12
6 STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST koe f lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst april 2013 Over het nemen van maatregelen wordt al maandenlang intensief overlegd. De GMR is op de hoogte van de zorgen en wordt betrokken bij de oplossingen die we onderzoeken. De meest voor de hand liggende maatregel is het ontslaan van personeel. Dit kan pas na een “wachttijd” van 1 jaar. Personeel dat met ontslag wordt bedreigd komt in dat jaar in het RDDF. Het Risico Dragend Deel van de Formatie. Op dit moment zit er niemand in het RDDF. Dit betekent dat er dus ook niemand ontslagen kan worden per 1 augustus 2013 op grond van de noodzakelijke bezuinigingen. Wel is het onvermijdelijk om per 1 augustus een aantal personeelsleden in het RDDF te plaatsen. Zij krijgen dus te horen dat hun baan over ruim een jaar met ontslag bedreigd wordt. Dit is geen leuke mededeling en ook geen fijn vooruitzicht. Indien jij behoort tot de personen die in het RDDF komen, word je daar persoonlijk over geïnformeerd door je directeur. Naar verwachting zal in de loop van april bekend worden wie er in het RDDF geplaatst gaan worden. Omdat op dit moment ontslag gaat volgens het LIFO principe (Last In First Out), betekent RDDF plaatsing en ontslag een afname van ons personeel bij m.n. de jongere leerkrachten. Dit is niet goed voor een organisatie, dus ook niet voor de St. KOE. Natuurlijk gaat de St. KOE maatregelen nemen om te trachten het gedwongen ontslag van personeel te voorkomen. Concreet betekent dit dat we een pakket van maatregelen aan het samenstellen zijn, om te bevorderen dat personeel vrijwillig geheel of gedeeltelijk stopt met werken bij onze stichting. Als stichting willen we, via de af te spreken maatregelen, vormen van geheel of gedeeltelijk vertrek stimuleren. Zo’n pakket van maatregelen kan niet zo maar tot stand komen. De GMR wordt hier bij betrokken. En cruciaal is een akkoord over dit pakket van maatregelen met de vakbonden. Dit gesprek vindt de komende maand plaats. Wij verwachten over het pakket aan maatregelen na de meivakantie mededelingen te kunnen doen. Iedereen zal hierover geïnformeerd worden, omdat het pakket dat wordt samengesteld op iedereen van betrekking kan zijn. Formatie van de St. KOE staat onder druk Al eerder gaven we aan dat er grote zorgen zijn over de ontwikkelingen van de formatie binnen de St. KOE. Ook tijdens de 2 avonden over mobiliteit is deze zorg met iedereen gedeeld. Daling van het aantal leerlingen, subsidies die verdwijnen en bezuinigingen op de personele bekostiging die het bestuur ontvangt, zorgen ervoor dat we met ingang van het nieuwe schooljaar nog meer leerkrachten geen plek kunnen bieden op een school. Zij komen in de invalpool. Echter het aantal dreigt dusdanig groot te worden, dat er niet voldoende invalwerk zal zijn om iedereen dagelijks aan het werk te houden. Deze situatie is op korte en lange termijn onwenselijk. Het is noodzakelijk dat de St. KOE zo snel mogelijk weer op een aantal personeelsleden komt dat past bij de middelen die we ontvangen.

koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

6 STICHTING

KATHOLIEKONDERWIJS

ENSCHEDE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMSTkoef litsnieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E.

bouwsteen voor de toekomst

april 2013

Over het nemen van maatregelen wordt al maandenlang intensief overlegd. De GMR is op de hoogte van de zorgen en wordt betrokken bij de oplossingen die we onderzoeken. De meest voor de hand liggende maatregel is het ontslaan van personeel. Dit kan pas na een “wachttijd” van 1 jaar. Personeel dat met ontslag wordt bedreigd komt in dat jaar in het RDDF. Het Risico Dragend Deel van de Formatie. Op dit moment zit er niemand in het RDDF. Dit betekent dat er dus ook niemand ontslagen kan worden per 1 augustus 2013 op grond van de noodzakelijke bezuinigingen. Wel is het onvermijdelijk om per 1 augustus een aantal personeelsleden in het RDDF te plaatsen. Zij krijgen dus te horen dat hun baan over ruim een jaar met ontslag bedreigd wordt. Dit is geen leuke mededeling en ook geen fijn vooruitzicht. Indien jij behoort tot de personen die in het RDDF komen, word je daar persoonlijk over geïnformeerd door je directeur. Naar verwachting zal in de loop van april bekend worden wie er in het RDDF geplaatst gaan worden.

Omdat op dit moment ontslag gaat volgens het LIFO principe (Last In First Out), betekent RDDF plaatsing en ontslag een afname van ons personeel bij m.n. de jongere leerkrachten. Dit is niet goed voor een organisatie, dus ook niet voor de St. KOE.

Natuurlijk gaat de St. KOE maatregelen nemen om te trachten het gedwongen ontslag van personeel te voorkomen. Concreet betekent dit dat we een pakket van maatregelen aan het samenstellen zijn, om te bevorderen dat personeel vrijwillig geheel of gedeeltelijk stopt met werken bij onze stichting. Als stichting willen we, via de af te spreken maatregelen, vormen van geheel of gedeeltelijk vertrek stimuleren. Zo’n pakket van maatregelen kan niet zo maar tot stand komen. De GMR wordt hier bij betrokken. En cruciaal is een akkoord over dit pakket van maatregelen met de vakbonden. Dit gesprek vindt de komende maand plaats.

Wij verwachten over het pakket aan maatregelen na de meivakantie mededelingen te kunnen doen. Iedereen zal hierover geïnformeerd worden, omdat het pakket dat wordt samengesteld op iedereen van betrekking kan zijn.

