Click here to load reader

Komerční banka PROGRAM BYTOVÝ DŮM Veletrh Panelový dům a byt 24.–26. ledna 2008

  • View
    29

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Komerční banka PROGRAM BYTOVÝ DŮM Veletrh Panelový dům a byt 24.–26. ledna 2008. Program Bytový dům. Potřebujete rekonstruovat a modernizovat byt nebo celý dům? Chcete získat úvěr bez jakéhokoliv zajištění a navíc se splatností až 30 let? Potom využijte Programu Bytový dům od KB!. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Komerční banka PROGRAM BYTOVÝ DŮM Veletrh Panelový dům a byt 24.–26. ledna 2008

EFFECTS OF LOAN CONSOLIDATION 24.–26. ledna 2008
Potebujete rekonstruovat a modernizovat byt nebo celý dm?
Chcete získat úvr bez jakéhokoliv zajištní a navíc se splatností a 30 let?
Potom vyuijte Programu Bytový dm od KB!
Komerní banka
a spoleenství vlastník jednotek
Financování bných oprav i rozsáhlých rekonstrukcí
oprava stechy, zateplení domu
rekonstrukce výtahu, výmna oken
Komerní banka
Nabízené limity úvr bez zajištní
Program Bytový dm umouje poskytnutí úvru bez zajištní pokud je celková zadluenost na jednu bytovou jednotku do výše:
300 000,- K v Praze
200 000,- K v ostatních mstech
Pi splnní této podmínky me spoleenství vlastník jednotek získat úvr zcela bez zajištní, bytové drustvo pedloí pouze krycí blankosmnku
Úvry pesahující stanovené hranice prmrné zadluenosti na jednotku mohou být zajištny zástavním právem k nemovitosti nebo bankovní zárukou MZRB
Komerní banka
Píklad financování programu
: :
Úvr bez zajištní - prmrná zadluenost na 1 byt v krajském mst 3.000.000/50 = 60.000 ≤ 200 tis. K
Výše investice
3.750.000 K
Komerní banka má dlouhodobé zkušenost ve financování bytových drustev a sdruení vlastník jednotek.
Objem poskytnutých úvr v roce 2007
2,4 mld. K
Prmrná výše úvru
Na jakémkoliv obchodním míst Komerní banky
Na internetu www.kb.cz :
JJ Mois Année
24.–26. ledna 2008
Vývoj trhu hypoteních úvr v eské republice
Bhem prvních 11 msíc 2007 bylo poskytnuto piblin 77 tisíc nových hypoték v objemu 130 miliard korun, co je ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 nárst o 30% v potu a 50% v objemu
Prmrná hypotéka dosáhla 1,749 mil K, co pedstavuje mezironí nárst o více ne 13%
Mezironí nárst úrokové sazby o cca 20%!
I v roce 2008 oekáváme pokraující rst trhu hypoték, ale s niší dynamikou ne v roce 2007
Komerní banka
KB patí mezi 3 nejvtší poskytovatele hypoték v R
Atraktivní úrokové sazby
Jedinená a inovativní nabídka hypoteních produkt
Široká poboková sí, rychlé a jednoduché vyízení, profesionální pístup k zákazníkm
Komerní banka
Pjit Vám a na 100% nemovitosti
Zdarma garantovat nabídku úrokové sazby na 30 dn
umonit Vám odloit splácení úvru na zaátku a o 12 msíc
Pjit Vám i bez prokazování píjm
a 20% úvru pouít na cokoliv chcete
sníit nebo zvýšit msíní splátku jak potebujete
refinancovat nevýhodnou hypotéku z jiné banky
perušit splácení a na 3 msíce
a mnoho dalšího….
Perušení splácení v prbhu a na 3 msíce
Odklad splátek na zaátku splácení a o 12 msíc
Monost pechodu na Flexibilní hypotéku i pro stávající klienty KB, nebo
Monost získání volných zdroj pro rodinný rozpoet, nebo zachování pvodní výše msíní splátky pi zmn fixace úrokové sazby!!!
Novinka
Hypotéka „2 v 1“
A 20% z celkového objemu hypotéky me být erpáno neúelov a pouito na cokoliv (maximáln 400.000 K)
Maximální výše úvru a do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti
Stejná úroková sazba úelové i neúelové ásti hypotéky
Splatnost a 30 let i pro neúelovou ást úvru
K hypotéce dostane klient výhodnou pjku na cokoliv se stejnou úrokovou sazbou jako má hypotéka a navíc se splatností a na 30 let
Vhodné i pro klienty realizující výstavbu i rekonstrukci svépomocí
Novinka
Hypotéka bez prokazování píjm
Maximální výše úvru a 60 % hodnoty zastavené nemovitosti a me init a 5 mil. K
Minimální hodnota zastavené nemovitosti 1 mil. K
Min. 30 % vlastních zdroj klienta musí být úelov vyerpáno ped zahájením erpání hypotéky
Urené pro poízení vlastního bydlení nebo objektu k rekreaci
Novinka
Vhodné i pro bonitní klienty, kteí nechtjí zveejovat výši píjm
Komerní banka
Závr: Co oekávají klienti od hypoteních úvr…
Zdroj: Výzkum TNS AISA pro KB, 2006
Zeptali jsme se klient, co je pro n dleité pi výbru hypotéky?
Výše msíní splátky
Závazek na dlouhou dobu
Komerní banka
Atraktivní úrokové sazby
Stabilita finanní skupiny Société Générale
Hypotéku v KB nabízí tém 2000 bankovních poradc na všech 384 pobokách
Jednoduchost vyízení
hypotéka bez prokazování píjm
Unikátní flexibilita
nastavovat výši splátek dle vlastních aktuálních poteb
perušit splácení a na 3 msíce
odklad poátku splácení a o 12 msíc
A navíc garance nabídkové úrokové sazby zdarma na 30 dn
Draz na flexibilitu a uspokojení individuálních poteb kadého klienta