16
Klub Klub Książki Książki Militaria Militaria 1/2010 NOWOŚCI RABATY SPECJALNE OFERTY TYLKO W KLUBIE

Klub Książki Militaria

  • Upload
    lamtu

  • View
    287

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Klub Książki Militaria

Klub Klub Książki Książki MilitariaMilitaria

1/2010

� NOWOŚCI

� RABATY

� SPECJALNE OFERTYTYLKO W KLUBIE

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:39 Strona 1

Page 2: Klub Książki Militaria

2

Klub Książki MilitariaREGULAMIN· Członkiem Klubu zostaje każdy, kto złoży zamówienie z katalogu Klubu Książki Militaria.

·W ciągu roku opracowujemy trzy katalogi, które rozsyłamy do członków Klubu bezpłatnie. Każdy, kto chciałby otrzymywaćkatalogi cyklicznie, a jeszcze nie jest na liście Klubowiczów, powinien – zgodnie z prawem o ochronie dóbr osobistych – przesłać pod adresem Klubu pisemną zgodę na otrzymywanie takiego katalogu oraz dokładny adres wysyłki.

· Przynależność do Klubu do niczego nie zobowiązuje. Czytelnicy sami decydują o wyborze odpowiedniego tytułu.

· Jeśli w przesyłce pomyłkowo znajdą się książki, płyty lub czasopisma niezgodne z zamówieniem, Klub gwarantuje wymianęreklamowanego tytułu i ponosi koszty ponownej przesyłki.

· Klub gwarantuje wymianę towaru z wadą techniczną – ponosi też koszty przesyłki wymienianego towaru.

· Zamówienia realizujemy za zaliczeniem pocztowym. Przy zamówieniach internetowych za towar można zapłacićkartą.

· Jeśli w momencie realizacji zamówienia wystąpi brak któregoś z tytułów, wówczas na fakturze pojawi się informacja o dosłaniu zamówionej książki w innym terminie. Klub pokrywa wówczas koszty przesyłki.

·Odbiorcy zagraniczni mają obowiązek wniesienia przedpłat za zamówiony towar i koszty wysyłki.

· Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej – opłata 14 zł niezależnie od wagi przesyłki – lub kurierem – opłata 18 zł (przesyłka powinna trafić do adresata w ciągu 48 godzin). Jeśli za przesyłkę zapłacono kartą, wysyłamy ją prio-rytetem. O wyborze dostawcy decyduje zamawiający na karcie zamówienia lub przy składaniu zamówienia.Przesyłki powyżej 150 zł dostarczamy gratis (za pośrednictwem Poczty Polskiej)!

Nowy konkurs dla członków Klubu Militaria. Do wygrania atrakcyjne gry komputerowe!Szczegóły na stronie 13.

Zamówienia z katalogu realizujemy do wyczerpania zapasów magazynowych.

Zamówienia należy składać:

· telefonicznie: 022 652 27 01, 022 457 03 06, 022 457 04 18, 022 457 04 44 – w godz. 7.30–15.30 (poniedziałek–piątek)

· faksem: 022 652 27 01

· e-mailem: [email protected]

· przez internet: www.militaria.bellona.pl

· pocztą: na blankietach zamieszczonych w katalogach.Adres Klubu Książki Militaria:

Bellona Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa, Dział Wysyłki

POD RED. KRZYSZTOFA KOMOROWSKIEGOBOJE POLSKIE 1939–1945.PRZEWODNIK ENCYKLOPEDYCZNY

Historiografia dotycząca polskiego wkładu militarnego w II wojnę świa-tową jest bogata. Kampanie, operacje, a nawet potyczki zostały mniej lubbardziej wyczerpująco opisane przez historyków. Jednakże otwarcie wieluarchiwów, ujawnienie nieznanych dotąd dokumentów pozwala na uzupełnienie, a czasem i na weryfikację dotychczasowego stanu wiedzy o wydarzeniach. Takiemu celowi ma służyć opracowany przez wybitnychhistoryków w Wojskowym Biurze Badań Historycznych Leksykon. Publikacja składa się ze 150 haseł, każde hasło jest ilustrowane szkicemprzebiegu bitwy czy boju, oraz załącznika o uzbrojeniu i umundurowaniu wojsk w tym okresie.

210x300 mm, s. 504, oprawa twarda, BELLONA, cena det. 120 zł, cena klubowa 98,40 zł

NOWOŚĆ

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:39 Strona 2

Page 3: Klub Książki Militaria

3

HISTORYCZNE BITWY

PIOTR STRZEŻEKWARSZAWA 1831Książka poświęcona jest naj -większej bitwie powstanialistopadowego stoczonej 6 i 7 września 1831 roku.Strona polska i rosyjska wysta -wiły do boju ponad sto tysięcyżoł nierzy i kilkaset dział.Dwudnio we zmaganiapochłonęły wiele ofiar po obydwu stronach i za kończyłysię porażką powstań ców.

125x195 mm, s. 184, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 23 zł, cena klubowa 18,85 zł

GEOFFREY BENNETJUTLANDIA 1916Monografia największej bitwymorskiej pierwszej wojny świa-towej, która – choć nie przy -nio sła decydującego rozstrzyg-nięcia – przyśpieszyła klęskę siłmorskich Niemiec. Książka w po -równaniu z pierwszym wyda -niem jest uzupełniona przezautora o nowe, stopniowoodtajnione przez Brytyjczykówmateriały archiwalne. 130x200 mm, s. 264, oprawa

miękka, BELLONA, cena det. 27 zł, cena klubowa 22,10 zł

ROBERT RABKABAŁKANY 1912–1913Ze względu na bogactwo te -matu książka ta ogranicza siędo przedstawienia tylko nie -których działań, mającychmiejsce w Tracji podczas pier-wszego z dwóch konfliktówbałkańskich, znanego jako I wojna bałkańska (październik1912 – kwiecień 1913).

125x195 mm, s. 312, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 23 zł,cena klubowa 18,85 zł

MARTA KORCZYŃSKA-ZDĄBŁARZKYME 474 P.N.E. Tytułowa bitwa była starciemmorskim, które rozegrało się nawodach Zatoki Neapolitańskiej w 474 roku p.n.e. Autorka przed-stawia Czy telnikowi konfliktyzbrojne Etrusków ze światemgreckim, uzupełnionych o rekon-strukcję okrętów wojennych i uzbrojenia walczących stron, a także o roz ważania nadreperkusjami, jakie starcia tespowodowały.

125x195 mm, s. 232, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 23 zł, cena klubowa 18,85 zł

BERNARD NOWACZYK

MASADA 66–73Masada to ruiny starożytnejtwierdzy żydowskiej w Izraelu. W66 r. n.e. w czasie wojny żydow-skiej Masadę zajęli zeloci. W 73 r.n.e. Masada była jednym z trzechostatnich punktów oporu prze-ciw Rzymianom. Oblężenia twier-dzy podjął się Flawiusz Silwa. Naczele broniących się zelotów stałEleazar ben Jair.

