of 37 /37
КЊИГА ПРЕДМЕТА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ИНСТИТУТУ ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ ЗА СТИЦАЊЕ СТРУЧНОГ НАЗИВА ИНФОРМАТИЧАР

Knjiga predmeta osnovne Informatika

Embed Size (px)

Text of Knjiga predmeta osnovne Informatika

Page 1: Knjiga predmeta osnovne Informatika

КЊИГА ПРЕДМЕТА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ

СТУДИЈА У ИНСТИТУТУ ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ

ЗА СТИЦАЊЕ СТРУЧНОГ НАЗИВА

ИНФОРМАТИЧАР

Page 2: Knjiga predmeta osnovne Informatika

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Page 3: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: МАТЕМАТИКА/ ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА Наставник (Презиме, средње слово, име): Банковић Д. Драгић Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Математике, обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Циљ предмета je да студенти овладају знањима и вештинама која би им омогућили да самостално праве програме у програмском језику Паскал. Исход предмета Студент познаје синтаксу прoграмског језика Паскал и основне појмове о алгоритмима. Студент зна да пише програме у Паскалу и да их реализује на рачунару. Садржај предмета Теоријска настава О алгоритмима. Константе и променљиве у Паскалу. Типови података. Линијске структуре. Разгранате структуре. Цикличке структуре. Функције и процедуре. Рекурзивни потпрограми. Низови. Слогови. Датотеке. Скупови. Практична настава Вежбе: Линијске структуре. Разгранате структуре. Цикличке структуре. Функције и процедуре. Рекурзивни потпрограми. Низови. Слогови. Датотеке. Скупови. Други облици наставе: Рад у програмском језику Паскал на рачунару. Литература 1. М. Јауковић, В. Пантић, Програмски језик Паскал, Научна књига, Београд 1987. 2. К. Јенсен, Н. Вирт, Паскал приручник, Микро књига, Београд 1987. 3. М. Чабаркапа, Рачунарство и информатика, Београд 2004. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 2

Практични рад: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, рад на на рачунару

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 64

Page 4: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Икодиновић М. Небојша Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 6 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Упознавање са појмовима везаним за решивост неког математичког проблема. Дефинисање и анализа појма алгоритма математичким средствима. Упознавање са теоријским, практичним и историјским значајем Булових алгебри. Упознавање са основним аспектима и применама класичне исказне и предикатске логике. Исход предмета Студент је разумео Черчову тезу и темељно усвојио идеје израчунљивости. Стекао је увид у место математике у информатици и рачунарству и увидео неопходност математизације знања као и разматрања математичких концепата у контексту примене. Студент је усвојио математичко-логички начин размишљања и подигао знање из рачунарства на виши ниво. Садржај предмета Теоријска настава Основни математички појмови. Скупови. Функције. Операције и релације. Релације поретка. Релације еквиваленције. Скуп природних бројева. (принципи индукције и рекурзије). Теорија израчунљивости. Идеални рачунар. Програми. Супституција. Рекурзија. Минимизација. Класа израчунљивих функција. Кодирање. Халтинг проблем. Булове алгебре. Алгебра партитивног скупа. Исказна алгебра. Булови идентитети и дигитална кола. Исказна логика. Импликација и еквиваленција. Исказне формуле. Методе доказивања таутологија. Логичке последице. Нормалне форме. Метод резолуције. Систем за дедукцију у исказној логици. Предикатска логика првог реда. Математичко-логички језик. Квантификатори. Изрази и формуле предикатског рачуна првог реда. Интерпретација формула. Релација задовољења. Логичке последице. Логички еквивалентне формуле. Супституција. Нормалне форме. Ербранова теорема. Метод резолуције. Систем за дедукцију у предикатској логици првог реда. Практична настава:Вежбе Примена стечених теоријских знања на решавање задатака. Продубљивање схватања појмова и тврђења. Примењивање стечених знања у другим областима. Литература 1. Градимир Војводић, Предавања из математичке логике и алгебре, Универзитет у Новом Саду,

Природно-математички факултет, Нови Сад, 1998. 2. Слободан Вујошевић, Математичка логика, ЦИД, Подгорица, 1996. Број часова активне наставе 60 Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 46 колоквијум-и 48

Page 5: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА Наставник (Презиме, средње слово, име): Петровић-Торгашев Н. Мирослава Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 6 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима и резултатима из линеарне алгабре и аналитичке геометрије. Исход предмета Студент је овладао основним појмовима, резултатима и техникама линеарне алгебре и аналитичке геометрије у склaду са потребама информатике. Садржај предмета Теоријска настава Вектори у Rn и Cn. Системи линеарних једначина. Матрице. Алгебра матрица. Векторски простори. База и димензија векторског простора. Линеарна пресликавања. Матрице и линеарни оператори. Детерминанта матрице. Сопствене вредности и сопствени вектори квадратне матрице. Каноничке форме. Билинеарне и квадратне форме. Векторски простори са скаларним производом. Примене у геометрији: права, раван и хиперраван; пројекција тачке на потпростор; растојање тачке од потпростора; растојање тачке од равни; криве другог реда; канонички облик кривих другог реда; оптичке особине; површи другог реда; канонички облик површи другог реда. Практична настава Практична примена знања стечених кроз теоријску наставу. Литература 1. Мирослава Петровић-Торгашев, Аналитичка геометрија, Природно-математички факултет,

Крагујевац, 1995 2. Александар Липковски, Линеарна алгебра и аналитичка геометрија, Научна књига, Београд, 1995 3. Стојан Раденовић, Давор Раденовић, Линеарна Алгебра (Збирка решених задатака), Београд, 1996 Број часова активне наставе Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 1

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 46 колоквијум-и 48

Page 6: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: РAЧУНАРСКИ СИСТЕМИ Наставник (Презиме, средње слово, име): Банковић Д. Драгић Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 6 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Циљ предмета je да студенти науче принципе рада рачунара и како се праве програми у машинском језику. Исход предмета Студент је упознао аритметичке, логичке и физичке основе рада рачунара, начин рада рачунара и писање програма у машинском језику. Садржај предмета Теоријска настава Рачунарска средства. Чување података. Регистровање података. Физичке основе чувања података. Аритметичке основе обраде података. Логичке основе обраде података. Пренос података. Организација рада рачунара. Једноадресни рачунар. Машински језик: линијске структуре, разгранате структуре, цикличке структуре, начини адресирања, потпрограми. Практична настава:Вежбе Бројчани системи. Превођење бројева. Аритметичке операције у бинарном бројном систему. Аритметичке операције у бинарно кодираном систему. Машински језик: линијске структуре, разгранате структуре, цикличке структуре, начини адресирања, потпрограми. Литература 1. Н. Митић, Основи рачунарских система, СЕТ Београд, 2003. 2. Н. Парезановић, Основи рачунарских система, Наука, Београд 1995. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 3

Методе извођења наставе Предавања, вежбе.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 46 колоквијум-и 48

Page 7: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програми: МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА/ФИЗИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Вукићевић-Ђорђевић М. Љиљана Статус предмета: Изборни на основним академским студијама Математике, обавезан на основним академским студијама Информатике, изборни на основним академским студијама Физике Број ЕСПБ: 5 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Овладавање језиком кроз развој интегрисаних вештина на материјалима преузетим из језика струке. Оспособљавање студената за каснији самосталан рад по завршетку формалне наставе. Допринос интелектуалном, свестраном и професионалном развоју студената. Исход предмета Знања која су студенти стекли после савладавања програма: Познавање језика стуке. Способност да се служе научном литературом у циљу дањег усвајања студијског програма. Основе формалне писане комуникације на страном језику. Вештине које су студенти стекли после савладавања програма: Способност да напишу резиме и биографију (животопис-CV) и да напишу формално писмо - пријаву и комуницирају у писменој форми савременим средствима комуникација. Ставови које су студенти стекли после савладавања програма: Да се у академском раду користе различити и бројни извори који су недоступни само на матерњем језику, критичност у избору адекватног материјала на страном језику, а тиме и стицање самопоуздања. Садржај предмета Теоријска настава Стручни текстови из историје математике, теорије бројева, геометрије, пропорција, скупова, аксиома, грешака у рачунању, вектори, таласи, електрони, атоми. Практична настава: Вежбе Кратка ревизија енглеске граматике кроз израду проблемских задатака комуникативног приступа и увежбавање вештине писања животописа, сажетака и формалних писама - пријављивање. Литература 1. Howard E., An Introduction to the History of Mathematics, New York, 1964. 2. Fisher A., Formal Number Theory and Computability, Oxford: Clarendon Press, 1982. 3. Jacobs H., Geometry, W.H. Freeman and Company, San Francisco, 1974 4. Christian R. R., Introduction to Logic and Sets, New York, Blaisdell Publishing Company, 1965 5. Perelman Ya., Figures for Fun, MIR Publishers, 1979 6. Vince M., First Certificate Language Practice, 2003 7. Allemano J. M. Stephens, Fast Track to FCE, Longman, UK, 2004 8. Feyman, R.P., R. B. Leighton, M. Sands, Lectures on Physics, Addison-Wesley publishing company,

Massachusetts, 1963 9. Javid M., P. M. Brown, Field Analysis and Electromagnetics, McGraw-Hill Company, Inc., New York,

1963 Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Комуникативни приступ (интерактиван) заснован на активностима у којима студенти раде задатке са смисленим значењем којим се унапређује учење/усвајање кроз наставне активности које су засноване на откривању непознатог (gap activities), решавању проблемских задатака (problem-solving activities), активности неувежбаног говора (role play).

