of 27 /27
Časopis žiakov Základnej školy v Radzovciach – A Ragyolci Alapiskola diáklapja „Én iskolám, köszönöm most neked, Hogy az eljött élet-csaták között Volt mindig hozzám víg üzeneted.“ „ Škola znamená prvá láska, škola znamená budúcnosť, škola je plná radosti a šťastia, škola je spomienka na mladosť.“ „Itt az írás, forgassátok ... (Kölcsey)

Škola znamená prvá láska, škola znamená budúcnosť, škola

  • Author
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Škola znamená prvá láska, škola znamená budúcnosť, škola

asopis iakov Základnej školy v Radzovciach – A Ragyolci Alapiskola diáklapja
„Én iskolám, köszönöm most neked, Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.“
„ Škola znamená prvá láska, škola znamená budúcnos, škola je plná radosti a šastia, škola je spomienka na mlados.“
„Itt az írás, forgassátok ... (Kölcsey)
Dejiny - Múltidéz
Po zlúení školy – Összevonás után
Šesdesiate roky – A hatvanas évek
Sedemdesiate roky – A hetvenes évek
Osemdesiate roky – A nyolcvanas évek
Devädesiate roky – A kilencvenes évek
Na prahu nového tisícroia –
Školský rok 2009/2010 – A 2009/2010-es tanév
Škola oami detí – Iskolánk gyerekszemmel
Správy o školskom vyuovaní v „Ragyolci“ pochádzajú u z roku 1760. Budova
prvej školy stála oproti Angyalovmu domu.
Ragyolcon az els iskolai oktatásról szóló feljegyzések az 1760-as évekbl
származnak. Az els iskola épülete a régi Angyal –házzal szemben állott.
V 20. rokoch 20. storoia bola postavená prvá modernejšia budova školy. Bola
jednotriedna a zabezpeovala školské vzdelávanie do roku 1959. Teraz je v tejto budove
zriadený Klub dôchodcov.
A 20.század 20-as éveiben épült a már korszerbb egyosztályos iskola, amely 1959-
ig szolgálta az oktatást. Ma a nyugdíjas otthonnak ad helyet.
Vyuovanie v jazyku slovenskom v rokoch 1921-1924 bolo v dome Drugdovcov a
od roku 1946 do roku 1959 v kaštieli Benyovitsovcov.
A szlovák nyelv oktatás az 1921-1924-es években a Drugda-féle házban, késbb a
Benyovits–kastélyban valósult meg.
Dnešná budova školy sa zaala stava v roku 1956 a bola dokonená v roku 1959.
1.septembra 1959 otvorila svoje brány pre iakov slovenskej i maarskej národnosti
a vyuovalo sa v nej v oboch jazykoch.
Az új korszer iskola építése 1956-ban kezddött és 1959.szeptember 1-jén már
megnyitotta kapuit külön szlovák és magyar tagozattal.
Miesto budúcej školy - Az új iskola területe 1955
Výstavba novej školy - Az új iskola építése 1958
Budova školy - Az iskola épülete 1959
Na obrázku: Prvý riadite školy - Ernest Futó a p .u . Spodniaková (1960)
A képen : Futó Ern – az iskola els igazgatója és Spodniakova tan ítón
V roku 1961 sa obidve oddelenia zlúili pod jedno riaditestvo, ktoré pretrváva a dodnes.
Iskolánk két részlege 1961-tl közös igazgatóság alá tartozik.
Spoloný uite ský zbor – 1963
Közös tantestület – 1963
Ernest Futó, Július Kovács a „Študentský parlament“ školy (Pionierska organizácia) – 1963
Futó Ern, Kovács Gyula és a „Diákparlament” (Úttörszervezet) – 1963
Mladí poiarn ici – Ifjú tzoltók 1962 Šachový krúok – Sakk-kör 1962
Spevácky krúok – Énekkör 1962 Literárny krúok – Irodalmi kör 1962
Spevokol - Énnekkar 1968 Tane ný krúok - Tánckör 1968
Spartakiáda 1965 Hádzanárske drustvo - Kézilabdacsapat- 1969
Odhalenie sochy – Szoboravatás 1964 Na výlete - Kiránduláson 1964 Zást.riad.-Ig.hely. Mikuláš Haviar
Jab lko nepadlo aleko od stromu - Az alma nem esett messze a fájától 1965
Venek - Próbabál 1967
Branná súa – Honvédelmi vetélked 1977 Sub „Iskier“ – „Szikra“-avatás 1978
9. Máj v obci - Május 9. a községben 1973
"Obchod s báb ikami" - "Bababolt" 1970
"arovná flauta" - "Csodafurulya" 1971
"Princezná so z latou hviezdou" - "Az aranycsillagos hercegn " - 1976
V roku 1981 pribudla do areálu školy nová telocvia.
