45
HBEF2703 KO-KURIKULUM 681010015107001 FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA JANUARI 2012 HBEF2703 KO-KURIKULUM NO. MATRIKULASI : 681010015107001 NO. KAD PENGNEALAN : 681010015107 NO. TELEFON : 012-7950487 E-MEL : [email protected] PUSAT PEMBELAJARAN : BATU PAHAT LEARNING CENTRE TUTOR : DR.NATESSAN SELAPPAN

KO-KURIKULUM 681010015107001 FAKULTI PENDIDIKAN DAN …epic.oum.edu.my/epic_upload/assignment/HBEF2703/2/kahasaidun... · 2.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid

Embed Size (px)

Citation preview

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

JANUARI 2012

HBEF2703

KO-KURIKULUM

NO. MATRIKULASI : 681010015107001

NO. KAD PENGNEALAN : 681010015107

NO. TELEFON : 012-7950487

E-MEL : [email protected]

PUSAT PEMBELAJARAN : BATU PAHAT LEARNING CENTRE

TUTOR : DR.NATESSAN SELAPPAN

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

KANDUNGAN

MUKASURAT

1. Penghargaan 1

2. Pengenalan Aktiviti Ko-Kurikulum

1. Konsep 2

2. Matlamat 3

3. Strategi 4

4. Perlaksanaan 5

3. Penerangan tentang sekolah dan pasukan berunifom yang dipilih

untuk tugasan 6

4. Perancangan aktiviti

A. Peringkat awal

A(1) Mesyuarat agung 7 - 10

A(2) Carta Organisasi 11

A(3) Bidang tugas ahli jawatankuasa Persatuan Pengakap 12

B. Peringkat semasa

B(1). Perancangan aktiviti 13 - 14

B(2).Pembahagian Jawatankuasa aktiviti 15 - 16

5. Laporan aktiviti 17 – 39

6. Refleksi 40

7. Penutup 41

8. Rujukan 42

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

1. Penghargaan

Alhamdulillah bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, dapatlah

saya menyempurnakan satu tugasan yang telah dipertanggungjawabkan kepada saya iaitu bagi

subjek Ko- Kurikulum (HBEF2703). Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

jutaan terima kasih terutama sekali kepada keluarga saya yang sentiasa mendoakan kejayaan saya.

Tidak lupa juga kepada kawan-kawan seperjuangan saya yang telah banyak membantu saya dalam

menyiapkan tugasan ini.

Penghargaan ini juga saya tujukan kepada Open University Malaysia (OUM) dan

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang telah memberi peluang kepada saya untuk menimba

ilmu pengetahuan di samping rakan-rakan yang sentiasa memberi dorongan dan semangat kepada

saya untuk meneruskan perjuangan ini. Tidak lupa juga kepada tutor kesayangan iaitu Dr. Natessan

Selappan yang banyak memberi perhatian, panduan dan tunjuk ajar serta bantuan yang tidak pernah

jemu sehingga sempurnanya tugasan ini dengan jayanya.

1

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

2. Pengenalan Aktiviti Ko-Kurikulum

(Konsep, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan)

1) Konsep

Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid

harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah,

mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat

pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai

pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani

dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.

Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat

adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa:

1.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental

(akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial,

jasmani dan rohani);

1.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan;

1.3 Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan

sebaya.

1.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan

masyarakat dan negara.

1.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-

murid.

2

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

2) Matlamat

Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan

Negara. Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut:

2.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan;

2.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani,

jasmani dan emosi murid-murid;

2.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di

antara sekolah;

2.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang

diceburi;

2.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid;

2.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan;

2.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara

sekolah dan masyarakat;

1.8 Mewujudkan sekolah berwatak.

3

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

1) Strategi

Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi

pelaksanaannya:

3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan

kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah;

3.2 Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab, kelab sukan dan

permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang

kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan;

3.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang

sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan;

3.4 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat;

3.5 Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah(JBPS), Persatua Ibu Bapa

Guru-Guru (PIBG), guru-guru dan murid-murid dalam perancangan dan

pelaksanaan aktiviti kokurikulum;

3.6 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang

dikehendaki;

3.7 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan;

3.8 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid;

3.9 Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan;

3.10 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa ke

semasa.