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 10 писмени испит 20 практична настава 10 усмени испит 20 колоквијум-и 30 семинар-и 10

Page 8: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: СТУКТУРE ПОДАТАКА И АЛГОРИТМИ 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Цветковић С. Александар Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Упознавање и разумевање појма, намене и начина употребе апстрактних типова података са имплементацијама у програмском језику C. Упознавање са алгоритмима за рад са уведеним структурама података, њихова имплементација и примена у решавању различитих проблема. Исход предмета Студент је разумео појмове и поседујe вештину употребе апстрактних типова података и њихове имплементације у програмском језику C. Студент је стекао способност имплементације алгоритама и њиховe примене у решавању различитих проблема. Садржај предмета Теоријска настава Основни појмови из програмских језика потребни за ефикасно програмирање структура података и алгоритама. Дефиниција апстрактног типа података и алгоритама. Оптималност алгоритама и оцена сложености. Типови података. Управљачке структуре: секвенца, селекције, циклуси и скокови. Показивачи и низови. Модуларизација програма (функције), механизам преноса аргумената, аргументи главног програма, библиотечке функције. Дефинисање и употреба структура и унија. Дефиниција датотека и функције за рад са датотекама (отварање, затварање, улаз/излаз). Команде претпроцесора. Рекурзивне функције. Основни алгоритми за рад са низовима (сортирање, претрага), аритметички алгоритми. Практична настава:Вежбе Програмски језик C. Типови података. Улазно/излазна конверзија података. Оператори и изрази, конверзије и поредак израчунавања. Управљачке структуре. Показивачи и низови: адресе и показивачи; адресна аритметика; динамичка додела меморије. Функције. Структура и унија. Датотеке и функције за рад са датотекама (отварање, затварање, улаз/излаз). Команде претпроцесора. Рекурзивне функције, показивачи на функцијe. Литература 1. B. Kernighan, D. Ritchie, Програмски језик C, CET, Београд, 2003 2. C. L. Tondo, S. E. Gimpel, Programski jezik C- rešenja zadataka, CET. 3. М. Чабаркапа, C - Основи програмирања, Круг, Београд, 1996. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 3

Методе извођења наставе На предавањима се користе класичне методе наставе. Објашњавају се основне структуре података које се илуструју одговарајућим примерима. На вежбама се користи програмски језик C за имплементацију структура података и практичних примера њиховог коришћења.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 64

Page 9: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА Наставник (Презиме, средње слово, име): Петровић-Торгашев Н. Мирослава Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 6 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Упознавање са основним појмовима и резултатима из диференцијалног рачуна функција једне реалнe променљиве, неодређеног и одређеног интеграла. Исход предмета Студент је овладавао основним појмовима и резултатима из диференцијалног рачуна функција једне реалнe променљиве, неодређеног и одређеног интеграла. Садржај предмета Теоријска настава Реални бројеви. Низови реалних бројева. Реалне функције једне реалне променљиве. Непрекидност функција. Диференцијални рачун функција једне променљиве. Неодређени интеграл. Одређени интегал. Практична настава. Вежбе Практична примена знања стечених кроз теоријску наставу. Литература 1. П. М. Миличић, Математика I, Научна књига, Београд, 1979 2. С. Раденовић, Математичка анализа I, основи теорије, ПМФ Крагујевац, 1994 3. Љиљана Петровић, Матаматика II , ПМФ Крагујевац, 1995 4. М. Петровић-Торгашев, М. Лазић, Збирка решених задатака из Математике 1, Машински

факултет, Крагујевац, 2003. Број часова активне наставе Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 1

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 46 колоквијум-и 48

Page 10: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ 2 Наставник (Презиме, средње слово, име): Ђорђевић С. Радосав, Боровићанин Д. Бојана Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 6 Услов: Уписан одговарајући семестар, положен предмет Теоријске основе информатике 1 Циљ предмета Циљeви предмета су да студент овлада знањима и техникама које ће му омогућити да примењује научна и стручна достигнућа из универзалне алгебре, да буде оспособљен за креативан рад, као и да му омогући да несметано и са успехом прати остале курсеве на овим студијама. Исход предмета Студент је оспособљен за примену знања и техника стечених на овом предмету, као и за креативан и самосталан научни и стручни рад. Садржај предмета Теоријска настава Операције и алгебарске структуре. Групоиди и њихове основне особине, подгрупоиди, фактор групоиди, хомоморфизми, директан производ групоида. Семигрупе, семигрупе речи, квазигрупе. Групе. Пеанова аритметика, заснивање структуре природних бројева, прстен целих бројева. Алгоритам дељења целих бројева, Еуклидов алгоритам, основни став аритметике, линеарне Диофантове једначине. Основне теореме елементарне аритметике. Рационални, реалних и комплексни бројеви. Полиноми, прстен полинома, алгоритам дељења полинома, Безуов став, Еуклидов алгоритам. Нуле полинома, основни став алгебре, факторизација полинома, Лагранжов интерполациони полином. Вијетове формуле, нуле реалних полинома. Практична настава:Вежбе Примена садржаја теоријске наставе . Литература 1. Мијајловић Ж., Алгебра 1, Београд, 1993. 2. Икодиновић Н., Збирка задатака из теорије група, ПМФ Крагујевац, 2003. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Прeдавања, вежбе, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 46 колоквијум-и 48

Page 11: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА/ФИЗИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Петровић М. Виолета, Радуловић Ј. Јасна Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике и изборни на основним академским студијама Физике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Стицање општих и специфичних знања из архитектуре и организације рачунара. Исход предмета Упознавањем са принципима организације рачунара, као и начином рада хардверских компонентеи рачунара, студенти су на овом курсу стекли знања која су им омогућила да разумеју начин функционисања и организације рачунара. Садржај предмета Теоријска настава Логичке основе обраде података. Логичке функције. Методе минимизација логичких функција. Комбинационе и секвенцијалне мреже. Основни градивни блокови рачунара (логичка врата, флип-флоп елементи, сабирачи, бројачи, регистри). Организација, структура, формати инструкција и машински језик Фон Нојманове машине. Структура савремених дигиталних рачунара: централни процесор, систем прекида, унутрашња и спољашња меморија, улазно/излазни подсистем и уређаји. Структура централног процесора. Аритметичко/логичка јединица. Регистри. Контролна јединица и начини њене имплементације. Микропрограмска организација управљачке јединице. Системи за меморисање података. Хијерархија меморија. Унутрашња меморија и карактеристике. Декодирање адресе. Кеш меморија. У/И подсистем рачунарског система. Савремене технологије израде хардвера, историја. Прекидачки елементи, аналогно понашање. PMOS, NMOS и CMOS, однос. Правилне структуре, ПЛА, коначни аутомати. Asembler. Шта је Asembler? Прпграмирање на аsembler-ском језику. Практична настава Експерименталне вежбе: Програмски пакет EWB, Asembler Рачунске вежбе: Аналза и синтеза дигиталних електронских кола, методе минимизације прекидачких функција. Литература 1. Валериј Бочварски, Александар Стаматовић, Дигитална електроника, Студио плус, Београд, 1994. 2. Andrew S. Tanenbaum, Архитектура и организације рачунара, Микро књига, Београд, 2006. 3. др Спасоје Тешић, др Драган Васиљевић, Збирка задатака из дигиталне електронике, Научна

књига, 1990 Број часова активне наставе Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 5 усмени испит 45 колоквијум-и 50

Page 12: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: СОФТВЕРСКИ ПРАКТИКУМ 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Стојановић С. Бобан, Боровићанин Д. Бојана Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 4 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Упознавање студената са кључним областима рачунарских наука, проблематиком којом се баве, областима у којима се примењују. Упознавање са широким спектром савремених информационих технологија, на нивоу упознавања са концепатима који су у њима примењени, као и начина њихове примене. Оспособљавање студената за коришћење стандардних софтверских пакета за обраду текста, слика, података у табелама, припрему презентација, коришћење основних сервиса Интернета. Исход предмета Студент је овладао основном терминологијом рачунарских наука, као и савремених информационих технологија, разуме њихову сврху и начин примене. Студент је оспособљен за активно коришћење рачунара, тј. стандардних софтвера за обраду текста, слика, података у табелама, припрему презентација, коришћење основних сервиса Интернета. Садржај предмета Теоријска настава Основни појмови, дефиниције, примери и области примене основних конецепата различитих области: Оперативни системи. Мреже и мрежне технологије. Програмски језици и програмске парадигме. Управљање информацијама. Информациони системи. Софвтерски инжењеринг. Интелигентни системи. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Windows, Word, Excel, Power Point, LaTeX, основни Internet сервиси Литература 1. Н. Парезановић, Основи рачунарских система, Наука, Београд, 2005. 2. А. Капларевић-Малишић, Т. Стојановић, В. Симић, Оперативни системи, интерна скрипта. 3. А. Капларевић-Малишић, Т. Стојановић, В. Симић, Windows, интерна скрипта. 4. А. Капларевић-Малишић, Т. Стојановић, В. Симић, Microsoft Word, интерна скрипта. 5. А. Капларевић-Малишић, Т. Стојановић, В. Симић, Microsoft Word, интерна скрипта. 6. А. Капларевић-Малишић, Т. Стојановић, В. Симић, Интернет, интерна скрипта. 7. М. Станић, Kratak kurs LaTeX-a 2e, интерна скрипта. Број часова активне наставе Предавања: 1

