of 80 /80
FOTOSINTEZA • Svetloba kot energija: E = h.= h.c/λ (400-700 nm); E = energija; =frekvenca; λ = val. dolžina svetlobe; h = Plankova konstanta (6,625 .10 34 J/s); c = hitrost svetlobe Enota : 1μmol s -1 m -2 = 1 μE s -1 m -2 = 6,023 . 10 17 fotonov s -1 m -2 = 6,023 .10 17 kvantov s -1 m -2

FOTOSINTEZAweb.bf.uni-lj.si/ag/botanika/gradiva/Veterina Kloroplast...• A) Glavna: Klorofil a (bakterioklorofil): absorbcija svetlobe in pretvorba energije fotonov v energijo elektronov

Embed Size (px)

Text of FOTOSINTEZAweb.bf.uni-lj.si/ag/botanika/gradiva/Veterina Kloroplast...• A) Glavna: Klorofil a...

 • FOTOSINTEZA

  Svetloba kot energija: E = h. = h.c/(400-700 nm); E = energija; =frekvenca;

  = val. dolina svetlobe; h = Plankovakonstanta (6,625 .10 34 J/s); c = hitrostsvetlobe

  Enota : 1mol s -1 m -2 = 1 E s -1 m -2= 6,023 . 10 17 fotonov s -1 m -2=

  6,023 .10 17 kvantov s -1 m -2

 • FOTOSINTEZA - ASIMILACIJA OGLJIKA (energetika celice

  RASTLINE - AVTOTROFNI ORGANIZMI vije rastline -brstnice;

  cianobakterije, fotosintetskoaktivnebakterije,

  evkariontske alge, liaji

 • KEMOSINTEZA 1. Nitrifikacijske bakterije (Nitrosomonas) 2 NH3 + 3 02 = 2 HNO2 + 2 H2O + 158 kcal 2. Nitratne bakterije (Nitrobacter) 2 HNO2 + 02 = 2 HNO3 + 38 kcal (solitri; guano; ile) 3. veplove bakterije: 2H2S + O2 H20 + S2 S2 + 02 + H20 2 H2SO4 H2S + 2 02 H2SO4 + 115kcal

 • ZAETEK FOTOSINTEZE

  4. Purpurne veplove bakterije CO2 + 2 H2S(donor e-, H+) (svetloba) CH20 +H2O +2S

  Svetloba je vir energije veplovodik vir elektronov in protonov Sproa se elementarno veplo

 • Ostale oblike kemosinteze

  5. elezove bakterije (Crenothrix, Leptothrix)

  FeCO3 (Fe++) (Fe2(CO3)3 Fe(OH)3(Fe+++)

  6. Metanove bakterije (Bacillus methanicus)

  CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O

 • FOTOSINTEZA VIJIH RASTLIN, EV. ALG, CIANOBAKTERIJ

  6CO2 + 6 H2O(donor H+, e-) + 675 kcal (klorofil, h() C6H12O6 + 6O2

  n H2O + n CO2 (h.) (CH2O)n + nO2 ; endergon proces!

  (Go = + n. 477KJ (+ n. 114 KCAL); n=6 1. 2H2O + 2A (h.) 2AH2 + O2 2. CO2 + 2AH2 CH2O +H2O + 2A 1+2( CO2 + 2 H2O (h.) CH2O + O2 +

  H2O

 • BISTVO FOTOSINTEZE:

  pretvorba svetlobne energije v kemijsko oksidacija vode (fotoliza); sproa se kisik redukcija ogljik.dioksida; nastanek org.

  spojin (sladkorji, amino kisline, maobe) PQ (fotosintetski kolinik) = O2/CO2 = 1

  (samo v idealnih razmerah!)