Formatie van de St. KOE staat onder drukAl eerder gaven we aan dat er grote zorgen zijn over de ontwikkelingen van de formatie binnen de St. KOE. Ook tijdens de 2 avonden over mobiliteit is deze zorg met iedereen gedeeld. Daling van het aantal leerlingen, subsidies die verdwijnen en bezuinigingen op de personele bekostiging die het bestuur ontvangt, zorgen ervoor dat we met ingang van het nieuwe schooljaar nog meer leerkrachten geen plek kunnen bieden op een school. Zij komen in de invalpool. Echter het aantal dreigt dusdanig groot te worden, dat er niet voldoende invalwerk zal zijn om iedereen dagelijks aan het werk te houden. Deze situatie is op korte en lange termijn onwenselijk. Het is noodzakelijk dat de St. KOE zo snel mogelijk weer op een aantal personeelsleden komt dat past bij de middelen die we ontvangen.

Page 2: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

bouwsteen voor de toekomstbouwsteen voor de toekomst

LerarenbeursStaatssecretaris Sander Dekker heeft aangegeven dat van 1 april tot 15 mei 2013 weer nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden voor de Lerarenbeurs 2013/2014. De beurs is nu ook toegankelijk voor ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs, die niet voor de klas staan. Dit met het oog op Passend onderwijs. Verder zijn de toelatingseisen voor invalkrachten verruimd en dient de beurs voortaan jaarlijks aangevraagd te worden.

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal 7.000 euro per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal 700 euro voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.In overeenstemming met de sociale partners is besloten de regeling Lerarenbeurs op een aantal onderdelen aan te passen. Zo is de beurs nu ook toegankelijk voor ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs, die niet voor de klas staan. Tot deze verruiming is besloten met het oog op de invoering van de wet Passend onderwijs. De verruiming biedt ambulant begeleiders de mogelijkheid om bijvoorbeeld een extra onderwijsbevoegdheid te behalen of de eigen expertise te vergroten.

InvalkrachtenVerder zijn de toelatingseisen voor invalkrachten verruimd, om de beurs ook voor deze groep toegankelijk te maken. Invalkrachten hebben vaak geen contractuele werkgever-werknemersrelatie, omdat zij niet in dienst zijn bij een bekostigde onderwijsinstelling of bij een andere werkgever (bijvoorbeeld een uitzendbureau). Zij moeten wel aan kunnen tonen op het moment van de beursaanvraag als invalkracht te werken bij een bekostigde onderwijsinstelling of in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag als invalkracht gewerkt te hebben bij een bekostigde onderwijsinstelling.

De Lerarenbeurs dient voortaan jaarlijks aangevraagd te worden. De subsidie voor studiekosten voor studieverlof worden voortaan voor één studiejaar verstrekt. De leraar en het bevoegd gezag moeten voor een tweede of derde studiejaar opnieuw subsidie aanvragen voor studiekosten of -verlof. Dit kan via een digitaal format op de website van DUO. Daarnaast dient de leraar minimaal vijftien studiepunten te behalen in één jaar.

Voor de sectoren voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs is in 2013 extra geld beschikbaar:

4 miljoen euro voor het vo (= ca. 500 beurzen extra) en 14 miljoen euro voor het hbo (= ca. 1.800 beurzen extra). In totaal is voor deze aanvraagronde 61 miljoen euro beschikbaar (= ca. 8.100 beurzen).

Meer informatie: www.duo.nl

meer informatie:www.duo.nl

Page 3: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

bouwsteen voor de toekomstbouwsteen voor de toekomst

De St. KOE is convenant partner van Twente mobiel. Vorig jaar heeft een aantal KOE-medewerkers een aantrekkelijke korting ontvangen bij de aanschaf van een E-fiets. Ook dit jaar is het weer mogelijk om, onder voorwaarden, een E-fiets te kopen met een aantrekkelijke korting.

De e-fietsactie van vorig jaar was een groot succes. Binnen de actieperiode hebben 457 medewerkers een e-fiets gekocht. Daarvan was 59% automobilist. Op verzoek van veel convenantpartners organiseert Twente Mobiel ook dit jaar weer een e-fietsactie.

Medewerkers kunnen in de actieperiode, na aanschaf van een elektrische fiets, een aantrekkelijke financiële bijdrage van Twente Mobiel ontvangen. Anders dan vorig jaar wordt niet zozeer de aankoop, maar het gebruik van de nieuwe e-fiets beloond.

De Twentse e-fiets actie 2013 in het kort:• Vanaf 1 april kunnen medewerkers van deelnemende

convenantpartners een e-fiets aanschaffen. Zij kunnen 3 keer een financiële bijdrage ontvangen:

1. Direct na aankoop van de e-fiets een bijdrage a € 100.

2. Een tweede bijdrage afhankelijk van het aantal gefietste kilometers in de periode mei tot en met juni 2013. Deze bijdrage is maximaal € 215.

3. De laatste bijdrage is € 50 bij het invullen van de digitale vragenlijst aan het einde van de actieperiode.

• De maximale totale bijdrage ligt tussen de € 279 en € 365. Dit is afhankelijk van de woon-werkafstand van de deelnemer.

• Er geldt een maximum aantal deelnemers van 300.• De actie is exclusief voor werknemers van

convenantpartners van Twente Mobiel.• De e-fiets kan uitsluitend bij een BOVAG-

rijwielhandelaar worden gekocht.• Aanschaf van de e-fiets kan alleen via het Fietsplan van

de werkgever. Dit betekent dat deelnemer minimaal de helft van uw werkdagen de e-fiets moet gaan gebruiken.

• Bij deelname ontvangt deelnemer een bandje met uniek nummer. Dat bandje moet gedurende mei en juni 2013 aan het stuur van e-fiets deelnemer zijn bevestigd.