Вежбе: 2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 1

Методе извођења наставе Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 63

Page 13: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА И АЛГОРИТМИ 2 Наставник (Презиме, средње слово, име): Леповић В. Мирко Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар, положен предмет Структуре података и алгоритми 1 Циљ предмета Упознавање студената са динамичкима типовима података ЛИСТА, СТЕК, СТАБЛО и структурама података које се користе за њихову имплементацију. Упознавање са основним техникама за обликовање и анализу алгоритама. Исход предмета Студент је спосабан да примени и реализује алгоритме који користе динамичке структуре података. Садржај предмета Теоријска настава Апстрактни тип података ЛИСТА. Реализација ЛИСТЕ и основних операција са листом. Кружна листа, коришћење заглавља и граничника. Вишеструко повезане листе. Апстрактни тип података СТЕК и његове примене. Апстрактни тип података приоритетна листа. Апстрактни тип података СТАБЛО и његове реализације. Обиласци стабла. Стабло претраживања. Практична настава: Вежбе Реализација динамичких структура ЛИСТА, СТЕК и СТАБЛО и различите примене алгоритама. Други облици наставе Студенти током курса решавају задатке самостално користећи примере обрађене на предавањима и вежбама. Литература 1. B. Kernighan, D. Ritchie, Програмски језик C, CET, Београд, 2003 2. C. L. Tondo, S. E. Gimpel, Programski jezik C – rešenja zadataka, CET. 3. М. Чабаркапа, C – Основи програмирања, Круг, Београд, 1996. 4. Драган Милићев, Објектно оријентисано програмирање на језику C++, Микро књига Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе На предавањима се користе класичне методе наставе. Објашњавају се динамичке структуре података који се илуструју одговарајућим примерима. На вежбама се користи програмски језик C за имплементацију структура података и практичних примера њиховог коришћења.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 44 семинар-и 20

Page 14: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ 3 Наставник (Презиме, средње слово, име): Боровићанин Д. Бојана Статус предмета: Обавезан на основним академским студијима Информатике Број ЕСПБ: 6 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима из комбинаторике и теорије графова. Оспособљавање студената за решавање проблема и задатака из поменутих области уз употребу научних поступака и метода. Исход предмета Студент је оспособљен за примену стечених теоријских знања и метода решавања задатака при решавању различитих проблема из области комбинаторике и теорије графова. Садржај предмета Теоријска настава Комбинаторика. Основни појмови и принципи комбинаторике. Варијације, пермутације, комбинације, партиције и композиције. Принцип укључења-искључења. Биномна и полиномна формула. Теорија графова. Основни појмови теорије графова. Изоморфизам графова. Повезаност графова. Графови и матрице. Стабла. Планарни графови. Бојење графова. Број унутрашње и спољашње стабилности графа. Ојлерови и Хамилтонови графови. Практична настава:Вежбе Примена теоријских знања за решавање задатака и проблема. Литература 1. Драгош Цветковић, Слободан Симић, Дискретна математика – математика за компјутерске

науке, Просвета, Ниш, 1996. 2. Д. Стевановић, М. Милошевић, В. Балтић, Дискретна математика, збирка решених задатака,

Друштво математичара Србије, Београд, 2004. 3. Мирослав Петровић, Дискретна математика, материјал припремљен за студенте. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 46 колоквијум-и 48

Page 15: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА/ФИЗИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: БАЗЕ ПОДАТАКА 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Стефановић M. Душан Статус предмета: Изборни на основним академским студијама Математике, обавезан на основним академским студијама Информатике и основним академским студијама Физике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Упознавање са системима за управљање базама података, пројектовањем база података и програмирањем у релационим базама података. Исход предмета Студент је оспособљен да самостално обавља послове администратора базе података, пројектанта релационих база података и апликативних програмера у релационим базама података. Студент може успешно користити системе за управљање базама података и њихове сервисе. Ставови које је студент стекао: Рационалност (рационално коришћење компјутерских ресурса), логичност (логичност реализације упита), одговорност (одговорност за чување података, заштите интегритета и опоравак базе података), ограниченост сопственог знања (схватање да је потребно непрестано проширивати знање практичним и теоријским радом). Садржај предмета Теоријска настава Структура података. Класификација, елементи физичке и логичке структуре, чување података. Општа структура система за управљање базама података. Модели база података. Основни технолошко-технички концепти. Базе података и методологија развоја ИС. EР модел. Ентитетски и референцијални интегритет. Релациони модел. Структура релационог модела. Операције релационог модела. Релациони упитни језик. Развој SQL-a, типови података и наредбе. Погледи. Уграђени SQL. Пресликавање концептуалне шеме на релациону шему. Програмирање у релационим базама података. Управљање трансакцијама. Опоравак БП. Нормалне форме-пројектовање релација нормализацијом. Дизајнирање логичке и физичке структуре базе података и подешавање. Меморисање података и индексирање. Увод у оптимизацију упита. RDBMS. Структура датотека. Простор за табеле и сегменти. Кориснички објекти БП. Типови података. Меморијска структура. Структура процеса. Управљање RDBMS-ом. Практична настава. Вежбе Упознавање са системима за управљање базама података и њиховим алатима. Cавладавање појма релације, структуре и интегритета. Операције релационог модела. Програмирање у релационим базама података. Пројектовање релација нормализацијом. Литература 1. Г. Павловић-Лажетић, Основе релационих база података, Математички факултет, Београд, 2003. 2. П. Могин, И. Луковић, М. Говедарица, Принципи пројектовања база података, Факултет

техничких наука, Нови Сад, 2000. Број часова активне наставе Предавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 1

Методе извођења наставе Проблемски-оријентисана настава, практична настава, самостални рад студената, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 64

Page 16: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Стојановић С. Бобан Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар, положен предмет Архитектура рачунара 1 Циљ предмета Упознавање са функцијама оперативног система, управљање ресурсима, концептима конкурентног програмирања и решавање задатака из конкурентног програмирања. Исход предмета Знања која су студенти стекли после савладавања програма: Оспособљавање студената да самостално рукују оперативним системом и програмирају апликације у којима се процеси одвијају истовремено. Вештине која су студенти стекли после савладавања програма: Способност рационалног коришћења компјутерских ресурса и отклањање застоја у раду. Ставови које су студенти стекли после савладавања програма: Рационалност (рационално коришћење компјутерских ресурса), логичност (логичност конкурентног извођења процеса и логичност синхронизације компонената рачунара), одговорност (одговорност за правилно управљање оперативним системом), схватање значаја суштинског познавања рада оперативног система као услова за решавање проблема. Садржај предмета Теоријска настава Увод у оперативне системе. Дефиниција, историски развој ОС, компоненте оперативног система, архитектура оперативног система. Хардверски и софтверски концепти. Еволуција хардверских уређаја, хардверске компоненте, хардверска подршка оперативним системима, кеширање и баферовање, софтвер, интерфејс апликационих програма (АPI), компајлирање, линковање и пуњење, управљачки софтвер (firmware), средњи слој (middleware). Концепти процеса. Дефиниције процеса, стања процеса: животни циклус процеса, управљање процесима, прекиди, међупроцесна комуникација. Концепти нити, дефиниција нити, мотивација за нити, стање нити: животни циклус нити, операције нити, модели нити, разматрање имплементације нити Јава нити. Асинхроно конкурентно извођење. Узајамно искључење, примена једноставног узајамног искључивања, софтверска решења за узајамно искључење, хардверска решења за проблем узајамног искључивања, семафори. Конкурентно програмирање. Монитори, Јава монитори, Јава вишенитност. Застој и неодређено одлагање. Примери застоја, решења за застоје, спречавање застоја, избегавање застоја. Временско планирање процеса. Нивои временског планирања, критеријум временског планирања, алгоритми временског планирања. Организација реалне меморије и управљање. Организација меморије, управљање меморијом, меморијска хијерархија, стратегије за управљање меморијом. Организација виртуалне меморије. Управљање битруелном меморијом. Оптимизација перформанси диска. Системи података и датотека. Практична настава. Вежбе Упознавање са основним концептима и функционисањем савремених оперативних система. Разумевање функција оперативног система и њихово извођење. Појам конкурентности и савладавање конкурентног програмирања. Литература 1. Борислав Ђорђевић, Драган Плескоњић, Немања Мачек, Оперативни системи: теорија, пракса и