4

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

3) Perlaksanaan

4.1 Definisi

Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus

Pengajian ) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan

kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41,

No.26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan 1996,

Peraturan-Peraturan ( Kokurikulum Kebangsaan ) mendifinisikan kokurikulum

sepertu berikut:

“kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan

daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang

memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan

pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.”

4.2 Jenis-Jenis Aktiviti

Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb. Mei 1998, Jilid 42.No 11 Tambahan

No.41 Perundangan P.U (A) 196, pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan

sekolah daripada kategori yang berikut:

4.2.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997;

4.2.2 Hobi dan rekreasi;

4.2.3 Sukan dan permainan;

4.2.4 Badan beruniform; atau

4.2.5 Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.

5

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

3. Penerangan tentang sekolah dan pasukan berunifom yang di pilih untuk

tugasan

Sekolah yang menjadi subjek bagi tugasan pada kali ini adalah sebuah sekolah yang berada di

kawasan luar bandar. Sekolah ini diberi nama Sekolah Kebangsaan Parit Bingan. Ianya merupakan

sebuah sekolah yang terletak di dalam Zon Ayer Hitam dalam daerah Batu Pahat, Johor. Jumlah

keseluruhan murid di sekolah ini adalah seramai 207 orang.

Bagi tujuan tugasan pada kali ini, persatuan yang menjadi pilihan adalah Persatuan Pengakap

Malaysia Sekolah Kebangsaan Parit Bingan. Pasukan ini merupakan salah satu badan berunifom

yang terdapat di sekolah Kebangsaan Parit Bingan selain daripada Pasukan Bulan Sabit Merah

Malaysia dan Kedet Remaja Sekolah.

Persatuan Pengakap Malaysia Sekolah Kebangsaan Parit Bingan ini mempunyai keahlian

seramai 40 orang murid yang terdiri daripada murid-murid yang berada di dalam tahun 4,5 dan 6.

Pemilihan ahli bagi pasukan ini adalah dibuat berdasarkan minat serta bakat murid. Selain daripada

itu ianya bergantung kepada pembahagian di antara badan-badan berunifom di sekolah ini.

Pasukan ini ditubuhkan adalah untuk memenuhi beberapa matlamat selain daripada matlamat

yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Di antara matlamat-matlamat

itu adalah seperti berikut :

a. Melatih dan melengkapkan murid-murid sekolah ini dengan ilmu pengakap yang dapat

digunakan untuk kehidupan seharian.

b. Melahirkan pemimpin muda melalui sifat-sifat kepimpinan yang akan diterapkan

melalui pasukan ini.

c. Memupuk amalan dan nilai-nilai murni yang dapat digunakan untuk kehidupan seharian

melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam pasukan ini.

d. Membentuk tahap disiplin yang baik dan sikap bertanggungjawab terhadap diri murid.

e. Menanam dan mengukuhkan semangat perpaduan dan kerjasama sesama murid terhadap

segala aktiviti seharian murid.

Dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia serta di

tambah dengan matlamat yang ditetapkan oleh pesatuan adalah diharap pasukan ini dapat

melahirkan murid yang berjaya dalam kehidupan mereka di masa hadapan.

6

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

4.Perancangan aktiviti

A. Peringkat awal

A(1). Mesyuarat Agung

Perancangan merupakan satu tindakan yang perlu diambil sebelum sesuatu aktiviti dapat

dijalankan. Ianya dapat menentukan sama ada sesuatu aktiviti itu dapat dijalankan dengan sempurna

atau sebaliknya. Perancangan yang dilakukan secara teliti dapat menjamin kelicinan perjalanan

sesuatu aktiviti.

Bagi Persatuan Pengakap Malaysia Sekolah Kebangsaan Parit Bingan ini, semua perancangan

dilakukan dari mula lagi melalui mesyuarat agung yang diadakan pada awal tahun persekolahan. Di

dalam mesyuarat ini semua pemimpin yang akan menerajui pasukan ini akan dipilih secara

demokrasi iaitu dicadangkan oleh seorang ahli serta dipersetujui oleh ahli yang lain. Jika terdapat

lebih dari seorang yang dicadangkan maka undian akan dijalankan untuk memuktamadkan

keputusannya.

Di dalam mesyuarat ini juga semua aktiviti yang akan dijalankan akan dibincangkan serta

dirangka secara kasar sebelum ianya diperincikan lagi semasa mesyuarat Ahli Jawatankuasa yang

akan diadakan selepas Mesyuarat Agung tersebut.