125x195 mm, s. 256, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 23 zł, cena klubowa 18,85 zł

PIOTR STRZYŻPŁOWCE 1331 Postęp badań historycznychspowodował, że wyróżnionodwa etapy tej bitwy, które roze-grały się kolejno pod Radzie jo wemi pod Płowcami. Już w XIV wiekujest mowa o „bitwie na Radzie -jowskim Polu”. Określenie to dobrzeoddaje charakter ówczesnychzmagań konnych armii, które nietoczyły się statycznie w jednympunkcie, lecz rozgrywały dynamicz -nie na przestrzeni wielu kilometrów.

125x195 mm, s. 208, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 23 zł, cena klubowa 18,85 zł

RYSZARD DZIESZYŃSKISEDAN 1870We wrześniu 1870 roku dowo -dzona przez marszałka Mac-Ma -hona francuska Armia Szaloń -ska znalazła się w kotle na sku -tek udanego manewru wojskniemieckich gen. Moltke go. Po rozpaczliwych, ale chaotycz -nych próbach wyrwania się z okrążenia musiała kapitulo -wać. Klęska przesądziła o wy -niku wojny. Zwycięskie Niemcyzawładnęły Alzacją i Lota -

ryngią, stały się też dominującą potęgą na kontynencieeuropejskim.125x195 mm, s. 272, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 23 zł, cena klubowa 18,85 zł

MICHAŁ KLIMECKIGORLICE 1915Bitwa gorlicka stanowi jeden z nielicznych podczas I wojnyświatowej przykładów ofensy-wy, która doprowadziła doprzełamania ustabilizowanejlinii frontu i jednocześnie dowytworzenia zupełnie nowejsytuacji strategicznej, prze -nosząc w krótkim czasie działa-nia wojenne na odległośćkilkuset kilometrów. 130x200 mm, s. 158, oprawa

miękka, BELLONA, cena det. 23 zł, cena klubowa 18,85 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:39 Strona 3

Page 4: Klub Książki Militaria

4

HISTORYCZNE BITWY

II WOJNA ŚWIATOWADROGA NA MONTE CASSINO W ŚWIETLE DOKUMENTÓWSZTABOWYCHKanwą książki są wspomnie niaszefa sztabu 5. Kresowej DywizjiPiechoty z podróży przez Afry -kę. Przedstawia sytuację w do -wództwach 2. Korpusu oraz 3. i 5. Dywi zji w okresie bitwypod Monte Cassino. Książkaza wiera również wybrane do -kumenty 5. Kresowej DP orazdokumenty ze zbiorów płk. Sta-nisła wa Maleszewskiego.

170x240 mm, s. 240, oprawa twarda, BELLONA, cena det. 29 zł, cena klubowa 23,75 zł

BOGUSŁAW WOŁOSZAŃSKIHONOR ŻOŁNIERZAObraz września 1939 roku:wstrząsająca polityczna graeuropejskich mo carstw prze -ciw ko odradzającej się Polsce,nieudolność Sztabu Głów ne -go, zdeterminowanie obroń -ców Wester platte, odwa gakawalerzystów, rozgoryczeniei gniew oficerów ORP „Orzeł”,którzy oskarżyli swojegodowódcę o tchórzostwo.

170x240 mm, s. 400, oprawa twarda, WOŁOSZAŃSKI, cena det. 47 zł, cena klubowa 43,20 zł

RICHARD OVERY1939 NAD PRZEPAŚCIĄKsiążka ta odsłania kulisy grydyplomatycznej toczonej przezmocarstwa zachodnie na kilkadni przed rozpoczęciem drugiejwojny światowej. Z książkidowiemy się m.in., dlaczegoprzywódca III Rzeszy przesunąłplanowany na 26 sierpnia atakna Polskę, poznamy nastrojepanujące nie tylko w salonachpolitycznych, ale także na uli-cach europejskich miast.

130x200 mm, s. 208, oprawa twarda, WAB, cena det. 29,90 zł, cena klubowa 28,40 zł

JONATHAN WALKERPOLSKA OSAMOTNIONAPolska w dniu zwycięstwa nadHitlerem leżała u stóp totali -tar nego zbrodniarza i dyktato-ra – Stalina. Określenie zdra -dzony sojusznik samo ciśniesię na usta. Czy jednak rzeczy-wi ście była to zdrada?Nowatorskie spojrzenie bry-tyjskiego historyka na tragedięPolski, bezsilność Aliantów i tryumf Stalina.

158x225 mm, s. 344, oprawa twarda, ZNAK, cena det. 44,90 zł, cena klubowa 42,65 zł

ZBIGNIEW WAWEROD BUZUŁUKU DO MONTECASSINOAlbum jest ilustrowaną histo -rią Armii Polskiej w ZSRR,Armii Polskiej na Wschodzie,Samodzielnej Brygady Strzel -ców Karpackich oraz 2. Kor -pusu Polskiego. Zapominamy,że to byli więźniowie sowiec-kich obozów stanowili przysz -łą kadrę 2. Korpusu walczą -cego pod Monte Cassino.

210x295 mm, s. 160, oprawa miękka, ZG GRUPA,cena det. 49,99 zł, cena klubowa 45,95 zł

HISTORIA RUMUNIINumer specjalny „Mówiąwieki”, poświęcony historiiRumunii, stworzyli historycypolscy i rumuńscy. Kilkanaścietekstów przybliża polskimczytelnikom nie tylko dziejetego kraju, ale także jego kul-turę.

205x295 mm, s. 96, oprawa miękka, MÓWIĄ WIEKI, cena det. 16,50 zł, cena klubowa 13,50 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

JAROSŁAW CENTEKVERDUN 1916Książka ma charakter popularno --naukowy i jej celem jest zebra -nie i podsumowanie stanu ba -dań we Francji i Niemczech natemat bitwy pod Verdun – jed-nej z bardziej znanych epizodówpierwszej wojny światowej. Ver -dun urosło do niemal mitycz -nego wymiaru, zajmując istot -ne miejsce w historii. 125x195 mm, s. 248, oprawamiękka, BELLONA, cena det. 23 zł,cena klubowa 18,85 zł

BARTŁOMIEJ SZYNDLERRACŁAWICE 1794Bitwa pod Racławicami, obokbitwy pod Grunwaldem, należydo najbardziej rozsławionychzwycięskich batalii Polaków. Jejrozgłos związany jest niewątpli-wie z faktem, że w okresie 123 latniewoli Polacy chętnie krzepili swe -go ducha narodowego spektaku-larnym zwycięstwem nad najbar-dziej znienawidzonym zaborcą. 125x195 mm, s. 200, oprawa miękka, BELLONA,

cena det. 23 zł, cena klubowa 18,85 zł

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:39 Strona 4

Page 5: Klub Książki Militaria

II WOJNA ŚWIATOWA

5

RAJMUND SZUBAŃSKIPANCERNE BOJE WRZEŚNIAKsiążka porusza temat działańpolskich jednostek pancernychwalczących z Niemcami i So -wie tami we wrześniu 1939 r.Przedstawia krótki zarys po -wstania jednostek pancernychw Wojsku Polskim do 1939 r.,ich wyposażenie i organizację.Głównym tematem jestchronologiczny opis działańpolskich oddziałówpancernych.

