Kleinschalige opvang van asielzoekers

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In België heeft elke asielzoeker bij wet recht op opvang en begeleiding. Iemand die vlucht uit zijn eigen land voor oorlog, geweld en vervolging heeft hulp nodig om hier een nieuwe, veilige toekomst op te bouwen. Eind jaren ’90 bracht de crisis in de Balkan een grote vluchtelingenstroom op gang. De asielcijfers stegen, er moesten meer asielzoekers opgevangen worden. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie CIRÉ besloten daarom ook asielzoekers op te vangen in samenwerking met de overheid en tal van partners op het terrein. Omdat we de zelfstandigheid van asielzoekers wilden bevorderen, kozen we voor individuele opvang. Deze opvang verschilt van de opvang in grotere opvangcentra. Deze brochure is dan ook bedoeld om bijstandverleners, personeelsleden van sociale diensten, actoren in het welzijnsveld en andere geïnteresseerden te laten kennismaken met onze opvangstructuur.

Text of Kleinschalige opvang van asielzoekers

 • i.s.m. Aide Aux Personnes Dplaces, Caritas International, CAW De Terp, CAW Mozaek woonbegeleiding, CAW Visserij afdeling t Eilandje, CAW Visserij afdeling De Schreiboom, Protestants Sociaal Centrum Brussel,

  Sociale Dienst van de Socialistische Solidariteit en vzw Lhiving

  KLEINSCHALIGE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

 • Fotos: Fotografie ChristoEindredactie: Eef Heylighen

  Lay-out: Hanne De Valck en Jan GeypenVerantwoordelijke uitgever: Els Keytsman

  Redactie: Anne Adam, Saskia De Jonghe en Charlotte VandyckeUitgavedatum: April 2013

  2

 • vooRWooRD

  In Belgi heeft elke asielzoeker bij wet recht op opvang en begeleiding. Iemand die vlucht uit zijn eigen land voor oorlog, geweld en vervolging heeft hulp nodig om hier een nieuwe, veilige toekomst op te bouwen.

  Eind jaren 90 bracht de crisis in de Balkan een grote vluchtelingenstroom op gang. De asielcijfers stegen. Er moesten meer asiel-zoekers opgevangen worden. Vluchtelingenwerk en haar Franstalige zusterorganisatie CIR

  besloten daarom ook asielzoekers op te vangen in samenwerking met de overheid en tal van partners op het terrein. Omdat we de zelfstandigheid van asielzoekers wilden bevorderen, kozen we voor individuele opvang.

  Deze opvang verschilt van de opvang in grotere opvangcentra. Deze brochure is dan ook bedoeld om bijstandverleners, personeelsleden van sociale diensten, actoren in het welzijnsveld en andere genteresseerden te laten kennismaken met onze opvangstructuur.

 • 4

 • inleiDing

  Vluchtelingenwerk en CIR startten in 1999 als opvangpartner van de overheid met opvangplaatsen voor 1350 asielzoekers. Vandaag kunnen een tweeduizendtal asielzoekers terecht in onze opvangstructuur.

  Wij bieden onze bewoners een menswaardig onthaal, waarbij hun autonomie en het gezin centraal staan. Daarom kiezen we er bewust voor om asielzoekers op te vangen in indi- viduele woningen, appartementen, studios of in opvangplaatsen met gemeenschappelijke faciliteiten.

  Onze partners op het terrein zijn Caritas International, de Sociale Dienst van de Socialistische Solidariteit (SeSo), het Brusselse Protestants Sociaal Centrum (PSC), Aide aux Personnes Dplaces (APD), Centrum

  Algemeen Welzijnswerk (CAW) Mozaek woonbegeleiding, CAW Visserij, CAW De Terp en de vzw Lhiving. Onze partners staan in voor het eerstelijnswerk. Ze beheren de verschillende woningen en opvangplaatsen en bieden begeleiding aan de asielzoekers.

