Koleksi Soalan Soalan Stpm 1998 2008

Embed Size (px)

Citation preview

SEJARAH 940/1 STPM SEJARAH TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800BAHAGIAN A SEJARAH TAMADUN DUNIA

SOALAN-SOALAN TEMA 1 ( Manusia Dan Masyarakat )

Tahun So

1998 madun awal seperti Mesir, Mesopotamia, Mohenjo-Daro dan China. 1999 yaan Neolitik dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. 2000 n ciri-ciri utama masyarakat bertamadun dengan merujuk kepada tamadun-tamadun awal sepe 2001 2002

t pada zaman Neolitik.

2003 2004

masyarakat Mesir dengan Mesopotamia.

man Neolitik.

2005 petempatan?petempatan kekal yang berkembang pesat dan menjadi bandar". Berdasarkan pen 2006 aikan tujuh faktor yang membawa kepada kemunculan tamadun manusia. 2007 onomi tamadun Mesir Awal. Bandingkan corak kehidupan masyarakat prasejarah antara zaman 2008 njodaro dan Harappa.

SOALAN-SOALAN TEMA 2 ( Pemerintahan dan Pentadbiran )

Tahun 1998

zaan antara Sparta dengan Athens. Dengan merujuk kepada sistem pemerintahan empayar di 1999

ga ke?13 masihi ) dan kesan-kesannya terhadap masyarakat Eropah. Bandingkan peranan agam 2000 2001 2002

apat mempertahankan empayar masing-masing.

n sistem politik negara kota tersebut.

a pemerintahan khalifah Harun al-Rashid.

2003 aruhi kedudukan dan kekuasaan pemerintah beraja di England dan di Perancis. 2004 ada tamadun manusia, huraikan ciri-ciri utama sistem pemerintahan empayar. 2005 sep ketuhanan raja (divine kingship) dan peranannya dalam pemerintahan. Bincangkan perkem 2006 epada pengukuhan empayar Maurya. 2007 r Srivijaya. Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Rom dalam usaha meng 2008 ebuah empayar yang dominan di alam Melayu daro awal abad ke?7 hingga abad ke-13 Masehi.

Koleksi Soalan STPM 1998-2008 Weblog Jumali http://fastnote.wordpress.com

SOALAN-SOALAN TEMA 3

( Ketahanan dan Petahanan )

Tahun So 1998

1999 stian di Eropah dan masyarakat Islam di Asia Barat. Bincangkan kesan peperangan itu terhada 2000 nusia. 2001 n Constantinopel pada tahun 1453 oleh tentera Turki Othmaniyah telah banyak mencetuskan p 2002 2003

kekuatan organisasi ketenteraannya.

2004 ada berlakunya peperangan dalam tamadun awal manusia.

2005 raikan objektif dan strategi peperangan pada zaman Rom. 2006 ncangkan strategi peperangan yang dikemukakan oleh Sun Tzu. 2007 ada. 2008 ncangkan idea Nicolo Machiavelli dalam karya The Prince tentang cara pemerintah mengukuhk

SOALAN-SOALAN TEMA 4 ( Ekonomi )

Tahun So

1998 ra rantau Mediteranean dengan Timur jauh pada Zaman Empayar Graeco-Roman. Huraikan ciri 1999

2000 stem barter kepada sistem kapitalisme yang berlaku di Eropah. 2001 mbangan sistem kapitalisme di Eropah dari tahun 1400 hingga tahun 1700 masihi. 2002 0. Bandingkan peranan dan kepentingan pelabuhan Venice di Eropah dengan pelabuhan Melaka 2003 pesat menjelang abad pertama masihi.

2004 an empayar Rom dari zaman republik hingga kurun ke-2 Masihi Jelaskan faktor-faktor yang me 2005 2006 2007 2008

hadiran kuasa Barat.

h Barat dari abad ke-12 hingga abad ke-16 Masihi.

SOALAN-SOALAN TEMA 5 ( Pendidikan )

Tahun So

1998 an yang formal seperti tempat ibdat, rumah, guru, sekolah, kolej dan universiti untuk tujuan p 1999 2000 2001 2002 2003 2004

tusi pendidikan formal.

an contoh?contoh daripada tamadun manusia.

aan ini.

