Kolekta sa basurang pang-resiklo Pambalot na papel, sobre, kahon ng sigarilyo, atbp. * Iba pang mga

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kolekta sa basurang pang-resiklo Pambalot na papel, sobre, kahon ng sigarilyo, atbp. * Iba pang mga

 • Ang basura ay kailangang itapon sa mga nakalaang lugar sa takdang araw/oras

  ●Walang kolekta ng basura sa Agusto 15, at simula Disyembre 30 hanggang sa Enero 3. ●Ang basura ay kokolektahin sa araw ng Martes at Biyernes kasabay ang national holidays. ●Itapon ang basura simula 6:00 ng umaga hanggang 8:30 sa araw ng kolekta.

  Linggo Distrito

  Lunes at

  Huwebes

  Bentenchou1/Bentenchou2/Bentenchou3/Jyounan1/Midori/Takashimachou Ootemachi1/Ootemachi2/Ootemachi3/Nishiootemachi/Koyanagichou Nakahamachou/Enodo/Shimasaki1/Shimasaki2/Chausuyama/Sakuragaoka Tateishimachi/Shibusaki/Suginaike/Fumide/Kogawa/Aruga/Kitamajino Minamimajino/Futabagaoka/Odamamachi/Midorigaoka/Kanayama/Kakumashinden Kurumidai/Taketsu/Hosokubo/Fumonji/Kuwabara/Koyousokushinjyuutaku Akanuma/Iijima/Okitamachi

  Martes at

  Biyernes

  Owa1/Owa2/Owa3/Owa5/Nakamura/Yunowaki1/Yunowaki2/Yunowaki3 Tomihamachou/Hamachou1/Hamachou2/Kataha/Honmachi1/Honmachi2 Nakamachi/Kanmachi/Kuwabaramachi/Izumimachi/Yanagimachi/Suehirochou1 Suehirochou2/Tanbe/Ooguma/Asahi/Mitoshiro/Jinguuji/Kamiganeko Nakaganeko/Shimogakeko/Fukujima/Fukujimashinmachi/Kitafukujima Minamimachi/Kitazawa/Minamisawamachi/Sakakimachi/Kakumamachi Shimizumachi1/ Shimizumachi2/ Shimizumachi3/ Shimizumachi4/Akahanechou Denryuuchou/Yukouji1-1/ Yukouji1-2/ Yukouji2/Shinkouji/Tajyuku Kitakouji1/Kitakouji2

  Miyerkules Ueno/Nozokiishi/Itasawa/Aokisawa/Ushiroyama/Kirigaminenoujyou/Kougai Sawatari

  ●Ang basurang ini-resiklo ay itapon hanggang 8:30 ng umaga sa araw ng kolekta. ●Ang bombilya at fluorescent ay kinokolekta lamang sa unang araw ng

  pangongolekta sa bawat buwan. ●Ang baterya ay kinokolekta lamang sa pangalawang araw ng

  pangongolekta sa bawat buwan.