  Vluchtelingenwerk en CIR cordineren deze opvangstructuur en ondersteunen de partners. We bieden administratieve en juridische ondersteuning bij de opvang en asielprocedure van de bewoners. De medewerkers van onze partners kunnen bij ons terecht voor informatie en vormingen. Wij vertegenwoordigen onze opvangstructuur zowel binnen als buiten de sector.

 • De opvang van asielZoeKeRs in Belgi

  Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, kortweg Fedasil, staat in voor de opvang van asielzoekers in Belgi.

  Fedasil beheert eigen federale grootschalige opvangcentra. Het agentschap heeft ook overeenkomsten met onder meer Rode Kruis Vlaanderen, Croix Rouge en de Socialistische Mutualiteiten voor de opvang van asielzoekers in opvangcentra. Het aantal bewoners in deze centra varieert van 75 tot meer dan 800 asielzoekers per centrum.

  Daarnaast heeft Fedasil ook overeenkomsten met partners die voornamelijk individuele opvang organiseren. Zoals

  voor de opvangplaatsen bij Vluchtelingenwerk en CIR en de lokale opvanginitiatieven van OCMWs (LOI). Asielzoekers wonen er in individuele woningen of opvangplaatsen met gemeenschappelijke faciliteiten, verspreid in verscheidene Belgische steden en gemeenten.

  In al deze opvangstructuren, zowel in de grootschalige centra als in de individuele opvang, krijgen asielzoekers materile opvang. Dit houdt in dat ze niet alleen een bed krijgen om in te slapen maar ook maaltijden, medische zorgen en begeleiding tijdens hun volledige verblijf in de opvang.

  6

 • De centrale dienst dispatching van Fedasil wijst elke asielzoeker bij aankomst in ons land een plaats toe in het Belgische opvangnetwerk. Op deze dienst werken ook medewerkers van Vluchtelingenwerk en CIR.

  Elke dag laten de organisaties op het terrein aan de dispatchingmedewerkers weten welke woningen en opvangplaatsen beschikbaar zijn voor nieuwe bewoners. Op basis daarvan wijst de dispatching asielzoekers toe aan onze woningen en opvangplaatsen. In de mate van het mogelijke wordt hierbij rekening gehouden met de gezinssamenstelling, mobiliteit en talenkennis van de bewoners.

  De meeste mensen die in onze opvang terechtkomen, verbleven eerst in een collectieve opvangstructuur en vroegen een overplaatsing aan naar een individuele woning. Slechts een klein aantal onder hen zijn nieuwe asielzoekers die voor het eerst opgevangen worden in het opvangnetwerk.

  hoe KoMen asielZoeKeRs BiJ ons TeRechT ?

  8

 • De TRansiTWoning in BRUssel

  Asielzoekers die net aankomen in Belgi en een plaats in de opvang van Vluchtelingenwerk of CIR krijgen toegewezen, worden eerst enkele dagen opgevangen in de transitwoning van SeSo in Brussel. Dit in afwachting dat hun toegewezen woning en administratie in orde wordt gebracht. In de transitwoning krijgen de asielzoekers de eerste info over hun asielprocedure en verdere verblijf in Belgi.

 • naaR De nieUWe opvangWoning

  Asielzoekers reizen zelf naar hun nieuwe woning of opvangplaats. Ze krijgen een vervoersticket, het adres van de woning en een wegbeschrijving. Begeleiders van onze opvangstructuur wachten de asielzoekers op aan hun woning. Ze brengen hen vervolgens in contact met de sociale dienst die hen verder zal begeleiden.

  10

 • onZe opvangplaaTsen

  Vluchtelingenwerk, CIR en de partners hebben over het hele land opvangplaatsen: individuele woningen, appartementen, studios of opvangplaatsen met gemeenschappelijke faciliteiten.

  inDiviDUele Woningen

  Onze opvangpartners zoeken zelf woningen op de private huurmarkt in goede staat en te huur aan een redelijke prijs. Soms werken zij hiervoor ook samen met sociale verhuurkantoren.