• Werkgever stemt ermee in dat Twente Mobiel steekproefgewijs het gebruik van de e-fiets controleert.

• De eerste betaling volgt uitsluitend nadat het volledig ingevulde Aanvraagformulier en de factuur door werkgever zijn goedgekeurd.

• Op=op. In de Twentse e-fietsactie 2013 is de financiële bijdrage van Twente Mobiel tot 300 e-fietsen beperkt. Als dat aantal bereikt is, stopt de actie en daarmee het recht op een financiële bijdrage. Twente Mobiel houdt dagelijks het aantal aanvragen bij en vermeldt de stand van zaken op de website van Twente Mobiel. (www.twentemobiel.nl)

• Om in aanmerking te komen voor de financiële bijdragen is deelname aan de enquête eind juni/begin juli 2013 verplicht. Als de medewerker niet deelneemt aan de enquête, ontvangt medewerker niet de 2e betaling van € 50 + variabel deel, en heeft medewerker ook géén recht op de eerder ontvangen € 100.

• Het is deelnemer niet toegestaan de e-fiets binnen een jaar na ontvangst van de bijdragen te verkopen.

tot € 365,- korting!

Twentse e-fietsactie 2013 gaat weer van start

Page 4: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

bouwsteen voor de toekomst

Van gedwongen mobiliteit naar verplichte mobiliteit?In februari organiseerde de St. KOE twee avonden over mobiliteit. Het huidige (vrijwillige) mobiliteitsbeleid levert helaas niet voldoende op. Belangrijke doelstellingen die de St. KOE al jaren nastreeft worden daardoor niet gehaald. De St. KOE kent grote waarde toe aan mobiliteit. Omdat het uiteindelijk:

• goed is voor het personeel• goed is voor de organisatie• goed is voor het onderwijs

Onze belangrijkste doelen zijn daarbij:• Evenwichtig samengestelde teams in leeftijd• Evenwichtig samengestelde teams in expertise• Evenwichtig samengestelde teams m.b.t.

mogelijkheden tot werken in bouwen

Ruim 160 medewerkers bezochten de 2 bijeenkomsten. Groot compliment aan deze groep mensen omdat ze zich bereid toonden:

• te luisteren naar de achtergronden die horen bij het verhaal over mobiliteit

• mee te denken in de voordelen en de nadelen• mee te denken in wat goede en aanvullende stappen

zouden kunnen zijn.

De opmerkingen van de beide avonden zijn gebundeld en hieronder terug te vinden. De aanwezigen werden ook nog in staat gesteld om na afloop via de mail aanvullingen te geven. Die zijn ook verwerkt. Reacties die binnen kwamen van mensen die niet bij de avonden aanwezig waren hebben we buiten beschouwing gelaten.

Het is voor ons niet onverwacht dat de voorstellen leiden tot schrik en weerstand bij een deel van het personeel. Dat is zelfs begrijpelijk. Dit wordt ook verwoord in het overzicht hieronder. Toch lukte het ook velen om niet alleen met de eigen bril te kijken, maar ook breder.

In de reacties hieronder is (nog) niet ingegaan op de verschillende uitspraken. Dat komt op een later moment nog wel. De opbrengsten van de avonden zijn inmiddels besproken in de GMR en het directieoverleg. Daar is afgesproken dat de inbreng van de avonden, in combinatie met informatie die de GMR van de vakbond OCNV heeft

ontvangen, zal leiden tot nieuwe voorstellen voor de korte, middellange en lange termijn. Zodra deze uitwerking besproken is in de GMR en het directieoverleg, zal bekeken worden op welke wijze het personeel weer betrokken zal worden bij de plannen. Wordt dus vervolgd!

Reacties mobiliteitsavondenVraag 1: Welke voordelen zie je aan deze werkwijze?De St. KOE heeft zelf al voordelen aangegeven, die worden herkend en herhaald. Het gaat daarbij m.n. over de evenwichtigheid in de teams m.b.t. leeftijd, expertise en bouwvoorkeur. Ook een aantal uitgangspunten die de St. KOE hanteert worden regelmatig als voordeel benoemd:

• Ons uitgangspunt is dat het goed is voor het individu. Daar worden de volgende voordelen bij genoemd:

o Ontwikkeling voor de persoon; o Niet ‘vastroesten’; o Te maken krijgen met verschillende populaties; o Verrijkend voor individu; o Uitdaging; o Goed voor je cv; o Avontuurlijk; o Blikverruiming (op vrijwillige basis); o flexibiliteit; o Verkassen geeft nieuwe energie voor bepaalde

mensen; o Uitdaging ; o persoonlijke groei. Door meer te kunnen

vergelijken; o Stimuleert het positief in je werk staan; o Draagt bij aan welbevinden- preventief

verzuimbeleid; o Het geeft het personeelslid nieuwe inzichten; o Betere reistijden; o Keuze voor mobiliteit kan meer zekerheid geven

STICHTINGKATHOLIEKONDERWIJS

ENSCHEDE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

1

Page 5: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

bouwsteen voor de toekomst

• Ook dat het goede kanten heeft voor de school wordt herkend in een aantal voordelen:

o Er blijft jong bloed in de organisatie; o Het kan de kwaliteit van het onderwijs vergroten; o Kennis- en ervaring overdracht; o Verfrissing van het team; o Kruisbestuiving van kennis/ervaring/visie; o Hiërachie wordt doorbroken; o Nieuwe inpunt voor scholen; o Alle poppetjes kunnen strategisch gezet worden

MT; o Ouderen kunnen dan niet allemaal kunnen blijven

zitten. Vernieuwing is goed; o Nieuwe ideeën van buitenaf; o Frisse wind in een teamcultuur; o Doorbreekt ‘vastgeroeste’ cultuur; o Kan de kwaliteit van de school/onderwijs

vergroten (pro-actief beleid)