Az iskola 1981-ben tornateremmel bvült.
Lyiarsky výcvik - Sítan folyam 1981
Iskriky a pionier i - Sz ikrácskák és úttörk 1982 a/és 1986
Kultúrny program - Kultúrmsor 1985
V školskom roku 1992/93 bol zaloený detský folklórny súbor „Kis Nógrád“.
Az 1992/93-as iskolai évben megalakult a „Kis Nógárd” Gyermek Néptáncegyüttes.
Od 1.7.2002 sú základná škola a materská škola zlúené do jedného právneho
subjektu pod názvom Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda , zriaovateom je Obec Radzovce.
Táto zmena priniesla NOVÉ monosti a výhody vo výchovno–vyuovacom procese. Vaka úspešnej úasti v Projekte Infovek sme získali nové poítae. Prostredníctvom alších projektov bola zmodernizovaná telocvia a v roku 2003 prebehla rekonštrukcia strechy na budove školy.
2002. 7.1-jén a község alapiskolája és óvodája közös jogi alanyiságot kapott, Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda néven, melynek fenntartója Ragyolc község.
Ez az ÚJ változás új lehetségeket hozott az oktatási-nevelési folyamat terén. A sikeres Infovek projektnek köszönheten iskolánk új számítógépeket kapott. További pályázatoknak köszönheten lett felújítva a tornaterem és 2003-ban az iskola tetszerkezete.
Zriaovate školy – Obec Radzovce – bol v školskom roku 2008/2009 úspešný
v rámci Regionálneho operaného programu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Na realizáciu projektu z fondov EU získal 543 185,65 Eur. Rekonštrukcia ZŠ
prebiehala v rokoch 2009 – 2010.
Az iskola fenntartója, Ragyolc Község, a 2008/2009-es tanévben sikeres pályázatot
nyújtott be a SzK Építésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma által meghirdetett
Regionális fejlesztési programba. A pályázat megvalósítására iskolánk fenntartója az Uniós
Alapból 543 185,65 Eurót kapott. Az iskola felújítása 2009-2010-ben valósult meg.
Dobré ráno škola moja,
Teším sa na kadú chvíu,
všetci iaci dúfam prídu.
šiesty kríik práve zaínaš.
S tebou budem oslavova
radova sa i spomína.
Raduje sa mladý, starý,
sme im vaní za ich obetavosti.
(Peter Melicher, 7.A)
Tak ako kadý rok lístie opadá. Tak ako sa strieda de a noc.
Tak si kadý iak do lavice sadá a zaíva tu tajomnú školskú moc.
Tí vzdelaní uitelia tejto školy vea rád a múdrosti nám do ivota dali
spravili pre nás všetko o mohli a my sme z toho vekú rados mali.
No jedného da sa skoní aj 9 rokov nádherných.
So slzami v oiach odchádzame. Do sveta tajomstiev vekých-
-a facky od ivota dostávame.
(Kristína Kubáová, Kristína Nagyová, Gabriela Koóšová – 9.A)
Škola je miesto kam chodím asto. Uíme sa tu predmety,
nemá rada klebety.
Nauím sa íta, písa, poíta, Nové veci skúma.
Pod lavicou taška leí, Na vyuovanie pani uiteka beí.
Na stolike celý de sedíme, Písomky neradi píšeme.
Ke neslušne sa správame, Poznámoky dostávame.
Máme tu všelijaké detiky, Na chodbe visia nástenky.
V šatni leia topánky, obed nám varia kuchárky.
Do iackej kniky jednotka letí,
V našom oku rados svieti. Krúky súae poznáme,
radi si artík podáme. (Alexandra Szabóová, 7.A)
aká nás u školská brána, víta deti zavas rána. Deti sa tešia, lebo na svete škola je najmúdrejšia.
Lepšie nám bolo v júli, cítili sme sa ako v úli. Šumelo more, hora, rieka, cestovali sme do aleka.
Usmieva sa slnko premilo, akoby sa s nami lúilo. Hory moje, hory, o to vo vás horí? oe by horelo? To len zvonek zvoní.
(Valentín Bodor, 7.A)
o mi dala škola? Vea. Mal som len 6 rokov a písal sa rok 2001. Nadišiel as, aby
malý škôlkar nastúpil do prvého roníka ZŠ. Bojazlivými krokmi a s nesmelými pocitmi
som zaal navštevova prvý roník - malú triedu v tejto budove... P.u. Husíková bola
uiteka, ktorej sa nikto nemusel bá. Smelo nás viedla 4 roky, celým prvým stupom.
