KOD KLASIK DAN CIPHER (MTE 3143)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MTE 3143 Aplikasi Matematik IPG

Text of KOD KLASIK DAN CIPHER (MTE 3143)

 • 17

  2.0 PENGENALAN

  Teknik transposisi merupakan satu kaedah untuk mengenkripsi mesej yang

  melibatkan huruf-hurufnya mengalami perubahan dari segi kedudukan atau

  susunan mengikut peraturan atau sistem tertentu. Menurut William (2010), cipher

  transposisi ialah susunan huruf-huruf dalam satu teks mengikut sistem atau

  kekunci tertentu dan selalunya ia kurang selamat. Tajuk ini akan membincangkan

  beberapa teknik transposisi seperti transposisi mudah, Cipher Lintasan, Cipher

  Pagar Kereta Api dan lain-lain teknik transposisi beserta cara membina dan

  merungkai teks rahsia (ciphertext).

  2.1 TRANSPOSISI MUDAH (SIMPLE TRANSPOSITION)

  2.1.1 Transposisi Mudah

  Transposisi mudah merupakan teknik paling asas dalam teknik transposisi.

  Dalam transposisi mudah, huruf-huruf hanya perlu digerakkan atau diubahkan

  kedudukannya sahaja. Huruf-huruf atau perkataan dalam suatu teks biasa

  disusun mengikut cara tertentu berdasarkan kata kunci yang diberi.

  2.1.1.1 Membina dan merungkai teks rahsia (ciphertext)

  Contoh 1: Membina Teks Rahsia (Enkripsi)

  Contoh 2: Merungkai Teks Rahsia (Dekripsi)

  Teks Biasa (Plaintext)

  SERANG SEKARANG

  Teks Rahsia (Ciphertext)

  GERANS KRGAAESN

  ENKRIPSI (ENCRYPTION)

  Teks Biasa (Plaintext)

  SERANG SEKARANG

  Teks Rahsia (Ciphertext)

  GERANS KRGAAESN

  DEKRIPSI (DECRYPTION)

 • 18

  2.1.2 Cipher Lajur (Columnar Transposition)

  Dalam teknik cipher lajur, teks biasa akan disusun dalam beberapa baris dan

  kemudiaanya teks rahsia akan dibaca mengikut lajur. Cipher lajur memerlukan

  kata kunci untuk menyusun cara bacaan lajur juga bagi mengetahu bilangan lajur

  yang digunakan. Terdapat tiga langkah mudah dalam menentukan cipher lajur,

  iaitu huruf-huruf disusun secara melintang dalam bentuk segi empat, gunakan

  kata kunci untuk menentukan susun atur kod rahsia, dan baca secara menegak.

  2.1.2.1 Membina dan merungkai teks rahsia (ciphertext)

  Contoh 1: Membina Teks Rahsia (Enkripsi)

  Langkah pertama untuk membina teks rahsia menggunakan cipher lajur ialah

  memilih kata kunci. Kemudian, teks biasa ditulis pada petak-petak mengikut lajur

  kata kunci yang digunakan. Huruf-huruf dalam kata kunci akan dinomborkan

  mengikut kedudukannya dalam susunan huruf-huruf A-Z. Huruf-huruf akan

  dikeluarkan mengikut kedudukan huruf kata kunci dan dibaca secara ke bawah

  mengikut lajur. Kebiasaanya, kata kunci yang digunakan tidak mengandungi

  huruf yang sama. Namun begitu, jika kata kunci mengandungi dua atau lebih

  huruf yang sama, huruf yang muncul dahulu dalam kata kunci tersebut akan

  dipilih dahulu.

  Sebagai contohnya, anda ingin membina teks rahsia bagi mesej ini Kumpulan

  Naga mempunyai senjata. Masukkan mesej tersebut dalam petak-petak dengan

  menggunakan kata kunci SERANG.