• Aanvullend worden nog genoemd: o Lifo is ook onrechtvaardig; o Mensen moeten kunnen wisselen als ze dat willen;

Het door de KOE gestelde doel wordt gehaald; Goed dat we hier bij betrokken worden. Jongeren zijn niet altijd meer de kwetsbare groep;

o Collega’s die in het ‘Last in first out traject’ zitten hebben een voordeel. Zij krijgen een kans;

o Een eerlijke werkwijze; o Stimuleert tot mobiliteit

• Binnen de voordelen wordt ook gepleit voor het voor-deel van vrijwillige mobiliteit:

o De gewone mobilisatie is verfrissend. Gedwongen is demotiverend;

o We snappen de doelen wel, maar ze zijn op deze manier, sociaal emotioneel, niet goed voor de werknemers;

o Zelf initiatief kunnen nemen om mobiliteit aan te vragen.

Vraag 2. Welke nadelen zie je aan deze werkwijze?

• Bij de nadelen worden veel opmerkingen geplaatst m.b.t. onzekerheid

o Je weet wat je hebt en wat je aan elkaar hebt o Onzekerheid bij ouders o Onzekerheid bij personeel o Er ontstaat veel onrust. Veel leerkrachten ervaren

een grote werkdruk en willen zich hier geen zorgen om maken.

o Elke jaar weer onzekerheid.

• Ook wordt er gewezen op de negatieve betekenis voor de personeelsleden die in de nieuwe systematiek ineens wel in aanmerking komen voor gedwongen mobiliteit:

o Zware demotivatie voor mensen die weg moeten o Kost een jaar gewenning o Voorbij gaan aan het persoonlijke belang van het

personeelslid dat moet mobiliseren. o Gedwongen mobiliteit zou kunnen leiden tot meer

ziekteverzuim o De groep in de leeftijdscategorie 45-60 heeft

toentertijd veel moeite moeten doen om aan werk (op een bepaalde school) te komen. Zij voelen zich nu bezwaard dat zij diegenen zijn die moeten vertrekken.

o Wanneer je veel energie hebt gestoken in een school, wil je daar graag blijven en zou het jammer zijn als je op een andere school weer (helemaal) opnieuw kunt beginnen.

o Je hebt geen inbreng bij gedwongen plaatsing o Aversie bij gedwongen mobiliteit o Reisafstand/ Andere reistijden o Werkdruk. o Je hebt langer de tijd nodig om te wennen/

settelen op een andere school. o De visie van de school of het beleid past niet bij je. o Je voelt je fijn bij een bepaalde populatie kinderen

en daarnaast ook het team. o Je hebt je ontwikkeld en moet op de nieuwe

school een stap terug doen vanwege beleid. o Je hebt affiniteit met de werkgroepen waar je in

zit (bijv. taal- of rekenwerkgroep) en op de nieuwe school is geen ruimte in die werkgroep.

o Inburgeren kost tijd o Onbekende collega’s, kinderen en ouders o Nieuwe plek verwerven o Bij belastende privé omstandigheden kan het de

bekende druppel zijn (mantelzorg, zwangerschap, ziekte enz.)

o Motivatieproblemen o Alles weer eigen maken, veel investeren door

de nieuwe school o Je begint met niets (ouders, leerlingen) o Ongewenst naar invalpool o Praktisch probleem voor parttimers veroorzaakt

door verschillende locaties met kinderen ivm oppas

o Men voelt de druk om in een LB functie te gaan (kan ook een voordeel zijn )

2

Page 6: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

bouwsteen voor de toekomst

• Er wordt aangevoerd dat vertrek van collega’s leidt tot schade voor de schoolorganisatie

o Verhoging ziekteverzuim o Mobiliteit betekent tijdelijke ‘stilstand’ van de

ontwikkeling van een bouw door de wenperiode van een nieuwe collega

o Je hebt weinig invloed op welke mensen er in je team komen. Ondersteunen zij bijvoorbeeld de visie die een school heeft?

o Je raakt personeel met expertise kwijt o Onrust vanaf start formatie o Personen die ongeschreven sociale rol hebben,

kunnen dus zomaar weg gehaald worden. o De scholen die het nu goed en netjes voor elkaar

hebben, worden hier de dupe van. o Niet elke leerkracht past op elke school of

andersom. o Welke zekerheid straalt een school naar buiten toe

uit als het elk jaar weer wisselingen krijgt? Dit gaat ten koste van de stabiele uitstraling van de St. Koe.

o Wie zorgt voor het inwerken/begeleiden van al die mensen? Uit welk financieel potje zal dit gefinancierd worden?

o Bepaalde expertise van een school (denk aan IOK / SBO / hoogbegaafdheid) kan van een school wegvallen.

o Mensen die misschien net een opleiding hebben gevolgd, worden misschien weggeplaatst. Hiermee heb je een investering gedaan, maar je krijgt hier geen kennis voor terug.

o Verhoging werkdruk door alles wat nieuw is.