185x230 mm, s. 222, oprawa miękka, ZP GRUPA, cena det. 39 zł, cena klubowa 37,05 zł

POLSKI WIEK XX.DWUDZIESTOLECIEMIĘDZYWOJENNE. TOM 1Na serię wydawniczą „Polskiwiek XX” zainicjowaną przezMuzeum Historii Polski składa-ją się cztery tomy esejów hi -storycznych poświęconychlosom Polski i Polaków w bu -rzli wym ubiegłym stuleciu.Ideą przewodnią było dostar-czenie czytelnikowi rzetelnejfaktograficznie, ale lżejszej

w formie syntezy dziejów Polski XX wieku. Każdy z blisko 40 autorów piszących w tych tomach omawia jeden z kluczowych zagadnień z dziejów politycznych, społecznych, gospodarczych lub woj -skowych. Teksty esejów, po złożeniu w całość, mająukład zbliżony do podręcznika, tzn. obejmują podsta-wowe zagadnienia dziejów Polski. Na serię składają sięcztery tomy poświęcone kolejno: dwudziestoleciumiędzywojennemu, II wojnie światowej, wczesnemuetapowi historii PRL (do grudnia 1970) i Polsce lat 70. i 80. Książki przeznaczone są dla szerokich rzeszmiłośników historii, ze szczególnym uwzględnieniemmłodzieży szkolnej i studentów kierunków humani -stycznych, chcących przygotować się do egzaminów.145x205 mm, s. 366, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 29 zł, cena klubowa 23,75 zł

JESÚS HERNÁNDEZZASKAKUJĄCE HISTORIE Z DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJHistorycy skoncentrowali sięgłównie na zbieraniu informa-cji dotyczących działań wojen-nych i politycznych, całkowiciepomijając owe „historyjki”,które pokazują ludzką stronękrwawego konfliktu, stano -wiąc tym samym niezbędneuzupełnienie pełnego obrazuwojny we wszystkich jej wy -miarach.

145x205 mm, s. 376, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 45 zł, cena klubowa 36,90 zł

GORDON ROTTMAN, STEPHEN ANDREWNIEMIECKA INWAZJA NA FRANCJĘ,HOLANDIĘ, BELGIĘ I LUKSEMBURGBogato ilustrowana popularnamonografia niemieckiegoblitzkriegu, który zakończył siębardzo szybkim opanowaniemFrancji, Holandii, Belgii i Luk -sem burga. Francuska koncepcjastrategii obronnej, której ucie -leśnieniem stała się Linia Magi -nota, okazała się zgubna i nie -przystająca do niemieckiej idei

zadawania szybkich ciosów przy współdziałaniu wszyst-kich rodzajów broni.205x295 mm, s. 52, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 25 zł, cena klubowa 20,50 zł

PERRY MOOREKORYTARZ ŚMIERCI. OPERACJAGOODWOOD W NORMANDII1944 Książka przedstawia kronikę tejbłędnie przygotowanej oper-acji, wzbogaconą o relacjęuczestników walk po obustronach, analizę taktyki przeci-wników oraz o szczegółowedane dotyczące ich związkówbojowych, sprzętu i uzbrojenia.Cennym uzupełnieniem treścisą unikatowe fotografie

z archi wów brytyjskich i niemieckich praz mapy obrazu-jące poszczególne etapy działań.165x235 mm, s. 280, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 35 zł, cena klubowa 28,70 zł

POLSKI WIEK XX. II WOJNA ŚWIATOWA. TOM 2II wojna światowa zadecy-dowała nie tylko o kształcieterytorialnym państwa pol-skiego, lecz także o jegolosach w następnym pół -wieczu. Autorzy tomu przed-stawiają polski wkład w II wojnę światową: dziejekampanii wrześniowej, pol -skich formacji zbrojnych naobczyźnie, podziemia w kraju.

145x205 mm, s. 344, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 29 zł, cena klubowa 23,75 zł

Polecamy również:

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WILLIAM BREUERTAJNE EPIZODY II WOJNYŚWIATOWEJNa podstawie nieznanych relacjibyłych agentów, prywatnych li -stów i tajnych raportów wojsko -wych ta książka ujawnia 70nieprawdopodobnych wręczhistorii o dywersji, podstępie i dezinformacji, które wpłynęłyna wynik wojny. 165x235 mm, s. 224, oprawa miękka, AMBER, cena det. 29,80 zł, cena klubowa 27,40 zł

NOWOŚĆ

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:39 Strona 5

Page 6: Klub Książki Militaria

6

PIER PAOLO BATTISTELLINIEMIECKIE DYWIZJEPANCERNE. LATA BLITZKRIEGU1939–1940 Książka opisuje narodziny i ewo -lucję jednostek Panzerwaffe,skupiając się na ich organizacji,taktyce, uzbrojeniu i systemiedowodzenia, który umożliwiłniemieckim dywizjom pancer -nym stanie się najgroźniejszymofensywnym ramieniemWehrmachtu.

170x245 mm, s. 96, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 27 zł, cena klubowa 22,10 zł

JULIA MORENO XAVIERBŁĘKITNA DYWIZJANiniejsza książka nie ograniczasię do hiszpańskiej analizyzjawiska Błękitnej Dywizji. Jej istnienie wpisywało się równieżw szeroki kontekst hiszpańsko--niemieckich stosunków dyplo-matycznych lat 1941–45. Relacjez Trzecią Rzeszą, ewoluowaływraz z wydarzeniami polityczno-militarnymi drugiej wojny świa-towej...

170x245 mm, s. 490, oprawa twarda, ATENA, cena det. 86,70 zł, cena klubowa 82,35 zł

IAN M. BAXTERAFRIKA-KORPSKsiążka stanowi ilustrowanyzapis działań marszałka ErwinaRommla i jego oddziałówpustynnych walczących w AfrycePółnocnej z Brytyjczykami, jed-nostkami Brytyjskiej WspólnotyNarodów oraz Amerykanami w latach 1941–1943. 165x235 mm, s. 232, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 32,90 zł, cenaklubowa 26,95 zł

KLAUS CHRISTIAN RICHTERKAWALERIA WEHRMACHTU Starannie przygotowanapubli kacja zawierająca unika-towe fotografie, przedstawia-jąca dzieje niemieckich jedno -stek konnych począwszy odReichswehry, aż po ostatniecztery pułki jeźdźców I Korpusu Kawalerii, rozwią -zane w czerwcu 1945 przezarmię amerykańską. Albumzawiera niemal 400 wyjątko -wych archiwalnych fotografii.