  S E R A N G

  K U M P U L

  A N N A G A

  M E M P U N

  Y A I S E N

  J A T A

 • 19

  Bagi menyusun huruf-huruf tersebut dalam bentuk teks rahsia, tentukan dahulu

  kedudukan bagi huruf-huruf bagi kata kunci tersebut. Dalam kata kunci tersebut,

  S berada pada kedudukan ke 19, jadi S=19. Maka E=5, R=18, A=1, N=14 dan

  G=7.

  S E R A N G

  19 5 18 1 14 7

  K U M P U L

  A N N A G A

  M E M P U N

  Y A I S E N

  J A T A

  Oleh itu, teks rahsia akan disusun mengikut lajur berdasarkan kedudukan secara

  menaik dimulakan dengan lajur A dan diikuti oleh lajur E, G, N, R, dan

  S. Jadi teks rahsia yang terbina ialah PAPSA UNEAA LANN UGUE MNMIT

  KAMYJ.

  Contoh 2: Merungkai Teks Rahsia (Dekripsi)

  Bagi merungkaikan teks rahsia, kata kunci juga diperlukan. Sama seperti proses

  enkripsi, kata kunci akan dinomborkan kedudukannya mengikut susunan huruf-

  huruf A-Z. Bagi mengetahui bilangan baris yang yang terlibat, ia boleh ditentukan

  dengan jumlah huruf yang terdapat dalam teks rahsia dibahagi dengan jumlah

  huruf kata kunci. Contohnya, jika teks rahsia mempunyai 42 huru dan kata kunci

  mempunyai 6 huruf, maka 42 6 dan jumlah baris yang ada ialah 7 (complete

  columnar transposition).

  Sebagai contohnya teks rahsia yang diberikan ialah PAPSA UNEAA LANN

  UGUE MNMIT KAMYJ. Kata kuncinya ialah SERANG. Jika ingin menentukan

  bilangan barisnya, kira bilangan huruf dalam teks rahsia dan kata kunci kemudian

  bahagikan. Bagi teks rahsia ini, ia mempunyai 28 huruf dan kata kunci

 • 20

  mempunyai 6 huruf. Apabila dibahagi ia memberikan hasil 4 dan baki 4

  (incomplete columnar transposition). Hasil 4 menunjukkan ia memunyai 4 baris

  yang lengkap dan baki 4 menunjukkan baris akhir hanya mengandungi 4 huruf.

  Dalam menentukan kedudukan huruf-huruf teks rahsia, kata kunci dinomborkan

  terlebih dahulu dan jumlah baris juga telah diketahui.

  S E R A N G

  19 5 18 1 14 7

  Kemudian masukkan huruf-huruf dalam teks rahsia mengikut urutan berdasarkan

  kedudukan huruf kata kunci.

  S E R A N G

  19 5 18 1 14 7

  P

  A

  P

  S

  A

 • 21

  Jadi, bagi merungkaikan teks rahsia tersebut huruf-huruf disusun semula dan

  dibaca dari kiri ke kanan. Teks biasa yang terhasil ialah Kumpulan Naga

  mempunyai senjata.

  2.1.3 Cipher Cina

  Dalam membentuk teks rahsia menggunakan cipher Cina, huruf-huruf dari teks

  biasa akan disusun dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah. Ia bertujuan untuk

  mengkucarkacirkan huruf-huruf tersebut. Sekiranya terdapat lebihan petak pada

  huruf-huruf yang telah disusun, huruf secara rawak ditambah bagi melengkapkan

  petak-petak tersebut dan ia dikenali sebagai regular columnar transposition.