• Tot slot werden de volgende opmerkingen genoteerd: o Alleen leerkrachten, waarom geen directie? o Manier van denken is niet altijd gekoppeld aan de

leeftijd. o Waar blijft de kwaliteit van de leerkracht/school? o Onbekend maakt onbemind o Het over één kam scheren van alle “functies” o Morele druk op collega’s onderling o Hoe zit het met het aantal mannen die op een

school zitten. (beschermd of niet) o Neiging om Lb functie vrijwillig terug geven o Jonge mensen hebben dan minder ervaring

bagage van andere scholen o Visie KOE: Veilig en geborgen voelen op school

voor de kinderen en de ouders, waar blijft dit beleid straks voor de leerkrachten?

o Op welke manier wordt dit gecommuniceerd naar de ouders toe?

o Deze manier past niet bij een Katholieke identiteit/gedachte; die zien we graag behouden worden.

o e haalt een kind toch ook niet zo simpel uit een gezin om het elders te plaatsen? Dus doe je dit ook niet bij de leerkrachten.

o Dit is allemaal gebaseerd op een algemene belangen en niet op persoonlijke belangen.

o Expertise kan ook beter verdeeld worden door binnen de school opleidingen te volgen.

o Het levert geen werkgelegenheid op. o Mensen kunnen misbruik maken van de regeling

(door juist nu weg te gaan en daardoor weer de eerste van een leeftijdscohort bent).

o Wordt er rekening gehouden met de man-vrouw verdeling?

o Geen terugkeergarantie → moet wel kunnen o Evenwichtige teams op leeftijd maar niet op

deskundigheid, kwaliteit, inzet etc. o Waardering voor jarenlange trouwe dienst? o Gedwongen mobiliteit gaat op basis van macht en

niet op argumenten

Vraag 3. Welke aanvullingen op de voorstellen geef je het bestuur/de GMR

o Aandachtspunten: • Vraagt een zorgvuldige handelswijze • Vaststellen objectieve criteria • Kan onzekerheid oproepen o Als er iemand uit moet dan wisselen, en kijken

naar de leeftijdcohorten, anders niet o Hoe staat het met het speciaal basisonderwijs (LC-

functies)? o De St. KOE zou vast kunnen leggen dat je verplicht

mobiel wordt na een x-aantal jaar. Dan weet je bij het solliciteren op een school direct waar je aan toe bent, bijvoorbeeld bij nieuwe werknemers.

o Koppel mobiliteit aan bouwen o Mobiliteit met andere besturen o Goed kijken naar verdeling in de bouwen, is het

evenwichtig? o Verplichte mobiliteit mits je al een keer vrijwillig

bent gegaan. Dus bijv. 1x mobiliteit in bijv. 10 jaar o Bij verlaten van de school niet alleen kijken naar de

leeftijd maar ook expertise. o Leeftijdsgroep uitsluiten o Rekening houden met man – vrouw verhouding,

min 1 man o Kijk naar kwaliteit van leerkrachten binnen de

school en zoek naar de gulden middenweg. o Alle scholen moeten eerst onderzoeken hoeveel

mensen in welke leeftijdscategorieën zitten.

3

Page 7: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

bouwsteen voor de toekomst

o Laat ons wat vaker kijken in de keuken van de ander (bijv. i.p.v. KOE dag of een studiedag).

o Terugkoppeling nieuwe avond organiseren over dit onderwerp.

o Blijft de verhouding PC / RK op de ibs behouden (30% / 70%).

o Dilemma: o Protestantse leerkrachten (op de IBS) kunnen niet

verplicht worden om naar een katholieke school te gaan.

o Rekening houden met belastende privé omstandigheden (mantelzorg, zwangerschap, ziekte enz.)

o Schoolgrootte mee laten wegen o Ook overwegen bij directies o Via keuze of loting in de leeftijdsgroep bepalen

wie weg moet o H eel vroeg de knelpunten aangeven,; welke

scholen hebben welke plekken openstaan. Dan kan iedereen solliciteren en meedenken.

o Twee personen wisselen o Kijken naar kwaliteit van leerkrachten o Verhouding fulltime – parttime o Aantrekkelijk maken: in ambulante uren om in te

werken o Tegemoet komen in taakuren, geen werkgroepen

bijvoorbeeld o Via natuurlijk verloop, o Actief persoonlijk mensen benaderen voor

mobiliteit ipv alleen maar per brief. Zo zouden mensen het wat meer aantrekken.

o Dit komend schooljaar het inlaten gaan, is veel te kortom.

o Goed ouderen beleid. Eventueel een goede afkoop regeling voor ouderen, zodat er plaats komt voor jongeren

o Laat kwaliteit vóór leeftijd gaan o Een collega moet passen binnen een team. Het

zou goed zijn als er eerst een proefplaatsing is, want inwerken op sommige scholen kan langer duren (denk aan IOK / SBO / hoogbegaafdheid)

o Iedereen zou verplicht moeten worden om zich regelmatig bij te scholen.

o Inspraak directeuren. o Niet alleen kijken naar hoe lang op deze school

maar ook op hoeveel scholen heeft hij/zij al gewerkt (in de beginjaren van de loopbaan)? (Er is op dit moment een groot cohort die rechtsreeks van de opleiding via de LIO is blijven hangen op de opleidingsschool)

o Mobiliteit in alle drie de groepen dus ook directies en onderwijsondersteunend personeel

o Als er weer een groei plaatsvindt, moet mobiliteit in het arbeidscontract van nieuwe medewerkers worden opgenomen

o eerkrachten moeten kunnen aangeven waar hun voorkeuren liggen.

o Zorgvuldigheid in communicatie en duidelijk tijdspad over herplaatsing.

o Personeel meer openheid geven. o Veel kijken naar andere stichtingen/netwerken/

bovenschoolse mogelijkheden onderzoeken o Vrijwillige mobiliteitsaanvragen nog actiever

begeleiden o Breed kenbaar maken wat de mogelijkheden

zijn/transparant zijn/ zichtbaar maken op welke scholen plekken beschikbaar zijn

o Aanbod: snuffelstage mogelijkheden op de St.KOE scholen

o Mogelijkheid krijgen om contact op te nemen c.q zelf initiatief te nemen om een afspraak te maken met de directeur van een school die je aanspreekt.