решени задаци, Микро књига, Београд, 2005 2. William Stallings, Оперативни системи: Принципи унутрашње организације и дизајна, CET,

Београд, 2007. Број часова активне наставе Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Проблемски-оријентисана настава, практична настава, самостални рад студената, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 46 колоквијум-и 48

Page 17: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА/ФИЗИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ Наставник (Презиме, средње слово, име): Леповић В. Мирко Статус предмета: Обавезни за основне академске студије Информатике и изборни на основним академским студијама Физике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар и положен предмет Структуре података и алгоритми 1 Циљ предмета Упознавање студената са објектно-оријентисаним програмирањем и дизајном. Савладавање основа програмиског језика Java и оспособљавање студента за програмирање у тoм језику. Упознавање са основним идејама програмирања базираног на догађајима. Исход предмета Студент је разумео концепте објектно-оријентисаног програмирања и дизајна. Студент је способан да постављене проблеме анализира и реши објектно-оријетисаним стилом дизајна и програмирања. Садржај предмета Теоријска настава: Објектно-оријентисана методологија: дизајнирање и програмирање. Основни елементи објектно-оријентисаног програмирања: класе, наслеђивање, динамичко везивање (полиморфизам). Приказ неких хибридних објектно-оријентисаних језика (процедурални језици који подржавају елементе објектно-оријентисаног програмирања). Java. Структура и делови програма. Прости типови података. Тип String. Сложени типови података, класе и објекти. Регуларни изрази. Низови. Објектно-орјентисане технике: модификовање Equals, Hashcode metoda, методи Clone, Finalize. Унутрашње класе. Interface. Апстрактни методи. Изузеци. Улазно-излазне операције. Графичка окружења (GUI). Интернационализација и локализација. Мрежни клијенти. Јаva сервер. JDBC. XML. Нити. Рефлексија. Класа Class. Практична настава:Вежбе Објашњење на примерима за сваку методску јединицу. Упознавање са програмским окружењем и израда примера са анализом и објашњењем. Експериментисање са различитим приступима. Литература 1. C. S. Horstmann, G. Cornell, JAVA 2, Том I – Основе, CET, Београд, 2007. 2. Туторијали и Java reference са java.sun.com Број часова активне наставе Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 1

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, семинарски радови, консултације. Проблемски-оријентисана настава, студенстка припрема семинара, домаћи задаци, практична обука.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 34 семинар-и 30

Page 18: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: СОФТВЕРСКИ ПРАКТИКУМ 2 Наставник (Презиме, средње слово, име): Петровић М. Виолета Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар, положен предмет Софтверски практикум 1 Циљ предмета Упознавање рачунарских мрежа и савремених web технологија. Исход предмета Знања која je студент стекао после савладавања програма: Основна знања о рачунарским мрежама са аспекта web-a, web технологије и web клијентско програмирање. Вештине које je студент стекао после савладавања програма: Напредно коришћење web-a, креирање статичких и динамичких web страна, клијентско web програмирање. Ставови које je студент стекао после савладавања програма: Напредно схватање web технологија, појам о могућностима клијентског web програмирања Садржај предмета Теоријска настава Рачунарске мреже – основни појмови. Интернет и преглед Интернет сервиса. Web окружење. Дефинисање различитих приказа и претраживача, принципи пројектовања Web-a. HTML. Тагови, форматирање текста, креирање веза, додавање слика и других елемената странице, табеле, оквири, форме, укључивања серверске стране. Графика. GIF, JPEG, PNG формат, креирање графика Web палетом. Мултимедија и интерактивност, анимирани GIF, аудио и видео на Web-у, увод у Java script. Технологије појављивања. Каскадни стил, DHTML, XML, технологије уграђеног фонта, интернационализација. Скрипт језици. Основе скрипт језика за програмирање на клијенту. Интеракција са корисником и форме. Компоненте форме и појам догађаја. Практична настава: Вежбе, Други облици наставе Креирање статичких и динамичких Web страна, клијентско програмирање. Самостално креирање Web страна са задатим карактеристикама Литература 1. D. Goodman, Java Script библија, IDG books – Микро Књига, Београд, 2000 2. D. Hunter, Од почетка... XML, CET, Београд, 2001 3. T. A. Powel, Web дизајн, McGraw-Hill – Микро Књига, Београд, 2001 Број часова активне наставе 90 Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе: Проблемски оријентисана настава, практична настава, консултације, студентска припрема семинара, домаћи задаци

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 34 семинар-и 30

Page 19: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програми: ИНФОРМАТИКА/ ФИЗИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И МРЕЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Наставник (Презиме, средње слово, име): Цвјетковић М. Владимир Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике, изборни на основним академским студијама Физике Број ЕСПБ: 6 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета: Упознавање рачунарских мрежа, протокола, функционисања и практичног коришћења. Исход предмета: Знања која су студенти стекли после савладавања програма: Основна знања о рачунарским мрежама и протоколима, могућности, карактеристике и практично коришћење. Вештине које су студенти стекли после савладавања програма: Практично коришћење и администрирање рачунарских мрежа Ставови које су студенти стекли после савладавања програма: Појам о савременим рачунарским мрежама и комуникацијама, правци и трендови даљег развоја Садржај предмета Теоријска настава Историјат рачунарских мрежа. Локалне и глобалне рачунарске мреже. Виртуална (комутована) кола и комутација пакета. Безбедност и заштита у рачунарским мрежама. Комуникације и умрежавање: мрежни стандарди и организације за стандардизацију. ISO референтни модел са 7 нивоа. TCP/IP референтни модел са 5 нивоа. Физички ниво. Ниво везе података. Мрежни ниво. Транспортни ниво. Апликативни ниво. Компресија и декомпресија података. Мултимедијалне технологије. Web технологије. Карактеристике Web сервера и клијената. Алати за прављење Web сајтова и апликација. Протоколи за рад. Апликације у клијент/сервер окружењу. Бежично и мобилно рачунарство. Практична настава: Вежбе Администрација и практичан рад са различитим елементима рачунарских мрежа – switch, gateway, разни сервиси и сервери (DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS), софтвер за мониторинг и администрацију рачунарских мрежа. Литература 1. Andrew S. Tanenbaum, Рачунарске мреже, Микро књига, Београд, 2005. Број часова активне наставе Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 1

Методе извођења наставе: Проблемски-оријентисана настава, студенска припрема семинара, домаћи задаци, практична обука.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 34 семинар-и 30

Page 20: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програми: ИНФОРМАТИКА/ФИЗИКА Врста и ниво студија: Oсновне академске студије, први ниво Назив предмета: ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Наставник (Презиме, средње слово, име): Стојановић С. Бобан, Леповић В. Мирко Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике, изборни на основним академским студијама Физике Број ЕСПБ: 8 Услов: Уписан одговарајући семестар, положен предмет Објектно-оријентисано програмирање Циљ предмета: Упознавање технологија и развојних интегрисаних софтверских окружења за визуелно програмирање. Исход предмета: Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Приступи и принципи развоја савремених апликација са визуелним корисничким интерфејсом. Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Самостално пројектовање и развој апликација са визуелним корисничким интерфејсом коришћењем интегрисаних софтверских окружења. Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Разумевање основних принципа пројектовања и развоја desktop – клијентских апликација. Садржај предмета Теоријска настава: Радна околина алата за визуелно програмирање и њени саставни делови. Појам догађаја и библиотеке компоненти. Основне компоненте. Основе програмског језика: контролне структуре и типови података. Компоненте система за интеракцију са корисником, за приступ подацима и базама података, и за извештаје. Прозори (форме), њихово креирање, позивање и уништавање. Напредне компоненте. Елементи мултимедије. .Net Studio C#, Java NET Beans Практична настава: Вежбе, Други облици наставе Коришћење интегрисаних развојних окружења за развој визуелних апликација Самостално креирање апликација и елемената апликација са визуелним корисничким интерфејсом. Литература: 1. Visual Studio 2005 Manual - Microsoft 2. NetBeans Manual - NetBeans Open Source Community, www.netbeans.org Број часова активне наставе Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе : Проблемски-оријентисана настава, студентска припрема семинара, домаћи задаци, практична обука.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 34 семинар-и 30

