırılar bütün yurda yayılıverdi- Daha önceleri de yurdun her tarafında böylesine olayların meydana gediği söy­ lenebilir. Ama bu defasında daha yaygın ve cüretli b r gelişme virdi . B r günde, çok sayıda ülkücü kuruluşa ve çeşitli yerlere, bomba konulması, cinayetlerin artması g.bi tedhiş olayları bir farklı durumun ol­ duğunu gösteriyordu. Hı?la~an kızı! ge­ rilla tedhişçiliğinin gayesi malûm. Bu ge­ nel hedefin yanında, seçimlerin ya DI I ma­ çını önlemek veya en azından b'r terör içinde seçimlere girilmesiyle, özellikle büyük şehirlerde gerillaların istediği bir partiye oy kaydırmak, kısa dönemin ara hedefini teşkil edebilir. Bu parti hangisidir, denirse, hemen cevap verelim ki, CHP'den barkası elemez. Ka^aoğlen'ın komünist gerillaların, bankalara, işyerlerine!, milli­ yetçi kuruluşlara ve öğrenci guruplarına raeigcie, canavarca saldırıya geçmeleri

  ve askeri depoların soyulması karşısında seyirci durumunda kalması elbette bazı hesapların yapıldığını göstermektedir.

  Geçen haftanın cinayet, seygun sa­ botaj ve anarşi olaylar/Tin tab'osunu birlikte inceleyelim :

  1. Sandıklı MHP İlçe Başkanı Alaattin Tcprak'ın iş yerini, aşırı solcu ve CHP'li bir gurup basmış, geniş tahribat yapmıştır.

  2. Karadeniz Bakır İşletmelerinde, yak laç.an sendika seçimleri dolayısıyla AP'li- leri c'e elde eden aşırı solcu militanlar, ül­ kücülere saldırmışlar ve Ahmet Çakıroğlu ile Abdullah Genç yaralanmış'ardır.

  3. Polis ekiplerinin Ankara'da yurtlar­ da yaptığı aramalarda, Diyarbakır ve Siirt yurdunda tabanca, mermi, komünist yayın­ lar ve yasak afişler ele geçirilmiştir.

  4. Anarşistler, Başkent Lisesi önünde bir genci komalık edinceye kadar dövmüş­ lerdir.

  5. Komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle, Ceyhan İşçi B;rl;ği Derneği yöneticilerini, Savcılık mevcutlu olarak

  Adana Ağır Ceza Mahkemesine sevketmiş- tir.

  6. İzmir Buca Eğitim Enstitüsünde sol­ cu kızlar tarafından gece yarısından son­ ra okul duvarlarına komünist sloganlar yazılması çatışmaya yolcçmış iki solcu kız gözaltına alınmıştır.

  7- İzmir'de kızlı erkekli silâhlı anarşist bir gurup, Konak meydanındaki İş Banka- sı'nı kurşun yağmuruna tutmuş, «Kahrol­ sun Finans kapkal» diye bağ;ıarak dağıl­ mışlardır. İki gün sonra polis saldırganları yakalamış, ilk soygundan sonra tutuklan- rrşlcrdır. Tutuklananlar; Aykut Özel, Meh met Şahin, Mehmet Özkan, Kenan Karakaş, Recep Levli ve Yavuz Kaptan.

  8. İstanbul'da Beşiktaş semtinde bu­ lunan ve Rus yanlısı solcuların devam et­ tikleri kahvehane, Maccu olduğu Heri sü­ rülen silahlı bir gurup tarafından basılmış, rastgele atılan kurşunlardan bir kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştır. Baskıcı Mao'cular c'.ay yerinde hiçbir iz bırakmadan kaçmış­ lardır. (Devamı Sayfa 11'de)