o Dat het bestuur mobiliteit wil bevorderen, vind ik een prima zaak. Maar mensen tegen hun wil in verplaatsen, lijkt me niet goed. De nadelen hebben we op de avond over mobiliteit al besproken en opgeschreven. Ik ben er dus absoluut niet voor. Voor mij komt gedwongen mobiliteit ook heel onverwacht. Degene die nu toevallig al snel aan de beurt is, heeft op deze manier geen tijd om zich er op voor te bereiden. En ook niet de tijd om een passende werkplek op een andere school te vinden. Daarom hier een eventueel alternatief. Als we dan toch verplicht worden om te wisselen, geef mensen dan de tijd om zelf een passende werkplek te vinden. B.v. Door met ingang van het nieuwe schooljaar de regel in te stellen, dat iedereen binnen b.v. 10 jaar van school moet wisselen. Dan heeft iedereen de tijd om een werkplek op een andere school te zoeken, die meer bij hem/haar past. Als je je dan al in het eerste jaar aanmeldt, en er is geen passende plek, heb je nog 9 keer de kans om een geschikte werkplek te vinden. Als je 9 jaar wacht, dan heb je dus minder mogelijkheden. Maar dat risico neem je dan zelf. Zo is de werknemer zelf meer actief betrokken bij het vinden van een nieuwe werkplek. En daardoor heb je personeel dat meer gemotiveerd aan de nieuwe baan begint. Dit lijkt me het onderwijs zeker ten goede te komen.

4

Page 8: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

bouwsteen voor de toekomst

Vraag 4. Welke adviezen geef je het bestuur/de GMR als mogelijk alternatief voor de huidige voorstellen?

o Mensen boven de 60 ontzien.o Leerkrachten die door stress op het werk

verminderd belastbaar/ziek thuis zijn als eerst een nieuwe werkomgeving bieden.

o Als je naar een ander bestuur gaat, alle opgebouwde dienstjaren meenemen.

o Er heerst veel onduidelijkheid over de werkwijzen, visies, cultuur etc. op een andere school. Daardoor is er misschien “angst” om naar een andere school te gaan. Gaat iemand zich wel prettig voelen op een andere school?

o Koppel het ontslagbeleid aan het functioneren van een persoon (kwaliteit)

o De woorden “verplicht” en “gedwongen” komen aanvallend over. Probeer vrijwillige mobiliteit nog meer te stimuleren.

o Een vraag: hoe wil je de puzzel compleet krijgen? Met alle werktijdfactoren?

o En de organisatie die je in huis kan gaan ondervinden, kinderdagverblijf?

o We hebben meer tijd/avonden nodig om hierover te praten en een oplossing te vinden.

o Directeuren carrousel , zie Borne.o Cyclus van bijv. 5 jaar, ook voor directieso Geen gedwongen mobiliteit!!o Is dit CAO/vakbond verantwoord?o Mocht dit gaan gebeuren. Dan is een goede

begeleiding nodig. Dit voor degene die moet gaan wisselen.

o Een dag kunnen meelopen op een andere school. Goed voor de beeldvorming.

o Digitaal overzicht waarbij in één oogopslag zichtbaar is (bijv. door kleuren) wie mobiliteit overweegt. Dit zou mensen kunnen triggeren om mobiliteit aan te vragen. (zich bijvoorbeeld toch van status ‘rood’ naar ‘oranje’ te gaan.

o Voor ogen blijven houden dat het om mensen gaato MR laten meebeslissen, want het betreft

personeelszaken!!!o Laat eens contact opnemen met besturen die dit

systeem al gebruiken om naar de resultaten te kijken/luisteren.

o I n deze ‘crisistijd’ brengt dit heel veel onrust met zich mee. Je moet juist nu de rust bewaren

o SBO buiten deze regeling laten, omdat hiervoor specifieke kennis, grondhouding en ervaring voor nodig is en men affiniteit met dit type leerlingen moet hebben.!!!

o Kijken naar het vergroten van het werkgelegenheidsbeleid.

o Vrijwillige mobiliteit moet veel meer bevorderd worden.

o Gemeenschappelijk databank ontwerpen waarin je aan kun geven als leerkracht of je beschikbaar bent, of je eventueel twijfelt of geheel niet beschikbaar bent voor mobiliteit. Hiermee bevorder je een eventuele vrijwillige mobiliteit die minder onrust en weerstand veroorzaakt.

o Rekening houden met autisten bij de leerkrachten.o I n kaart brengen hoeveel medewerkers

minder willen gaan werken. Na zwangerschap bijvoorbeeld.

o Directies moeten een prominente rol hebben bij het vaststellen van de criteria.

o Wat is er verkeerd gegaan met het afgelopen mobiliteitsbeleid dat tot dusverre gevoerd is? Welke lering is hieruit te onttrekken.

o Scholingsgelden die scholen hebben uitgegeven worden die bij overplaatsing teruggestort?

o Is er bouwbescherming?o Leeftijd is meetbaar, kennis is niet meetbaar!o Wanneer je weet hoe jou positie is, sta je sterker!o Niet de langst zittende in het cohort, maar de

kortst zittende in het cohort.o Snuffelstage verplicht stellen voor elk

personeelslido Elke school levert elk jaar 1 of 2 personen die voor

een jaar gaan ruilen (verplicht) met de garantie dat je na een jaar “terugruilt”

o I dee: banenmarkt=ongedwongen manier (van ruilen)

o Meer gebruik maken van alle expertise (d.m.v. detachering) waardoor je geld bespaart.

o Vragen, wie wat uren wil inleveren (ook directies/MT)

o Zorgen, dat er zoveel mensen zijn opgeleid, dat we alle expertise in huis hebben, zodat we niet extra hoeven in te kopen.

o Vragen: • Wie bepaalt wat voldoende draagvlak is om dit

voorstel door te laten gaan? • Wat zegt de vakbond hierover? • Wat staat er in het cao hierover?o Is er over nagedacht om de oudste werknemers

een aanbod te doen om uit te treden?