Page 21: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА/ФИЗИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво, дипломске академске студије, други ниво Назив предмета: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Станишић Љ. Предраг Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике и на дипломским академским студијама Физике Број ЕСПБ: 8 Услов: Уписан одговарајући семестар, положен предмет Базе података 1 Циљ предмета Овладавање методама и техникама за развој софтвера као и језицима за моделовање. Исход предмета Знања која су студенти стекли после савладавања програма: Способност за самосталан развој информационих система у свим фазама животног циклуса и њихова имплементација. Вештине које су студенти стекли после савладавања програма: Способност примене техника и метода за развој информационих система, посебно за структурну систем анализу. Ефикасно коришћење алата за моделовање, тестирање и имплементацију. Ставови које су студенти стекли после савладавања програма: комуникација (способност комуницирања са корисницима ИС, члановима тима), презентовање решења (способност јасног и убедљивог представљања решења), савладавање сложености проблема (способност да се реална сложеност система представи на што јаснији начин), испуњење циљева (нужност да постављени циљеви информационог система буду остварени). Садржај предмета Теоријска настава Методолошке основе развоја ИС. Методе развоја ИС. Конвенционални “животни циклус”. Прототипски развој. Операционални (трансформациони) развој. Методе развоја ИС засноване на декомпозицији. Нивои апстракције типова података. Нивои превођења. Информациони системи. Општи појмови и дефиниције. Модели података. Објектно-оријентисани трансформациони приступ развоја ИС. Дијаграм тока података. Технике декомпозиције ДТП-а. Методе структурне систем анализе. Моделирање животног циклуса основних објеката система. Модел објекти-везе. Структура модела и података. Структура проширеног модела објекти-везе. Методолошки аспекти моделирања. Интеграција подмодела. Генерички модели података. Инверзно инжењрство. Спецификација апликација и имплементација. Програмске структуре алата треће и четврте генерације. Пројектовање програма. Тестирање. Квалитет софтвера. Објектни језик моделирања (UML). Увод, основе структурног моделовања, напредно структурно моделовање, основе моделовања понашања, напредно моделовање понашања, архитектурално моделовање. Системи за аутоматско пројектовање ИС (CASE алати). Практична настава. Вежбе, Други облици наставе Упознавање са алатима за развој софтвера. Примена алата за моделовање информационих система, тестирање и имплементација. Литература 1. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML водич за кориснике, CET, Београд, 2000. 2. Д. Милићев, Објектно-оријентисано моделовање на језику UML - Скрипта са практикумом,

Микро књига, Београд, 2001 Број часова активне наставе Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Проблемски-оријентисана настава, практична настава, самостални рад студената – семинарски радови, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 34 семинар-и 30

Page 22: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Oсновне академске студије, први ниво Назив предмета: АЛГОРИТАМСКЕ СТРАТЕГИЈЕ Наставник (Презиме, средње слово, име): Станић П. Марија Статус предмета: Oбавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар, положен предмет Структуре података и алгоритми 2 Циљ предмета Стицање знања о напредним алгоритмима и стратегијама за развој алгоритама за рад над различитим структурама. Исход предмета Студент је оспосoбљен да примени и реализује напредне алгоритме Садржај предмета Теоријска настава Налажење подскупа претраживањем (backtrack) и примене. Претраживања скупа са ограничењима, динамичко програмирање и грамзиви алгоритам. Конструктивно генерисање подскупа и примене на основне комбинаторне објекте. Основне стратегије у развоју алгоритама: груба сила, greedy технике, подели па владај, backtracking; разне хеуристичке и нумеричке технике. Стратегије развоја алгоритама над графовима и стаблима. Опис неких алгоритама над графовима и стаблима: најкраћи пут на графу (Dijkstra и Floyd), транзитивно затварање (Floyd), минимално свеобухватно стабло (Prim и Kruskal). Напредне структуре података. Рандомизирани алгоритми. Алгоритми за рад са текстом. Алгоритми за проналажење (шаблона) стрингова. Криптографски алгоритми. Практична настава: Вежбе Имлементација и различите примене алогоритама, метода програмирања и стратегија. Други облици наставе Студенти током курса решавају задатке самостално у програмским језицима C/C++/Java користећи примере обрађене на предавањима и вежбама. Литература 1. Драган Урошевић, Алгоритми у програмском језику C, Микро књига, Београд, 1996 2. Славиша Прешић, Алгоритмика 1, Колортон, Београд, 2005 3. G. H Gonnet, Handbook of Algorithms and Data Structures In Pascal and C, Addison–Wesley, 1991 Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе На предавањима се користе класичне методе наставе. На вежбама се увежбавају изложени принципи, разматрају се области примене научених алгоритама, као и могућности њихове модификације.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 44 семинар-и 20

Page 23: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програми: ИНФОРМАТИКА/МАТЕМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије Информатике, први ниво и дипломске академске студије Математике, други ниво Назив предмета: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Цвјетковић M. Владимир Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике, изборни на модулу Теоријска математика са применама на дипломским академским студијама Математике Број ЕСПБ: 8 Услов: Уписан одговарајући семестар, положен предмет Објектно-оријентисно програмирање Циљ предмета Упознавање са основним концептима експертних система, техникама и алатима укљученим у њихов развој, као и предностима и недостацима приступа решавању проблема применом експертског знања. Исход предмета Студенти су оспособљени да пронађу и класификују типове проблема погодне за примену експертних система, да представе експертско знање применом правила и развију експертни систем применом JESS-a (JAVA Expert system shell-а). Садржај предмета Теоријска настава Основи вештачке интелигенције. Дефиниције. Историја. Основи експертних система. Дефиниција. Карактеристике. Области примене. Архитектура експертних система. Примери експертних система. Представљање знања. Правила. Семантичке мреже. Објекти. Оквири. Логика. Механизми закључивања. Уланчавање унапред и уназад. Закључивање у присуству неодређености у експертним системима. Фактори сигурности. Алати и околине за развој експертних система. Развој експертних система. Одабир проблема. Аквизиција знања. Методологија развоја. Систем за објашњавање Евалуација експертног система. Закључна разматрања. Практична настава: Вежбе, Други облици наставе JESS (JAVA Expert System Shell). Увод и преглед основних команди. Интеграција ЈЕSS-а и JAVA-е. Упаривање патерна. Употреба условних елемената. Дизајн модула и контрола извршавања. Анализа примера експертних система. Студентска израда експертских система коришћењем ЈЕSS-а. Литература 1. Мирослав Јоцковић, Зоран Огњановић, Стеван Станковски, Вештачка интелигенција –

интелигентне машине и системи, Круг, Београд, 1997. 2. Peter Jackson, Introduction to Expert Systems, Third Edition, Addison Wesley Longman, Harlow,

England, 1999. 3. Joseph C. Giarratano, Gary D. Riley, Expert Systems: Principles and Programming, PWS, Boston, 1998. 4. Ernest Friedman-Hill, Jess in Action, Manning Publications Co., ISBN: 1930110898, 2003. 5. Online JESS dokumentacija: http://www.jessrules.com/jess/docs/index.shtml Број часова активне наставе Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Проблемски-оријентисана настава, студентска припрема семинара, практична обука, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 34 колоквијум-и 20 семинар-и 40

Page 24: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Станишић Љ. Предраг Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 6 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Упознавање са методама и техникама за развој софтвера у свим фазама животног циклуса. Исход предмета Знања која су студенти стекли после савладавања програма: Познавање, разумевање и коришћење метода и техника у појединим фазама развоја софтвера. Вештине које су студенти стекли после савладавања програма: Ефикасно коришћење алата који се примењују у одређеним фазама развоја софтвера. Ставови које су студенти стекли после савладавања програма: Систематичност (способност да се обавезно и адекватно примењују одређене методе и технике у софтверском инжењерству), прецизност (јасно и недвосмислено представљање чињеница), итеративност (потреба да се примењују повратне спреге између одређених фаза у циљу побољшања решења и коегзистентности), инкременталност (да нове верзије пројеката и решења буду боље од предходних), документовање (схватање да без доброг документовања није могућ успешан развој информационих система). Садржај предмета Теоријска настава Увод. Увод, компјутерски базиран системски инжењеринг, пројект менаџмент, инжењеринг захтева, анализа захтева, модели система, дефиниција и спецификација захтева, прототип софтвера, формална спецификација, алгебарска спецификација. Пројектовање софтвера. Пројектовање софтвера, архитектурално пројектовање, објектно-оријентисано пројектовање, функционално-оријентисано пројектовање, пројектовање система у реалном времену, пројектовање корисничког интерфејса. Зависни системи. Поузданост софтвера, програмирање у функцији поузданости, поновно коришћење софтвера, критичан софтвер у односу на сигурност. Верификација и валидација. Верификација и валидација, тестирање на грешке, статичка верификација. Компјутерски подржан софтверски инжењеринг (CASE). Компјутерски подржан софтверски инжењеринг, алати за подршку развоју софтвера, окружења софтверског инжењерства. Управљање. Управљање људским ресурсима, процена трошкова софтвера, управљање квалитетом, побољшање софтвера. Развој. Одржавање софтвера, управљање конфигурацијом, реинжењеринг софтвера. Практична настава. Вежбе Упознавање основних функција и примене CASE алата. Коришћење CASE алата, израда документације. Литература 1. S.L. Pfleeger, J.M. Atlee, Софтверско инжењерство, теорија и пракса, CET, Београд, 2006. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Проблемски-оријентисана настава, практична настава, самостални рад студената – семинарски радови, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 46 колоквијум-и 48