  S E R A N G

  19 5 18 1 14 7

  U P

  N A

  E P

  A S

  A A

  S E R A N G

  19 5 18 1 14 7

  K U M P U L

  A N N A G A

  M E M P U N

  Y A I S E N

  J A T A

 • 22

  2.1.3.1 Membina dan merungkai teks rahsia (ciphertext)

  Contoh 1: Membina Teks Rahsia (Enkripsi)

  Contoh bagi teks biasa yang diberi ialah MAKANAN ITU TELAH BASI. Teks ini

  akan ditulis dari kanan ke kiri dan atas ke bawah. Jumlah huruf yang digunakan

  dari atas ke bawah bergantung kepada penulis mesej tersebut. Lihat seperti

  berikut:

  X T U M

  I E T A

  S L I K

  A A N A

  B H A N

  Bagi menulis teks rahsia, huruf-huruf diambil mengikut baris bermula dari bari

  pertama sehingga baris terakhir. Dalam mesej ini, teks rahsia yang terhasil ialah

  XTUM IETA SLIK AANA BHAN. Huruf X ditambah bagi melengkapkan petak-

  petak.

  Contoh 2: Merungkaikan Teks Rahsia (Dekripsi)

  Bagi merungkaikan teks rahsia menggunakan cipher Cina, ia merupakan satu

  proses yang mudah. Apabila penerima menerima mesej dalam teks rahsia,

  mereka hanya perlu menyusun kembali huruf-huruf teks rahsia tersebut dalam

  baris. Contohnya teks rahsia XTUM IETA SLIK AANA BHAN akan disusun

  semula dalam petak seperti berikut:

  X T U M

  I E T A

  S L I K

  A A N A

  B H A N

 • 23

  Kemudian, huruf-huruf disusun semula dengan membacanya dari kanan ke kiri

  dan dari atas ke bawah. Hasilnya ia akan membentuk mesej berbunyi seperti ini

  MAKANAN ITU TELAH BASI, yang mana X digugurkan kerana tidak

  membawa maksud kepada mesej tersebut.

  2.2 CIPHER PAGAR KERETA API (RAIL FENCE CIPHER)

  Teknik Cipher Pagar Kereta Api juga mudah untuk dilakukan. Huruf-huruf dalam

  mesej yang hendak disampaikan akan dicampurkan dengan cara yang cepat.

  Teknik ini juga mempunyai kata kunci rahsia yang dapat mengelakkan mesej

  dipecahkan dengan mudah. Dalam teknik ini, mesej akan ditulis secara zigzag

  dari atas ke bawah mengikut bilangan kata kunci, iaitu yang menentukan

  bilangan baris yang digunakan.

  2.2.1 Membina dan merungkai teks rahsia (ciphertext)

  Contoh 1: Membina Teks Rahsia (Enkripsi)

  Contoh teks mesej yang hendak disampaikan ialah PALESTIN DISERANG.

  Dalam teknik cipher, mesej tersebut akan ditulis secara zigzag berdasarkan kata

  kunci rahsia yang digunakan. Contohnya dalam mesej ini, kata kuncinya ialah 3

  yang membawa maksud tiga baris akan digunakan. Mesej akan ditulis dari atas

  ke bawah sehingga semua huruf dalam teks biasa tersebut digunakan.

  Contoh bagi mesej PALESTIN DISERANG dengan menggunakan kata kunci 3.

  P S D R X

  A E T N I E A G

  L I S N

 • 24

  Huruf X dalam petak terakhir diletakkan bagi memenuhi ruang kosong tersebut

  dan ia dikenali sebagai placeholder. Ia juga bagi memudahkan proses dekripsi

  dilakukan. Oleh itu, teks rahsia yang terhasil dibaca mengikut baris demi baris.

  Maka, teks rahsia bagi mesej ini ialah PSDRXAETNIEAGLISN.

  Contoh 2: Merungkaikan Teks Rahsia (Dekripsi)

  Proses ini melibatkan pembinaan semula petak-petak diagonal yang digunakan

  untuk mengekripsi mesej. Perkara pertama yang perlu diketahui dalam proses ini

  ialah kata kunci yang digunakan bagi menentukan bilangan baris yang

  digunakan. Contoh mesej yang perlu didekripsikan ialah

  PSDRXAETNIEAGLISN. Penerima mesej telah mengetahui kata kunci yang

  digunakan ialah 3 dan membina petak-petak dengan tiga baris. Huruf pertama

  dimasukkan kemudian tanda sempang - diisi secara igzag sehingga kembali

  ke petak baris pertama dan diisikan dengan huruf kedua dalam mesej rahsia

  tersebut.

