Koleksi Soalan SC UPSR

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  1/23

  JumlahPergerakan

  Haiwan

  06.00Pagi

  10.00

  Pagi

  12.00

  Tgh

  02.00 Ptg

  04.00 Ptg

  06.00

  Ptg

  08.00

  Mlm

  10.00

  Mlm

  12.00

  Mlm

  Masa Pergerakan Haiwan

  Maklumat di atas menunjukkan jumlah pergerakan sejenis haiwan dalam satu

  kawasan yang terhad.a Apakah corak perubahan jumlah pergerakan haiwan dari pukul 06.00pagi hingga pukul 06.00 petang?

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  b Apakah dua pembolehubah yang perlu dikumpulkan dalam penyiasatanyang dijalankan ini?

  i. _____________________________________

  ii. _____________________________________( 2 Markah )

  c Cadangkan satu tajuk yang sesuai untuk penyiasatan ini.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  d Buat satu kesimpulan yang sesuai

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  1

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  2/23

  Salur Getah A Salur Getah B Salur Getah C

  Dalam satu penyiasatan yang telah dijalankan, sekumpulan murid telahmenggunakan salur getah A, salur getah B dan salur getah C untukmemenuhkan air dalam 3 tong yang mempunyai saiz yang sama.

  a Cadangkan satu pemerhatian yang boleh dibuat tentang masa yangdiambil untuk memenuhkan tong yang menggunakan salur getah A.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  b Apakah pembolehubah-pembolehubah yang perlu dikumpulkan untukmembantu menjalankan penyiasatan ini.

  i. Dimalarkan = ________________________________ii. Dimanipulasikan = ________________________________iii. Bergerakbalas = ________________________________

  ( 3 Markah )

  c Apakah kesimpulan yang boleh dibuat diakhir eksperimen ini?

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  2

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  3/23

  Berikut adalah maklumat yang diperolehi oleh sekumpulan murid Tahun 5

  Cerdik setelah selesai menjalankan satu eksperimen.

  Eksperimen Masa Untuk Air Mendidih1 6 Minit

  2 10 Minit

  Jadual 1

  a Dari maklumat yang ditunjukkan dalam Jadual 1, cadangkan satuinferens yang sesuai.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  b Cadangkan satu hipotesis yang sesuai dari jawapan (a) di atas.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  c Berpandukan jawapan (b) di atas, apakah pembolehubah

  i. dimanipulasi = _________________________________ii. bergerakbalas = _________________________________

  ( 2 Markah )

  Masa untuk air mendidih akan berubah apabilaisipadu air dan jumlah haba yang dibekalkan berubah

  d Dari maklumat yang dinyatakan di atas, cadangkan satu hubungan yangsesuai.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  3

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  4/23

  Selepas menjalankan satu penyiasatan, Adam dan Siti telah memperolehikeputusan yang berikut:

  Jumlah SampahDibuang

  Jumlah Bahan YangBoleh Diguna Semula

  Jumlah Bahan YangBoleh Dikitar Semula

  10 Tan 3 Tan 1 Tan

  15 Tan 6 Tan 2 Tan

  20 Tan 9 Tan 4 Tan

  25 Tan 12 Tan 7 Tan

  30 Tan X Y

  Jadual 1

  a. Apakah pembolehubah-pembolehubah yang berikut:

  i. Dimalarkan : __________________________________

  ii. Manipulasi : __________________________________

  iii. Bergerakbalas : __________________________________( 3 Markah )

  b. Ramalkan X dan Y dalam Jadual 1 di atas.

  i. X = _________________

  ii. Y = _________________( 2 Markah )

  c. Cadangkan satu kesimpulan yang sesuai dari penyiasatan yang dijalankanoleh Adam dan Siti.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  4

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  5/23

  Dalam satu perjalanan, Lori P telah membawa beban sebanyak 4000 kgsementara Lori Q membawa beban sebanyak 8000 kg menuju kebandar R.Selepas 2 jam perjalanan, Lori P telah bergerak sejauh 150 km manakala Lori Q

  telah bergerak sejauh 100 km.