2005 2006

2007 gembangkan pengajian Islam dalam tamadun Melayu. 2008 berkaitan, bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan formal dala

Koleksi Soalan STPM 1998-2008 Weblog Jumali http://fastnote.wordpress.com

SOALAN-SOALAN TEMA 6 ( Intelektual )

Tahun So

1998 s pada kurun ke-5 SM adalah berkait rapat dengan arus perkembangan politik" . Bincangkan pe 1999 Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman humanisme dan tunjukkan bagaimana aliran pem 2000 2001 2002

h tamadun manusia.

i Ching.

2003 t dari abad ke?11 hingga abad ke-17 masihi dengan tamadun Islam pada zaman Abbasiyyah. B 2004 tangan Islam.

2005

h di India. Huraikan sumbangan Herodotus dan Ibnu Khaldun kepada perkembangan ilmu pens 2006

perubatan. Bincangkan pencapaian tamadun India dan tamadun Islam dalam bidang astronom 2007 2008

dunia Barat pada zaman Renaisans dan di dunia Islam pada zaman Abbasiyah. Bincangkan sum

SOALAN-SOALAN TEMA 7 ( Penjelajahan dan Penerokaan )

Tahun So

1998 an Ibnu Khaldun kepada perkembangan tamadun manusia. 1999

2000 n dan penemuan oleh Christopher Columbus, Ferdinand Magellan dan Vasco Da Gamma kepada 2001 n penerokaan antara tamadun China dengan tamadun Islam. 2002 orong orang Mesir terlibat dalam penjelajahaan dan penerokaan pada zaman tamadun awal. 2003 alam sejarah dunia yang berpunca daripada pencapaian peneroka-peneroka Sepanyol dan Port 2004 an dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. 2005 endorong orang China melakukan aktiviti penerokaan dan penjelajahan pada abad pertama Ma

2006 ajahan dan penerokaan. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, jelaskan bentuk inter 2007 n tamadun Islam. 2008 man klasik.

Koleksi Soalan STPM 1998-2008 Weblog Jumali http://fastnote.wordpress.com

SOALAN-SOALAN TEMA 8

( Keseniaan dan Kebudayaan )

Tahun 1998 1999

n:

a.

a.

2000 skan perbezaan antara kesenian China tradisional dengan kesenian Islam. 2001 dingkan lima ciri utama antara seni bina Rom pada zaman empayar dengan seni bina Islam dal 2002 a 2003 a 2004 a 2005 skan tentang prinsip dan amalan kesenian dari perspektif Barat dan Islam. 2006 a 2007 angkan pencapaian bidang keseniaan dalam tamadun Rom. 2008 a

SEJARAH 940/1 STPM SEJARAH TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800BAHAGIAN B SEJARAH TAMADUN ISLAM

SOALAN-SOALAN STPM TEMA 1 ( Manusia Dan Masyarakat )

Tahun So

1998 dinah, dan jelaskan bagaimana nabi Muhammad s.a.w menyatukan pelbagai golongan masyara 1999 2000 2001

h selepas kelahiran Islam.

2002 Bandingkan konsep ketuhanan dan keagamaan antara pandangan Islam dengan tamadun-tam 2003 aripada pelbagai golongan. Huraikan. 2004 asyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w di Madinah. 2005 ah. Huraikan bagaimana Nabi Muhammad s.a.w menangani masalah yang ditimbulkan oleh kau 2006 ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. 2007 alam menyatupadukan masyarakat di Madinah. 2008 konomi dan politik pada zaman Jahiliah

SOALAN-SOALAN STPM TEMA 2 ( Pemerintaha dan Pentadbiran )

Tahun 1998 1999

n kepentingan piagam tersebut.

ni. "Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya al-Mamun adalah diantara khalifah kerajaan Abbasiy 2000

pemerintahan negara Islam Madinah pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. 2001 2002 2003

g terdapat dalam Sahifah Madinah.

rtama. Bandingkan dasar pemerintahan khulafa al-Rasyidin dengan pemerintahan Bani Umaiyy 2004

2005

jaan Bani Abbasiyah. Bandingkan sistem pemerintahan antara negara Rom pada zaman August 2006

ah dari zaman pemerintahan Abu Abbas al-Saffah hingga zaman pemerintahan Khalifah Harun 2007 2008

han Khulafa al-Rasyidin.

emerintahan Islam di Madinah. Bandingkan peranan antara ketua kerajaan dalam empayar kes

SOALAN-SOALAN STPM TEMA 3 ( Ketahanan dan Pertahanan )

Tahun So 1998 1999 2000

dan keamanan negara pada abad pertama Hijrah.