 • FAZE FOTOSINTEZE

  I. SVETLOBNA FAZA: pretvorba svetlobne energije v kemino: ATP; fotoliza vode: NADPH2(2e-, 2H+); nastanek kisika: O2

  - Poteka na tilakoidnih membranah kloroplasta- II. TEMOTNA FAZA: redukcija CO2: nastanek

  sladkorjev, aminokislin, maob,..-poteka v stromi kloroplasta

 • Faze fotosinteze: svetlobne in temotne reakcije

 • I. SVETLOBNA FAZA FOTOSINTEZE

  Pomen svetlobe za rastline: vir energije regulator rasti in razvoja (fitokromi,

  kriptokromi) toplotni uinek svetloba kot stres (preve, premalo,..) Uinki so odvisni od spektralnega sestava,

  jakosti sevanja in trajanja sevanja

 • a) Fotofizikalne reakcije: - absorbcija svetlobne energije:E= h.; fotoni;

  kvanti; molekule klorofila; ant. kompleksi, reakcijski centri - prenos energije do reakcijskihcentrov; PSI (700nm), PSII (680nm)

  - ekscitacija in deekscitacija molekul klorofila a; glavni in pomoni pigmenti;

  - Emersonov efekt; PSI, PSII, "red drop"; pomen(; vzburjenje elektrona;

  izbitje elektrona; fluorescenca; toplota; hiperenergetsko stanje kloroplasta

 • Pomen fotosinteznih barvil:

  A) Glavna: Klorofil a (bakterioklorofil): absorbcija svetlobe in pretvorba energije fotonov v energijo elektronov

  B) Pomona (antenski pigmenti): pomopri absorbciji svetlobe (spektralni sestav; okolje!): klorofil b (c, d, e), karotenoidi, fikobilini);zaita kloroplasta v stresnih razmerah: karotenoidi(karoteniksantofili; ksantofilski cikel)

 • Strukturne formule klorofila a, b in bakteriklorofila

 • Potek sinteze korofila iz glutaminske kisline; razlike med kritosemenkami in ostalimiRastlinami (potreba po svetlobi!)

 • FOTOSINTEZNI UINEK SVETLOBE

  PhAR(phtosynthetic active radiation): 400 (380) 700 (710) nm

  Uinek je odvisen od spektralne sestave (=energetske vsebnosti sevanja: E=h=hc/ (npr. 1 mol fotonov modre svetlobe -490 nm- ima energijo 240 kJ, 1 mol rdee svetlobe z val. dol 700 nm pa le 170kJ(1E)

 • Uinek svetlobe na pigmentih:

  - absorbcija svetlobe in pretvorba pigmenta (kl a) iz osnovnega (Eg) v vzbujeno, ekscitirano stanje (Ee): Ee-Eg = hc/; osnovno (graund state) 1.vzbujeno (singlet)-2. vzbujeno (triplet)

  nadaljna usoda: - sprememba v toploto - oddaja svetlobe dalj. val. dol. (fluorescenca) - prenos na drugo molekulo v bliini - oddaja elektrona blinjemu prejemniku fotokemija (

  =t.fotokemino nastalih produktov/t. absorb. fotonov: quantum yield (fotokemini izkoristek; le reko 1)

 • Prikaz absobcijskega spektra posameznih pigmentov v odvisnosti od valovne doline svetlobe.

 • Pomen karotenoidov

  Pomona absorbcija v modrem delu PhAR zaita kloroplasta pred fotokemijsko

  oksidacijo fotoinhibicijo Pomen kemijske zgradbe karotenoidov Vloga ksantofilskega cikla odaptacija

  kloroplasta na svetlobno okolje

 • Prikaz sinteze karotenoidov iz izoprena (fitoena) in pigmenti ksantofilskega cikla

 • B) Fotokemine reakcije Z-shema, Hill & Bendal 1960 - izbitje elektronov v reakcijskih centrih (PSI,

  PSII); fotoliza vode (PSII) - vektorski transport elektronov iz vode ( pomo

  PSI, PSII) preko prenaalcev na konneprenaalce (NADP+; O) in poraba v temotni fazi(CO2, NO3-, SO4 --,

  ....; Z - shema); - vektorski transport protonov H+ iz strome v

  notranji lumen tilakoidnih membran; - fotofosforilizacija (tvorba ATP; ADP + Pi(ADP)

 • Funkcionalna organizacija tilakoid

  Fotosintezna barvila (klorofili, karotenoidi) so vezana v reakcijske centre (PSI 700, PSII 680) in njim prikljuene etvene komplekse (LHC-I, LHC-II)