Untuk menerangkan lagi tentang Mesyuarat Agung yang telah dijalankan oleh Persatuan

Pengakap Malaysia Sekolah Kebangsaan Parit Bingan ini, bersama-sama ini dilampirkan Laporan

Minit Mesyuarat Agung Persatuan ini yang telah dijalankan pada 18 Januari 2012 :

7

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

LAPORAN MINIT MESYUARAT AGUNG

PERSATUAN PENGAKAP MALAYSIA 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT BINGAN, BATU PAHAT,JOHOR.

Tarikh : 18 Januari 2012

Hari : Rabu

Masa : 12.50 Tengahari

Tempat : Bilik Mesyuarat SK. Parit Bingan

Kehadiran guru penasihat :

1. En. Norizan bin Hamsan

2. En. Anuar bin Ahmad

3. En.Kaha bin Saidun

4. Pn. Arpah bt Ahmad

5. Pn. Rahmas bt Jumri

Kehadiran ahli : 40 orang

AGENDA MESYUARAT

TINDAKAN

1. UCAPAN GURU PENASIHAT

1.1 Mengucapkan selamat datang kepada semua ahli yang

Dapat hadir pada Mesyuarat Agung pada kali ini.

1.2 Menyatakan tujuan mesyuarat adalah untuk melantik

Jawatankuasa pasukan untuk tahun 2012 serta

Membincangkan tentang aktiviti pasukan sepanjang

Tahun 2012.

Makluman semua ahli

8

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

2. GURU-GURU PENASIHAT PERSATUAN PENGAKAP

SK. PARIT BINGAN

2.1. Memperkenalkan guru-guru penasihat pasukan bagi tahun

2012.

2.2 Menyatakan jika murid menghadapi apa-apa masalah

berkaitan pasukan dapat merujuk kepada guru-guru

penasihat pasukan.

3. PERLANTIKAN AJK PERSATUAN PENGAKAP

SK. PARIT BINGAN 2012

3.1 Berikut adalah senarai AJK Persatuan Pengakap Malaysia

SK. Parit Bingan 2012.

Pengerusi : Mohd.Lokman bin Hakim

Naib Pengerusi : Jamal bin Kidam

Setiausaha : Ateen Atiqah bt Jalal

Bendahari : Nurain bt Sikon

Ajk : 1. Aufa Dini bin Ludin ( 6 Arif )

2. Juriah bt Samakon ( 5 Arif )

3. Kamal bin Darim (4 Arif )

4. CADANGAN AKTIVITI TAHUNAN

4.1 Guru penasihat memberitahu ahli bahawa aktiviti tahunan

yang akan dijalankan sepanjang tahun adalah mengikut

takwim yang telah ditetapkan oleh Persatuan Pengakap

Malaysia.

4.2 Guru penasihat akan membantu AJK memilih dan

menentukan aktiviti yang akan dijalankan berdasarkan takwim

yang telah ditetapkan.

Makluman semua ahli

Makluman semua ahli

Makluman

AJK

9

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

5. HAL-HAL LAIN

5.1 Guru penasihat berharap agar ahli-ahli dapat mematuhi

semua undang-undang yang telah ditetapkan serta

bekerjasama demi menjayakan semua aktiviti yang telah

dirancang.

Semua ahli

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.30 tengahari

Disediakan oleh :

-----------------------------------------

(ATEEN ATIQAH BTE JALAL)

Setiausaha

Persatuan Pengakap Malaysia SK. Parit Bingan 2012

10

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

A(2). Carta Organisasi

Setelah Mesyuarat Agung pesukan ini dijalankan maka Carta Organisasi pasukan ini dapat

dibentuk dengan sempurna. Carta Organisasi Persatuan Pengakap Sekolah Kebangsaan Parit Bingan

adalah seperti ditunjukkan di bawah :

Penaung

Radzion Bin Sarjo

Guru Besar SK Parit Bingan

Guru Pembimbing

1. En. Norizan bin Hamsan

2. En. Anuar bin Ahmad

3. En.Kaha bin Saidun

4. Pn. Arpah bt Ahmad

5. Pn. Rahmas bt Jumri

Pengerusi

Mohd.Lokman bin Hakim

Setiausaha

Ateen Atiqah bt Jalal

Bendahari

Nurain bt Sikon

Ahli Jawatankuasa

Aufa Dini bin Ludin ( 6 Arif )