  a. Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  b. Cadangkan satu hipotesis yang sesuai dari maklumat penyiasatan yangdijalankan itu.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  c. Berdasarkan jawapan (b) di atas, apakah

  i. Pembolehubah Dimanipulasi : __________________________

  ii. Pembolehubah Bergerakbalas : __________________________

  ( 2 Markah )

  Beban yang banyak akan menambahkandaya geseran pada objek yang bergerak

  d. Dari penyataan di atas, apakah hubungan antara jumlah beban dengandaya geseran pada objek yang bergerak?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  5

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  6/23

  Isipadu Air DalamBikar

  Jumlah Ketulan AisDimasukkan

  Suhu Air dalam BikarSelepas 5 Minit

  1000 ml 2 biji 30 C

  1000 ml 3 biji 28 C1000 ml 4 biji 26 C

  1000 ml 5 biji 24 C

  1000 ml 6 biji 22 C

  1000 ml 7 biji 22 C

  Jadual 1

  Maklumat dalam Jadual 1 merupakan keputusan eksperimen yang telahdijalankan oleh 4 orang murid Tahun 5 Cempaka.

  a. Apakah pola perubahan suhu air dalam bikar selepas 5 minit ketulan aisdimasukkan?

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  b. Ramalkan suhu air dalam bikar selepas 5 minit jika 9 ketulan aisdimasukkan.

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  c. Cadangkan 2 pembolehubah yang perlu dimalarkan.

  i. _________________________________________

  ii. _________________________________________( 2 Markah )

  d. Apakah kesimpulan yang sesuai dari eksperimen yang dijalankan ini?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  6

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  7/23

  Adam dan Siti telah mencatatkan keputusan yang berikut setelah menjalankansatu eksperimen.

  Masa/minit Bacaan Suhu Air /C

  Bikar A Bikar B0 100 100

  2 95 90

  4 90 80

  6 85 70

  8 80 60

  10 75 40

  12 70 32

  14 65 32

  16 60 32

  Jadual 1

  a. Apakah inferens kamu tentang bacaan suhu air dari minit 0 hingga minitke 16 dalam Bikar A dan Bikar B?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  b. Apakah 2 pembolehubah yang perlu dimalarkan oleh Adam dan Siti dalampenyiasatan ini?

  i. _______________________________________

  ii. _______________________________________( 2 Markah )

  c. Apakah pola perubahan bacaan suhu air untuk Bikar B dari minit 0 hinggaminit ke 16?

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  d. Ramalkan bacaan suhu air dalam Bikar A pada minit ke 20.

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  7

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  8/23

  Belon X Belon Y

  Belon X dan Belon telah diletakkan di satu kawasan yang lapang dan terdedahkepada pancaran cahaya matahari. Selepas beberapa lama diletakkan didapatiBelon X meletup lebih dahulu.

  a. Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  b. Cadangkan satu hipotesis yang sesuai dari penyiasatan yang dijalankanini.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  c. Dari jawapan (b) di atas, apakah pembolehubah-pembolehubah yangperlu dikenalpasti?

  i. _____________________________________

  ii. _____________________________________( 2 Markah )

  d. Nyatakan satu pembolehubah yang perlu dimalarkan.

  ______________________________________________________________

  8

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  9/23

  ( 1 Markah )

  Sekumpulan ahli Kelab Pencinta Alam telah menjalankan satu penyiasatan disatu kawasan hutan simpan seluas 100 hektar. Hasil penyiasatan yangdijalankan dicatatkan dalam Jadual 1 di bawah.

  TahunPenyiasatan

  Jumlah Spesis HaiwanYang Ditemui / Jenis

  1992 30

  1994 29

  1996 27

  1998 24

  2000 19

  2002 13

  Jadual 1

  a. Apakah inferens kamu tentang jumlah spesis haiwan yang ditemuisepanjang tahun penyiasatan dari Tahun 1992 hingga Tahun 2002?