170x240 mm, s. 212, oprawa twarda, REPLIKA, cena det. 34,90 zł, cena klubowa 33,15 zł

IAN M. BAXTERNIEMIECKIE DYWIZJE PANCERNE1939–1945Od pierwszych dni intensyw ne -go szkolenia przez kampa nie w Polsce i Francji, Rosji i AfrykęPółnocną aż po ostatnie bitwy.Zawarte w tej książce 273 niepu-blikowane fotografie obrazująhistorię niemieckich dywizji pan -cer nych, z perspek tywy żołnierza. 165x235 mm, s. 176, oprawamiękka, BELLONA, cena det. 25 zł,cena klubowa 20,50 zł

MARTIN PEGLER, RAMIRO BUJERODZIEJE SNAJPERÓW. OD ROKU 1914 DO CZASÓWNAJNOWSZYCH Fascynująca opowieść o żoł -nierzach, których przeciwniknajbardziej się obawia i naj -bardziej nienawidzi – o strzel-cach wyborowych, nazywa -nych potocznie snajperami.Autor przedstawia chronolo -gicznie kształtowanie się, roz -wój i stan obecny tej owianejlegendą służby sił zbrojnych.

170x245 mm, s. 64, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 25 zł, cena klubowa 20,50 zł

SAMUEL W. MITCHAM, JRNIEMIECKIE SIŁY ZBROJNE1939–1945. DYWIZJE STRZELECKIE I LEKKIECelem tej książki jest przedsta -wienie Ordre de Bataille niemiec-kich wojsk lądowych w II wojnieświatowej, z uwzględnieniemkażdej dywizji od momentu jejstworzenia do zniszczenia. Unikatowe wydanie, pierwszetak szczegółowe zestawienie na polskim rynku.

165x235 mm, s. 292, oprawa miękka, BELLONA,cena det. 39 zł, cena klubowa 31,95 zł

SAMUEL W. MITCHAM, JRNIEMIECKIE SIŁY ZBROJNE.WOJSKA LĄDOWE Celem tej książki jest przed-stawienie Ordre de Batailleniemieckich wojsk lądowych w II wojnie światowej, z uwzględnieniem każdejdywizji od momentu jejstworzenia do zniszczenia.Unikatowe wydanie, pierwszetak szczegółowe zestawienie na polskim rynku.

165x235 mm, s. 296, oprawa miękka, BELLONA,cena det. 44 zł, cena klubowa 36,05 zł

FORMACJE

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

W przygotowaniu kolejne tomy dotyczące Luftwaffe i Kriegsmarine.

SERI

AO

SPRE

YA

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:40 Strona 6

Page 7: Klub Książki Militaria

77

FORMACJE

KLAUDIA DRÓŻDŻKAZIMIERZ ODNOWICIELPanowanie Kazimierza Odno -wiciela to dla Polski zarównoczas wielkiego upadku, jak i dynamicznej odbudowy. W ciągu tych 24 lat kraj naszprzeżył bunt warstwy współ -rządzącej, ucieczkę prawowi te -go władcy, najazd Czechów, a następnie upragnionypowrót księcia, zjednoczeniegłównych dzielnic, odzyskanieautorytetu dynastii.

165x230 mm, s. 166, oprawa miękka, TEMPLUM, cena det. 33 zł, cena klubowa 33 zł

JĘDRZEJ TUCHOLSKICICHOCIEMNI I SPADOCHRONIARZE1941–1956Bohaterami książki są polscyskoczkowie spadochronowi,elita Polskich Sił Zbrojnych naZachodzie. Część z nich to słyn-ni cichociemni. Byli zrzucani w okupowanej Polsce, aby wal-czyć w szeregach Armii Krajo -wej. Otaczał ich nimb bohater -stwa i patriotyzmu.

170x245 mm, s. 288, oprawa twarda, RYTM, cena det. 39,90 zł, cena klubowa 36,70 zł

MARIA BOGUCKABONA SFORZALegenda związana z nazwiskiemSforza określa jednocześnie, lapi-darnie i dosadnie, charakter ludzinoszących to nazwisko: władczyńupartych, nie znoszących sprzeci-wu. Taką też była kobieta, którą18 kwietnia 1518 r. koronowanona królową Polski. Zostanie jednąz najenergiczniejszych, a przy tymnajbardziej znienawidzonychwładczyń Polski, zaś jej „czarnalegenda” przetrwa aż po wiek XX.

150x210 mm, s. 584, oprawa twarda, OSSOLINEUM, cena det. 36 zł, cena klubowa 34,20 zł

JULIUSZ S. TYM1. DYWIZJA PANCERNA. ORGANIZACJA I WYSZKOLENIENiniejsza publikacja to anality-czne studium historyczno-woj -sko we poświęcone organizacjii szkoleniu polskiej 1. DywizjiPancernej w okresie od jejutwo rzenia do chwili wyru sze -nia do walki w ramach 21. Gru -py Armii. Jest to pierwsze takszczegółowe i rzetelne opra-cowanie tego tematu, opartena bogatej bazie źródłowej.

185x230 mm, s. 676, oprawa miękka, ZP GRUPA, cena det. 65 zł, cena klubowa 59,80 zł

JAN SOBCZAKMIKOŁAJ II – OSTATNI CAR ROSJIMikołaj II (1868–1918) byłostatnim carem Rosji, rządził w latach 1894–1918. Przezdziesięciolecia postać tego mo -narchy była przedmiotem inten-sywnych manipulacji, mającychna celu zdyskredytowanie go w oczach współczesnych. W hi -storiografii, zwłaszcza rosyj -skiej, toczył się prawdziwy bójo ocenę osoby Mikołaja II i je gopanowania. Książka jest pier wszą

polską biografią, prostującą większość mitów i niespra -wiedliwych ocen.165x235 mm, s. 192, oprawa miękka, BELLONA, Aspra, AH IM. A. GIEYSZTORA, cena det. 47 zł, cena klubowa 38,50 zł

PAKIET 3 BIOGRAFIISpecjalna cena dla naszych

klubowiczów 39,90!

GEORGES BORDONOVENAPOLEON BONAPARTEJakim człowiekiem byłnaprawdę wódz Francuzów:syn rewolucji, który potemogłosił się cesarzem? Portretna tle świetnie opisanegoświata przełomu XVIII i XIXwieku – od Ajaccio na Korsyce,gdzie wódz się urodził, poWaterloo i wyspę św. Heleny,na którą został zesłany.150x210 mm, s. 416, oprawa twarda, ŚWIAT KSIĄŻKI,

cena det. 37,90 zł, cena klubowa 34,85 zł

IAN KERSHAWMIT HITLERAKsiążka jednego z najwybit-niejszych biografów Hitlera trak-tująca o mechanizmach propa-gandy i fenomenie osoby Hitleraw III Rzeszy. Tematem książki niejest zasadniczo sam Hitler, leczpropagandowe tworzenie wi -zerunku, a przede wszystkimodbiór tego wizerunku przezNiemców. 145x205 mm, s. 352, oprawa miękka, REPLIKA,

cena det. 34,90 zł, cena klubowa 33,15 zł

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

BIOGRAFIE

NOWOŚĆ • IWAN GROŹNY• MARIA ANTONINA• CZYNGIS-CHAN

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:40 Strona 7

Page 8: Klub Książki Militaria

8

CRAIG CHEETHAMSAMOCHODY TERENOWEWyczerpujące omówienieponad 40 samochodów tere -nowych, od Hummera po le -gendarnego Jeepa Willysa.Treść ilustrowana jest ponad400 niezwykle efektownymi,unikatowymi zdjęciami, uka -zującymi każdy istotny aspekttych wspaniałych maszyn.Książka zawiera specyfikacje, a także opisy wzornictwa i modyfikacji mechanicznych.

