of 57 /57
Kommunikációs Kommunikációs rendszerek rendszerek

Kommunikációs rendszerek

  • Upload
    varden

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kommunikációs rendszerek. 1. A kommunikációban használt fontosabb fogalmak. Sávszélesség. A legtöbb elektromos áramkör frekvencia-függően viselkedik. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kommunikációs rendszerek

Page 1: Kommunikációs rendszerek

Kommunikációs Kommunikációs rendszerekrendszerek

Page 2: Kommunikációs rendszerek

1. A kommunikációban 1. A kommunikációban használt fontosabb használt fontosabb

fogalmak fogalmak

Page 3: Kommunikációs rendszerek

Sávszélesség Sávszélesség A legtöbb elektromos áramkör A legtöbb elektromos áramkör

frekvencia-függően viselkedik. frekvencia-függően viselkedik. Ha az áramkör bemenetére adott jel Ha az áramkör bemenetére adott jel

frek-venciáját változtatjuk, miközben frek-venciáját változtatjuk, miközben nagysága változatlan marad, a kimenő nagysága változatlan marad, a kimenő jel gyorsan csökken, ha a bemenő jel jel gyorsan csökken, ha a bemenő jel egy bizonyos frekvencia alá, illetve egy bizonyos frekvencia alá, illetve valamely frekvencia fölé kerül. valamely frekvencia fölé kerül.

Page 4: Kommunikációs rendszerek

SávszélességSávszélességBW=f2-f1

Page 5: Kommunikációs rendszerek

SávszélességSávszélesség A sávszélességet az A sávszélességet az f2-f1f2-f1

különbséggel definiáljuk, ahol f1 az különbséggel definiáljuk, ahol f1 az alsó és f2 az ún. felső határfrekvancia. alsó és f2 az ún. felső határfrekvancia. Ezekben a pontokban a kimenő jel a Ezekben a pontokban a kimenő jel a maximális érték felére esik vissza.maximális érték felére esik vissza.

Meghatározza az információtovábbítás Meghatározza az információtovábbítás sebességétsebességét

Page 6: Kommunikációs rendszerek

Csillapítás Csillapítás Valamely elektronikus alkatrész, vagy Valamely elektronikus alkatrész, vagy

adatátviteli összeköttetés kimenetén a adatátviteli összeköttetés kimenetén a jel amplitúdója kisebb, mint a jel amplitúdója kisebb, mint a bemenetén.bemenetén.

Definíció szerint a csillapítás a kimenő Definíció szerint a csillapítás a kimenő és a bemenő teljesítmény hányadosa.és a bemenő teljesítmény hányadosa.

A csillapítást az áramkörök belsejében A csillapítást az áramkörök belsejében levő veszteségek okozzák levő veszteségek okozzák

Page 7: Kommunikációs rendszerek

A decibel-skála A decibel-skála A kommunikációs rendszerekben az erősítést A kommunikációs rendszerekben az erősítést

és a csillapítást és a csillapítást decibelbendecibelben adják meg. adják meg. A A decibel (dB)decibel (dB) definíció szerint a két definíció szerint a két

teljesítmény hányadosának a logaritmusa teljesítmény hányadosának a logaritmusa (*10). (*10).

(Az emberi érzékszerveknek megfelelő skála (Az emberi érzékszerveknek megfelelő skála – antropomorf, pl. kétszer akkora hangszóró – antropomorf, pl. kétszer akkora hangszóró teljesítmény csak 3dB növekedést okoz, amit teljesítmény csak 3dB növekedést okoz, amit épp hogy csak érzékelünk.)épp hogy csak érzékelünk.)

dB=10logdB=10log1010PP11/P/P2 2 ; Pl: P; Pl: P11/P/P2 2 = 10= 1066 60 dB 60 dB

Page 8: Kommunikációs rendszerek

ZajZaj Minden olyan jelet, ami nem része az Minden olyan jelet, ami nem része az

információ-nak a kommunikációs információ-nak a kommunikációs összeköttetésben zajnak tekintünk. összeköttetésben zajnak tekintünk.

A zaj forrása lehet:A zaj forrása lehet: természetes eredetű (Nap, a kozmikus sugárzás), természetes eredetű (Nap, a kozmikus sugárzás), mesterséges, valamilyen emberi tevékenység, mesterséges, valamilyen emberi tevékenység, keletkezhet zaj magában a rendszerben is, pl. az keletkezhet zaj magában a rendszerben is, pl. az

ellenállások, vagy a félvezetők termikus zaja. ellenállások, vagy a félvezetők termikus zaja. A zaj erősen befolyásolja a kommunikációs A zaj erősen befolyásolja a kommunikációs

rend-szer információátvivő képességét.rend-szer információátvivő képességét.