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  b. Berpandukan jawapan di (a), cadangkan satu hipotesis yang sesuai.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  c. Apakah corak perubahan jumlah spesis haiwan yang ditemui dalampenyiasatan yang dijalankan ini?

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  d. Ramalkan jumlah spesis haiwan yang ditemui pada Tahun 1997.

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  Kepupusan haiwan berlaku kerana terdapatbanyak aktiviti pemburuan haram

  e. Dari penyataan di atas, cadangkan satu hipotesis yang sesuai.

  9

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  10/23

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  Dalam satu eksperimen yang dijalankan, sekumpulan murid telah memperolehimaklumat seperti dalam Jadual 1 di bawah.

  Berat Beban YangDi bawa / Kg

  Jumlah Roda PadaKereta Sorong

  Masa YangDiambil

  50 4 90 Saat

  50 6 75 Saat

  50 8 60 Saat

  50 10 45 Saat

  Jadual 1

  a. Apakah pembolehubah-pembolehubah yang perlu dikenalpasti dalameksperimen yang dijalankan ini?

  1. __________________________________________( 1 Markah )

  2. __________________________________________( 1 Markah )

  b. Apakah hubungan antara dua pembolehubah dalam jawapan (a) di atas?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  c. Cadangkan tajuk yang sesuai untuk eksperimen ini.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  d. Ramalkan masa yang diambil jika jumlah roda pada kereta sorong ialah12.

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  10

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  11/23

  Bikar Kaca Guli Kaca

  AirTinggi Paras Air

  Dalam satu eksperimen yang dijalankan, sekumpulan murid telah memperolehikeputusan seperti dalam Jadual 1 di bawah.

  Bilangan Guli KacaDimasukkan / Biji

  2 4 6 8 10

  Tinggi Paras AirDalam Bikar / cm

  2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

  a. Ramalkan tinggi paras air dalam bikar jika 14 biji guli dimasukkan kedalam bikar kaca.

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  b. Apakah pembolehubah-pembolehubah yang berikut:

  1. Dimanipulasi : __________________________________( 1 Markah )

  2. Bergerakbalas : __________________________________( 1 Markah )

  c. Nyatakan kesimpulan yang dapat dibuat dari maklumat yang

  dikumpulkan.______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  d. Tuliskan tajuk yang sesuai untuk eksperimen ini.

  11

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  12/23

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  Dalam satu eksperimen yang dijalankan oleh Adam dan Siti, sebuah bikar yangberisi 500 ml air telah dibiarkan mendidih selama 30 minit. Selepas tiap-tiap 5minit isipadu air yang tinggal telah disukat. Semua maklumat yang dikumpulkandicatatkan dalam Jadual 1.

  Lama Masa Air DibiarkanMendidih / Minit

  5 10 15 20 25 30

  Isipadu Air YangTertinggal / ml

  29 28 26 23 19 14

  Jadual 1

  a. Ramalkan isipadu air yang tertinggal jika lama masa air dibiarkanmendidih ialah 35 minit.

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  b. Cadangkan satu hipotesis yang sesuai untuk eksperimen ini.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  c. Dari jawapan (b) di atas, apakah pembolehubah

  1. dimanipulasi = __________________________________( 1 Markah )

  2. bergerakbalas = __________________________________( 1 Markah )

  d. Apakah tujuan eksperimen ini dijalankan?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  12

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  13/23

  punca jarak objek objekcahaya dari punca cahaya

  bayang-bayang

  skrin putih

  Dalam satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid Tahun 5,mereka telah memperolehi maklumat yang berikut:

  Apabila mereka mendekatkan objek dengan punca cahaya maka saizbayang-bayang bertambah besar dan apabila mereka menjauhkan objekdengan punca cahaya , saiz bayang-bayang semakin mengecil.

  a. Apakah pembolehubah-pembolehubah

  1. dimalarkan = __________________________________( 1 Markah )

  2. dimanipulasi = __________________________________( 1 Markah )

  3. bergerakbalas = __________________________________( 1 Markah )

  b. Cadangkan satu kesimpulan yang sesuai.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  c. Tuliskan tajuk penyiasatan ini.

