Click here to load reader

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ · Web view Český jazyk je od počátku vzdělávání nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ · Web view Český jazyk je od...

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

- 131 -

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Černčice okres Louny, Fügnerova 424

Platnost dokumentu od: 1. 9. 2018

V Černčicích dne 30. 8. 2018

/ředitel ZŠ a MŠ/

1. Identifikační údaje

NÁZEV PROGRAMU: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

MOTIVAČNÍ NÁZEV: MLUVÍME SPOLU - CHCEME SI ROZUMĚT

ÚDAJE O ŠKOLE:

- NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Černčice, okres Louny

- ADRESA ŠKOLY: Fügnerova 424, 439 01 Černčice

- PRÁVNÍ FORMA: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

- IČO: 61357537

- RED-IZO: 600083071

- ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Jan Krtička

- KOORDINÁTOR ŠVP: I. stupeň: Mgr. Jitka Mračková, II. stupeň: Mgr. Eva Karfilátová

- KONTAKTY: 415 676 118 (tel., zázn. fax), 415 676 012; 415 676 024 (MŠ);

[email protected] / [email protected]; www.zscerncice.cz

ZŘIZOVATEL: Obec Černčice, Jiráskova 223, 439 01 Černčice

IČO: 00 556 271

tel.: 415 676 331; e-mail: [email protected]

Charakteristika školy ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

Školská zařízení

IZO

Kapacita

Základní škola (ZŠ)

061 357 537

476 žáků

Mateřská škola (MŠ)

108 040 712

70 dětí

Školní družina (ŠD)

116 600 225

90 žáků – 3 oddělení

Školní jídelna (ŠJ)

102 665 923

380 jídel

Skutečné naplnění vzhledem k uvedeným kapacitám jsou v ZŠ (50 %) a ŠJ (55 %).

Základní škola a Mateřská škola Černčice je integrovaným zařízením - zajišťuje nepovinnou předškolní výchovu dětí 3-6 letých a povinnou školní docházku žáků I. a II. stupně ZŠ (žáci až z 20 okolních obcí – – zajištěno autobusovou dopravou).

Školní družina zajišťuje a poskytuje výchovně vzdělávací činnosti žáků I. stupně ZŠ v době mimo vyučování, s jednoznačnou převahou rekreačních, zájmových a odpočinkových aktivit.

10 - 15 zájmových kroužků dává žákům možnost zapojení do aktivit mimo vyučování.

Právní subjektivita byla přiznána k 1. 1. 1995.

VYBAVENÍ ŠKOLY(materiální, prostorové, technické, hygienické)

Značnou zátěží pro provoz školy je nezáviděníhodné dědictví nekvalitně odvedené práce, včetně volby nevhodného stavebního místa (agresivní spodní vody - nutnost odčerpávání), dnes již neexistující firmy PS Most I do budoucna je tak stále nutno řešit trhliny ve stropech, stěnách i podlahách (odpadávání zbylé keramické dlažby), nutno řešit problematiku odpadů, elektroinstalace atp.

Ve školním roce 2009/2010 byl dokončen Projekt „Rekonstrukce fasád ZŠ a MŠ v Černčicích“ (spolufinancováno EU a SFŽP ČR a uznatelné náklady činily 15 091 135 Kč). Výměnu oken a zateplení plášťů budov ZŠ a MŠ zajistila

firma Herkul a.s. Most, s garancí budoucího snížení emisí CO2 a roční úspory energie o více než 1 600 GJ.

Energetickým auditem (16. 9. 2011 - „Power Service Liberec) pak bylo potvrzeno, že energetické úspory naplňují podmínky oprávněnosti dotace.

Současné materiální podmínky ZŠ a MŠ je pak možno hodnotit jako velmi dobré a dobré. Škola disponuje dostatečným počtem a velikostí tříd, učeben i dalších prostor, včetně ŠD, tělocvičny, sportovního areálu, školního pozemku (2 skleníky) či počítačové učebny. Další odbornými učebnami jsou: hudebna, pracovna F-Ch, pracovna Př-Z, pracovna Vv, školní kuchyňka. Dvě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Škola má vlastní keramickou pec.

Do jednotlivých kabinetů je rozvedena počítačová síť (ve většině učeben zatím nezajištěno). Vybavenost pomůckami, učebnicemi a učebními texty je dobrá. Na dobré úrovni jsou rovněž žákovská i učitelská knihovna (ve sborovně). Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici kopírovací zařízení a přístup na internet.