Juriah bt Samakon ( 5 Arif )

Kamal bin Darim (4 Arif )

11

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

A(3).Bidang tugas ahli jawatankuasa Persatuan Pengakap

Berdasarkan kepada carta organisasi yang ditunjukkan, di bawah ini akan dinyatakan bidang

tugas yang akan dijalankan oleh ahli jawatankuasa tersebut:

a. Penaung

Penaung persatuan akan memainkan peranan sebagai pemantau terhadapsemua aktiviti yang

akan dijalankan oleh persatan ini. Selain daripadaitu beliau juga bertindak sebagi penasihat

terhadap perjalanan persatuan ini.

b. Guru pembimbing

Guru pembimbing memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan persatuan ini

dapat berfungsi dengan sewajarnya. Mereka akan membantu murid-murid melaksanakan

semua program dalam persatuan ini dengan sempurna.

c. Pengerusi

Pengerusi persatuan ini akan menjadi ketua kepada semua ahli persatuan ini. Beliau akan

bertanggungjawab terhadap semua ahli dalam persatuan ini samada dari segi keselamatan,

disiplin mahupun aktiviti persatuan ini. Pengerusi akan bertindak sebagai pennyambung di

antara guru pembimbing dengan ahli persatuan. Semua maklumat akan disalurkan kepada

ahli melalui pengerusi persatuan.

d. Setiausaha

Setiausaha persatuan akan membantu pengerusi untuk mentadbir persatuan. Semua rekod

dan catatan persatuan akan di buat dan disimpan oleh setiausaha.

e. Bendahari

Bendahari adalah bertanggungjawab menguruskan kewangan persatuan. Semua catatan

kewangan akan ditadbir oleh bendahari.

f. Ahli Jawatankuasa

Ahli jawatankuasa adalah berperanan untuk membantu persatuan melaksanakan segala

aktiviti yang telah dirancangkan.

12

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

B. Peringkat semasa

B(1). Perancangan aktiviti

Setelah selesai mesyuarat agung dijalankan, pihak guru penasihat akan membantu Ahli

Jawatankuasa yang dipilih untuk merangka aktiviti pasukan sepanjang tahun berdasarkan panduan

dan takwim yang telah disediakan oleh Persatuan Pengakap Malaysia. Pemilihan semula aktiviti ini

terpaksa dibuat kerana terdapat beberapa aktiviti yang dicadangkan oleh pihak Persatuan Pengakap

Malaysia tidak dapat dijalankan di sekolah ini. Perkara ini berlaku kerana terdapat kekangan masa

dan kekurangan kemudahan di sekolah ini. Aktiviti yang telah dirangka adalah seperti ditunjukkan

di dalam takwim di bawah :

AKTIVITI SEMESTER 1

BIL BULAN AKTIVITI TARIKH RANCANGAN

1.

Januari

1. Pembahagian Sekawan

2. Taklimat perlembagaan pasukan

25 Januari 2012

25 Januari 2012

2.

Febuari

1. Perbarisan dan Laung Agung

2. Persetiaan Pengakap

3. Undang-undang Pengakap

8 Febuari 2012

15 Febuari 2012

29 Febuari 2012

3.

Mac

1. Sejarah Pengakap

2. Cerita hutan

3. Hormat Pengakap

7 Mac 2012

7 Mac 2012

28 Mac 2012

4.

April

1. Kawad asas

2. Bendera negeri-negeri

3. Lagu-lagu Pengakap

4 April 2012

18 April 2012

18 April 2012

5.

Mei

1. Ujian lencana keahlian

2. Simpulan dan ikatan

3. Pertolongan cemas

9 Mei 2012

16 Mei 2012

30 Mei 2012

13

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

AKTIVITI SEMESTER 2

BIL BULAN AKTIVITI TARIKH RANCANGAN

1.

Jun

1. Ujian lencana kepandaian

2. Isyarat suli

3. Memasak

6 Jun 2012

13 Jun 2012

27 Jun 2012

2.

Julai

1. Ujian Lencana Keris Gangsa

2. Mendirikan khemah

3. Membuat gedjet

4 Julai 2012

18 Julai 2012

25 Julai 2012

3.