Page 9: Kommunikációs rendszerek

Jel/zaj viszony Jel/zaj viszony A kommunikációs rendszerekben nem a zaj A kommunikációs rendszerekben nem a zaj

abszolút értéke, hanem annak a hasznos jel abszolút értéke, hanem annak a hasznos jel teljesítményéhez való viszonya a döntő teljesítményéhez való viszonya a döntő tényező. tényező.

Ezért hasznos definiálni a jel/zaj viszony-Ezért hasznos definiálni a jel/zaj viszony-számot, ami a jel és a zaj teljesítményének számot, ami a jel és a zaj teljesítményének a hányadosaa hányadosa

Szintén decibelben fejezzük ki. Szintén decibelben fejezzük ki. Példa: Bay Zoltán, 1946 hold-echo kísérletPélda: Bay Zoltán, 1946 hold-echo kísérlet

Page 10: Kommunikációs rendszerek

ModulációModuláció A folyamatos szinuszhullám nem A folyamatos szinuszhullám nem

hordoz információt. hordoz információt. Hogy közölhessünk vele valamit, egy Hogy közölhessünk vele valamit, egy

infor-mációt hordozó hullámot kell rá infor-mációt hordozó hullámot kell rá ültetnünk. ültetnünk.

Ezt a folyamatot nevezzük Ezt a folyamatot nevezzük modulációmodulációnak, magát a nak, magát a szinuszhulámot pedig szinuszhulámot pedig vivővivőnek. nek.

Page 11: Kommunikációs rendszerek

Miért van szükség a vivőre?Miért van szükség a vivőre? Hogy az elektromágneses hullámokat Hogy az elektromágneses hullámokat

megfelelő hatásfokkal sugározhassuk, az megfelelő hatásfokkal sugározhassuk, az adó antenna mérete a hullámhossz fele, adó antenna mérete a hullámhossz fele, vagy negyede kell hogy legyen: vagy negyede kell hogy legyen: pl. 3000Hz-es hangfrekvencia esetén 25 pl. 3000Hz-es hangfrekvencia esetén 25 km. km.

Az egymáshoz közel levő rádióadóknak Az egymáshoz közel levő rádióadóknak más-más más-más vivőfrekvenciávivőfrekvenciát kell használniuk. t kell használniuk.

Page 12: Kommunikációs rendszerek

Elektromágneses spektrum - Elektromágneses spektrum - szolgáltatásokszolgáltatások

Page 13: Kommunikációs rendszerek

2. Analóg modulációs 2. Analóg modulációs rendszerekrendszerek

Page 14: Kommunikációs rendszerek

Amplitúdómoduláció (AM)Amplitúdómoduláció (AM) A vivő amplitúdóját változtatjuk az átvinni A vivő amplitúdóját változtatjuk az átvinni

kívánt információnak megfelelően (1906)kívánt információnak megfelelően (1906)

Page 16: Kommunikációs rendszerek

AMAMA moduláló jel: A moduláló jel: m(t) = Mm(t) = M∙∙cos(cos(mmt)t)A vivő jel: A vivő jel: c(t) = Cc(t) = C∙∙cos(cos(cct)t)AM: AM: m(t) + C, így a modulált jel:m(t) + C, így a modulált jel:y(t) = y(t) = ((C+MC+M∙∙cos(cos(mmt)t)))∙∙cos(cos(cct)t)De: De: coscos∙∙coscos = ½ = ½((cos(cos(++) + cos() + cos(--))))y(t) = y(t) = CC∙∙cos(cos(cct)t) + +

M/2M/2∙∙((cos(cos(c c ++ mm)t)t)) + + M/2M/2∙∙((cos(cos(c c -- mm)t)t))

Page 17: Kommunikációs rendszerek

AM – DSBAM – DSB

A jel teljesítménye megoszlik a vivőfrekvenciás A jel teljesítménye megoszlik a vivőfrekvenciás összetevő és a két oldalsáv között (Double összetevő és a két oldalsáv között (Double Sideband); középhullámú rádió: Sideband); középhullámú rádió: 4,5kHz4,5kHz

Csak a teljesítmény egynegyede hasznos, Csak a teljesítmény egynegyede hasznos, hordoz infor-mációt.hordoz infor-mációt.