5

Page 9: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

bouwsteen voor de toekomst

o Een van de voordelen van mobiliteit was het verkrijgen van frisse ideeën in het team. Dit zou je ook kunnen realiseren door het vergroten van de contacten van de scholen onderling. Dit zou bv kunnen door ipv door een andere invulling van de Koe dagen . Nu een dag die heel veel kost en waar over het algemeen de meeste teams bij elkaar blijven, samen workshops volgen en weinig uitwisseling van ideeën plaatsvindt. Een andere invulling zou zijn, laat twee scholen bij elkaar kijken, laat ze een presentatie aan elkaar geven waarin ze vertellen waar ze trots op zijn/ wat goed gaat. Later in bouwen uiteen en werkplannen/ standpunten etc uitwisselen. Dit zou twee keer per jaar op een middag kunnen plaatsvinden. Hierdoor leer je andere scholen kennen/ mensen kennen/ en leer je van elkaar en hoeft niet iedereen het wiel uit te vinden. Voordeel hiervan is ook dat mobiliteit minder eng is als je weet hoe het op andere scholen toe gaat en al andere mensen kent.

o Een andere mogelijkheid tot frisse standpunten is kenniskringen maken van de rekencoördinatoren, de taalcoördinatoren/ de gedragsspecialisten. Door hen enkele keren per jaar met elkaar in over leg te laten treden krijg je ook uitwisseling van kennis en daar kunnen alle scholen van profiteren.

o Verder zou ik proberen mobiliteit te promoten en dat doe je volgens mij niet door mensen tot iets te verplichten maar door het aantrekkelijker te maken. Zorg bv voor meer openheid door aan te geven op welke school mensen wel mee willen werken aan mobiliteit en geef duidelijk aan welk persoon behoefte is op deze school. Stel een bericht op de koemail waarin dit duidelijk beschreven staat. Zou een mooie taak zijn voor iemand die a la een headhunter/ intermediair aan de slag gaat om de juiste persoon voor de school te vinden en een juiste plek te zoek en voor diegene die wel iets anders wil en geef mensen een beloning als ze naar een andere school willen, bv 1000 euro mobiliteitstoeslag.

iPads als bouwsteen voor een digitale toekomst

geboren

Van harte gefeliciteerd!

5 februari Indy-May, dochter van Christian Wesselink en Nathalie Anderson, zusje van Joey en Jayden. (Weth. Van der Heijdenschool en Dr. Ariëns)

1 maart Florian Hendrik Wolter, zoon van Emiel en Ethel Krebbers, broertje van Pepijn (Alfonsusschool).

Via een apart document is al het personeel van de St. KOE op de hoogte gesteld van een heel bijzonder project waar we volgend schooljaar mee beginnen. In de KOEflits daarom dit keer geen uitgebreid artikel over dit onderwerp. We volgen met name de inzameling van gelden met grote interesse. Uiteraard zullen we de komende tijd wel meer bericht geven over het iPad project van de St. KOE

Wat als….. het iPad project van de St. KOE

6

Page 10: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

Nieuws over de CAO van 2013 en 2014

CAO PO 2013De CAO PO 2013 is door alle partijen getekend en vanaf 11 maart 2013 beschikbaar. Schoolbesturen hoeven niet langer een boekje uit te delen aan iedere medewerker. De volledige tekst van de CAO is te vinden op het schoolMIS van je eigen school.Op 17 januari 2013 sloten vakbonden en PO-Raad een cao voor 2013. Een CAO met een vooral technisch karakter. Belangrijk zijn met name wijzigingen die te maken hebben met veranderde regelgeving zoals de pensioenleeftijd en het verlof tijdens ziekte. Inhoudelijk is belangrijk de afspraak over de registratie en professionalisering van schoolleiders. In deze cao is ook een afspraak opgenomen om voor 2014 de cao grondig te vernieuwen.

Uw kans op invloed op de CAO primair onderwijs 2014!Beste ondersteuner - leraar (p(g)mr lid) - leidinggevende - bestuurder in het PO,

Tussen 8 en 19 april vinden er landelijk sessies plaats om werkers in de sector PO mee te laten praten over een totaal nieuwe CAO voor het primair onderwijs in 2014. Voor het eerst krijgt u de kans om uw zegje VOORAF te doen over de inhoud van die nieuwe CAO en uw boodschap mee te geven aan de onderhandelaars. Ook in Twente is er een bijeenkomst gepland.• vrijdagmiddag 19 april• 14.00 u - 17.00 u• De Toermalijn, Rijnstraat 1, 7523 GD Enschede

telefoon (053) 430 49 39 De bijeenkomst wordt geleid door Kees Jansen (Besturenraad) en Klaas Jurjens (CNVOnderwijs) Vanaf maandag 25 maart kunt u zich via deze link voor Enschede en de andere plaatsen opgeven(dichtstbijzijnde alternatief: Zuidwolde, zaterdag 13 april): http://www.cnvo.nl/nc/actueel/nieuws/evenementen-congressen/evenement-details/article/mijn-werk-onze-scholen-met-een-nieuwe-cao-po.htmler is voor maximaal 2 x 30 mensen plaats, dus haast u!