  P S D R X

  - - - - - - - -

  - - - -

  Kemudian dieteruskan dengan memasukkan huruf-huruf berikutnya pada baris

  kedua dalam petak yang mengadungi tanda sempang.

  P S D R X

  A E T N I E A G

  - - - -

  Teruskan dengan huruf selebihnya pada petak baris ketiga.

  P S D R X

  A E T N I E A G

  L I S N

 • 25

  Jadi, mesej tersebut boleh didekripsikan dengan membaca teks biasa tersebut

  secara zigzag. Pembaca akan membaca ia sebagai PALESTIN DISERANG.

  Teknik cipher ini juga mempunyai kekurangan yang mana ia hanya boleh

  digunakan dengan kata kunci yang terhad terutama bagi mesej yang pendek.

  Oleh itu, panjang mesej sepatutnya dua kali ganda bagi kata kunci atau lebih

  baik 3 kali ganda.

  2.3 CIPHER LINTASAN (ROUTE CIPHER)

  Dalam Cipher Lintasan, teks biasa akan ditulis dalam petak-petak yang

  ditentukan. Bagi membaca dan membentuk teks rahsia, teks akan dibaca

  mengikut turutan yang ditentukan. Turutan yang ditentukan ini merupakan kata

  kunci bagi cipher ini. Hal ini bermakna teks biasa akan ditulis dalam petak-petak

  kemudian dibaca mengikut turutan yang diberi. Mesej yang hendak disampaikan

  boleh ditulis secara menegak mengikut lajur atau melintang mengikut baris.

  2.3.1 Membina dan merungkai teks rahsia (ciphertext)

  Contoh 1: Membina Teks Rahsia (Enkripsi)

  Bagi membina teks rahsia, penghantar mesej perlu menentukan terlebih dahulu

  bilangan lajur dan baris yang akan digunakan (ia juga sebahagian daripada kata

  kunci yang diperlukan). Sebaik sahaja teks biasa ditulis dalam petak-petak,

  laluan bagi mencipta teks rahsia ditentukan. Laluan-laluan ini boleh dilakukan

  sama ada dalam bentuk zigzag, berpusing ke dalam dari penjuru atas kanan, ke

  atas dan ke bawah, mengikut arah jam atau lawan jam. Contohnya, mesej yang

  hendak disampaikan ialah PERGI KE BILIK RAHSIA. Andaikan bilangan baris

  yang hendak digunakan ialah 4.

 • 26

  P I I R I

  E K L A A

  R E I H X

  G B K S X

  Huruf X digunakan bagi memenuhkan ruangan petak kosong. Teks rahsia

  ditulis dengan menentukan laluan yang digunakan. Contohnya, jika penghantar

  mesej menggunakan kata kunci berpusing ke dalam dari penjuru kiri mengikut

  arah jam, maka teks rahsia akan terbentuk seperti:

  P I I R I

  E K L A A

  R E I H X

  G B K S X

  Oleh itu, teks rahsia yang terhasil ialah PIIRIAXXSKBGREKLAHIE.

  Sekiranya penghantar mesej menggunakan kata kunci zigzag, maka teks rahsia

  akan terbentuk seperti:

  P I I R I

  E K L A A

  R E I H X

  G B K S X

  Oleh itu, teks rahsia yang terhasil ialah PIIRIEKIAAREIHXGBKSX.

 • 27

  Contoh 2: Merungkaikan Teks Rahsia (Dekripsi)

  Perkara penting untuk merungkaikan teks rahsia dalam cipher ini ialah

  mengetahui laluan yang digunakan dan bilangan baris atau lajur yang digunakan.

  Dengan menggunakan contoh rahsia pada Contoh 1 iaitu

  PIIRIAXXSKBGREKLAHIE, petak-petak kosong dilukis mengikut kata kunci

  yang diberi (bilangan lajur atau baris). Dalam contoh ini, bilangan baris yang

  digunakan ialah 4.