Hatékonyság növeléseHatékonyság növelése DSSC (suppressed carrier)DSSC (suppressed carrier) SSB (single sideband); pl. amatőr rádiózásSSB (single sideband); pl. amatőr rádiózás

Page 18: Kommunikációs rendszerek

FrekvenciamodulációFrekvenciamoduláció Az információt a vivő pillanatnyi Az információt a vivő pillanatnyi

frekven-ciája hordozza (1935)frekven-ciája hordozza (1935)

Page 19: Kommunikációs rendszerek

FMFM

Page 20: Kommunikációs rendszerek

FMFM

Az FM jel spektrumában a vivőfrekvencia mellett Az FM jel spektrumában a vivőfrekvencia mellett végtelen számú frekvenciakomponens jelenik meg. végtelen számú frekvenciakomponens jelenik meg. A magasabb rendű komponensek nyugodtan A magasabb rendű komponensek nyugodtan elhanyagol-hatók, mivel amplitúdójuk már nagyon elhanyagol-hatók, mivel amplitúdójuk már nagyon kicsi. kicsi.

Page 21: Kommunikációs rendszerek

FMFM Az FM adók 100MHz környékén Az FM adók 100MHz környékén

működnekműködnek „„high-fidelity”: 15 kHz felső moduláló high-fidelity”: 15 kHz felső moduláló

frekvencia frekvencia

Nagyobb sávszélességű (0,2MHz)Nagyobb sávszélességű (0,2MHz) Kevésbé érzékeny a zajokraKevésbé érzékeny a zajokra Az adó hatásfoka jobbAz adó hatásfoka jobb

Page 22: Kommunikációs rendszerek

3. Digitális és hibrid 3. Digitális és hibrid modulációs rendszerekmodulációs rendszerek

Page 23: Kommunikációs rendszerek

Shift keyingShift keying Két (vagy több) érték közötti Két (vagy több) érték közötti

kapcsolga-tás: „váltó billentyűzés”kapcsolga-tás: „váltó billentyűzés” ASK (amplitúdó)ASK (amplitúdó) FSK (frekvencia)FSK (frekvencia) PSK (fázis)PSK (fázis)

Page 24: Kommunikációs rendszerek

Amplitude Shift Keying Amplitude Shift Keying (ASK) (ASK)

A legegyszerűbb formája az amplitúdó A legegyszerűbb formája az amplitúdó ki-be kapcsolgatása ki-be kapcsolgatása

Morze szikra-távíróMorze szikra-távíró Ma már szinte sehol sem alkalmazzákMa már szinte sehol sem alkalmazzák

Page 25: Kommunikációs rendszerek

Frequency Shift Keying Frequency Shift Keying (FSK)(FSK)

Az információt a modulált vivő pillanatnyi Az információt a modulált vivő pillanatnyi frekvenciája hordozza.frekvenciája hordozza.

1962, AT&T: az első kereskedelmi forgalomba került 1962, AT&T: az első kereskedelmi forgalomba került modem (300 bit/s); hamarosan átálltak PSK-ramodem (300 bit/s); hamarosan átálltak PSK-ra

Egyszerű előállítani és detektálniEgyszerű előállítani és detektálni Érzéketlen a csatornában bekövetkező amplitúdó Érzéketlen a csatornában bekövetkező amplitúdó

változásokraváltozásokra Pl: GSMPl: GSM

Page 26: Kommunikációs rendszerek

Phase Shift Keying (PSK)Phase Shift Keying (PSK) Az információt a modulált vivő pillanatnyi fázisa Az információt a modulált vivő pillanatnyi fázisa

hordozza.hordozza. Koherens PSK: demoduláció a vevőben előállított Koherens PSK: demoduláció a vevőben előállított

vivővel való összehasonlítás alapján történik.vivővel való összehasonlítás alapján történik.

Page 27: Kommunikációs rendszerek

DPSKDPSK Differenciális PSK: a fázisváltozás Differenciális PSK: a fázisváltozás

hordoz-za az információthordoz-za az információt

Page 28: Kommunikációs rendszerek

PSK változatokPSK változatok Bináris PSK: a két állapot akkor Bináris PSK: a két állapot akkor

különböztethető meg a legjobban, ha különböztethető meg a legjobban, ha egymáshoz képest 180°-os a fáziseltérés.egymáshoz képest 180°-os a fáziseltérés.

