KODEKS PONA ANJA - proizvodnja i plasiranje naih proizvoda Kvalitet proizvoda i celovitost lanca snabdevanja Reklamiranje i plasiranje proizvoda 43. Dopunski izvori

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of KODEKS PONA ANJA - proizvodnja i plasiranje naih proizvoda Kvalitet proizvoda i celovitost...

 • KODEKSPONAANJA

 • KODEKS PONAANJA 3

  Ovaj Kodeks ponaanja zamenjuje Avonov Kodeks poslovnog ponaanja i etike iz 2008.

  nae VREDNOSTI, na KODEKSAvon se vrsto pridrava sledeih pet osnovnih vrednosti: poverenje, potovanje, vera, skromnost i integritet. Kao Avonovi zaposleni, ponaamo se u skladu s tim vrednostima i znamo da na taj nain potpomaemo stvaranje sredine koja je ispunjena poverenjem i otvorenou, sredine koja podstie da uvek govorimo istinu; potovanje ukazujemo drugim kolegama, naim predstavnicima, klijentima, interesnim grupama i javnim slubenicima koji sprovode i tite zakon; imamo dovoljno vere u sebe same i jedni u druge da ostvarujemo ciljeve u skladu sa naim vrednostima; skromnost nam omoguava da na uinak govori sam za sebe i da priznamo vlastite greke; i integritet je prisutan u svim situacijama, koliki god da je pritisak ili iskuenje, gde god da se nalazimo i bez obzira na mogue posledice.

  Posveujemo ovo izdanje Kodeksa ponaanja naim vrednostima i svim naim zaposlenima koji ih poseduju. Verujemo da e ovaj Kodeks sluiti kao korisno uputstvo za zakone i politike koje su vezane za nae ponaanje i kao vodi kroz procedure koje su nam dostupne za postavljanje pitanja, izraavanje zabrinutosti u vezi sa etikom i izvetavanje o moguim krenjima pravila.

  Ponosni smo na injenicu da je Avon drutveno odgovorna kompanija koja zahteva strogo pridravanje zakona i podstie kulturu integriteta i etikog ponaanja. Jasno nam je da nae neumorno insistiranje na zakonski i etiki ispravnom ponaanju jeste neophodno radi ugleda, opstanka i uspeha.

 • Relativitet se odnosi na fiziku,

  ne na etiku.- Albert Ajntajn

 • KODEKS PONAANJA 5

  SADRAJ

  7. Odgovornost za nau etiku kulturu

  11. Postavljanje pitanja, izraavanje zabrinutosti i Avonov odgovorPostavljanje pitanja Prijava krenja pravila Prijem prijava o krenju pravila Neprijavljivanje krenja pravila Zatita od odmazde Ispitivanje prijava Obaveza da se prui saradnja Disciplinski postupak

  15. Potovanje naih kolega i radne sredineRazliitost i inkluzijaMeusobno potovanje i radno mesto bez uznemiravanja Zdravlje, bezbednost i sigurnost Droga i alkohol na radnom mestu

  19. Izbegavanje sukoba interesaPoslovne veze Dopunski rad i aktivnosti Pokloni Poslovni obroci i reprezentacija Politika aktivnost

  23. Potovanje svih zakonaMito i korupcija Tanost u predstavljanju, knjigama, dokumentaciji i raunovodstvu Pranje novca Insajdersko trgovanje Meunarodno poslovanje Spreavanje monopola i zatita konkurencije Informacije o konkurenciji Poteno poslovanje Spoljanje istrage i pretresi

  29. Zatita naih dobara i informacijaZatita Avonovih dobara Zatita Avonovih informacija Zatita linih podataka Upravljanje dokumentacijom Govoriti u ime Avona Davati obeanja u ime Avona Drutveni mediji

  35. Promovisanje korporativne drutvene odgovornostiEtiki standardi rada Voenje rauna o ivotnoj sredini Avonova filantropija

  39. Odgovorna proizvodnja i plasiranje naih proizvodaKvalitet proizvoda i celovitost lanca snabdevanja Reklamiranje i plasiranje proizvoda

  43. Dopunski izvoriPolitike koje vae irom sveta ili druga uputstva oznaeni su u ovom Kodeksu simbolomi . Politike koje vae irom sveta dostupne su na insideAvon.com. Lokalne poslovnice

  mogu da utvrde dalja uputstva ili politike u kojima se donose dodatni zahtevi.