210x270 mm, s. 192, oprawa twarda, FK OLESIEJUK, cena det. 34,99 zł, cena klubowa 33,20 zł

RED. ROBERT JACKSON101 SŁYNNYCH OKRĘTÓWOpisy 101 okrętów wojennych,każdy zilustrowany kolorowymrysunkiem i zdjęciem, wraz z hi storią powstania i służbydanego okrętu. Album zawieraszcze gółowe dane każdegookrętu włącznie z jego wymiara-mi, napędem, osiągami,wypornością i uzbrojeniem.

210x270 mm, s. 112, oprawa twarda, MAK, cena det. 34,90 zł, cena klubowa 33,15 zł

INAMI HAKUSUIMIECZ SAMURAJSKIPodstawowy podręcznikomawiający praktycznie całątematykę dotyczącą japońskiejbroni białej. Doskonałe źródłofachowej wiedzy napisane z myślą o zachodnichmiłośnikach Nippon-to przezzawodowego taksatora szabel,prezesa JapońskiegoTowarzystwa Badań nadSzablą. Polskie wydaniezostało przygotowane

niezwykle starannie od strony merytorycznej oraz edy-torskiej i zawiera wiele dodatkowych materiałów.180x250 mm, s. 184, oprawa twarda, DIAMOND BOOKS, cena det. 69 zł, cena klubowa 65,55 zł

UZBROJENIE

RED. ROBERT JACKSON101 SŁYNNYCH BOMBOWCÓWOpisy 101 samolotów bom-bowych, każdy zilustrowanykolorowym rysunkiem i zdję-ciem wraz z historią powsta -nia i służby danego typusamolotu. Album zawieraszczegółowe dane każdegobombowca włącznie z jegowymiarami, jednostką napę-dową, osiągami, masą i uzbro-jeniem.

210x270 mm, s. 112, oprawa twarda, MAK, cena det. 34,90 zł, cena klubowa 33,15 zł

RED. ROBERT JACKSON101 SŁYNNYCH CZOŁGÓWKsiążka przedstawia historięczołgów i ich udziału w konfliktach zbrojnych.Opisano między innymitakie pierwsze konstrukcje,jak Little Willie, legendarnepojazdy z czasów drugiejwojny światowej ra dziecki T-34 i niemiecki Tygrys, orazpojazdy współczesne, takiejak M1 Abrams i Chal len-ger 2.

210x270 mm, s. 112, oprawa twarda, MAK, cena det. 34,90 zł, cena klubowa 33,15 zł

JANUSZ LEDWOCHSU-152Omówienie dział samobieżnychSU-152. Działo było przezna -czone do niszczenia fortyfikacji i do obrony wybrzeża.205x295 mm, s. 66, oprawa miękka, MILITARIA, cena det. 35 zł, cena klubowa 32,20 zł

W ofercie:• Warszawa 1944, cena det. 35 zł, cena klubowa 32,20 zł• T–34 vol. VI, cena det. 33 zł, cena klubowa 30,35 zł• Valentine, cena det. 35 zł, cena klubowa 32,20 zł

AGUSTÍN SÁIZDEUTSCHE SOLDATENDeutsche Soldaten to historia niemieckiego żołnierza, zapewniająca niezwykły wgląd w to, jak żołnierze żyli, co jedli, jak zachowywali się na froncie i poza pierwszą linią walk. Przez pryzmat unikalnej kolekcji autora, składającej się z przedmiotów osobistych i artefaktów, które pozostawili po sobie, odkrywamy, co niemiecki piechur robił w czasiewolnym, jakie miał ambicje i lęki, i jak spędzał czas na swoich nielicznych przepustkach.

220x300 mm, s. 356, oprawa twarda, VESPER, cena det. 159,90 zł, cena klubowa 147,10 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:40 Strona 8

Page 9: Klub Książki Militaria

9

WSPOMNIENIA

WASILIJ RZESZETNIKOWNA KURSIE BOJOWYM.SOWIECKIE LOTNICTWO STRATEGICZNE 1941–1986 Wspomnienia Rieszetnikowaobejmują okres pięćdziesięciu lat.Bez upiększeń i propagando -wych haseł przedstawia obrazwojny i lat powojennych, bez -ustan ny wyścig zbrojeń, budowępierwszej radzieckiej bombyjądro wej, wydarzenia związane z agresją na Węgry w 1956 rokui Czechosłowację w 1968 roku.

150x210 mm, s. 414, oprawa twarda, L&L, cena det. 59 zł, cena klubowa 56,05 zł

JEWGIENIJ MARINSKIBYŁEM PILOTEM AIRACOBRY NA FRONCIE WSCHODNIMWspomnienia opisująfunkcjonowanie pułku myśli-wskiego w zakresie podsta-wowych formacji: od pary do klucza, rzadziej całejeskadry, które w warunkachfrontu wschodniego brały na siebie główny ciężar fron-towej służby patrolowej i eskortowej.

165x235 mm, s. 144 stron, oprawa miękka, BELLONA,cena det. 23 zł, cena klubowa 18,85 zł

MIECZYSŁAW WYSZKOWSKIPOD OBCYM NIEBEMWspomnienia polskich lot-ników walczących naZachodzie podczas II wojnyświatowej stanowiły kwinte -sencję młodzieńczych prag-nień. Mrożące krew w żyłachbohaterskie wyczyny, pasjonu-jące przygody, a jednocześnieciekawe i kolorowe życie w wolnym świecie.

150x225 mm, s. 150, oprawa miękka, ZP GRUPA,cena det. 32,10 zł, cena klubowa 29,40 zł

A. DRABKINPODWÓJNY ŻOŁD – POTRÓJNAŚMIERĆ Wspomnienia dziesięciu radziec-kich żołnierzy walczących w jed-nostkach artylerii przeciwpan -cernej. Nie ma w nich nic z pato-su wojennych opowieści czyfilmów, które jeden z bohaterównazywa „fantasmagorią”.Prostym nieraz chropowatymjęzykiem opowiadają o okrut-nych walkach.

150x230 mm, s. 264, oprawa miękka, L&L, cena det. 39,90 zł, cena klubowa 37,90 zł

JOSEPH CUMMINSNAJWIĘKSI RYWALE W HISTORIICykl świetnych gawęd histo-rycznych, pełnych ciekawostek i anegdot, opowiadających o słyn -nych antagonistach, od czasównajdawniejszych po wiek XX. O co walczyli Ryszard Lwie Sercei Jan bez Ziemi? Dlaczego królo -wa Elżbieta I skazała swoją ku -zynkę Marię Stuart na śmierć?Jak rywalizowali ze sobąNapoleon Bonaparte i książęWellington?

190x240 mm, s. 368, oprawa miękka, ŚWIAT KSIĄŻKI, cena det. 55 zł, cena klubowa 52,25 zł

WASILIJ RZESZETNIKOWOD BARBAROSSY DO BERLINA.RADZIECKI PILOT BOMBOWCAPRZECIW LUFTWAFFEWspomnienia radzieckiego lotnika, obejmujące przedewszystkim okres II wojny świa-towej. Autor rozpoczynałsłużbę w siłach powietrznychw 1940 roku jako podoficer,świeżo po szkole lotniczej.Dzięki zasługom na polu walkizostał szybko awansowany.