Ogos

1. Kembara

2. Membaca peta dan kompas

3. Lawatan sambil belajar

4 Ogos 2012

15 Ogos 2012

22 Ogos 2012

4.

September

1. Ujian Lencana Keris Gangsa

2. Ujian lencana kepandaian

8 September 2012

22 September 2012

5.

Oktober

1. Pertandingan kepandaian Pengakap

2. Perkhemahan unit berunifom

6 Oktober 2012

20 Oktober 2012

14

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

B(2). Pembahagian Jawatankuasa Aktiviti

Untuk melaksanakan kesemua aktiviti yang telah dirancangkan maka pihak persatuan telah

melantik Ahli Jawatankuasa yang akan menjalankan serta memantau setiap aktiviti yang dijalankan.

Penubuhan dan perlantikan jawatankuasa ini adalah untuk memastikan aktiviti yang dirancang

dapat berjalan dengan licin dan sempurna.Dengan ini aktiviti yang dijalankan dapat memberi impak

yang berkesan kepada semua ahli-ahli pengakap yang terlibat.

Bagi tujuan tugasan pada kali ini, pembahagian jawatankuasa akan hanya dipaparkan pada

aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada semester 1 sahaja.

Semester 1

BIL AKTIVITI AHLI JAWATANKUASA CATATAN

1.

2.

Pembahagian Sekawan

Taklimat perlembagaan persatuan

Penyelaras : Pn.Arpah bt Ahmad

Pembantu : Aufa Dini bin Ludin

3.

4.

5.

Perbarisan dan Laung Agung

Persetiaan Pengakap

Undang-undang Pengakap

Penyelaras : En.Anuar b. Ahmad

Pembantu : Juriah bt Samakon

Penyelaras : En Kaha b. Saidun

Pembantu : Amir Izwan b. Kamal

Penyelaras : En.Kaha b. Saidun

Pembantu : Amir Izwan b. Kamal

6.

7.

8.

Sejarah Pengakap

Cerita hutan

Hormat Pengakap

Penyelaras : En.Norizan b. Hamsan

Pembantu : Kamal b. Darim

Penyelaras : En.Norizan b. Hamsan

Pembantu : Kamal b. Darim

Penyelaras : En.Anuar b. Ahmad

Pembantu : Juriah bt Samakon

15

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

9.

10.

11.

Kawad asas

Bendera negeri-negeri

Lagu-lagu Pengakap

Penyelaras : En.Kaha b. Saidun

Pembantu : Amir Izwan b. Kamal

Penyelaras : Pn.Rahmas bt Jumri

Pembantu : Norain bt Lazim

Penyelaras : Pn.Rahmas bt Jumri

Pembantu : Norain bt Lazim

12.

13.

14.

Ujian lencana keahlian

Simpulan dan ikatan

Pertolongan cemas

Penyelaras : En.Norizan b. Hamsan

Pembantu : Kamal b. Darim

Penyelaras : En.Norizan b. Hamsan

Pembantu : Kamal b. Darim

Penyelaras : Pn.Arpah bt Ahmad

Pembantu : Aufa Dini bin Ludin

16

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

5. Laporan aktiviti

Setelah selesai dijalankan sesuatu aktiviti, laporan perlulah dibuat secara bertulis. Tujuan utama

laporan ini dibuat adalah sebagai bukti dan rujukan terhadap aktiviti yang telah dijalankan. Selain

daripada itu laporan ini juga dapat menunjukkan prestasi sesuatu aktiviti itu. Melaluinya proses

penambahbaikan dapat dilakukan terhadap aktiviti tersebut di masa akan dating. Di bawah ini akan

dipaparkan laporan bagi aktiviti yang telah dijalankan :

Aktiviti 1 dan 2

Persatuan Pengakap

Sek.Keb.Parit Bingan

Batu Pahat, Johor.

Aktiviti

Objektif

Tarikh

Hari

Kehadiran

- Pembahagian Sekawan

- Taklimat perlembagaan persatuan

1. Menggalakkan murid bekerja secara berkumpulan

2. Menerangkan tentang perlembagaan persatuan dengan jelas kepada ahli.

25 Januari 2012

Rabu

38/40

17

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

Guru Penyelaras

Pn.Arpah bt Ahmad

Kos

Tiada

Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh Guru Besar

Penilaian

1. Aktiviti diuruskan dengan lancar.

2. Penyertaan pelajar memuaskan

Penambahbaikan

1. Penggunaan alat pandang dengar dapat dipertingkatkan.

Disediakan Oleh:

Ateen Atiqah bt Jalal

Disahkan Oleh:

Arpah bt Ahmad

18

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

18

1. Pembahagian Sekawan

2. Taklimat perlembagaan persatuan

19

Dokumentasi bergambar

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

Aktiviti 3

Persatuan Pengakap

Sek.Keb.Parit Bingan

Batu Pahat, Johor.