Page 25: Knjiga predmeta osnovne Informatika

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Page 26: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програми: ЕКОЛОГИЈА-ТУРИЗМОЛОГИЈА/МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво и основне академске студије, први ниво Назив предмета: ХИГИЈЕНА Наставник (Презиме, средње слово, име): Чомић Р. Љиљана Статус предмета: Обавезан на струковним студијама Екологије, изборни на основним академским студијама Математике и изборни на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 5 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Стицање основних знања из хигијене и оспособљавање студената за примену стечених знања у областима релевантним за њихове будуће професионалне активности. Исход предмета Студенти су овладали основним појмовима из области хигијене, упознати су са актуелном законском регулативом из области хигијене и методама санитарне контроле квалитета, оспособљени су да препознају проблеме везане за примену хигијенских принципа и учествују у њиховом решавању. Садржај предмета Теоријска настава Хигијена: предмет, циљеви, основни појмови. Историјски развој. Задаци хигијене данас. Здравље. Човек и животнa средина. Фактори средине и здравље. Микроорганизми и човек. Резидуална заједница микроорганизама. Болест. Патогени човека. Лична хигијена. Хигијена тела. Хигијена обуће и одеће. Обољења која се преносе контактом. Ментална хигијена. Болести зависности. Хигијена становања. Хигијена насеља. Хигијена радне средине. Школска хигијена. Хигијена исхране. Хигијенска исправност животних намирница. Намирнице биљног порекла, намирнице животињског порекла, конзерванси, антиоксиданси, боје, зачини. Објекти за производњу, прераду и промет животних намирница, општи санитарно-хигијенски принципи, санитарни надзор. Атмосфера. Загађење атмосфере. Бука. Вибрације. Саобраћај. Утицај загађења на здравље. Аероинфекције. Вода. Природне воде. Вода за пиће. Отпадне воде. Хидричне инфекције. Земљиште. Пестициди. Отпад. Основи санитарне микробиологије. Практична настава:Вежбе Микробиолошки препарати. Микроорганизми човека. Стерилизација, дезинфекција, дератизација. Процена ефикасности изабраних дезинфекционих средстава. Антибиограм тест. Микробиолошка контрола ваздуха. Хигијенска својства воде за пиће. Хигијенска контрола животних намирница. Оцена хигијенског статуса изабраног објекта. Радионица 1: ХИВ, АИДС – истине и заблуде. Радионица 2: болести зависности. Упознавање технолошког процеса прераде сирове воде у воду за пиће, посета технолошком постројењу на акумулационом језеру Гружа, Пајсијевић) Литература 1. Коцијанчић Р., Хигијена, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002. 2. Чомић Љ., Стефановић О., Хигијена са практикумом, ПМФ Крагујевац, 2008. (у штампи). Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Предавања уз коришћење савремене наставне технологије, презентације, лабораторијски рад, интерактивна настава, тематске радионице, самостални рад студената

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 5 писмени испит 15 практична настава 5 усмени испт 55 колоквијум-и 20

Page 27: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ХЕМИЈА/ МАТЕМАТИКА/ ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ФИЗИКА 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Пејчев М. Владимир Статус предмета: Обавезан на основним академским студијама Хемије, изборни на основним академским студијама Математике, изборни на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар студија Циљ предмета Овладавање теоријским и практичним знањима из физике. Исход предмета Студент је оспособљен за самостално извођење експерименталних вежби, схватање физичких појава и процеса. Садржај предмета Теоријска настава Увод. Механика. Кинематика материјалне тачке. Динамика материјалне тачке. Динамика крутог тела. Статика. Еластичне деформације чврстог тела. Механика флуида. Осцилаторно кретање. Таласно кретање. Молекуларна физика. Температура и топлота. Динамика идеалног гаса. Промена агрегатних стања. Претварање топлоте у рад. Преношење топлоте. Електромагнетизам. Електростатика. Електричне струје у чврстим телима. Електричне струје у гасовима. Практична настава Лабораторијске вежбе. Неки мерни инструменти. Теразије. Одређивање густине чврстих тела. Одређивање убрзања земљине теже. Одређивање коефицијента вискозности. Проверавање Шарловог закона. Топлоте чврстих тела. Одређивање брзине звука. Проверавање Омовог закона у колу једносмерне струје. Мерење отпора Витстоновим мостом. Електролиза. Мерење температуре термоелементом. Омов Закон у колу наизменичне струје. Одређивање коефицијента апсорпције гама зрачења за олово. Литература 1. Владимир Пејчев, Физика за студенте хемије и биологије (Механика и молекуларна физика),

Крагујевац, 1996. 2. Владимир Пејчев, Физика за студенте хемије и биологије (Електромагнетизам и изабрана

поглавља модерне физике), Крагујевац, 1996. 3. В. Дамјановић, С. Дрндаревић и С.Калезић, Физичка мерења (за студенте свих смерова хемије и

биологије), Београд, 1998. Број часова активне наставе Предавања: 4

Вежбе: 3

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 0

Методе извођења наставе Предавања и лабораторијске вежбе.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 5 писмени испит практична настава 5 усмени испит (или) 40 колоквијуми практичне наставе 10+10+15+15 парцијални усмени испит 20+20 (или)

Page 28: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програми: БИОЛОГИЈА/ ЕКОЛОГИЈА-ТУРИЗМОЛОГИЈА/МАТЕМАТИКА/ ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво и основне струковне студије, први ниво Назив предмета: БИОЕТИКА Наставник (Презиме, средње слово, име): Станић М. Снежана, Глишић М. Радмила Статус предмета: Изборни заједнички за све модуле основних академских студија Биологије, изборни на основним академским студијама Математике, изборни на основним академским студијама Информатике и изборни на основним струковним студијама Екологије Број ЕСПБ: 3 Услов: Уписан одговарајући семестар студија Циљ предмета Циљ предмета је стицање и разумевање основних знања везаних за биолошку етику и њен практични значај, као и упознавање разлика између етичких и законских проблема; стицање неопходних теоријских знања из различитих подручја етике; стицање знања о етичкој анализи, развијање критичког размишљања у поступку етичке анализе (идентификација проблема, избор етичког концепта и оправдање одлука таквог избора); разумевање националних, европских и међународних законских прописа из биоетике и њихове примене. Исход предмета Студент је разумео основна начела биолошке етике; познаје разлику између законских и етичких проблема са којима се истраживачи сусрећу у свом професионалном раду; зна да процени да ли конкретна ситуација захтева моралну дужност и да ли се морална дужност правно захтева; способан је да примени законе и законска акта која регулишу све аспекте живота, везане за почетак, средње доба и крај. Садржај предмета Теоријска настава Општи појмови о биоетици. Развој етике и етичке теорије. Социо-психолошки приступ моралу. Етичко-морална питања везана за почетак живота (репродуктивне технологије, етички проблеми генетског саветовања и генетичког инжењеринга). Етички проблеми у вези са применом научних достигнућа на пољу биологије (молекуларне биотехнологије, генетике) и медицине. Етичке импликације везане за крај живота – еутаназија. Злостављање деце – дечја права. Етичке импликације биотехнолошког напретка. Етички кодекс научно-истраживачког рада. Еколошка етика – однос човека према природи. Етички проблеми заштите експерименталних животиња. Однос према флори - примена генетски модификованих биљака. Етички комитети и законска регулатива. Анализа и дискусија случајева из праксе. Литература 1. P. Singer, Увод у етику, Превео Слободан Дамњановић, Издавачка књижарница Зорана

Стојановића Сремски Карловци, Нови Сад, 2004. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 0

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 1

Методе извођења наставе Предавања, Power point презентације, семинари, консултације, панел расправе.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 10 писмени испит 40 колоквијум-и 40 семинар-и 10

Page 29: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програми: МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА/БИОЛОГИЈА/ЕКОЛОГИЈА - ТУРИЗМОЛОГИЈА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво и основне струковне студије, први ниво Назив предмета: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Наставник (Презиме, средње слово, име): Букумирић Д. Милета Статус предмета: Изборни на основним академским студијама Математике, изборни на основним академским студијама Информатике, изборни на основним академским студијама Биологије за модул Биологија, изборни на основним струковним студијама Екологије Број ЕСПБ: 3 Услов: Уписанодговарајући семестар Циљ предмета Проширивање и продубљивање раније стеченог знања и овладавање новим појмовима из области правописа, фонетике, морфологије, синтаксе и прагматике. Исход предмета Студент је оспособљен за комуникацију савременим српским језиком. Садржај предмета Теоријска настава Гласовне промене и правописна правила. Правилно акцентовање речи. Именски и глаголски облици. Синтаксичке функције и значење облика. Правилна употреба облика. Практично примењивање знања из језика. Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Литература 1. Пешикан П, Јерковић Ј, Пижурица М., Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад, 1993. 2. Ивић П, Клајн И, Пешикан М, Брборић Б. Језички приручник, Радио-телевизија Београд, Београд,

1991. 3. Ћупић Д, Фекете Е, Терзић Б., Слово о језику. Језички поучник, Партенон, Београд, 1996. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 0

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 1

Методе извођења наставе Монолошка и дијалошка.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 30 усмени испит 40 колоквијум-и 20 семинар-и 10