Kvadratura PSK (QPSK): 4 fázis, egy Kvadratura PSK (QPSK): 4 fázis, egy fázisszög két bitet reprezentálfázisszög két bitet reprezentál

8-PSK: 8 fázis, egy fázisszög három bitet 8-PSK: 8 fázis, egy fázisszög három bitet repre-zentálrepre-zentál

Több mint 8 fázis esetén már túl nagy Több mint 8 fázis esetén már túl nagy lenne a hibaaránylenne a hibaarány

Page 29: Kommunikációs rendszerek

PSK alkalmazásokPSK alkalmazások Vezeték nélküli LAN: számos Vezeték nélküli LAN: számos

különböző PSK-t használ az különböző PSK-t használ az adatsebességtől függőenadatsebességtől függően

Vezeték nélküli PANVezeték nélküli PAN Bluetooth: szintén többfélét használ, Bluetooth: szintén többfélét használ,

pl. 8-DPSKpl. 8-DPSK ZigBee (egyszerűbb, olcsóbb, mint a ZigBee (egyszerűbb, olcsóbb, mint a

Bluetooth): pl. BPSKBluetooth): pl. BPSK

Page 30: Kommunikációs rendszerek

Pulzus modulációkPulzus modulációk Digitális – analóg hibrid technikaDigitális – analóg hibrid technika Szabályos időközönként mintát Szabályos időközönként mintát

veszünk a jelbőlveszünk a jelből

Page 31: Kommunikációs rendszerek

Pulse Amplitude Modulation Pulse Amplitude Modulation (PAM) (PAM)

Az analóg jel mintavételezésével impulzusok Az analóg jel mintavételezésével impulzusok sorozatát kapjuk. sorozatát kapjuk.

A pulzusok nagysága megfelel az analóg jel A pulzusok nagysága megfelel az analóg jel mintavételezés időpontjában felvett mintavételezés időpontjában felvett értékének. értékének.

Az analóg jel helyett ezeket az impulzusokat Az analóg jel helyett ezeket az impulzusokat továbbítják továbbítják

Napjainkban gyakorlati alkalmazása nincsNapjainkban gyakorlati alkalmazása nincs Érzékeny a zajokraÉrzékeny a zajokra

Page 32: Kommunikációs rendszerek

PAMPAM

Page 33: Kommunikációs rendszerek

Pulse Code Modulation Pulse Code Modulation (PCM)(PCM)

A PAM minta amplitúdójához egy A PAM minta amplitúdójához egy számértéket rendelünkszámértéket rendelünk

Analóg jel digitális reprezentációjaAnalóg jel digitális reprezentációja MintavételezésMintavételezés KvantálásKvantálás

FelhasználásFelhasználás Digitális telefonrendszerekDigitális telefonrendszerek Digitális hangDigitális hang Digitális videóDigitális videó

Page 34: Kommunikációs rendszerek

Mintavételezés- kvantálásMintavételezés- kvantálás

Page 35: Kommunikációs rendszerek

PCM – digitalizálásPCM – digitalizálás Telefon: 8kHz; 8 bit Telefon: 8kHz; 8 bit 64 kbit/s 64 kbit/s

(Nyquist kritérium)(Nyquist kritérium) DPCM (differenciális):DPCM (differenciális):

Két egymást követő érték különbségét kódolja.Két egymást követő érték különbségét kódolja. Csökken a szükséges bitek számaCsökken a szükséges bitek száma Akkor a legelőnyösebb, ha nagy a korreláció az Akkor a legelőnyösebb, ha nagy a korreláció az

egymást követő minták között (pl. kép)egymást követő minták között (pl. kép) ADPCM (adaptív): változtatják a kvantálás ADPCM (adaptív): változtatják a kvantálás

finomságát (pl. Voice over IP)finomságát (pl. Voice over IP)

Page 36: Kommunikációs rendszerek

PCM – a bitfolyam kódolása PCM – a bitfolyam kódolása (alapsávi átvitelnél)(alapsávi átvitelnél)

Non-return-to-zero Non-return-to-zero (NRZ)(NRZ) RS-232RS-232 Számítógépen belüli jelekSzámítógépen belüli jelek

Return-to-zero (RZ) Return-to-zero (RZ) (szinkronizálás)(szinkronizálás)