2001 s.a.w. Penaklukan Constantinopel pada tahun 1453 oleh tentera Turki Othmaniyah telah banya 2002 n utama yang terlibat dalam peperangan tersebut. 2003 an ketenteraan Islam pada zamannya. 2004 a tamadun Islam dengan tamadun Eropah.

2005 2006

an Pattani pada abad ke-17 Masihi.

. ketika menghadapi peperangan. Bincangkan kesan peperangan Salib terhadap dunia Islam da 2007

ri zaman Nabi Muhammad s.a.w hingg zaman Khulafa al-Rasyidin Huraikan struktur dan pentad 2008

Koleksi Soalan STPM 1998-2008 Weblog Jumali http://fastnote.wordpress.com

SOALAN-SOALAN STPM TEMA 4 ( Ekonomi )

Tahun So

1998 sistem percukaian yang dilaksanakan pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab ( 13H-23 1999 ekonomi Islam. 2000 onomi Islam. Jelaskan fungsi dan perlaksaan zakat pada zaman Khalifah Abu Bakar al-Siddiq da 2001 halifah Umar Bin al-Khattab. 2002 a al-Rasyidin dengan zaman pemerintahan Bani Umaiyyah. Jelaskan perbezaan antara sistem e 2003

2004 nya kepada masyarakat ada zaman pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w. 2005 ahan kerajaan Islam di Melaka.

2006 Jizyah pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Bincangkan kesan peperangan Salib terhada 2007 tor kemunculam Acheh sebagai pusat perdagagan di Asia Tenggara pada abad ke-16. 2008 ekonomi dalam tamadun Islam.

Koleksi Soalan STPM 1998-2008 Weblog Jumali http://fastnote.wordpress.com

SOALAN-SOALAN STPM TEMA 5 ( Pendidikan )

Tahun

1998 amat dan prinsip-prinsip pendidikan Islam serta huraikan sejarah perkembangan sistem pendid 1999 halaqah, madrasah dan pondok dalam sejarah pendidikan Islam. 2000 pendidikan Islam di Timur Tengah terhadap sistem pendidiak Islam di Alam Melayu. 2001 i dan kurikulum pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah. 2002 2003

2004 bangan pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah. 2005 endidikan Islam di Andalusia pada abad ke-10 Masihi. 2006

2007 amat pendidikan formal antara tamadun Rom dengan tamadun Islam.

2008 ikan dan intelektual pada zaman Sultan Iskandar Mahkota Alam. Huraikan peranan pelbagai

SOALAN-SOALAN STPM TEMA 6 ( Intelektual )

Tahun 1998

ng tokoh daripada kedua-dua tamadun berkenaan. 1999

enjadi pusat penyebaran Islam yang utama di nusantara pada abad ke?16 hingga ke-18 ". Binc 2000

tamadun Islam dengan Barat. Bandingkan konsep ketuhanan dan keagamaan antara pandanga 2001

ah jauh lebih daripada zaman Charlemage di Eropah Barat. 2002

sumber ilmu. Pertemuan antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah telah memberikan sum 2003

al Islam di Asia Tenggara pada abad ke-16 Masihi hingga abad ke-17 Masihi. Bincangkan sumba

2004 adun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. 2005 ains dalam tamadun Islam dan tamadun Barat dengan mengemukakan tiga tokoh ilmu sains ya 2006 ng menyumbang kepada kegemilangan Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual pada zama 2007 am bidang sains dan matematik pada zaman Abbasiyah. 2008

Koleksi Soalan STPM 1998-2008 Weblog Jumali http://fastnote.wordpress.com

SOALAN-SOALAN STPM TEMA 7 ( Penjelajahan dan Penerokaan )

Tahun 1998

1999 dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke?10 hingga abad ke-14 masihi d 2000 m tamadun Islam. Jelaskan tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Islam. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

angan tamadun manusia.

dan geografi.

an dalam bidang sejarah dan geografi.

geografi.

Koleksi Soalan STPM 1998-2008 Weblog Jumali http://fastnote.wordpress.com

SOALAN-SOALAN STPM TEMA 8 ( Kesenian dan Kebudayaan )

Tahun 1998

alan :

iada.

1999 uraikan konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat serta nyatakan perbezaan antara ke 2000 iada. 2001 iada. 2002 iada. 2003 ilaikan pencapaian dalam bidang seni bina pada zaman kerajaan Bani Umaiyyah. 2004 iada. 2005 iada. 2006 iada. 2007 iada 2008 uraikan motif penghasilan seni dalam tamadun Islam.