Page 30: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програми: МАТЕМАТИКА/ ИНФОРМАТИКА/ ФИЗИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 Наставник (Презиме, средње слово, име): Вукићевић-Ђорђевић М. Љиљана Статус предмета: Изборни на основним академским студијама Математике, изборни на основним академским студијама Информатике, изборни на основним академским студијама Физике Број ЕСПБ: 5 Услов: Уписан одговарајући семестар, положен предмет Енглески језик 1 Циљ предмета Овладавање језиком кроз развој интегрисаних вештина на материјалима преузетим из општег језика и језика струке. Развој општих и специфичних компетенција које се стичу вештинама и знањем предмета. Оспособљавање студената за каснији самосталан рад по завршетку формалне наставе. Допринос интелектуалном, свестраном и професионалном развоју студената. Исход предмета Знања која су студенти стекли после савладавања програма: Познавање језика стуке у релацијама са сродним наукама. Развијену способност да учествују у усменој комуникацији. Увећање лексикона општег језика. Вештине које су студенти стекли после савладавања програма: Способност да развојем интегрисаних вештина слушања, писања формалних и неформалних облика комуникације увећају компетенције у општем језику и језику струке. Ставови које су студенти стекли после савладавања програма: Да се у академском раду користе различити и бројни извори који су недоступни само на матерњем језику, критичност у избору адекватног материјала на страном језику, а тиме и стицање самопоуздања. Да развијање појединачних и интегрисаних вештина омогућава и усмену, неформалну комуникацију што ће, с обзиром на чињеницу да је енглески језик споразумевања, помоћи да без ограничења буду у контакту са бројним грађанима читавог света. Садржај предмета Теоријска настава Стручни текстови из историје математике, алгебре (квадратне и кубне једначине), геометрије (површи другог реда), логике и математичке логике, филозофије, проблемских студија, концепт поља, закони електромагнетских теорија, симетрије, квантне теорије. Практична настава: Вежбе Рад на проширењу лексикона, фразални глаголи, вежбе слушања са различитим задацима, писање различитих формалних и неформалних садржаја, различити задаци са читањем, кроз израду проблемских задатака комуникативног приступа и увежбавање комбинованих вештина. Литература 1. Howard E., An Introduction to the History of Mathematics, New York, 1964. 2. Rieger L., Algebraic Methods of Mathematical Logic, 1967. 3. Kolchin E. R., Differential Algebra and Algebraic Groups, New York, 1973. 4. Аllemano J. M. Stephens, Fast Track to FCE, Longman, UK, 2004 5. Feyman, R.P., R. B. Leighton, M. Sands, Lectures on Physics, Addison-Wesley publishing company,

Massachusetts, 1963 6. Javid M., P. Brown, Field Analysis and Electromagnetics, McGraw-Hill Company, Inc., New York,

1963 Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Комуникативни приступ (интерактиван) заснован на активностима у којима студенти раде задатке са смисленим значењем којим се унапређује учење/усвајање кроз наставне активности које су засноване на откривању непознатог (gap activities), решавању проблемских задатака (problem-solving activities), активности неувежбаног говора (role play).

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 10 писмени испит 20 практична настава 10 усмени испит 20 колоквијум-и 30 семинар-и 10

Page 31: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-РАЧУНАР Наставник (Презиме, средње слово, име): Стефановић Ж. Миладин Статус предмета: Изборни на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета: Савладавање основа коришћења различитих технолошких аспеката за остваривање ефикасне и напредне комуникације човек рачунар Исход предмета: Знања која су студенти стекли после савладавања програма: Упознавање са савременим технолошким решењима, могућностима и апликацијама у комуникацији човек рачунар. Вештине које су стекли студенти после савладавања програма: Разумевање савремених трендова и технолошких решења којима се унапређује комуникација човек рачунар као и оспособљавање за самосталан развој апликација које обухватају неке од доступних технологија за интеракцију човек рачунар. Ставови које су студенти стекли после савладавања програма: Формирање схватања о различитим могућностима, аспектима и технолошким решењима за унапређивање комуникације човек рачунар. Садржај предмета Теоријска настава: Увод у интеракцију човек-рачунар. Пријатељски оријентисана радна окружења; принципи доброг дизајна; прилагођавање софтвера човеку; тестирање корисности. Вредновање хомоцентричног софтвера. Вредновање са корисницима и без корисника. Развој софтвера усмереног ка човеку. Различити приступи и карактеристике процеса. Функционалност и корисност. Спецификовање и презентација интеракције. Пројектовање графичког интерфејса. Избор стила и техника интеракције; руковање грешкама човека; 3Д-интеракција и виртуална реалност. Програмирање GUI-а. Анализа. Релевантне класе. Управљање догађајима и кориснички интерфејс; креатор GUI и програмска средина корисничног интерфејса. Интеракција човек-рачунар и мултимедијски системи. Категоризација информација. Дизајн мултимедијских система са аспекта инетеракције човек-рачунар. Препознавање говора и процесирање природних језика. Обрада информација на мобилним рачунарима. Сарадња и комуникација с обзиром на комуникацију човек-рачунар. Подршка комуникацији између група. Асинхрона и синхрона комуникација између група. Online комуникације и интелигентни агенти. Практична настава: Вежбе, Други облици наставе Развој и креирање апликација са доступним технолошким решењима – ГУИ. Самосталан рад студената на развоју и креирању апликација за интеракцију човек рачунар. Литература: 1. J. Shnajderman, C. Plaisant, Дизајнирање корисничког интерфејса, CET, Београд, 2005. 2. T. Powell, Web дизајн, McGraw-Hill – Микро Књига, Београд, 2001. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 3

Методе извођења наставе: Проблемски-оријентисана настава, студентска припрема семинара, домаћи задаци, практична обука.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 34 семинар-и 30

Page 32: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА 2 Наставник (Презиме, средње слово, име): Радуловић Ј. Јасна Статус предмета: Изборни на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар, положен предмет Архитектура рачунара 1 Циљ предмета Упознавање студената са савременим токовима развоја хардверских компоненти рачунара. Исход предмета Студенти су се упознали са организацијом рачунара, начином функционисања појединачних компоненти и рачунара као целине. Научили су како да организују компоненте у целину са циљем што бољег искоришћавања перформанси. Садржај предмета Теоријска настава Рачунари и рачунарски системи. Досадашњи развој и главни трендови развоја рачунарства. Основе организације рачунара. Хардвер. Делови хардвера. Структура компоненти. Карактеристике хардверских компоненти (развој и савремени токови). Повезивање и принципи функционисања делова рачунарског система (процесор, меморије, периферни уређаји, магистрале ....) као и функционисање система као целине. Основни софтвер. Процена перформански рачунара. Практична настава: Вежбе, Други облици наставе Архитектура рачунара (хардверске компоненте). Литература 1. Andrew S. Tanenbaum, Архитектура и организација рачунара, Микро књига, Београд, 2006. 2. William Stallings, Организација и архитектура рачунара: Пројекат у функцији перформанси, CET,

Београд, 2006. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад:

Остали часови 2

Методе извођења наставе: Предавања, практична настава, семинари, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 5 усмени испит 30 колоквијум-и 30 семинар-и 35

Page 33: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ Наставник (Презиме, средње слово, име): Петровић М. Виолета Статус предмета: Изборни на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима савременог пословања које је подржано интернет технологијама. Студенти треба да добију увид у могућности и предности коришћења електронског пословања и електронске трговине. Исход предмета Студенти су се на овом курсу упознали са основама електронског пословања и трговине. Знања стечена на овом курсу омогућила су им разумевање електронског пословања, као и сналажење на интернету и коришћење свих могућности и предности које он пружа. Садржај предмета Теоријска настава Традиционално и електронско пословање, сервиси електронског пословања, EDI, развој електронске трговине, B2B, B2C и C2C пословање, стандарди B2B трансакција, терминологија, предности и мане електронске куповине, каталошка продаја на Интернету, израда каталога производа помоћу XML-a, начини приказа XML каталога, претраживање каталога, ток података и генерисање презентације, ажурирање каталога производа, наруџбине и плаћање, куповина помоћу виртуелне потрошачке корпе, процес плаћања, електронски новац, безбедност података, прикупљање контролних података, маркетинг на Интернету, одређивање интересних група и дефинисање циљева, планирање Интернет стратегије, потенцијални успех продаје одређеног производа или услуге на Интернету, истраживање тржишта, прикупљање података о потрошачима, приватност потрошача, анализа интервјуа, презентација фирме, остали облици електронског пословања, Интернет аукције, време кашњење електронског тржишта, мобилне и бежичне технологије, WAP стандард, електронско издаваштво, учење на даљину, поверење у електронском пословању, електронски пристанак, електронски потпис, приватност и заштита података, поверење потрошача и партнера, правила понашања на Интернету. Практична настава: Приступ интернету, електронска трговина, каталози, маркетинг, презентације... Литература 1. Јасмина Новаковић, Електронско пословање, Факултет за пословне студије, Београд, 2005 2. Тамара Урош, Електронско пословање, Београдска пословна школа, Београд, 2006 Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Предавања, практична настава, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 5 усмени испит 35 колоквијум-и 30 семинар-и 30