165x235 mm, s. 240, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 37 zł, cena klubowa 30,30 zł

WIKTOR KORŻWALCZYŁEM Z KRIEGSMARINE. WSPOMNIENIA PODWODNIAKA Z RADZIECKIEJ FLOTY BAŁTYCKIEJ Wiktor Korż (1912–1993) był weteranem II wojny światowej, podwodniakiem, maryna -rzem radzieckiej Floty Bałtyckiej. W swojej wspomnieniowej książce opisuje najbardziejcharakterystyczne momenty wojny morskiej na Bałtyku, który od zawsze był dla okrętówpodwodnych jednym z najniebezpieczniejszych akwenów. Wynikało to głównie z trudnościnawigacyjnych: licznych płycizn, mielizn oraz nasycenia tego teatru działań wojennychsprzętem – lotnictwem, środkami blokady oraz jednostkami zwalczania okrętów podwod-nych (zarówno niemieckimi jak i, do pewnego czasu, także fińskimi), utrudniającymi okrę-tom podwodnym uzyskanie swobody operacyjnej.

165x235 mm, s. 216, oprawa miękka, BELLONA,cena det. 30 zł, cena klubowa 24,60 zł

NOWOŚĆ

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:40 Strona 9

Page 10: Klub Książki Militaria

10

HISTORIA

ŚREDNIOWIECZE

TOMASZ MOŚCICKITEATRY WARSZAWY 1939Do dziś nie ukazała się publikacjadokumentująca 1939 rok w war -szawskim teatrze, systematyzują-ca i zbierająca informacje o tym,jak wyglądał repertuar warszaw -skich scen. Książka jest próbązebrania tych faktów w formiekroniki. Wydarzenia teatralne i wokółteatralne opatrzone sącytatami z ówczesnej prasy, rela -cjami świadków epoki, fragmen-tami pamiętników i wspomnień.

170x240 mm, s. 472, oprawa twarda, BELLONA,cena det. 33 zł, cena klubowa 27,05 zł

THOMAS J. CRAUGHWELLJAK NAJAZDY BARBARZYŃCÓWUKSZTAŁTOWAŁY WSPÓŁCZESNYŚWIATPasjonująca popularnonauko -wa opowieść o zmianach,jakie dokonały się na świecieza sprawą niszczycielskichnajazdów barbarzyńców. Ci bezlitośni mordercy i gra-bieżcy, uruchomili ciągwydarzeń prowadzących dopowstania świata, jaki znamydzisiaj.

200x250 mm, s. 320, oprawa twarda, WN PWN,cena det. 89 zł, cena klubowa 84,55 zł

AGNIESZKA LISAKMIŁOŚĆ, KOBIETA I MAŁŻEŃSTWOW XIX WIEKUW książce autorka starała sięprzełamać stereotyp funkcjo -nu jący na temat dziewiętnaste -go wieku jako epoki surowych,skostniałych obyczajów i pru -derii. Była to epoka podwójnejmoralności – jednej dla kobiet,drugiej dla mężczyzn. Każdą z płci obowiązywał osobny ko -deks obyczajowy.

170x240 mm, s. 150, oprawa twarda, BELLONA,cena det. 39 zł, cena klubowa 31,95 zł

POCZĄTEK I PROGRES WOJNYMOSKIEWSKIEJ Przy opracowaniu obecnegowydania jako podstawę wziętoedycję Augusta Bielowskiego.Jest to edycja ostatnia i naj -pełniejsza, scalająca tekst napodstawie wszystkich dostęp-nych rękopisów. Jest to poza tym wydanie pamiętnikówŻółkiewskiego najdokładniejszepod względem komentarza hi -storycznego.

145x205 mm, s. 120, oprawa miękka, UNIVERSITAS, cena det. 20 zł, cena klubowa 18,40 zł

TIMOTHY MAYNAJAZDY MONGOŁÓWKsiążka przedstawia rozwójmongolskiej sztuki wojennej odczasów walk poszczególnychplemion, aż do chwili, kiedyMongołowie, podbijając sąsied-nie państwa, stworzyli najwięk-sze imperium na świecie. Autoranalizuje strategię i taktykę armiimongolskiej. Krytycznie przed-stawia mity opisujące niezwy -ciężoną armię mongolską i jejniezwykłe sposoby walki.

145x205 mm, s. 344, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 31 zł, cena klubowa 25,40 zł

LECH A. TYSZKIEWICZSŁOWIANIE I AWAROWIE Zbiór prac wybitnego mediewistyobejmuje dzieje stosunków awar -sko-słowiańskich. Autor oma wiam.in. przyczyny i początki migracjiSłowian nad Dolny Dunaj, prob-lem zależności Słowian odAwarów w VI–VII w. oraz opisujeorganizację plemienną Słowian.165x235 mm, s. 260, oprawa miękka, OSSOLINEUM,cena det. 38 zł, cena klubowa 36,10 zł

EVAN MAWDSLEYWOJNA DOMOWA W ROSJI1917–1920Jeśli przymiotnik apokaliptycz -ny pasuje do jakiegokolwiek wy -darzenia z najnowszej hi storiiświata, to do wojny domo wejw Rosji. Rewolucjoniści po -strzegali ją jako początek no -wego porządku rzeczy. Po upły -wie siedemdziesięciu lat moż -na stwierdzić, że stworzyli w Rosjicoś niezwykłego i trwałego.

165x235 mm, s. 432, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 39 zł, cena klubowa 31,95 zł

GARY DICKSONKRUCJATA DZIECIĘCA. MROCZNATAJEMNICA ŚREDNIOWIECZA W roku 1212 rozpoczęła się słyn-na, lecz jakże tragiczna krucjata.Jej uczestnikami były nakłonionedo tej wyprawy przez fanatycznych,często na wpół obłąka nych du -chownych, nieletnie dzieci orazchłopska młodzież z Francji i Niemiec.165x235 mm, s. 256, oprawa miękka, BELLONA,cena det. 49 zł, cena klubowa 40,15 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:40 Strona 10

Page 11: Klub Książki Militaria

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:40 Strona 11

Page 12: Klub Książki Militaria

12

POWIEŚCI HISTORYCZNE

LOTHAR GÜNTHER BUCHHEIMROZKAZ WYJAZDUU-96 powraca do portu Brest z kolejnego bojowego rejsu. Porucznik Buchheim zostaje oddele-gowany do Berlina, żeby na zamówienie Josepha Goebbelsa namalować portret admirała Dönitzaw otoczeniu największych asów floty podwodnej. Od tego absurdalnego – zważywszy na sytuacjęwojenną – rozkazu rozpoczyna się jego dramatyczna odyseja przez Francję i nękane alianckiminalotami Niemcy. Po mistrzowsku oddana atmosfera postępującego rozkładu woj skowej i administracyjnej machiny III Rzeszy oraz rodzącej się świadomości nieuchronnej klęski.125x195 mm, s. 336, oprawa miękka, BELLONA, cena det 33 zł, cena klubowa 27,05 zł

Polecamy również:

LOTHAR GÜNTHER BUCHHEIMOKRĘTOkręt to opis wojennych do -świadczeń autora – szyb ko stał sięświatowym bestsellerem. Sukcespowieści należy przypisać zarów -no jej tematowi, jak i niezaprze -czal nym walorom literackim.Jeden z krytyków stwierdził, żeBuchheim „z Melvilleowskim opę-taniem i brutalnością Maileramaluje to mroczne królestwowojny podwodnej, ów świat,którego prawie nikt nie zna”.