  13

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  14/23

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  Dalam satu eksperimen yang dijalankan, Bekas P, Bekas Q, Bekas R dan Bekas Syang mempunyai isipadu air yang berbeza telah dimasukkan ke dalam sebuahpeti sejuk. Masa untuk air bertukar menjadi air batu dalam semua bekas telahdirekodkan dan dicatatkan dalam Jadual 1 di bawah.

  Bekas Isipadu Air / mlMasa Untuk Air BertukarMenjadi Air Batu / Jam

  P 50 1

  Q 100 2

  R 150 3

  S 200 4

  a. Nyatakan dua pembolehubah yang perlu dimalarkan dalam eksperimenyang dijalankan ini.

  1. ___________________________________

  2. ___________________________________( 2 Markah )

  b. Apakah hubungan antara isipadu air dengan masa untuk air bertukarmenjadi air batu dalam eksperimen ini?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  c. Berpandukan jawapan (b) di atas, apakah

  1. dimanipulasi : __________________________________

  ( 1 Markah )

  2. bergerakbalas : __________________________________( 1 Markah )

  14

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  15/23

  Berikut adalah maklumat yang diperolehi hasil dari satu penyiasatan yangdijalankan oleh Siti.

  Pemerhatian Pada Hari 1

  Akuarium Bilangan Ikan Yang Ada / EkorX 20

  Y 20

  Pemerhatian Pada Hari Ke 7

  Akuarium Bilangan Ikan Yang Ada / EkorX 20

  Y 3

  Jadual 1

  a. Dari pemerhatian yang ditunjukkan dalam Jadual 1 di atas, nyatakaninferens kamu tentang perbezaan bilangan ikan pada hari pertama danhari ketujuh dalam Akuarium X dan Akuarium Y.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  b. Dari jawapan ( a ) di atas, cadangkan satu hipotesis yang sesuai.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  c. Dari jawapan ( b ) di atas, apakah pembolehubah dimanipulasi?

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  d. Jika penyiasatan diteruskan hingga hari ke 14, ramalkan bilangan ikan

  dalam Akuarium Y.

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  Hidupan akuatik seperti ikan dapat hidup lama jika dibekalkandengan jumlah makanan yang mencukupi dan air yang bersih

  e. Dari penyataan di atas, apakah hipotesis yang sesuai.

  15

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  16/23

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  Span A Span B Span C

  Span A, Span B dan Span C telah direndam dalam satu bekas yang sama. Dalambekas tersebut mengandungi 200 ml air. Selepas 1 minit direndam, Span A,Span B dan Span C diangkat dan diperah. Isipadu air yang dapat diserapdisukat. Semua maklumat yang dikumpul tercatat dalam Jadual 1.

  Span A B C

  Isipadu Air YangDapat Diserap

  70 ml 50 ml 30 ml

  a. Apakah tujuan eksperimen ini dijalankan?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  b. Dari maklumat jawapan (a) di atas, cadangkan satu hipotesis yangsesuai.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  c. Apakah pembolehubah-pembolehubah yang dapat kamu kumpulkan darijawapan (b) di atas.

  i. _______________________________________

  ii. _______________________________________( 2 Markah )

  Tuala mandi mempunyai kebolehan menyerap airyang berbeza-beza

  d. Dari maklumat di atas, cadangkan satu hipotesis yang sesuai.

  16

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  17/23

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  Dalam satu penyiasatan yang dijalankan, dua orang pegawai pertanian telahmemperolehi maklumat yang berikut:

  Pemerhatian : Nenas Kebun A mempunyai saiz yang lebih besarberbanding nenas Kebun B

  a. Dari permerhatian yang diperolehi, cadangkan dua inferens yang sesuai.

  1. __________________________________________________________________________________________________________________

  2. __________________________________________________________________________________________________________________

  ( 2 Markah )

  b. Dari mana-mana jawapan inferens (a) di atas, cadangkan satu hipotesis.

  _________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  _

  ( 1 Markah )

  c. Nyatakan satu pembolehubah yang perlu dimalarkan.