 • DEVLET - SAYI 378 - 31 OCAK 1977 SAYFA : 2

  A N K A R A K U L İ S İ

  Solun MEB'ndaki Huruç Harekâtı ve Destekleyicileri

  bayın Başbakan, «Milliyet­ çiyiz, Komünizmle mücaaeleye devam edeceğiz. Vatanın bütün iügüne, milletin birliğine kaste­ denlerle kavgamız var.» demeye devam buyursunlar. Ali Naili Beyin Bakanlığında sol yeni­ den köşe başlarını tutmaya baş­ larken, milliyetçi idareciler ve okui müdürleri görevlerinden alınarak, sürgüne yollanıyor­

  lar.. Son günlerde, Ordu'nun Ünye Lisesi Müdürü Metin Sön mez; Kırıkkale Lisesi Müdürü Yalçın Özet, Umurbey Ortaoku­ lu Müdürü Yılmaz Çavdar; Po­ sof Lisesi Müûürü ve Konya'can iki Milli Eğitim Müdürü Yardım­ cısı ile Pazarcık Ülkü-Bir Baş­ kanı öğretmen pek muhterem milliyetçi (!) Bakanın imzaladı ğı sürgün kararnameleri ile gö revlerinden ayrılıyorlar..

  Aşırı solcu Dağıstan Coşkun Ankara Cumhuriyet Lisesi Öğret menliğinden Bakanlık Müfettişli ğine terfi ettirilirken, Sinop Mil­ letvekili Mustafa Kaptan'ın yan­ daşlığı ile solcu bilinen biri, bir­ kaç ay içinde şube müdür yar­ dımcılığından, şube müdürlüğü­

  ne ve geçen hafta da Gene! Mü­ dür Yardımcılığına tayin edildi.

  1975'in Ağustos veya Eylüi ayı idi. Ali Naili Milliyetçi Cep­ he hükümetinin keskin kılıcı ol­ maya devam ediyordu. Övgü üs­ tüne övgü? alkış üstüne alkış topladığı günlerdi. Genel Müdür Yardımcılarından birinin odasın da, milliyetçiliği su götürmez bir A.P. Milletvekili hiç münasebeti yok iken, «Zinhar Bakanımız.! güvenmey:niz.. daha kaç zaman milliyetçi bir icraatta bulunacağı belli olamaz. Siyasi hayalını ko rumaktan başka hiçbir endişî : i olmayan ademdir. Bugünkü p~l îikanin tam tersi olan bir yola girmekten zerre kadar tereddü­ dü olmaz. Yeter ki zaman ve şartlar değişs:n veya Süleyman Bey işaret versin...» Nerde ise A.P. li milletvekiline karşı Gene' Müdür Yardımcısı Bakanı savu­ nacaktı. Savunmadı ama, nrrllst- vekilinin dediklerine de pek inan madı. Zaman kimi haklı çıkardı jiiye düşünmeye lüzum yok.. Maalesef Genel Müdür Yardım­ cısı aldanmışlığın hüznü içinde idi.. Bakan kendisine güvenil-

  MEHMET ÖZKAN

  mez olduğunu her vesile ile is bat eniyordu : Konya'dan alınan iki Milli Eğitim Müaür Yardım­ cısının birkaç ay önce istifaları söz konusu edildiği zaman, is­ tifalarını geri aidırdığı gibi, her ne sebeple olursa olsun Dursun Dağaşanla, Muzaffer Kürd'ün vazifelerinden alınmamaları için ilgililere kaf i talimat vermişti- Fakat Konya A.P. İl Başkanı Sü­ leyman Demirel'e çıkınca işler değişti. Konya Milletvekillerin­ den Oğuz Ataay'ın ve Muzaffer Durmuş'un muhalefetine ı ağır en bu milliyetçi iki idareci derhal vazifelerinden alındılar. Anlaşı­ lıyor ki A.P. de milliyetçi kıyım gene giziden gizliye başladı. Zi­ ra Oğuz Atalaya rağmen bir ta­ kım işlerin olması bunun işare­ ti sayılır... Son birkaç aydır mil­ liyetçilerin üzerine yürümekten korkmayan sayın Bakan, adı el­ bise kalıbı yolsuzluğuna karışan bu yüzden mahkemelik olan Biç ki-dikiş Öğretmeni olan bir ha­ nım, Bakanlık Merkez Teşkilatın daki görevinden alınmıyor. Ayşe adındaki bu hanımın, Merkez Teşkilatındaki görevinden alın­