Prišli sme na to, e škola nie je a taká zlá. Nenaplnili sa reiky zo škôlky, e uitelia
budú prísni, budú nás straši a ak sa nebudeme ui, zavrú nás do pivnice. Nauili sme
sa jednu dôleitú vec: nikdy sa nemôeme bá nových vecí, všetky prekáky sú
zdolatené... Školu sme si vemi obúbili aj ke na 1. stupni sme ešte okrem p. u.
Husíkovej vea uiteov nepoznali. 4 roky ale rýchlo uleteli a zrazu sme konili prvý
stupe.
P.u. Haviarovej, našej novej triednej, sme sa spoiatku báli... Bude neskutone
prísna? Prasknú nám hlavy z uenia? Nie! Aj ju sme si rovnako obúbili a naše hlavy
nepraskli... Na tejto škole sú, aj boli skvelí uitelia. Vedia nás správne motivova do
budúceho ivota. Škola sa nám stala akýmsi druhým domovom, s ktorým sa budeme
musie pomaly lúi.
(Patrik Bandúr, 9.A)
Prvý de v škole: všetci sme mali strach, no zárove sme sa aj tešili.
Pán riadite predniesol nádherný príhovor a povedal: „Váení pedagógovia, teraz môete zobra iakov do tried“.
Dostali sme vemi dobrú pani uiteku Mgr. Ogu urišovú.
Prvý školský rok prebehol hladko. No ako sme starli, tým boli ašie uivá, pribúdali predmety, no aj uitelia. Ako sme sa dostávali na druhý stupe, menili sa triedy aj uitelia. Na prvom stupni sme šantili. Robili zle cez prestávky. Prosto sme robili to, o sa v škole nemá. Uiteky nás za to potrestali. Chodili sme aj na koncoroné výlety za našu celoronú prácu, drinu.
Zaujímavosou je, e táto škola je slovensko-maarská. My to vôbec nepociujeme, lebo sme kamaráti. ijeme ruka v ruke, navzájom si pomáhame a máme sa radi. Na druhom stupni sme v šiestom roníku dostali za triednu uiteku Mgr. Ingrid Oravecz. Presne ju sme chceli. Ona nás uí anglický jazyk. Je to super predmet, akurát sa treba ui slovíka a to u také dobré nie je. Ale aj to sa dá. Pani uiteka Bozóová musí ma s nami vekú trpezlivos, lebo sa v siedmom roníku uíme o udskom tele, o opornej sústave a podobne. Je to aká robota. Samozrejme aj ostatní uitelia to s nami majú aké. No najašie je ui matematiku, lebo tam musí by uite v strehu. Staí jedna chyba a celý príklad je zle. By pedagógom je vemi aké. Obdivujem uiteov, e nás tak vynikajúco uia. Nie je to iaden špás. No a ešte k tomu sú nové uebné osnovy, take je to ešte ašie a nemáme ani nové knihy. To zaleka nie je všetko.
Ale uitelia a rodiia nám dali nový obzor. Je dobré, e naša trieda je malá. Celá zásluha, e sa dostaneme na nejakú strednú, ale aj na vysokú školu je zásluha rodiov, pedagógov, riaditeov a všetkých, o pracujú v škole. Pri ukonení základnej školy by sme im za to mali od srdca poakova.
(Jana Morongová, 7.A)
Ahogy az embereknek, úgy az épületeknek is van kora. Lehet nekik születésnapjuk is. A mi iskolánk most ünnepli az 50. születésnapját.
Mikor az iskolát építik, elször csak a falakat húzzák fel. Amikor pedig a gyerekek belépnek a kapuin, élettel telnek meg ezek a falak. Elször szürke volt az épület. A nagyszüleink és késbb a szüleink jártak bele. Most lefestették az iskolát, új ablakokat tettek, vidám képeket festettek a bels falakra. Kapott az iskola új számítógépeket, hogy még könnyebben menjen a tanulás benne. Egyúttal új helységet is kaptunk a számítógépeknek. A felújításokban sort kerítettek az étkezdére és a tornateremre is. Az iskola udvarát szép parkká alakították.
Az iskola a második otthonunk, kívül-belül nagy átalakításon ment keresztül. Szívesebben járunk ebbe a szép környezetbe tanulni.