 • Mi u Avonu ponaamo se u skladu sa naim vrednostima i naim Kodeksom. Kodeks propisuje standarde ponaanja koje se oekuje od svakog u Avonu. Takoe prua pregled zakona i politika po kojima se nae poslovanje upravlja i informie gde da potraimo pomo kad imamo pitanja u vezi sa ispravnim nainom postupanja.

  Ovaj Kodeks opisuje standarde ponaanja koji se oekuju od svih

 • KODEKS PONAANJA 7

  ODGOVORNOST za nau ETIKU KULTURU

 • Proputena kroz prizmu naih pet kljunih vrednosti, naa kultura integriteta se zasniva na postupcima u kojima se vidi inicijativa naih zaposlenih, to oekujemo od svih njih.

  Nai postupci koji izraavaju inicijativu Smatramo sebe i nae zaposlene odgovornim da izaberu da postupaju

  ispravno pre svega.

  Imamo odvanosti da otvoreno razgovaramo i da pokreemo stvari s mrtve take kad je to potrebno.

  Zajedno radimo da bismo pospeili stvaranje sredine u kojoj zaposleni oseaju podrku i motivaciju.

  Preduzimamo odlune korake kad je potrebno da bismo zatitili nau kulturu integriteta.

  Svako mora da: uvek govori istinu, u meusobnoj komunikaciji, naim predstavnicima, klijentima

  i vladinim slubenicima;

  razume i ponaa se u skladu sa zakonima i politikama koje se odnose na nae poslove;

  proita Kodeks bar jednom godinje i da ga se pridrava sve vreme;

  zavri obuku i dobije sertifikate koje Avon zahteva;

  bude razborit, izbegava svaki nagovetaj nedolinog ponaanja i trai uputstva kad iskrsnu pitanja u vezi sa pravilnim nainom postupanja;

  umea se i sprei postupke zaposlenih koji su u suprotnosti sa zakonom ili naim Kodeksom; i

  izrazi zabrinutost i prijavi mogua krenja pravila zakona ili ovog Kodeksa na Avonov SOS telefon za pitanja integriteta ili nekim drugim putem, to je blie navedeno u odeljku Prijava krenja pravila u ovom Kodeksu.

 • KODEKS PONAANJA 9

  Zaposleni koji rukovode drugima, moraju da: stvaraju okruenje koje ohrabruje otvorenu i iskrenu komunikaciju;

  periodino vode razgovore o ovom Kodeksu kako bi se uverili da njihovi timovi razumeju svoje etike i legalne odgovornosti;

  pobrinu se da svaka osoba u njihovim timovima zavri potrebnu obuku;

  nadziru ponaanje zaposlenih koji su u njihovoj nadlenosti;

  podnesu izvetaj na Avonov SOS telefon za pitanja integriteta ili Globalnom komitetu za etiku i usaglaavanje normi ako neki zaposleni izrazi zabrinutost u vezi sa moguim krenjem ovog Kodeksa, preduzmu sve neophodne korake kako bi zatitili zaposlenog od odmazde i povedu rauna o svim drugim zahtevima koji su navedeni u odeljku Postavljanje pitanja, izraavanje zabrinutosti i Avonov odgovor ovog Kodeksa.

  Avon e: podsticati kulturu otvorene i iskrene komunikacije - reci glasno i jasno;

  pobrinuti se da zaposleni koji izrauju izvetaj o moguem krenju ovog Kodeksa, budu zatieni od bilo kog oblika odmazde; i

  detaljno ispitati sve izvetaje o moguim krenjima pravila i efikasno reiti i otkloniti prekraje.