  Sekiranya hendak mengetahui bilangan lajur yang digunakan, kita boleh

  mengetahuinya dengan mengira bilangan huruf yang ada dalam teks rahsia dan

  dibahagikan dengan bilangan baris yang telah diberi. Dalam contoh ini bilangan

  huruf teks rahsia ialah 20 dan baris ialah 4, maka bilangan lajur ialah 204=5.

  Kemudian, huruf-huruf dalam teks rahsia dimasukkan mengikut kata kunci laluan

  yang diberi, iaitu berpusing ke dalam dari penjuru kiri mengikut arah jam.

  P I I R I

  E K L A A

  R E I H X

  G B K S X

  Bagi merungkaikan teks tersebut, penerima mesej boleh membacanya mengikut

  kata kunci yang telah diberi. Penerima mesej telah mengetahui teks rahsia

  dibentuk dengan menggunakan 4 baris dan ia memberi makna ia ditulis secara

  menegak. Sekiranya diberikan kata kuncinya ialah bilangan lajur, maka teks akan

  dibaca secara melintang. Oleh itu, dalam contoh ini teks biasa akan dibaca

  secara menegak dan hasilnya ialah PERGI KE BILIK RAHSIA.

 • 28

  3.0 PENGENALAN

  Teknik penggantian cipher akan melibatkan penukaran huruf-huruf dalam teks

  biasa kepada huruf-huruf lain. Dalam kata lain, penggantian cipher ialah cara

  mengenkripsi setiap huruf dalam teks biasa dan diganti dengan teks rahsia

  menggunakan sistem tertentu. Sesuatu teks rahsia boleh dirungkaikan jika

  seseorang mengetahui susunan abjad cipher yang digunakan. Terdapat

  beberapa jenis penggantian cipher, iaitu monoalphabetic dan polyalphabetic.

  Monoalphabetic cipher menggunakan penggantian yang tetap bagi keseluruhan

  mesej. Manakala bagi polyalphabetic cipher pula, ia menggunakan beberapa kali

  penggantian dalam satu mesej.

  Tajuk ini akan menerangkan tentang Cipher Atbash, Cipher Ceaser, Teknik Kata

  Kunci, dan Cipher Polyalphabetic. Setiap teknik akan membincangkan cara

  membina dan merungkai teks rahsia (ciphertext).

  3.1 CIPHER MONOALPHEBATIC

  3.1.1 Cipher Atbash

  Cipher Atbash merupakan salah satu teknik penggantian cipher yang terawal

  digunakan dan sangat mudah. Teknik ini tidak memerlukan sebarang kata kunci.

  Dalam Cipher Atbash, huruf-huruf dalam teks biasa diterbalikkan dengan huruf-

  huruf teks rahsia seperti A diganti dengan Z, B diganti dengan Y, C

  diganti dengan X dan seterusnya. Oleh sebab itu, teks rahsia menggunakan

  teknik ini mudah untuk dipecahkan atau dirungkaikan.

 • 29

  Huruf dalam Teks Biasa

  A B C D E F G H I J K L M

  Huruf dalam Teks Rahsia

  Z Y X W V U T S R Q P O N

  3.1.1.1 Membina dan merungkai teks rahsia (ciphertext)

  Contoh 1: Membina Teks Rahsia (Enkripsi)

  Proses mengenkripsi teks biasa menggunakan Cipher Atbash adalah sangat

  mudah. Pengguna atau penghantar mesej hanya perlu menukarkan huruf-huruf

  dalam teks biasa dengan huruf-huruf teks rahsia seperti dalam jadual di atas.

  Contohnya perkataan KELUARGA akan dienkripsikan menjadi:

  Contoh 2: Merungkai Teks Rahsia (Dekripsi)

  Proses dekripsi menggunakan Cipher Atbash sama seperti proses enkripsinya.