  Araw ng kolekta sa mga basurang nasusunog

  Kolekta sa basurang pang-resiklo

  1

 • Li ng

  go

  Lu ga

  r ng

  k ol

  e ks

  yo n

  A b ri

  l

  M a y o

  H u ny

  o H u ly

  o Ag

  us to

  Se

  pt iy

  em br

  e Ok

  tu br

  e No

  bi ye

  mb re

  Di

  sy em

  br e

  E n er

  o

  Pe br

  er o

  M a rs

  o

  Unang araw ・Pangatlo araw ng koleksyon

  Ma rt es

  Be nt en 1・

  2・ 3 /J yo un

  an / Mi do ri

  Ta ka sh im ac ho u/ Oo te 1・

  2・ 3

  Ni sh io ot em ac hi /K oy an ag ic ho u

  Na ka ha ma ch ou /E no do /K og aw a

  1 7

  2

  Sa ba

  do

  2 7

  4 1

  6 7

  Sa ba

  do

  1 5

  2 2

  3 21

  19

  16

  21

  18

  15

  20

  17

  15

  19

  16

  16

  Mi ye rk

  ul es

  Ak an um a/ Ii ji ma /O ki ta ma ch i

  Ow a 1・

  2・ 3・

  5 /O og um

  a/ As ah i

  Mi to sh ir o

  1 1

  9

  Sa ba

  do

  3 1

  5 2

  7 4

  2 6

  3 3

  3 15

  20

  17

  15

  19

  16

  21

  18

  16

  20

  17

  17

  Hu we

  be s

  Na ka mu ra /Y un ow ak i1 ・

  2・ 3

  To mi

  ha ma

  ch ou

  / Ha

  ma ch

  ou 1・

  2/ Ka

  ta ha

  Iz um im ac hi /Y an ag im ac hi /K it az aw a

  Mi na mi sa wa ma ch i/ Sa ka ki ma ch i

  Ka ku

  ma ma

  ch i/ Sh

  im iz um

  ac hi

  1・ 2・

  3・ 4

  1 2

  7

  4 2

  6 3

  1 5

  3 7

  4 4

  3 16

  21

  18

  16

  20

  17

  15

  19

  17

  21

  18

  18

  Bi ye rn es

  Sh im as ak i 1・

  2 /S hi bu

  sa ki /S ug in ai ke

  Ar ug a/ Mi na mi ma ji no /K it am aj in o

  1 3

  1

  5 3

  7 4

  2 6

  4 8

  Bi ye

  rn es

  5 5

  3 17

  15

  19

  17

  21

  18

  16

  20

  18

  22

  Bi ye

  rn es

  19

  19

  Pangalawa ・ Pang-apat araw ng koleksyon

  Ma rt es

  Ta ke ts u/ Ho so ku bo /F um on ji /K uw ab ar a

  Go ud

  o/ Ko

  yo us ok

  us hi nj

  yu ut ak

  u/ Fu mi

  de

  2 14

  12

  9 14

  11

  8 13

  10

  8 12

  9

  9

  4 28

  26

  23

  28

  25

  26

  Sa ba

  do

  27

  24

  22

  26

  27

  Sa ba

  do

  23

  Mi ye rk

  ul es

  Ji ng ou ji /K am ik an ek o/ Na ka ka ne ko

  Sh im ok an ek o/ Fu ku ji ma

  Fu ku ji ma sh in ma ch i/ Ki ta fu ku

  j im a

  Mi na mi ma ch i

  2 8

  13

  10

  8 12

  9 14

  11

  9 13

  10

  10

  4 22

  27

  24

  22

  26

  23

  28

  25

  23

  27

  24

  24

  Hu we

  be s

  Ak ah an ec ho u/ De nr yu uc ho u /Y uk ou ji 1・

  2 Sh in ko uj i/ Ta jy uk u/ Ki ta ko uj i 1・

  2 Ho nm ac hi 1・

  2 /N ak am ac hi /K a nm ac hi

  Ku wa

  ba ra

  ch ou

  /S ue

  hi ro

  ch ou

  1・ 2/

  Ta nb

  e

  2 9

  14

  11

  9 8

  Sa ba

  do

  10

  8 12

  10

  14

  13

  Sa ba

  do

  11

  4 23

  28

  25

  30

  Hu we

  be s

  27

  24

  22

  26

  24

  28

  25

  25

  Bi ye rn es

  Ch au su ya ma /S ak ur ag ao ka /T at ei sh im ac hi

  Fu ta ba ga ok a/ Mi do ri ga ok a/ Ka na ya ma

  Ka ku ma sh in de n/ Ku ru mi da i

  2 10

  8

  12

  10

  22

  Sa ba

  do

  11

  9 13

  11

  15

  Bi ye

  rn es

  12

  12

  4 24

  22

  26

  31

  Bi ye

  rn es

  28

  25

  23

  27

  25

  29

  Bi ye

  rn es

  26

  26

  Pang- apat

  Lu ne s

  Ue no /N oz ok ii sh i/ It as aw a/ Ao ki sa wa

  Us hi ro ya ma /K ir ig am in en ou jy ou /K ou ga i

  Sa wa ta ri

  4 27

  25

  22

  27

  24

  28

  26

  16

  Lu ne

  s 21

  Lu ne

  s 25

  22

  22

  P a ra

  s a

  i b a

  p a

  n g i

  m p

  o rm

  a sy

  o n

  :

  S

  u w

  a C

  it y L

  iv in

  g E

  n v ir

  o n

  m e n

  t D

  iv is

  io n

  ( S

  e ik

  a ts

  u k

  a n

  k y o -k

  a )

  T e l: 0 2 6 6 -5 2 -4 1 4 1

  ( e x t.

  2 1 1 ,2

  1 2 )

  2

 • ●Ang basura ay kokolektahin sa araw ng Lunes at Huwebes kasabay ng national holidays. ●Walang kolekta ng basura sa Agusto 15, at simula sa Disyembre 30 hanggang sa Enero 3. ●Ang basura ay itapon sa mga nakatakdang lugar, bago mag-8:30 ng umaga. ●Ang basura ay kinakailangang ilagay sa plastik na supot na itinakda ng lungsod-Suwa. ●Siguraduhing nakasulat ang pangalan ng distrito sa bawat plastik na supot, kung saan nakatira.

  Basura galing sa kusina *tirang pagkain, mga buto, kabibi/talukap ng alimango, atbp.

  *Pigain o alisin ang tubig sa basurang galing sa pagkain.

   Kapag bumili ng makinarya para pagtapunan

  sa mga natitirang pagkain ay may matatanggap na konting tulong na salapi galing sa pamahalaan.

  Plastik *Mayonesa at ketsap na lalagyan, itatapong layter, plastik na supot, atbp.

  *Siguraduhing wala ng laman ng likido bago itapon ang layter.

  Goma *Bagay na yari sa goma

  Katad/kuwero *Sapatos, bags, atbp. *Tanggalin ang mga kawit at iba pang mga kinakabit na yari sa metal.

  Iba pa *Tisyu, diaper/lampin *Alisin ang dumi ng diaper/lampin bago itapon.

  Futon  Futon at iba pang malalaking bagay na

  hindi magkasya sa plastik na supot ay dalhin sa Shinshu Takei Co. Ltd.

  *Pag-isahing talian ang 2~3 futon.

  Pinutol na kahoy at sanga *Ang pinutol na kahoy at sanga, ang haba ay kailangang mababa sa 60cm at taliin ng mahigpit. (tanggalin ang lahat ng ugat).

  *Ang ugat ng halaman ay ilagay sa plastik na supot na lalagyan ng basura na inilaan ng Lungsod-Suwa.

  Ginupit na damo *Ginupit na damo, damo, at patay na dahon ay ilagay sa plastik na supot ng basura.Huwag maglagay ng ibang bagay na basura sa supot.

  Makapal na tabla *Ang tabla na kahoy, ang haba ay kailangang mababa sa 60cm at talinng mahigpit.

  *Kinakailangang tanggalin ang lahat ng pako.

  3

 • ●Ang mga basurang magagamit pang-muli ay ilagay sa mga nakalaang sisid