Okręt to zarówno swoisty rachunek sumienia naocznegoświadka i uczestnika wydarzeń, jak i przestroga dla współ -czesnego świata, przestroga dla ludzi, którzy zbyt łatwozapomnieli o doświadczeniach II wojny światowej.145x205 mm, s. 616, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 39 zł, cena klubowa 31,95 zł

LEO KESSLERTOTENKOPFRok 1941, operacja „Barba rossa”.Hitler chcąc wykorzystać zapałnarodu rzuca Wehrmacht doataku na Rosję Sowiecką. Tawojna będzie inna niż poprzed-nie, co szybko zauważą boha -terowie Leo Kesslera walczączaciekle z radzieckimi żołnierza-mi i bezradnie obserwujączbrodnie popełniane przez bratnią dywizję SS Totenkopf.

105x178 mm, s. 280, oprawa miękka, ERICA,cena det. 28 zł, cena klubowa 25,75 zł

W tej samej serii: ROZKAZ WYMARSZU, BATALION CZOŁGÓW

MARCIN CISZEWSKIMAJORSierpień 2007 roku. PierwszySa modzielny Batalion Roz po -znawczy wyrusza na wojnę doAfganistanu. W wyniku diabo -licznego spisku trafia jednakna pola bitew Wojny Obronnej w roku 1939. Kwiecień 1943 roku.Uwięzieni w czasie żołnierzebatalionu kontynuują walkę z niemieckim okupantem i chro-nią pozostałości sprzętu przedniemieckimi i sowieckimi agen -

tami. Generał Rowecki, wspierany przez porucznikaWojtyńskiego, rozpoczyna negocjacje z Amerykanamistarając się pozyskać ich wsparcie w zamian za tech-nologię z przyszłości.145x205 mm, s. 318, oprawa miękka, ENDER,cena det. 32 zł, cena klubowa 30,40 zł

NOWOŚĆ

CYKL „TWIERDZA”

Kolejne tytuły serii „Twierdza”:

•• Przez piekło do Brestu••• Na pokładzie U-730

•••• Przerwane okrążenie••••• Kierunek Rzesza

„Twierdza” jest 5-tomowym cyklem powieściowym Lothara-Günthera Buchheima, liczącym ponad 1500 stron, napisanym 20 lat po słynnym na cały świat Okręcie i będącym jego bezpośrednią kontynuacją. Nie sposób

przyporządkować tej książki do jednego gatunku, jest to zarówno bezkompromisowa biografia autora, jak i soczysty opis podróży, a jednocześnie świadectwo minionych czasów, powieść wojenna i przygodowa.

Znajdziemy tu wszystkie znane z Okrętu atuty: kipiący autentyzmem język dialogów, drastyczną szczegółowość opisów, perfekcyjne ukazanie atmosfery i grozy wojny, bogactwo i głębię obserwacji oraz charakterystyczny

brutalny w swej szczerości sarkazm autora.

NOWOŚĆ

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:40 Strona 12

Page 13: Klub Książki Militaria

Stwórz z nami serię OSPREYA. Wybierz najlepsze tytuły w serii i wygraj atrakcyjne gry komputerowe!

Drodzy Klubowicze,Bellona rozpoczyna wydawanie znanej i cenionej angielskiej serii Wydawnictwa Osprey.

Mając na względzie Państwa zainteresowania, chcemy jak najlepiej dobrać tytuły, które będą u nas wydawane. Prosimy o wybranie z poniższej listy 20 tytułów,

które wydadzą się Państwu najbardziej interesujące.

Wśród osób, które nadeślą wypełnioną ankietę do 31 marca 2010 r. na adres:

Dział MarketinguBellona S.A.

ul. Grzybowska 7700-840 Warszawa

rozlosujemy atrakcyjne nagrody: gry strategiczne

i eleganckie zestawy książek. Szczegóły na stronie internetowej:

www.bellona.pl

Elite (Jednostki elitarne)Konni łucznicy stepów 600 p.n.e. – 1300 n.e.Starożytni GrecyKrucjatyAttyla i nomadziJanczarzyTurnieje rycerskieSamuraje 200–1500 n.e.WikingowieGurkhowieRewolucja węgierska 1956Taktyka oblężnicza w średniowieczuNormanowiePiraci 1660–1730Gwardia pretoriańskaTaktyka oblężnicza w świecie rzymskimArmia spartańskaWojna pancerna – NATO przeciw siłom Układu Warszawskiego Afrikakorps 1941–43Niemieccy dowódcy II wojny światowejMiny-pułapki i techniki sabotażu wojsk PaństwOsi podczas II wojny światowejTaktyka szturmowa piechoty w II wojnie świa-towej

Taktyka piechoty w II wojnie światowejTaktyka walk ulicznych w II wojnie światowej

Essential Histories (Konflikty wszechczasów)Konflikt arabsko-izraelskiWojny domowe CezaraPodboje NormanówUpadek Jugosławii 1991–1999Wojna krymskaKrucjatyWojna o Falklandy-Malwiny 1982Wojna francusko-pruska 1870–1871Wojny francuskie 1667–1714Czyngis Chan i podboje mongolskie1190–1400Ekspansja islamu 632–750 n.e.Wojny grecko-perskie 499–386 p.n.e.Wojna stuletniaWojna iracko-irańska 1980–1988Wojna koreańskaImperium osmańskie 1326–1699Wojna peloponeska 431–404 p.n.e.Wojny punickie 264–146 p.n.e.Wojny rzymskie 293–696 n.e.Wojna domowa w Rosji 1918–22

13

KONKURS

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:40 Strona 13

Page 14: Klub Książki Militaria

14

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..............................……

Adres korespondencyjny: ul. ………………………………………………...……………..........................…….

Kod, miasto …………………………………………………………………………...................………..........…..

Wiek ………………… Wykształcenie: podstawowe średnie wyższe

E-mail ……………………………….....................…………………………………………………………............