  V reakcijskih centrih je samo kl a, v antenah poleg kl a e kl b, feofitin, karotenoidi in prijemniki elektronov

  Vsi klorofili so vezani na beljakovine, veji del tilakoidnihbeljakovin so del LHC kompleksov

  Za funkcioniranje je pomembna prostorska in topografska organizacija tilakoid (bliina pomeni prenos energije; odklaplanje in priklapljanje LHC na PS

  Pri rdeih algah in cianobakterijah so fikobilini (fikoeritrinin fikocian) organizirani v vodotopne LHC imenovane fikobilisome)

 • Model fotosistema 1- PS-I kla700

 • Model PS II kla 680; poleg reakcijskega centra vebuje e sistem za fotolizo vode

 • Prostorska in topografska orientacija sestavin v reakcijskih centrih je pomembna za prenos energije primer PS I

 • Shema obeh reakcijskih centrov in pridruenih antenskih kompleksov

 • Razporeditev v tilakoidah:

  Nekatere funkcionalne enote so omejene na stromatarne tilakoide (PSI, kompleks ATP-aze), druge na granularne, zleplejendele (PSII), tretje so enakomerno razporejene po obeh vrstah tilakoid(citohrom b6 f kompleks)

  Zlepljanje in sproanje tilakoid omogoa prilagajanje na svetlobno okolje

 • Porazdelitev funkcionalnih enot glede na vrste tilakoid

 • PSI in PSII tvorita funkcionalno enoto

  Samo fotosintetsko aktivne bakterije in cianobakterije imajo 1 PS

  Evkariontske alge in vse vije rastline imajo PS I in PSII, ki delujeta v navezi

  Dele/tevilo PSI/PSII je odvisno od jakosti sevanja

 • Tok elektronov iz vode na NADP+ pojasnjuje Hil-Bendallova Z-shema;Tok elektronov istoasno spremlja tok protonov v lumen tilakoid

 • Tvorba ATP- fotofosforilizacija Teorije nastanka ATP: kemijska hipoteza (Arnon et al. 1954, Slater 1954) kemoosmotska hipoteza (Mitchell 1966, Nobel 1978): Fotofosforilizacija poteka na intaktnih (topografsko celih) tilakoidah, ki so

  relativno nepropustne za H+ in OH- ione. Vir e- in H+ je voda. Prenos e- iz vode (fotoliza vode!, PSII) na prejemnike

  je vektorski - preko prenaalcev, vezanih za oba PS v tilakoidni membrani. Prenos e- je istoasno spremljan s prenosom H+ iz strome kloroplasta v

  notranji lumen zlepljenih (naloenih) tilakoid. Nastanek koncentracijskegagradienta (H+!) in el. polja preko tilakoidne membrane.

  Kombinacija konc. gradienta in el. polja tvorita visoko energetsko stanje s tenjo po izmetu protonov (H+) iz notranjega lumna tilakoid.

  V tilakoidah obstaja vektorsko vezana ATP sintetaza (F1-Fo kompleks; integralni, transmembranski protein), ki na raun energije elektrokemijskegapotenciala in gradienta protonov sintetizira ATP iz ADP in Pi.

 • Kaj potrjuje hipotezo?

  - poskusi na izoliranih in intaktnih tilakoid. membranah (meritve fluorescence, sproanje O2, meritve pH, toplote, koliine ATP, NADPH+H,...)

  - analize tilakoidnih membran z el. mikroskopom in biokemine analizesestave

  proteinov v tilaoidnih membranah.