  _________________________________________________________________

  _( 1 Markah )

  17

  Nenas Kebun A Nenas Kebun B

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  18/23

  Sebuah bikar yang mengandungi air panas dibiarkan menyejuk di atas sebuahmeja. Bacaan suhu air itu dicatatkan setiap 4 minit. Jadual di bawahmenunjukkan bacaan suhu air itu.

  Masa (minit) 0 4 8 12 16

  Suhu ( C ) 100 98 96 94 92

  a. Ramalkan bacaan suhu pada minit ke 18.

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  b. Apakah corak perubahan suhu dalam eksperimen ini?

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  c. Cadangkan dua maklumat pembolehubah yang perlu dikenalpasti.

  1. ___________________________________________________

  2. ___________________________________________________( 2 Markah )

  d. Tuliskan tujuan eksperimen ini dijalankan.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  e. Buat satu hipotesis yang sesuai.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  18

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  19/23

  Carta palang di bawah menunjukkan perubahan bilangan klip kertas yangditarik oleh magnet yang telah dipanaskan pada masa yang berbeza.

  Bilangan klip kertas yang ditarik

  28

  24

  20

  16

  12

  8

  4

  3 5 7 9 11 13

  a. Apakah pembolehubah-pembolehubah yang berikut:

  1. Dimalarkan : __________________________________

  2. Dimanipulasi : __________________________________

  3. Bergerakbalas : __________________________________( 3 Markah )

  b. Cadangkan satu hubungan yang sesuai antara pembolehubahdimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  c. Apakah corak perubahan bilangan klip kertas yang ditarik?

  19

  Masa magnetdipanaskan /min

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  20/23

  _________________________________________________________________

  _( 1 Markah )

  Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan tentang bilanganlantunan bola apabila dilepaskan pada ketinggian yang berbeza-beza.

  Ketinggian bola dilepaskan / meter Bilangan lantunan bola / kali

  20 25

  40 35

  60 45

  80 55

  a. Ramalkan ketinggian bola dilepaskan jika bilangan lantunan bola 75 kali.

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  b. Apakah corak bilangan lantunan bola?

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  c. Cadangkan tajuk yang sesuai untuk eskperimen ini.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  d. Tulis satu kesimpulan yang sesuai.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  Bola yang lebih kenyal bilangan lantunan lebih banyak

  e. Dari penyataan di atas, buat satu hipotesis.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  20

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  21/23

  ( 1 Markah )

  Pak Ali menanam sayur cili, terung dan bendi dalam sebuah kebun. Selepas 3minggu. Keputusan pemerhatian adalah seperti dalam Rajah 1.

  Rajah 1

  a. Beri dua inferens berdasarkan pemerhatian tentang jumlah hasil sayurterung.

  1. __________________________________________________________________________________________________________________

  2. __________________________________________________________________________________________________________________

  ( 2 Markah )

  b. Nyatakan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan ini.

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  21

  Jumlah hasil/kg

  Cili Bendi Terung

  Jumlah hasil sayur-sayuran juga bergantungkepada mutu biji benih yang ditanam.

  Sayur

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  22/23

  c. Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan diatas.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  Sebiji guli digolekkan di atas permukaan U,V,W dan X yang mempunyaikecondongan dan panjang yang sama. Keputusan eksperimen adalah sepertiJadual 1.

  Jenis Permukaan Masa diambil untuk guli berhenti /saat

  U 15V 18

  W 21X 25

  JADUAL 1

  a. Apakah tujuan penyiasatan itu ?

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  b. Cadangkan satu inferen mengapa guli mengambil masa yang lama untukberhenti ketika melalui di permukaan X ?

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  ( 1 Markah )

  c. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan jawapan kamu di(b) ?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________( 1 Markah )

  d. Cadangkan satuinferens yang sesuai dari maklumat di atas.

  22

  Objek lebih mudah bergerak di atas permukaan kaca

 • 7/30/2019 Koleksi Soalan SC UPSR

  23/23

  ______________________________________________________________( 1 Markah )