V souladu s hygienickými předpisy je náležitá pozornost věnována zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (vstupní dveře jsou zajištěny proti nepovolaným návštěvám, v případě nepřízně počasí mohou dojíždějící žáci pobývat ve školní budově i mimo obvyklou dobu, ZŠ je vybavena nastavitelnými žákovskými stoly a židlemi, pitný režim doplňují 3 nápojové automaty v přízemí atp.).

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogická kvalifikovanost učitelského sboru činí dlouhodobě přes 90% (16 - 17 učitelů, včetně vedení

školy). Odpovídající pedagogickou způsobilost mají všechny učitelky MŠ a vychovatelky ŠD.

Výchovné poradenství zajišťuje učitelka II. stupně.

DVPP je realizováno v souladu s pravidly financování dle jednotlivých nabídek a reálné potřeby. V rámci

SIPVZ bylo postupně realizováno proškolování pedagogických pracovníků na úrovni jednotlivých modulů

(Z a P).

DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Tradiční školní projekty jsou realizovány v rámci projektových dní, které jsou buď ročníkové, nebo školní. Není na ně využita disponibilní časová dotace a jsou nepravidelně začleňovány do výuky. Pro každý školní rok jsou vybírány příslušné projektové činnosti odpovídající možnostem školy a reagující na aktuální dění ve společnosti.

Projektové dny nejsou využívány k realizaci průřezových témat. Důraz je kladen na praktické osvojování a prohlubování dovedností a vědomostí získaných ve vyučovacích předmětech. Využívají se metody a formy práce především založené na spolupráci žáků (práce ve dvojicích a skupinách). Žáci se vzájemně učí, komunikují s okolím a řeší následné praktické problémy.

V současné době nemá škola navázánu žádnou mezinárodní spolupráci - společně s dalšími školami mikroregionu participuje na jednodenních akcích se školami v Německu.

NÁMĚTY PRO PROJEKTY - 1. STUPEŇ

Výstupy žáka

Projekt

Mezipředmětové vztahy

Metody a formy práce

Časová dotace

· Seznamuje se s přírodou v okolí školy

· Vytváří si pozitivní vztah k přírodě

· Dokáže se orientovat v terénu

· Je schopen reagovat za mimořádných situací a při ohrožení

· Cvičení v přírodě

tělesná výchova, prvouka, člověk a jeho svět

Vycházka do okolí školy, plnění úkolů ve vztahu k přírodě

4 – 5 h

· Dokáže popsat a orientovat se ve své obci

· Přiměřeně svému věku zná důležité instituce a úřady a chápe jejich funkci

· Zná významné památky obce

· Naše obec – můj domov

prvouka, člověk a jeho svět

Návštěva různých institucí na úrovni obce, případně města (radnice, policie, soud, městský úřad)

Beseda s představiteli institucí

4 – 5 h

· Seznamuje se s historií a tradicemi našeho národa

· Zná lidové zvyky

· Umí vyrobit přiměřeně svému věku různé předměty typické pro tradice

· Lidové zvyky a tradice

výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti, český jazyk,

Výstavky výrobků, návštěvy kulturních představení.

4 – 5 h

· Dokáže se orientovat v pravidlech silničního provozu (chodec – cyklista )

· Umí reagovat za mimořádných situací v ohrožení života člověka

· Dokáže poskytnout základní první pomoc

· Je schopen oznámit nehodu na policii, hasičům a zavolat záchrannou službu

· Bezpečnost na silnici a první pomoc

prvouka, člověk a jeho svět

Beseda s příslušníky policie, film, praktický nácvik v systému dopravní výchovy, nácvik chování přímo v silničním provozu či při modelových situacích

4 – 5 h

· Je schopen orientovat se v knihovně a vyhledat si potřebnou literaturu

· Rozezná různé literární žánry

· Zvládá přiměřeně svým schopnostem techniku čtení

· Den v knihovně

český jazyk, člověk a jeho svět, výtvarná výchova, hudební výchova

Využití koncipovaných programů městské knihovny k motivaci pro práci s knihou a informacemi ve vztahu k jednotlivým vzdělávacím oblastem

5 h

· Orientuje se v problematice ekologie

· Zná základní pravidla související s ochranou přírody

· Dokáže se prakticky zapojit do ochrany přírody

· Den země

prvouka, člověk a jeho svět

Pomoc při ochraně přírody – úklidové práce, atd.

5 h

· Zvládá potřebné pohybové dovednosti a umí se zapojit v kolektivních hrách

· Zná základní pravidla individuálních a kolektivních sportů

· Je schopen zapojit se i v oblasti organizační a pořadatelské

· Sportovní den

tělesná výchova

Atletický čtyřboj a turnaj v míčových sportech, (tělocvična, škol. hřiště ).

Soutěže v netradičních disciplínách

Search related