Page 34: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА/ФИЗИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: WEB ПРОГРАМИРАЊЕ Наставник (Презиме, средње слово, име): Стефановић Ж. Миладин Статус предмета: Изборни на основним академским студијма Информатике и изборни на основним академским студијама Физике Број ЕСПБ: 7 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета: Савладавање основа технологије, значаја и примене клијентског и серверског WEB програмирања Исход предмета: Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Упознавање са технологијом, могућностима и применама клијентског и серверског WEB програмирања Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Разумевање намене и могућности WEB програмирања и спосбност за самостално креирање клијетских и серверских програма. Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Формирање схватања о могућностима, начинима примене, пројектовању и развоју клијентских и серверских програма за WEB. Садржај предмета Теоријска настава: Web окружење. Дефинисање различитих приказа и претраживача, принципи пројектовања Web-a. HTML. Тагови, форматирање текста, креиране веза, додавање слика и других елемената странице, табеле, оквири, форме, укључивања серверске стране. Увод у XML. Шта је XML, од чега потиче XML, намена XML, како се почиње са XML-ом. Markup и концепти језгра. Тагови, документи, елементи, ентитети, Моделирање информација. Једноставно меморисање података, наративни документи, сложени подаци, описивање документа документом. Графика. GIF, JPEG, PNG формат, креирање графика Web палетом. Мултимедија и интерактивност, анимирани GIF, аудио и видео на Web-u, увод у Java script. Серверско програмирање - CGI, PHP, Java, .NET Програмирање. Низови и догађаји, стабла и објекти, Pull Parsing, стандардни API, избор парсера, PYX, SAX, DOM, ostale opcije. Web servisi. Uvod u Web servise, opisivanje informacija:XML, OPIS Web servisa:WSDL, pristup Web servisima SOAP, налажење Web сервиса: UDDI регистри, алтернативни приступ: ebXML, архитектуре Web servisa, имплементација Web сервиса. Креирање портала. Креирање оквира за организовање информација. Коришћење трослојне архитектуре, коришћење оквира за интеграцију апликација, обезбеђивање прихватања портала, мерење повратка инвестиција. Практична настава: Креирање WEB апликација Вежбе: Самосталан рад студената на развоју WEB апликација. Литература

1. Danny Goodman, Java Script Библија, IDG books – Mikro Knjiga, 2000 2. David Hunter, Развој WEB апликација, Microsoft Press –CET, Београд, 2003 3. D. Hunter, Од почетка XML, Wrox Press Ltd – CET Beograd, 2001 4. A. Homer, D. Sussman, Професионално програмирање: ASP.NET, Wrox Press Ltd – CET Beograd,

2002 Број часова активне наставе 5 Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови

Методе извођења наставе Проблемски-оријентисана настава, студентска припрема семинара, домаћи задаци, практична обука.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 34 семинар-и 30

Page 35: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм : ИНФОРМАТИКА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво Назив предмета: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 1 Наставник (Презиме, средње слово, име): Стојановић С. Бобан, Петровић М. Виолета, Цвјетковић М. Владимир, Стефановић М. Душан, Радуловић Ј. Јасна Статус предмета: Изборни на основним академским студијама Информатике Број ЕСПБ: 9 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Систематско повезивање знања и вештина стечених на студијама кроз израду информатичког пројекта чији се захтеви подударају са захтевима реалних пројеката, са циљем стицања практичног искуства потребног за рад у струци, као и за даљи наставак школовања. Исход предмета Студент је способан да повеже и примени теоријска и практична знања стечена на студијама у испуњавању захтева које један реалан информатички пројекат намеће. Садржај предмета Пројектни задатак се бира са јединствене листе, а након анализе и представљања проблематике од стране наставника која се обавља на почетку семестра. Теоријска настава Упознавање са спектром пројеката од којих ће сваки студент добити по један, при чему је обим пројеката примерен предвиђеној количини ангажовања студената (од 9 ЕСПБ). Анализа проблематике сваког пројекта појединачно. Преглед потребних технологија и, евентуално, упознавање са технологијама са којима се студенти нису упознали на студијама, а чији су им концепти и теоријске основе познати. Практична настава: Други облици наставе Самосталан рад студената на изради пројекта. Редовне консултације и извештавање о напредовању. Израда семинарског рада којим је приказан начин реализације комплетног пројекта. Израда презентације за потребе одбране пројекта. Литература По препоруци наставника у зависности од изабране теме. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 0

Други облици наставе: 4

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 3

Методе извођења наставе Теоријска настава, самостални рад студената, консултације. Пројекат се може реализовати у лабораторијама Института за математику и информатику, као и у одговарајућим привредним организацијама уз сагласност те организације и одговорног наставника. На усменом испиту се врши јавна одбрана пројекта, при чему се врши провера разумевања основних принципа технологија које су коришћене, као и анализа квалитета датог решења.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 46 семинар-и 48

Page 36: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програми: МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА /БИОЛОГИЈА/ЕКОЛОГИЈА - ТУРИЗМОЛОГИЈА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво и основне струковне студије, први ниво Назив предмета: КУЛТУРОЛОГИЈА Наставник (Презиме, средње слово, име): Петровић Ж. Александар, Коруноски К. Сашо Статус предмета: Изборни на основним академским студијама Математике, изборни на основним академским студијама Информатике, изборни на основним академским студијама Биологије за модул Биологија, изборни на основним струковним студијама Екологије Број ЕСПБ: 4 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Унапређење схватања интеракције културе и друштва, боља интеркултурна покретљивост, креативнији приступ ужестручним проблемима, квалитативна надградња стручног знања. Исход предмета Студент је оспособљен за уочавање повезаности културе, друштвеног и природног окружења, детаљно разуме специфичности историјских и савремених култура и на томе може да заснива садржајно побољшање стручног рада. Садржај предмета Теоријска настава Преглед теорија културе. Упознавање са начелима културе и феноменологијом њене историје. Преглед основних цивилизација. Прелазак културе у цивилизацију. Облици и односи традиционалних и модерних култура. Историјски чиниоци настанка европске културе. Темељи европске културе. Теорија судара цивилизација. Постмодерна динамика цивилизације. Култура Балкана. Настанак, генеза и историјске посебности српске културе. Обилазак одговарајућих културних догађаја, изложби и музејских поставки. Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Литература 1. С. Петровић, Културологија, Београд, 2005. 2. М. Пери, Интелектуална историја Европе, Клио, Београд, 2000. 3. С. Ханигтон, Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 2000. 4. М. Тодорова, Имагинарни Балка,. ХХ век, Београд, 1988. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 0

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Предавања, виртуелне дискусионе групе, интерактивне презентације, посета музејима, галеријама, пројекција филмова.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 10 усмени испит 60 семинар-и 30

Page 37: Knjiga predmeta osnovne Informatika

Студијски програм/студијски програми: МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА/ЕКОЛОГИЈА-ТУРИЗМОЛОГИЈА Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво; основне струковне студије, први ниво и дипломске академске студије, други ниво Назив предмета: ЕКОНОМИЈА Наставник (Презиме, средње слово, име): Гогоски Ј. Ристо Статус предмета: Изборни за основне академске студије Математике; изборни заједнички за све модуле дипломских академских студија Информатике, изборни за основне струковне студије Екологије Број ЕСПБ: 5 Услов: Уписан одговарајући семестар Циљ предмета Циљ изучавања наставног предмета "Економија" је да студентима пружи кратак увод у принципе модерне економије. Ти принципи помажу да се разумеју и квалификовано третирају најважнији економски проблеми. Истовремено, снабдевајући студента основном категоријалном апаратуром, предмет омогућује дубљи приступ економским проблемима који се третирају у другим економским дисциплинама. Исход предмета Студент је стекао фундаментална знања из две тематске целине – микроекономије и макроекономије. Упознајући проблеме микроекономије може лакше да савлада проблеме макроекономије – економски раст, (не)запосленост, (не)стабилност цена и (не)равнотежу платног биланса. У целини посматрајући, студент је оспособљен да анализира релевантне економске проблеме, да о њима критички размишља и да их решава. Садржај предмета Теоријска настава Увод у економију. Основни елементи понуде и тражње. Еластичност понуде и тражње. Анализа трошкова. Алтернативне тржишне структуре. Основни макроекономски циљеви. Мерење националног производа и дохотка. Агрегатна тражња и агрегатна понуда. Новац, банке и финансијски инструменти. Фискална политика. Монетарна политика. Практична настава:Вежбе Анализа примера из праксе, дискусија и решавање проблемских задатака. Литература 1. Р. Савковић, Основи економије, Научна књига нова, Београд, 2006. 2. Н. Г. Манкју, Принципи економије, превод, Економски факултет Београд, 2006. Број часова активне наставе Предавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови 2

Методе извођења наставе Теоријско излагање, анализа примера из праксе, дискусија и есеј.

Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 6 усмени испит 30 колоквијум-и 60 домаћи задаци 4