Manchester kódolás Manchester kódolás (pl. Ethernet)(pl. Ethernet)

Page 37: Kommunikációs rendszerek

Egyéb pulzus modulációkEgyéb pulzus modulációk PWM (szélesség): a pulzusok szélessége felel PWM (szélesség): a pulzusok szélessége felel

meg az analóg jel amplitúdójának; meg az analóg jel amplitúdójának; felhasználás pl. teljesítmény-, feszültség-felhasználás pl. teljesítmény-, feszültség-szabályzásszabályzás

PPM (pozíció): az információt a pulzusok közötti PPM (pozíció): az információt a pulzusok közötti idő kódolja; ritka, pl. járművek rádiós vezérléseidő kódolja; ritka, pl. járművek rádiós vezérlése

PDM (sűrűség), más néven PFM: a pulzusok PDM (sűrűség), más néven PFM: a pulzusok sűrűsége felel meg az analóg kel sűrűsége felel meg az analóg kel amplitúdójánakamplitúdójának

Page 38: Kommunikációs rendszerek

PCM vs analóg modulációPCM vs analóg moduláció Nagy távolságú átvitelnél az Nagy távolságú átvitelnél az

ismétlőállomásokon lehetséges a jel ismétlőállomásokon lehetséges a jel regenerálásaregenerálása

Kedvezőbb kimeneti jel/zaj viszonyKedvezőbb kimeneti jel/zaj viszony A legváltozatosabb jelfajták átvitelére is fel A legváltozatosabb jelfajták átvitelére is fel

lehet használnilehet használni Digitális áramkörök alkalmazása: olcsóbb, meg-Digitális áramkörök alkalmazása: olcsóbb, meg-

bízhatóbbbízhatóbb Forrás kódolás: titkosítás, hibafelismerés, hiba-Forrás kódolás: titkosítás, hibafelismerés, hiba-

javítás lehetséges (www.mindentudas.hu/gyorfi)javítás lehetséges (www.mindentudas.hu/gyorfi) BonyolultabbBonyolultabb

Page 39: Kommunikációs rendszerek

Multiplex rendszerek Multiplex rendszerek Több üzenet egyidejű átvitele egy Több üzenet egyidejű átvitele egy

adott csatornánadott csatornán Frekvenciaosztásos (FDM – Frequency Frekvenciaosztásos (FDM – Frequency

Division Multiplex)Division Multiplex) Időosztásos (TDM – Time Division Időosztásos (TDM – Time Division

Multiplex)Multiplex)

Page 40: Kommunikációs rendszerek

Frekvencia-multiplexelésFrekvencia-multiplexelés

Különböző frekvenciájú vivők (rádió, TV)Különböző frekvenciájú vivők (rádió, TV)Telefon: 1910, a mai digitális rendszerekben TDMTelefon: 1910, a mai digitális rendszerekben TDM

Page 41: Kommunikációs rendszerek

Idő-multiplexelésIdő-multiplexelés

Pl: GSMPl: GSMA 2. Világháború során fejlesztették ki A 2. Világháború során fejlesztették ki Churchill és Roosevelt közötti Churchill és Roosevelt közötti rádiókapcsolat titkosítására.rádiókapcsolat titkosítására.

Page 42: Kommunikációs rendszerek

4. Telekommunikáció4. Telekommunikáció

Page 43: Kommunikációs rendszerek

A kommunikáció fejlődéseA kommunikáció fejlődése

Page 44: Kommunikációs rendszerek

RádióRádió

Page 45: Kommunikációs rendszerek

Rádió történeteRádió története Nicola Tesla 1893; Guglielmo Nicola Tesla 1893; Guglielmo

Marconi, Alexander Popov Marconi, Alexander Popov 1895; 1895;

AM, 1920AM, 1920 FM, 1933FM, 1933

Signal Hill, itt fogta Marconi az első transz-atlanti üzenetet 1901-ben

Page 46: Kommunikációs rendszerek

AM rádióAM rádió Hosszú, közép (530–1620 kHz) és Hosszú, közép (530–1620 kHz) és

rövidhullámrövidhullám Nappal a föld felszínéhez közel terjedve Nappal a föld felszínéhez közel terjedve

néhány 100km-re jutnak elnéhány 100km-re jutnak el Éjjel az ionoszféra visszaveri a Éjjel az ionoszféra visszaveri a

hullámokat, így sokkal messzebbről is hullámokat, így sokkal messzebbről is hallhatók.hallhatók.