 • Prikazana pot elektronov med PS II in PS I

 • Prikaz tvorbe ATP na stromatarnih tilakoidah

 • ATP-aza

 • Poenostavljen prikaz poteka ksantofilskega cikla na tilakoidnih membranah

 • Naini tvorbe ATP

  V normalnih razmerah poteka neciklina fotofosforilizacija, pot elektrona iz vode na NADP+

  Kadar se NADPH+H ne porablja (teave v Kalvinovem ciklu) stee na PS I ciklina fotofosforilizacija, tvori se samo ATP

  Ob popolni redukciji PS I lahko sprejme elektron kisik Maehlerjeva reakcija-psevdociklina fosforilizacija

 • Povzetek - ciklina: PSI; pot e-: PSIPSI (kl a 700nm); - neciklina: PSII; pot e-: H2OPSIIPSI NADP+: fotoliza vode: 2H2O(Mn++) O2+ 4H+ +4e-; prenos e- na NADP+; PSII (Mn -protein!); Kok et al. 1970;

  (H2O + NADP+ + h. 1/2O2 + NADPH+H+) - pseudociklina : PSII,PSI; pot e-: H2Oe- iz

  H2OPSIIPSIOO2 (2H+ + O2+ 2e- H2O2 (katalaza) H2O + 1/2O2);

  Edwards & Walker 1983; "Mehlerjeva"reakcija)

 • POVZETEK REAKCIJ IN PRODUKTI SVETLOBNE FAZE:

  2H2O + 2 NADP+ + 3 ADP + 3Pi (H2PO4) + 8-12 FOTONOV O2 + 2 NADPH + 2H+ + 3ATP + 3H2O;

  1 molekula H2O 1/2O2 + NADPH +H+ + 1,5 ATP;

  za redukcijo 1CO2 potrebujemo: 3 ATP + 2 NADPH +H+

  zadoa e neciklina fosforilizacija, a v kloroplastu ne poteka le redukcija ogljika; stresne razmere!! (poraba ATP in NADPH za reparacijo, delo,..)

 • TEMOTNA FAZA FOTOSINTEZE = KALVINOV CIKEL= RPP CIKEL Povzetek reakcij: 6CO2+ 18 ATP + 12 NADPH + 12H+ C6H1206+ 18ADP + 18 Pi + 12NADP+

  Proces ne poteka v temi Sodelujejo tevilni encimi-temperaturna

  obutljivost Tvorijo se razlini c-skeleti, ki se usmerjajo

  glede na potrebe rastline

 • Regulacija Kalvinovega cikla

  Encimatska 13 encimov, 3 le v kloroplastu (RUBISCO, sedoheptoloze-1,7-bifosfataza, fosforibulokinaza)

  Stanje reducentov in energije (ATP, NADPH)

  Metabolitna (snovi, ki vzstopajo in izstopajo: CO2, O2, 1. akceptor(R-BP,C5), drugi sladkorji)

  Okolje (svetloba, temperatura, voda)

 • Faze Kalvinovega cikla

  Karboksilacija Redukcija Regeneracija substrata Avtokataliza

 • Pregled faz Kalvinovega cikla

 • Karboksilacija

  Vezava CO2 na prvi akceptor, sladkor ribuloza bifosfat

  Akceptor mopra biti aktiviran Problem je pomanjkanje CO2, e posebej

  ob zaprtih reah; tedaj vezava kisika, RUBISCO postane RUBISO

  Potek pri veini rastlin: CO2 (C1) RuBP (C5)(C6) 2PGK (C3)

 • Prva faza Kalvinovega cikla: karboksilacija pri C3 rastlinah

 • FOTORESPIRACIJA Ob zaprtih reah zmanka CO2 Na isti substrat se vee kisik ob katalizaciji

  istega encima: O2 (C0) + RuBP (C5)(C5) 1PG (C3)+1PG (C2,

  fosfoglikolat) Fosfoglikolat se presnavlja v peroksisomih, ob

  sodelovanju klooroplastov in mitohondrijev fotorespiracija (pomen: stres, povezava metabolizma C in N)

  Reitve: C4, CAM in C1 tipi fotosinteze

 • C4 FOTOSINTEZA

  Preteno tropske trave (Poaceae, Amarantaceae, Aizoaceae, Chenopodiaceae)

  Preteno zerlia, bogatih, dobro osvetljenih in na hranilih bogatih tal

  Dva tipa karboksilacije v listu; dimorfizemkloroplastov in asimilacijskega parenhima

 • Prerez lista C4 rastline: dimorfizem asimilacijskega parenhima

 • Dve prostorsko loeni karboksilaciji pri C4 rastlinah

 • Dimorfizem kloroplastov pri C4 rastlinah: kloroplasti celicilnega ovoja nimajo PSII

 • Razlini tipi C4 fotosinteze

 • CAM tip fotosinteze: Crassualacean Acid Metabolism

  Problem odprtosti re pri pomanjkanju vode; Crassulaceae, Euphorbiaceae, Aizoaceae,Bromeliaceae, Chenopodiaceae,..