Aktiviti

Objektif

Tarikh

Hari

Kehadiran

- Perbarisan dan Laung Agung

1. Mengetahui tentang upacara di dalam pergerakan pengakap

8 Februari 2012

Rabu

40/40

Guru Penyelaras

En.Anuar bin Ahmad

Kos

Tiada

Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh GPK KK

Penilaian

1. Aktiviti diuruskan dengan lancar.

2. Penyertaan pelajar memuaskan

Penambahbaikan

1. Kefahaman murid terhadap aktiviti yang dijalankan perlukan lebih

Penjelasan.

Disediakan Oleh:

Ateen Atiqah bt Jalal

Disahkan Oleh:

Anuar bin Ahmad

20

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

3. Perbarisan dan Laung Agung

21

Dokumentasi bergambar

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

Aktiviti 4

Persatuan Pengakap

Sek.Keb.Parit Bingan

Batu Pahat, Johor.

Aktiviti

Objektif

Tarikh

Hari

Kehadiran

- Persetiaan Pengakap

1. Murid dapat melafazkan persetiaan Pengakap dengan betul dan jelas.

15 Februari 2012

Rabu

36/40

Guru Penyelaras

En. Kaha bin Saidun

Kos

Tiada

Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh GPK KK

Penilaian

1. Aktiviti diuruskan dengan lancar.

2. Penyertaan pelajar memuaskan

Penambahbaikan

1. Murid perlu menghafal persetiaan Pengakap dengan lebih baik.

Disediakan Oleh:

Ateen Atiqah bt Jalal

Disahkan Oleh:

Kaha bin Saidun

22

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

4. Persetiaan Pengakap

23

Dokumentasi bergambar

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

Aktiviti 5

Persatuan Pengakap

Sek.Keb.Parit Bingan

Batu Pahat, Johor.

Aktiviti

Objektif

Tarikh

Hari

Kehadiran

- Undang-undang Pengakap

1. Murid dapat mengetahui undang-undang di dalam pergerakan pengakap

dengan jelas.

29 Februari 2012

Rabu

36/40

Guru Penyelaras

En. Kaha bin Saidun

Kos

Tiada

Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh GPK KK

Penilaian

1. Aktiviti diuruskan dengan lancar.

2. Penyertaan pelajar memuaskan

Penambahbaikan

1. Murid perlu memahami undang-undang Pengakap dengan jelas,

Disediakan Oleh:

Ateen Atiqah bt Jalal

Disahkan Oleh:

Kaha bin Saidun

24

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

5. undang-undang pengakap

25

Dokumentasi bergambar

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

Aktiviti 6 dan 7

Persatuan Pengakap

Sek.Keb.Parit Bingan

Batu Pahat, Johor.

Aktiviti

Objektif

Tarikh

Hari

Kehadiran

- Sejarah Pengakap

- Cerita hutan

1. Murid dapat mengetahui sejarah penubuhan Pasukan Pengakap.

2. Murid mengetahui cerita-cerita hutan di dalam pergerakan pengakap.

7 Mac 2012

Rabu

35/40

Guru Penyelaras

En. Norizan bin Hamsan

Kos

Tiada

Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh GPK KK

Penilaian

1. Aktiviti diuruskan dengan lancar.

2. Penyertaan pelajar memuaskan

Penambahbaikan

1. Perlukan buku sejarah yang mencukupi.

Disediakan Oleh:

Ateen Atiqah bt Jalal

Disahkan Oleh:

Norizan bin Hamsan

26

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

6. Sejarah Pengakap

7. Cerita hutan

27

Dokumentasi bergambar

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

Aktiviti 8

Persatuan Pengakap

Sek.Keb.Parit Bingan

Batu Pahat, Johor.