  De meeste van onze woningen zijn voor gezinnen. We proberen ook studios voor alleenstaanden te voorzien.

  opvangplaaTsen MeT geMeenschappeliJKe FaciliTeiTen

  Hoewel we vooral individuele woningen aanbieden, voorzien we ook een klein aantal woningen en opvangplaatsen met gemeenschappelijke faciliteiten.

  Asielzoekers in deze woningen en opvangplaatsen hebben een eigen privwoonruimte, maar delen een aantal faciliteiten met andere bewoners in het huis (keuken, huiskamer).

  12

 • Ook hier staat de autonomie van bewoners centraal. Doordat de sociale dienst vaak gentegreerd of dicht in de buurt van deze opvangplaatsen wordt georganiseerd, kan er een intensere omkadering geboden worden.

  CAW Visserij en CAW De Terp vangen alleenstaande asielzoekers op, al dan niet met kinderen. Ook SeSo beschikt over enkele woningen met gemeenschappelijke faciliteiten.

  Caritas International en APD beschikken dan weer over gebouwen, respectievelijk in Louvranges en

  Braine-le-Comte, met verschillende appartementen voorzien van eigen sanitair en kookgelegenheid. De bewoners wonen er zelfstandig met een heel beperkt aantal gemeenschappelijke faciliteiten (wassalon, activiteitenruimte, verpleegpost,). In Braine-le-Comte worden gezinnen opgevangen. De plaatsen in Louvranges zijn voorbehouden voor vrouwen met kinderen. Zij krijgen er een aangepaste opvang.

 • een eigen leven

  We helpen de asielzoekers in onze opvangstructuur opnieuw hun eigen leven te leiden. We motiveren hen onze maatschappij te leren kennen en er hun weg in te vinden. Onze woonvormen en begeleiding zijn erop gericht deze zelfstandigheid te bevorderen.

  Asielzoekers komen terecht in een bemeubelde woning, voorzien van alle huisraad. Het basispakket meubelen bestaat uit een koelkast, kookplaat, oven, zetels, bedden en een tafel en stoelen.

  In de woning vinden de asielzoekers een aantal startpakketten zoals een sanitair pakket, een basisset lakens en dekens, een set kookpotten en een basispakket aan poetsmateriaal.

  De bewoners kunnen hun kleding wassen in de plaatselijke wassalons.

  Voor hun inkopen worden ze wegwijs gemaakt in hun gemeente.

  Bewoners in individuele woningen krijgen maandelijks leefgeld en een gedeeltelijke tussenkomst in diverse kosten zodat ze kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. De asielzoekers kopen daarmee zelf eten, kleding,

  In enkele opvangplaatsen met gemeenschappelijke faciliteiten krijgen de bewoners wekelijks zakgeld. Zij maken gebruik van een centrale catering.

  En dat zijn niet de enige verantwoordelijkheden die we stimuleren. Zo volgen de bewoners hun asielprocedure mee op. Brengen ze hun kinderen zelf naar school. En maken ze zelf afspraken met de plaatselijke zorgverstrekkers, indien nodig.

  14

 • 16

 • een BegeleiDing op MaaT

  Asielzoekers krijgen bij Vluchte- lingenwerk en CIR niet alleen een dak boven hun hoofd en de kans om zelfstandig te leven, maar ook een goede begeleiding op maat. De begeleiding bestaat uit:

  opvolging van De asielpRoceDURe

  Asielzoekers krijgen info bij iedere stap in hun procedure. De sociale dienst staat hen bij in hun contacten met advocaten en andere diensten.

  WeRKen aan een ToeKoMsT

  Asielzoekers worden van bij hun aankomst voorbereid en begeleid in hun toekomstkeuzes. Dit kan zowel een mogelijk verblijf in Belgi zijn als een terugkeer naar hun thuisland.

  oRinTaTie naaR heT onDeRWiJs

  Kinderen worden ingeschreven in plaatselijke scholen en volwassenen krijgen info over het lokale opleidingsaanbod voor volwassenen. Ouders