  Apabila hendak mendekripsi teks rahsia, penerima mesej hanya perlu

  memadankan dengan huruf-huruf teks biasa yang diterbalikkan. Contohnya teks

  rahsia TVNYIRZ akan dienkripsikan menjadi:

  Teks Biasa T V N Y I R Z

  Teks Rahsia G E M B I R A

  Huruf dalam Teks Biasa

  N O P Q R S T U V W X Y Z

  Huruf dalam Teks Rahsia

  M L K J I H G F E D C B A

  Teks Biasa K E L U A R G A

  Teks Rahsia P V O F Z I T Z

 • 30

  3.1.2 Cipher Caeser

  Cipher Caeser juga dikenali sebagai Shift Caeser Cipher. Cipher ini mudah

  untuk dirungkaikan. Teknik penggantian Cipher Caeser ini melibatkan

  penggantian huruf-huruf dalam teks rahsia dengan huruf-huruf dalam aksara

  yang ditentukan melalui kedudukan huruf tersebut dalam aksara. Cipher ini

  menggunakan modulor 26. Jadi, jika dikatakan huruf-huruf ditukar kepada 4, ia

  membawa maksud huruf ke 4 dalam modulor 26. Oleh itu, huruf A akan

  diekripsikan sebagai E, B sebagai F dan seterusnya. Berikut merupakan

  contoh huruf teks rahsia dan teks biasa yang menggunakan penukaran 4

  modulor 26.

  Huruf dalam Teks Biasa

  A B C D E F G H I J K L M

  Huruf dalam Teks Rahsia

  E F G H I J K L M N O P Q

  3.1.2.1 Membina dan merungkai teks rahsia (ciphertext)

  Contoh 1: Membina Teks Rahsia (Enkripsi)

  Sebelum membina teks rahsia, penghantar mesej perlu menentukan kunci bagi

  cipher ini ialah bilangan pertukaran yang dilakukan. Contohnya, penghantar

  mesej menggunakan penukaran 7 dalam modulor 26 bagi menghantar mesej

  MALAYSIA AIRLINES.

  Huruf dalam Teks Biasa

  N O P Q R S T U V W X Y Z

  Huruf dalam Teks Rahsia

  R S T U V W X Y Z A B C D

 • 31

  Oleh itu, jadual teks biasa dan teks rahsia dibina terlebih dahulu.

  Huruf dalam Teks Biasa

  A B C D E F G H I J K L M

  Huruf dalam Teks Rahsia

  H I J K L M N O P Q R S T

  Dengan menggunakan jadual tersebut sebagai rujukan, teks MALAYSIA

  AIRLINES akan menjadi teks rahsia yang ditulis sebagai THSHFZPA

  HPYSPULZ.

  Contoh 2: Merungkaikan Teks Rahsia (Dekripsi)

  Bagi merungkaikan teks rahsia yang disampaikan, penerima mesej perlu

  mengetahui kunci bagi cipher yang digunakan. Apabila telah mengetahuinya,

  jadual perbandingan antara teks rahsia dengan teks biasa boleh dibina dan

  dijadikan rujukan untuk merungkaikan mesej yang diterima. Dalam cipher ini

  juga, kunci yang digunakan juga boleh berbentuk nombor negatif yang mana ia

  akan digantikan mengikut modulor 26. Contohnya kunci yang digunakan dalam

  mesej ini ialah -4. Oleh itu, jadual rujukan adalah seperti berikut:

  Huruf dalam Teks Biasa

  A B C D E F G H I J K L M

  Huruf dalam Teks Rahsia

  W X Y Z A B C D E F G H I

  Justeru jika diberikan teks rahsia sebagai GKIQJEO, teks tersebut boleh

  dirungkaikan menjadi KOMUNIS.

  Huruf dalam Teks Biasa

  N O P Q R S T U V W X Y Z

  Huruf dalam Teks Rahsia

  U V W X Y Z A B C D E F G

  Huruf dalam Teks Biasa

  N O P Q R S T U V W X Y Z

  Huruf dalam Teks Rahsia

  J K L M N O P Q R S T U V

 • 32

  3.1.3 Teknik Kata Kunci

  Penggantian Cipher menggunakan teknik kata kunci mudah untuk digunakan.