bouwsteen voor de toekomst

lees verder >>

Tablet Privé regelingNa het belastingvriendelijk fitnessen kunnen we nu ook de plannen m.b.t. het fiscaal aankopen van een tablet computer tot uitvoer brengen. Met deze regeling ben je in staat om een deel van je aankoopbedrag belastingvriendelijk via je salaris terug te krijgen.De stichting KOE is, in samenwerking met de St. Convent (van oorsprong katholieke schoolbesturen in Twente e.o.), overgestapt naar de “werkkostenregeling”. Binnen die regeling is het voor ons mogelijk faciliteiten voor het personeel beschikbaar te stellen die voorheen niet mogelijk waren. Er zit echter wel een beperking aan deze regeling: Er is een gelimiteerd budget dat voor dit soort doeleinden geldt. Binnen dit budget heeft de stichting geen kosten en het personeel een voordeel. Gaan we over het budget heen, dan betaalt de St. KOE 80 % (!) belasting over de geschonken voordelen.Reden genoeg om zorgvuldig met de regeling om te gaan, maar ook om hem optimaal te benutten!Zaken die binnen het budget van de regeling vallen zijn bijv. het kerstpakket (die we uiteraard wel zelf moeten bekostigen), het fietsplan en de fitness. Maar ook andere schenkingen die je van de werkgever ontvangt (personeelsfeest, feest bij een jubileum) vallen onder de regeling. De bedragen die we hier aan uitgeven hebben we goed in beeld. Wat resteert is het budget voor de tablet privé regeling.

Page 11: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

>> Tablet Privé regeling Om te voorkomen dat we hier meer geld aan uitgeven dan het budget toelaat hebben we een stappenplan ontwikkeld:

1. Vaststellen welk bedrag beschikbaar is voor de bekostiging van het tablet privé project.

2. Definitief vaststellen wie er dit jaar (2013) gebruik wil maken van de regeling.

3. Bekend maken wat het voordeel is dat een werknemer heeft als hij gebruik maakt van de regeling.

4. Werknemers kunnen binnen een bepaalde periode daadwerkelijk een tablet computer aanschaffen.

5. Na het invullen van de nodige papieren, ontvang je het voordeel via de belastingafdracht van je salaris terug.

Inmiddels hebben we vast gesteld welk budget er dit jaar beschikbaar is voor de regeling. Het gaat om € 80.000.-.

We zijn dus toe aan fase 2: Definitief vaststellen wie er dit jaar (2013) gebruik wil maken van de regeling. Hoe gaan we dit doen? Op de laatste pagina van deze KOEflits vind je een formulier. Indien je vóór juni van plan bent een tablet computer aan te schaffen, dan kun je via dit formulier “het recht op koop via de tablet privé regeling” verkrijgen. Alleen een door de directeur getekend formulier geeft je uiteindelijk het recht om teruggave van geld te claimen.Het formulier moet uiterlijk 4 april ingeleverd zijn bij je directeur. Als bewijs van inlevering krijg je een deel van het formulier terug.

Z.s.m. na Pasen zullen we bekend maken hoeveel personeelsleden het kooprecht hebben verworven. Dan kunnen we ook bekend maken voor welk bedrag jij straks voordeel kunt verwerven. Voorbeeld. Stel dat er 200 gegadigden zijn. Dan is het maximaal te claimen bedrag € 80.000 : 200 = € 400. Dit betekent dat je over dit bedrag een belastingvoordeel hebt te verwachten. Voor de meeste werknemers ligt dit voordeel op ongeveer 42 %. Overigens mag de prijs van de tablet hoger liggen dan dit bedrag. Maar je belastingvoordeel wordt berekend op basis van dit maximum.

Goed om alvast te weten:• Als je straks een tablet aan gaat schaffen, dan

moet je in ieder geval een bon hebben waaruit blijkt dat de aanschaf in 2013 heeft plaats gevonden.

• Deze bon moet op naam gesteld zijn. Of je moet een kassabon/nota met evt. een bijgevoegde pinbon hebben waar het rekeningnummer van de persoon op staat dat hetzelfde is als het rekeningnummer waar het salaris op wordt gestort.

• Tot slot moet op de bon zichtbaar zijn dat het gaat om de aanschaf van een tablet computer.

• Je bent vrij om zelf te kiezen welk merk tablet computer je koopt. Maar voor de personen die overwegen een iPad (of iPad mini) te kopen hebben we een aantrekkelijke deal kunnen sluiten met de Apple dealer in Enschede (Xandoo). Indien je gebruik maakt van deze deal, dan is het verkrijgen van de bij Apple gangbare onderwijskorting makkelijk te realiseren. Ook krijg je extra korting op diverse accessoires. Tot slot verloopt het administratieve proces (zie hierboven) gegarandeerd goed. Binnenkort informeren we je op welke wijze je deel kunt nemen aan deze speciaal voor de St. KOE bereikte deal.

bouwsteen voor de toekomst

Page 12: koef lits - SKOE - Bestuur · STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE koef lits BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. bouwsteen voor de toekomst

bouwsteen voor de toekomst

Naam:

Adres

Woonplaats:

Naam school:

Verkrijgt met een door de directeur van de school getekend formulier het recht om tot uiterlijk 1 juni 2013 een tablet te

kopen met belastingvoordeel. (De hoogte van het belastingvoordeel wordt in de loop van april bekend gemaakt.)

Dit formulier uiterlijk 4 april laten tekenen door de directeur van de school

Handtekening directeur: (exemplaar voor de werkgever)

STICHTINGKATHOLIEKONDERWIJS

ENSCHEDE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

STICHTINGKATHOLIEKONDERWIJS

ENSCHEDE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Recht van koop via de tablet privé regeling van de St. KOE

Recht van koop via de tablet privé regeling van de St. KOE

(exemplaar voor de werknemer)

(exemplaar voor de werkgever)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Naam school:

Verkrijgt met een door de directeur van de school getekend formulier het recht om tot uiterlijk 1 juni 2013 een tablet

te kopen met belastingvoordeel. (De hoogte van het belastingvoordeel wordt in de loop van april bekend gemaakt.)

Dit formulier uiterlijk 4 april laten tekenen door de directeur van de school

Handtekening directeur: (exemplaar voor de werknemer)