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych wydawnictwa Bellona S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 77, 00-844 Warszawa oraz korzystanie z nich i przetwarzanie w celach

marketingowych i promocyjnych (w tym przesyłanie informacji o nowościach, katalogów i innych materiałów promocyjnych). Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz ich

poprawianie. Bellona S.A. zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

data podpis

……………………………… ………….....……………

Wojna rosyjsko-japońska 1904–1905Wojna siedmioletniaHiszpański podbój Meksyku 1519–1521Kryzys sueski 1956Wojna trzydziestoletnia 1618–1648Wojna w Wietnamie1956–1975Wojny Aleksandra WielkiegoKawaleria napoleońskiej Gwardii Cesarskiej Polscy żołnierze NapoleonaWojsko polskie 1569–1696 (1)Wojsko polskie 1569–1696 (2)Wojsko polskie 1939–45Armia rosyjska 1914–18Saladyn i SaraceniSasi, Wikingowie i Normanowie Krucjaty bałtyckie 1100–1500Armia niemiecka 1914–18Wojska lądowe Stanów Zjednoczonych 1941–45Armia Czerwona w Wielkiej WojnieOjczyźnianej 1941–45Waffen-SS Niemieckie dywizje pancernePartyzantka 1941–45Elitarne jednostki armii niemieckiej 1939–45Wyposażenie bojowe armii niemieckiej 1939–45Wojna w Kambodźy 1970–75Konflikt rosyjsko-afgańskiWojna koreańska 1950–53

Warrior (Wojownicy)Wojownicy AztekówGladiatorzy

Wikingowie 793–1066 n.e.Templariusze 1120–1312Landsknechci 1486–1560Kawaleria rzymska 236–565 n.e.Piechota rzymska 236–565 n.e.MuszkieterowieMongolscy wojownicy 1200–1350Ninja 1460–1650 n.e.Rycerze normańscy 950–1204 n.eHusaria 1576–1775Armie faraonówStrzelcy sowieccy 1941–45Kozacy 1799–1815 Żołnierze Waffen-SS 1940–45Niemieccy spadochroniarzePiloci myśliwscy Luftwaffe 1939-45Niemieckie załogi pancerne 1939–45

Inne propozycje (ze strony: www.ospreypublishing.com):

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:40 Strona 14

Page 15: Klub Książki Militaria

1515

MILITARIAZAMÓWIENIE

Klub Książki Militaria 1/2010

Lp. Autor Tytuł Liczba egz.

Książki proszę przesłać: P – Pocztą (koszt przesyłki 14 zł),

S – „UPS” (koszt przesyłki 18 zł) – właściwe zakreślić krzyżykiem

PRZESYŁKI POWYŻEJ 150 ZŁ – DOSTARCZAMY GRATIS!

e-mail: [email protected] tel. 022 457 03 06tel./fax 022 652 27 01

MARYNISTYKA

FELIX VON LUCKNERDIABEŁ MORSKI. PRZYGODY MOJEGO ŻYCIAWspomnienia oficera niemieckiej marynarki, barona Felixavon Lucknera stały się klasykiem nie tylko niemieckiej literatu-ry marynistycznej, ale i światowej. Jako dowódca żaglowegookrętu-pułapki „Seeadler” podczas pierwszej wojny świa-towej siał popłoch wśród żeglugi alianckiej zarówno naOceanie Atlantyckim jak i Oceanie Spokojnym. Wsławił siętym, że podczas swojej działalności unikał ofiar. To właśnieten sposób prowadzenia wojny i niewiarygodne wręcz przy-gody sprawiły, że stał się legendą za życia.

150x210 mm, s. 336, oprawa twarda, FINNA, cena det. 39 zł, cena klubowa 35,25 zł

KENNETH SEWELL, JEROME PREISLERUSS SCORPION ZATONĄŁW maju 1968 roku amerykański nowoczesny okręt podwod-ny klasy „Skipjack” USS Scorpion zatonął w tajemniczychokolicznościach wraz z całą załogą. Trwała wtedy zimnawojna, a kilka tygodni wcześniej nieopodal Hawajów doszłodo zatonięcia radzieckiego atomowego okrętu podwodnego– najprawdopodobniej wykonującego zadania szpiegowskie.Na podstawie wielu odtajnionych niedawno dokumentówwywiadu amerykańskiego i radzieckiego, a także rozmów z osobami z kręgów wojskowych i służb specjalnych USA zajmujących się katastrofą Scorpiona, autorzy odtwarzająwydarzenia poprzedzające tragiczny koniec okrętu orazprzedstawiają sensacyjną hipotezę.165x235 mm, s. 224, oprawa miękka, BELLONA, cena det. 28 zł, cena klubowa 22,95 zł

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:40 Strona 15

Page 16: Klub Książki Militaria

16

ZAMÓWIENIE 1/2010(proszę wypełnić drukowanymi literami)

BELLONA SPÓŁKA AKCYJNAUL. GRZYBOWSKA 7700-844 WARSZAWA

Dział Wysyłkitel. 0 22 457 03 06tel. 0 22 457 04 18tel. 0 22 457 04 44fax 0 22 652 27 01

Imię i nazwisko (firma, jeśli dotyczy)

Adres

NIP zamawiającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma jest płatnikiem VAT. Upoważniam Bellonę SA do wystawienia fakturyVAT bez podpisu odbiorcy.

Nie jestem płatnikiem VAT. Upoważniam Bellonę SA do wystawienia fakturyVAT bez podpisu odbiorcy (dotyczy osób fizycznych).

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danychBELLONY SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 77,00-844 Warszawa oraz korzystanie z nich i przetwarzanie w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie przeze mnie danych jestdobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz ich poprawianie.BELLONA zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101 z 2002 r,. poz. 926 z póŹn. zm.).

NIE TRZEBA NAKLEJAĆZNACZKA

Opłata przerzucona naadresata - Umowa Nr 25/HH/OA/07

z CP OR Warszawa z dnia 15.03.2007 r

MYŚLIWSTWO

ROMAN STECPRAWO ŁOWIECKIEKsiążka obejmuje tematykę polskiego prawa łowieckiego i utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakre-sie. W aspekcie porównawczym opisane jest ustawodawstworegulujące problematykę łowiectwa w takich krajach, jak:Austria, Niemcy, Francja, Norwegia, Włochy, Hiszpania,Portugalia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Czechy, Białoruś,Stany Zjednoczone oraz Węgry. Publikacja ta obejmujerównież problematykę dostosowania polskiego prawałowieckiego do ustawodawstwa Unii Europejskiej, które defacto jest już zakończone. Monografia składa się z szesnasturozdziałów, na końcu każdego rozdziału znajduje się wyma-gana literatura.165x235 mm, s. 358, oprawa miękka, BELLONA, ASPRAcena det 35 zł, cena klubowa 28,70 zł

MAREK CZERWIŃSKI, JAN SZCZEPOCKIVADEMECUM MYŚLIWSKIEKsiążka ma przybliżyć problematykę łowiectwa, przedewszystkim środowisku myśliwych, a więc przyszłymłowcom. Od ich postawy etycznej zależeć będzie lospolskiego myślistwa. Dzięki działalności łowieckiej restytuowano wiele gatunków zwierząt znajdującychsię na progu wyginięcia. Król polskich puszcz – żubr,ostał się tylko dlatego, że między innymi myśliwi zabie-gali o jego hodowle w ostoi białowieskiej.

120x160 mm, s. 336, oprawa twarda, BELLONA, cena det 35 zł, cena klubowa 28,70 zł

miliataria1-2010:militaria3.qxd 2010-02-11 14:40 Strona 16