  Teknik ini memerlukan satu kata kunci yang dipersetujui bersama oleh

  penghantar dan penerima mesej. Penggantian huruf-huruf biasa dari A hingga Z

  bermula dengan kata kunci dan disambung dengan huruf-huruf lain mengikut

  susunan asal tanpa melibatkan sebarang pengulangan huruf. Contohnya kata

  kunci diberi ialah CANTIK, maka susunan huruf bagi teks rahsia ialah:

  C A N T I K B D E F G H J

  L M O P Q R S U V W X Y Z

  Selepas kata kunci CANTIK ditulis, huruf-huruf disambung sehingga Z dan

  menggugurkan huruf yang telah digunakan dalam kata kunci. Sekiranya dalam

  kata kunci sendiri terdapat dua huruf yang sama atau berulang, maka huruf yang

  muncul lebih lewat perlu dibuang. Contohnya kata kunci KERETA, huruf E di

  antara R dan T perlu dibuang. Oleh itu, huruf-huruf teks rahsia akan menjadi:

  K E R T A B C D F G H I J

  L M N O P Q S U V W X Y Z

  3.1.3.1 Membina dan merungkai teks rahsia (ciphertext)

  Contoh 1: Membina Teks Rahsia (Enkripsi)

  Diberi satu mesej yang berbunyi SAYA DEMAM dan kata kuncinya ialah

  SAKIT. Oleh itu penghantar mesej perlu memadankan terlebih dahulu huruf-

  huruf teks biasa dengan huruf-huruf dalam teks rahsia seperti berikut:

 • 33

  Huruf dalam Teks Biasa

  A B C D E F G H I J K L M

  Huruf dalam Teks Rahsia

  S A K I T B C D E F G H J

  Berdasarkan jadual tersebut, mesej SAYA DEMAM akan dienkripsikan sebagai:

  Teks Biasa S A Y A D E M A M

  Teks Rahsia Q S Y S I T J S J

  Teks rahsia bagi mesej SAYA DEMAM ialah QSYS ITJSJ.

  Contoh 2: Merungkai Teks Rahsia (Dekripsi)

  Bagi merungkaikan teks rahsia menggunakan teknik kata kunci, penerima mesej

  perlu mengetahui kata kunci yang digunakan. Jika tidak mengetahui kata kunci

  yang digunakan, agak sukar untuk melakukan dekripsi. Contoh dekripsi mesej

  menggunakan teknik kata kunci:

  Mesej : AFHFRFM BMPJ

  Kata Kunci : PAGI

  Huruf dalam Teks Biasa

  A B C D E F G H I J K L M

  Huruf dalam Teks Rahsia

  P A G I B C D E F H J K L

  Huruf dalam Teks Biasa

  N O P Q R S T U V W X Y Z

  Huruf dalam Teks Rahsia

  L M N O P Q R U V W X Y Z

  Huruf dalam Teks Biasa

  N O P Q R S T U V W X Y Z

  Huruf dalam Teks Rahsia

  M N O Q R S T U V W X Y Z

 • 34

  Dengan menggunakan kata kunci yang diberi dan padanan huruf-huruf teks

  rahsia dengan teks biasa, maka mesej yang dirungkaikan ialah:

  Teks Rahsia A F H F R F M B M P J

  Teks Biasa B I J I R I N E N A K

  Jadi, mesej yang hendak disampaikan ialah BIJIRIN ENAK.