Érzékeny a légköri zavarokraÉrzékeny a légköri zavarokra

Page 47: Kommunikációs rendszerek

FM rádióFM rádió VHF (URH): 100 MHz körülVHF (URH): 100 MHz körül Sztereo Sztereo

kompatibilisnek kell lennie a mono vevőkkelkompatibilisnek kell lennie a mono vevőkkel M=(L+R)/2M=(L+R)/2 és és S=(L-R)/2S=(L-R)/2 sugárzása sugárzása Mono vétel: csak Mono vétel: csak MM; sztereo vétel: ; sztereo vétel: L=M+S, R=M-S,L=M+S, R=M-S, A moduláló jel a következő összetevőkből áll:A moduláló jel a következő összetevőkből áll:

M, 50Hz-15kHzM, 50Hz-15kHz S ráültetve egy 38kHz-es segédvivőre (AM)S ráültetve egy 38kHz-es segédvivőre (AM) egy 19kHz-es referenciajel a demodulálás számáraegy 19kHz-es referenciajel a demodulálás számára

Page 48: Kommunikációs rendszerek

TelevízióTelevízió PAL: 625-sor/50Hz PAL: 625-sor/50Hz 50 félkép másodpercenként 50 félkép másodpercenként

(interlace)(interlace) Kép: negatív amplitúdó modulációKép: negatív amplitúdó moduláció Hang: FMHang: FM

Page 49: Kommunikációs rendszerek

TelefonTelefon Emberi hang átvitele: 300Hz - 3400Hz Emberi hang átvitele: 300Hz - 3400Hz Analóg rendszerben FDMAnalóg rendszerben FDM Modem (modulátor/demodulátor)Modem (modulátor/demodulátor)

számítógép felől érkező digitális információnak számítógép felől érkező digitális információnak megfelelő analóg jelet kell előállítania,megfelelő analóg jelet kell előállítania,

a túloldalon ezt a műveletet fordítva is el kell a túloldalon ezt a műveletet fordítva is el kell végeznie végeznie

nem AD/DA átalakításnem AD/DA átalakítás FázismodulációFázismoduláció

Digitális telefonközpontok (PCM)Digitális telefonközpontok (PCM)

Page 50: Kommunikációs rendszerek

Digitális előfizetői vonal - Digitális előfizetői vonal - DSLDSL

Digital Subscriber Line (1988)Digital Subscriber Line (1988) Közönséges telefonvonalon lehetővé teszi a Közönséges telefonvonalon lehetővé teszi a

digitális kommunikációt a hangszolgáltatás digitális kommunikációt a hangszolgáltatás zavarása nélkül (3400Hz felett)zavarása nélkül (3400Hz felett)

Üzleti megfontolásból (kábel TV Üzleti megfontolásból (kábel TV konkurencia) csak a 90-es évek végétől konkurencia) csak a 90-es évek végétől terjedt elterjedt el

ADSL2+: 20 Mbit/s, 2km (Asymmetric)ADSL2+: 20 Mbit/s, 2km (Asymmetric)

Page 51: Kommunikációs rendszerek

ADSLADSL

FDM (frekvencia multiplexelés): a két sáv további 4,3 kHz-es FDM (frekvencia multiplexelés): a két sáv további 4,3 kHz-es csatornákra van osztva.csatornákra van osztva.

Moduláció: pl. PSK.Moduláció: pl. PSK. Ha valamelyik frekvenciasávban a jel/zaj viszony nem Ha valamelyik frekvenciasávban a jel/zaj viszony nem

megfelelő, akkor azt nem használja, így csökken a sebesség.megfelelő, akkor azt nem használja, így csökken a sebesség.

PSTN: Public SwitchedTelephone Network-nyilvános kapcsolt telefohálózatból

Page 52: Kommunikációs rendszerek

Analóg telefonhálózatAnalóg telefonhálózat

Page 53: Kommunikációs rendszerek

ISDNISDN Integrated Services Digital Network — integrált szolgáltatású Integrated Services Digital Network — integrált szolgáltatású

digitális hálózat digitális hálózat Digitális bitcső, időosztásos multiplexeléssel felosztják több Digitális bitcső, időosztásos multiplexeléssel felosztják több