Aktiviti

Objektif

Tarikh

Hari

Kehadiran

- Hormat Pengakap

1. Murid dapat mengetahui pergerakan untuk melakukan Hormat Pengakap.

28 Mac 2012

Rabu

34/40

Guru Penyelaras

En. Anuar bin Ahmad

Kos

Tiada

Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh GPK KK

Penilaian

1. Aktiviti diuruskan dengan lancar.

2. Penyertaan pelajar memuaskan

Penambahbaikan

1. Perlukan latih tubi yang lebih banyak.

Disediakan Oleh:

Ateen Atiqah bt Jalal

Disahkan Oleh:

Anuar bin Ahmad

28

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

8. Hormat Pengakap

29

Dokumentasi bergambar

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

Aktiviti 9

Persatuan Pengakap

Sek.Keb.Parit Bingan

Batu Pahat, Johor.

Aktiviti

Objektif

Tarikh

Hari

Kehadiran

- Kawad asas

1. Murid dapat mengetahui pergerakan untuk melakukan Hormat Pengakap.

4 April 2012

Rabu

34/40

Guru Penyelaras

En. Kaha bin Saidun

Kos

Tiada

Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh GPK KK

Penilaian

1. Aktiviti diuruskan dengan lancar.

2. Penyertaan pelajar memuaskan

Penambahbaikan

1. Perlukan latih tubi yang lebih banyak.

Disediakan Oleh:

Ateen Atiqah bt Jalal

Disahkan Oleh:

Kaha bin Saidun

30

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

9. Kawad asas

31

Dokumentasi bergambar

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

Aktiviti 10 dan 11

Persatuan Pengakap

Sek.Keb.Parit Bingan

Batu Pahat, Johor.

Aktiviti

Objektif

Tarikh

Hari

Kehadiran

- Bendera negeri-negeri

- Lagu-lagu Pengakap

1. Murid dapat mengetahui pergerakan untuk melakukan Hormat Pengakap.

18 April 2012

Rabu

37/40

Guru Penyelaras

Pn. Rahmas bt Jumri

Kos

Tiada

Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh GPK KK

Penilaian

1. Aktiviti diuruskan dengan lancar.

2. Penyertaan pelajar memuaskan

Penambahbaikan

1. Perlukan latih tubi menyanyi lagu Pengakap yang lebih banyak.

Disediakan Oleh:

Ateen Atiqah bt Jalal

Disahkan Oleh:

Rahmas bt Jumri

32

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

10. Bendera negeri-negeri

11. Lagu-lagu Pengakap

33

Dokumentasi bergambar

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

Aktiviti 12

Persatuan Pengakap

Sek.Keb.Parit Bingan

Batu Pahat, Johor.

Aktiviti

Objektif

Tarikh

Hari

Kehadiran

-Ujian Lencana Keahlian

1. Murid dapat diterima sebagai ahli Pengakap yang sah.

9 Mei 2012

Rabu

40/40

Guru Penyelaras

En.Norizan bin Hamsan

Kos

RM 100 ( Penyediaan lencana keahlian )

Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh GPK KK dan GB

Penilaian

1. Aktiviti diuruskan dengan lancar.

2. Penyertaan pelajar memuaskan

Penambahbaikan

1. Masa yang lebih panjang diperlukan supaya murid benar-benar diuji

Sebelum diterima sebagai ahli pengakap.

Disediakan Oleh:

Ateen Atiqah bt Jalal

Disahkan Oleh:

Norizan bin Hamsan

34

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

12. Ujian lencana keahlian

35

Dokumentasi bergambar

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

Aktiviti 13

Persatuan Pengakap

Sek.Keb.Parit Bingan

Batu Pahat, Johor.

Aktiviti

Objektif

Tarikh

Hari

Kehadiran

- Simpulan dan ikatan

1. Murid mahir dengan jenis-jenis simpulan dan ikatan menggunakan tali.

16 Mei 2012

Rabu

40/40

Guru Penyelaras

En.Norizan bin Hamsan

Kos

RM 50.00 ( Penyediaan tali )

Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh GPK KK dan GB

Penilaian

1. Aktiviti diuruskan dengan lancar.

2. Penyertaan pelajar memuaskan

Penambahbaikan

1. Masa yang lebih panjang diperlukan supaya murid benar-benar mahir

Membuat simpulan dan ikatan menggunakan tali.