  Primena KodeksaOvaj Kodeks vai za sve u Avonu, bez obzira na poziciju ili zaduenje, ukljuujui Avonov Upravni odbor, izvrne rukovodioce i zaposlene irom sveta. Nijedna od odredbi ovog Kodeksa ne sme biti izostavljena. Iako ovaj Kodeks ne predstavlja ugovor o radu, saglasnost sa njim jeste uslov za zaposlenje, osim u sluajevima gde je to zabranjeno lokalnim zakonom.

  Za dodatne informacije u vezi sa prijavom moguih krenja pitanja, pogledajte sledee poglavlje Postavljanje pitanje, izraavanje zabrinutosti i Avonov odgovor.

  i

 • Svi zaposleni shvataju da mogu

  da govore slobodno i iskreno

  Avon podstie kulturu otvorene i iskrene komunikacije gde svi zaposleni razumeju da smeju da govore slobodno, bez ustezanja i straha od odmazde. Ukoliko iskrsne neki problem, zaposleni su duni da postave pitanja, izraze svoju zabrinutost ili prijave mogue krenje zakona i ovog Kodeksa.

 • KODEKS PONAANJA 11

  postavljanje pitanja, izraavanje zabrinutosti i AVONOV ODGOVOR

  Postavljanje pitanja

  Prijava krenja pravila

  Prijem prijava o krenju pravila

  Neprijavlj ivanje krenja pravila

  Zatita od odmazde

  Ispitivanje prijava

  Obaveza da se prui saradnja

  Disciplinski postupak

 • Jasno nam je koliko je vano da se postavljaju pitanja, zatrai pomo kad nam je potrebna i izrazi eventualna zabrinutost.

  Postavljanje pitanja Molimo za uputstva ako nismo sigurni da li je neko ponaanje u suprotnosti sa

  zakonom ili ovim Kodeksom.

  Jasno nam je da postavljanjem pitanja, pruamo ansu Avonu da izbegne probleme pre no to oni nanesu tetu naim zaposlenima, poslovanju ili ugledu.

  Ko god nije siguran u ispravnost nekog postupka, treba da postavi sledea pitanja:

  Da li je u skladu sa zakonom?

  Da li je u skladu sa ovim Kodeksom i politikama kompanije?

  Kako e izgledati?

  ta e se misliti?

  Da li e imati pozitivan uticaj na Avon?

  Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja ne ili ne znam, treba da se obratimo za uputstva radi reavanja situacije.

  Prijava krenja pravilaPrijavljujemo nastalo ili eventualno krenje zakona ili ovog Kodeksa na neku od sledeih adresa:

  Avonov SOS telefon za pitanja integriteta;

  bilo kom lanu Globalnog komiteta za etiku i usaglaavanje normi;

  bilo kom lanu Izvrnog odbora;

  svom menaderu;

  odgovarajuoj kancelariji regionalnog savetnika ili bilo kom lanu u pravnom odeljenju; ili

  lanu odeljenja za ljudske resurse.

  Prijem prijava o krenju pravilaKo god dobije prijavu nastalog ili eventualnog krenja ovog Kodeksa, mora:

  da je prosledi Avonovom SOS telefonu za pitanja integriteta ili Globalnom komitetu za etiku i usaglaavanje normi;

  da sauva poverljivost podatak iz prijave; i

  da ne preduzima samoinicijativno ispitivanje prijave.

  Neprijavljivanje krenja pravilaUkoliko se krenje zakona ili ovog Kodeksa ne prijavi, to samo po sebi predstavlja krenje pravila ovog Kodeksa i moe dovesti do disciplinskog postupka, ukljuujui i eventualni raskid radnog odnosa.

  Zatita od odmazdeAvon podstie otvoreno i slobodno radno okruenje koje ohrabruje iskrenu komunikaciju i dozvoljava zaposlenima da prijave nedolino ponaanje i izraze zabrinutost u vezi sa etikim pitanjima bez straha od odmazde. Avon nee tolerisati odmazdu protiv zaposlenog koji je postavio pitanje ili prijavio eventualno krenje zakona, ovo