  Odprte ree ponoi (manje sevanje, manja transpiracija, vezava CO2 iz zraka)

  Podnevi ree zaprte in izraba CO2 iz rezervoarja C4-kislin v vakuoli

  Majhna produkcija a preivetje v zelo sunih obmojih (puave, polpuave, epifiti,..

 • Potek CAM tipa karboksilacije: asovni zamik dveh encimatskih vezav CO2.

 • C1 tip vezave

  Vodne rastline- makrofiti Slaba topnost CO2, visoke temperature V membrani epiderma je bil odkrit nain

  privzema CO2 po reakciji: CO2 (C1) + H2O (C0)H2CO3H+ +HCO3-

  Rastlina sprejme bikarbonat; sploni nain pasiranja membran pri vseh rastlinah!!

 • REDUKCIJA

  Pomeni redukcijo fosfoglicerata v triozo: fofoglicerin aldehid, dihidroksi aceton fosfat

  Porabita se ATP in NADPH2 Reakcija pomeni energetski prag PGA + NADPH+H + + ATP + h.( (trioze

  fosfat; C3 spojina

 • Regeneracija akceptorja- RuBP

  6 C5 (ribuloza bifosfat) + 6 C1(CO2) 12 C36C5, 1C6!!

  feedback regulacija; ker CO2 pogosto primankuje, je vedno dovolj RuBP, da Kalvinov cikel normalno tee

  Dokazano z izotopi ogljika

 • Pregled trajanja posameznih faz Kalvinovega cikla

 • AVTOKATALIZA

  - uklanjanje C3, C6 spojin iz strome; sinteza kroba (asimilacijski krob); eksport saharoze, trioz; povezava s sintezo drugih spojin (eritroza ribozaRNK; deoksiroboza(DNK; ); sek. metabolizem

 • Sintezni procesi v kloroplastu

 • Prikaz izmenjave ogljikovih spojin med plastidi in citoplazmo translokacija asimilatov

 • Pool 4 metabolitov v ravnoteju. Iz snovi A nastaja snov D. metabolini status celice Doloa ali nastane D ali pa se izvozi e vmesni produkt (B,C).

 • Sinteza asimilacijskega kroba v kloroplastu

 • Sinteza rezervnega kroba v levkoplastu

 • VPLIVI NA FOTOSINTEZO I. INTERNI: Stanje in vrsta rastline II. ZUNANJI: Okolje: 1. [CO2] Q= D. C.S/d; D= dif. koeficient (cm2s-1); (c= razlika v konc. CO2

  med okoljem in celico; S = povprena debelina lista; d= dolina potiza CO2

  H2O/CO2; prevodnost , upornost; rs, ra, ri 2. [O2] FOTORESPIRACIJA; DIHANJE 3. SVETLOBA; 4. TEMPERATURA 5.VODA; 6. MINERALNA PREHRANA 7. BIOTINI DEJAVNIKI OKOLJA: Herbivori; paraziti (glive, ivali,

  prokarionti)

 • Interni dejavniki:RASTLINA

  Vrsta, sorta Starost Fenofaza Organ (list, steblo, plod,..) Tkiva:klorenhimi (asimilacijski

  parenhimi),ostala tkiva Cela rastlina Trenutne meritve; akumulirana vezava

 • Naini meritve fotosinteze

  PQ = O2/CO2 = 1 (idealne razmere) Vodni ekosistemi: meritve sproanja O2 Kopenski ekosistemi: meritve vezave CO2 Meritve fluorescence (oddane svetlobe) Meritve pridelka (etveni indeks) Meritve biomase v asovnih presledkih

 • Pomen svetlobe pri meritvah fotosinteze:

  Multipli vplivi svetlobe, odvisni od jakosti in spektralnega sestava

  Tipala za meritve uinkov svetlobe (kvantna-fotosinteza, radiacijska-energija celotnega spektra, meritve osvetlitve)