  ması için hakkında Müdürler Komisyonu kara.ı vur. Ama ney iersimz ki hanımın da arkasın­ da Sayın İıhamı Ertem var. Bun­ dan dolayı dosya Bakanın son aylardaki en mutemet adamı Hukuk Başmüşavirine «çaresi görüle» diye havale olundu. Is­ marlama hukukî gerekçeler ha­ zırlamakla maruf Hukuk Müşa­ viri, aynı zaman da TÖB-DER'in Bakanlıktaki temsilcisi olarak bi­ linen Ayşe hanımı bakalım nasıl kurtaracak? Bu hanımın tarafı nı tutanlardan biri de söylendi­ ğine göre, Kız Teknik Öğretim Genel Müdüresi. Bu hanımefen diyle de İlhami Ertem'in yakın­ lığını Bakanlıkta bilmeyen kı l ­ mamış gibi... Samimiyetlerinin sebebini bilmemiz imkânsız, lâ­ kin Ayşe isimli bu solcu hanımı tuttukları bir vakıa...

  Bu yazının yayımlandığı gün lerde, Talim-Terbiye'nin yeni Başkanı herhalde görevine baş­ lamış olur. Ali Rıza Alp'in gözü aydın. Tam A.P. ye göre bir Baş kan bulundu. Dünya yansa, kendi rahatından başka hiçbir endişesi olmayan bu zat, gelene gidene paşam prensibiyle tanı­ nan Orta Öğretim Müdürüdür. Yeni Ders kitaplarının sayın milli yetçi yazarları, şimdiden habe­ riniz olsun ki kitaplarınız kuşa çevrilmek üzeredir. H:çbir s;vri farafı olmamakla tanınan yeni Başkan, Bakanı neye karar ver­ miş ise onu uyguluyacaktır. Ta- lim-Terbiyenin kıymet-i hdrbive- si varmış, verak-i mihri vefavı kim okur, kim dinler.. Bakanın «ak» dediği «kara» olsa bile ne yazar. Tam A.P.'ye göre bir baş kan bulundu.

  MHP Genel Başkan Yardamcısı Sazak : Erken Seçime evet

  MHP EREĞLİ KONGRESİ YAPILDI

  MHP Genel Başkan Yardımcı»ı Gün Sazak, AP ve CHP'yi erken seçime gitmeye çağırmış, «Hangi formülle olursa olsun» Millet Mec­ lisine getirilecek teklifi destekleye­ ceklerini söylemiştir.

  Seçim konusunda CHP ve AP sözcülerinin demogoji ve polemik yaptıklarını, bunun için de erken se­ çime gidemediklerini söyleyen Sa­ zak beyanatını şöyle tamamlamış­

  ı n «Millet Meclisinde çoğunluğu

  temsil eden siyasi partiler, seçim yolu ile milletin hakemliğine mü­ racaat etmek yerine; seçimi de­ mogoji ve polemik vasıtasi yapa­ rak bunalımı körüklemede ve mem leketi içinden çıkılmaz yeni buna­ lımlara sürüklemektedirler.

  Milliyetçi Hareket Partisi ola­ rak, CHP ve AP'yi hangi, formülle olursa olsun bir an önce seçime

  gidecek teklifi Miii&t Meclisine ge­ tirmeye davet ediyoruz. Ayrıca, CHP'nin «bu hükümetle seçime gi- dilmiyeceği» hususundaki iddiala­ rını da çok gülünç buluyoruz; Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış seçimlerde hile ve