független csatornárafüggetlen csatornára CsatornákCsatornák

AA 4 kHz-es analóg telefoncsatorna. 4 kHz-es analóg telefoncsatorna. BB 64 kbit/s-os PCM csatorna hang és adatátviteli célokra. Csupán 64 kbit/s-os PCM csatorna hang és adatátviteli célokra. Csupán

adattovábbításra használható. A hibajavítás a felsőbb rétegek feladata.adattovábbításra használható. A hibajavítás a felsőbb rétegek feladata. CC 8 kbit/s vagy 16 kbit/s sebességű digitális csatorna. 8 kbit/s vagy 16 kbit/s sebességű digitális csatorna. DD 16 kbit/s vagy 64 kbit/s sebességű csatorna a sávon kívüli 16 kbit/s vagy 64 kbit/s sebességű csatorna a sávon kívüli

jelzésekhez. Ezen keresztül történik meg a híváskérések üzeneteinek jelzésekhez. Ezen keresztül történik meg a híváskérések üzeneteinek az elküldése.az elküldése.

EE 64 kbit/s sebességű digitális csatorna a sávon belüli jelzésekhez. 64 kbit/s sebességű digitális csatorna a sávon belüli jelzésekhez. HH 384 kbit/s, 1536 kbit/s, illetve 1920 kbit/s sebességű digitális 384 kbit/s, 1536 kbit/s, illetve 1920 kbit/s sebességű digitális

csatorna.csatorna. Alapsebességű hálózat, amelyben kettő B és egy D csatornát Alapsebességű hálózat, amelyben kettő B és egy D csatornát

alakítottak ki. alakítottak ki.

Page 54: Kommunikációs rendszerek

MobilhálózatMobilhálózat Cellás felépítésűCellás felépítésű Minden cellában a telefonokkal egy rádiófrekvenciás Minden cellában a telefonokkal egy rádiófrekvenciás

adó-vevő antenna (bázisállomás) tartja a kapcsolatot.adó-vevő antenna (bázisállomás) tartja a kapcsolatot. A cellák alakja elméletileg hatszögA cellák alakja elméletileg hatszög Az egymáshoz közeli cellákban más a vivőfrekvenciaAz egymáshoz közeli cellákban más a vivőfrekvencia Frekvencia újrahasznosításFrekvencia újrahasznosítás Mivel minden cellában több telefon tartózkodik, ezért Mivel minden cellában több telefon tartózkodik, ezért

a frekvenciasávot kisebb részekre, csatornákra a frekvenciasávot kisebb részekre, csatornákra osztják. Minden telefon egy csatornán keresztül képes osztják. Minden telefon egy csatornán keresztül képes kommu-nikálni a bázisállomással.kommu-nikálni a bázisállomással.

A cellák közötti csatornakiosztás lehet statikus, A cellák közötti csatornakiosztás lehet statikus, dinamikus. dinamikus.

Page 55: Kommunikációs rendszerek

Cellák logikai felépítéseCellák logikai felépítése

Page 56: Kommunikációs rendszerek

GSM - Global System for Mobile GSM - Global System for Mobile Communications Communications

A legelterjedtebb mobiltelefon szabvány (2. A legelterjedtebb mobiltelefon szabvány (2. ge-nerációs)ge-nerációs)

A jelzés és a beszédcsatornák is digitálisak A jelzés és a beszédcsatornák is digitálisak (FSK)(FSK)

Short message serviceShort message service tárol-és-továbbít elv (store-and-forward)tárol-és-továbbít elv (store-and-forward) ún. best-effort kézbesítés (nem garantált)ún. best-effort kézbesítés (nem garantált)

900MHz: 124 vivőfrekvencia (200kHZ-enként), 900MHz: 124 vivőfrekvencia (200kHZ-enként), egyenként 8 beszédcsatornával (TDM) egyenként 8 beszédcsatornával (TDM)

Subscriber Identity ModuleSubscriber Identity Module

Page 57: Kommunikációs rendszerek

GSM cellaméretekGSM cellaméretek Makrocellák: max. 35 kmMakrocellák: max. 35 km Mikrocellákat: antenna az átlag Mikrocellákat: antenna az átlag

tetőszint alatt (nagyvárosok tetőszint alatt (nagyvárosok központjaiban). központjaiban).

Pikocellák: néhány 10 m, főleg Pikocellák: néhány 10 m, főleg épületen belülépületen belül

Esernyő cellák: az árnyékol, vagy Esernyő cellák: az árnyékol, vagy lefedet-len területeket töltik kilefedet-len területeket töltik ki