( Brada C., Buday D., Hegyi N., Kaloai Á., Kaloai E., Tóth B., Tóth B. – VI.B)
Az iskolám 1960-ban épült. Most ünnepli az 50. születésnapját. Van benne sok
osztály, van étkez, tornaterem és télen még jégpálya is. Ha reggel jövök ide,
jönnek a barátaim is.
Iskolánkat a napjainkban újították fel. Az ablakokat kicserélték, a
tornatermet és az étkezt lefestették, új tett is kaptak. Nagyon szép az
udvaron a kis kert, amelyben egy kis vár áll. Az udvaron van még egy szobor is,
amelyet egy volt diáktól,egy híres szobrásztól kapott az iskolánk. A szobor
kislányt ábrázol, táskával a hátán és könyvvel a kezében. A belseje is szép és
nagy az iskolának. Szeretek ide járni. Szeretem a tanító néniket és bácsikat meg
az igazgató nénit is.
Ennek az iskolának köszönhetem a tudásom. (Balázs Dóra, VI. B)
A mi iskolánk most ünnepli az 50. születésnapját. Ebben az iskolában tanultunk
meg írni és olvasni, számolni, itt tanultuk meg az ábécét. Amit megtanultunk, a tanító bácsiknak és néniknek köszönhetjük. k sokat dolgoznak.
A mi iskolánk körül sok minden található: kert, tornaterem, udvar, focipálya. Sok újítás történt itt. Minden osztályt kifestettek, kicserélték a padokat, az ablakokat , új számítógépes termet rendeztek be. A folyosókon csodálatos mvek vannak festve.
Én az iskolát nagyon szeretem, lehet itt új barátokat szerezni, új tantárgyakkal ismerkedni.
( Baranyi Liana, VI.B )
„Az én anyukám régimódi iskolába járt. Régi padokban ültek, még számítógépek sem voltak.
... De mégis örömmel jártak iskolába.“ (Puporka Nikolas, 4.B)
„Valamikor az iskolának ne volt tornaterme, mint most. A gyerekek se jártak külön osztályba.
A mostani iskolánk nagyon szép.“ (Bencsik Ádám, 4.B)
„A nagymamám azt mondta, hogy amikor iskolába járt nem volt ilyen szép az iskola. De nem az
számított, hogy milyen volt, hanem hogy mit tanultak benne. Azért a sok jóért amit kaptak,
köszönettel tartoznak a tanáraiknak.“ (Balázs Fernandó, 4.B) Egy hónapja járok ide és nagyon megtetszett ez az iskola. Amikor elször
végigjártam a folyosókat, láttam a szép díszeket, felfedeztem, mennyi csodálatos dolog van itt. Már az els tanítási napon észrevettem, hogy a tanító bácsik és nénik milyen sokat ki tudnak hozni bellem, és máris úgy éreztem, növekedett a tudásom.
Az iskolának boldog 50. születésnapot kívánok! ( Oláh Pál, V.B )
Már 5 éve járok ebbe az iskolába. Most az egész épület megújult.Kívülrl a színe sárga, magas, háromszintes épület. 20 osztálya van, most újjáalakultak. A padok, a berendezés, az ablakok – minden új. Még a tornaterem és az étkez is más lett. Most olyan az iskolánk, mint egy kis kastély. Az udvaron virágok nyílnak, a fák között van egy kis vár, az iskola is hasonlít hozzá. Új számítógépeink is lettek. Ezt mindet az igazgató néninek is köszönhetjük.
Nekem jó itt. ( Kalocsai Katalin, V.B )
MESE AZ ISKOLÁRÓL
Hol volt, hol nem volt, volt egy iskola, amely 1960-ban készült. Az iskola még ma is áll és mködik egy szép faluban, Ragyolcon.
Ez a mi iskolánk. Csodálatos, a napfénytl csak úgy ragyognak az ablakai. Nagy termei tiszták és világosak. A csodaszép épületet egy gyönyör rét veszi körül, melyen nyáron tarka lepkék játszadoznak. A kertünk közepén áll egy szobor, mely mellett megnyugszik az ember. Van egy vár is, egy sziklakert is, melyben temérdek tarka virág nyílik. Az iskola másik oldalán nagy fenyk lombosodnak. Elsben azt hittük, hogy nehéz lesz, majd beléptünk a betk és számok birodalmába. Teltek, múltak az évek, eljutottunk a 6. osztályba. Itt már nagyobb a tét, de a tanító nénik és bácsik mint jó tündérek biztatnak és segítenek minket.
Igen. Ebbe az iskolába járunk mi is, innen indulunk a célunk, a jövnk felé. Felntté válva pedig jó szívvel fogunk rá gondolni vissza.
( Balá Mercédesz, VI.B )