 • 35

  3.2 CIPHER POLYALPHABETIC

  3.2.1 Cipher Vigenere

  Dalam Cipher Vigenere, teknik Cipher Caeser digunakan dengan melibatkan

  penggantian huruf-huruf dalam modulor 26. Bagi melakukan proses enkripsi dan

  dekripsi, jadual huruf yang digunakan dikenali sebagai tabula recta atau

  Vigenere square atau Vigenere Table. Jadual ini mengandungi huruf-huruf

  dalam bentuk 26 x 26. Cipher ini juga memerlukan kata kunci bagi proses

  enkripsi dan dekripsi.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

 • 36

  3.2.1.1 Membina dan merungkai teks rahsia (ciphertext)

  Contoh 1: Membina Teks Rahsia (Enkripsi)

  Dalam Cipher Vigenere, penghantar mesej memerlukan kata kunci bagi

  menghasilkan teks rahsia. Kata kunci tersebut akan diulang berkali-kali sehingga

  menyamai panjang teks biasa yang hendak dienkripsikan dan ia dipanggil

  sebagai keystream. Sebagai contohnya, mesej yang hendak dienkripsikan ialah

  MERDEKA dengan menggunakan kata kunci SATU.

  Teks Biasa M E R D E K A

  Keystream S A T U S A T

  Untuk menghasilkan teks rahsia, huruf-huruf dalam teks biasa akan dilihat

  berdasarkan lajur pertama dalam Jadual Vigenere dan huruf-huruf bagi

  keystream dilihat berdasarkan baris yang pertama. Pertemuan antara baris dan

  lajur tersebut akan memberikan huruf bagi teks rahsia. Contohnya huruf M

  dalam teks biasa dan S dalam keystream.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf M dalam teks rahsia ialah E.

 • 37

  Teks Biasa : E Keystream : A

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf E dalam teks rahsia juga E.

  Teks Biasa : R Keystream : T

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf R dalam teks rahsia ialah K.

 • 38

  Teks Biasa : D Keystream : U

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf D dalam teks rahsia ialah X.

  Teks Biasa : E Keystream : S

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf E dalam teks rahsia ialah W.

 • 39

  Teks Biasa : K Keystream :A

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf K dalam teks rahsia juga K.

  Teks Biasa : A Keystream : T

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf A dalam teks rahsia ialah T.

  Oleh itu, mesej MERDEKA telah dienkripsikan sebagai EEKXWKT.

 • 40

  Contoh 2: Merungkaikan Teks Rahsia (Dekripsi)

  Bagi merungkaikan teks rahsia, kata kunci perlu diuang terlebih dahulu

  menghasilkan keystream sehingga menyamai jumlah huruf dalam teks rahsia.

  Contohnya teks rahsia dengan kata kunci GOL.

  Teks Rahsia V S Y G H

  Keystream G O L G O

  Dengan menggunakan huruf pada keystream, guna lajur yang mewakili huruf

  keystream tersebut. Kemudian dalam lajur tersebut, cari huruf yang mewakili

  huruf teks rahsia dan carikan huruf yang sepadan pada baris lajur yang pertama.

  Contoh:

  Teks Rahsia : V Keystream : G

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf teks rahsia V dalam teks biasa ialah P.

 • 41

  Teks Rahsia : S Keystream : O

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf teks rahsia S dalam teks biasa ialah E.

  Teks Rahsia : Y Keystream : L

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf teks rahsia Y dalam teks biasa ialah N.

 • 42

  Teks Rahsia : G Keystream : G

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf teks rahsia G dalam teks biasa ialah A.

  Teks Rahsia : H Keystream : O

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

  M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

  N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

  W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Jadi, huruf teks rahsia H dalam teks biasa ialah T.

  Oleh itu, teks rahsia VSYGH didekripsikan sebagai PENAT.

 • 43

  3.3 KESIMPULAN

  Secara keseluruhannya, teknik transposisi dan teknik penggantian yang

  digunakan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Kesemua teknik ini

  menunjukkan bahawa manusia pada zaman dahulu lagi telah berfikir dengan

  kreatif dan berupaya mencari jalan alternatif bagi mendepani masalah yang

  dihadapi. Walaupun mereka tidak mempunyai teknologi canggih pada masa

  tersebut, keupayaan mereka mencipta pelbagai jenis kod dan cipher ini

  sememangnya amat menggagumkan.