Disediakan Oleh:

Ateen Atiqah bt Jalal

Disahkan Oleh:

Norizan bin Hamsan

36

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

13. Simpulan dan ikatan

37

Dokumentasi bergambar

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

Aktiviti 14

Persatuan Pengakap

Sek.Keb.Parit Bingan

Batu Pahat, Johor.

Aktiviti

Objektif

Tarikh

Hari

Kehadiran

- Pertolongan cemas

1. Murid mengetahui parkara yang perlu dilakukan jika menghadapi

situasi kecemasan dan memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

30 Mei 2012

Rabu

40/40

Guru Penyelaras

Pn. Arfah bt Ahmad

Kos

RM 100.00 ( Penyediaan peti pertolongan cemas )

Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh GPK KK dan GB

Penilaian

1. Aktiviti diuruskan dengan lancar.

2. Penyertaan pelajar memuaskan

Penambahbaikan

1. Murid perlu didedahkan dengan latihan praktikal setelah diberi kemahiran

secara teori.

Disediakan Oleh:

Ateen Atiqah bt Jalal

Disahkan Oleh:

Arfah bt Ahmad

38

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

14.Pertolongan cemas

39

Dokumentasi bergambar

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

6. Refleksi

Aktiviti-aktiviti bagi semester 1 dapat dijalankan dengan baik. Walaubagaimanapun terdapat

beberapa kelemahan semasa menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut. Kebanyakkan kelemahan

tersebut adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan. Ini adalah kerana

sekolah yang terlibat ini tidak mempunyai peralatan dan tempat yang cukup untuk menjalankan

semua aktiviti tersebut. Kekangan ini dapat diatasi oleh pihak guru dengan menggunakan semua

idea dan usaha yang gigih untuk mengatasinya.

Segala kelemahan dan kekurangan telah disenaraikan pada setiap laporan aktiviti yang dibuat.

Ianya sebagai peringatan dan tindakkan untuk aktiviti yang akan datang. Di antara kekurangan yang

nyata dapat dilihat pada aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada semester 1 ini adalah seperti :

a. Kekurangan persediaan awal terhadap aktiviti yang hendak dijalankan.

b. Masa yang tidak dirancang dengan sempurna sehingga aktiviti yang dijalankan

tidak memberi impak yang maksimum kepada murid.

c. Bahan pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi untuk memberi murid lebih

kefahaman terhadap pelajaran yang disampaikan.

Walau bagaimanapun pada keseluruhannya aktiviti yang di rancang dapat menarik minat murid

untuk bersama memberi kerjasama dan terlibat di dalam aktiviti yang disediakan. Ini dapat dilihat

daripada reaksi mereka semasa menjalankan aktiviti yang sentiasa bersungguh-sungguh dan

gembira melalui aktiviti tersebut.

40

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

7. Penutup

Pendidikan ko-kurikulum merupakan satu aktiviti yang sangat bagus dan diperlukan di setiap

sekolah. Melalui aktiviti ko-kurikulum ini murid-murid dapat membentuk jati diri mereka dengan

baik dan sempurna untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan mereka.

Melalui pendidikan ko-kurikulum ini juga murid dapat membentuk sahsiah yang baik di mana

tahap disiplin mereka dapat ditingkatkan selaras dengan status mereka sebagai pelajar. Dengan

adanya tahap disiplin yang tinggi ini maka murid akan dapat menghadapi pelajaran akedemik

mereka dengan lebih baik. Justeru itu kebarangkalian untuk murid gagal dalam peperiksaan adalah

rendah.

Pihak ibubapa dan guru sepatutnya menggalakkan murid untuk terlibat dalam aktiviti ko-

kurikulum ini. Galakan dan sokongan ibubapa dan guru akan memberi semangat kepada pelajar

untuk menyertai aktiviti ko-kurikulum ini. Dengan penyertaan ini akan melorongkan murid kepada

melakukan perkara yang baik dan berfeadah. Ini dapat menghalang murid dari terlibat dengan

gejala-gajala yang tidak sihat dan tidak diingini.

41

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001

RUJUKAN

1. Abdul Alim Abdul Rahim.(1994). Pengakap Kanak-Kanak: Panduan Lencana Kemajuan.

Selangor: Penerbitan Fajar Bakti.

2. Edaris Abbu Bakri.(2004). Pengurusan Strategik: Konsep dan Aplikasi untuk Pendidikan.

Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

42

HBEF2703

KO-KURIKULUM

681010015107001