  Meritve fluorescence

 • Uinki sevanja na rastline: + veliki; x majhni; o nepomembni

 • Tipala za meritve razlinih uinkov svetlobe in primeri vrednosti sevanja

 • Znailnosti svetilk, ki se uporabljajo za osvetljevanje rastlin pri meritvahfotosinteze

 • Odboj, prepustnost in absorbcija svetlobe lista topola v odvisnosti od valovnih dolin

 • Usoda energije vzbujenega klorofila a: pretvorba v fotokemino delo (ATP; NADPH2Fluorescenca, pretvorba v toploto

 • Prikaz poteka fluorescence klorofila na PS II; meritev kapacitete kloroplasta

 • Meritve izmenjave CO2 IRGA metode (Infra Red Gas Analysis) Meritve fotosinteze v kopenskih ekosistemih Meritve neto fotosinteze: Pn=Pg-R (Pn=neto fotosinteze,

  Pg=bruto fotosinteza,R= dihanje) Kardinalne toke neto fotosinteze: spodnja

  kompenzacijska, saturacijska, zgornja kompenzacijska (minimum, optimum, pesimum)

  Spreminjanje vplivnih dejavnikov in meritve fotosinteze; standarne razmere

  Svetlobna, CO2 saturacijska krivulja,.. Odprti in zaprti IRGA sistemi; absolutni in diferencialni

  nain meritev; meritve spremljajoih parametrov

 • Shema meritve neto fotosinteze s sistemom IRGA

  Sistem za pripravo zraka

  merilecKomorekivete

 • Svetlobne krivulje netofotosinteze rastlin razlinih funkcionalnih skupin,izmerjene pri optimalni temperaturi in ambientalnikoncentraciji CO2

 • Shematski prikaz dnevnega spreminjanja izmenjave CO2 v odvisnosti od jakosti Sevanja; C4 rastline imajo veliko veji izkoristek svetlobe kot C3 rastline; skiofitiuinkovito izkoriajo svetlobo ibkih jakosti

 • Prikaz odvisnosti dnevnega poteka fotosinteze od radiacije pri C3 (Fagus sylvatica)In C4 rastlini (Zea mays). Izkoristek sevanja je veji pri C4 rastlini.

 • Vpliv vodnega reima na potek fotosinteze

 • Izmenjava CO2 pri CAM rastlinah

 • Letna bilanca CO2 kalice cemprina na gozdni meji v Alpah

  FOTOSINTEZAFOTOSINTEZA - ASIMILACIJA OGLJIKA (energetika celice KEMOSINTEZAZAETEK FOTOSINTEZEOstale oblike kemosintezeFOTOSINTEZA VIJIH RASTLIN, EV. ALG, CIANOBAKTERIJ BISTVO FOTOSINTEZE:FAZE FOTOSINTEZEI. SVETLOBNA FAZA FOTOSINTEZE a) Fotofizikalne reakcije:Pomen fotosinteznih barvil:FOTOSINTEZNI UINEK SVETLOBEUinek svetlobe na pigmentih:Pomen karotenoidovB) Fotokemine reakcijeFunkcionalna organizacija tilakoidRazporeditev v tilakoidah:PSI in PSII tvorita funkcionalno enotoTvorba ATP- fotofosforilizacijaKaj potrjuje hipotezo?Naini tvorbe ATPPovzetekPOVZETEK REAKCIJ IN PRODUKTI SVETLOBNE FAZE:TEMOTNA FAZA FOTOSINTEZE = KALVINOV CIKEL= RPP CIKELRegulacija Kalvinovega cikla Faze Kalvinovega ciklaKarboksilacijaFOTORESPIRACIJAC4 FOTOSINTEZACAM tip fotosinteze: Crassualacean Acid MetabolismC1 tip vezaveREDUKCIJARegeneracija akceptorja- RuBPAVTOKATALIZAVPLIVI NA FOTOSINTEZOInterni dejavniki:RASTLINANaini meritve fotosintezePomen svetlobe pri meritvah fotosinteze:Meritve izmenjave CO2